ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního"

Transkript

1 č.j. NZ 08/07 ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná ve Zlatých Horách pro stavební objekty FO 01 lanová dráha a FO 04 obslužné objekty lanové dráhy. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu Archaia Brno, o.p.s. 2007

2 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním výsledků archeologického výzkumu, je chráněna autorským právem podle zákona 247/90Sb. Ve smyslu tohoto zákona jsou chráněny i jednotlivé části této práce jako např. skicy, náčrty, závěry apod. ( 9 cit. zákona). Části práce nebo práce celou lze uveřejnit jen se svolením autorů.

3 3 Evidenční list Katastrální území: Zlaté Hory Administrativní název obce: Zlaté Hory Kraj: Olomoucký Trať (ulice, parc. č.): Zámecký vrch (Příčná hora) Druh a číslo mapy: 1 : 10000, Kultura: středověk, novověk Areál: exploatační areál Název NKP, KP, PR nebo PZ: Číslo akce: A048/2006 Číslo smlouvy: 22/2006 Doba výzkumu: červenec prosinec 2006 (terénní část) prosinec 2006, leden 2007 (zpracování) Vedení výzkumu: Martin Moník, Miroslava Plaštiaková Odborná spolupráce: Mgr. Petr Hrubý, Josef Večeřa, Viera Večeřová Technická spolupráce: Michal Cheben, Václav Kolařík, Peter Kováčik, Petra Veselá Uložení terénní dokumentace: ARCHAIA Brno, o.p.s., pracoviště Olomouc Uložení nálezů: Zprávu podává: Martin Moník Miroslava Plaštiaková. datum, podpis.. datum, podpis

4 4 Obsah: 1. Úvod podmínky výzkumu Lokalizace zkoumaného prostoru Přírodní prostředí Historický exkurs Postup a metoda výzkumu Popis nálezové situace Ostatní Závěr Prameny a literatura...41 Přílohy: Inventář nálezů Obrazové přílohy Fototabulky

5 5 1. Úvod podmínky výzkumu. Záchranný archeologický výzkum byl na lokalitě proveden v souvislosti s realizací stavby Zlaté Hory lanová dráha Zlaté Louky, sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná ve Zlatých Horách pro stavební objekty FO 01 - lanová dráha a FO 04 obslužné objekty na základě smlouvy ARCHAIA 22/2006 mezi investorem (Město Zlaté Hory) a oprávněnou organizací (ARCHAIA Brno o.p.s.). Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších úprav, neboť lokalita leží na místě intenzivní novověké, středověké a snad i pravěké těžby zlata (Večeřa Večeřová 2002, 24, 41). Dle původní představy a předběžného jednání mělo jít o dohled a dokumentaci nad hloubením bodových (patky sloupů) a liniových zásahů stavby (IS) ve smyslu smlouvy ARCHAIA 22/2006 pro stavební objekty FO 01 lanová dráha a FO 04 obslužní objekty. Po zahájení zemních a stavebních prací však došlo k plošné úpravě celého odlesněného povrchu projektované sjezdovky mechanizací. Z tohoto důvodu a s ohledem na nepřetržitý postup zemních prací zhotovitel oprávněná organizace přistoupila k alternativnímu řešení, zahrnující z větší části jak původní řešení, tak i nutnost povrchové rekognoskace a částečné dokumentace zbylé plochy sjezdovky. Nutno říci, že řešení bylo více než kompromisní především vůči stavbě a jejímu přísnému harmonogramu vzhledem k financování výrazné části rozpočtu stavby z prostředků fondů EU. Zhotovitel v intencích původního rozpočtu a smlouvou od konce července 2006 plně a bez náhrady financoval terénní práce výzkumu ze své režie. Přesto byl smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen až Přes předání terénní části díla v říjnu 2006 pokračovaly z důvodu dalších zemních zásahů výzkumné a dokumentační práce v terénu dle možností až do konce roku 2006, proto se zpracování protáhlo až do roku Je zde nutno v souladu s původní rešerší upozornit na fakt, že v ideálním případě by se dle našeho názoru v areálu podobné lokality neměla stavba provádět vůbec nebo by měl výzkum přinejmenším probíhat předstihově a trvat několik měsíců či spíše let, což je myšleno jako podnět příslušným orgánům památkové péče.

6 6 2. Lokalizace zkoumaného prostoru Zkoumaná lokalita se nachází na severním svahu Zámeckého vrchu (702,4 m), pod zříceninou středověkého hradu Edelštejn. Vykácená plocha začíná asi 100 metrů pod vnějším valem hradu a táhne se cca 1300 metrů až k rekreačnímu středisku Bohema (obr. 1, 2, 6 a 7; Tab. 1/1.1, 1.2), ležícímu u silnice spojující Zlaté Hory s Heřmanovicemi. Nadmořská výška předmětné plochy se pohybuje v intervalu mezi m n.m.. Rýžoviště v oblasti Zámeckého potoka patří svojí velikostí (asi 700m 2 ) k méně rozsáhlým. Souvisí pravděpodobně s jílovišti se spodním či horním přívodem vody, jejichž relikty jsou patrné jak ve střední partii svahu, tak v blízkosti rekreačního zařízení Bohéma (obr. 4 a 5), kde plošná těžba zřejmě navazovala na rýžoviště ležící západněji podél Černého potoka (Večeřová-Večeřa 2002, 24). Ve střední části svahu, nad Zámeckým potokem, se rovněž zachovaly pozůstatky několika nad sebou ležících úvozových cest a minimálně jednoho koryta pro přívod vody (viz obr. 3). 3. Přírodní prostředí Zlaté Hory leží v oblasti Zlatohorské vrchoviny, mimo hlavní masiv Hrubého Jeseníku. Na zlatohorském katastru, který spadá do povodí Odry, je nejmocnější potok Prudník (něm. Miserich), do něhož se za soutokem s Černým potokem (Schwarzteichenbach) z levé strany vlévá i Zámecký potok (Schlossbach) ze Zámeckého vrchu. Západně od Zlatých Hor protéká říčka Olešnice (Elsnitz), pramenící (ještě jako Zlatý potok Goldenbach) v Horním údolí (mezi Zámeckým vrchem a Táborskými skalami, JZ Zlatých Hor). Vlivem masivu Hrubého Jeseníku panuje na Zlatohorsku drsné podnebí (Joanidis 2004, 511). Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7,9 C a 8,2 C, zima přichází brzy a jaro bývá opožděné. Větry zde vanou především ze západu a severozápadu (75%), méně ze severu (10%) a nejméně ze severovýchodu. Území zlatohorského rudního revíru se nachází v sv. časti silezika (25 km 2 ; obr. 33) a zaujímá území mezi Zlatými Horami, Heřmanovicemi, Horním Údolím a Dolním Údolím. Zlatohorský rudní revír patří k nejvýznamnějším rudním ložiskům Českého masívu. K tomu neoddělitelně patří bohatá hornická historie a tradice, neboť v minulosti tu bylo těžené zlato jak z rozsypů, tak z primárních ložisek. Tělesa zlatohorského revíru obsahující zrudnění jsou součástí vulkano-sedimentárního komplexu metamorfovaných hornin, které představují severní část vrbenské skupiny

7 7 (devonské stáří). V podloží vrbenské skupiny jsou ruly a v nadloží kulmské sedimenty. Celý komplex byl postihnutý vrásovými deformacemi o několika generacích. Z tektonického hlediska má dnes šupinovou stavbu. Geologická stavba zlatohorského revíru je oproti ostatním jednotkám vrbenské skupiny anomální. Nejdůležitějším horizontem jsou kvarcity Příčné hory (sedimentární původ). Kromě kvarcitů se v tomto horizontu nacházejí i metamorfované kyselé vulkanity. V podloží kvarcitů převládají metasedimenty s bazickou příměsí. Pod nimi jsou přítomné produkty bazického vulkanizmu (břidlice), které přecházejí do metasedimentů. V nadloží kvarcitů následuje pestrý sled vulkanosedimentárních hornin. Obsahuje polohy metaprachovců a metapelitů, které se střídají. Jsou tu zastoupené horniny jako: muskovitické, grafit-muskovitické a karbonatické břidlice, krystalické vápence, kvarckeratofyry, metatufy a metatufity. Nejvyšší část vrbenské skupiny je tvořená tzv. Heřmanovickými vápenci. Na celém území převládá metamorfóza ve facii zelených břidlic. Východní část revíru je metamorfovaná v chloritové facii a západní část v biotitové až granátové. Celková mocnost devonu je asi 1600 m (Fojt-Novotný-Zimák- Večeřa, 2003). Zlatohorská ložiska patří geneticky ke skupině vulkano-sedimentárních ložisek a typově do skupiny sulfidických rud. Převládá tu vtroušený typ rudné mineralizace. Značná část zrudnění byla později remobilizována při metamorfóze, čímž vznikly ložiskové akumulace často v tektonicky oslabených zónách nebo vrásových strukturách. Zrudnění je často vtroušené nebo páskované a může tvořit čočkovitá tělesa souběžná s metamorfní foliací nebo na kontaktech hornin. Mohou vytvářet i kulisovitě seskupená strmá tělesa, uložená šikmo k průběhu horninových pruhů a vytvářet tak bohaté rudné sloupy (Večeřová-Večeřa 2002, 43).

8 8 4. Historický exkurs Zlaté Hory nesly až do poloviny 20. století jméno Cukmantl či Zuckmantel (např. Večeřa 2002, 18; Obr. 34). Na původ tohoto pojmenování existuje několik názorů. Ze 16.století pochází zmínka, že název vznikl sloučením slov zucken krásti a mantel plášť, souvisejících snad s nevalnou pověstí hornického městečka (Večeřová Večeřa 2002, 49-50). Slezský historik Vincenc Prasek předpokládal slovanský původ jména. Základ viděl v slovech suchý a mastný, případně mety, označující bažinu, tedy místo suché od mokřin, vysušená bažina. Tento výklad je dnes spíše opomíjen. Nejrozšířenější je výklad vycházející ze středoněmeckého slova mantel borovice a zuoc, zuok větev nebo zuc cesta (např. Večeřa 2002, 18). Mohlo se jednat o označení rozvětvené borovice ukazující směr na rozcestí nebo o cestu borovým lesem. Borovice sice nepatřila ke zdejším původním dřevinám, ale ve středověku tudy skutečně vedla významná obchodní cesta z Olomouce do Nisy (Zuber 1974; Malá encyklopedie 1982). Pojmenování Cucmantel, dochované v nejstarší písemné zprávě z roku 1263, přičemž termín couk, cuk označuje žílu (dosud se vyskytuje např. v okolí Jílového), by mohlo poukazovat na poněmčení původního českého názvu plášťová žíla, odpovídajícímu zdejšímu vtroušenému typu zrudnění. Na základě tohoto by se mohlo uvažovat o otevření dolu slovanskými zlatokopy ještě před německou kolonizací ve 13. století (Večeřová-Večeřa 2002, 49-50). O počátcích dolování ve Zlatých Horách se nedochovaly žádné písemné ani archeologické zprávy. Lze předpokládat, že využívání nerostného bohatství souvisí s počátkem osídlování území v oblasti Zlatých Hor a jejich okolí už v období pravěku, přímé doklady nám však bohužel chybí (Večeřa 2002, 18-20). Rovněž o osudech Zlatohorska během raně středověkého období se můžeme pouze v hrubých rysech dohadovat, jisté však je, že tato hraniční oblast byla často předmětem územních změn ve vztazích mezi konstitujícími se českým a polským státem (Kouřil-Prix-Wihoda 2000, ; Večeřa 2002, 20-21). Osada na místě dnešních Zlatých Hor vznikla na důležité obchodní cestě z Olomouce do Nisy. Již od počátků se snad jednalo o hornickou osadu. Kolonizaci zdejšího území slovanskými a především německými obyvateli na přelomu 12. a 13. století usměrňovali z polské strany vratislavští biskupové a z Moravy Přemyslovci. V průběhu první poloviny

9 9 13. století začala kolonizace doposud neosídlených oblastí Jeseníků, spojená s rozvojem těžby zlata, stříbra a železné rudy. Zdá se, že se zdejší území na konci 12. století dostává do sféry vlivu moravských přemyslovců markrabat, o též se však na druhé straně snažili vratislavští biskupové. Z 20. let 13. století pochází listina mluvící o sporu mezi moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem a vratislavským biskupem Vavřincem o zlaté doly. Z textu ale nevyplývá, o které konkrétní doly se jednalo. Mohlo jít jak o Zlaté Hory, tak i o jiné oblasti, kde se rýžovalo zlato. Joanidis (2004, 28) se domnívá, že jde o doly na Příčné hoře, zatímco Večeřová-Večeřa (2002) mluví o rýžovištích v okolí Glucholaz. Do sporu se posléze vmísil i vratislavský kníže Jindřich Bradatý (Večeřa 2002, 21). První jistá zmínka o Zlatých Horách pochází až z roku 1263 z listiny pro fojta v Glucholazích. Název je psaný v latině: Cucmantel, a alespoň část Zlatohorska v této době zřejmě ovládá vratislavský biskup (Večeřa 2002, 20). Z r je zmínka o Zlatých Horách jako suburbium hradu Edelštejn. Do zdejších sporů se v 80. letech 13. století totiž vložil přemyslovský levoboček Mikuláš I. Opavský, který již od 60. let 13. století od svého otce Přemysla Otakara II. postupně získává statky na Opavsku a r se zmocnil hradu Edelštejn i se Zlatými Horami, aby je později propůjčil vratislavskému biskupu. R Edelštejn dobývá vratislavský kníže, ale k r hrad i město pravděpodobně patří Mikuláši I. Opavskému. Ten udělil také r Zlatým Horám městská práva (Večeřa 2002, 22). R udělil český král Jan Lucemburský Opavsko, a s ním i Zlaté Hory Mikuláši II. Opavskému. V roce 1339 však Mikulášovi II. po vzájemném konfliktu král Jan odňal hrad Edelštejn, a zřejmě i město a doly, jakož i další statky (Žáček 2000, 54). O dvacet let později, r. 1361, vrátil římský císař a český král Karel IV. Zlaté Hory a jeho doly pod svrchovanost Mikuláše II. (Večeřa 2002, 22). Zatímco 13.století bylo obdobím velkého rozmachu hornictví, nepokoje v 2. polovině 14. století a na začátku 15. století způsobily jeho útlum. Rýžovnictví prožívá renesanci v 15. století, kdy pevné doly již nebyly ziskové (Večeřová-Večeřa 2002, 55). R získal Zlaté Hory a další okolní města český král Jiří z Poděbrad. Hrad se dostal pod správu Jana ze Žerotína, ale již roku 1467 byl dobyt biskupem Joštem (Jodokem) z Rožmberka a následně zbořen (Večeřa 2002, 22). Roku 1474 obdržel Jošt Zlatohorsko darem od českého a uherského krále Matyáše Korvína. Zlatohorsko se tak stalo majetkem vratislavského biskupství, které se pak intenzivně pokoušelo o obnovu

10 10 zlatých dolů, což vedlo k jejich opětovnému rozkvětu především v 16. století (Večeřa 2002, 22). Během 17. století však dochází přirozeně ke zhoršení poměrů. Za třicetileté války městem prošla drancující švédská vojska (1632, ), k tomu se přidal mor ( , 1716) a následně čarodějnické procesy (Joanidis 2004, 37, 39; Večeřová-Večeřa 2002, 59). V letech 1693 a 1702 vyvrcholily hornické nepokoje, umocněné velkými požáry Zlatých Hor (1699 a 1702; Večeřa 2002, 25). Prusko-rakouská válka ( ) znamenala úplné přerušení těžby, město bylo obsazeno Prusy a na několika místech podpáleno a vypleněno (300 domů, radnice, škola). Po rozdělení Slezska (1742) zůstaly Zlaté Hory Koruně České, odříznuty od bohatě osídlené polské roviny. Tuto situaci nezměnila ani sedmiletá válka. Úpadek vyvrcholil ztrátou městských horních svobod r Zlaté Hory obsadila pruská vojska ještě r za války o bavorské dědictví (Žáček 2004, 190). Přestože došlo v 1. polovině 17. století k úpadku dolování (Večeřa 2002, 25) a následkem nemocí a hladu se snížil stav obyvatelstva na dvě třetiny (Joanidis 2004, 43), zaznamenalo město v tomto století hospodářský vzestup řemeslné a manufakturní výroby. Byla vybudována cihelna, ve městě se vařilo pivo a především se rozvíjelo tkalcovství a kamenictví. O obnovu rýžování se pokusil na konci 19. století jesenický dobrodruh Julius Saltery (Večeřová Večeřa 2002, 24). Jeho rýžoviště se nacházelo asi 1 km za rekreačním střediskem Bohema směrem k hradu Edelštejn, tudíž na místě letošního záchranného archeologického výzkumu. Později mu bylo státem rýžování zakázáno a to byl i konec pravděpodobně posledního pokusu o těžbu zlata ze zdejších sedimentů (Večeřová Večeřa 2002, 61).

11 11 5. Postup a metoda výzkumu Vlastní terénní část archeologického výzkumu spočívala v realizaci zjišťovacích sond situovaných ve vybraných místech, v dohledu nad hloubením některých bodových a liniových zemních zásahů stavby a v dokumentaci vybraných částí areálu projektované sjezdovky. Celkem se podařilo zdokumentovat 13 sond (oobr. 28, 29, 30), které byly většinou hloubeny mechanizací za asistence archeologického dohledu. Následně byly stěny bočních profilů a dna vyhloubených sond začištěny. Po identifikaci jednotlivých stratigrafických jednotek byly jednotlivé začištěné řezy profilů fotograficky a kresebně zdokumentovány. V jednom případě (Sonda 08 s pozůstatkem rýžovací vrstvy) následovalo vzorkování profilu. Dle situace byly pak některé sondy rozšířené za účelem objasnění odkrytých archeologických situací. Zdokumentováno bylo několik řezů pro patky konstrukcí souvisejících s budoucí lyžařskou lanovkou. Ďokumentaci vybraných částí liniových výkopů rýha 1 a 2 (Obr. 29, 30) provedli RNDr. Večeřa a Mgr. Nývlt z České geologické služby. Zachycené situace byly dokumentovány písemně, kresebně a fotograficky. Pro písemný zápis informací byla užita tzv. formulářová stratigrafická metoda a to dle dokumentačních standardů platných ve společnosti Archaia Brno o.p.s. Konkrétně byl v terénu pro každou stratigrafickou jednotku vypsán patřičný formulář. Kresebná dokumentace byla provedena v měřítku 1:20, profil sondy S 13 v měřítku 1:50. Fotografická dokumentace byla provedena aparátem Canon EOS 300D. Terénní dokumentace je uložena v archivu společnosti Archaia Brno o.p.s., pracoviště Olomouc.

12 12 6. Popis nálezové situace Sonda S 01 Stratigrafické jednotky: 100 výplň šedočerná nesoudržná kameny drobné až středně velké Příměsi: pevná lesní humózní hlína, popel, kořeny Mocnost / sklon / hranice: 0,05 0,8 m / rovný až prudký / ostrá Interpretace: výplň vývratu 101 uloženina žlutohnědá pevná pískovitá hlína Příměsi: malé až středně velké kameny Mocnost / sklon: > 0,2 0,9m / prudký, postupně přechází do rovného Interpretace: podloží výkop Zkoumán celý výkop: ano Půdorys horní: oválný; dno: oválné Původní povrch: ano; rozměry / hlouba: 4x5 / 0,8 m Horní hrana: pozvolná Dolní hrana: pozvolná Steny / sklon: nepravidelné, konvexní, šikmé / 35 Dno: nepravidelné, stupňovité (konvexní) Výplň (s.j.): 100 Interpretace: vývrat Popis situace: První sondu (S 01; obr. 8; Tab. 2/2.1) jsme položili ve směru SV-JZ, tedy napříč svahem, skrz propadlinu v horní části svahu, v nadmořské výšce 641,87 640,23 m. Řez o délce 4,9 m odhalil jámu s konvexními stěnami (s.j. 500) zahloubenou do žlutohnědé hlíny (s.j. 101), která se vyskytuje po celé lokalitě pod svrchním lesním humusem (zde odebrán při začišťování objektu). Výplň této ca 80 cm hluboké jámy tvořily většinou (60%) drobné

13 13 až středně velké kameny, uložené v pevné lesní humózní hlíně (30%) promíšené popelem a kořeny (po 5%). Žádné artefakty zde nebyly nalezeny. Tato skutečnost společně s absencí jakékoliv haldičky kamení, která se často objevuje u prospekčních jam, napovídá, že se zde jednalo spíše o vývrat stromu následně vyplněný hlínou a kameny. Popel vznikl zřejmě spálením kořenů při klučení svahu před stavbou sjezdovky. Sonda S 02 Stratigrafické jednotky: 102 vrstva šedočerná ulehlá malé až velké kameny Příměsi: pevná lesní humózní hlína, kořeny Mocnost / sklon / hrance: 0,3 m / mírný / ostrá Interpretace: nasucho kladené kameny tvořící zídku 103 výplň černá měkká mokrá písčitá hlína Příměsi: malé až velké kameny, hojné přepálené a rozpraskané křemeny Mocnost / sklon / hranice: 0,4 m / mírný / ostrá Další popis: nález hrotu kuše Interpretace: výplň trychtýřovité jámy 900 stavení konstrukce Kategorie zděná Dochování v ploše / v prostoru:??? Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: 7 m / 1,2 m / 1 m / 50 Dochování materiálu: dochován 100% Druh a zastoupení materiálu: nasucho kladené střední až velké kameny Interpretace: zpevnění svahu proti sesuvu/ prospekční jáma? Popis situace: Velice zajímavý objekt (S 02; obr. 9; Tab. 2/2.2) byl objeven dále nahoru po svahu v n.v. 644,74 646,61 m. Ze středně velkých až velkých kamenů zde byla vyskládána

14 14 zídka o délce ca 7 m (s.j. 900), která zabíhala pod lesní humus (40%) o mocnosti ca 0,3 m (s.j. 102), promíšený opět kameny (50%) a kořeny (10%). Zídka tak tvořila jednu stěnu trychtýřovité jámy, položené napříč svahem ve směru JZ-SV. Po skrytí lesního humusu jsme narazili na vlastní výplň jámy (s.j. 103), mokrou písčitou hlínu s příměsí (30%) kamenů všech velikostí, v některých případech přepálených a rozpraskaných křemenů. V této výplni byl v hloubce ca 0,5 m nalezen železný hrot do kuše, související zřejmě s osídlením hradu Edelštějn, zbudovaným na vrcholu kopce ve 2. polovině 13. a zbořeným na konci 15. století (viz např. Večeřa Večeřová 2000, 24-25). Někdy do tohoto období tak snad můžeme datovat i samotný objekt (S 02), buď opět prospekční jámu středověkých horníků nebo prosté zpevnění svahu proti sesuvu. Rozpraskané křemeny nemusí souviset s těžbou zlata, může se jednat o kameny recentně přepálené žárem při klučení lesa před budováním sjezdovky. Sonda S 03 Stratigrafické jednotky: 104 vrstva šedočerná středně ulehlá lesní humózní hlína Příměsi: kořeny, mech, listí, drobné kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,02 0,2 m / mírný / jasná Interpretace: lesní humus 105 vrstva hnědošedá ulehlá malé až velké kameny 50%, tuhá pískovitá hlína (vyplňuje spáry mezi kameny) 40%, Příměsi: kořeny Mocnost / sklon / hranice: 0,08 0,7 m / mírný / ostrá Interpretace: podloží 106 vrstva středně hnědá ulehlá malé až středně velké kameny 70%, pískovitá hlína (zvětralá hornina) 30% Mocnost: > 0,2 0,4 m

15 15 Interpretace: podloží Popis situace: Třetí sonda (S 03; obr. 10; Tab. 3/3.1), o délce 4,2 m, byla položena níže po svahu, v n.v. 620,63 621,33 m, opět ve směru SV-JZ. Řez postihl trychtýřovitou zahloubeninu, která byla na profilu téměř vyplněna velikým balvanem. Profil tak postihl pouze vrstvu hnědé písčité hlíny (40%) a kamenů (50%; s.j. 105) a původní lesní hnědou hlínu (s.j. 106), ve které se tato jáma rýsovala. Vše bylo opět převrstveno lesním humusem (s.j. 104) s příměsí kamenů, kořenů a listí. Opět se zřejmě jednalo o přirozený lesní vývrat. Sonda S 04 Stratigrafické jednotky: 107 vrstva šedočerná středně ulehlá lesní humózní hlína Příměsi: koření, listí, větve, kameny, jehličí Mocnost / sklon / hranice: 0,05 0,1 m / rovný, postupně prudký / ostrá Interpretace: lesní humus 108 výplň šedočerná ulehlé malé a velké kameny 60%, tuhá lesní humusovitá hlína 40% Příměsi: popel Mocnost / sklon / hranice: 0,05 0,5 m / rovný / ostrá Interpretace: výplň zasypané prospekční jámy 109 vrstva hnědá pevná pískovitá hlína Příměsi: kameny, čočky vrstvy 110 Mocnost / sklon: > 0,1 0,3 m / tvoří čočku ve vrstvě 110 Interpretace: podloží promíšené s vrstvou vrstva šedá a světle hnědá ulehlá male a středně velké kameny 60%, pískovitá hlína 40%

16 16 Mocnost / sklon / hranice: 0,2 0,8 m / mírný až prudký / ostrá Interpretace: výhoz z prospekční jámy 502 výkop Zkoumán celý výkop: ne Půdorys horní: mírně oválný; dno: oválné Původní povrch: ano; rozměry / hloubka: 4x5 / 0,5 m Horní hrana: pozvolná Dolní hrana: pozvolná Steny / sklon: nepravidelné, konvexní, šikmé / 60 Dno / sklon: nepravidelné, konvexní / mírný Výplň (s.j.): 108 Interpretace: hloubený výkop dobývka /prospekční jáma Popis situace: Níže po svahu, pod menším křemenným skaliskem, jsme v nadmořské výšce 613,89 614,7 m na profilu sondy č. 04, o délce 4,4 m, zdokumentovali další zásah do původního terénu. V lesní světle hnědé půdě (s.j. 110), přerušené tmavší čočkou s kamínky (s.j. 109), zde byla vykopána jáma (s.j. 502) o hloubce 0,5 m (obr. 11; Tab. 3/3.2). Na profilu sondy, zdokumentovaném ve směru JZ-SV, jsme postihli její výplň, kterou tvořila lesní humusovitá hlína promíšená popelem a kameny všech velikostí. Vše bylo převrstveno lesním humusem s příměsí kořenů a kamení. V prostoru sondy byl nalezen i opracovaný kámen (přírůstkové číslo 55), který nebylo možné přiřadit konkrétní vrstvě. Zřejmě se zde jedná o relikt středověké či novověké prospekční jámy. Sonda S 05 Stratigrafické jednotky: 111 vrstva šedočerná pevná lesní humózní hlína Příměsi: malé až velké kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,05 0,1 m / mírný / ostrá Interpretace: lesní humus

17 vrstva tmavě hnědá pevná pískovitá hlína Příměsi: malé až velké kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,4 m / mírný / ostrá Interpretace: výhoz z výkopu výplň šedočerná pevná pískovitá hlína Příměsi: popel Mocnost / sklon / hranice: 0,7 m / prudký / ostrá Další popis: nález opracovaného kamene a dřevěného špičáku Interpretace: výplň výkopu vrstva žlutohnědá tuhá pískovitý jíl Příměsi: malé až velké kameny Interpretace: podloží 501 výkop Zkoumán celý výkop: ne Půdorys horní: kruhový; dno: kruhové Původní povrch: ano; rozměry / hloubka: 5 / 0,8 m Horní hrana: pozvolná Dolní hrana: ostrá Steny / sklon: nepravidelné, konvexní, šikmé / Dno / sklon: nepravidelné, konvexní Výplň (s.j.): 113 Interpretace: hloubený výkop prospekční jáma/dobývka Popis situace: Nejvýše položenou byla sonda 05 (obr. 12; Tab. 4/4.1), která ve směru JV-SZ přeťala v délce 7,6 m další propadlinu v nadmořské výšce 649,54 651,48 m. Do světle hnědé hlíny (s.j. 114), ležící pod lesním humusem (s.j. 111), zde byla vykopána ca 0,7 m hluboká

18 18 jáma (s.j. 501), vyplněná tmavě hnědou písčitou hlínou s příměsí malých až velkých kamenů, promíšenou s šedočernou písčitou hlínou s příměsí popele (20%) - (s.j. 112/113 a 113). Tmavě hnědá hlína byla spolu s kameny částečně vyházena výše po svahu (s.j. 112). Ve výplni jámy (s.j. 113) byly pak nalezeny zřejmě majzlíkem otesaný kámen (přírůstkové číslo 049) a dřevěný špičák (č. 54), u kterých však nelze určit, zda jsou středověkého či novověkého stáří. Každopádně se jedná o další doklad exkavačních prací na lokalitě, nejspíše opět sondáže horníků pátrajících po zlaté žíle. I v této jámě bylo nalezeno množství přepálených a rozpraskaných křemenů. Sonda S 06 Stratigrafické jednotky: 115 výplň šedočerná ulehlá malé až velké kameny 60%, lesní humózní hlína 30% Příměsi: popel, mech, kořeny Mocnost / sklon / hranice: 0,4 0,6 m / mírný / jasná Interpretace: zásyp výkopu výplň tmavě hnědá středně ulehlá drobný štěrk Příměsi: hnědá hlína Mocnost / sklon / hranice: 0,2 0,75 m / mírný / jasná Interpretace: výplň výkopu vrstva hnědá ulehlá malé až středně velké kameny 80%, tuhá pískovitá hlína 18% Příměsi: kořeny Mocnost / sklon / hranice: 0,02 0,8 m / prudký / ostrá Interpretace: vrstva kamenů vyházená při výkopu prospekční jámy 118 vrstva žlutohnědá pevná štěrkovitá hlína Příměsi: zvětralá hornina

19 19 Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,9 m / mírný až prudký Interpretace: půdní typ 503 výkop Zkoumaný celý výkop : ne Půdorys horní: nepravidelný; dno: ledvinovité Původní povrch: ano; rozměry 5x7,5? / 1,25 m Horní hrana: pozvolná Dolní hrana: pozvolná Steny / sklon: nepravidelné, konvexní Dno / sklon: nepravidelné, konvexní Výplň: 115, 116 Interpretace: hloubený výkop - dobývka/prospekční jáma Popis situace: Podobnou situaci jako u sondy S 05 jsme zaznamenali o čtyřicet výškových metrů níže po svahu, kde byla v n.v m položena sonda 06, o délce 7,6 m (obr. 13; Tab. 4/4.2). Ta vedla ve směru JZ-SV skrze další jámu (s.j. 503), vyplněnou jak drobným mokrým štěrkem s nepatrnou (5%) příměsí hlíny (s.j. 116) o mocnosti až 0,75 m, tak lesním humusem promíšeným popelem a různě velkými kameny, mocným 0,4 0,6 m. Celková hloubka jámy tak dosahovala 1,2 m. Kameny, na které kopáči narazili, byly vyházeny okolo (s.j. 117), původní terén, do kterého byla jáma zahloubena zde opět tvořila žlutohnědá hlína s kameny (s.j. 118). V prostoru sondy byl nalezen i další opracovaný kámen (přírůstkové číslo 53), který nelze přiřadit konkrétní stratigrafické jednotce. Sonda S 07 Stratigrafické jednotky: 119 vrstva šedočerná středně ulehlá lesní humózní hlína Příměsi: větve, listí, kameny, kořeny Mocnost / sklon / hranice: 0,005 0,15 m / mírný až prudký / ostrá Interpretace: lesní humus

20 vrstva žlutohnědá tuhá pískovitá hlína Příměsi: občasné kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,25 0,8 m / rozpitá Interpretace: zvětralá hornina promíchaná s podzolovou půdou, půdní typ 121 vrstva šedohnědá pevná štěrkovitá hlína Příměsi: vysoký obsah kamenů Mocnost / sklon: > 0,05 0,3 m / mírný Interpretace: půdní typ Popis situace: Při pohledu se svahu dolů se nad cestou přetínající sjezdovku napříč rýsovalo nalevo u lesa několik žlabovitých útvarů, zřejmě úvozových cest, po kterých bylo v minulosti zřejmě stahováno dřevo. V tomto místě jsme ve směru JZ-SV položili další sondu (S 07; obr. 14; Tab. 5/5.1) o délce 7 m. Původním terénem zde byla opět žlutohnědá hlína (s.j. 120) s kameny, nasedající na šedohnědou štěrkovitou hlínu (s.j. 121), opět s velkým obsahem kamenů. žlutohnědá vrstva byla běžně mocná 0,5 1 m, v místě koryta však pouze 0,2 0,3 m. Hloubka úvozu se tedy pohybovala kolem 0,4 0,7 m. Žádnou zvláštní výplň žlabu jsme zde však nepostihli na žlutohnědou vrstvu nasedal, stejně jako všude jinde, černý lesní humus (s.j. 119) s kořeny, listím a kamením. Sonda S 08 Stratigrafické jednotky: 122 vrstva hnědočerná středně ulehlá lesní humózní hlína Příměsi: kořeny, časté malé až velké kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,2 m / rovný, mírný až prudký (zvlněný terén) / ostrá Interpretace: lesní humus

21 výplň hnědá až černá pevná pískovitá hlína Příměsi: popel, kořeny, malé až velké kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,4 m / rovný / ostrá Interpretace: výplň výkopu výplň šedohnědá středně ulehlá jílovitý štěrk Mocnost / sklon / hranice: 0,5 m / rovný / jasná Interpretace: výplň výkopu výplň šedá středně ulehlá štěrk Mocnost / sklon / hranice: 0,03 m / mírný / ostrá Interpretace: tvoří samostatný horizont ve vrstvě 124; (rýžovnická vrstvička?); výplň výkopu výplň tmavě šedá středně ulehlá hlinitý štěrk Příměsi: ojedinělé větší kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,3 m / prudký / ostrá Interpretace: výplň výkopu výplň hnědožlutá pevná pískovitá hlína Příměsi: popel, malé kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,2 0,4 m / mírný / ostrá Interpretace: výplň výkopu vrstva žlutohnědá pevná jíl Příměsi: nahodilé malé až velké kameny Mocnost: > 1 2,6 m Interpretace: podloží

22 výkop Zkoumán celý výkop: 0 Půdorys horní: lineární; dno: lineární Původní povrch: ano; rozměry: 1,3 (šířka) x? / 1,2 m Horní hrana: ostrá Dolní hrana: ostrá Steny / sklon: pravidelné, konvexní Dno / sklon: pravidelné, konvexni Výplň (s.j.): 123, 124, 125, 126, 127 Interpretace: pozůstatek koryta pro rýžování / proplavování zlata Sonda S 10 Stratigrafické jednotky: 100 vrstva hnědočerná středně ulehlá lesní humózní hlína Příměsi: četné malé až velké kameny, kořeny Mocnost / sklon / hranice: 0,3 0,4 m / rovný / ostrá Interpretace: lesní humus 135 výplň žlutohnědá pevná pískovitý jíl Příměsi: ojediněle drobné a velké kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,2 0,4 m / mírný / jasná Interpretace: výplň výkopu výplň žlutohnědá pevná pískovitý jíl Příměsi: ojediněle drobné kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,5 0,7 m / rovný / ostrá Další popis: více kompaktní než 135 Interpretace: výplň výkopu 505

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství

Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Jeseník Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10. na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu

Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10. na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10 na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Brno o.p.s. Feat. ARCHAIA Olomouc, o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Strukturní tvary reliéfu Vychází z geologické mapy Strukturní podmíněnost tvarů Tvary související: se sopečnou činností neovulkanické suky, sopky, s horizontálním

Více

VRT J Kóta výpažnice: 240,61 m n.m. Profil hloubení: 0,0 15,0 m 245 mm Profil výstroje: 6,8 m plná 89 mm 6,8 perforovaná 89 mm

VRT J Kóta výpažnice: 240,61 m n.m. Profil hloubení: 0,0 15,0 m 245 mm Profil výstroje: 6,8 m plná 89 mm 6,8 perforovaná 89 mm VRT J 1060 239,7 m n.m. Kóta výpažnice: 240,61 m n.m. Profil hloubení: 0,0 15,0 m 245 mm Profil výstroje: 6,8 m plná 89 mm 6,8 perforovaná 89 mm Vrtmistr: J. Pitour Hloubeno v době: 27.5.1975 naražená

Více

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 42/07 PŘEROV VI ÚJEZDEC TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ Příloha č. 5 SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ DOKUMENTAČNÍ BOD: 1 SOUŘADNICE GPS: 49 33'43.94"N, 17 5'37.29"E DRUH BODU: menší skalní výchozy na erodované lesní cestě LITOLOGIE: petromiktní slepenec s drobovou

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina 9. PRANí rud Pozůstatky po praní rud jsou hojným druhem podpovrchových archeologických nálezů a situací. Zásadní problém na úrovni vnější kritiky pramene ale spočívá v tom, že velké části těchto zařízení

Více

Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu

Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Brno o.p.s. Feat. ARCHAIA Olomouc, o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY

PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY č.j. NZ 33/07 PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Autor: Klíčová slova: Bc. Tomáš Laksar Pískovec, droba, jílovec, skalní výchoz, křída Abstrakt Dokumentace sedimentárního

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Technická specifikace Řešené území: Řešené pozemky jsou v katastru obce Dolní Břežany ve vlastnictví zadavatele

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 38/07 PŘEROV VIII HENČLOV TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 26.10.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 26.10.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 484 V Y H L Á Š K A ministerstva kultury

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Historie těžby nerostných surovin Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Historie až současnost...

Více

6.1. Lokalizace a přírodní poměry

6.1. Lokalizace a přírodní poměry 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ Marcela Waldmannová 52 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM A POKUS O ZÁCHRANU TORZA TECHNICKÉ PAMÁTKY Marcela Waldmannová

Více

Skupina Typ varianta Typ varianta

Skupina Typ varianta Typ varianta Přílohy 89 Hrnce Procházka Brno Ronovec Skupina Typ varianta Typ varianta 02 01.01 04 89 05 02.01 07 08.01 08 81 09 02.01 04.01 05.01 22 33 06.01 10 01.01 02.01 05.01 2 5 9 06.01 07.01 11 01.01 02.01 04.01

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor 1. Úvod Na základě objednávky pana Ing. Pavla Ziky, CSc. předkládáme výsledky z průzkumu stanovení radonového indexu pro projekt stavby sportovního centra v Táboře. Měření bylo prováděno dne 2.8. 2013

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM základových poměrů stávající budovy ČSSZ Křížová 6, Praha 5 Smíchov. Geokonsult - Sklenář Pirinská 3243 143 00 Praha 4 tel.:241764429, mob.:603337731 e-mail:sklenar.geokon@c-box.cz

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Zpráva o archeologickém výzkumu PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II (I. etapa zjišťovací sondáž)

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch Příloha č. 6 Lokalizace studovaných ploch Plocha č. Souřadnice (vztahováno ke středům ploch) N E Lokalizace Popis plochy Černá Opava (transekt lokalizován cca 800 m severně od místní části Vrbno p. Prad.-Mnichov,

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST RNDR. M. Řehoř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ÚVOD - Hydrická rekultivace bývalého povrchového dolu Ležáky Most

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové tel

Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové tel Ř e h á k J o s e f - S P E L E O Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové 500 08 tel. 602 490 690 E-mail: speleo@wo.cz Kutná Hora Podzemní prostory u kostela sv.

Více

Geomorfologické poměry sídla

Geomorfologické poměry sídla Geomorfologické poměry sídla s Témata prezentací Geomorfologické poměry obce Zaměření regionální geomorfologie ČR, typy reliéfu vybrané tvary reliéfu Text: +/- 5 10 stran jednotlivci Téma: obec, město

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Prokopské a Dalejské údolí Milan Libertin

Prokopské a Dalejské údolí Milan Libertin Čas: 3 hod. Milan Libertin Hlavní město Praha GPS: 50 1 53 N, 14 19 58 E Praha 1 Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY A B C A. lom Mušlovka B. Lobolitová stráň C. lom Požáry GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí Sídlo: Kainarova 54 616 00 BRNO Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz Internet: www.balun.cz Město Velká Bíteš V Brně dne 9. ledna 2012 Věc: IG průzkum

Více

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE Zpráva č. 2013-23 RNDr. Ivan Venclů Sídlo: Zahradní 1268, Lipník nad Bečvou 751 31 O B S A H : 1. ÚVOD 1.1 smluvní vztahy 1.2 účel průzkumu 1.3 podklady pro průzkumné práce 1.4 měřické práce 1.5 sondáž

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

Hazmburk Vladislav Rapprich

Hazmburk Vladislav Rapprich Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Nerostné suroviny miniprojekt

Nerostné suroviny miniprojekt Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...

Více

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany: PRÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Více

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice)

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice) Popis úseku vního toku z mapy Vyšetřit polohu úseku vního toku, zakreslit úsek mapy a označit jej příslušným číslem Název vního toku Úsek č. Popis polohy úseku (lní hranice) (horní hranice) Délka úseku

Více

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ MIROSLAV DEJMAL, MAREK PEŠKA V souvislosti s výstavbou parkovacího domu

Více

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.08 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci)

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Přílohy: V Mladé Boleslavi dne. Adresát: Obecní úřad Dalovice Dalovice 94 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Vážený pane starosto

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Řeka Klabava Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová 1 Obsah 1 Navštívená lokalita a náš cíl... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 4 Náš postup... 3 5 Terénní deník... 3 7

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších

Více