Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1

2 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 14 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 17

3 Úvodní slovo Diakonie vlastně cizí slovo. Víme, co znamená? Pochází někdy z dob vzniku křesťanství, kdy se služba v církvi rozdělila na hlásání a praktickou pomoc. Rané křesťanství totiž přineslo mimo jiné i nový obraz člověka, nové pojetí jeho důstojnosti a poslání ve světě. Apoštolové toto nové pojetí hlásali slovem dnes bychom řekli, že propagovali tyto nové hodnoty. A diakoni totéž osvědčovali ve všednodenní službě lidem. Hlavní takovou hodnotou byla láska k bližním, v širokém smyslu, ke všem, kdo potřebují pomoc, a především k těm, kdo pomoc potřebují nejvíce, tedy k lidem na okraji, k chudým, nemocným, přehlíženým atd. Praktická sociální služba je vždy založena na určitých hodnotách, souvisí s určitým konkrétním pojetím důstojnosti lidského života. Měli bychom si této souvislosti být vědomi. Tomáš Halík ve své poslední knížce zmiňuje, jak v Indii pohrdají hinduisté křesťanskými misionáři a těmi, kdo pomáhají trpícím. Myslí si totiž, že pro ty trpící by bylo mnohem lepší, kdyby si ve svém životě vytrpěli své a v co největší míře, protože si svým utrpením zadělávají na lepší pozici v příštím životě. Hle, taky specifické vnímání hodnoty člověka a smyslu jeho života. Ať si to uvědomujeme nebo ne, mají sociální služby v naší společnosti křesťanský základ. A Diakonie jistěže je skvělé, že spolu s dalšími organizacemi se chce zastávat těch, kdo potřebují pomoc a solidaritu těch bohatších, úspěšnějších, nebo prostě jen mladších. Diakonie stojí na určitých hodnotách. A nemusí se za to stydět. Přál bych si, aby je uměla reprezentovat co nejvěrněji. Kvalita našeho vztahu k druhým lidem vždy souvisí s naším žebříčkem hodnot. Sledujeme například politiky: Chtějí ušetřit na sociálních službách? Znamená to snad, že neproduktivní člověk nemá pro společnost hodnotu? Jaký obraz člověka je v jejich myslích? Do podobných rozhodování se ovšem dostáváme i my ostatní. Například: jak naložíme se svými stárnoucímu rodiči? Jsou pro nás překážkou seberealizace? Anebo je pravou realizací lidského života naopak to, když jsme pozorní k potřebám druhých, když jsme milosrdní a ochotní pomoci? Ing. Aleš Wrana farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě 1

4 Zpráva o činnosti střediska A. Poskytované služby Při realizaci všech projektů střediska se snažíme udržet stabilní úroveň poskytovaných služeb a dále rozvinout jejich kvalitu. Všechny poskytované sociální služby byly zaregistrovány (dle zákona č. 108 / 2006 Sb.) KÚ MSK dne Služby naplňovaly část Opatření jednotlivých Cílů pracovních skupin (Senioři, Děti a rodina, Občané ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, zkvalitnění systému řízení, využívání zpětné vazby a také zjištění požadavků na vhodné vzdělávání a školení jsme implementovali do systému řízení střediska funkci manažera kvality, manažerskou supervizi a odbornou externí supervizi, která se týká všech pracovníků střediska. 2

5 1. Pečovatelská služba v rodinách Syllabova 19, Ostrava Vítkovice Vedoucí úseku : Pavla Fižová, Mgr. Jitka Janíčková (od ) Telefon : , Počet uživatelů (celkem za rok 2008): 107 Naším cílem bylo zajistit seniorům a dospělým občanům nad 50 let věku bydlícím v Ostravě (s bydlištěm v ostravských městských obvodech Ostrava Jih, Moravská Ostrava, Poruba, Vítkovice, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Třebovice) s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, zdravotním postižením, chronickým onemocněním možnost žít ve své domácnosti obvyklým způsobem. Uživatelům jsme poskytovali sociální podporu v jejich domácnostech, a tím jsme předcházeli jejich sociálnímu vyloučení. Služby byly uživatelům poskytovány způsobem zajišťujícím pocit bezpečí s důrazem na zachování důstojnosti a individuality uživatelů. Zázemí pro personál pečovatelské služby se nacházelo na Syllabově 19 v Ostravě Vítkovicích. Pečovatelská služba disponovala rehabilitačními a kompenzačními pomůckami i pomůckami pro domácí péči, které rovněž zapůjčovala uživatelům. Průběh poskytování služeb uživatelům byl individuální na základě smlouvy s uživatelem. Uživatelům byly poskytovány tyto základní služby: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba byla poskytována běžně každý pracovní den týmem 12 pečovatelek (11,25 prac. úvazku) od 7.00 do hod. V pondělí až pátek v odpoledních hodinách ( hod.) byly služby zajištěny 1 pracovníkem, o sobotách, nedělích a svátcích pak 3 pracovníky. Na zajištění provozu se podíleli také pracovníci správy střediska. Pečovatelskou službu vedla do paní Pavla Fižová a od Mgr. Jitka Janíčková. Při poskytování péče uživatelům jsme byli v kontaktu s jejich rodinou a ošetřujícím lékařem. Spolupracovali jsme s pečovatelskými službami městských obvodů, Agenturou Slunce, pečovatelskými službami Slezské diakonie a Charity Ostrava. V průběhu poskytování služeb měli uživatelé prostor k vyjádření svých názorů a připomínek, mohli kdykoliv navrhnout změnu skladby vybraných úkonů včetně časového aspektu v závislosti na našich možnostech. Služba naplňovala v roce 2008 část Opatření 1.1 Podpora a rozšíření terénních služeb pro seniory Cíle 1 Udržení, rozvoj a zkvalitnění terénních služeb pro seniory 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Jedná se o kontinuální projekt ostravského střediska Diakonie ČCE (od roku 1999) s podporou ze strany Statutárního města Ostravy, MPSV ČR a Moravskoslezského kraje. 3

6 Základním hodnotícím kritériem úspěšnosti a kvality byla spokojenost uživatelů a stabilní poptávka po našich službách. Oprávněné připomínky a stížnosti byly vyřešeny ve prospěch uživatelů. V roce 2008 jsme došlo u několika stálých uživatelů, kteří byli spokojeni s poskytovanými službami, ke zhoršení jejich zdravotního stavu a poptávali u nás další rozšíření poskytovaných služeb. Rovněž narostl počet uživatelů, kterým poskytujeme služby dvakrát i třikrát denně včetně víkendů. Kapacita naší pečovatelské služby byla tímto maximálně vytížena. Nejvíce uživatelů 38 % (41 osob) mělo trvalé bydliště na území Městského obvodu Ostrava Jih, významně byli také zastoupeni uživatelé z Moravské Ostravy a Přívozu 30 % (32 osob) a z Poruby 22 % (24 osob). 2. Náruč zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice Vedoucí úseku : Telefon : Počet uživatelů za rok : Kapacita stanice : Průměrná roční obsazenost : Mgr. et Bc. Jana Kitliňská Mgr. Lenka Gurecká (od ) , (30 dívek, 33 chlapců) 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka) 8, 92 V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (dále jen zařízení) jsme v roce 2008 poskytovali v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále jen SPOD) v nepřetržitém provozu (s kapacitou 12 lůžek) azylové ubytování a navazující sociální služby uživatelům - dětem a mládeži ve věku 3 18 let : - na základě rozhodnutí soudu, - na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, - na základě žádosti dítěte. 4

7 V zařízení jsme dětem zabezpečovali: - plné přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) - výchovnou činnost, - zdravotní péči externím zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče - poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, - pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do základní školy a mateřské školy, - podmínky pro zájmovou činnost dětí, - odbornou péči a podporu prostřednictvím etopeda, sociálního pracovníka a v případě potřeby i psychologa či jiného odborníka. Mezi uživateli převažovaly děti z věkové skupiny 11 až 14 let (17 dětí) a děti od 6 do 10 let (22 dětí), následovalo 13 dětí ve věku do 5 let, mládež ve věku od 15 do 18 let byla zastoupena 11 uživateli. V roce 2008 byly do zařízení přijaty děti s trvalým pobytem v Ostravě, Havířově, Bohumíně, Frýdku Místku, Karviné, Bruntále. Děti byly do zařízení nejčastěji umísťovány na základě žádosti obce s rozšířenou působností (52 dětí) z důvodu ztráty přístřeší rodiny, z důvodu hospitalizace rodiče, týrání a domácího násilí (další důvody: dítě se ocitlo bez jakékoliv péče, závislost rodičů na alkoholu a drogách, neshody s rodiči, nezvládání péče o dítě matkou, útěk dítěte z domova, výchovné problémy). Projekt naplňoval část Opatření 2.2: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Cíle 2: Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení rodin a podporovat stávající zařízení pro řešení krizových situací (cílová skupina Děti a rodina) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku K nahradila na pozici vedoucí sociální pracovnice Náruče paní Mgr. Lenka Gurecká slečnu Mgr. Janu Kitliňskou. V případě potřeby byla dětem zajištěna odborná lékařská péče (od zajištění preventivních prohlídek, řádného očkování, až po ošetření v případě nemoci či poranění). V nutných případech byly zajištěny i služby jiných odborníků psychologa, logopeda aj. (mimo odborné služby etopeda a sociálního pracovníka působících v rámci zařízení). Dětem byla zajištěna docházka do základních, středních i mateřských škol. Bylo-li to možné, školní děti navštěvovaly svoji původní školu. Mnohokrát ovšem nebylo možné zachovat školní docházku ve stávající škole a děti proto přestoupily do ZŠ v blízkosti zařízení na ulici Rostislavově. Dětem, které byly způsobilé a připravené na zahájení školní docházky od září 2008, byl zajištěn zápis do 1. ročníku základní školy. S předškolními dětmi jsme realizovali výchovné aktivity, se školáky každodenní přípravu na školní vyučování a snažili jsme se děti zapojovat do volnočasových aktivit. Děti navštěvovaly při školách zájmové kroužky, PC kurzy na pobočce městské knihovny v Ostravě - Vítkovicích. V průběhu roku 2008 byly pro děti uspořádány různé akce a výlety po okolí Ostravy (např. Kopřivnice, Štramberk, Beskydy, aj.), o víkendech navštěvovaly divadelní vystoupení (loutkové divadlo, dětská představení), kino, zoologickou zahradu, zúčastnily se různých výstav, společenských a kulturních akcí v okolí zařízení. 5

8 Pro činnost zařízení sloužily prostory v podkrovních 2 podlažích (150 m² 5 místností) bezbariérově upravené vily na Syllabově ulici č.20 v Ostravě Vítkovicích v majetku ostravského střediska Diakonie ČCE, která je obklopena rozlehlou zahradou (1089 m²) s dětským hřištěm (prolézačky, skluzavka, pískoviště) a sportovním hřištěm pro mládež. Provoz Náruče byl v roce 2008 podpořen nadačním příspěvkem v rámci grantového programu Nadace Terezy Maxové (nyní NADACE TÁTA A MÁMA). 3. Azylový dům Debora Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Vedoucí AD: Telefon : Počet uživatelů za rok : Kapacita stanice : Roční obsazenost zařízení: Průměrná délka pobytu: Bc. Anita Bočková, DiS , (17 matek s 33 dětmi, 3 ženy) 15 lůžek 14,05 96,89 dne Cílem této služby je pomoci dospělým matkám s dětmi do 18 let a dospělým ženám z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení zmírnit jejich složitou životní situaci a poskytnout jim podpůrný azylový pobyt a navazující sociální i fakultativní služby v bezpečném prostředí po dobu, než se jejich situace alespoň částečně vyřeší a stabilizuje. Matky s dětmi byly přijímány na vlastní žádost (jejich situace byla ověřována a konzultována s přísl. sociálním pracovníkem), příp. byly přijímány na doporučení sociálního pracovníka. Základní činnosti poskytované služby v nepřetržitém provozu (24 hod. včetně víkendů a svátků) zařízení: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy (kompletně vybavená kuchyň), - poskytnutí ubytování - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů Pracovníci zařízení podporovali u uživatelek rodičovské chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, sociální kompetence v jednání na úřadech, školách, výchovně pracovali s dětmi, bylo podporováno přiměřené vzdělávání dětí, zajištěny podmínky pro volnočasové a oddechové aktivity. V případě potřeby byla klientům zajištěna zdravotní péče a pravidelná psychologická a podpůrná psychoterapeutická péče. Aktivizace uživatelů sociálních služeb byla zaměřena na přímou sociální práci s uživatelkami ve smyslu upevnění role matky a v získání dovedností potřebných ke správnému výchovnému působení na dítě. Projekt AD Debora jsme realizovali v rodinném domě (150 m²) se zahradou (750 m²) na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu přizpůsobeném pro tento účel užívání, který vlastní naše středisko. AD Debora byl v roce 2008 vybaven a prostorově upraven tak, abychom v zařízení mohli uživatelům poskytovat sociální a navazující doplňkové fakultativní služby. V roce 2008 projekt personálně zabezpečovalo 5 pracovníků v přímé péči (4,9 prac. úvazku). Na zajištění provozu zařízení se podíleli také pracovníci správy střediska. 6

9 Volnočasové aktivity (hry, malování) byly poskytovány dětem uživatelek v době, kdy matky vyřizovaly neodkladné záležitosti na úřadech a institucích. V roce 2008 jsme ubytovali 3 ženy a 17 matek s 33 dětmi především z důvodu složité životní situace spojené se ztrátou přístřeší z Ostravyy (42 klientů) a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje (11 klientů z Bohumína, Havířov, Třince a Hranic na Moravě). Průměrná roční obsazenost zařízení při celkové kapacitě 15 lůžek činila 14,05. Průměrná délka pobytu žen a matek s dětmi činila cca 96,89 dnů. V průběhu roku 2008 ukončilo pobyt v azylovém domě 15 uživatelek. Projekt naplňoval část Opatření 2.1: Zařízení pro přechodné ubytování rodin s dětmi Cíle 2: Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení rodin (cílová skupina Děti a rodina) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku AD Debora je také součástí Sdružením azylových domů ČR smluvně garantované kapacity azylových domů pro rodiny v oblasti Ostravsko v rámci veřejné zakázky Individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " ( ). Azylový dům Debora byl podpořen nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě v rámci grantového řízení Skládačka V závěru roku 2008 jsme získali finanční příspěvek na projekt Dětský ráj (venkovní dětské hřiště, vnitřní dětský hrací kout) ve veřejném výběrovém řízení z veřejné sbírky Pomozte dětem! (ČT, NROS). 7

10 4. Domovinka pro seniory denní a týdenní stacionář Syllabova 20, Ostrava Vítkovice Vedoucí Domovinky : Mgr. Jiřina Chlebková Mgr. Hana Friedrichová (od ) Telefon : , Kapacita zařízení : 10 lůžek v týdenním stacionáři 7 míst v denním stacionáři Počet uživatelů celkem za rok : 28 (týdenní stacionář: 18, denní stacionář: 10) Obsazenost zařízení: týdenní stacionář: 7,73 / 1 den (při celkové kapacitě 10 lůžek) denní stacionář: 5,61 / 1 den (při celkové kapacitě 7 míst) Průměrná délka pobytu: týdenní stacionář 106,5 dnů, denní stacionář 139,1 dnů Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péče i fakultativních služeb poskytovaných v denním a týdenním stacionáři Domovinky pro seniory bylo podpořit uživatele bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují pomoc a podporu v době, kdy se o ně nemohou starat jejich nejbližší. Vhodnou sociální podporou napomáháme jejich setrvání v přirozeném prostředí, předcházíme tím a případně oddalujeme jejich umístění do jiných pobytových zařízení soc. služeb s trvalým pobytem. Dále jsme také tímto poskytovali podporu a pomoc rodinám pečujícím o své blízké. Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvořili senioři (mladší senioři: let, starší senioři: nad 80 let) a občané starší 60 let bydlící v Ostravě (a nejbližší spádové oblasti MSK u týden. stacionáře) s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy je nemohou podporovat nejbližší osoby. Základní činnosti poskytované služby: - poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři - poskytnutí stravy - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - ošetřovatelská a rehabilitační péče (v rámci týdenního stacionáře povinná činnost dle zákona č.108/2006 Sb.) 8

11 Další fakultativní činnosti poskytované služby: - duchovní a pastorační podpora, - doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit), - mimořádný pobyt v týdenním stacionáři o víkendech a svátcích. Domovinka pro seniory byla v roce 2008 koncipována jako denní stacionář a týdenní stacionář s 10 pracovníky (8,9 prac. úvazku). Domovinku jsme provozovali v objektu přizpůsobeném tomuto účelu užívání v bezbariérové vile s rozlehlou zahradou (1089 m²) v Ostravě - Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20, která je ve vlastnictví ostravského střediska Diakonie ČCE. Domovinka je provozována ve 2 spodních podlažích (240 m²) domu. Domovinka pro seniory byla vybavena a prostorově upravena tak, abychom v zařízení mohli uživatelům poskytovat sociální i navazující doplňkové fakultativní služby. Uživatele jsme dopravovali vozem Hyundai Trajet, Fiat Ducato a od října 2008 i novým Citroënem Jumper. Domovinku vedla do Mgr. Jiřina Chlebková, od byla pověřena vedením paní Šárka Fránková a od byla jmenována vedoucí zařízení Mgr. Hana Friedrichová. Služby Domovinky jsme v roce 2008 poskytli celkem 28 uživatelům (23 z Ostravy a 5 ze spádové oblasti Moravskoslezského kraje: Karviná Mizerov, Fryčovice, Pržno, Budišovice) - 18 v týdením stacionáři a 10 v denním stacionáři. Projekt naplňoval část Opatření 3.2 Udržení a rozšíření kapacity přechodných pobytových služeb pro seniory Cíl 3 Udržení a rozvoj kapacit pobytových služeb pro občany se specifickými potřebami a přechodných pobytových služeb pro seniory i část Opatření 2.1 Podpora stávajících denních stacionářů Cíle 2 Podpora a rozvoj ambulantních služeb pro seniory (cílová skupina Senioři) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Moravskoslezský kraj nám poskytl v roce 2008 dvě účelové dotace v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, které částečně pokryly náklady na zakoupení nových polohovacích postelí pro týdenní stacionář Domovinky a na zakoupení nového vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky. 9

12 5. Denní centrum Oáza Žofinská 12, Ostrava Moravská Ostrava Vedoucí DC Oáza: Mgr. Lucie Ungermanová Mgr. Martin Bittner (od ) Telefon : Počet zaměstnanců (k ) : 3 (2,25 úvazku) Počet uživatelů : 430 uživatelů Počet kontaktů : Cílem provozu Denního centra Oáza byla podpora dospělých osob bez přístřeší, ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených pohybujících se v Ostravě, kteří vzhledem ke svému životnímu stylu či životním okolnostem nemají zabezpečeny základní materiální a sociální podmínky. Uživatelům jsme pomáhali udržet jejich základní sociální a hygienický standard tím, že jsme jim poskytovali možnost odpočinku v denní místnosti, hygienický servis v našem hygienickém zázemí, jednoduchý stravovací servis a vhodné ošacení. Kontakt s uživateli je realizován bez jakýchkoliv smluv. Zčásti se jednalo o uživatele stálé a zčásti o jednorázové návštěvy. V rámci provozu nízkoprahového denního centra jsme realizovali tyto základní činnosti: - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy (za úhradu dle platného ceníku služeb) - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Fakultativní činnosti nad rámec základních činností: - duchovní a pastorační podpora - výdej obnošeného šatstva, obuvi - praní osobního prádla (za úhradu dle platného ceníku služeb) Služba byla poskytována v pracovní dny ve stanovenou dobu - v pondělí, středu a čtvrtek hod., hod., v úterý a v pátek hod. V roce 2008 se nám podařilo zkvalitnit personální obsazení zařízení v souladu s požadavky zákona o soc. službách od května 2008 začal v Oáze pracovat druhý pracovník v soc. službách sociální pracovník s vyšším odborným vzděláním (DiS.). Denní centrum Oáza jsme i v roce 2008 provozovali v centru Ostravy na Žofinské ulici č.12 v prostorách pronajatých od Statutárního města Ostravy. Denní centrum Oáza využívalo 7 místností v přízemí objektu (cca 80 m²). Denní místnost byla tvořena propojením 2 místností a vybavena stoly s 35 židlemi. Uživatelům bylo po stanovenou dobu dále také k dispozici hygienické zázemí v rámci nabídky hygienického servisu (toaleta, sprcha, automatická pračka), mohli využít stravovací servis Oázy (polévky, teplé nápoje - čaj, káva za úhradu dle platného ceníku) i výdej šatstva. Denní centrum Oáza bylo vybaveno potřebným provozním materiálem a zařízeno přiměřeně k charakteru poskytovaných služeb (automatická pračka, varná 10

13 konvice, TV, aj.). Pro přepravu ošacení ze skladu a dalšího materiálu se používalo naše vozidlo Ford Transit. Uživatele jsme informovali o možnosti získání levné stravy, azylového ubytování, o pracovních příležitostech apod. Dle potřeby a zájmu jsme zprostředkovali poradenskou a pastorační podporu u odborníků (farář, psycholog aj.). Spolupracovali jsme s organizacemi poskytujícími služby sociální prevence Charita Ostrava, Armáda spásy a Potravinová banka v Ostravě. Projekt naplňoval část opatření 1.5: Nízkoprahová denní centra se zajištěním jídla, ošacení a hygieny Cíle 1: Vybudovat funkční systém prevence ztráty bydlení a systém tříúrovňového bydlení a ubytování s doprovodným sociálním programem (cílová skupina Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku V roce 2008 byly základní služby uživatelům poskytovány bezplatně s výjimkou stravy a praní prádla. DC Oáza bylo cílovou skupinou vyhledáváno a kapacitně vytíženo. Rovněž byly plněny základní cíle poskytovaných služeb, tj. vytvářeli jsme podmínky k případnému řešení nepříznivé sociální situace uživatelů (v případě zájmu z jejich strany), k jejich integraci do majoritní společnosti a k možnému omezení sociálně patologických projevů a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. K jsme byli nuceni ukončit provoz Denního centra Oáza z důvodu výpovědi z nájmu od pronajímatele prostor na Žofinské ulici Statutárního města Ostravy. 11

14 6. Středisko křesťanské pomoci Žofinská 12, Ostrava Moravská Ostrava Zodpovědný pracovník : Telefon : Květoslava Motlová Činnost SKP byla členěna na : - šatník pro sociálně potřebné spoluobčany - poskytování humanitární a charitativní pomoci do zahraničí - pomoc občanům v mimořádných krizových situacích - pomoc žadatelům o azyl a azylantům Pravidelnou aktivitou bylo provozování šatníku a ostatní aktivity byly příležitostné. SKP jsme provozovali v části přízemí domu na Žofinské ulici 12 v Moravské Ostravě společně s DC Oáza. Skladovací prostory máme pronajaty v areálu bývalé fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě Zábřehu. Materiál a charitativní pomoc jsme dopravovali dodávkovým vozidlem Ford Transit. Pomáhali jsme také klientům Občanského sdružení Vzájemné soužití, kteří měli zájem vybavit se starším nábytkem, dětskými kočárky, šatstvem a obuví. Použitý nábytek a ošacení jsme získali od přátel z Holandska z nadace Stichting Linda Fonds. Již dlouhodobě také spolupracujeme v oblasti charitativní pomoci s dalšími organizacemi působícími v této oblasti sociální práce Diakonie Broumov, Pomoc Těšínského Slezska, Charita Ostrava, Armáda spásy, aj. 12

15 B. Pracovníci střediska Ve středisku pracovalo k : 42 pracovníků (40,57 prac. úvazku) k : 52 pracovníků (49,95 prac. úvazku) Průměrný roční přepočtený stav : 44,21 pracovníků Z těchto pracovníků působilo na správě střediska 8 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, personální a mzdový referent, manažer projektů, manažer kvality od , správce, pokladní). V průběhu roku 2008 došlo ke značné obměně pracovníků v přímé péči a vedoucích jednotlivých služeb i k doplnění pracovního týmu kvalifikovanými sociálními pracovníky v souvislosti s nutností splnit požadavky na profesní kvalifikaci pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků dle zákona o sociálních službách. Personální složení pracovního týmu střediska odpovídalo z hlediska počtu pracovníků i jejich kvalifikace náročnosti, odbornosti i objemu práce. Pracovníci střediska si také průběžně doplňovali odborné znalosti na školeních a kurzech Diakonie ČCE i jiných subjektů. V roce 2008 praktikovali v zařízeních střediska studenti Vyšší odborné školy sociální, Vyšší odborné zdravotnické školy, Ostravské univerzity a středních škol. C. Správní a dozorčí rada střediska V roce 2008 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. K byli členy správní rady střediska: Ing. Josef Rzyman (předseda), Ing. Barbora Zedníková, Bc. Anita Bočková, DiS., Pavla Fižová (do ), Mgr. Michala Králová (od ) a Mgr. Martin Bittner. V sedmičlenné dozorčí radě střediska jsou zastoupeni 4 členové z řad partnerského Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, zástupce Bratrské jednoty baptistů, člen z řad odborné veřejnosti a zástupce zaměstnanců střediska. Správní i dozorčí rada střediska se v roce 2008 scházely podle potřeby a byly účinným orgánem řízení a správy střediska, v případě dozorčí rady pak kontrolním orgánem střediska. 13

16 Zpráva o hospodaření V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými zdroji v rámci jednotlivých činností, což umožňuje po ukončení účetního roku informovat jednotlivé dárce o konkrétním hospodaření s jejich darem, příspěvkem nebo grantem. Provozní náklady v roce 2008 činily Kč a výnosy Kč. Hospodaření skončilo v roce 2008 se záporným hospodářským výsledkem Kč. Investiční výdaje činily ,50 Kč a byly použity na zakoupení vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky, na odkoupení domu (splátka) na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu a na provedení dílčích stavebních úprav interiérů Azylového domu Debora. Náklady a výnosy NÁKLADY (v Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na propagaci Výkony spojů Pořízení DDHM Pořízení DDNM Náklady na školení a kurzy Služby poskytované ústředím Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Příspěvek na stravování Pojistné Ostatní provoz. náklady Odpisy CELKEM Investiční náklady (v Kč): VÝNOSY (v Kč) Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Provozní dotace MPSV Provozní dotace Moravskoslezský kraj Účelové dotace M.Ostrava(vč.MOb) Příspěvky Úřadu práce Příspěvky ZPDVOP Nadace a granty Dary sborů ČCE a drobných dárců Aktivace prov. nákladů z fondů Úroky Ostatní výnosy CELKEM Stav fondů k Základní fondy Fond základního jmění Fond rozvoje Fond darů Fond rezerv Sociální fond Mimořádný fond Pomozte dětem ZÁKL. FONDY CELKEM

17 15

18 Zpráva auditora 16

19 Poděkování dárcům V roce 2008 projekty našeho střediska podpořili z veřejných zdrojů : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město Ostrava Moravskoslezský kraj Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Městský obvod Ostrava Jih Městský obvod Poruba Úřad práce v Ostravě Středisko přijalo v roce 2008 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců : Diakonie ČCE (německý dar) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Sbor Bratrské Jednoty Baptistů Ostrava Veřejná sbírka ČT / NROS Pomozte dětem! Nadace Terezy Maxové (nyní NADACE TÁTA A MÁMA) Nadace Naše dítě Kofoedova škola Ostrava, občanské sdružení, člen České federace potravinových bank, o. s. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih GASCONTROL, spol. s r.o. a dále od Evy Všetičkové Ing. Roberta Budirského Jaromíra Drozda Jiřího Trávníčka Ing. Marka Skotnici Ing. Antonína Sládka i od dalších individuálních dárců Všem dárcům velice děkujeme! Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli na provoz střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování služeb a splnit stanovené cíle. Ostrava, Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska Mgr. Martin Bittner, manažer projektů 17

20 18

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2 Úvodní

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH: Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 13 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 24 Úvodní slovo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 596 123 091 e-mail: ostrava@diakoniecce.cz www.diakonie.cz www.diakoniecce-ostrava.wz.cz SPOLEČNÝ SBÍRKOVÝ PROJEKT Středisko

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více