Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014

2 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Development opportunities of Skiareal Lipno Jakub Salčák The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Major specialization: Tourist Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, Že jsem bakalářskou práci na téma Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... Jakub Salčák V Praze dne

5 Abstrakt SALČÁK, Jakub. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno,[Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Tato bakalářská práce se věnuje historii, současnosti a možnému rozvoji jednoho z nejvýznamnějších lyžařských areálů v Čechách, Skiareálu Lipno. V práci je věnována pozornost aktuální nabídce služeb poskytované Skiareálem. Zaměřuje se na detailní popis služeb nabízených v zimní lyžařské sezóně a navazujících služeb v letních měsících. Na základě těchto poznatků a také analýzy konkurence v jižních Čechách je sestaven plán možnosti dalšího vývoje Skiareálu Lipno v budoucnosti. Cílem práce je, na základě potvrzení či vyvrácení hypotéz, sestavení života a konkurence schopného plánu rozvoje centra, který bude v souladu s aktuálními trendy v oblasti cestovního ruchu, se zaměřením na zimní sporty. Klíčová slova: Skiareál Lipno, cestovní ruch, služby cestovního ruchu, historie Skiareálu Lipno, rozvojové projekty, návazné služby.

6 Abstract SALČÁK, Jakub. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno,[Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. This thesis is dedicated to history, present and possible development of one of the most important ski resorts in Czech republic, Skiareal Lipno. The work is focused on current services offered by Skiareal. It is especially focused on services offered in winter skiing season and also subsequent services during summer. Based on these findings and competitors analysis in southern Bohemia, the plan of next possible development of Skiareal Lipno in the future was created. The aim of this work is, based on the confirmation or refutation of hypothesis, to create a viable and a competitive plan of Ski resort s development that will be in accordance with current trends in tourist industry, specialized on winter sports. Key Words: Skiareal Lipno, tourist industry, services of tourist industry, history of Skiareal Lipno, developing programs, subsequent services.

7 Obsah Seznam tabulek... 9 Seznam obrázků... 9 Úvod TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Vymezení základních pojmů Cestovní ruch Destinace a cestovní ruch Typologie cestovního ruchu Cestovní ruch v kontextu Evropské Unie Orgány koordinace cestovního ruchu Služby cestovního ruchu Skiareál a související služby ANALYTICKÁ ČÁST Historie areálu a jeho přilehlé obce, Lipno nad Vltavou Historie obce Lipno nad Vltavou Historie Skiareálu Lipno Současnost areálu Rozvojové projekty Služby areálu v zimě Lyžování a snowboarding Běh na lyžích a bruslení Bobová dráha Animační programy Další služby... 35

8 2.5. Návazné služby areálu v létě Stezka korunami stromů Aquaworld Lipno Lanová dráha, lanový park a další atrakce Přístav Marina Lipno Další služby Analýza konkurence NÁVRHOVÁ ČÁST Zhodnocení možného rozvoje areálu Návrhy a doporučení Závěr Literatura Přílohy... 54

9 Seznam tabulek Tabulka 1 Typologie cestovního ruchu na základě motivace účasti Tabulka 2 Analýza konkurence Skiareálu Lipno Seznam obrázků Obrázek 1 Schéma služeb v cestovním ruchu Obrázek 2 Logo Skiareálu Lipno Obrázek 3 Mapa Skiareálu Lipno... 54

10 Úvod Tato bakalářská práce pojednává o Skiareálu Lipno. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších lyžařských areálů v České republice, který je určen pro všechny věkové skupiny. Areál se nachází v jižních Čechách a je součástí Šumavy. V současnosti se řadí mezi nejmodernější skiareály na našem území, každoročně doplňuje svoji nabídku služeb o nové položky, přičemž vychází z analýzy aktuálních trendů v oblasti celosvětového cestovního ruchu. Modernizace probíhá prakticky kontinuálně a je jedním ze základních aspektů zkoumaných v této bakalářské práci. Ta se zaměřuje na historii Skiareálu Lipno, jeho současnost a možný budoucí rozvoj na základě aktuálního stavu a nejnovějších trendů v oblasti sportovního a turistického cestovního ruchu po celém světě. Toto téma, možnosti rozvoje Skiareálu Lipno, jsem si vybral z několika důvodů. Prvním z nich je má láska k lyžování a všemu, co se okolo něj točí. Střediska navštěvuji v sezóně pravidelně a také se věnuji testování lyží pro výrobce Fischer. Dalším důvodem je můj původ - pocházím z jižních Čech, vyrostl jsem zde, a proto znám i tak dobře Lipno a jeho okolí. To je ten důvod poslední. Mám Lipno nad Vltavou rád, stejně tak i samotný lyžařský areál. Díky všem těmto třem důvodům byl pro mě výběr tématu zcela zřejmý. Cílem této práce je detailně zanalyzovat služby poskytované Skiareálem Lipno, a to v létě i zimě, kdy je jeho provoz nejvíce zatížen. Cílem je také vytvoření komplexního návrhu všech příležitostí, které areál v současnosti nabízí. Určit možnost jejich aplikace v praxi, výhody a nevýhody, případné problémy a nutné úpravy, které s nimi souvisí, a očekávanou efektivitu na základě dosavadních zkušeností v jiných obdobných oblastech. Hypotézou této práce jsou zjištění, že Skiareál Lipno je moderním lyžařským střediskem nabízejícím širokou škálu služeb. Avšak v další hypotéze se domnívám, že i přestože tomu tak je, je zde prostor pro rozvoj, zlepšení či zjednodušení těchto služeb vzhledem k celé komplexnosti střediska. Práce je rozdělena na 3 hlavní části část teoreticko-metodologickou, část analytickou a část návrhovou. V teoretické části jsou nejprve vymezeny a definovány základní pojmy, které s daným tématem souvisí. Je zde definován cestovní ruch a také cestovní ruch v 6

11 kontextu Evropské Unie. Zmiňuji zde i instituce a organizace zabývající se cestovním ruchem v České republice. Na konci této části se nachází ujasnění pojmů vztahujícím se k samotném skiareálu. Analytická část představuje jádro celé bakalářské práce. Součástí této kapitoly je stručný popis historie samotné obce. Dále je zde popsána historie a dosavadní vývoj Skiareálu Lipno, který se zabývá současným stavem Skiareálu Lipno a jeho aktuální nabídkou služeb. Jsou analyzovány služby, které areál nabízí v zimě a v létě, možnosti jejich využití, kapacita a veškeré další aspekty. Na konci této části se nachází analýza konkurence areálu z pohledu místní souvislosti, tedy konkurenční lyžařská střediska v jižních Čechách. Následně je na základě této analýzy sestaven plán možného dalšího rozvoje Skiareálu Lipno v budoucnosti v poslední třetí části návrhové. Tento plán vychází nejen z analýzy samotné, ale také z analýzy aktuálních trendů v oblasti cestovního ruchu, se zaměřením na zimní sporty, pěší turistiku, cyklistiku a další adekvátní oblasti. V mé práci bude použitá kvantitativní metoda, kdy při stanovení teorie a hypotéz, pomocí analýzy současné situace na trhu a areálu samotného, vydedukuji správnost mých hypotéz jejich vyvrácením či potvrzením. Informace budu čerpat z internetových stránek Skiareálu Lipno, dostupných vázaných brožur a také z ostatních webových stránek konkurentů a asociací pro podporu lyžařských středisek. Teorie bude čerpána z knih zaměřených na cestovní ruch. Možnosti rozvoje budou založeny nejen na analýze situace, ale také na mých osobních zkušenostech se sjezdovým lyžováním a s lyžařskými středisky po celé Evropě. 7

12 1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST V teoreticko-metodologické části práce se zaměřím na vysvětlení základních teoretických pojmů týkajících se cestovního ruchu, zvláště pak v oblasti lyžařských středisek a jejich služeb. Dále také popíši historii samotného areálu Lipno a obce, ve které tento areál sídlí, tedy Lipno nad Vltavou Vymezení základních pojmů Před samotnou analytickou a návrhovou částí této práce je důležité vysvětlit základní pojmy cestovního ruchu Cestovní ruch Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu jednotlivce, tak i společnosti. "Každoročně představuje největší pohyb lidské populace za rekreací, poznáváním a naplněním vlastních snů z příjemné dovolené. Součástí spotřeby a způsobu života obyvatel zejména ekonomicky vyspělých zemí. Ve světovém měřítku patří vedle obchodu s ropou a automobilovým průmyslem ke třem největším exportním odvětvím." 1 Lze charakterizovat jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pohybu, za účelem pro ně příjemných činností. 2 Tato definice je ovšem velmi stručná, protože nezahrnuje některé aspekty cestovního ruchu, jako například cestovní ruch za účelem práce. Zároveň je velmi obtížné vymezit hranici mezi cestovním ruchem a cestováním, protože nelze přesně vymezit počet nocí a vzdálenost místa bydliště a cílové destinace, kterými by se tyto pojmy vymezily. 3 K tomu, aby člověk mohl cestovat, potřebuje svobodu. A nejen ji, také volný čas a dostatek finančních prostředků, které mohou být na cestování použity. Rozvoj cestovního ruchu je značně závislý na pojetí volného času. Volný čas lidé využívají ke vzdělávání a 1 Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. 2 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. s

13 společenské činnosti, k aktivnímu odpočinku (četba, poslech rádia a televize, návštěva kina), zájmové činnosti, výchově dětí, péči o zdraví, sportování, ale i k pasivnímu odpočinku. Společnost má zájem na zvětšování volného času na vzdělávání, rozvoj duševních a tělesných schopností člověka a na naplňování jeho sociálních funkcí. 4 Volný čas byl v minulosti spojený především s náboženstvím, díky čemuž začal vznikat prvotní cestovní ruch, jehož představiteli byli především poutníci. Ve středověku se poprvé objevil moderní trend cestování ve vyšších společenských vrstvách. Novodobý cestovní ruch vznikl v polovině 19. století (v roce 1841 se uskutečnil první hromadný organizovaný turistický výlet v Anglii), kdy se cestovní ruch začal formovat ve vyspělých krajinách jako odvětví společenské činnosti. Postupně se začal rozvíjet lázeňský cestovní ruch a kulturní cestovní ruch. Zároveň se cestování začalo věnovat stále více lidí i z nižších společenských vrstev rozšiřoval se volný čas, zlepšovaly se pracovní podmínky a formy odměňování pracovníků, zvyšovala se úroveň dopravy a zároveň klesaly její ceny. Největšího rozmachu se cestovní ruch dočkal po druhé světové válce, kdy se kromě prázdninového a rekreačního cestovního ruchu začal prosazovat také turismus za určitými (pracovními) účely a stal se předmětem běžné spotřeby. S postupem času se tak cestování stalo běžnou součástí dovolených, což vedlo k rozvoji destinací cestovního ruchu a vzniku nových letovisek. Cestovní ruch se tak stával největším sektorem (segmentem) světové ekonomiky. 5 Definování předmětu cestovního ruchu z hlediska statistiky spolu se sjednocením názorů bylo cílem Světové organizace cestovního ruchu (WTO - World Tourism Organization), která v roce 1991 organizovala v kanadském městě Ottawa mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu. Její účastníci přijaly návrh, že cestovním ruchem se rozumí "činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný něž výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě." 6 Stanovenou dobou se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest měsíců. "Zjednodušeně je pojem cestovní ruch specifikován v kombinaci s pojmem cestování i v České verzi evropské normy EN 13809:2003, která má status české technické normy. Pod 4 JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. s Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. 9

14 cestováním a cestovním ruchem se rozumí: "činnost lidí, kteří cestují na místa mimo své běžné prostředí anebo zde pobývají za účelem zábavy pracovně nebo z jiných důvodů." (ČSN EN 13809, 2004)." 7 Cestovní ruch se zkoumá systémovým přístupem, a to jako systém tvořený dvěma podsystémy - subjektem cestovního ruchu včetně jeho okolí, kterým je ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické a ekologické prostředí, a objektem, který tvoří cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Mezi těmito prvky systému existuje vzájemná interakce, jejichž poznání je nevyhnutelné pro efektivní rozvoj cestovního ruchu Destinace a cestovní ruch Objektem, neboli destinací, je vše, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Může jít o přírodu, kulturu, hospodářství, památky apod. Celkově jej tvoří cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu, a svým způsobem je vlastně objekt fyzickým nositelem nabídky. Subjekt, neboli turista, cestuje do cílového místa pouze tehdy, pokud existuje vhodný ekvivalent pro uspokojování jeho potřeb. Součástí cílového místa jsou služby a zboží vyráběné danými podniky a institucemi cestovního ruchu v cílovém místě. Tyto instituce budou popsány níže. Cílové místo je tedy střediskem cestovního ruchu, region nebo stát jako cestovní cíl. Můžeme jej také označit jako destinace cestovního ruchu. Často je označován zkráceně termínem destinace. "Cestovním cílem může být tedy i stát, jehož přitažlivost není odvozená od přitažlivost není odvozená od zajímavosti jeho středisek a regionů cestovního ruchu, ale je pro návštěvníka zajímavý jako celek." 8 Z praktického hlediska má pro rozvoj cestovního ruchu podobný význam typologie cestovního ruchu z rozdělením na druhy a formy. Důležitou součástí tohoto procesu musí být ochrana životního prostředí. 7 Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. 8 Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. 10

15 Typologie cestovního ruchu Jakubíková uvádí typologii cestovní ruchu, která vychází hned z několika klasifikačních hledisek. Z klasifikačního hlediska motivace účasti, tedy podle cíle cesty, rozlišujeme následující typy cestovního ruchu: Tabulka 1 Typologie cestovního ruchu na základě motivace účasti Formy motivace účasti (cíle cesty) rekreační kulturně poznávací vzdělávací společenský (přátelé, známí, společenské akce, klubový turismus) sportovní náboženský zdravotní a léčebný motivy: svatba, oslava výročí, dobrodružství, nevšední zážitky, nákupy, politické systémy, vojenské akce aj.) Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. s. 19. V současnosti ovšem platí, že se jednotlivé typy cestovního ruchu navzájem mísí a jsou provázané. Právě toho je Skiareál Lipno typickým příkladem. Lze říci, že v sobě díky své široké nabídce služeb spojuje rekreační, kulturně poznávací, vzdělávací, společenský, sportovní, zdravotní a léčebný cestovní ruch. Motivem tohoto kroku komplexity služeb je co největší pokrytí přání a tužeb zákazníka neboli klienta, který má náročné požadavky a různé představy o trávení svého volného času. Tím, že skiareál pokryje svými službami velkou škálu volnočasových aktivit a vše je v rámci jednoho komplexu, klient se nemusí daleko přesunovat, vše má tzv. "pod jednou střechou". Je to dovolená na jednom místě a se vším, co si klient přeje. Důležité je si ale také uvědomit, že není klient jako klient. Účastníci cestovního ruchu se dle Heskové dělí do tří skupin, a to: Turisté - objevovatelé, kteří hledají znalosti a objevy. Není jich mnoho, z dopravních prostředků odmítají letadla, jelikož rádi stráví na cestách několik týdnů, kde se snaží o navázání velkého množství kontaktů v místních společenstvích. Elitní turisté, ti se zpravidla zdrží ve svém cílovém místě déle než běžní masoví turisté, řádově několik týdnů, a navštěvují místa po celém světě. Nehledají vysoký standard služeb, ale neobvyklé zážitky pro běžný život. 11

16 Neobvyklí turisté jsou na hranici mezi objevovateli a klasickými turisty - hledají sice krásu "primitivních" kultur, avšak plně využívají výhod civilizace, jako jsou hotely, restaurace apod. Individuální turisté cestují individuálně či v malých skupinkách. Také tito turisté plně využívají komfort pokroku a jsou ochotni si za něj plně zaplatit. Masoví turisté jsou klasickou skupinou cestovního ruchu v České republice. Jejich příjmy je řadí do střední vrstvy obyvatelstva a očekávají to, že dostanou je to, co si zaplatí. Charteroví turisté nemají zájem o kulturu, jejich pobyt v dané destinaci je minimální (od prodlouženého víkendu po dva týdny. Toto rozdělení jednotlivých účastníku je pro podnikatele zavádějící pro určení druhu lidí, kteří si jejich služby dopřávají a pak následné upravení těchto služeb. Nyní si detailně popíšeme jednotlivé motivy pro cíl cesty. Rekreační cestovní ruch bývá někdy propojován se sportovním cestovním ruchem, protože je často chápán jako souhrn fyzických aktivit, které spadají mezi volnočasové. V takovém případě je založen na procesu aktivní spoluúčasti. 9 Rekreační cestovní ruch, primární forma cestovního ruchu, je spojená s obnovou duševních a fyzických sil účastníka cestovního ruchu. 10 Tento typ cestovního ruchu se obvykle realizuje v prostředí kolem vody, v lesích či na horách, v českém prostředí je typickým představitelem chataření a chalupaření. 11 Kulturně poznávací forma cestovního ruchu je pak podle další definice spojená s rekreační formou, cílem je návštěva historických objektů a kulturních akcí. 12 Tento typ cestovního ruchu má velký význam pro rozvoj osobnosti, 13 založený na poznávání historie, tradic, zvyků a kultury určitého regionu TORKILDSEN, G. Leisure Management A to Z. s Formy cestovního ruchu. CzechTourism [online]. 2005, 2013 [cit ]. Dostupné z: 11 RYGLOVÁ, R., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 12 Formy cestovního ruchu. CzechTourism [online]. 2005, 2013 [cit ]. Dostupné z: 13 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. s RYGLOVÁ, R., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 12

17 Vzdělávací cestovní ruch je spojen s kulturně-poznávacím turismem. Zaměřuje se na poznání přírodních a kulturních zajímavostí navštíveného regionu (historie, kultura, tradice, zvyky, apod.) nebo na jinou formu vzdělávání (např. zájezdy s výukou jazyků), čímž svou výchovně vzdělávací funkcí přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva. 15 Společenský cestovní ruch je zaměřený na sociální interakci a komunikaci mezi lidmi. Patří sem například společenské akce a události či klubová turistika. 16 Podle Evropského parlamentu je jedním z důležitých znaků společenského cestovního ruchu úcta k místní kultuře, dědictví a tradicím. Společenský cestovní ruch se často posiluje a někdy zachraňuje. Společenský cestovní ruch rovněž vyžaduje úctu a starost o přírodní dědictví, zejména tam, kde je životní prostředí jedním z lákadel. 17 Sportovní cestovní ruch zahrnuje aktivní provozování sportovních činností, zlepšování fyzické kondice a zážitkovou sportovní turistiku, která je spojena s poznáváním přírody (např. horská turistika, cykloturistika, pěší turistika, lyžování atd.). Může se také jednat o cestovní ruch, při němž turisté přijíždí do určitého regionu, aby mohli být pouze pasivními diváky sportovních her, soutěží a dalších akcí. 18 Zdravotní a léčebný cestovní ruch představuje specifickou formu turismu, směřující především do lázní nebo rekreačních center, u níž hlavní motivací účasti je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků, a to nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v prostředí s léčebnými účinky (podnebí, moře, koupele, léčivé prameny aj.), změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a relaxačních programů aj SÁDLÍK, L. Evropský cestovní ruch: současný stav a perspektivy. s SÁDLÍK, L. Evropský cestovní ruch: současný stav a perspektivy. s Zpráva o cestovním ruchu a rozvoji. AKT-EU/3871/B/06/fin. Evropský parlament [online] [cit ]. Dostupné z: 18 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. s ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. s

18 Cestovní ruch v kontextu Evropské Unie "Cílená politika cestovního ruchu v evropských zemích se začala tvořit na konci čtyřicátých a během padesátých let. K jejímu výraznému rozvoji dochází až v letech osmdesátých. Zakládající smlouva EHS neobsahovala z počátku žádný specificky zaměřený právní podklad pro politiku cestovního ruchu společenství. Jedním z prvních dokumentů EU v oblasti cestovního ruchu bylo Doporučení Rady týkající se činnosti vlády na podporu cestovního ruchu z (C/65/85). Dne Rada vydala směrnici o Opatřeních k účinnému uplatňování svobodného podnikání a svobodného poskytování služeb, která měla usnadnit zahájení činnosti i vlastní následné podnikání subjektů (ve smyslu 82/470/EHS). Z hlediska vzájemné spolupráce a společného postupu zemí Evropského společenství v oblasti cestovního ruchu byly významné dva akty Rady z roku 1984: Rezoluce Rady z (OJ C 115/84) týkající se politiky Společenství v oblasti cestovního ruchu Směrnice Rady z (73/239/EHS) a novela týkající se turistické pomoci (OJ L 339/84) a opatření k zahájení provozování obchodní činnosti Cestovní ruch mají se svých kompetencích dvě základní instituce EU: Evropský parlament - kde Výbor pro dopravu a cestovní ruch je zodpovědný za koordinaci politik členských zemí v oblasti cestovního ruchu. Evropská komise - kde za cestovní ruch je odpovědný Direktoriát XXII (generální ředitelství). Jeho posláním je zejména zastupovat zájmy cestovního ruchu v jiných úsecích a oblastech činnosti EU, zajišťovat jejich koordinaci a zabývat se základními problémy cestovního ruchu na evropské úrovni. Od roku 2000 je cestovní ruch vyňat z Direktoriátu XXII a je začleněn do direktoriátu pro podnikání. Nejširší a nejobecnější rámec rozvoje cestovního ruchu v evropských podmínkách tvoří jednotný vnitřní trh EU (smlouva o EU vstoupila v platnost dne ). V oblasti cestovního tuchu umožňuje volný pohyb osob mezi jednotlivými zeměmi Unie a usnadňuje tak turistům cestování. Odpadá jakákoliv kontrola na hraničních přechodech. Turisté si mohou v Unii bez omezení nakupovat zboží a služby, aniž by musely platit celní 14

19 poplatky. Volný pohyb kapitálu zjednodušuje převody devizových prostředků mezi obchodními partnery v cestovním ruchu, např. mezi dopravci, cestovními kancelářemi, ubytovacími zařízeními a dalšími podnikatelskými subjekty." Orgány koordinace cestovního ruchu Cestovní ruch je pod kontrolou správních orgánů i České republice. Nejvyšším a zastřešujícím orgánem koordinace cestovního ruchu u nás je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a její podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony. Existuje však celá řada dalších institucí, které se cestovním ruchem zabývají. Jsou jimi: 21 Ministerstvo pro místní rozvoj - pod které spadá podpora rozvoje cestovního ruchu. Toto ministerstvo pak dále spolupracuje na řešení specifických cílů s dalšími ministerstvy a celou řadou regionálních sdružení a organizací, s místní správou a samosprávou. Kraje a obce - které jednotlivě a aktivně podporují cestovní ruch na místní úrovni. CzechTourism - Česká centrála cestovního ruchu, CzechTourism, je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední orgán státní správy ČR ve věcech cestovního ruchu. CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky - je nezávislé a otevřené profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě, cestovním ruchu a v odvětvích a oborech navazujících, které se sdružili na ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů a potřeb podnikatelů z odvětví obchodu, pohostinství a ubytování a cestovního ruchu při plném respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti a prosazování etických principů v podnikatelských činnostech. Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) - je dobrovolné sdružení subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu. Posláním tohoto sdružení je 20 Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. 21 Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. 15

20 zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů a podpora jejich informovanosti. Mimo jiné iniciuje tvorbu legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) - je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu. Cílem asociace je taktéž zastupování, ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a prestiže. Asociace průvodců České republiky (AP ČR) - členy této asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů v ČR, v zahraničí, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Sdružení průvodců České republiky - zastupuje především průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů. Za svůj cíl a důvod existence pokládá sdružení zavedení právní úpravy činnosti průvodců na území ČR, obvyklé v zemích EU i v jiných zemích s vyspělou turistikou. Všechna tato sdružení mají za úkol podporovat cestovní ruch v České republice a propagovat její destinace doma i v zahraničí Služby cestovního ruchu Služby cestovního ruchu nemají jednotnou klasifikaci. V současnosti se lze v oblasti turismu opřít o jednu z následujících klasifikací: 22 klasifikace služeb podle GATS (General Agreement on Trade in Services), klasifikace služeb podle OSN (Organizace spojených národů), klasifikace služeb podle MMF (Mezinárodní měnový fond), klasifikace služeb podle CPC (Central Product Classification Centrální klasifikace produktů), klasifikace služeb podle ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností). 22 Manual on Statistics of International Trade in Sevices. ST/ESA/STAT/SER.M/86. s

21 Podle klasifikace služeb OSN existuje 99 typů služeb, z nichž do oblasti cestovního ruchu patří především doprava a skladování, pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava, ubytovací a stravovací služby, umění, zábavní a rekreační služby, kreativní, umělecké a zábavní aktivity, služby knihoven, archivů, muzeí a ostatních kulturních zařízení, sportovní aktivity a zábavní a rekreační služby. 23 Podle klasifikace CPC existuje celkem devět sekcí služeb, které se dále dělí na divize, skupiny, třídy a podtřídy. Cestovní ruch a jeho služby spadají primárně do šesté sekce, v níž jsou služby distribuční, ubytování, stravování, dopravní služby, služby spojené s dodávkami elektřiny, plynu a vody. Konkrétněji by bylo možné vymezit služby cestovního ruchu divizí šedesát tři a šedesát čtyři, které se zabývají ubytováním, stravou a osobní dopravou. 24 Asi nejjednodušší a zároveň nejpodrobnější klasifikace služeb cestovního ruchu je klasifikace podle GATS. Ta zahrnuje celkem dvanáct sektorů, z nichž je pro turismus a související služby určující především sektor devět. Spadají do něho následující služby: 25 Hotely a motely s restauracemi či bez restaurací, hostely, ubytovny, chaty, kempy a místa pro karavany, ubytování orientované na péči o zdraví, ostatní poskytování ubytovacích služeb, restaurace typu fast food a kavárny, stravovací služby poskytované v rámci institucí, cateringové společnosti, kiosky, občerstvení a další, noční kluby a divadla se stravovacími službami, cestovní agentury, cestovní kanceláře, tvůrci paketů a velkoobchodníci, 23 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. s PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. s PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. s

22 kanceláře zaměřené na ticketing, průvodci. Služby cestovního ruchu lze ale najít také v jiných sektorech klasifikace podle GATS. Například první sektor (obchodní služby) zahrnuje mimo jiné i půjčovny lyží či architektonické a inženýrské služby v oblasti turismu. Navíc existuje velmi specifický sektor tři (stavební a navazující inženýrské služby), do něhož kromě výstavby lyžařských středisek patří také výstavba hotelů a dalších komerčních zařízení, vytváření dopravní infrastruktury a výstavba resortů pro víkendové bydlení apod. 26 Je třeba si uvědomit, že služby cestovního ruchu jsou službami komplexními. Jsou poskytovány mnoha podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty, kteří spolu musí vzájemně spolupracovat pro spokojenost zákazníků. Důležitá je koordinace nejen v daném rekreačním prostoru a čase, ale také i z hlediska funkcí služeb cestovního ruchu. Cestovní ruch se vždy váže k určitému místu, obci, městu, regionu či státu, a proto jeho nabídka velice úzce souvisí se schopnostmi veřejné správy a její kvalitou komunikace a propagace daného místa. 27 Pro názornost komplikované komplexnosti služeb v cestovním ruchu poslouží schéma těchto služeb: 26 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. s (Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, 2012) 18

23 Obrázek 1Schéma služeb v cestovním ruchu SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU Služby cestovního ruchu Ostatní služby Dodavatelské služby Zprostředkovatelské služby Specializované služby pro cestovní ruch Služby místní infrastruktury v cílovém místě informační, dopravní, ubytovací, stravovací, sportovně-rekreační, kulturně-společenské, lázeňské, kongresové, venkovského CR, průvodcovské, asistenční, animační informační, cestovních kanceláří, cestovních agentur informační, pojišťovací, směnárenské, pasových orgánů, celních orgánů informační, obchodní, komunální, zdravotnické, policejní, záchranné, poštovní a telekomunikační Zdroj: HESKOVÁ A KOL. Cestovní ruch. Pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, s Vlastní zpracování, čerpáno z (Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, 2012) 1.3. Skiareál a související služby Skiareály neboli lyžařská střediska jsou sportovně-rekreační zařízení, která vznikají na horách a nabízejí zájemcům o zimní sporty komplexní výbavu v rámci jednoho propojeného areálu. Jedná se o střediska, která jsou primárně určena pro lyžování, snowboarding a další zimní sporty. 28 V Evropě se rozšířil koncept lyžařských středisek kolem měst a vesnic v hornatých oblastech, se sjezdovkami a dalšími podpůrnými službami. Například hotely, restauracemi, půjčovnami potřebného vybavení, lanovkami, vleky atd. Naopak v Americe se tato střediska zakládají spíše samostatně, mimo města a vesnice Lyžařská střediska v ČR. Lyžařská střediska [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Lyžařská střediska. Zimní Alpy [online]. 2001, 2013 [cit ]. Dostupné z: 19

24 V lyžařských střediscích jsou obvykle vyznačené lyžařské trasy. Do základní výbavy patří minimálně jedna sedačková lanovka, která je z hlediska dopravy zpět nahoru nejrychlejší. Zároveň tyto lanovky mohou propojovat různé lyžařské trasy. Variantou sedačkových lanovek jsou vleky. 30 Skiareály obvykle nabízejí také řadu dalších aktivit a zimních sportů. Může se jednat například o psí spřežení, bruslení, sáňkování, sněžné skútry, ale také plavání v krytých i venkovních bazénech, saunu a řadu dalších aktivit. Navíc se zde obvykle nachází také další zařízení pro společenské a kulturní aktivity restaurace, bary, kluby, menší kinosály, herny atd. 31 Povinnou výbavou lyžařských středisek je záchranná stanice a horská záchranná služba. Tato služba se stará také o dodržování místních pravidel, udržování jednotlivých tratí v potřebném stavu a jejich případné uzavírání. 32 V současnosti bývají skiareály otevřené také v letních měsících. Nabízejí další horské služby, které nejsou spojeny se zimními sporty, například lanová centra, stezky pro pěší turistiku, horskou turistiku, cykloturistiku a další aktivity. 33 Podle návrhu UNWTO (Světová organizace cestovního ruchu United Nations World Tourism Organization) na klasifikaci služeb GATS (Všeobecná dohoda o obchodu službami General Agreement on Trade in Services) v oblasti turismu spadají lyžařská střediska do sektoru 3 stavení a navazující inženýrské služby. Konkrétně se jedná o výstavbu rekreačních zařízení, mezi něž patří kromě ski areálů také například golfová hřiště či malé přístavy. 34 Ubytovací a stravovací průmysl, který je základním stavebním kamenem veškerých lyžařských středisek a dalších rekreačních zařízení, lze definovat jako všechny společnosti zúčastněné v poskytování služeb hostům (hotely, hospody, restaurace a další rekreační nebo zábavné aktivity). Jde tedy hlavně o poskytování noclehu, jídla a nápojů a ne všichni 30, 31 Lyžařská střediska v ČR. Lyžařská střediska [online] [cit ]. Dostupné z: 32 Lyžařská střediska. Zimní Alpy [online]. 2001, 2013 [cit ]. Dostupné z: 33 Ski Resorts. Open Directory Project [online] [cit ]. Dostupné z: 34 JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. s

25 zákazníci jsou turisté, ale jejich určitou část tvoří místní lidé, navštěvující například své oblíbené bary nebo restaurace. 35 Pojem lyžařský areál je také upřesněn v zákoně 159/99 Sb. Je definován jako "lyžařská oblast vytvořená za účelem provozování zimních sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, značená podle českých technických norem určených pro značení, zabezpečení a pobyt v lyžařském areálu." V odvětví lyžařských středisek existují dvě profesní sdružení, která získávají své členy pod svou záštitu. Jedná se o Asociaci horských středisek ČR a Asociaci lanové dopravy ČR. K hájení zájmů lyžařských středisek, zvláště pak v oblasti legislativy, slouží jejich sdružení pod názvem Asociace horských středisek ČR (ASH ČR). Je to poměrně mladé sdružení, jehož založení je datováno k Nepomáhá střediskům pouze v otázkách zákona, ale také je propaguje, spolu se službami, které poskytují, a také spolupracuje s dodavateli horských technologií a zařízení. V neposlední řadě zkvalitňuje výměnu statických údajů, informací a dat o střediscích a jejich návštěvnosti a také pomáhá při získávání zkušeností ze zahraničí. Lipno Servis, s.r.o. je jedním ze zakládajících členů tohoto sdružení. Pro svůj rozvoj střediska potřebují silné sdružení, které je reprezentuje při jednání se státní i místní správou. To je tedy jejím úkolem - realizují servis a plní úkoly zadané členy AHS tak, aby svým jednáním podpořili rozvoj služeb na našich horách. 36 Další neméně významnou asociací v tomto odvětví je Asociace lanové dopravy v České republice (ADLR ČR), která "je nezávislou, nepolitickou, samostatnou a nedotovanou organizací, která profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady." 37 Tato asociace má dlouhodobější kořeny, a to od roku 1990, kdy při svém založení v Harrachově mělo 28 členů. K dnešnímu dni je registrováno okolo 140 členů. Jejich poslání je stručné a zřejmé - je jím péče o rozvoj lanové dopravy v České republice. 35 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. s Asociace horských středisek. O asociaci. [online] [cit ]. Dostupné z: 37 Asociace lanové dopravy. O asociaci lanové dopravy. [online] [cit ]. Dostupné z: 21

26 Skiareál Lipno je součástí tohoto sdružení a na webových stránkách Asociace je přístupný jeho detailní profil s odkazem na vlastní webové stránky. Je ohodnocen pěti hvězdičkami, tedy plným možným počtem. 22

27 2. ANALYTICKÁ ČÁST Analytická část této bakalářské práce má za cíl analyzovat současný stav Skiareálu Lipno. Kromě základních údajů o návštěvnosti a celkové vytíženosti areálu je analyzována především nabídka jednotlivých služeb. Kapitola o službách je dále rozdělena na dvě samostatné podkapitoly, které zkoumají zvlášť nabídku zimních a letních služeb. Analýza se bude týkat také vnějšího prostředí Skiareálu Lipno, konkrétně dalších subjektů na trhu, kteří jsou schopni konkurovat tomuto středisku. Na základě komparační metody, svým způsobem pomocí benchmarking, bude možné z těchto informací vytvořit návrhy pro rozvoj daného střediska, kterému se bude věnovat část třetí, návrhová Historie areálu a jeho přilehlé obce, Lipno nad Vltavou Historie obce Lipno nad Vltavou První zmínky o osidlování dnešního území obce Lipno nad Vltavou pocházejí ze 13. století, kdy toto území patřilo šlechtickému rodu Rožmberků. Konkrétně se jedná o zmínky z roku 1281, kdy je poprvé připomínáno Studené, Plískov, Kobylnice, Petrův mlýn a Slupečná. Dnes je Petrův mlýn pod vodou Lipenského jezera a prvé tři obce pouze rekreačními osadami Lipna nad Vltavou. Slupečná, která byla až do výstavby sídliště Lipno obcí, je od roku 1954 osadou Lipna nad Vltavou s trvalým osídlením. 38 Ve 14. a 15. století získal většinu území cisterciácký kláštera ve Vyšším Brodě. Kromě již zmiňovaných obcí se také v 15. století poprvé objevila zmínka o obci Lipno. Území dnešního Lipna nad Vltavou tehdy obývalo zhruba obyvatel, jak vypovídají dobové záznamy o počtu místních rolníků v jednotlivých obcích. Všechny obce se nacházely na levém břehu Vltavy, což přetrvalo dodnes. 39 Od 16. století sloužilo Lipno jako zastávka při plavení dříví, postupně se zde také řada vorařů usadila. Zároveň se zde rozmáhal chov tažných volů, kteří byli zapotřebí k vytažení 38 Z historie obce Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: 39 Z historie obce Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: 23

28 klád z vody a jejich dovlečení na požadované místo. Obce, které to měly k vodě dále, se většinou živily zemědělstvím, ovšem třetinu své úrody musely odevzdávat vyšebrodskému klášteru, který byl i nadále majitelem území. Pěstovalo se především žito a oves, dále také mák, řepa, hrách a zelí. 40 Další významný zlom na území dnešní obce Lipno nad Vltavou přišel v polovině 20. století. Zásadní změna v životě obce proběhla především v 50. letech 20. století v souvislosti s budováním vodní nádrže Lipno. Údolní nádrž Lipno byla vybudována v letech a s plochou přibližně ha a objemem 306 milionů m 3 je dodnes největším vodním dílem v České republice. V období, kdy toto dílo vznikalo, bylo ojedinělým technickým řešením, umístěným do mimořádných přírodních podmínek. Vodní elektrárna, vybudovaná společně s přehradou a umístěná ve skále 160 m pod zemským povrchem, nahrazuje některá stávající i starší technická elektrárenská díla ležící mezi Lipnem a Vyšším Brodem. Při stavbě lipenské přehrady byla původní osada z převážné části zatopena a na místě původní osady začala vznikat nová obec. 41 Tato obec byla pojmenována Lipno nad Vltavou, dosavadní název Lipno byl tak pozměněn. V současnosti patří mezi oblíbené turistické destinace, především pro svoji strategickou polohu nedaleko Lipenské přehrady. Proto také nabízí turistům množství rekreačních a sportovních služeb pro všechna roční období. 42 V 90. letech 20. století začala obec přepracovávat svůj územní plán tak, aby mohly všechny pozemky v jejím katastru být sjednoceny. Cílem této činnosti bylo vytvořit oblast, která bude atraktivní pro potenciální investory. Bylo rozhodnuto, že další rozvoj obce se bude týkat především cestovního ruchu a jeho infrastruktury. V roce 1997 obec zahájila jednání s holandským investorem, který zde vzápětí vybudoval jeden z největších jachetních přístavů v celé střední Evropě - dnes již velmi známý apartmánový komplex Marina Lipno. Investice dosahující více než jedné miliardy korun pro obec znamenala zásadní zlomový okamžik a odrazový můstek, který započal novou budoucnost dnes 40 Z historie obce Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: 41 Z historie obce Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: 42 Krátce o obci. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: 24

29 největšího a nejlépe vybaveného turistického střediska na Šumavě a v celém Jihočeském kraji. 43 Zanedlouho na to byla spuštěna výstavba lyžařského areálu Lipno Kramolín Historie Skiareálu Lipno Skiareál Lipno je poměrně mladé lyžařské středisko. Za vznikem a výstavbou skiareálu stojí vybudování velkolepého díla na řece Vltavě, vodní přehrady Lipno. Ta byla vystavěna v letech Při jejím budování byla vytvořena ubytovací zařízení pro dělníky, kteří na stavbě pracovali. Po dokončení výstavby přehrady se tato oblast stala turisticky vyhledávanou destinací a ubytovny, dříve sloužící dělníkům, zaplnili turisté. Díky tomuto zájmu se v 60. letech minulého století začal budovat malý skiareál Kramolín. 44 Protože Kramolín se nachází v poměrně malé nadmořské výšce a sklon jeho svahů je mírný, nebylo původně počítáno s tím, že by se středisko mohlo stát příliš oblíbeným a navštěvovaným. Přesto se zde začaly budovat první vleky a sjezdové tratě. Od roku 2000 ovšem projevovalo o toto středisko zájem stále více lidí, protože se postupně začalo měnit na speciální lyžařský areál s mnoha doprovodnými nabídkami služeb. Komplexní modernizace celého skiareálu byla dokončena až v roce Tehdy bylo také původní lyžařské středisko Kramolín přejmenováno na Skiareál Lipno. Do té doby nebyl skiareál považován za zimní středisko, kde by se dala trávit zimní dovolená. 45 Od roku 2008 se však každoročně zvyšuje počet turistů, kteří služby skiareálu využijí. Neustále se také rozšiřuje celoroční nabídka střediska. V roce 2009 získal Skiareál Lipno certifikát Svazu provozovatelů lanovek a vleků, který se uděluje za kvalitní služby lyžařských středisek pro rodiče i děti. K této události se vyjádřil také ředitel společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.: Před pěti lety jsme se rozhodli, že se zaměříme právě na rodiny s dětmi. Nahrávají tomu především přírodní parametry. Popravdě jsme hodně opisovali v zahraničí, přivezli jsme si spoustu nápadů z alpských 43 Současnost obce. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: 44 ZIKA, T. Porovnání lyžařských středisek v regionu Šumava. s ZIKA, T. Porovnání lyžařských středisek v regionu Šumava. s

30 zemí a postupně je realizovali. 46 Je tedy vidět, že skiareál reaguje na aktuální trendy v oblasti turismu po celém světě Současnost areálu Jak vyplývá již z popisu historie Skiareálu Lipno, jedná se o dynamicky se rozvíjející lyžařský areál, který reaguje na nejnovější trendy v oblasti cestovního ruchu. Komplexní zimní dovolená je pojem, který se v poslední době stěhuje z Alp do českých hor. Rodiny se chtějí na sněhu především bavit na mnoho způsobů, ne jen lyžovat. Tomuto trendu vyšli na Šumavě vstříc nejvíce provozovatelé Skiareálu Lipno. Je to teď nejmodernější zimní středisko na jihu Čech. 47 V současnosti se skiareál zaměřuje na všechny věkové kategorie turistů, hlavní cílovou skupinou jsou ovšem rodiny s dětmi. Tomu odpovídá také celkové vybavení areálu a nabídka jednotlivých služeb, která je velmi komplexní. Lipno se zaměřilo především na rodiny s dětmi. Proto je tu dominantou velké lyžařské hřiště. Jeho součástí jsou čtyři pojízdné koberce, malý vlek, lyžařský kolotoč, spousta zábavných překážek a pobyt tu zpříjemňuje ohřívárna, herna a restaurace s dětským i běžným menu. Ve skiareálu funguje i lyžařská škola, půjčovna a ski servis. Lyžaři si tu kupují celé balíčky služeb, jejichž základem je permanentka, ubytování a stravování. Navíc je možno dokoupit mnohé další, jako například koupání v bazénu nebo ježdění ve vyhřívané bobové dráze Rozvojové projekty Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. je velmi aktivní v oblasti rozvojových projektů, které mají celkovou nabídku služeb ještě rozšířit a prohloubit její kvalitu. Finanční prostředky jsou čerpány z fondů Evropské Unie na podporu podnikání a rozvoje cestovního ruchu. Doposud byl areál součástí těchto projektů: Nejlepší rodinné lyžování v jižních Čechách nabízí Skiareál Lipno. Rozhlas České Budějovice [online] [cit ]. Dostupné z: 47 TUREK, J. a kol. Šumava a okolí: outdoorový průvodce. s TUREK, J. a kol. Šumava a okolí: outdoorový průvodce. s Rozvojové projekty. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 26

31 Lipno bez bariér Skiareál Lipno regionální zimní centrum Posílení kvality lidských zdrojů LIPNO SERVIS s.r.o. Lipenská karta Projekt Lipno bez bariér je financován z Národního programu podpory cestovního ruchu ( Podprogram Cestovní ruch pro všechny) Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho cílem je vytvořit nové programy pro handicapované osoby a tím plně začlenit tuto skupinu obyvatel do aktivit cestovního ruchu na Lipensku. 50 Tento program je součástí vize společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., která se snaží nabídnout volnočasové aktivity všem zájemcům, kteří navštíví Lipensko, bez ohledu na jejich věk, pohlaví či právě tělesnou způsobilost. Na projekt se Skiareál Lipno připravoval již delší dobu, aktuálně se jedná o několik různých celoročních programů pro handicapované osoby. Ze zimních aktivit bude možno využít lyže, běžky a mono ski pro handicapované, z letních radovánek pak tandemové kolo, handbike a elektročlun. 51 V roce 2013 se také Lipensko díky tomuto projektu dostalo mezi finalisty soutěže Evropské komise o excelentní turistickou destinaci s názvem EDEN (European Destinations of Excellence). Tato soutěž se každoročně zabývá některou z oblastí cestovního ruchu, téma pro rok 2013 bylo Cestování bez bariér 52, kdy porota zvažovala několik kritérií 53 : destinace je bezbariérová (infrastruktura i zařízení), destinace je dostupná dopravními prostředky vhodnými pro všechny, poskytované služby mají vysokou kvalitu a personál je řádně školený, účast na aktivitách, výstavách a ostatních atrakcích je umožněna všem, marketing, rezervační systémy, internetové stránky a související služby poskytují informace dostupné všem. 50 Rozvojové projekty. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 51 Rozvojové projekty. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 52 Šestý ročník soutěže EDEN zná své finalisty. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur [online] [cit ]. Dostupné z: 53 EDEN. Cestování bez bariér. [online] [cit ]. Dostupné z: 27

32 Kromě toho destinace rovněž musely splňovat obecná kritéria projektu EDEN: 54 být netradiční, s nižším počtem návštěvníků (ve srovnání s celostátním průměrem), provozovat cestovní ruch tak, aby byla zajištěna sociální, kulturní a environmentální udržitelnost, destinace funguje formou partnerství mezi veřejnými orgány a všemi ostatními aktéry z cestovního ruchu z dané oblasti a okolí, mají zavedenu nebo připravují marketingovou řídicí strukturu a jasnou strategii pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Skiareál Lipno se tak stal excelentní destinací v kategorii "Cestování bez bariér". Současný ročník 2014/2015 není věnován soutěži o novou excelentní destinaci, avšak propagaci vítězů a finalistů ročníků v období Projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum byl uskutečněn v roce Dotace byly čerpány z Regionálního operačního projektu ROP Jihozápad. Cílem projektu byla celková modernizace skiareálu, která si vyžádala více než dvě stě milionů Kč. Součástí investice byla výstavba třech nových čtyřsedačkových lanovek, prodloužení sjezdových tratí, zdvojnásobení výkonu umělého zasněžování, pořízení přepravních koberců v dětském výukovém hřišti, pořízení nové rolby a víceúčelového stroje. 55 Podle statistik návštěvnosti došlo po provedení úprav k nárůstu návštěvnosti o 90%, a to především v zimě. Navíc byla díky projektu podpořena zaměstnanost v oblasti Lipenska. Projekt byl oceněn jako Nejlepší investice roku 2008 v rámci soutěže TOP INVEST. 56 Cílem projektu Posílení kvality lidských zdrojů LIPNO SERVIS s.r.o. je podpořit další vzdělávání zaměstnanců této společnosti v oblasti jejich adaptability a odborné způsobilosti a zvýšit tak konkurenceschopnost společnosti, zkvalitnit nabízené služby a lépe reagovat na aktuální trendy v oblasti cestovního ruchu a jeho rozvoje. Financování 54 EDEN. Cestování bez bariér. [online] [cit ]. Dostupné z: 55 Rozvojové projekty. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 56 Skiareál Lipno regionální zimní centrum. ROP jihozápad [online] [cit ]. Dostupné z: 28

33 probíhá z evropského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt je realizován ve třech hlavní okruzích: 57 jazykové vzdělávání, výpočetní technika, manažerské dovednosti. OP Lidské zdroje a zaměstnanost spadá pod operační programy v období , kdy bylo z fondů Evropské Unie vyčleněno jen pro OP LZZ celkem 1,88 mld.,což je přibližně 7% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů je financování programu navýšeno o dalších 0,33 mld.. 58 Vyplácení z těchto fondů stále probíhá. V roce 2012 byl schváleny tři operační programy pro období Jedním z nich je OP Zaměstnanost, který pokrývá oblasti jako je podpora zaměstnanosti, rovné příležitosti žen i mužů, sociální začleňování a boj s chudobou atd. Návrh tohoto operačního plánu byl ze strany řídícího orgánu dokončen na konci dubna a nyní bude předložen Vládě k podpisu do konce června Následně bude operační plán zaslán Evropské komisi. Tímto začne oficiální vyjednávání programu pro nové období. Projekt Lipenská karta byl financován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Jeho cílem bylo vytvořit na Lipensku základy pro vznik nového produktu cestovního ruchu, který v koncentrované podobě nabídne řadu turistických služeb a zážitků při konečně nižší ceně pro zákazníky. 59 V rámci projektu spolupracovali se skiareálem místní podnikatelé a další subjekty, které se pohybují v oblasti cestovního ruchu. Držitelé karty mohou například využívat nabídku slev na různé turistické aktivity Posílení kvality lidských zdrojů LIPNO SERVIS s.r.o.. Fondy EU [online]. 2009, 2013 [cit ]. Dostupné z: 58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Evropský sociální fond v ČR. [online] [cit ]. Dostupné z: 59 Rozvojové projekty. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 60 Rozvojové projekty. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 29

34 Na tento projekt pak navázal projekt Lipno Card, který již financují jednotlivé subjekty, které se na něm podílejí. Jedná se o zákaznickou kartu, která platí celoročně (původně byla zaměřena pouze sezónně) a je na ní možné získat slevy v Active Park Lipno, na Stezku korunami stromů, půjčovny INTERSPORT Rent, výukové kurzy, gastronomické služby, vstupy na zámky, hrady, do muzeí a galerií, na výuku netradičních sportovních disciplín, adrenalinovou zábavu, hlídání dětí, wellness a mnoho dalších. 61 Kartu je možné získat zdarma ve všech ubytovacích zařízeních na Lipensku, za poplatek ve výši 79Kč je také poskytována na základě internetové objednávky nebo na vybraných prodejních místech. 62 Výhodné nabídky lze díky kartě čerpat ve čtyřech oblastech: 63 sport / aktivity příroda / kultura gastronomie / obchod relax / zábava Samotný Skiareál Lipno se široce zapojil do tohoto projektu, Lipno Card. V lyžařské sezóně do nabízel slevy 5% s Lipno Card na 1,5 denní permanentky a výše (kompletní ceník se nachází v příloze č. 4). V omezeném termínu od do nabídnul 20% slevu na všechny permanentky na déle než 3 dny. Mimo sezónu pak nabízí 20% slevu na všechny permanentky od 2 a více dní Služby areálu v zimě Služby areálu v zimě lze rozdělit do několika hlavních skupin, ze kterých vyplývá dělení jednotlivých podkapitol: lyžování a snowboarding, běžkování a bruslení, bobová dráha, animační programy, další služby (parkování, doprava, stravování, ubytování ). 61 Karta hosta. Lipno baví [online] [cit ]. Dostupné z: 62 Služby. Lipno baví [online] [cit ]. Dostupné z: 63 Lipno Card jaro, léto, podzim Brožura Infocentra Lipno. Lipno nad Vltavou,

35 Lyžování a snowboarding Ve Skiareálu Lipno se nacházejí tři moderní čtyř sedačkové lanovky Doppelmayr s rozběhovými koberci pro snadnější nástup. Děti a začátečníci mohou využít tři pojízdné koberce ve výukovém hřišti Fox Park a jeden pojízdný koberec v tzv. Skischool Lipno Parku. Z centrálního parkoviště na vrchol Kramolína vede lanovka Lipno Express, která navíc funguje i pro večerní lyžování na sjezdovce Jezerní. 64 Sjezdovky ve skiareálu mají celkovou délku 8,3 km a všechny jsou upravovány zasněžovacím systémem. Pro mírnou a střední obtížnost zde jsou tratě s pozvolným profilem, pro carving jsou zase tratě se šířkou až 60 m. Aktuálně jsou zde také dvě dětské skicrossové dráhy. 65 Zájemci o večerní lyžování mohou využít Jezerní sjezdovku o délce 1300 m. Ta je kompletně osvětlená a zároveň se jedná o nejdelší trať z celého skiareálu. V jižních Čechách neexistuje jiné středisko, které by večerní lyžování umožňovalo. Navíc byla nově prodloužena i otevírací doba Foxparku kapitána Lipánka, v němž se nyní nejen vyučuje, ale také bobuje a sáňkuje. Večerní dovádění na sněhu si tak mohou užít i děti. Foxpark je otevřen pro všechny věkové generace. 66 Jedná se o největší výukové hřiště v České republice, navíc také jako jediné nabízí umělé osvětlení, díky čemuž mohla být prodloužena otevírací doba. Součástí areálu je občerstvení s teplými nápoji. Toto špičkové výukové hřiště s pojízdnými koberci, lyžařským kolotočem, pohádkovým slalomem a dalším vybavením je zdarma. 67 Navíc se zde pořádají odpoledne s hrami a soutěžemi pro děti. Ve skiareálu se lze učit také snowboardingu, k čemuž je určeno speciální výukové hřiště a následně i sjezdovky areálu. 68 Protože Foxpark kapitána Lipánka je určen pouze pro děti, byla s ohledem na jejich bezpečnost otevřena také škola pro dospělé, která se nachází v jiné části areálu. Jedná se o Skischool Lipno Park. Kromě lyžování se zde vyučuje také snowboarding. Skischool Lipno 64 Lanovky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 65 Sjezdovky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 66 Večerní lyžování. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Foxpark kapitána Lipánka. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 31

36 Park nabízí moderní vyučovací metody s těmi nejnovějšími pomůckami, k dispozici je jeden pojízdný koberec. 69 Příznivci snowboardingu mají ve skiareálu k dispozici pravidelně upravovaný snowpark. Skládá se ze dvou skoků a několika dalších překážek lomené bedny, rovné bedny, dance floor či například zábradlí. Vstup je povolen všem věkovým kategoriím. V současnosti byl snowpark přemístěn mezi sjezdovky Školní a Promenádní, do klínu, pod nímž se obě sjezdovky propojují. Díky srovnání terénu také mají snowboardisté více možností, jak kombinovat sjezdy. 70 Dalším samostatným prvkem areálu je skicrossová dráha, která vznikla oddělením části Školní sjezdovky. Má vlastní vstupní bránu. Tato dráha je opět určena pro všechny věkové kategorie, z čehož ovšem vyplývá, že obtížnost je o něco nižší. K dráze se v roce 2012 přidala ještě menší skicrossová dráha v horní části Jezerní sjezdovky. 71 Aktuální stav a rozmístění lanovek, vleků a sjezdařský tratí je zachycen mapce, která se nachází v přílohách (viz. Mapa Skiareálu Lipno). Kompletní ceník se nachází v Příloze č. 3. Novinkou pro letošní sezónu 2013/2014 je možnost nákupu permanentky přes internet. Další novinkou v lyžařské sezóně 2013/2014 je tzv. Lipenský žolík. Jde o formu věrnostní karty - skipasu, který má lyžař celou sezónu u sebe. Po zakoupení pěti jednodenních lyžařských skipasů má nárok na jeden zcela zdarma Běh na lyžích a bruslení Skiareál Lipno nabízí skvělé možnosti pro běžkaře. V úseku mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem jsou v případě vhodných sněhových podmínek pravidelně strojově upravované tratě pro klasiku i bruslení. Trasy vyhovují běžkařům výletníkům i náročnějším lyžařům. 72 Jedná se o čtyřicet kilometrů strojově upravovaných tratí s nástupním místem u bezplatného parkoviště až pro sto aut, které se nachází nad fotbalovým hřištěm v Lipně 69 Skischool Lipno Park. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Snowpark a skicross. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 72 Bruslařské a běžecké trasy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 32

37 nad Vltavou. U tohoto nástupního místa je umístěno občerstvení v podobě Paluba baru, které nabízí teplé nápoje, dezerty a posezení na terase. 73 V případě příznivých povětrnostních podmínek jsou k dispozici unikátní bruslařské trasy na zamrzlém lipenském jezeře. 74 Bruslení na Lipně je jednou z nejvíce atraktivních nabídek areálu, podle zájmu domácích i zahraničních turistů. Jezero bývá zamrzlé od prosince do března a bruslařská dráha se upravuje mezi obcemi Lipno nad Vltavou a Frymburk. Délka dráhy je necelých jedenáct kilometrů, šířka šest až osm metrů. Vstup je zdarma. Na trase jsou umístěny i stánky s občerstvením (teplé nápoje, grilovaná jídla). V roce 2012 byla navíc u Kapitanátu zřízena další vstupní plocha na ledovou dráhu a navíc také umělá bruslařská plocha s osvětlením Bobová dráha Bobová dráha ve Skiareálu Lipno se nazývá Slide land Lipno. Jedná se o jednu z nejlepších bobových drah v České republice, která nabízí adrenalinovou jízdu spojenou s nádherným výhledem na nádrž Lipno. 76 Délka bobové dráhy je metrů, s řadou zatáček a terénních zlomů. Část dráhy vede tunelem. Boby jsou určené jak pro jednotlivce, tak pro rodiče s dětmi. Jsou vybaveny brzdovou pákou pro regulaci rychlosti. Na dráhu mohou děti od 3 let v doprovodu rodičů, od 8 let pak mají možnost řídit bob samostatně. 77 Ke startu dráhy vede 420 metrů dlouhý vlek. Koryto je vyrobeno z hladkého nerezového plechu. K dispozici je návštěvníkům Boby bistro s vlastní terasou, které nabízí nápoje a rychlé občerstvení, a také Boby aprés ski bar. Navíc je zde dřevěné dětské hřiště, v létě lze odpočívat či sportovat na vedlejší pobytové louce nebo se koupat 73 Bruslařské a běžecké trasy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 74 Bruslařské a běžecké trasy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 75 Bruslařské a běžecké trasy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 76 Bobová dráha. Lyžování Kramolín [online] [cit ]. Dostupné z: 77 Bobová dráha. Lyžování Kramolín [online] [cit ]. Dostupné z: 33

38 v nově zbudovaném rybníku s písečnou pláží. 78 Jedná se o jednu z atrakcí areálu, která je otevřena celoročně, bobová dráha je totiž vytápěná Animační programy Kromě uvedených služeb nabízí Skiareál Lipno volnočasové aktivity a animační programy pro zájemce všeho věku rodiny, skupiny i jednotlivce. V současnosti jsou připraveny následující programy: 80 Psí spřežení (mushing) jízda se psím spřežením, která je v současnosti velkým trendem mezi zimními sporty po celém světě, výlety na sněžnicích výlety se konají po okolních kopcích a pláních s výhledem na Šumavu, prohlídka pivovaru Eggenberg - českokrumlovský pivovar nabízí prohlídky včetně ukázky výroby piva a ochutnávky, adventní a vánoční dílny zaměřené na výrobu vánoční výzdoby především z přírodních materiálů. Další programy jsou k dispozici po domluvě s Infocentrem Lipno. 78 Bobová dráha Lipno. Doky Holiday [online] [cit ]. Dostupné z: 79 Bobová dráha. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 80 Animační programy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 34

39 Další služby Návštěvníkům skiareálu jsou k dispozici skibusy. Zimní skibusy vyjíždí v pravidelných intervalech z Lipna nad Vltavou do různých částí skiareálu. O víkendech a státních svátcích (kromě , , a 1. 1.) je k dispozici skibus na trase České Budějovice Český Krumlov - Lipno nad Vltavou a také na trase Frymburk - Lipno nad Vltavou. Skiareál Lipno podporuje ekologickou dopravu do areálu a přispívá na tento hromadný způsob dopravy slevou 30% na skipas. 81 V minulosti bylo možné využít skivlak Yetti z Českých Budějovic a Tábora, v roce 2012 však již tento vlak nebyl vypravován. Zájemcům byla místo toho nabízena běžná vlaková doprava. 82 Automobilová doprava je možná i s parkováním zdarma u nástupní stanice lanové dráhy. K dispozici je velkokapacitní parkoviště pro 750 aut a 20 autobusů. Gastronomické služby nabízí ve skiareálu primárně několik restaurací. Restaurace Lanovka se nachází v objektu Chaty Lanovka, u dolní stanice lanové dráhy Jezerní. Nabízí snídaně, polopenze, plné penze, balíčky na cestu a další služby, otevřená je denně. Jedná se o samoobslužnou restauraci s kapacitou zhruba sto míst, základní menu obsahuje teplá jídla, saláty, dezerty a nápoje. Hostům je k dispozici Wi-Fi zdarma. Využít lze také salonek pro firemní akce a rodinné oslavy. Držitelům LIPNO CARD je poskytována sleva 10% při útratě nad 200 Kč. 83 Dalším gastronomickým zařízením je Sportbar Hříbek. V prostorách je několik televizních obrazovek pro sledování sportovních přenosů. Bar má vlastní terasu a nachází se v rámci restaurace Lanovka. Nabízí alkoholické i nealkoholické nápoje. Sleva je držitelům LIPNO CARD poskytována ve výši 10% při útratě nad 200 Kč. 84 Dále se ve skiareálu nachází Terasa Kramolín s kapacitou přibližně sto míst. Nabízí rychlé občerstvení, cukrovinky a teplé nápoje. Je situována u horní stanice lanové dráhy Jezerní, 81 Skibusy a skivlaky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 82 Skibusy a skivlaky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 83 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 84 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 35

40 zároveň se jedná o nejbližší občerstvení u Stezky korunami stromů Lipno. Na LIPNO CARD je zde poskytována sleva ve výši 10% při útratě nad 200 Kč. 85 Restaurace U Yettiho je dalším gastronomickým zařízením ve skiareálu. Tato samoobslužná restaurace nabízí rychlé občerstvení i domácí kuchyň a nachází se ve svahu mezi sjezdovkami Promenádní a Školní. Na terase jsou hostům k dispozici lehátka. Restaurace je otevřena pouze v zimě, v ostatních obdobích si ji lze rezervovat pro uzavřenou společnost. Držitelé LIPNO CARD mají nárok na slevu 10% při útratě nad 200 Kč. 86 V areálu se dále nachází rychlé občerstvení Černá Bouda na spojnici Školní a Pánské sjezdovky. Restaurace je zařízena v retro stylu 80. let 20. století. Jedná se o jedinou kuřáckou provozovnu v celém skiareálu. Obdobně jako restaurace U Yettiho platí pouze zimní provoz. V ostatních měsících po domluvě otevřeno pro uzavřenou společnost. Sleva s LIPNO CARD je 10% při útratě nad 200 Kč. 87 Paluba Bar je kavárna a bar v jednom, s vlastní terasou s výhledem na jezero. Kromě nápojů se zde podávají dezerty, saláty, rozpékané bagety apod. Nachází se v přístavu Marina Lipno, v budově Kapitanátu. Na LIPNO CARD je poskytována sleva ve výši 10% při útratě nad 200 Kč. 88 Občerstvení Strojovna nabízí rychlé občerstvení a nápoje před nástupem na lanovou dráhu. Je v provozu celoročně a pro držitele LIPNO CARD nabízí slevu 10% při útratě nad 200 Kč. 89 K ubytování slouží návštěvníkům Skiareálu Lipno primárně Chata Lanovka. Nachází se u centrálního parkoviště Active Park Lipno a Skiareálu Lipno, hned vedle nástupní stanice na cyklo in-line stezku a letní i zimní lanovou dráhu. 90 K ubytování patří bezplatné parkoviště, restaurace s nabídkou různých možností (viz výše), prodejna dárkových předmětů a 85 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 86 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 87 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 88 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 89 Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 90 Chata Lanovka. Chata Lanovka [online] [cit ]. Dostupné z: 36

41 pohledů, uzamykatelná kolárna a lyžárna. Každý host dostane zdarma LIPNO CARD a může zdarma využívat místní Wi-Fi. Pro osoby na vozíku jsou připraveny dva bezbariérové apartmány a bezbariérový výtah. Dále je k dispozici salónek s dataprojektorem, několik kluboven a bankomat. Zapůjčit si lze televizi, rychlovarnou konvici, společenské hry, sportovní potřeby a dětské cestovní postýlky. Hosté Chaty Lanovka mají bezplatný vstup do dětského koutku v budově Aquaworldu Lipno, případně si lze za příplatek objednat hlídání dětí na apartmánu. Chata spolupracuje s půjčovnou letních a zimních sportovních potřeb, lyžařskou školou a servisem, který sídlí přímo v budově. 91 Kromě Chaty Lanovka je k dispozici celá řada dalších ubytovacích zařízení. Skiareál Lipno má oproti dalším lyžařským střediskům v České republice výhodu dostatečného počtu lůžek, které se nacházejí v jeho blízkosti. Ubytovací kapacita je lůžek. Přímo u sjezdovek se nachází dva největší resorty. 92 Ubytovat se lze i ve větší vzdálenosti a dopravovat se do skiareálu skibusem. Ten kromě této dopravy zajišťuje svoz zájemců do sportovní haly (squash, bowling) a do Aquaworld Lipno. Novinkou v areálu je zřízení internetového připojení, které je dostupné ve Foxparku kapitána Lipánka, nástupní stanice Lanové dráhy Jezerní, u pokladen a nahoře na vrcholku Kramolín na tzv. Lyžařském náměstí. Tato služba je pro klienty zcela zdarma Návazné služby areálu v létě Letní služby nabízí Active Park Lipno, který je provozovaný stejnou společností LIPNO SERVIS s.r.o. Obdobně jako v zimě lze také služby areálu v létě rozdělit do několika hlavních skupin, ze kterých vyplývá dělení jednotlivých podkapitol: Stezka korunami stromů, Aquaworld Lipno, lanová dráha, lanový park, bikepark, frisbee park, přístav Marina Lipno, další služby (parkování, doprava, stravování, ubytování ). 91 Naše služby. Chata Lanovka [online] [cit ]. Dostupné z: 92 Další ubytování. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 37

42 Stezka korunami stromů Lipenská Stezka korunami stromů je první turistickou atrakcí svého druhu v České republice. Stezka je citlivě začleněna do krajiny v okolí Lipenského jezera a je unikátním doplněním Active Park Lipno. Stezka je dlouhá 675 metrů a nabízí především vyhlídku na okolní krajinu a velkou část Šumavy (Lipenské jezero, Novohradské hory) ze čtyřicet metrů vysoké věže. Součástí stezky jsou naučné didaktické prvky. Dřevěná konstrukce stezky je citlivě zasazena do smíšeného lesa. Celá stezka je bezbariérová a je přizpůsobena nejen jízdě s kočárky, ale i pro osoby na vozíku. 93 Lávka je podepřena konstrukcí z masivního lepeného dřeva, včetně několika desítek podpěrných sloupů, proti pádu je obehnána zábradlím i transparentní postranní sítí. Věž se nachází na konci stezky, má devítihranný tvar a představuje tak unikát z architektonického hlediska. Díky tomu byla stavba oceněna v prestižní soutěži PREASTA Kromě výhledu na okolní krajinu lze kolem pozorovat také řadu zvířat a šumavskou flóru. Na celé trase se nachází celkem osmnáct tzv. adrenalinových zastávek, například nejdelší suchý tobogán v České republice, který měří padesát dva metrů a je umístěn ve středu věže. Nástup na Stezku korunami stromů je v obci Lipno nad Vltavou a nachází se na vrcholu Kramolína. Přímo u nástupní stanice lanové dráhy je možno bezplatně parkovat nejen automobily, ale také autobusy. Pro všechny návštěvníky, kteří se na Stezku korunami stromů chtějí dopravit lanovkou, je k dispozici čtyřsedačková lanová dráha, případně lze také využít autobus (přednost mají osoby na vozíku a rodiny s dětmi v kočárku). Stezka je otevřena celoročně, otevírací doba se mění podle ročního období. V době letních prázdnin je každou sobotu prodloužena otevírací doba až do půlnoci. 93 Stezka korunami stromů. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 38

43 Aquaworld Lipno Aquaworld Lipno je další atrakcí, která je otevřena celoročně. Je postaven s výhledem na Lipenské jezero. Kromě plaveckého bazénu je návštěvníkům k dispozici také vířivka, vodní skluzavka či bazén s protiproudem. V bazénech je možné pořádat i plavecké výcviky. Přístup není odepřen ani handicapovaným osobám celý areál má bezbariérový přístup a plavecký bazén je vybaven speciálním zvedákem Delfín. Držitelům LIPNO CARD je pro vstup do bazénů a saun poskytována sleva, jejíž výše se liší dle aktuální sezóny. 94 Nabídka služeb zahrnuje také finské sauny s vůní bylinkových esencí a řadu masáží pro celé tělo i jeho jednotlivé části. Masáže jsou určeny k regeneraci, očistě, relaxaci, formování postavy či proti blokaci zad a žeber. Využít lze přístroj Lymfoven pro zmenšení objemu vybraných částí těla a kosmetické úpravy. Provádí se masáže zad, šíje, dolních a horních končetin, plosek nohou, lymfatická drenáž, baňkování a detoxikační kúry s medem či čokoládovým olejem. 95 Novinkou v létě 2013 byla také speciální atrakce s názvem Hopsarium. Ačkoliv je primárně určená pro děti, vstup je povolen také dospělým. Jedná se o krytou vytápěnou halu, v níž se nachází velká prolézačka s překážkami, střílecí děla, dvoupodlažní skluzavka, míčkový bazén, samostatné hřiště pro ty nejmenší děti, pohyblivé nafukovací atrakce a bistro. V letních měsících se otevírá také venkovní část Hopsária, v níž se nachází sjezdovka na nafukovacích kruzích a dráha pro šlapací auta pro všechny věkové kategorie. 96 Autíčka budou vybavena speciální sedačkou, aby bylo možné využít je i ve dvojici rodič-dítě. V nabídce by také měla být míčková fontána, velká klokanice s kapsou na děti či trampolína Vodní radovánky a relaxace za každého počasí. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 95 Masáže. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 96 Hopsárium Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 97 Výstavba Hopsaria. Hopsárium [online] [cit ]. Dostupné z: 39

44 Lanová dráha, lanový park a další atrakce Lanová dráha je turistům k dispozici celoročně, nejen v zimní sezóně. Využít ji mohou pěší turisté i cyklisté, kolo se přepravuje zdarma. Dráha začíná na parkovišti u Active Park Lipno a vede až na vrchol Kramolína. 98 Lanový park se nachází u centrálního parkoviště. Zahrnuje několik druhů lanových cest pro dospělé, děti a skupiny. Celkem měří trasy více než 500 metrů a je z nich výhled na Lipno. Vše řídí zkušení instruktoři, kteří také zodpovídají za bezpečnost všech zájemců. Držitelům LIPNO CARD je poskytována speciální sleva ve vybraném čase otevírací doby. V nabídce lanového parku je dětský okruh, oranžový okruh pro děti do 130cm výšky a především tzv. fly, tedy jízda na kladce nad hladinou rybníka. 99 Bikepark Lipno nabízí celkem tři kilometry tras v lesním terénu. Vybrat si návštěvníci mohou ze dvou tratí Rodinné a Sportovní, z obou je výhled na Lipno. Vstup se doporučuje až s dětmi od osmi let, využít služby mohou začátečníci i pokročilí cyklisté. Připlatit si lze také speciální kurzy s průvodcem. Kola se přepravují na lanovce (viz výše). Vybavení lze zapůjčit přímo na místě, parkování je pro návštěvníky zdarma. Poblíž je restaurace s barem a terasou. 100 Frisbee park je celoročně otevřený areál, který se velmi podobá golfovém hřišti. Hraje se s disky, hází se na nadzemní kovový koš. Disky se vyrábějí v různých typech a lze si je zapůjčit přímo na místě. Vstup do Frisbee parku není věkově omezen a je zdarma, platí se pouze případné půjčovné. Nachází se na vrcholu Kramolína, u výstupní stanice lanové dráhy. Celkem se zde nachází devět košů, tedy devět drah na asi jeden a půl kilometrů dlouhém hřišti Lanová dráha Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 99 Lanový park Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 100 Bikepark Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 101 Frisbee Park Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 40

45 Přístav Marina Lipno Přístav je kotvištěm jachet, plachetnic, elektročlunů a dalších plavidel. Kolem přístavu jsou postaveny vlnolamy, které slouží také jako odpočinkové a relaxační zóny. Přístav má majáky pro noční vplutí a noční osvětlení, bezpečnost zajišťují uzamykatelná mola a kamerový systém. V současné době je ve výstavbě nová budova tzv. Kapitanátu jako zázemí pro všechny příznivce přístavu. Po přístavbě bude Marina nejmodernějším přístavem nejen v oblasti Lipenského jezera, ale zároveň i v České republice. 102 V nabídce jsou také zážitkové plavby kajutovými loděmi. Ke kotvení je připraveno celkem sto míst (zadní nebo přední kotvení na molech) pro lodě o délce maximálně deset metrů a šířce maximálně dva a půl metru. Větší lodě mohou kotvit na čelech mol bočně. K dispozici jsou elektro přípojky přímo na plovoucích molech, technické stání pro vypouštění a dopouštění lodních vodních nádrží a chemických WC, jeřáb pro spouštění a vytahování lodí, zimní kotviště, zázemí s hlášením předpovědi počasí, Wi-Fi připojení, nonstop toalety a sprchy, občerstvení s vlastní terasou, restaurace, několik půjčoven a jachtařský obchod. Nedaleko přístavu se také nachází Jezerní cyklo a in-line stezka Další služby Další služby poskytované během letní sezóny se prakticky shodují se zimní nabídkou. V oblasti gastronomie je navíc otevřen také kiosek LIPNOgastro na pláži, který nabízí chlazené a točené nápoje, nanuky, sladké a slané chuťovky a rychlé občerstvení. 104 O většinu gastronomických zařízení v této oblasti se stará společnost LIPNOgastro. K dispozici bývají také dětské koutky, vybavení pro rodiny s malými dětmi (přebalovací pulty, sedačky apod.), samozřejmostí jsou dětská menu v nabídce. Zajištěno je také stravování pro zájezdy, skupinové a školní výlety Přístav Marina Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 103 Přístav Marina Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 104 Kiosek LIPNOgastro pláž. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 105 Gastronomie. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 41

46 Kromě Chaty Lanovky je v letní sezóně doporučováno také ubytování v kempu Modřín či v turistické ubytovně Kramolín, které se nachází přímo na vrcholku kopce. Možnost ubytování je ovšem stejně jako v zimní sezóně možné ve všech okolních obcích Analýza konkurence K tomu, abychom mohli něco vylepšovat a nabídnout tak zákazníkům něco navíc, je nutné znát naše konkurenty. Na jihu Čech se nachází osm lyžařských areálů. V následující tabulce se nachází jejich jednotlivé specifikace 107. Jednotlivé počty svahů a celkové délky sjezdovek jsou dány více či méně přírodními podmínkami a nemohou být bez rozsáhlých finančních nákladů změněny. Proto se tato střediska musí soustředit i na ostatní služby, ty které přidávají hodnotu klientovi, mimo jejich základní účel - lyžování či snowboarding. Tabulka 2 Analýza konkurence Skiareálu Lipno LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO POČET SVAHŮ CELKOVÁ DÉLKA SJEZDOVEK KAPACITA VLEKŮ A LANOVEK NABÍDKA SLUŽEB parkoviště, půjčovna lyží, servis, České Žleby m Horní Vltavice m Kozí Pláň m 2 vleky a 1 lanovka 1000 osob/hod 1 vlek a 1 lanovka 350 osob/hod 3 vleky 350 osob/hod lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem, skoky pro snowboardisty a horská služba ve středisku parkoviště a občerstvení pod vlekem dětské lano, parkoviště, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem a skoky pro snowboardisty 106 Ubytování Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 107 Lyžařské areály ČR. Rekreační střediska ČR. [online] [cit ]. Dostupné z: 42

47 Kubova Huť m 2 vleky a 1 lanovka osob/hod dětské lano, parkoviště, půjčovna lyží, servis, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem, skoky pro snowboardisty, skibus a horská služba ve středisku parkoviště, půjčovna lyží, servis, Lipno - Kramolín m 2 vleky a 3 lanovky osob/hod lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem, skoky pro snowboardisty a skibus Nové Hutě m Zadov m Čihadlo m 2 vleky a 3 lanovky osob/hod 4 vleky a 2 lanovky osob/hod 1 vlek 500 osob/hod parkoviště, půjčovna lyží, servis, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem a skibus parkoviště, půjčovna lyží, servis, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem a skibus parkoviště, občerstvení pod vlekem a skoky pro snowboardisty Z tabulky je patrné, že Skiareál Lipno daleko převyšuje všechny své konkurenty v kraji. Jeho celková délka sjezdovek je téměř o 3 km delší než v lyžařském středisku Zadov. V Jihočeském kraji jsou tedy dle přírodních podmínek čtyři konkurenti - Kubova Huť, Lipno - Kramolín, Nové Hutě a středisko Zadov. Ostatní čtyři střediska jsou lokálními, které v boji o zákazníky nehrají až tak velkou roli. Jediné středisko převyšuje svou kapacitou odbavení lyžařů náš Skiareál Lipno. Jsou jím Nové Hutě. Tento areál však s porovnáním areálu Lipno nabízí pouze možnost využití zimních sportů a žádné další doplňkové a návazné služby. Z toho pohledu je možné Skiareál Lipno brát jako favorita na trhu lyžařských středisek v jižních Čechách. Avšak i přesto se majitelé a jimi pověřené osoby musí stále snažit o inovaci ve svých službách tak, aby jim klienti zůstali věrni a každoročně se vraceli. 43

48 3. NÁVRHOVÁ ČÁST 3.1. Zhodnocení možného rozvoje areálu Závěrečná kapitola se zabývá možnostmi dalšího rozvoje Skiareálu Lipno na základě analýzy dosavadního vývoje, aktuálních služeb a moderních trendů v oblasti cestovního ruchu. Tuto analýzu doplňuje benchmarking, díky kterému jsme mohli porovnat služby a nabídky konkurentů našeho skiareálu a nechat se inspirovat jejich přístupem k zákazníkovi Návrhy a doporučení Skiareál Lipno je v současnosti zaměřený především na rodiny s dětmi. Tomu odpovídá nastavení jednotlivých atrakcí a poskytovaných služeb. V řadě případů jsou sice služby poskytovány všem věkovým kategoriím, ale jejich primární nastavení se přizpůsobuje potřebám dětí. To je patrné například u skicrossových tratí, které mají nižší náročnost, aby na ně mohly být děti vpuštěny a nehrozilo riziko zranění. V případech, jako je tento, by bylo vhodné zvážit vytvoření dalších paralelních služeb pro dospělé a pokročilé návštěvníky, jako jsou náročné skicrossové tratě nebo možnost výuky skikiting, při kterém se využívá drak jako pohon při lyžování. Propojení celého areálu odpovídá jeho současným potřebám. Některé způsoby dopravy na stanoviště jsou ovšem zbytečně omezeny pouze na invalidní návštěvníky a rodiny s dětmi v kočárku. Například při dopravě na začátek Stezky korunami stromů Lipno se jedná o autobus, který mohou využít prakticky pouze výše zmíněné osoby. Existují ale lidé, kteří mají problémy se zvládnutím cesty na lanovce. Skiareál by v tomto ohledu mohl vyjít návštěvníkům vstříc a umožnit jim také využití autobusu namísto lanovky. Samozřejmostí ovšem v takovém případě je přednost handicapovaných osob a osob s malými dětmi. Vzhledem k tomu, že je celý areál z větší části bezbariérový, chybí zde širší nabídka služeb pro osoby na vozíku. Ty mají v současné době přístup do Aquaworld Lipno, na Stezku korunami stromů, na bobovou dráhu a do přístavu Marina. Nejsou zde ale žádné speciální aktivity určené pro tyto osoby. Vhodné by bylo zahrnout do nabídky osobního asistenta, 44

49 tedy člověka, který by lidem upoutaným na invalidní vozík pomáhal s pohybem po areálu a se zapojením do některých aktivit. V rámci aquaworld by bylo vhodné přidat například hodiny vodní rehabilitace pro tělesně postižené a rozšířit nabídku masáží o speciální nabídku pro tento typ klientů. Celkově je nabídka aktivizačních činností areálu poněkud omezená. Pokud se společnost LIPNO SERVIS s.r.o. rozhodla prezentovat tímto způsobem, měla by se nabídka v budoucnosti velmi rozšířit. V současnosti se v ní nachází pouze animační činnosti psí spřežení (mushing), výlety na sněžnicích, prohlídka pivovaru Eggenberg a adventní a vánoční dílny. Nabídka by měla zahrnovat různé typy animačních a aktivizačních činností vhodných pro všechny věkové skupiny a pro osoby s tělesným postižením. Kromě organizace dalších výletů a exkurzí po zajímavostech v regionu by například bylo vhodné rozšířit nabídku také o ustájení koní, projížďky, péči o koně a animoterapii. K té lze využít nejen koně, ale také další zvířata. Projížďky na koních jsou sice umožněny například v Horní Plané, ta se ale od samotného areálu nachází poměrně daleko. Přitom se jedná o další aspekt tradiční rodinné dovolené, který by turisty bezesporu potěšil a setkal se s velkou odezvou. Oblíbenou aktivitou v oblasti zimního turismu je v poslední době také jízda kočárem taženým koňmi po zasněžené krajině, což by mohla být další nabízená služba. V masážní části Aquaworld Lipno by se také nabídka mohla rozšířit o některé prvky aromaterapie, což je moderní trend poslední doby v oblasti péče o tělo, zdraví a duševní hygienu. Zároveň by zde mohly být poskytovány také další kosmetické služby, vzhledem k přítomnosti přístroje Lymfoven pro zmenšení objemu vybraných částí těla a kosmetické úpravy by bylo možné buď dokoupit další speciální kosmetické a masážní přístroje, nebo se zaměřit na kosmetické služby (čištění pleti, manikúra, pedikúra apod.). Poměrně zarážející je u tak dynamického areálu absence nabídky paraglidingu, který patří mezi nejvyhledávanější oblasti aktivní dovolené po celém světě. Podmínky daného regionu jsou k tomuto leteckému sportu vyhovující. Vzhledem k tomu, že skiareál nabízí jízdu se psím spřežením, bylo by možné uvažovat také o doplnění nabídky o jezdecký skijöring. Tento skandinávský sport je obdobou vodního lyžování, ovšem lyžaře zde táhne poník. Původně se jednalo o dopravní prostředek, v současnosti jde ale spíše o moderní trend, který se začíná nabízet v řadě lyžařských 45

50 středisek. Trénuje se nejprve na kopcích, později je možné sjíždět také svahy. Jedná se prakticky o další variantu Freestyle lyžování. Pro tento typ lyžování je ovšem nutné volná sjezdovka, není možné ho provozovat na běžných přeplněných trasách. Proto se často provozuje v rámci nočního či ranního lyžování, kdy jsou sjezdovky určeny pouze k tomuto účelu. Inspirovat se k této službě může Skiareál Lipno především ve Francii, kde se konají dokonce i závody ve skijöringu. V nabídce je například u lyžařských středisek Risoul, Alpe d Huez, Val d`allos, Villard de Lans či Pays du Mont Blanc. 108 Poníci by navíc mohli sloužit také jako další atrakce pro děti i jako součást programů animoterapie. 108 Nové trendy zimních sportů. Extreme Sports [online] [cit ]. Dostupné z: 46

51 Závěr Cílem této bakalářská práce byla analýza nabízených služeb a možností rozvoje Skiareálu Lipno, jednoho z nejmodernějších lyžařských středisek v České republice. V teoretické části práce byly popsány základní pojmy související s daným tématem byl definován pojem cestovní ruch včetně služeb, které se v jeho rámci poskytují, a vymezen pojem skiareál včetně souvisejících služeb. Analýza služeb a možností rozvoje skiareálu byla náplní praktické části této práce. Ačkoliv se jedná o poměrně mladé středisko, rozsah poskytovaných služeb je poměrně velký. V zimě jsou základní služby poskytovány lyžařům a snowboardistům, areál nabízí také možnosti pro běžkaře, bruslaře a příznivce bobové dráhy. V létě je možné využít tzv. Active Park Lipno, který provozuje stejná společnost (LIPNO SERVIS s.r.o.) a který nabízí Aquaworld s bazény, saunami a masážními salony, lanový park, bikepark a frisbeepark. Samostatnými atrakcemi, které jsou s areálem spojeny, jsou Stezka korunami stromů Lipno a přístav Marina. Řada služeb je poskytována celoročně. Nově se také v rámci Aquaworldu buduje tzv. Hopsárium určené především pro děti. Skiareál je dopravně dobře dostupný, nabízí řadu ubytování a gastronomická zařízení jsou strategicky umístěna poblíž jednotlivých atrakcí a služeb. Skiareál Lipno se v současnosti zaměřuje primárně na rodiny s dětmi, proto v jeho nabídce chybí některé služby, které by byly vhodné pro pokročilé lyžaře a snowboardisty a pro seniory. Rozšíření těchto služeb bylo navrženo například v podobě nových skicrossových tratí pro pokročilé. Zároveň byly doporučeny také další služby pro handicapované návštěvníky, kteří mají v současnosti umožněn vstup na Stezku korunami stromů či do Aquaworld Lipno. S ohledem na aktuální trendy ve světě zahrnují návrhy na budoucí možný rozvoj skiareálu animoterapii, jízdu kočárem taženým koňmi, jezdecký skijöring, aromaterapie a kosmetické služby v masážních salonech či aktivizační hodiny v bazénech pro zdravotně postižené návštěvníky. Lze také doporučit, aby středisko rozšířilo nabídku aktivizačních činností o další výlety a exkurze a o aktivity vhodné pro seniory. Celkově je ovšem Skiareál Lipno velmi kvalitní lyžařské středisko s velkým potenciálem pro růst do budoucna. Středisko existuje poměrně krátce, jeho kompletní renovace a modernizace byla dokončena teprve před několika lety. Bývá hodnoceno jako jedno z 47

52 nejmodernějších středisek v celé České republice, ačkoliv se nachází v malé nadmořské výšce a jeho svahy mají pouze mírný sklon. To lze samo o sobě považovat za úspěch a vysoce pozitivní aspekt skiareálu. Charakteristika krajinného rázu není pro lyžařské středisko příliš vhodná, nicméně zacílením na rodiny s dětmi se Skiareálu Lipno povedlo vytvořit z ní velkou přednost. V tuto chvíli tak patří středisko mezi nejvyhledávanější lyžařské destinace v České republice a bylo by vhodné rozšířit nabídku také pro ostatní cílové skupiny. Bylo by možné provést některé úpravy, které by středisko přizpůsobily alespoň částečně také pokročilým lyžařům a snowboardistům. Navíc je zde velký potenciál v oblasti handicapovaných návštěvníků, pro které už jsou některé služby především v rámci Active Park Lipno zpřístupněny, a další služby byly navrženy v předchozí kapitole. Středisko v současnosti nabízí řadu služeb a neomezuje se výlučně na zimní sporty, což je bezesporu velké plus. Výhodné je také propojení jednotlivých stanovišť. Kladně lze hodnotit také možnosti parkování a další možnosti dopravy, jediná výtka by mohla směřovat ke zrušení speciálního skivlaku Yetti, ačkoliv byl nahrazen běžným vlakovým spojením. V budoucnosti by se snad mohla navrátit i tato forma cestování do lyžařského střediska, která patří k rodinné dovolené. Vynikající je také bezpečnostní stránka skiareálu a dalších souvisejících služeb, o něž se starají speciální pracovníci. Celkově je Skiareál Lipno hodnocen velmi pozitivně. Jedná se o dynamicky se rozvíjející lyžařské středisko s velkým potenciálem pro růst do budoucna. Navržené změny a nové služby se týkají aktuálních trendů ve světových lyžařských střediscích a areálech určených pro rodinnou dovolenou, tedy trendů, které se Skiareál při své činnosti snažil až doposud značně reflektovat. Tímto bych chtěl potvrdit obě svoje hypotézy - Skiareál Lipno je moderním lyžařským střediskem nabízejícím širokou škálu služeb a také prostor pro zlepšení či zjednodušení těchto služeb vzhledem k celé komplexnosti střediska je zde zcela jistě možný. 48

53 Literatura Beránek, J. (2013). Ekonomika cestovního ruchu. Praha: MAG CONSULTING, s.r.o. Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, C. (2012). Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing. Franke, A. (2012). Statistiky cestovního ruchu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. Hesková, M. (2006). Cestovní ruch pro vyšší a vysoké školy. Praha: Fortuna. HORNER, S. S. (2003). Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing. Lipno, I. (2013). Lipno Card jaro, léto, podzim Lipno nad Vltavou. PALATKOVÁ, M. (2011). Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. Praha: Grada Publishing. RYGLOVÁ, R. B. (2011). Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing. SÁDLÍK, L. (2006). DP: Evropský cestovní ruch: současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova Univerzita. ST/ESA/STAT/SER.M/86. Ženeva, L. N. (2002). Manual on Statistics of International Trade in Sevices. Susan Horner, J. S. (2003). Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: Aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing. TORKILDSEN, G. (1994). Leisure Management A to Z. Harlow: Longman. TUREK, J. (2007). Šumava a okolí: outdoorový průvodce. Praha: Grada Publishing. ZELENKA, J. P. (2012). Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Linde. ZIKA, T. (2010). Porovnání lyžařských středisek v regionu Šumava (bakalářská práce). Brno: Masarykova univerzita. 49

54 Animační programy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Asociace lanové dopravy. O asociaci lanové dopravy. [online] [cit ]. Dostupné z: Bikepark Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Bobová dráha Lipno. Doky Holiday [online] [cit ]. Dostupné z: Bobová dráha. Lyžování Kramolín [online] [cit ]. Dostupné z: Bobová dráha. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Bruslařské a běžecké trasy. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Cestování bez bariér. EDEN. [online] [cit ]. Dostupné z: 2013/index_cs.htm Další ubytování. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Doprava a parkování. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Formy cestovního ruchu. CzechTourism [online]. 2005, 2013 [cit ]. Dostupné z: Foxpark kapitána Lipánka. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Frisbee Park Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: 50

55 Gastronomie. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Gastronomie. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Hopsárium Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Chata Lanovka. Chata Lanovka [online] [cit ]. Dostupné z: Karta hosta. Lipno baví [online] [cit ]. Dostupné z: Kiosek LIPNOgastro pláž. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Krátce o obci. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: Lanová dráha Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Lanovky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Lanový park Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Lyžařská střediska v ČR. Lyžařská střediska [online] [cit ]. Dostupné z: Lyžařská střediska. Zimní Alpy [online]. 2001, 2013 [cit ]. Dostupné z: Naše služby. Chata Lanovka [online] [cit ]. Dostupné z: 51

56 Nejlepší rodinné lyžování v jižních Čechách nabízí Skiareál Lipno. Rozhlas České Budějovice [online] [cit ]. Dostupné z: Nové trendy zimních sportů. Extreme Sports [online] [cit ]. Dostupné z: OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Evropský sociální fond v ČR. [online] [cit ]. Dostupné z: Posílení kvality lidských zdrojů LIPNO SERVIS s.r.o.. Fondy EU [online]. 2009, 2013 [cit ]. Dostupné z: posileni-kvality-lidskych-zdroju-lipno-servis-s-r-o Pro média. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Přístav Marina Lipno. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Sjezdovky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Ski Resorts. Open Directory Project [online] [cit ]. Dostupné z: Skiareál Lipno mapa. HolidayInfo [online] [cit ]. Dostupné z: at=45&frm=info&raw= Skiareál Lipno regionální zimní centrum. ROP jihozápad [online] [cit ]. Dostupné z: Skibusy a skivlaky. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Skischool Lipno Park. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: 52

57 Služby. Lipno baví [online] [cit ]. Dostupné z: Snowpark a skicross. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Současnost obce. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: Stezka korunami stromů leták. Stezka korunami stromů [online] [cit ]. Dostupné z: Stezka korunami stromů. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Šestý ročník soutěže EDEN zná své finalisty. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur [online] [cit ]. Dostupné z: Ubytování Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Večerní lyžování. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: Vodní radovánky a relaxace za každého počasí. Lipno baví celou rodinu [online] [cit ]. Dostupné z: Výstavba Hopsaria. Hopsárium [online] [cit ]. Dostupné z: Z historie obce Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad Vltavou [online] [cit ]. Dostupné z: Zpráva o cestovním ruchu a rozvoji. AKT-EU/3871/B/06/fin. Evropský parlament [online] [cit ]. Dostupné z: 53

58 Přílohy PŘÍLOHA Č. 1 - Obrázek 2 Logo Skiareálu Lipno Zdroj: Pro média. Skiareál Lipno [online] [cit ]. Dostupné z: PŘÍLOHA Č. 2 - Obrázek 3 Mapa Skiareálu Lipno Zdroj: Skiareál Lipno mapa. HolidayInfo [online] [cit ]. Dostupné z: = 54

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch Ing. Lenka Červová, Ph.D. katedra marketingu EF TUL kanc. H643 (5. patro) konzultace: kdykoli po dohodě e-mailem lenka.cervova@tul.cz studijní materiály na multiedu Podmínky

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MATURITNÍ OKRUHY 2015/2016

MATURITNÍ OKRUHY 2015/2016 MATURITNÍ OKRUHY 2015/2016 Cestovní ruch, management a mezinárodní vztahy OKRUH 1 Základní terminologie v cestovním ruchu, topografická příprava průvodce v cestovním ruchu, Nástroje marketingu 4P OKRUH

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s.

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s. NABÍDKA pro OSŽ Mladá Boleslav SKIAREÁLY Snowhill a.s. - 2011/2012 NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. 2011/2012 SKIAREÁLY - Snowhill a.s. Snowhill a.s. leden 2012 Nabídka vybraných produktů: V rámci

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina 16.12.2011 1 Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Mojmírovce, 7. 12. 2011 16.12.2011 2 Stávající stav Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008

Více

Skiareál Lipno nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách! Tisková konference, České Budějovice, 1. listopad 2011

Skiareál Lipno nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách! Tisková konference, České Budějovice, 1. listopad 2011 Skiareál Lipno nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách! Tisková konference, České Budějovice, 1. listopad 2011 Pohodlné rodinné lyžování může nabídnout každý lyžařský areál, ale to skutečně nejpohodlnější

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _ České hory jako cíl zimní dovolené Ing. Markéta Vogelová _ Výsledky analýzy horských středisek Zdroj: Analýza KPMG Shrnutí monitoringu návštěvnosti Typický turista v českých horských střediscích Turista

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Lipno nad Vltavou Lipno Lake Resort Nabídka rekreačních nemovitostí: Areál Lipno Lake Resort byl postaven v letech 2005-2007, v

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více