1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne

2 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce a který vedle územního plánu určuje hlavní směry rozvoje obce a další směřování a zacílení aktivit v obci. Materiál je koncipován jako střednědobý plán rozvoje obce do roku V obecných záměrech a provázanosti je i dokumentem nastavujícím dlouhodobé strategie. Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Povrly v souladu se zásadami regionální politiky Ústeckého kraje a také jako dokument pro přípravu konkrétních rozvojových aktivit a projektů v obci. Začleněné projekty jsou řazeny dle priorit tak, aby akcentovaly hlavní cíl obecního zastupitelstva, což je rozvoj turistického ruchu a směrování Povrlů jako odpočinkové a relaxační lokality. Strategický dokument představuje společně s územními plány a rozpočtovými výhledy základní koncepční dokument obce a má tudíž funkci řídícího materiálu pro rozhodování zastupitelstva obce v tomto období. V dokumentu jsou definovány základní vize, které zastřešují v programu dále specifikované projektové záměry. Program byl utvářen na základě analýzy současné situace a potřeb obce. V dokumentu jsou jasně specifikovány potřeby a možnosti rozvoje obce Povrly, rozvojové aktivity jsou koncipovány s ohledem na jejich spolufinancování rozpočtu obce, z dotací poskytovaných ze strukturálních fondů EU, prostředků státního rozpočtu a státních fondů a ze soukromých zdrojů. Stanovení dlouhodobé vize, střednědobých a dílčích strategií pro rozvoj obce tvoří základní konstrukci pro plánování budoucích projektů. Umožňuje systematickou přípravu projektů a rozšiřuje tak příležitosti dalšího vývoje při omezených rozpočtových možnostech OÚ. Realizace projektů bude odrazem skutečných přání a potřeby obyvatel obce. Strategie stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v rámci její architektonisticko-urbanistických zásad, sociálně ekonomického rozvoje a kulturně společenského života a je v souladu s místními tradicemi. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči o vzhled obce, jejího okolí a krajinu, podporovat školství, kulturu a sport v obci, zkvalitňovat stav občanské vybavenosti obce, nabídnout zájemcům rozvojové plochy pro bydlení a tím stabilizovat počet obyvatelstva. Strategie rozvoje obce předpokládá participaci obyvatel v součinnosti s občanskými spolky a sdruženími při obnově obce Povrly se zaměřením na hospodářský rozvoj obce, stavební obnovu technické infrastruktury, občanské vybavenosti, bytové výstavby a péče o krajinu.. Podkladem pro zpracování Strategie rozvoje obce byly koncepční materiály obce a projekty vypracované v předchozích letech a názory zastupitelů obce. Dokument Strategie rozvoje obce vychází ze Strategie rozvoje mikroregionu Labské skály, zpracované a schválené v prosinci roku 2001 a pravidelně aktualizované. Tato strategie obsahuje SWOT analýzu území, geografickou, sociální a ekonomickou situaci jednotlivých obcí a dotčeného regionu. Strategie rozvoje obce respektuje schválenou územně plánovací dokumentaci obce Povrly. Aktivity, podněty a náměty obsažené v tomto dokumentu budou jedním z podkladů při sestavování obecního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce a budou sloužit jako podklad při dalších rozhodováních zastupitelstva obce. Zpracovaný dokument je otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a postupem času opět doplňovat, upřesňovat a aktualizovat zejména s ohledem na aktuální finanční možnosti obce a na možnosti získání dotací. Strategie rozvoje obce slouží rovněž jako nástroj pro zajištění komplexnosti, efektivity, naplnění strategických cílů a vytvoření synergického efektu a je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje obce za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí. Strategie rozvoje obce obsahuje indikativní seznam jednotlivých individuálních projektů. 2

3 2 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 1. Investiční plochy 2. Technické vybavení území a občanská vybavenost 2.1 Revitalizace veřejných prostranství a veřejné zeleně 2.2 Obnova místních komunikací 2.3 Obnova budovy obecního úřadu 2.4 Obnova a doplnění veřejného osvětlení 2.5 Vybudování komunikace Mojžíř Povrly 2.6 Veřejný rozhlas 2.7 Rekonstrukce a rozšíření hřbitova 2.8 Obnova autobusových zastávek 3. Požární ochrana 3.1 Vybavení pro činnost dobrovolných hasičů 4. Pozemky 5. Lesnictví 5.1 Údržba lesních cest 6. Životní prostředí 6.1 Obnova rybníčku ve Slavošově 6.2 Obnova rybníka v Mírkově a v Mašovicích 6.3 Péče o chráněné stromy 6.4 Systém povodňových opatření a zábran 6.5 Řešení odpadních vod Mírkov 6.6 Likvidace septiků a řešení kanalizační sítě Sídliště II 7. Bydlení 7.1 Výstavba řadových rodinných domů Pod koupalištěm 7.2 Výstavba nájemních bytů 8. Podnikání 8.1 Prodej dřeva 9. Cestovní ruch 9.1 Vybudování cyklostezky 9.2 Vybudování turistických odpočívadel a vyhlídek 9.3 Turistický informační systém 9.4 Vybudování ubytování pro turisty 9.5 Vybudování veřejného tábořiště na Labi 9.6 Vybudování naučné stezky 10. Kultura 10.1 Podpora místní spolkové činnosti 11. Sport 11.1 Rekonstrukce koupaliště 11.2 Rekonstrukce zimního stadionu 11.3 Rekonstrukce tělocvičny ve staré škole 11.4 Vybudování tréninkového hřiště 12. Sociální služby 12.1 Podpora poskytování sociálních služeb 13. Školství a vzdělávání 13.1 Rekonstrukce základní školy 14. Zdravotnictví 14.1 Vybudování nové ordinace praktického lékaře 15. Obnova památek 15.1 Obnova drobných kulturních památek 15.2 Obnova kostela v Povrlech 3

4 3 ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ Seznam projektů dle priorit s ohledem na strategii rozvoje Povrlů : Projekt č. 1: Projekt č. 2: Projekt č. 3: Projekt č. 4: Projekt č. 5: Projekt č. 6: Projekt č. 7: Projekt č. 8: Projekt č. 9: Projekt č.10: Projekt č.11: Projekt č.12: Projekt č.13: Projekt č.14: Projekt č.15: Projekt č.16: Projekt č.17: Projekt č.18: Projekt č.19: Projekt č.20: Projekt č.21: Projekt č.22: Projekt č.23: Projekt č.24: Projekt č.25: Projekt č.26: Projekt č.27: Projekt č.28: Projekt č.29: Projekt č.30: Projekt č.31: Projekt č.32: Projekt č.33: Projekt č.34: Projekt č.35: Rekonstrukce koupaliště Vybudování turistických odpočívadel a vyhlídek Revitalizace veřejných prostranství a veřejné zeleně Turistický informační systém Rekonstrukce zimního stadionu Obnova rybníčku ve Slavošově Obnova drobných kulturních památek Vybudování ubytování pro turisty Vybudování naučné stezky Rekonstrukce základní školy Vybudování cyklostezky Obnova budovy obecního úřadu Rekonstrukce a rozšíření hřbitova Obnova místních komunikací Vybudování veřejného tábořiště na Labi Obnova kostela v Povrlech Péče o chráněné stromy Údržba lesních cest Obnova rybníka v Mírkově a v Mašovicích Podpora místní spolkové činnosti Obnova a doplnění veřejného osvětlení Likvidace septiků a řešení kanalizační sítě Sídliště I a II Obnova autobusových zastávek Řešení odpadních vod Mírkov Vybudování nové ordinace praktického lékaře Podpora poskytování sociálních služeb Výstavba řadových rodinných domů Pod koupalištěm Vybudování komunikace Mojžíř - Povrly Rekonstrukce tělocvičny ve staré škole Veřejný rozhlas Výstavba nájemních bytů Prodej dřeva Vybudování tréninkového hřiště Vybavení pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Systém povodňových opatření, zábran 4

5 Rekonstrukce koupaliště Popis projektového záměru č. 1 Koupaliště a přilehlý pozemek jsou v majetku obce, koupaliště má kapacitu cca osob. V areálu jsou 2 bazény, budova s technickým zázemím, šatnami, sociálním zařízením a bufetem pro 40 osob. Na přilehlém pozemku je 5 ubytovacích chatek každá s kapacitou 4 lůžka. Koupaliště je provozováno v letní sezóně, obec zde zaměstnává 4 zaměstnance na VPP. Koupaliště je pro spádovou oblast Ústí nad Labem a Děčín. Záměrem obce je koupaliště rekonstruovat, rozšířit kapacitu stravování a ubytování a rozšířit poskytované služby turistům a návštěvníkům obce. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, zlepšení životních prostředí a vzhledu obce.. Stavební práce. - rekonstrukce malého bazénu, umístění vodních atrakcí a dokončení úprav velkého bazénu - rekonstrukce budovy a rozšíření restauračního zařízení na celkovou kapacitu 60 osob - vybudování recepce a turistického informačního centra - vybudování parkoviště pro návštěvníky koupaliště cca 100 aut - vybudování stání pro přívěsy + přípojky (5 přívěsů) - výměna chatek za mobilní domy s vlastním sociálním zařízením 5 domů a 6 osob - nové rozvody, vybudování inženýrských sítí a ČOV - vybudování ohniště, osazení laviček, odpadkových košů, terénní a parkové úpravy, oplocení areálu, informační systém areálu, lanové centrum - nové ubytovací kapacity celkem cca 45 osob - nové ubytování celkem 60 osob - nové turistické informační středisko - nové parkoviště 100 aut - nová veřejná zeleň - nové pracovní místo Je zpracovaná studie provedení.. V současné době se pracuje na zadání projektové dokumentace.. Celkové investiční náklady odhad 10 mil. Kč Při realizaci bude projekt rozdělen do několika etap. 14) 5

6 Popis projektového záměru č. 2 Vybudování turistických odpočívadel a vyhlídek a její okolí je součástí turisticky exponované oblasti. Záměrem obce je úprava a rozšíření značených i neznačených cest na vycházkové trasy a na atraktivních vyhlídkových místech vybudování turistických odpočívadel. 1. Nad hřbitovem k místu vede neudržovaná cesta. Záměrem je úprava a rozšíření cesty, zpevnění schodů, vyznačení vycházkové trasy, úprava vyhlídkového místa, terénní a parkové úpravy, osazení laviček, odpadkových košů, stolu, altánku a informačních tabulí. 2. Kozí vrch k místu vede značená cesta, úprava cesty v úseku obec vyhlídka, osazení mobiliáře. 3. Hrad Blansko úprava značené cesty z obce na hrad Blansko. 4. Ostrý Bradlo úprava vyhlídky, osazení mobiliáře Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch. Stavební práce - zpevnění a úprava cest - terénní a parkové úpravy - osazení laviček, odpadkových košů, stolu, altánu, stání pro kola - osazení informačních tabulí - nové atraktivity cestovního ruchu v regionu 4 upravená vyhlídková místa - upravené vycházkové trasy Celkové investiční náklady odhad 1,5 mil. Kč 6

7 Popis projektového záměru č. 3 Revitalizace veřejných prostranství a veřejné zeleně Záměrem obce je úprava veřejných prostranství a veřejné zeleně v několika lokalitách v katastru obce. 1. osada Neštědice stávající dětské hřiště. Jedná se o úpravu hřiště, rekonstrukci herních prvků, obnova zelené plochy, revitalizace a osázení nových keřů a stromů, vybudování malého hřiště na fotbal 2. úprava Sídliště I jedná se o úpravu veřejné zeleně a rozšíření asfaltové parkovací plochy u panelových domů, vyznačení stání pro auta a doplnění veřejné zeleně a vybudování přechodu pro chodce 3. úprava Sídliště II jedná se o úpravu stávajícího dětského hřiště a obnovu a doplnění veřejné zeleně a parkovací plochy 4. osada Mírkov úprava návsi, osazení nových obrubníků a rekonstrukce stávajícího chodníku, revitalizace a doplnění zeleně, vybudování dětského hřiště 5. úprava prostranství před obecním úřadem zámková dlažba, osazení laviček, odpadkových košů, vytvoření odpočinkové klidové zóny, doplnění zeleně, vysázení nových keřů a stromů 6. vybudování chodníku v ulici Lužecká a úprava okolní zeleně Zlepšení vzhledu obce, zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti silničního provozu. - terénní a parkové úpravy - stavební práce rozšíření parkovacích ploch - vybudování chodníků a přechodu pro chodce - osazení laviček, odpadkových košů. - revitalizovaná veřejná prostranství (celkem 6) - nová veřejná zeleň Celkové investiční náklady odhad 1 mil. Kč 7

8 Turistický informační systém Popis projektového záměru č. 4 Záměrem je v obci a jejím blízkém okolí vybudovat turistický informační systém a zajistit tisk a výrobu produktů na podporu propagace obce a regionu. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, zvýšení počtu návštěvníků a turistů v regionu. - osazení informačních tabulí a map s turistickými informacemi - označení turisticky zajímavých míst - vyznačení vycházkových tras v obci a jejím okolí - tisk, výroba a distribuce propagačních materiálů - propagace služeb cestovního ruchu - rozšíření webových stránek o propagaci cestovního ruchu - ucelená propagace obce - zvýšení návštěvnosti regionu Celkové investiční náklady odhad 700 tis. Kč 8

9 Rekonstrukce zimního stadionu Popis projektového záměru č. 5 Zimní stadion s kapacitou cca 300 diváků je umístěn v blízkosti ZŠ a je součástí sportovního areálu s fotbalovým a tréninkovým fotbalovým hřištěm. Areál je v majetku obce. Jedná se o jedno nezastřešené kluziště s umělou ledovou plochou se sezónním provozem (4 měsíce v roce). Stadion využívá základní škola, neorganizovaní sportovci a mládež a veřejnost. U stadionu jsou umístěny buňky, které slouží jako technické zázemí, šatny a sociální zařízení. Areál je oplocen. Záměrem obce je obnova a rekonstrukce zimního stadionu a vytvoření podmínek pro pořádání kulturních a společenských akcí (letní využití areálu). Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, zlepšení vzhledu obce.. Stavební práce. - obnova chladících věží - rekonstrukce technologického zařízení - rozšíření sociálního zařízení - vybudování bufetu - vybudování šatny pro účinkující - částečné zastřešení - vybudování ubytování - osazení informačního systému v areálu - parkové úpravy a oplocení - rekonstruovaný areál zimního stadionu - nové stravovací kapacity - vytvořené zázemí pro pořádání kulturních akcí Celkové investiční náklady odhad 6 mil. Kč Financování projektu bude řešeno po etapách. 9

10 Obnova rybníčku ve Slavošově Popis projektového záměru č. 6 Rybník ve Slavošově je v současné době nepoužívaný a vypuštěný. Záměrem obce je obnovit funkci rybníka a vybudovat v jeho okolí klidovou odpočinkovou zónu s možností využití pro sportovní rybolov mládeže. Zlepšení vzhledu obce, zlepšení životního prostředí, zvýšení retenční schopnosti krajiny. Stavební práce: - obnova hráze a stavědla - vyčištění a odbahnění dna - terénní a parkové úpravy okolí - osazení laviček, odpočívadla, odpadkových košů - obnovený rybník v majetku obce - nová klidová odpočinková zóna v obci - využití volného času dětí a mládeže Celkové investiční náklady odhad 1 mil. Kč 10

11 Obnova drobných kulturních památek Popis projektového záměru č. 7 Záměrem obce je obnova drobných kulturních památek v katastru obce (kapličky Mírkov, Šachov, Lysá, křížek Mašovice, Český Bukov a další drobné památky) Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, zlepšení vzhledu obce. - pasportizace drobných kulturních památek - stavební práce. - obnovená drobná architektura v katastru obce 7) Charakter projektu: Neinvestiční. 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 1,5mil. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 11

12 Vybudování ubytování pro turisty Popis projektového záměru č. 8 V obci není v současné době k dispozici celoroční možnost ubytování, v provozu je pouze možnost letního ubytování v areálu koupaliště. Záměrem obce je vybudování celoročního ubytování v turistické třídě. 1. varianta v budově základní školy (pro cca 40 osob) 2. varianta rozšířit rekonstrukci zimního stadionu o ubytování 3. varianta - koupaliště Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch. Stavební práce. - nová ubytovací kapacita v obci 40 osob - zvýšení návštěvnosti regionu Celkové investiční náklady neodhadnuto 12

13 Vybudování naučné stezky Popis projektového záměru č. 9 Záměrem obce je vybudování naučné stezky a arboreta v areálu základní školy s využitím pro výuku a pro cestovní ruch. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, práce s dětmi a mládeží. Stavební práce. - terénní a parkové úpravy - výsadba nových keřů a stromů - umístění informačních tabulí - naučná stezka - propagace regionu Neinvestiční. Celkové investiční náklady neodhadnuto Rozpočet obce obcí + dotační tituly 13

14 Rekonstrukce základní školy Popis projektového záměru č. 10 V budově základní školy je umístěna základní škola s kapacitou 250 žáků a mateřská škola s kapacitou 50 žáků. Objekt je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a je nutná jeho obnova. Zlepšení vzhledu obce, snížení energetické náročnosti budovy. Stavební práce. - obnova střechy - výměna oken a zateplení fasády - rekonstrukce topení (osazení plynového nebo štěpkového topení jen pro ZŠ) - obnova školního bazénu (rekonstrukce technologie) - rekonstrukce sociálního zařízení - obnovená budova v majetku obce - snížení nákladů na provoz budovy Celkové investiční náklady odhad 20 mil. Kč Financování projektu bude řešeno po etapách. 14

15 Vybudování cyklostezky Popis projektového záměru č. 11 Záměrem obce je propojení cyklostezek, které jsou vyznačeny v okolí obce tak, aby cykloturisté projížděli obcí. Propojení Velkobřezenské cyklostezky přes přívoz s cyklostezkou Labské skály. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch. - vytipování přesné trasy - zjištění majetkových vztahů - vypracování projektu značení + souhlasy vlastníků pozemků - vyznačení a úprava cyklostezky - vybudování odpočinkových míst - značená cyklotrasa procházející obcí Celkové investiční náklady odhad 0,5 mil. Kč 15

16 Obnova budovy obecního úřadu Popis projektového záměru č. 12 V budově obecního úřadu jsou umístěny kanceláře a provozovny služeb. Budova je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a je nutná její obnova. Zlepšení vzhledu obce, zlepšení životního prostředí, snížení energetické náročnosti budovy. Stavební práce: - rekonstrukce topení - nové rozvody vody a elektroinstalace - nové podlahy a omítky - rekonstrukce sociálního zařízení - zateplení fasády a výměna oken - obnovená budova v majetku obce - snížené náklady na provoz budovy Neinvestiční. Celkové investiční náklady neodhadnuto Projekt bude řešen po etapách. 16

17 Rekonstrukce a rozšíření hřbitova Popis projektového záměru č. 13 Hřbitov je v majetku obce. Záměrem obce je přebudování staré části hřbitova na urnový háj, rozšíření hřbitova o klidovou zónu, revitalizovat a dosadit zeleň, vybudovat schodiště a kolem areálu vybudovat hřbitovní zeď. Zlepšení životního prostředí, zkvalitnění životních podmínek obyvatel. - stavební práce - terénní a parkové úpravy - osazení laviček a odpadkových košů - rozšířená plocha hřbitova - nová zeleň a klidová zóna Je zpracovaná studie provedení. Celkové investiční náklady odhad 2 mil. Kč 17

18 Obnova místních komunikací Popis projektového záměru č. 14 Místní komunikace jsou v nevyhovujícím stavu a je nutná jejich obnova. Zlepšení vzhledu obce, zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti silničního provozu. - zpevnění komunikací - odstranění stávajícího a položení nového povrchu - obnovené místní komunikace Neinvestiční. Celkové investiční náklady odhad 10 mil. Kč Projekt bude řešen po etapách. 18

19 Popis projektového záměru č. 15 Vybudování veřejného tábořiště na Labi Záměrem obce je vybudování veřejného tábořiště a doprovodných služeb cestovního ruchu pro vodní turistiku. Tábořiště by mělo být součástí soustavy tábořišť na Labi v úseku Německo Česká republika. Projekt bude řešen ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch. Stavební práce. - vybudování inženýrských sítí a přípojek - vybudování přístaviště - osazení mobilních staveb (stravování, sociální zařízení) - úprava plochy pro stany - označení informační tabule - nové veřejné tábořiště - zvýšení návštěvnosti regionu 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 600 tis. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 19

20 Obnova kostela v Povrlech Popis projektového záměru č. 16 Katolický kostel je v majetku obce, je nutná jeho obnova. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, zlepšení vzhledu obce. Stavební práce. - nová elektroinstalace - nové rozvody vody, vodovodní přípojka a kanalizace - vybudování sociálního zařízení - obnova fasády - obnovená budova v majetku obce - obnovená kulturní památka pro cestovní ruch 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 2 mil. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 20

21 Péče o chráněné stromy Popis projektového záměru č. 17 V obci je několik ojedinělých stromů, které dotváření vzhled obce. Záměrem je zvýšená péče o tyto stromy. 5) Cíl účel projektu : Zlepšení životního prostředí, zlepšení vzhledu obce. - pasportizace stromů - revitalizace a ozdravění stromů - tam, kde je to vhodné, označení informačními cedulkami - ozdravěné solitérní stromy na katastru obce Neinvestiční. Celkové investiční náklady odhad 200 tis. Kč 21

22 Údržba lesních cest Popis projektového záměru č. 18 Obec má v majetku lesní pozemky. Záměrem obce je obnovení lesních cest, vybudování odpočinkových míst a revitalizace studánek. Zlepšení životního prostředí. Stavební práce. - terénní úpravy - obnovené cesty na lesních pozemcích v majetku obce Celkové investiční náklady odhad 0,5 mil. Kč 22

23 Popis projektového záměru č. 19 Obnova rybníka v Mírkově a v Mašovicích Rybníky jsou v majetku obce a slouží jako retenční a požární nádrž. Záměrem obce je rybníky obnovit a upravit jejich okolí pro rekreaci a volný čas (sportovní rybolov mládeže). Zlepšení životního prostředí, zlepšení vzhledu obce, zvýšení retenční schopnosti krajiny. Stavební práce: - úprava hráze, stavědla - vyčištění a úprava dna - terénní a parkové úpravy - revitalizované rybníky klidová odpočinková zóna - 2 Celkové investiční náklady neodhadnuto Rozpočet obce obcí + dotační tituly 23

24 Podpora místní spolkové činnosti Popis projektového záměru č. 20 V obci působí několik místních spolků sbor dobrovolných hasičů, divadelní kroužek, kroužky při základní škole, Sport pro všechny, Klub důchodců. Záměrem obce je podporovat jejich činnost a spolupracovat při zajišťování jejich činnosti a při pořádání akcí pro veřejnost. Zvýšení počtu kulturních, sportovních a společenských akcí v obci a v regionu. - podpora místní spolkové činnosti ze strany obce (finanční podpora, partnerství, propagace, přeshraniční spolupráce apod.) - kulturní, sportovní a společenské akce v obci - podpora místní spolkové činnosti 7) Charakter projektu: Neinvestiční. 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové náklady neodhadnuto 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 24

25 Obnova a doplnění veřejného osvětlení Popis projektového záměru č. 21 Veřejné osvětlení je zastaralé a v nevyhovujícím technickém stavu. Je nutná jeho obnova a doplnění o úseky nově vybudovaných komunikací. Zlepšení vzhledu obce, snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, zvýšení bezpečnosti. Stavební práce: - osazení nových stožárů - výměna a doplnění lamp - obnovené a doplněné veřejné osvětlení - snížené náklady na provoz veřejného osvětlení Celkové investiční náklady odhad 1,5 mil. Kč 25

26 Popis projektového záměru č. 22 Likvidace septiků a řešení kanalizační sítě Sídliště I a II Projekt se týká obce Povrly, v obci je vybudovaná kanalizace, jejíž funkce je spojena s centrálními septiky. Tento systém však již nevyhovuje. Projekt má vyřadit septiky a zajistit rekonstrukci kanalizace dle současných technických požadavků. Odkanalizování se týká především sídlištních celků a školy. Zlepšení životního prostředí. Stavební práce: - nová kanalizace 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 12 mil Kč 10) Předpokládané financování: Rozpočet obce obcí + dotační tituly 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 26

27 Obnova autobusových zastávek Popis projektového záměru č. 23 V obci je v každé osadě zastávka, celkem cca 10 a každá je v různém technickém stavu. Záměrem obce je instalace nových zastávek v s jednotným vzhledem. Zlepšení vzhledu obce, zlepšení životních podmínek obyvatel obce. Stavební práce. - bourání stávajících zastávek - úprava okolí - instalace nových zastávek - 10 nových zastávek v obci a v místních částech obce 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad cca 750 tis. 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 27

28 Řešení odpadních vod Mírkov Popis projektového záměru č. 24 Kanalizace v osadě Mírkov je v současné době řešena přes žumpy a septiky. Záměrem obce je zajištění odkanalizování osady v souladu s ochranou životního prostředí vybudováním nové kanalizace a ČOV nebo příspěvky obyvatelům osady na domovní čističky. Zlepšení životního prostředí, zlepšení vzhledu obce a zkvalitnění životních podmínek obyvatel. Stavební práce. - odkanalizování cca 30 rodinných domů v osadě 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 2 mil. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 28

29 Popis projektového záměru č. 25 Vybudování nové ordinace praktického lékaře V obci je v provozu ordinace praktického lékaře, která je v současné době kapacitně nevyhovující. Obec má v majetku budovu č. p. 50, ve které jsou vhodné místnosti k vybudování nové ordinace praktického lékaře s čekárnou. Zajištění základních zdravotnických služeb pro občany. Stavební práce. - rekonstrukční práce na objektu - nová ordinace praktického lékaře - technické zázemí pro ordinaci - čekárna - sociální zařízení - bezbariérový přístup 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady 1,5 mil. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 29

30 Podpora poskytování sociálních služeb Popis projektového záměru č. 26 Obec poskytuje ve své režii sociální služby pro stávající DPS. Záměrem obce je tyto služby rozšířit o vybudování prádelny, mandlovny a poskytování dalších služeb dle požadavků občanů, např. donáška obědů, zajištění nákupů, vyřizování úředních záležitostí apod. Poskytování potřebných sociálních služeb pro starší a handicapované občany. - poskytování sociálních služeb - nové sociální služby 7) Charakter projektu: Neinvestiční. 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady neodhadnuto 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 30

31 Popis projektového záměru č. 27 Výstavba řadových rodinných domů Pod koupalištěm Obec má v majetku pozemky vhodné pro individuální zástavbu. Záměrem obce je realizaci projektu zadat dodavatelsky developerské firmě. (vybudování inženýrských sítí a stavbu RD). Zvýšení a stabilizace počtu obyvatel, zlepšení vzhledu obce. Stavební práce. - pozemky s vybudovanými inženýrskými sítěmi a přípojkami - nově vybudovaná individuální zástavba 15 řadových RD - dětské hřiště - parkoviště 12 osobních automobilů Celkové investiční náklady neodhadnuto Soukromý investor. 31

32 Popis projektového záměru č. 28 Vybudování komunikace Mojžíš - Povrly Záměrem obce je vybudování smíšené komunikace pro cykloturisty a chodce v úseku Mojžíř Povrly. Komunikace povede částečně po pozemcích v majetku obce. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch. Stavební práce. - nová smíšená komunikace mezi obcemi Celkové investiční náklady neodhadnuto Rozpočet dotčených obcí + dotační tituly 32

33 Rekonstrukce tělocvičny ve staré škole Popis projektového záměru č. 29 Budova je umístěna v centru obce a je v jejím majetku. V současné době je v objektu zdravotní středisko, kanceláře, veřejná lidová knihovna a tělocvična pro cca 30 osob. Záměrem obce a obnova budovy, možnost zřízení turistického informačního střediska a rekonstrukce tělocvičny, která je v nevyhovujícím stavu. Další možností je přebudování na saunu, vybudování bufetu a zřízení posilovny a kulturního zařízení pro pořádání kulturních a společenských akcí, které v obci chybí. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, zkvalitnění životních podmínek obyvatel. Stavební práce. - obnovená budova v majetku obce - nové služby v obci Celkové investiční náklady odhad 15 mil. Kč 33

34 Veřejný rozhlas Popis projektového záměru č. 30 Veřejný rozhlas v obci je v nevyhovujícím technickém stavu a je nutná jeho obnova a doplnění o chybějící úseky tak, aby byla pokryta celá obce. Záměrem obce je napojení na Integrovaný záchranný systém. Zajištění informovanosti obyvatel, zajištění krizového řízení, zkvalitnění životních podmínek obyvatel - výměna a osazení nových reproduktorů - nová digitální ústředna - napojení na IZS - veřejný rozhlas s pokrytím celé obce - Integrovaný záchranný systém Celkové investiční náklady odhad 0,5 mil Kč 34

35 Popis projektového záměru č. 31 Výstavba nájemních bytů Obec má ve svém majetku pozemek (u mlýna nebo za DPS) vhodný pro stavbu bytového domu. Záměrem obce je výstavba domu s nájemními byty pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. Stabilizace a zvýšení počtu obyvatel, zlepšení vzhledu obce. Stavební práce: - stavba nového objektu - nové nájemní byty v majetku obce 6 12 bytů 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 10 mil Kč 10) Předpokládané financování: Rozpočet obce obcí + dotační tituly 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 35

36 Prodej dřeva Popis projektového záměru č. 32 Obec realizuje prodej dřeva ze svých lesních pozemků. Záměrem obce je zvýšit finalizaci na palivové dřevo v konečné úpravě. Zvýšení finančního efektu z výnosů obecního lesa. - vybudování přípojek a dobudování manipulační plochy - nákup technologie - oplocení - rozšíření výroby - zvýšení zisku z realizované výroby - zřízení 1 pracovního místa 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 250 tis. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 36

37 Vybudování tréninkového hřiště Popis projektového záměru č. 33 Záměrem obce je vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem v sousedství stávajícího fotbalového hřiště. Tréninkové hřiště bude součástí sportovního areálu. Zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch, rozšíření nabídky sportovišť v obci a v regionu.. Stavební práce. - vybudování hřiště s umělým povrchem - nové tréninkové hřiště 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 10 mil. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 37

38 Popis projektového záměru č. 34 Vybavení pro činnost Sboru dobrovolných hasičů V obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů (cca 35 osob), na činnosti se podílí i mládež (cca 40 osob). SDH má k dispozici hasičskou zbrojnici a 2 auta (avii a tatru s cisternou). Pro zvýšení akceschopnosti je potřeba jednotky vybavit technikou, výzbrojí a výstrojí. SDH je zapojen do Integrovaného záchranného systému. Zvýšení bezpečnosti pro obyvatele, zlepšení podmínek práce s dětmi a mládeží. Nákup techniky, výzbroje a výstroje.: - nové vozidlo zn. Daewoo Avia DA 12 (2 mil. Kč.) - přenosná stříkačka PMS 16/8 + příslušenství (270 tis. Kč) - elektrocentrála Honda 2x (100 tis. Kč) - kalové čerpadlo AMA Drainer 2x (30 tis. Kč) - závěsný motor na raft (75 tis. Kč) - kompletní oblečení pro výjezdové družstvo (315 tis. Kč) - nová technika pro Sbor dobrovolných hasičů - zvýšení akceschopnosti - zkvalitnění práce s mládeží Celkové investiční náklady odhad 2,8 mil. Kč 38

39 Systém povodňových opatření, zábran Popis projektového záměru č. 35 Pod silnicí, která tvoří přirozenou protipovodňovou zábranu obce jsou průchody (průjezdy) a kanalizační propustky. Tyto průchody a kanalizační propustky je třeba opatřit zábranami, uzavřít a utěsnit. Záměrem obce je vypracování projektu a provedení úprav k zabezpečení území před povodněmi. Zvýšená ochrana před povodněmi. Stavební práce. - provedená protipovodňová opatření 7) Charakter projektu: 8) Připravenost projektu: 9) Předpokládané náklady: Celkové investiční náklady odhad 2 mil. Kč 10) Předpokládané financování: 11) Předpokládané období realizace: 12) Zodpovědná osoba kontakt: 39

40 40

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit 1 Vysoká priorita, počátek realizace v krátkodobém horizontu 1.1 Revitalizace náměstí v Novém Městě pod Smrkem Náměstí v Novém

Více

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ Místní program obnovy venkova PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ NA ROKY 2013-2017 Zpracovatel: Město Dubá, Ing. Žalovičová Irena Schváleno zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 22. 11. 2012, číslo usnesení

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 2018 byla schválena zastupitelstvem obce Pohorovice dne 14.11.2014 Obsah programu 1. Shrnutí

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546 Místní program obnovy venkova Aktualizace na období 2011 2014 Úvod Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 2014 byl

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

2. Specifické cíle projektu: Podpora regenerace brownfields s cílem ekonomického a sociálního rozvoje území a jeho okolí (zejména obce Dřínov).

2. Specifické cíle projektu: Podpora regenerace brownfields s cílem ekonomického a sociálního rozvoje území a jeho okolí (zejména obce Dřínov). PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Název projektu: Farma Dřínov 2. Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na celkovou revitalizaci území s cílem vytvořit nové smysluplné využití pro předmětné území.

Více

Svépravice okr. Pelhřimov

Svépravice okr. Pelhřimov Svépravice okr. Pelhřimov Zpracoval: Dušan REPÁČ Návrh vyvěšen na ÚD obce od :... do :... Projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č.... dne... 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Postup zpracování Strategického

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

Definice cestovního ruchu

Definice cestovního ruchu Druhy a formy cestovního ruchu Programy podpory Ilona Šnebergerová, Krajský úřad Plzeňského kraje Definice cestovního ruchu Definice cestovního ruchu podle WTO cestovní ruch je činnost osob cestujících

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV)

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ministr pro místní rozvoj ČR Mgr. František Lukl, MPA Cíl podprogramu a příjemci dotace: Cílem podprogramu je formou

Více

Tento dokument je podpořen ze zdrojů ÚK. IV. Katalog projektů

Tento dokument je podpořen ze zdrojů ÚK. IV. Katalog projektů Tento dokument je podpořen ze zdrojů ÚK IV. Katalog projektů 1 Obsah BEČOV... 3 HAVRAŇ... 8 LIŠNICE... 15 MALÉ BŘEZNO... 21 POLERADY... 26 STRUPČICE... 33 VOLEVČICE... 38 SPOLEČNÉ PROJEKTY MIKROREGIONU...

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) Královéhradecký kraj Pořizovatel : Obec Petrovičky Zpracovatel : JENA CZ s.r.o., Turnov Odborný garant

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 září 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje... 4 3.1 Vymezení venkova...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT 2 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE KŘIŽOVATKA OBDOBÍ LET 2011-2016 ŘÍJEN 2011 OBSAH 1. PŘEDMLUVA. 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 4 2.1. SPECIFIKACE ÚZEMÍ 4 2.2. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT..

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 378-91-2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 378-91-2013 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 378-91-2013 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti:

Více

Pracovní název: Okružní trasa venkovského rázu pro cyklisty a pěší

Pracovní název: Okružní trasa venkovského rázu pro cyklisty a pěší Společný projekt 6-ti obcí (Hradiště, Chanovice, Kadov, Nezdřev, Oselce, Slatina) na území 3 okresů (Klatovy, Plzeň-Jih, Strakonice) a 2 krajů (Plzeňský, Jihočeský) Pracovní název: Okružní trasa venkovského

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více