Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1

2 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 14 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 17

3 Úvodní slovo Diakonie vlastně cizí slovo. Víme, co znamená? Pochází někdy z dob vzniku křesťanství, kdy se služba v církvi rozdělila na hlásání a praktickou pomoc. Rané křesťanství totiž přineslo mimo jiné i nový obraz člověka, nové pojetí jeho důstojnosti a poslání ve světě. Apoštolové toto nové pojetí hlásali slovem dnes bychom řekli, že propagovali tyto nové hodnoty. A diakoni totéž osvědčovali ve všednodenní službě lidem. Hlavní takovou hodnotou byla láska k bližním, v širokém smyslu, ke všem, kdo potřebují pomoc, a především k těm, kdo pomoc potřebují nejvíce, tedy k lidem na okraji, k chudým, nemocným, přehlíženým atd. Praktická sociální služba je vždy založena na určitých hodnotách, souvisí s určitým konkrétním pojetím důstojnosti lidského života. Měli bychom si této souvislosti být vědomi. Tomáš Halík ve své poslední knížce zmiňuje, jak v Indii pohrdají hinduisté křesťanskými misionáři a těmi, kdo pomáhají trpícím. Myslí si totiž, že pro ty trpící by bylo mnohem lepší, kdyby si ve svém životě vytrpěli své a v co největší míře, protože si svým utrpením zadělávají na lepší pozici v příštím životě. Hle, taky specifické vnímání hodnoty člověka a smyslu jeho života. Ať si to uvědomujeme nebo ne, mají sociální služby v naší společnosti křesťanský základ. A Diakonie jistěže je skvělé, že spolu s dalšími organizacemi se chce zastávat těch, kdo potřebují pomoc a solidaritu těch bohatších, úspěšnějších, nebo prostě jen mladších. Diakonie stojí na určitých hodnotách. A nemusí se za to stydět. Přál bych si, aby je uměla reprezentovat co nejvěrněji. Kvalita našeho vztahu k druhým lidem vždy souvisí s naším žebříčkem hodnot. Sledujeme například politiky: Chtějí ušetřit na sociálních službách? Znamená to snad, že neproduktivní člověk nemá pro společnost hodnotu? Jaký obraz člověka je v jejich myslích? Do podobných rozhodování se ovšem dostáváme i my ostatní. Například: jak naložíme se svými stárnoucímu rodiči? Jsou pro nás překážkou seberealizace? Anebo je pravou realizací lidského života naopak to, když jsme pozorní k potřebám druhých, když jsme milosrdní a ochotní pomoci? Ing. Aleš Wrana farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě 1

4 Zpráva o činnosti střediska A. Poskytované služby Při realizaci všech projektů střediska se snažíme udržet stabilní úroveň poskytovaných služeb a dále rozvinout jejich kvalitu. Všechny poskytované sociální služby byly zaregistrovány (dle zákona č. 108 / 2006 Sb.) KÚ MSK dne Služby naplňovaly část Opatření jednotlivých Cílů pracovních skupin (Senioři, Děti a rodina, Občané ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, zkvalitnění systému řízení, využívání zpětné vazby a také zjištění požadavků na vhodné vzdělávání a školení jsme implementovali do systému řízení střediska funkci manažera kvality, manažerskou supervizi a odbornou externí supervizi, která se týká všech pracovníků střediska. 2

5 1. Pečovatelská služba v rodinách Syllabova 19, Ostrava Vítkovice Vedoucí úseku : Pavla Fižová, Mgr. Jitka Janíčková (od ) Telefon : , Počet uživatelů (celkem za rok 2008): 107 Naším cílem bylo zajistit seniorům a dospělým občanům nad 50 let věku bydlícím v Ostravě (s bydlištěm v ostravských městských obvodech Ostrava Jih, Moravská Ostrava, Poruba, Vítkovice, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Třebovice) s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, zdravotním postižením, chronickým onemocněním možnost žít ve své domácnosti obvyklým způsobem. Uživatelům jsme poskytovali sociální podporu v jejich domácnostech, a tím jsme předcházeli jejich sociálnímu vyloučení. Služby byly uživatelům poskytovány způsobem zajišťujícím pocit bezpečí s důrazem na zachování důstojnosti a individuality uživatelů. Zázemí pro personál pečovatelské služby se nacházelo na Syllabově 19 v Ostravě Vítkovicích. Pečovatelská služba disponovala rehabilitačními a kompenzačními pomůckami i pomůckami pro domácí péči, které rovněž zapůjčovala uživatelům. Průběh poskytování služeb uživatelům byl individuální na základě smlouvy s uživatelem. Uživatelům byly poskytovány tyto základní služby: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba byla poskytována běžně každý pracovní den týmem 12 pečovatelek (11,25 prac. úvazku) od 7.00 do hod. V pondělí až pátek v odpoledních hodinách ( hod.) byly služby zajištěny 1 pracovníkem, o sobotách, nedělích a svátcích pak 3 pracovníky. Na zajištění provozu se podíleli také pracovníci správy střediska. Pečovatelskou službu vedla do paní Pavla Fižová a od Mgr. Jitka Janíčková. Při poskytování péče uživatelům jsme byli v kontaktu s jejich rodinou a ošetřujícím lékařem. Spolupracovali jsme s pečovatelskými službami městských obvodů, Agenturou Slunce, pečovatelskými službami Slezské diakonie a Charity Ostrava. V průběhu poskytování služeb měli uživatelé prostor k vyjádření svých názorů a připomínek, mohli kdykoliv navrhnout změnu skladby vybraných úkonů včetně časového aspektu v závislosti na našich možnostech. Služba naplňovala v roce 2008 část Opatření 1.1 Podpora a rozšíření terénních služeb pro seniory Cíle 1 Udržení, rozvoj a zkvalitnění terénních služeb pro seniory 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Jedná se o kontinuální projekt ostravského střediska Diakonie ČCE (od roku 1999) s podporou ze strany Statutárního města Ostravy, MPSV ČR a Moravskoslezského kraje. 3

6 Základním hodnotícím kritériem úspěšnosti a kvality byla spokojenost uživatelů a stabilní poptávka po našich službách. Oprávněné připomínky a stížnosti byly vyřešeny ve prospěch uživatelů. V roce 2008 jsme došlo u několika stálých uživatelů, kteří byli spokojeni s poskytovanými službami, ke zhoršení jejich zdravotního stavu a poptávali u nás další rozšíření poskytovaných služeb. Rovněž narostl počet uživatelů, kterým poskytujeme služby dvakrát i třikrát denně včetně víkendů. Kapacita naší pečovatelské služby byla tímto maximálně vytížena. Nejvíce uživatelů 38 % (41 osob) mělo trvalé bydliště na území Městského obvodu Ostrava Jih, významně byli také zastoupeni uživatelé z Moravské Ostravy a Přívozu 30 % (32 osob) a z Poruby 22 % (24 osob). 2. Náruč zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice Vedoucí úseku : Telefon : Počet uživatelů za rok : Kapacita stanice : Průměrná roční obsazenost : Mgr. et Bc. Jana Kitliňská Mgr. Lenka Gurecká (od ) , (30 dívek, 33 chlapců) 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka) 8, 92 V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (dále jen zařízení) jsme v roce 2008 poskytovali v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále jen SPOD) v nepřetržitém provozu (s kapacitou 12 lůžek) azylové ubytování a navazující sociální služby uživatelům - dětem a mládeži ve věku 3 18 let : - na základě rozhodnutí soudu, - na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, - na základě žádosti dítěte. 4

7 V zařízení jsme dětem zabezpečovali: - plné přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) - výchovnou činnost, - zdravotní péči externím zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče - poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, - pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do základní školy a mateřské školy, - podmínky pro zájmovou činnost dětí, - odbornou péči a podporu prostřednictvím etopeda, sociálního pracovníka a v případě potřeby i psychologa či jiného odborníka. Mezi uživateli převažovaly děti z věkové skupiny 11 až 14 let (17 dětí) a děti od 6 do 10 let (22 dětí), následovalo 13 dětí ve věku do 5 let, mládež ve věku od 15 do 18 let byla zastoupena 11 uživateli. V roce 2008 byly do zařízení přijaty děti s trvalým pobytem v Ostravě, Havířově, Bohumíně, Frýdku Místku, Karviné, Bruntále. Děti byly do zařízení nejčastěji umísťovány na základě žádosti obce s rozšířenou působností (52 dětí) z důvodu ztráty přístřeší rodiny, z důvodu hospitalizace rodiče, týrání a domácího násilí (další důvody: dítě se ocitlo bez jakékoliv péče, závislost rodičů na alkoholu a drogách, neshody s rodiči, nezvládání péče o dítě matkou, útěk dítěte z domova, výchovné problémy). Projekt naplňoval část Opatření 2.2: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Cíle 2: Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení rodin a podporovat stávající zařízení pro řešení krizových situací (cílová skupina Děti a rodina) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku K nahradila na pozici vedoucí sociální pracovnice Náruče paní Mgr. Lenka Gurecká slečnu Mgr. Janu Kitliňskou. V případě potřeby byla dětem zajištěna odborná lékařská péče (od zajištění preventivních prohlídek, řádného očkování, až po ošetření v případě nemoci či poranění). V nutných případech byly zajištěny i služby jiných odborníků psychologa, logopeda aj. (mimo odborné služby etopeda a sociálního pracovníka působících v rámci zařízení). Dětem byla zajištěna docházka do základních, středních i mateřských škol. Bylo-li to možné, školní děti navštěvovaly svoji původní školu. Mnohokrát ovšem nebylo možné zachovat školní docházku ve stávající škole a děti proto přestoupily do ZŠ v blízkosti zařízení na ulici Rostislavově. Dětem, které byly způsobilé a připravené na zahájení školní docházky od září 2008, byl zajištěn zápis do 1. ročníku základní školy. S předškolními dětmi jsme realizovali výchovné aktivity, se školáky každodenní přípravu na školní vyučování a snažili jsme se děti zapojovat do volnočasových aktivit. Děti navštěvovaly při školách zájmové kroužky, PC kurzy na pobočce městské knihovny v Ostravě - Vítkovicích. V průběhu roku 2008 byly pro děti uspořádány různé akce a výlety po okolí Ostravy (např. Kopřivnice, Štramberk, Beskydy, aj.), o víkendech navštěvovaly divadelní vystoupení (loutkové divadlo, dětská představení), kino, zoologickou zahradu, zúčastnily se různých výstav, společenských a kulturních akcí v okolí zařízení. 5

8 Pro činnost zařízení sloužily prostory v podkrovních 2 podlažích (150 m² 5 místností) bezbariérově upravené vily na Syllabově ulici č.20 v Ostravě Vítkovicích v majetku ostravského střediska Diakonie ČCE, která je obklopena rozlehlou zahradou (1089 m²) s dětským hřištěm (prolézačky, skluzavka, pískoviště) a sportovním hřištěm pro mládež. Provoz Náruče byl v roce 2008 podpořen nadačním příspěvkem v rámci grantového programu Nadace Terezy Maxové (nyní NADACE TÁTA A MÁMA). 3. Azylový dům Debora Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Vedoucí AD: Telefon : Počet uživatelů za rok : Kapacita stanice : Roční obsazenost zařízení: Průměrná délka pobytu: Bc. Anita Bočková, DiS , (17 matek s 33 dětmi, 3 ženy) 15 lůžek 14,05 96,89 dne Cílem této služby je pomoci dospělým matkám s dětmi do 18 let a dospělým ženám z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení zmírnit jejich složitou životní situaci a poskytnout jim podpůrný azylový pobyt a navazující sociální i fakultativní služby v bezpečném prostředí po dobu, než se jejich situace alespoň částečně vyřeší a stabilizuje. Matky s dětmi byly přijímány na vlastní žádost (jejich situace byla ověřována a konzultována s přísl. sociálním pracovníkem), příp. byly přijímány na doporučení sociálního pracovníka. Základní činnosti poskytované služby v nepřetržitém provozu (24 hod. včetně víkendů a svátků) zařízení: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy (kompletně vybavená kuchyň), - poskytnutí ubytování - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů Pracovníci zařízení podporovali u uživatelek rodičovské chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, sociální kompetence v jednání na úřadech, školách, výchovně pracovali s dětmi, bylo podporováno přiměřené vzdělávání dětí, zajištěny podmínky pro volnočasové a oddechové aktivity. V případě potřeby byla klientům zajištěna zdravotní péče a pravidelná psychologická a podpůrná psychoterapeutická péče. Aktivizace uživatelů sociálních služeb byla zaměřena na přímou sociální práci s uživatelkami ve smyslu upevnění role matky a v získání dovedností potřebných ke správnému výchovnému působení na dítě. Projekt AD Debora jsme realizovali v rodinném domě (150 m²) se zahradou (750 m²) na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu přizpůsobeném pro tento účel užívání, který vlastní naše středisko. AD Debora byl v roce 2008 vybaven a prostorově upraven tak, abychom v zařízení mohli uživatelům poskytovat sociální a navazující doplňkové fakultativní služby. V roce 2008 projekt personálně zabezpečovalo 5 pracovníků v přímé péči (4,9 prac. úvazku). Na zajištění provozu zařízení se podíleli také pracovníci správy střediska. 6

9 Volnočasové aktivity (hry, malování) byly poskytovány dětem uživatelek v době, kdy matky vyřizovaly neodkladné záležitosti na úřadech a institucích. V roce 2008 jsme ubytovali 3 ženy a 17 matek s 33 dětmi především z důvodu složité životní situace spojené se ztrátou přístřeší z Ostravyy (42 klientů) a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje (11 klientů z Bohumína, Havířov, Třince a Hranic na Moravě). Průměrná roční obsazenost zařízení při celkové kapacitě 15 lůžek činila 14,05. Průměrná délka pobytu žen a matek s dětmi činila cca 96,89 dnů. V průběhu roku 2008 ukončilo pobyt v azylovém domě 15 uživatelek. Projekt naplňoval část Opatření 2.1: Zařízení pro přechodné ubytování rodin s dětmi Cíle 2: Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení rodin (cílová skupina Děti a rodina) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku AD Debora je také součástí Sdružením azylových domů ČR smluvně garantované kapacity azylových domů pro rodiny v oblasti Ostravsko v rámci veřejné zakázky Individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " ( ). Azylový dům Debora byl podpořen nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě v rámci grantového řízení Skládačka V závěru roku 2008 jsme získali finanční příspěvek na projekt Dětský ráj (venkovní dětské hřiště, vnitřní dětský hrací kout) ve veřejném výběrovém řízení z veřejné sbírky Pomozte dětem! (ČT, NROS). 7

10 4. Domovinka pro seniory denní a týdenní stacionář Syllabova 20, Ostrava Vítkovice Vedoucí Domovinky : Mgr. Jiřina Chlebková Mgr. Hana Friedrichová (od ) Telefon : , Kapacita zařízení : 10 lůžek v týdenním stacionáři 7 míst v denním stacionáři Počet uživatelů celkem za rok : 28 (týdenní stacionář: 18, denní stacionář: 10) Obsazenost zařízení: týdenní stacionář: 7,73 / 1 den (při celkové kapacitě 10 lůžek) denní stacionář: 5,61 / 1 den (při celkové kapacitě 7 míst) Průměrná délka pobytu: týdenní stacionář 106,5 dnů, denní stacionář 139,1 dnů Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péče i fakultativních služeb poskytovaných v denním a týdenním stacionáři Domovinky pro seniory bylo podpořit uživatele bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují pomoc a podporu v době, kdy se o ně nemohou starat jejich nejbližší. Vhodnou sociální podporou napomáháme jejich setrvání v přirozeném prostředí, předcházíme tím a případně oddalujeme jejich umístění do jiných pobytových zařízení soc. služeb s trvalým pobytem. Dále jsme také tímto poskytovali podporu a pomoc rodinám pečujícím o své blízké. Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvořili senioři (mladší senioři: let, starší senioři: nad 80 let) a občané starší 60 let bydlící v Ostravě (a nejbližší spádové oblasti MSK u týden. stacionáře) s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy je nemohou podporovat nejbližší osoby. Základní činnosti poskytované služby: - poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři - poskytnutí stravy - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - ošetřovatelská a rehabilitační péče (v rámci týdenního stacionáře povinná činnost dle zákona č.108/2006 Sb.) 8

11 Další fakultativní činnosti poskytované služby: - duchovní a pastorační podpora, - doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit), - mimořádný pobyt v týdenním stacionáři o víkendech a svátcích. Domovinka pro seniory byla v roce 2008 koncipována jako denní stacionář a týdenní stacionář s 10 pracovníky (8,9 prac. úvazku). Domovinku jsme provozovali v objektu přizpůsobeném tomuto účelu užívání v bezbariérové vile s rozlehlou zahradou (1089 m²) v Ostravě - Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20, která je ve vlastnictví ostravského střediska Diakonie ČCE. Domovinka je provozována ve 2 spodních podlažích (240 m²) domu. Domovinka pro seniory byla vybavena a prostorově upravena tak, abychom v zařízení mohli uživatelům poskytovat sociální i navazující doplňkové fakultativní služby. Uživatele jsme dopravovali vozem Hyundai Trajet, Fiat Ducato a od října 2008 i novým Citroënem Jumper. Domovinku vedla do Mgr. Jiřina Chlebková, od byla pověřena vedením paní Šárka Fránková a od byla jmenována vedoucí zařízení Mgr. Hana Friedrichová. Služby Domovinky jsme v roce 2008 poskytli celkem 28 uživatelům (23 z Ostravy a 5 ze spádové oblasti Moravskoslezského kraje: Karviná Mizerov, Fryčovice, Pržno, Budišovice) - 18 v týdením stacionáři a 10 v denním stacionáři. Projekt naplňoval část Opatření 3.2 Udržení a rozšíření kapacity přechodných pobytových služeb pro seniory Cíl 3 Udržení a rozvoj kapacit pobytových služeb pro občany se specifickými potřebami a přechodných pobytových služeb pro seniory i část Opatření 2.1 Podpora stávajících denních stacionářů Cíle 2 Podpora a rozvoj ambulantních služeb pro seniory (cílová skupina Senioři) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Moravskoslezský kraj nám poskytl v roce 2008 dvě účelové dotace v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, které částečně pokryly náklady na zakoupení nových polohovacích postelí pro týdenní stacionář Domovinky a na zakoupení nového vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky. 9

12 5. Denní centrum Oáza Žofinská 12, Ostrava Moravská Ostrava Vedoucí DC Oáza: Mgr. Lucie Ungermanová Mgr. Martin Bittner (od ) Telefon : Počet zaměstnanců (k ) : 3 (2,25 úvazku) Počet uživatelů : 430 uživatelů Počet kontaktů : Cílem provozu Denního centra Oáza byla podpora dospělých osob bez přístřeší, ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených pohybujících se v Ostravě, kteří vzhledem ke svému životnímu stylu či životním okolnostem nemají zabezpečeny základní materiální a sociální podmínky. Uživatelům jsme pomáhali udržet jejich základní sociální a hygienický standard tím, že jsme jim poskytovali možnost odpočinku v denní místnosti, hygienický servis v našem hygienickém zázemí, jednoduchý stravovací servis a vhodné ošacení. Kontakt s uživateli je realizován bez jakýchkoliv smluv. Zčásti se jednalo o uživatele stálé a zčásti o jednorázové návštěvy. V rámci provozu nízkoprahového denního centra jsme realizovali tyto základní činnosti: - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy (za úhradu dle platného ceníku služeb) - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Fakultativní činnosti nad rámec základních činností: - duchovní a pastorační podpora - výdej obnošeného šatstva, obuvi - praní osobního prádla (za úhradu dle platného ceníku služeb) Služba byla poskytována v pracovní dny ve stanovenou dobu - v pondělí, středu a čtvrtek hod., hod., v úterý a v pátek hod. V roce 2008 se nám podařilo zkvalitnit personální obsazení zařízení v souladu s požadavky zákona o soc. službách od května 2008 začal v Oáze pracovat druhý pracovník v soc. službách sociální pracovník s vyšším odborným vzděláním (DiS.). Denní centrum Oáza jsme i v roce 2008 provozovali v centru Ostravy na Žofinské ulici č.12 v prostorách pronajatých od Statutárního města Ostravy. Denní centrum Oáza využívalo 7 místností v přízemí objektu (cca 80 m²). Denní místnost byla tvořena propojením 2 místností a vybavena stoly s 35 židlemi. Uživatelům bylo po stanovenou dobu dále také k dispozici hygienické zázemí v rámci nabídky hygienického servisu (toaleta, sprcha, automatická pračka), mohli využít stravovací servis Oázy (polévky, teplé nápoje - čaj, káva za úhradu dle platného ceníku) i výdej šatstva. Denní centrum Oáza bylo vybaveno potřebným provozním materiálem a zařízeno přiměřeně k charakteru poskytovaných služeb (automatická pračka, varná 10

13 konvice, TV, aj.). Pro přepravu ošacení ze skladu a dalšího materiálu se používalo naše vozidlo Ford Transit. Uživatele jsme informovali o možnosti získání levné stravy, azylového ubytování, o pracovních příležitostech apod. Dle potřeby a zájmu jsme zprostředkovali poradenskou a pastorační podporu u odborníků (farář, psycholog aj.). Spolupracovali jsme s organizacemi poskytujícími služby sociální prevence Charita Ostrava, Armáda spásy a Potravinová banka v Ostravě. Projekt naplňoval část opatření 1.5: Nízkoprahová denní centra se zajištěním jídla, ošacení a hygieny Cíle 1: Vybudovat funkční systém prevence ztráty bydlení a systém tříúrovňového bydlení a ubytování s doprovodným sociálním programem (cílová skupina Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku V roce 2008 byly základní služby uživatelům poskytovány bezplatně s výjimkou stravy a praní prádla. DC Oáza bylo cílovou skupinou vyhledáváno a kapacitně vytíženo. Rovněž byly plněny základní cíle poskytovaných služeb, tj. vytvářeli jsme podmínky k případnému řešení nepříznivé sociální situace uživatelů (v případě zájmu z jejich strany), k jejich integraci do majoritní společnosti a k možnému omezení sociálně patologických projevů a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. K jsme byli nuceni ukončit provoz Denního centra Oáza z důvodu výpovědi z nájmu od pronajímatele prostor na Žofinské ulici Statutárního města Ostravy. 11

14 6. Středisko křesťanské pomoci Žofinská 12, Ostrava Moravská Ostrava Zodpovědný pracovník : Telefon : Květoslava Motlová Činnost SKP byla členěna na : - šatník pro sociálně potřebné spoluobčany - poskytování humanitární a charitativní pomoci do zahraničí - pomoc občanům v mimořádných krizových situacích - pomoc žadatelům o azyl a azylantům Pravidelnou aktivitou bylo provozování šatníku a ostatní aktivity byly příležitostné. SKP jsme provozovali v části přízemí domu na Žofinské ulici 12 v Moravské Ostravě společně s DC Oáza. Skladovací prostory máme pronajaty v areálu bývalé fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě Zábřehu. Materiál a charitativní pomoc jsme dopravovali dodávkovým vozidlem Ford Transit. Pomáhali jsme také klientům Občanského sdružení Vzájemné soužití, kteří měli zájem vybavit se starším nábytkem, dětskými kočárky, šatstvem a obuví. Použitý nábytek a ošacení jsme získali od přátel z Holandska z nadace Stichting Linda Fonds. Již dlouhodobě také spolupracujeme v oblasti charitativní pomoci s dalšími organizacemi působícími v této oblasti sociální práce Diakonie Broumov, Pomoc Těšínského Slezska, Charita Ostrava, Armáda spásy, aj. 12

15 B. Pracovníci střediska Ve středisku pracovalo k : 42 pracovníků (40,57 prac. úvazku) k : 52 pracovníků (49,95 prac. úvazku) Průměrný roční přepočtený stav : 44,21 pracovníků Z těchto pracovníků působilo na správě střediska 8 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, personální a mzdový referent, manažer projektů, manažer kvality od , správce, pokladní). V průběhu roku 2008 došlo ke značné obměně pracovníků v přímé péči a vedoucích jednotlivých služeb i k doplnění pracovního týmu kvalifikovanými sociálními pracovníky v souvislosti s nutností splnit požadavky na profesní kvalifikaci pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků dle zákona o sociálních službách. Personální složení pracovního týmu střediska odpovídalo z hlediska počtu pracovníků i jejich kvalifikace náročnosti, odbornosti i objemu práce. Pracovníci střediska si také průběžně doplňovali odborné znalosti na školeních a kurzech Diakonie ČCE i jiných subjektů. V roce 2008 praktikovali v zařízeních střediska studenti Vyšší odborné školy sociální, Vyšší odborné zdravotnické školy, Ostravské univerzity a středních škol. C. Správní a dozorčí rada střediska V roce 2008 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. K byli členy správní rady střediska: Ing. Josef Rzyman (předseda), Ing. Barbora Zedníková, Bc. Anita Bočková, DiS., Pavla Fižová (do ), Mgr. Michala Králová (od ) a Mgr. Martin Bittner. V sedmičlenné dozorčí radě střediska jsou zastoupeni 4 členové z řad partnerského Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, zástupce Bratrské jednoty baptistů, člen z řad odborné veřejnosti a zástupce zaměstnanců střediska. Správní i dozorčí rada střediska se v roce 2008 scházely podle potřeby a byly účinným orgánem řízení a správy střediska, v případě dozorčí rady pak kontrolním orgánem střediska. 13

16 Zpráva o hospodaření V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými zdroji v rámci jednotlivých činností, což umožňuje po ukončení účetního roku informovat jednotlivé dárce o konkrétním hospodaření s jejich darem, příspěvkem nebo grantem. Provozní náklady v roce 2008 činily Kč a výnosy Kč. Hospodaření skončilo v roce 2008 se záporným hospodářským výsledkem Kč. Investiční výdaje činily ,50 Kč a byly použity na zakoupení vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky, na odkoupení domu (splátka) na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu a na provedení dílčích stavebních úprav interiérů Azylového domu Debora. Náklady a výnosy NÁKLADY (v Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na propagaci Výkony spojů Pořízení DDHM Pořízení DDNM Náklady na školení a kurzy Služby poskytované ústředím Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Příspěvek na stravování Pojistné Ostatní provoz. náklady Odpisy CELKEM Investiční náklady (v Kč): VÝNOSY (v Kč) Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Provozní dotace MPSV Provozní dotace Moravskoslezský kraj Účelové dotace M.Ostrava(vč.MOb) Příspěvky Úřadu práce Příspěvky ZPDVOP Nadace a granty Dary sborů ČCE a drobných dárců Aktivace prov. nákladů z fondů Úroky Ostatní výnosy CELKEM Stav fondů k Základní fondy Fond základního jmění Fond rozvoje Fond darů Fond rezerv Sociální fond Mimořádný fond Pomozte dětem ZÁKL. FONDY CELKEM

17 15

18 Zpráva auditora 16

19 Poděkování dárcům V roce 2008 projekty našeho střediska podpořili z veřejných zdrojů : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město Ostrava Moravskoslezský kraj Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Městský obvod Ostrava Jih Městský obvod Poruba Úřad práce v Ostravě Středisko přijalo v roce 2008 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců : Diakonie ČCE (německý dar) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Sbor Bratrské Jednoty Baptistů Ostrava Veřejná sbírka ČT / NROS Pomozte dětem! Nadace Terezy Maxové (nyní NADACE TÁTA A MÁMA) Nadace Naše dítě Kofoedova škola Ostrava, občanské sdružení, člen České federace potravinových bank, o. s. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih GASCONTROL, spol. s r.o. a dále od Evy Všetičkové Ing. Roberta Budirského Jaromíra Drozda Jiřího Trávníčka Ing. Marka Skotnici Ing. Antonína Sládka i od dalších individuálních dárců Všem dárcům velice děkujeme! Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli na provoz střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování služeb a splnit stanovené cíle. Ostrava, Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska Mgr. Martin Bittner, manažer projektů 17

20 18

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2 Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více