VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých písemností) Rozsah základních činností v denním stacionáři je uveden v zákoně o sociálních službách a poskytovatel služby je povinen uvedené činnosti zabezpečit (povinnost vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, USTANOVENÍ O DENNÍM STACIONÁŘI JE UVEDENO V 46, jednotlivé úkony jsou vymezeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 12). Sociální služby města Havířova (dále jen Poskytovatel) nabízí základní úkony, jejichž rozsah je uveden v informačním letáku a ve vnitřních pravidlech o poskytování služby v denním stacionáři. Vedle základních činností Poskytovatel nabízí i fakultativní služby (nenárokové, nepovinné služby), neboli služby, které nejsou vymezeny zákonem. Jejich aktuální nabídka je na vyžádání. Zahrnuje např. tyto činnosti: půjčování kompenzačních pomůcek, koupel v koupacím lůžku, pedikérské a kadeřnické služby apod. Služba v denním stacionáři je poskytována na základě žádosti občana. Žádost mohou podat také blízké osoby občana, ošetřující lékař či instituce zabývající se poskytováním sociálních i zdravotních služeb. Žádost může být učiněna ústně nebo podána písemně na předepsaném formuláři. Její součástí je doložení písemného zhodnocení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem, nesmí být starší 3 měsíců. Toto zhodnocení si občan pořizuje na své vlastní náklady. Přijatá žádost se zaeviduje. Poskytovatel uvedenou žádost vyřídí ve lhůtě do 14-ti kalendářních dnů. V případě, že žádost nebude v dané lhůtě vyřízena je Poskytovatel povinen žadatele písemně vyrozumět odůvodněním, proč daná žádost nebyla v předepsané lhůtě vyřízena. Na základě žádosti je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele, jehož cílem je posouzení individuální potřebnosti žádané služby. Tato služba je financována z rozpočtu města Havířova a je určena občanům, kteří si z důvodu snížené soběstačnosti nemohou uvedené úkony zajistit. V domácnosti žadatele se sepíše cíl a plán poskytované služby (plán zahrnuje i frekvenci poskytovaných úkonů, které jsou také uvedeny ve Smlouvě). Úkony, které zabezpečují rodinní příslušníci mohou být taktéž v odborné dokumentaci klienta zaevidovány. Součástí šetření bude s klientem uzavřena Smlouva o poskytování a úhradě služby v denním stacionáři. Příloha č. 1, která zahrnuje rozsah a frekvenci poskytované péče bude zpracována na základě informací získaných z provedeného šetření a bude klientovi doručena do 5-ti pracovních dnů od provedeného šetření v jeho domácnosti. Při stanovení výše úhrady za poskytované základní úkony se posuzuje příjem klienta a příspěvek na péči. Příspěvek na péči je přiznáván občanům k úhradě nákladů za poskytované sociální služby. Fakultativní úkony jsou plně hrazeny klientem dle kalkulovaných nákladů Poskytovatele. Ceník je přístupný na vyžádání. V návaznosti na výši příjmu a přiznání příspěvku na péči je stanovena úhrada za jednotlivé úkony. Dle právních předpisů je maximální výše úhrady 85.-Kč/1 hodina provádění úkonu. V případě, že klient neprokáže výši příjmu, bude mu úhrada stanovena ve výši, která odpovídá nejvyššímu cenovému tarifu dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Změny příjmů a změny v příspěvku na péči (navýšení příspěvku, odebrání příspěvku, Vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři 1

2 přiznání příspěvku) musí být Poskytovateli dány na vědomí ve lhůtě do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této změny. Přehled poskytovaných úkonů za kalendářní měsíc je předáván v písemné podobě s návrhem vyúčtování za daný kalendářní měsíc, a to jednou měsíčně do 15-ti kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce. Klient uvedený přehled poskytovaných úkonů potvrdí svým podpisem nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po jeho obdržení a poté vrátí zpět Poskytovateli. V této lhůtě může klient uplatnit námitky proti předloženému přehledu poskytovaných úkonů, námitky je potřeba uplatnit písemně, ve věci uplatnění námitek se klient může obrátit na naše pracovníky (pečovatele/ky). Na pozdější reklamace pak nebude brán zřetel. Potvrzený přehled poskytovaných úkonů slouží jako podklad pro vyúčtování výše měsíční úhrady za poskytované služby. Na základě provedeného šetření a vyhotoveného plánu péče se zahájí poskytování předem dohodnutých úkonů služby denního stacionáře. O jejím průběhu je veden odborný záznam v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování sjednaného rozsahu péče v odpovídající kvalitě a na úrovni, která odpovídá současnému stavu poznání v dané odbornosti. Péče v denním stacionáři je poskytována v pracovních dnech od hodin. Jednat ve věcech smluvních je oprávněn pouze klient. Klient taktéž může stanovit další osoby, které mohou jednat ve věcech smluvních a povolit poskytovateli sdělovat informace o průběhu poskytované péče předem uvedeným osobám. Seznam osob, které mohou jednat za klienta ve věcech smluvních a mohou jim být sdělovány informace o průběhu poskytované péče, je potřeba písemně vyhotovit na předepsaném formuláři. Poskytnutí služby na jiném místě než je uvedeno ve Smlouvě bude sjednáno písemně na předepsaném formuláři po dohodě s Poskytovatelem. Přechodné změny časového rozsahu je možno provádět pouze u úkonů, které jsou smluvně sjednány a jsou uvedeny v příloze č. 1. Smlouvy. Jedná se zejména o odhlášení předplacených obědů či opětovné přihlášení předplacených obědů, mimořádná změna provedení jednotlivých úkonů v jiný den než je smluvně ujednáno. Dále rozšíření poskytovaných úkonů na dobu ne delší než je 14 kalendářních dnů. Důvody pro přechodnou změnu časového rozsahu jsou např. zhoršení zdravotního stavu. Trvalé změny rozsahu i obsahu služby se týkají rozšíření služby o další úkony, které klient nemá uvedeny ve Smlouvě a potřebuje je trvale využívat s ohledem na snížení schopnosti si daný úkon zabezpečit svépomocí. Oprávněná osoba Poskytovatele sjednat uvedené změny a doplňky ke Smlouvě je sociální pracovnice, která na základě žádosti klienta je oprávněna provést šetření v domácnosti a požadované změny doplnit do Smlouvy. Veškeré změny týkající se rozsahu i obsahu služby musí být Poskytovatelem odsouhlašeny, za odsouhlašení změn je zodpovědná sociální pracovnice. U trvalých změn časového rozsahu i obsahu služby je stanovena lhůta na vyřízení žádosti o rozšíření služby nejdéle však 10 kalendářních dnů. Odhlášení služeb je možné provést i telefonicky na tel čísle , , v pracovní v čase od hodin. Odhlášení je nutno provést vždy předem, a to 1 pracovní den do hodin. Zrušení poskytovaných služeb formou výpovědi smlouvy je nutno učinit písemně. O zrušení smlouvy se vyhotoví dodatek o zrušení Smlouvy. Výpovědní lhůta je uvedena ve Smlouvě a činí 10 kalendářních dnů. V případě, že klient neodebral péči ve smluvně dohodnutém rozsahu a neuvědomil Poskytovatele o odhlášení služby a pracovník navštívil domácnost za účelem poskytnutí péče, bude klientovi účtována částka jako za provedenou návštěvu dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Výjimkou pro neúčtování nákladů jsou prokazatelné důvody (např. hospitalizace). Při ukončení péče provede Poskytovatel konečné vyúčtování podle lhůt uvedených ve Smlouvě, ve lhůtě do 10-ti kalendářních dnů připraví vyúčtování finanční hotovosti (peníze určeny k zajištění nákupů), klíče od bytu a od vchodu a dodatek o zrušení Smlouvy. V této 10-ti denní lhůtě taktéž zajistí Poskytovatel přepravu pomůcek z bytu klienta. V případě úmrtí klienta je zahájeno dědické řízení. Vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři 2

3 Popis zařízení: Denní stacionář se nachází v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory na ul. Moskevská 1103/1f v Havířově Městě. Jedná se účelové zařízení, které slouží k dennímu pobytu seniorů v časovém rozmezí hodiny, je zaměřeno na asistenční činnosti a dále na volnočasové aktivity. Pracoviště stacionáře je soustředěno ve dvou podlažích. V prvním podlaží je denní místnost a odpočinková místnost, je zde také jídelna pro klienty. První podlaží je dále vybaveno kuchyňkou pro klienty a kuchyňkou pro nácvik sebeobsluhy. Druhé podlaží je orientováno na realizaci aktivizačních činností, je zde umístěna tělocvična, dvě dílny a pracovní místo terapeuta. Obě podlaží jsou vybaveny WC včetně bezbariérového WC, umyvadly a sprchou. V prvním nadzemním podlaží je umístěno středisko osobní hygieny, vybavené vanou a sprchovým koutem. Vybavovací prvky jsou přizpůsobeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, vybavení vytváří příjemnou domáckou atmosféru. Klientům jsou k dispozici kompenzační pomůcky. Celý objekt včetně venkovních prostor přiléhajících k objektu je bezbariérový, jsou zde dva výtahy, jeden z nich je lůžkový. Objekt je dostupný prostředky veřejné dopravy, je v těsné blízkosti autobusových zastávek (autobusové linky MHD 3 a 9, výstup zastávka Město, zvláštní škola ) a je situován v blízkosti centra města Havířova. V objektu a jeho těsné blízkosti jsou vytvořeny stání pro osobní automobily. Soupis věcí k pobytu: přezůvky s pevnou patou a protiskluzovou podešví občanský průkaz karta pojištěnce ke zdravotní péči léky, které klient užívá včetně rozpis léků potvrzeného lékařem ručník osuška ke koupání toaletní potřeby (mýdlo, hřeben,šampon,žínka) náhradní oblečení (včetně spodního prádla) toaletní papír náhradní plenkové kalhotky, vložné pleny, vložky, mikrotenové sáčky Veškeré věci je nutné opatřit iniciály klienta. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ (dle 12, č. 505 Sb., 2006) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy klientům je zajištěna celodenní strava odpovídají svou skladbou a způsobem výroby potřebám klientů. Strava je přizpůsobena věku a v případě diety i potřebám dietního stravování. Na výběr jsou 3 druhy jídel : 1) Racionální strava Vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři 3

4 2) Dieta diabetická (dieta č. 9) 3) Dieta šetřící (dieta č. 2) d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tyto základní činnosti jsou poskytovány v Denním stacionáři od 6:00 do 18:00 hodin a jsou poskytovány v rámci úkonu pobyt v denním stacionáři včetně služeb v rozsahu odpovídajícím individuálním potřebám klienta. Pobyt v zařízení je dále upraven Pobytovým řádem, který je k dispozici v zařízení. Další úkony : Úkony, které klientům zabezpečujeme i v domácnosti : NÁZEV ÚKONU INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH ORIENTAČNÍ ČAS POSKYTOVÁ NÍ Doprava do zařízení Doprava je zabezpečována vozidly Poskytovatele. Jedná se o dopravu z domu klienta do zařízení a zpět Dovoz oběda Viz. Pravidla pro rozvoz obědů Viz. Pravidla pro rozvoz obědů Dovoz oběda Úkon je určen pouze pro obyvatele DPS s adresou gen. Svobody 15, Viz. Pravidla pro obyvatelům domu Havířov Šumbark, Mládežnická 10 a 12, Havířov - Podlesí a rozvoz obědů s pečovatelskou Karvinská 3, Havířov Město. službou Běžný nákup Velký nákup Pochůzky Nákup potravin nad 8 kg na jeden uskutečněný nákup, nákup veškerého alkoholu, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti. Nákup (jeho soupis) je klientem hlášen dopředu nebo je možno soupis předat v písemné podobě (alespoň 3 pracovní dopředu do 13.00). Na zajištění nákupu musí klient předat finanční hotovost, také dopředu. Jednotlivé nákupy jsou vyúčtovány na předepsaném formuláři. 1) realizace plateb klientů, vyřizování administrativních záležitostí klientů (banka, úřad, pošta, pojišťovna, atd.), každá tato pochůzka je účtována samostatně jako jeden úkon 2) návštěva lékaře za účelem předpisu léků, zdravotních poukazů včetně jejich obstarání v lékárně, prodejně zdravotnických prostředků a techniky, atd. v tomto případě je účtována jen jedna pochůzku (vyzvednutí receptu v ordinaci lékaře a léků v lékárně = 1 pochůzka) 3) výběr úhrady za služby a stravné u Poskytovatele Na realizaci tohoto úkonu si poskytovatel vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů. Běžná úklid a Úkon zahrnuje běžný úklid v domácnosti (setření prachu z povrchu Vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři 4

5 údržba domácnosti Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Doprovod dospělých nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny a toalety - umytí vany, umyvadel, obložení na stěnách, klozetu), věšení prádla, zalévání květin, odstranění prachu z potahů vytřepáváním, vyklepáváním, vynesení odpadků i mytí nádobí. K uvedenému úklidu je klient povinen zajistit potřebné úklidové prostředky a vysavač. Úkon zahrnuje praní prádla, jeho žehlení a drobné úpravy. Špinavé prádlo je sepisováno v domácnosti klienta na předepsaném formuláři ve trojím vyhotovení. Klient daný soupis potvrzuje svým podpisem. Jedno vyhotovení je určeno klientovi. K zabalení špinavého prádla je klient povinen předat nepropustný obal, ve kterém je prádlo přepravováno do prádelny. Klient současně při předání špinavého prádla předá i čistý nepropustný obal na přepravu čistého prádla z prádelny. Čisté prádlo je předáváno i s vyúčtováním a při předání prádla je inkasována úhrada. O termínu dovozu čistého prádla a ceně je klient informován dopředu. Na realizaci tohoto úkonu si poskytovatel vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů. Úkon zahrnuje doprovázení klienta na vybraná místa: do školy, do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, a zpět Uvedené časy jsou pouze orientační a řídí se kapacitou pracoviště. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změny kontaktních hodin pracoviště, proto nejsou uvedeny ve vnitřních pravidlech. Klienti budou průběžně o provozní době a úředních hodinách informováni (informativní letáčky doručené do domácnosti). V Havířově Mgr. Jana Wojtoňová Vedoucí SaZZ Vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři 5

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více