Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství"

Transkript

1 Jeseník Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007

2 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním výsledků archeologického výzkumu, je chráněna autorským právem podle zákona 247/90Sb. Ve smyslu tohoto zákona jsou chráněny i jednotlivé části této práce jako např. skicy, náčrty, závěry apod. ( 9 cit. zákona). Části práce nebo práce celou lze uveřejnit jen se svolením autorů.

3 3 Evidenční list Katastrální území: Jeseník Administrativní název obce: Jeseník Kraj: Olomoucký Trať (ulice, parc. č.): Jeseník parc. Č 439, 425, 426, 427/1, 427/2, 428, 429/1, 431, 432, 434, 435 Druh a číslo mapy: 1 : 10000, Kultura: středověk, novověk Areál: město Aktivity: sídlištní Název NKP, KP, PR nebo PZ: Číslo akce: 76/2005 Číslo smlouvy: 29/2005 Doba výzkumu: rok 2006 (terénní část) únor-březen 2007 (zpracování) Vedení výzkumu: Mgr. Peter Kováčik Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Kubica Technická spolupráce: Mikuláš Schön, Petra Veselá, Mgr. Martin Moník Uložení terénní dokumentace: ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Uložení nálezů: Vlastivědné Muzeum v Jeseníku Zprávu podává: Mgr. Peter Kováčik.. datum, podpis

4 4 Obsah: 1. Úvod podmínky výzkumu Lokalizace zkoumaného prostoru Přírodní prostředí Historický exkurs Postup a metoda výzkumu Uložení terénní dokumentace, nálezů a vzorků Popis stratigrafických jednotek Vyhodnocení a závěr Prameny a literatura...16 Přílohy: Obrazové přílohy Fototabulky

5 5 1. Úvod podmínky výzkumu. V souvislosti s výstavbou Multifunkčního centra pro cestovní ruch a lázeňství zástavba proluky na Masarykově náměstí přípojky inženýrských sítí v Jeseníku byl proveden záchranný archeologický výzkum na základě smlouvy ARCHAIA 29/2005 ze dne mezi stavebníkem, kterým bylo Město Jeseník a naší oprávněnou archeologickou organizací. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č.20/1987 o státní památkové péči. Terénní část výzkum probíhala v návaznosti na postupující stavební práce v průběhu celého roku 2006, zpracování pak na počátku roku Lokalizace zkoumaného prostoru Zkoumaná lokalita zabírá prostor pravděpodobně zadních částí šesti historických městišť na severní straně Masarykova náměstí (obr. 1, 2; tab. 1,2). 3. Přírodní prostředí Geologicky je podloží v regionu Jesenicko tvořeno především metamorfovanými horninami devonského stáří (starší paleozoikum). Představují je buď horniny pláště žulovského plutonu biotitické a sillimaniticko-biotitické ruly s polohami kvarcitů, erlánů a krystalických vápenců, nebo amfibolity jesenického amfibolitového masivu. Základní směry zlomových struktur jsou v místním měřítku ZSZ-VJV a SV-JZ. Kvartérní pokryv je zastoupen především fluviálními hlinitými až štěrkovitými sedimenty podél říčních toků (což je i náš konrétní případ), nebo eluviálními a deluviálními hlinitokamenitými uloženinami (Žáček 1995, Dohnal a kol. 2003, 47). Širší geomorfologické podmínky lokality určuje její poloha v údolní kotlině řeky Bělé vymezené horskými masivy Rychlebských hor na severozápadě, Zlatohorské vrchoviny na východě a především hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Kotlina leží v průměrné nadmořské výšce m n. m, zatímco okolní hory dosahují některé až půl druha tisícovky metrů. Podélnou osu údolí zhruba ve směru JZ SV představuje řeka Bělá, které se pak dál na sever široce rozevírá do slezské roviny.

6 6 Město vzniklo na strategickém místě na soutoku Bělé a jejího levobřežního přítoku Staříč, kteréžto horské říčky a jejichž orientace v zásadě tvořila základní sídelněkomunikační schéma zdejšího regionu. Údolím Staříče a údolím Bělé proti směru jejich toku bylo Jesenicko spojeno přes Ramzovské a Červenohorské sedlo s okolními oblastmi Čech a Moravy na jihozápadě a na jihu. Přirozená komunikační trasa po směru toku Bělé na sever zajišťovalo intaktní spojení regionu v rámci Slezska. Předmětná lokalita je situovaná v relativně rovném terénu jakéhosi mysu, sevřeného toky Bělé a Staříče, s povrchem zhruba v intervalu m n. m. Terén se zde pouze mírně svažoval směrem k severu, tj. po směru toků. V rámci geologického podloží byly při výzkumu zachycené říční písky a štěrkopísky. Předpokládaný půdní typ se zde nezachoval, zřejmě z důvodu středověkých a novověkých terénních úprav. 4. Historický exkurs Frývaldov vznikl na strategickém místě na soutoku Bělé a jejího levobřežního přítoku Staříč. Orientace těchto dvou horských říček v zásadě tvořila základní sídelněkomunikační schéma zdejšího regionu. Údolím Staříče a údolím Bělé proti směru jejich toku bylo Jesenicko spojeno přes Ramzovské nebo Červenohorské sedlo s okolními oblastmi Čech na jihozápadě a Moravy na jihu. Přirozená komunikační trasa po směru toku Bělé na sever zajišťovala intaktní spojení regionu v rámci Slezska. Údolní kotlina Bělé je vymezena horskými masivy Rychlebských hor na severozápadě a Zlatohorské vrchoviny na východě. Kotlina leží v průměrné nadmořské výšce m n. m, zatímco okolní hory dosahují tisícovky metrů. Podélnou osu údolí zhruba ve směru J S představuje řeka Bělá, která se pak dál na sever široce rozevírá do slezské roviny. Kolonizace zdejšího regionu organizovaná vratislavskými biskupy přirozeně postupovala ze severu, z prostředí Slezska, a hlavními protagonisty tohoto procesu se stali postupem doby především německy mluvící kolonisté. V prvotním období závěru 13. století se počítá s osadou Vriwald, snad střediskem okrsku několika vsí, spravovaného zdejším fojtem (Kuča 2000). Město od počátku patřilo k těm menším, nikdy nemělo hradby, jeho opěrným bodem byla od 14. století vodní tvrz (Goš, 1977, 34-35). Biskupské knížectví patřilo k těm slezským, které se na počátku 14. století staly součástí zemí Koruny České. Rozhodující ekonomickou roli zde hrála těžba rud. V okolí Frývaldova se připomínají hamry a frývaldovské železo se na konci 14. století přes Polsko vyváží dokonce do Anglie (Vojkovský 2004, 9). Později frývaldovské železářství

7 7 upadá, situaci zhoršily zmatky husitských válek (Kouřil Prix Wihoda 2000, ; Vojkovský 2004, 8; Žáček 2004, ). Opětovný rozmach těžby přichází na konci 15. století, roku 1506 dokonce město získává rozsáhlá privilegia a horní statut. Konečný útlum těžby v polovině 16. století nutí místní obyvatelstvo orientovat se na textilní výrobu plátenictví, z dalších hospodářských odvětví se rozvíjí kovářství, zámečnictví, kolářství nebo dřevorubectví, vápenictví, ale i zemědělství. Krajina se výrazně mění, lesnaté porosty mizí a přibývá polí, luk a pastvin. Během třicetileté války prochází městem vojska válčících stran, postihují jej válečné kontribuce, a tyto hrůzy války spolu s hospodářským regresem na Jesenicku ještě podtrhují série čarodějnických procesů s několika stovkami obětí (1622, , , ). K nim se přidruží i časté nepříjemné události v životě historických měst jako požáry (1625, 1638, 1641) nebo např. dobytčí mor (1622). A na přelomu 17./18. století se město čím dál více věnuje obchodu, řemeslům a zemědělství. R se z dosavadní barvírny sukna stává papírna. Vodní tvrz dostává spíše zámecký vzhled, střediskem ekonomického ruchu byl přilehlý hospodářský dvůr. Další katastrofální požár přišel r Po něm si měšťané sídlící při náměstí budují již kamenné domy, na předměstích se však ještě dlouho udržují domy dřevěné. R postihla obyvatele morová rána, další požáry byly pak r. 1727, V roce 1741 vypukla válka o rakouské dědictví a roku 1744 její pokračování, větší části Slezska se zmocnilo Prusko, menší zůstala Rakousku. Frývaldov, podobně jako další zdejší města, byl tímto ekonomicky odříznut od svých přirozených odbytišť v Nissku a přes snažení Habsburků na tom nic nezměnila ani sedmiletá válka. Takže jediným výsledkem pro obyvatele rakouského Slezska byly pouze následky válečných útrap, region Frývaldova více nabývá charakteru zapomenutého pohraničního kraje. Po roce 1770 se ve městě masivně rozvíjí textilní výroba ve Frývaldově, kromě toho následující 19. století znamená rozmach frývaldovského lázeňství. Dějiny archeologických výzkumů v Jeseníku. Bohužel masivní přestavba historického jádra města v období po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel proběhla bez účasti archeologů. Sporadické záchranné archeologické výzkumy ve městě pak byly realizovány, či už v souvislosti s opravou vodní tvrze v 70. letech 20. století (Goš 1977, 1978, 1981), nebo s pozdější výstavbou jiných objektů ve městě (Brachtl - Dohnal 1992). Během posledních 15 let zde však archeologické výzkumy nebyly až na výjimky (Vrána 2005) realizovány.

8 8 5. Postup a metoda výzkumu Terénní část archeologického výzkumu spočívala v dohledu nad pracemi stavby a v realizaci terénních prací v místech těchto zásahů. Stěny terénních zásahů byly posléze začištěny, jednotlivé začištěné řezy profilů fotograficky a kresebně zdokumentovány. Po dokumentaci následovalo vzorkování profilů (odebrání nálezů a vzorků) a jejich písemný popis do formulářů. Celkem bylo realizováno 6 začištěné, dokumentované a ovzorkované řezy profilů (P21 P24). Zachycené situace byly dokumentovány písemně, kresebně a fotograficky. Pro písemní zápis informací byla užita tzv. formulářová stratigrafická metoda. Kresebná dokumentace byla provedena v měřítku 1:20, následně zvektorizována v prostředí SW Microstation 95. Fotografická dokumentace byla provedena aparátem Canon EOS 300D. Terénní dokumentace je uložena v archivu společnosti Archaia Brno o.p.s. 6. Uložení terénní dokumentace, nálezů a vzorků Veškerá terénní dokumentace i její následné zpracování za pomocí počítačového softwaru je archivována u Archaia Brno o.p.s., resp. u Archaia Olomouc o.p.s. Nálezy jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku.

9 9 7. Popis stratigrafických jednotek Profil P vrstva okrový středně ulehlý písek hrubý Příměsi: valouny cca 20% Mocnost / sklon / hranice: > 1 m / mírný k S / --- Interpretace: podloží 2250 vrtsva šedá tuhá písčitá jílovitá hlína Příměsi: písek cca 20%, valounky cca 20 % Mocnost / sklon / hranice: 0,08 m / mírný k S / ostrá Interpretace: středověká komunikační úprava 2251 vrstva tmavě hnědošedá tuhá písčitá jílovitá hlína Příměsi: písek cca 20%, nahodile malé fragmenty uhlíků, ojediněle malé fragmenty mazanice, nahodile valounky, nahodile kamínky Mocnost / sklon / hranice: 0,01 0,06 m / mírný k S / jasná Interpretace: středověká kulturní, nebo komunikační vrstva 2252 vrstva hnědočervený středně ulehlý mazanicový prach a drť Příměsi: hnědá písčitá hlína cca 30%, četně kamínky, fragmenty uhlíků četně, nahodile valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,14 0,28 m / mírný k S / ostrá Interpretace: středověká destrukční požárová? vrstva 2253 výplň hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 40%, kameny a kamínky, valouny a valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,3 0,9 m / mírný k S / ostrá Interpretace: novověká terénní úprava

10 10 Popis nálezové situace profil P20 (obr. 3, tab. 5). Profil P1 byl dokumentován styční hranici parcel někdejších čp. 22 a čp. 23, v rohu mezi zdmi stávajících budov. Dokumentovaný profil se zachoval pouze jako obtisk na současné betonové injektáži zpevňující obvodové zdivo čp. 24. Na tomto profilu bylo zachyceno podloží sestávající z hrubého okrového štěrkopísku (s.j. 2300). Nad ním se nacházela šedá písčitá jílovitá hlína s.j. 2250, interpretovaná jako středověká sídlištní komunikační úprava povrchu terénu. Následovala středověká sídlištní kulturní vrstva tmavě hnědošedé písčité jílovité hlíny s.j. 2251, na kterou nasedala mocnější vrstva mazanicové destrukce s výraznou příměsí uhlíků s.j Celou situaci pokrývala mohutná vrstva hnědošedé písčité hlíny s.j. 2253, která byla zřejmě terénní vyrovnávkou.

11 11 Profily P21, P22, P23, P vrstva okrový středně ulehlý písek hrubý Příměsi: valouny cca 20% Mocnost / sklon / hranice: > 1 m / mírný k S / --- Interpretace: podloží 2100 vrstva šedohnědý středně ulehlý písek hlinitý Příměsi: valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,03 0,13 m / rovný? / jasná až pozvolná Další pozorování: zhruba uprostřed profilu P21 se sklání do místní terénní deprese, na konci profilu P23 se opět sklání do velké terénní deprese, zde má i mimořádně mocnost cca 0,9 m Interpretace: půdní typ 2194 vrstva hnědá až hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 25%, balvany cca 20 %, valouny a valounky četně, kamínky a kameny nahodile, malé fragmenty uhlíků nahodile Mocnost / sklon / hranice: 0,05 0,30 m / rovný / rozpitá Interpretace: středověká sídlištní? vrstva 2193 vrstva hnědá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 20%, malé fragmenty mazanice cca 30%, valounky četně, malé fragmenty uhlíků mírně, kamínky mírně Mocnost / sklon / hranice: 0,08 0,4 m / rovný / jasná Další pozorování: zhruba uprostřed profilu P21 se sklání do místní terénní deprese, zde má i mimořádně mocnost cca 0,7 m Interpretace: středověká sídlištní vrstva 2192 vrstva tmavě hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 20%, malé fragmenty mazanice nahodile, malé fragmenty uhlíků nahodile, valounky mírně, kamínky mírně Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,22 m / rovný / rozpitá Interpretace: novověká sídlištní vrstva 2191 vrstva tmavě hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: kamínky, kameny a bloky cca 25%, písek cca 20%, fragmenty stavební keramiky mírně, fragmenty malty a omítky mírně Mocnost / sklon / hranice: 0,25 0,75 m / rovný / jasná Interpretace: novověká terénní úprava

12 vrstva hnědá až tmavě hnědá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 10-20%, fragmenty mazanice četně, fragmenty uhlíků četně Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,25 m / mírný k V / jasná Interpretace: středověká sídlištní kulturní vrstva 2310 vrstva světle hnědá až hnědá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 40%, fragmenty mazanice četně, fragmenty uhlíků četně, valounky četně, kamínky nahodile Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,22 m / rovný / rozpitá Další pozorování: na bázi světlejší a méně příměsí, v horní časti tmavší a více příměsí Interpretace: zkulturněný půdní typ 2930 stavební konstrukce zděná kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: > 2,2 m / --- / > 0,5 m / --- Dochování materiálu: dochován Druh a zastoupení materiálu: kameny a bloky Spojovací materiál: bílá až šedobílá vápenná malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo Popis nálezové situace profily P21, P22, P23 a P24 (obr. 4, 5, 6, 7; tab. 2, 3, 4). Sledované situace se nacházely na řezech severního a jižního profilu kanalizační rýhy vedoucí kolmo od ulice Školní na pozemek stavby. Podloží představoval opět okrový písek s.j V těchto místech se nám podařilo zachytit rovněž vrstvu půdního typu - hnědý hlinitý písek s.j V některých místech byla svrchní část půdního typu zkulturněna s.j Vrstva hnědé až tmavě hnědé hlíny s.j na profilu P24 již představovala nejstarší, zřejmě středověkou sídlištní vrstvu. Na profilech P21, P22, P23 jí odpovídala šedá až šedohnědá písčitá hlína s.j Rovněž následující vrstva hnědé písčité hlíny s.j náleží ještě mezi středověké sídlištní aktivity na lokalitě. Zato podobná vrstva tmavě hnědošedé písčité hlíny s.j představuje již sídlištní kulturní vrstvu z období novověku. Na této vrstvě je založena kamenná zděná konstrukce s.j Po jejím zániku celý povrch zkoumané situace překrývá mohutná vrstva novověké terénní úpravy s.j Situaci v profilu P22 a v profilu P23 narušují dva recentní výkopy pro inženýrské sítě.

13 13 Profil P vrstva šedookrový středně ulehlý jílovitý písek Příměsi: jíl do 50 %, skvrny a skvrnky šedé písčité hlíny Mocnost / sklon / hranice: > 0,5 m / mírný k S / --- Interpretace: podloží 2012 vrstva šedá až šedokrová tuhá písčitá jílovitá hlína Příměsi: nahodile malé fragmenty uhlíků, ojediněle fragmenty mazanice, mírně kamínky, nahodile valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,2 0,35 m / mírný k S / rozpitá Interpretace: zkulturněný půdní typ 2013 vrstva okrový středně ulehlý jílovitý písek Příměsi: jíl do 50 %, mírně fragmenty stav. keramiky, mírně fragmenty malty, četně valounky a valouny, mírně kamínky a kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,55 0,8 m / mírný k S / jasná Interpretace: stavebně destrukční planýrka 2014 vrstva hnědošedý středně ulehlý písek hlinitý Příměsi: hlína do 40%, kamínky a kameny cca 20%, četně fragmenty malty a betonu, mírně fragmenty cihel Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,15 m / rovný / jasná Interpretace: recentní povrchová úprava 2015 výplň okrový středně ulehlý jílovitý písek Příměsi: jíl do 50 %, četně valounky, kamínky četně, mírně fragmenty cihel, mírně fragmenty malty Mocnost / sklon / hranice: 0,01 0,1 m / --- / jasná Interpretace: výplň výkopu s.j vrstva šedý až hnědošedý středně ulehlý písek hlinitý Příměsi: četně kameny a kamínky, valouny a valounky mírně, četně fragmenty cihel, fragmenty malty mírně Mocnost / sklon / hranice: > 1,4 m / --- / ostrá Interpretace: výplň výkopu s.j pro zeď s.j výkop Rozměry: š > 1,35 m / h > 1,4 m Výplň: 2016 Horní hrana: ostrá Dolní hrana:? Stěny (povrch a tvar / sklon): pravidelné, přímé, svislé

14 14 Dno (povrch tvar / sklon): nepravidelné / ploché? / --- Interpretace: výkop pro zeď s.j výkop Rozměry: š = 0,22 m / h = 0,17 m Výplň: 2015 Horní hrana: ostrá Dolní hrana: pozvolná Stěny (povrch a tvar / sklon): pravidelné, konvexní šikmé Dno (povrch tvar / sklon): nepravidelné / ploché? / --- Interpretace: kůlová jamka? 2904 stavební konstrukce zděná kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: --- / 1,2 m / > 1,4 m / --- Druh a zastoupení materiálu: kameny a bloky Spojovací materiál: šedobílá až světle šedá vápenná malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo 2905 stavební konstrukce zděná kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: --- / 0,65 m / > 0,85 m / --- Druh a zastoupení materiálu: kameny a bloky Spojovací materiál: bílá až šedobílá vápenná malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo 2906 stavební konstrukce litá kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: --- / 0,5 0,55 m / > 1,1 m / --- Druh a zastoupení materiálu: kameny, bloky, fragmenty cihel Spojovací materiál: šedá vápennocementová malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo Popis nálezové situace profil P25 (obr. 7): Podloží zde tvořil místy nazelenalý šedookrový jíl s.j. 2011, na němž se vytvořila relativně mocná vrstva okrověšedá vrstva písčité jílovité hlíny s.j zkulturněného půdního typu. Do ní byl vyhlouben malý výkop 2504, snad kůlová jamka s výplní s.j a zřejmě taky založena kamenná zděná konstrukce s.j Mohutná vrstva okrového jílovitého písku s.j představuje již novověkou terénní planýrku. Do této vrstvy byl zahlouben výkop s.j pro mohutnou kamennou zeď 2904, zasypaný výplní s.j Obdobně stratigraficky je zřejmě postavena kamenná zeď Celá situace byla pokryta subrecentní vrstvou stavebního rumu s.j

15 15 8. Vyhodnocení a závěr. Výzkum přinesl doplnění informací o středověkém a novověkém osídlení této části města. Na dokumentovaných profilech byly zachyceny středověké sídlištní kulturní i komunikační vrstvy původně situované v prostorách zadních částí městských parcel, ve větší míře se nám podařilo zachytit již původní neporušený terén, a první středověké sídelní aktivity doložené nálezem tzv. zkulturněného půdního typu. Zajímavým bylo rovněž zjištění dvou výrazných středověkých terénních depresí snad odvodňovacích struh, či kanálů. Dále jsme zde zachytili novověké sídlištní vrstvy, terénní vyrovnávky i pozůstatky historických konstrukcí. Výsledky archeologického výzkumu prokázaly, že přítomnost archeologa je v městském jádru nutná při každé stavební či výkopové akci, Nálezové situace poskytly důležité informace k poznání hmotné kultury středověkého člověka. Z výsledků výzkumu vyplynula skutečnost, že jakýkoliv další zemní, stavební zásah v prostoru historického jádra města je nutné co nejpečlivěji sledovat a zabezpečit z hlediska potřeb archeologické památkové péče.

16 16 9. Prameny a literatura BRACHTL, Z. DOHNAL, J. 1992: Středověké objekty na Masarykově náměstí v Jeseníku, Časopis slezského zemského muzea, řada B, 41, Opava, GOŠ, V. 1977: Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku, AH 2, GOŠ, V. 1978: Středověké tvrze na Jesenicku, Severní Morava 36, Šumperk, GOŠ, V. 1981: Vodní tvrz v Jeseníku, Časopis slezského muzea 30/3, řada B, KOUŘIL, P. PRIX, D. WIHODA, M. 2000: Slezské hrady, Brno, KUČA, K. 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2.díl H-Kole, Praha. NEKUDA, V. UNGER, J. 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno, 143. SAMEK, B. 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha, VOJKOVSKÝ, R. 2004: Frývaldov, Dobrá. VRÁNA, J. 2005:Výsledky archeologického výzkumu na Masarykově náměstí v Jeseníku, Ročenka 2004, Archeologické centrum Olomouc, ŽÁČEK, R. 2004: Dějiny Slezska v datech, Praha.

17 Obrazová příloha

18 Výřez z historického plánu města Frývaldov z roku Obr. 1

19 Lokalita vyznačena na historickém plánu města. Obr. 2

20

21

22

23

24

25

26 Fototabulky

27 Tab Pohled na celkovou zkoumanou plochu ze SZ Pohled na celkovou zkoumanou plochu ze Z.

28 Tab Profil P22, pohled ze SZ Profil P24, pohled ze JZ.

29 Tab Profil P Profil P24.

30 Tab Profil P21, pohled ze SV Profil P21, pohled ze S.

31 Tab Profil P20, začisťování profilu Detail profilu P20.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10. na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu

Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10. na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10 na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Brno o.p.s. Feat. ARCHAIA Olomouc, o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu

Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Brno o.p.s. Feat. ARCHAIA Olomouc, o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 38/07 PŘEROV VIII HENČLOV TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 42/07 PŘEROV VI ÚJEZDEC TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Zpráva o archeologickém výzkumu PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II (I. etapa zjišťovací sondáž)

Více

6.1. Lokalizace a přírodní poměry

6.1. Lokalizace a přírodní poměry 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ Marcela Waldmannová 52 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM A POKUS O ZÁCHRANU TORZA TECHNICKÉ PAMÁTKY Marcela Waldmannová

Více

PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY

PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY č.j. NZ 33/07 PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně České ulici čp. 56

Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně České ulici čp. 56 Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně České ulici čp. 56 Pavel Vařeka 1. Úvod Na podzim roku 1997 a počátkem roku 1998 byl realizován Ústavem archeologické památkové péče středních Čech

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního č.j. NZ 08/07 ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná ve Zlatých Horách pro stavební objekty FO 01 lanová dráha a FO 04 obslužné objekty lanové dráhy. Nálezová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Pyrotechnologická zařízení na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou 1

Pyrotechnologická zařízení na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou 1 91 PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Pyrotechnologická zařízení na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou 1 Miroslav Dejmal Příspěvek se zabývá nálezem tří pyrotechnologických zařízení zkoumaných při záchranném

Více

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ MIROSLAV DEJMAL, MAREK PEŠKA V souvislosti s výstavbou parkovacího domu

Více

PŘEROV, PŘEDMOSTÍ Hranická G1, G2, G3, p.č.30/7

PŘEROV, PŘEDMOSTÍ Hranická G1, G2, G3, p.č.30/7 č.j. NZ 34/07 PŘEROV, PŘEDMOSTÍ Hranická G1, G2, G3, p.č.30/7 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace Žatec Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace V roce 1967 byla publikována práce historika J. Tomase Počátky města Žatce, která uvedla Žatec do literatury jako rozsáhlou

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu

Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu Předběžná investorská zpráva o provedení archeologického výzkumu, zaměřená na možnost prezentace nalezených archeologických památek. ARCHAIA Olomouc o.p.s.

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S1

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S1 č.j. NZ 17/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S1 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:5 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Květná zahrada - Kroměříž Stavba: Květnice (A1), Štěpnice (A2) Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební objekt : F2-A/02 - Zpevněné

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO OSTROVNÍ ppč. 838/2, 845/1,2

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO OSTROVNÍ ppč. 838/2, 845/1,2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO OSTROVNÍ ppč. 838/2, 845/1,2 (I. etapa zjišťovací sondáže) výzkum NPÚ

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998 Zdeněk Dragoun a kolektiv Stavební boom v Praze neustává a tato skutečnost má samozřejmý dopad na množství probíhajících záchranných archeologických výzkumů.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481 ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracování zastavovací studie pro lokalitu v trati Tálky objednal u autorky územního plánu obce Obecní úřad ve Starovičkách v rámci smlouvy odborné technické pomoci. Předmětem řešení

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně Králově Poli

Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně Králově Poli Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně Králově Poli Petr Holub, David Merta, Antonín Zůbek V zimě roku 2003 a 2004 proběhl záchranný archeologický výzkum v objektu bývalého hospodářského

Více

Archeologie Pražského hradu a Hradčan

Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan 1 Hradčany přírodní prostředí a topografie 2 Historie výzkumu Hradčan 3 Panovnická rezidence jako archeologická lokalita 4 Význam

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Nerostné suroviny miniprojekt

Nerostné suroviny miniprojekt Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

Mohla by to být první opatovická technická památka

Mohla by to být první opatovická technická památka Mohla by to být první opatovická technická památka Mnoho současných občanů ví, a mnoho občanů neví, že v současném areálu bývalých kasáren byl v roce 1870 na zelené louce vybudován cukrovar. Vybudován

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více