Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství"

Transkript

1 Jeseník Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007

2 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním výsledků archeologického výzkumu, je chráněna autorským právem podle zákona 247/90Sb. Ve smyslu tohoto zákona jsou chráněny i jednotlivé části této práce jako např. skicy, náčrty, závěry apod. ( 9 cit. zákona). Části práce nebo práce celou lze uveřejnit jen se svolením autorů.

3 3 Evidenční list Katastrální území: Jeseník Administrativní název obce: Jeseník Kraj: Olomoucký Trať (ulice, parc. č.): Jeseník parc. Č 439, 425, 426, 427/1, 427/2, 428, 429/1, 431, 432, 434, 435 Druh a číslo mapy: 1 : 10000, Kultura: středověk, novověk Areál: město Aktivity: sídlištní Název NKP, KP, PR nebo PZ: Číslo akce: 76/2005 Číslo smlouvy: 29/2005 Doba výzkumu: rok 2006 (terénní část) únor-březen 2007 (zpracování) Vedení výzkumu: Mgr. Peter Kováčik Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Kubica Technická spolupráce: Mikuláš Schön, Petra Veselá, Mgr. Martin Moník Uložení terénní dokumentace: ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Uložení nálezů: Vlastivědné Muzeum v Jeseníku Zprávu podává: Mgr. Peter Kováčik.. datum, podpis

4 4 Obsah: 1. Úvod podmínky výzkumu Lokalizace zkoumaného prostoru Přírodní prostředí Historický exkurs Postup a metoda výzkumu Uložení terénní dokumentace, nálezů a vzorků Popis stratigrafických jednotek Vyhodnocení a závěr Prameny a literatura...16 Přílohy: Obrazové přílohy Fototabulky

5 5 1. Úvod podmínky výzkumu. V souvislosti s výstavbou Multifunkčního centra pro cestovní ruch a lázeňství zástavba proluky na Masarykově náměstí přípojky inženýrských sítí v Jeseníku byl proveden záchranný archeologický výzkum na základě smlouvy ARCHAIA 29/2005 ze dne mezi stavebníkem, kterým bylo Město Jeseník a naší oprávněnou archeologickou organizací. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č.20/1987 o státní památkové péči. Terénní část výzkum probíhala v návaznosti na postupující stavební práce v průběhu celého roku 2006, zpracování pak na počátku roku Lokalizace zkoumaného prostoru Zkoumaná lokalita zabírá prostor pravděpodobně zadních částí šesti historických městišť na severní straně Masarykova náměstí (obr. 1, 2; tab. 1,2). 3. Přírodní prostředí Geologicky je podloží v regionu Jesenicko tvořeno především metamorfovanými horninami devonského stáří (starší paleozoikum). Představují je buď horniny pláště žulovského plutonu biotitické a sillimaniticko-biotitické ruly s polohami kvarcitů, erlánů a krystalických vápenců, nebo amfibolity jesenického amfibolitového masivu. Základní směry zlomových struktur jsou v místním měřítku ZSZ-VJV a SV-JZ. Kvartérní pokryv je zastoupen především fluviálními hlinitými až štěrkovitými sedimenty podél říčních toků (což je i náš konrétní případ), nebo eluviálními a deluviálními hlinitokamenitými uloženinami (Žáček 1995, Dohnal a kol. 2003, 47). Širší geomorfologické podmínky lokality určuje její poloha v údolní kotlině řeky Bělé vymezené horskými masivy Rychlebských hor na severozápadě, Zlatohorské vrchoviny na východě a především hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Kotlina leží v průměrné nadmořské výšce m n. m, zatímco okolní hory dosahují některé až půl druha tisícovky metrů. Podélnou osu údolí zhruba ve směru JZ SV představuje řeka Bělá, které se pak dál na sever široce rozevírá do slezské roviny.

6 6 Město vzniklo na strategickém místě na soutoku Bělé a jejího levobřežního přítoku Staříč, kteréžto horské říčky a jejichž orientace v zásadě tvořila základní sídelněkomunikační schéma zdejšího regionu. Údolím Staříče a údolím Bělé proti směru jejich toku bylo Jesenicko spojeno přes Ramzovské a Červenohorské sedlo s okolními oblastmi Čech a Moravy na jihozápadě a na jihu. Přirozená komunikační trasa po směru toku Bělé na sever zajišťovalo intaktní spojení regionu v rámci Slezska. Předmětná lokalita je situovaná v relativně rovném terénu jakéhosi mysu, sevřeného toky Bělé a Staříče, s povrchem zhruba v intervalu m n. m. Terén se zde pouze mírně svažoval směrem k severu, tj. po směru toků. V rámci geologického podloží byly při výzkumu zachycené říční písky a štěrkopísky. Předpokládaný půdní typ se zde nezachoval, zřejmě z důvodu středověkých a novověkých terénních úprav. 4. Historický exkurs Frývaldov vznikl na strategickém místě na soutoku Bělé a jejího levobřežního přítoku Staříč. Orientace těchto dvou horských říček v zásadě tvořila základní sídelněkomunikační schéma zdejšího regionu. Údolím Staříče a údolím Bělé proti směru jejich toku bylo Jesenicko spojeno přes Ramzovské nebo Červenohorské sedlo s okolními oblastmi Čech na jihozápadě a Moravy na jihu. Přirozená komunikační trasa po směru toku Bělé na sever zajišťovala intaktní spojení regionu v rámci Slezska. Údolní kotlina Bělé je vymezena horskými masivy Rychlebských hor na severozápadě a Zlatohorské vrchoviny na východě. Kotlina leží v průměrné nadmořské výšce m n. m, zatímco okolní hory dosahují tisícovky metrů. Podélnou osu údolí zhruba ve směru J S představuje řeka Bělá, která se pak dál na sever široce rozevírá do slezské roviny. Kolonizace zdejšího regionu organizovaná vratislavskými biskupy přirozeně postupovala ze severu, z prostředí Slezska, a hlavními protagonisty tohoto procesu se stali postupem doby především německy mluvící kolonisté. V prvotním období závěru 13. století se počítá s osadou Vriwald, snad střediskem okrsku několika vsí, spravovaného zdejším fojtem (Kuča 2000). Město od počátku patřilo k těm menším, nikdy nemělo hradby, jeho opěrným bodem byla od 14. století vodní tvrz (Goš, 1977, 34-35). Biskupské knížectví patřilo k těm slezským, které se na počátku 14. století staly součástí zemí Koruny České. Rozhodující ekonomickou roli zde hrála těžba rud. V okolí Frývaldova se připomínají hamry a frývaldovské železo se na konci 14. století přes Polsko vyváží dokonce do Anglie (Vojkovský 2004, 9). Později frývaldovské železářství

7 7 upadá, situaci zhoršily zmatky husitských válek (Kouřil Prix Wihoda 2000, ; Vojkovský 2004, 8; Žáček 2004, ). Opětovný rozmach těžby přichází na konci 15. století, roku 1506 dokonce město získává rozsáhlá privilegia a horní statut. Konečný útlum těžby v polovině 16. století nutí místní obyvatelstvo orientovat se na textilní výrobu plátenictví, z dalších hospodářských odvětví se rozvíjí kovářství, zámečnictví, kolářství nebo dřevorubectví, vápenictví, ale i zemědělství. Krajina se výrazně mění, lesnaté porosty mizí a přibývá polí, luk a pastvin. Během třicetileté války prochází městem vojska válčících stran, postihují jej válečné kontribuce, a tyto hrůzy války spolu s hospodářským regresem na Jesenicku ještě podtrhují série čarodějnických procesů s několika stovkami obětí (1622, , , ). K nim se přidruží i časté nepříjemné události v životě historických měst jako požáry (1625, 1638, 1641) nebo např. dobytčí mor (1622). A na přelomu 17./18. století se město čím dál více věnuje obchodu, řemeslům a zemědělství. R se z dosavadní barvírny sukna stává papírna. Vodní tvrz dostává spíše zámecký vzhled, střediskem ekonomického ruchu byl přilehlý hospodářský dvůr. Další katastrofální požár přišel r Po něm si měšťané sídlící při náměstí budují již kamenné domy, na předměstích se však ještě dlouho udržují domy dřevěné. R postihla obyvatele morová rána, další požáry byly pak r. 1727, V roce 1741 vypukla válka o rakouské dědictví a roku 1744 její pokračování, větší části Slezska se zmocnilo Prusko, menší zůstala Rakousku. Frývaldov, podobně jako další zdejší města, byl tímto ekonomicky odříznut od svých přirozených odbytišť v Nissku a přes snažení Habsburků na tom nic nezměnila ani sedmiletá válka. Takže jediným výsledkem pro obyvatele rakouského Slezska byly pouze následky válečných útrap, region Frývaldova více nabývá charakteru zapomenutého pohraničního kraje. Po roce 1770 se ve městě masivně rozvíjí textilní výroba ve Frývaldově, kromě toho následující 19. století znamená rozmach frývaldovského lázeňství. Dějiny archeologických výzkumů v Jeseníku. Bohužel masivní přestavba historického jádra města v období po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel proběhla bez účasti archeologů. Sporadické záchranné archeologické výzkumy ve městě pak byly realizovány, či už v souvislosti s opravou vodní tvrze v 70. letech 20. století (Goš 1977, 1978, 1981), nebo s pozdější výstavbou jiných objektů ve městě (Brachtl - Dohnal 1992). Během posledních 15 let zde však archeologické výzkumy nebyly až na výjimky (Vrána 2005) realizovány.

8 8 5. Postup a metoda výzkumu Terénní část archeologického výzkumu spočívala v dohledu nad pracemi stavby a v realizaci terénních prací v místech těchto zásahů. Stěny terénních zásahů byly posléze začištěny, jednotlivé začištěné řezy profilů fotograficky a kresebně zdokumentovány. Po dokumentaci následovalo vzorkování profilů (odebrání nálezů a vzorků) a jejich písemný popis do formulářů. Celkem bylo realizováno 6 začištěné, dokumentované a ovzorkované řezy profilů (P21 P24). Zachycené situace byly dokumentovány písemně, kresebně a fotograficky. Pro písemní zápis informací byla užita tzv. formulářová stratigrafická metoda. Kresebná dokumentace byla provedena v měřítku 1:20, následně zvektorizována v prostředí SW Microstation 95. Fotografická dokumentace byla provedena aparátem Canon EOS 300D. Terénní dokumentace je uložena v archivu společnosti Archaia Brno o.p.s. 6. Uložení terénní dokumentace, nálezů a vzorků Veškerá terénní dokumentace i její následné zpracování za pomocí počítačového softwaru je archivována u Archaia Brno o.p.s., resp. u Archaia Olomouc o.p.s. Nálezy jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku.

9 9 7. Popis stratigrafických jednotek Profil P vrstva okrový středně ulehlý písek hrubý Příměsi: valouny cca 20% Mocnost / sklon / hranice: > 1 m / mírný k S / --- Interpretace: podloží 2250 vrtsva šedá tuhá písčitá jílovitá hlína Příměsi: písek cca 20%, valounky cca 20 % Mocnost / sklon / hranice: 0,08 m / mírný k S / ostrá Interpretace: středověká komunikační úprava 2251 vrstva tmavě hnědošedá tuhá písčitá jílovitá hlína Příměsi: písek cca 20%, nahodile malé fragmenty uhlíků, ojediněle malé fragmenty mazanice, nahodile valounky, nahodile kamínky Mocnost / sklon / hranice: 0,01 0,06 m / mírný k S / jasná Interpretace: středověká kulturní, nebo komunikační vrstva 2252 vrstva hnědočervený středně ulehlý mazanicový prach a drť Příměsi: hnědá písčitá hlína cca 30%, četně kamínky, fragmenty uhlíků četně, nahodile valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,14 0,28 m / mírný k S / ostrá Interpretace: středověká destrukční požárová? vrstva 2253 výplň hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 40%, kameny a kamínky, valouny a valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,3 0,9 m / mírný k S / ostrá Interpretace: novověká terénní úprava

10 10 Popis nálezové situace profil P20 (obr. 3, tab. 5). Profil P1 byl dokumentován styční hranici parcel někdejších čp. 22 a čp. 23, v rohu mezi zdmi stávajících budov. Dokumentovaný profil se zachoval pouze jako obtisk na současné betonové injektáži zpevňující obvodové zdivo čp. 24. Na tomto profilu bylo zachyceno podloží sestávající z hrubého okrového štěrkopísku (s.j. 2300). Nad ním se nacházela šedá písčitá jílovitá hlína s.j. 2250, interpretovaná jako středověká sídlištní komunikační úprava povrchu terénu. Následovala středověká sídlištní kulturní vrstva tmavě hnědošedé písčité jílovité hlíny s.j. 2251, na kterou nasedala mocnější vrstva mazanicové destrukce s výraznou příměsí uhlíků s.j Celou situaci pokrývala mohutná vrstva hnědošedé písčité hlíny s.j. 2253, která byla zřejmě terénní vyrovnávkou.

11 11 Profily P21, P22, P23, P vrstva okrový středně ulehlý písek hrubý Příměsi: valouny cca 20% Mocnost / sklon / hranice: > 1 m / mírný k S / --- Interpretace: podloží 2100 vrstva šedohnědý středně ulehlý písek hlinitý Příměsi: valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,03 0,13 m / rovný? / jasná až pozvolná Další pozorování: zhruba uprostřed profilu P21 se sklání do místní terénní deprese, na konci profilu P23 se opět sklání do velké terénní deprese, zde má i mimořádně mocnost cca 0,9 m Interpretace: půdní typ 2194 vrstva hnědá až hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 25%, balvany cca 20 %, valouny a valounky četně, kamínky a kameny nahodile, malé fragmenty uhlíků nahodile Mocnost / sklon / hranice: 0,05 0,30 m / rovný / rozpitá Interpretace: středověká sídlištní? vrstva 2193 vrstva hnědá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 20%, malé fragmenty mazanice cca 30%, valounky četně, malé fragmenty uhlíků mírně, kamínky mírně Mocnost / sklon / hranice: 0,08 0,4 m / rovný / jasná Další pozorování: zhruba uprostřed profilu P21 se sklání do místní terénní deprese, zde má i mimořádně mocnost cca 0,7 m Interpretace: středověká sídlištní vrstva 2192 vrstva tmavě hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 20%, malé fragmenty mazanice nahodile, malé fragmenty uhlíků nahodile, valounky mírně, kamínky mírně Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,22 m / rovný / rozpitá Interpretace: novověká sídlištní vrstva 2191 vrstva tmavě hnědošedá tuhá písčitá hlína Příměsi: kamínky, kameny a bloky cca 25%, písek cca 20%, fragmenty stavební keramiky mírně, fragmenty malty a omítky mírně Mocnost / sklon / hranice: 0,25 0,75 m / rovný / jasná Interpretace: novověká terénní úprava

12 vrstva hnědá až tmavě hnědá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 10-20%, fragmenty mazanice četně, fragmenty uhlíků četně Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,25 m / mírný k V / jasná Interpretace: středověká sídlištní kulturní vrstva 2310 vrstva světle hnědá až hnědá tuhá písčitá hlína Příměsi: písek cca 40%, fragmenty mazanice četně, fragmenty uhlíků četně, valounky četně, kamínky nahodile Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,22 m / rovný / rozpitá Další pozorování: na bázi světlejší a méně příměsí, v horní časti tmavší a více příměsí Interpretace: zkulturněný půdní typ 2930 stavební konstrukce zděná kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: > 2,2 m / --- / > 0,5 m / --- Dochování materiálu: dochován Druh a zastoupení materiálu: kameny a bloky Spojovací materiál: bílá až šedobílá vápenná malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo Popis nálezové situace profily P21, P22, P23 a P24 (obr. 4, 5, 6, 7; tab. 2, 3, 4). Sledované situace se nacházely na řezech severního a jižního profilu kanalizační rýhy vedoucí kolmo od ulice Školní na pozemek stavby. Podloží představoval opět okrový písek s.j V těchto místech se nám podařilo zachytit rovněž vrstvu půdního typu - hnědý hlinitý písek s.j V některých místech byla svrchní část půdního typu zkulturněna s.j Vrstva hnědé až tmavě hnědé hlíny s.j na profilu P24 již představovala nejstarší, zřejmě středověkou sídlištní vrstvu. Na profilech P21, P22, P23 jí odpovídala šedá až šedohnědá písčitá hlína s.j Rovněž následující vrstva hnědé písčité hlíny s.j náleží ještě mezi středověké sídlištní aktivity na lokalitě. Zato podobná vrstva tmavě hnědošedé písčité hlíny s.j představuje již sídlištní kulturní vrstvu z období novověku. Na této vrstvě je založena kamenná zděná konstrukce s.j Po jejím zániku celý povrch zkoumané situace překrývá mohutná vrstva novověké terénní úpravy s.j Situaci v profilu P22 a v profilu P23 narušují dva recentní výkopy pro inženýrské sítě.

13 13 Profil P vrstva šedookrový středně ulehlý jílovitý písek Příměsi: jíl do 50 %, skvrny a skvrnky šedé písčité hlíny Mocnost / sklon / hranice: > 0,5 m / mírný k S / --- Interpretace: podloží 2012 vrstva šedá až šedokrová tuhá písčitá jílovitá hlína Příměsi: nahodile malé fragmenty uhlíků, ojediněle fragmenty mazanice, mírně kamínky, nahodile valounky Mocnost / sklon / hranice: 0,2 0,35 m / mírný k S / rozpitá Interpretace: zkulturněný půdní typ 2013 vrstva okrový středně ulehlý jílovitý písek Příměsi: jíl do 50 %, mírně fragmenty stav. keramiky, mírně fragmenty malty, četně valounky a valouny, mírně kamínky a kameny Mocnost / sklon / hranice: 0,55 0,8 m / mírný k S / jasná Interpretace: stavebně destrukční planýrka 2014 vrstva hnědošedý středně ulehlý písek hlinitý Příměsi: hlína do 40%, kamínky a kameny cca 20%, četně fragmenty malty a betonu, mírně fragmenty cihel Mocnost / sklon / hranice: 0,1 0,15 m / rovný / jasná Interpretace: recentní povrchová úprava 2015 výplň okrový středně ulehlý jílovitý písek Příměsi: jíl do 50 %, četně valounky, kamínky četně, mírně fragmenty cihel, mírně fragmenty malty Mocnost / sklon / hranice: 0,01 0,1 m / --- / jasná Interpretace: výplň výkopu s.j vrstva šedý až hnědošedý středně ulehlý písek hlinitý Příměsi: četně kameny a kamínky, valouny a valounky mírně, četně fragmenty cihel, fragmenty malty mírně Mocnost / sklon / hranice: > 1,4 m / --- / ostrá Interpretace: výplň výkopu s.j pro zeď s.j výkop Rozměry: š > 1,35 m / h > 1,4 m Výplň: 2016 Horní hrana: ostrá Dolní hrana:? Stěny (povrch a tvar / sklon): pravidelné, přímé, svislé

14 14 Dno (povrch tvar / sklon): nepravidelné / ploché? / --- Interpretace: výkop pro zeď s.j výkop Rozměry: š = 0,22 m / h = 0,17 m Výplň: 2015 Horní hrana: ostrá Dolní hrana: pozvolná Stěny (povrch a tvar / sklon): pravidelné, konvexní šikmé Dno (povrch tvar / sklon): nepravidelné / ploché? / --- Interpretace: kůlová jamka? 2904 stavební konstrukce zděná kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: --- / 1,2 m / > 1,4 m / --- Druh a zastoupení materiálu: kameny a bloky Spojovací materiál: šedobílá až světle šedá vápenná malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo 2905 stavební konstrukce zděná kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: --- / 0,65 m / > 0,85 m / --- Druh a zastoupení materiálu: kameny a bloky Spojovací materiál: bílá až šedobílá vápenná malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo 2906 stavební konstrukce litá kamenná konstrukce Rozměry: délka / šířka / výška / úhel: --- / 0,5 0,55 m / > 1,1 m / --- Druh a zastoupení materiálu: kameny, bloky, fragmenty cihel Spojovací materiál: šedá vápennocementová malta Interpretace: novověké základové obvodové zdivo Popis nálezové situace profil P25 (obr. 7): Podloží zde tvořil místy nazelenalý šedookrový jíl s.j. 2011, na němž se vytvořila relativně mocná vrstva okrověšedá vrstva písčité jílovité hlíny s.j zkulturněného půdního typu. Do ní byl vyhlouben malý výkop 2504, snad kůlová jamka s výplní s.j a zřejmě taky založena kamenná zděná konstrukce s.j Mohutná vrstva okrového jílovitého písku s.j představuje již novověkou terénní planýrku. Do této vrstvy byl zahlouben výkop s.j pro mohutnou kamennou zeď 2904, zasypaný výplní s.j Obdobně stratigraficky je zřejmě postavena kamenná zeď Celá situace byla pokryta subrecentní vrstvou stavebního rumu s.j

15 15 8. Vyhodnocení a závěr. Výzkum přinesl doplnění informací o středověkém a novověkém osídlení této části města. Na dokumentovaných profilech byly zachyceny středověké sídlištní kulturní i komunikační vrstvy původně situované v prostorách zadních částí městských parcel, ve větší míře se nám podařilo zachytit již původní neporušený terén, a první středověké sídelní aktivity doložené nálezem tzv. zkulturněného půdního typu. Zajímavým bylo rovněž zjištění dvou výrazných středověkých terénních depresí snad odvodňovacích struh, či kanálů. Dále jsme zde zachytili novověké sídlištní vrstvy, terénní vyrovnávky i pozůstatky historických konstrukcí. Výsledky archeologického výzkumu prokázaly, že přítomnost archeologa je v městském jádru nutná při každé stavební či výkopové akci, Nálezové situace poskytly důležité informace k poznání hmotné kultury středověkého člověka. Z výsledků výzkumu vyplynula skutečnost, že jakýkoliv další zemní, stavební zásah v prostoru historického jádra města je nutné co nejpečlivěji sledovat a zabezpečit z hlediska potřeb archeologické památkové péče.

16 16 9. Prameny a literatura BRACHTL, Z. DOHNAL, J. 1992: Středověké objekty na Masarykově náměstí v Jeseníku, Časopis slezského zemského muzea, řada B, 41, Opava, GOŠ, V. 1977: Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku, AH 2, GOŠ, V. 1978: Středověké tvrze na Jesenicku, Severní Morava 36, Šumperk, GOŠ, V. 1981: Vodní tvrz v Jeseníku, Časopis slezského muzea 30/3, řada B, KOUŘIL, P. PRIX, D. WIHODA, M. 2000: Slezské hrady, Brno, KUČA, K. 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2.díl H-Kole, Praha. NEKUDA, V. UNGER, J. 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno, 143. SAMEK, B. 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha, VOJKOVSKÝ, R. 2004: Frývaldov, Dobrá. VRÁNA, J. 2005:Výsledky archeologického výzkumu na Masarykově náměstí v Jeseníku, Ročenka 2004, Archeologické centrum Olomouc, ŽÁČEK, R. 2004: Dějiny Slezska v datech, Praha.

17 Obrazová příloha

18 Výřez z historického plánu města Frývaldov z roku Obr. 1

19 Lokalita vyznačena na historickém plánu města. Obr. 2

20

21

22

23

24

25

26 Fototabulky

27 Tab Pohled na celkovou zkoumanou plochu ze SZ Pohled na celkovou zkoumanou plochu ze Z.

28 Tab Profil P22, pohled ze SZ Profil P24, pohled ze JZ.

29 Tab Profil P Profil P24.

30 Tab Profil P21, pohled ze SV Profil P21, pohled ze S.

31 Tab Profil P20, začisťování profilu Detail profilu P20.

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního č.j. NZ 08/07 ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná ve Zlatých Horách pro stavební objekty FO 01 lanová dráha a FO 04 obslužné objekty lanové dráhy. Nálezová

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ MIROSLAV DEJMAL, MAREK PEŠKA V souvislosti s výstavbou parkovacího domu

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO OSTROVNÍ ppč. 838/2, 845/1,2

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO OSTROVNÍ ppč. 838/2, 845/1,2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO OSTROVNÍ ppč. 838/2, 845/1,2 (I. etapa zjišťovací sondáže) výzkum NPÚ

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně Králově Poli

Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně Králově Poli Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně Králově Poli Petr Holub, David Merta, Antonín Zůbek V zimě roku 2003 a 2004 proběhl záchranný archeologický výzkum v objektu bývalého hospodářského

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Olomouc 2010 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Vydal : ARCHAIA Olomouc o.p.s., v Olomouci v roce 2010 Redakce : Peter Kováčik,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

EU V/2 1/Z33. Česká republika - půdní poměry

EU V/2 1/Z33. Česká republika - půdní poměry EU V/2 1/Z33 Česká republika - půdní poměry Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky půdní poměry. Prezentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1384/154/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1384/154/2011 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1384/154/2011 o ceně rodinného domu č.p. 157 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku jiného vlastníka - zastavěné ploše číslo parcelní 2710, v katastrálním území Valcha, obec

Více

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky UJEP Pracoviště UJEP v Mostě, Dělnická 21, areál ISŠT COP, 434 01 Most e-mail: bruna@geolab.cz; http://www.geolab.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

www.geology.cz Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje Česká geologická služba pobočka Brno

www.geology.cz Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje Česká geologická služba pobočka Brno Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje pobočka Brno Ing. Jan Šikula, Ph.D. 1 Základní kroky při prevenci negativních důsledků svahových nestabilit (SN): -

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

ukončeny. 2 Shrnutí archeologických výzkumů s raně středověkou komponentou na území Malína viz (Velímský, T. 1985;

ukončeny. 2 Shrnutí archeologických výzkumů s raně středověkou komponentou na území Malína viz (Velímský, T. 1985; Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006 Mgr. Filip Velímský (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora) Abstract Následující příspěvek

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Metodika dokumentace vybraných druhů archeologických památek. Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Metodika dokumentace vybraných druhů archeologických památek. Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Metodika dokumentace vybraných druhů archeologických památek Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Co tvoří archeologické kulturní dědictví ČR? Nemovité archeologické nálezy (archeologické lokality dochované v krajině)

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku Historie krajiny Archeologie krajiny, krajinná architektura, historický vývoj krajinného pokryvu a využití půdy archeologické objekty (středověk): zděné

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více