Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1

2 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 14 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 17

3 Úvodní slovo Diakonie vlastně cizí slovo. Víme, co znamená? Pochází někdy z dob vzniku křesťanství, kdy se služba v církvi rozdělila na hlásání a praktickou pomoc. Rané křesťanství totiž přineslo mimo jiné i nový obraz člověka, nové pojetí jeho důstojnosti a poslání ve světě. Apoštolové toto nové pojetí hlásali slovem dnes bychom řekli, že propagovali tyto nové hodnoty. A diakoni totéž osvědčovali ve všednodenní službě lidem. Hlavní takovou hodnotou byla láska k bližním, v širokém smyslu, ke všem, kdo potřebují pomoc, a především k těm, kdo pomoc potřebují nejvíce, tedy k lidem na okraji, k chudým, nemocným, přehlíženým atd. Praktická sociální služba je vždy založena na určitých hodnotách, souvisí s určitým konkrétním pojetím důstojnosti lidského života. Měli bychom si této souvislosti být vědomi. Tomáš Halík ve své poslední knížce zmiňuje, jak v Indii pohrdají hinduisté křesťanskými misionáři a těmi, kdo pomáhají trpícím. Myslí si totiž, že pro ty trpící by bylo mnohem lepší, kdyby si ve svém životě vytrpěli své a v co největší míře, protože si svým utrpením zadělávají na lepší pozici v příštím životě. Hle, taky specifické vnímání hodnoty člověka a smyslu jeho života. Ať si to uvědomujeme nebo ne, mají sociální služby v naší společnosti křesťanský základ. A Diakonie jistěže je skvělé, že spolu s dalšími organizacemi se chce zastávat těch, kdo potřebují pomoc a solidaritu těch bohatších, úspěšnějších, nebo prostě jen mladších. Diakonie stojí na určitých hodnotách. A nemusí se za to stydět. Přál bych si, aby je uměla reprezentovat co nejvěrněji. Kvalita našeho vztahu k druhým lidem vždy souvisí s naším žebříčkem hodnot. Sledujeme například politiky: Chtějí ušetřit na sociálních službách? Znamená to snad, že neproduktivní člověk nemá pro společnost hodnotu? Jaký obraz člověka je v jejich myslích? Do podobných rozhodování se ovšem dostáváme i my ostatní. Například: jak naložíme se svými stárnoucímu rodiči? Jsou pro nás překážkou seberealizace? Anebo je pravou realizací lidského života naopak to, když jsme pozorní k potřebám druhých, když jsme milosrdní a ochotní pomoci? Ing. Aleš Wrana farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě 1

4 Zpráva o činnosti střediska A. Poskytované služby Při realizaci všech projektů střediska se snažíme udržet stabilní úroveň poskytovaných služeb a dále rozvinout jejich kvalitu. Všechny poskytované sociální služby byly zaregistrovány (dle zákona č. 108 / 2006 Sb.) KÚ MSK dne Služby naplňovaly část Opatření jednotlivých Cílů pracovních skupin (Senioři, Děti a rodina, Občané ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, zkvalitnění systému řízení, využívání zpětné vazby a také zjištění požadavků na vhodné vzdělávání a školení jsme implementovali do systému řízení střediska funkci manažera kvality, manažerskou supervizi a odbornou externí supervizi, která se týká všech pracovníků střediska. 2

5 1. Pečovatelská služba v rodinách Syllabova 19, Ostrava Vítkovice Vedoucí úseku : Pavla Fižová, Mgr. Jitka Janíčková (od ) Telefon : , Počet uživatelů (celkem za rok 2008): 107 Naším cílem bylo zajistit seniorům a dospělým občanům nad 50 let věku bydlícím v Ostravě (s bydlištěm v ostravských městských obvodech Ostrava Jih, Moravská Ostrava, Poruba, Vítkovice, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Třebovice) s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, zdravotním postižením, chronickým onemocněním možnost žít ve své domácnosti obvyklým způsobem. Uživatelům jsme poskytovali sociální podporu v jejich domácnostech, a tím jsme předcházeli jejich sociálnímu vyloučení. Služby byly uživatelům poskytovány způsobem zajišťujícím pocit bezpečí s důrazem na zachování důstojnosti a individuality uživatelů. Zázemí pro personál pečovatelské služby se nacházelo na Syllabově 19 v Ostravě Vítkovicích. Pečovatelská služba disponovala rehabilitačními a kompenzačními pomůckami i pomůckami pro domácí péči, které rovněž zapůjčovala uživatelům. Průběh poskytování služeb uživatelům byl individuální na základě smlouvy s uživatelem. Uživatelům byly poskytovány tyto základní služby: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba byla poskytována běžně každý pracovní den týmem 12 pečovatelek (11,25 prac. úvazku) od 7.00 do hod. V pondělí až pátek v odpoledních hodinách ( hod.) byly služby zajištěny 1 pracovníkem, o sobotách, nedělích a svátcích pak 3 pracovníky. Na zajištění provozu se podíleli také pracovníci správy střediska. Pečovatelskou službu vedla do paní Pavla Fižová a od Mgr. Jitka Janíčková. Při poskytování péče uživatelům jsme byli v kontaktu s jejich rodinou a ošetřujícím lékařem. Spolupracovali jsme s pečovatelskými službami městských obvodů, Agenturou Slunce, pečovatelskými službami Slezské diakonie a Charity Ostrava. V průběhu poskytování služeb měli uživatelé prostor k vyjádření svých názorů a připomínek, mohli kdykoliv navrhnout změnu skladby vybraných úkonů včetně časového aspektu v závislosti na našich možnostech. Služba naplňovala v roce 2008 část Opatření 1.1 Podpora a rozšíření terénních služeb pro seniory Cíle 1 Udržení, rozvoj a zkvalitnění terénních služeb pro seniory 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Jedná se o kontinuální projekt ostravského střediska Diakonie ČCE (od roku 1999) s podporou ze strany Statutárního města Ostravy, MPSV ČR a Moravskoslezského kraje. 3

6 Základním hodnotícím kritériem úspěšnosti a kvality byla spokojenost uživatelů a stabilní poptávka po našich službách. Oprávněné připomínky a stížnosti byly vyřešeny ve prospěch uživatelů. V roce 2008 jsme došlo u několika stálých uživatelů, kteří byli spokojeni s poskytovanými službami, ke zhoršení jejich zdravotního stavu a poptávali u nás další rozšíření poskytovaných služeb. Rovněž narostl počet uživatelů, kterým poskytujeme služby dvakrát i třikrát denně včetně víkendů. Kapacita naší pečovatelské služby byla tímto maximálně vytížena. Nejvíce uživatelů 38 % (41 osob) mělo trvalé bydliště na území Městského obvodu Ostrava Jih, významně byli také zastoupeni uživatelé z Moravské Ostravy a Přívozu 30 % (32 osob) a z Poruby 22 % (24 osob). 2. Náruč zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice Vedoucí úseku : Telefon : Počet uživatelů za rok : Kapacita stanice : Průměrná roční obsazenost : Mgr. et Bc. Jana Kitliňská Mgr. Lenka Gurecká (od ) , (30 dívek, 33 chlapců) 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka) 8, 92 V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (dále jen zařízení) jsme v roce 2008 poskytovali v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále jen SPOD) v nepřetržitém provozu (s kapacitou 12 lůžek) azylové ubytování a navazující sociální služby uživatelům - dětem a mládeži ve věku 3 18 let : - na základě rozhodnutí soudu, - na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, - na základě žádosti dítěte. 4

7 V zařízení jsme dětem zabezpečovali: - plné přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) - výchovnou činnost, - zdravotní péči externím zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče - poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, - pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do základní školy a mateřské školy, - podmínky pro zájmovou činnost dětí, - odbornou péči a podporu prostřednictvím etopeda, sociálního pracovníka a v případě potřeby i psychologa či jiného odborníka. Mezi uživateli převažovaly děti z věkové skupiny 11 až 14 let (17 dětí) a děti od 6 do 10 let (22 dětí), následovalo 13 dětí ve věku do 5 let, mládež ve věku od 15 do 18 let byla zastoupena 11 uživateli. V roce 2008 byly do zařízení přijaty děti s trvalým pobytem v Ostravě, Havířově, Bohumíně, Frýdku Místku, Karviné, Bruntále. Děti byly do zařízení nejčastěji umísťovány na základě žádosti obce s rozšířenou působností (52 dětí) z důvodu ztráty přístřeší rodiny, z důvodu hospitalizace rodiče, týrání a domácího násilí (další důvody: dítě se ocitlo bez jakékoliv péče, závislost rodičů na alkoholu a drogách, neshody s rodiči, nezvládání péče o dítě matkou, útěk dítěte z domova, výchovné problémy). Projekt naplňoval část Opatření 2.2: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Cíle 2: Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení rodin a podporovat stávající zařízení pro řešení krizových situací (cílová skupina Děti a rodina) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku K nahradila na pozici vedoucí sociální pracovnice Náruče paní Mgr. Lenka Gurecká slečnu Mgr. Janu Kitliňskou. V případě potřeby byla dětem zajištěna odborná lékařská péče (od zajištění preventivních prohlídek, řádného očkování, až po ošetření v případě nemoci či poranění). V nutných případech byly zajištěny i služby jiných odborníků psychologa, logopeda aj. (mimo odborné služby etopeda a sociálního pracovníka působících v rámci zařízení). Dětem byla zajištěna docházka do základních, středních i mateřských škol. Bylo-li to možné, školní děti navštěvovaly svoji původní školu. Mnohokrát ovšem nebylo možné zachovat školní docházku ve stávající škole a děti proto přestoupily do ZŠ v blízkosti zařízení na ulici Rostislavově. Dětem, které byly způsobilé a připravené na zahájení školní docházky od září 2008, byl zajištěn zápis do 1. ročníku základní školy. S předškolními dětmi jsme realizovali výchovné aktivity, se školáky každodenní přípravu na školní vyučování a snažili jsme se děti zapojovat do volnočasových aktivit. Děti navštěvovaly při školách zájmové kroužky, PC kurzy na pobočce městské knihovny v Ostravě - Vítkovicích. V průběhu roku 2008 byly pro děti uspořádány různé akce a výlety po okolí Ostravy (např. Kopřivnice, Štramberk, Beskydy, aj.), o víkendech navštěvovaly divadelní vystoupení (loutkové divadlo, dětská představení), kino, zoologickou zahradu, zúčastnily se různých výstav, společenských a kulturních akcí v okolí zařízení. 5

8 Pro činnost zařízení sloužily prostory v podkrovních 2 podlažích (150 m² 5 místností) bezbariérově upravené vily na Syllabově ulici č.20 v Ostravě Vítkovicích v majetku ostravského střediska Diakonie ČCE, která je obklopena rozlehlou zahradou (1089 m²) s dětským hřištěm (prolézačky, skluzavka, pískoviště) a sportovním hřištěm pro mládež. Provoz Náruče byl v roce 2008 podpořen nadačním příspěvkem v rámci grantového programu Nadace Terezy Maxové (nyní NADACE TÁTA A MÁMA). 3. Azylový dům Debora Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Vedoucí AD: Telefon : Počet uživatelů za rok : Kapacita stanice : Roční obsazenost zařízení: Průměrná délka pobytu: Bc. Anita Bočková, DiS , (17 matek s 33 dětmi, 3 ženy) 15 lůžek 14,05 96,89 dne Cílem této služby je pomoci dospělým matkám s dětmi do 18 let a dospělým ženám z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení zmírnit jejich složitou životní situaci a poskytnout jim podpůrný azylový pobyt a navazující sociální i fakultativní služby v bezpečném prostředí po dobu, než se jejich situace alespoň částečně vyřeší a stabilizuje. Matky s dětmi byly přijímány na vlastní žádost (jejich situace byla ověřována a konzultována s přísl. sociálním pracovníkem), příp. byly přijímány na doporučení sociálního pracovníka. Základní činnosti poskytované služby v nepřetržitém provozu (24 hod. včetně víkendů a svátků) zařízení: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy (kompletně vybavená kuchyň), - poskytnutí ubytování - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů Pracovníci zařízení podporovali u uživatelek rodičovské chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, sociální kompetence v jednání na úřadech, školách, výchovně pracovali s dětmi, bylo podporováno přiměřené vzdělávání dětí, zajištěny podmínky pro volnočasové a oddechové aktivity. V případě potřeby byla klientům zajištěna zdravotní péče a pravidelná psychologická a podpůrná psychoterapeutická péče. Aktivizace uživatelů sociálních služeb byla zaměřena na přímou sociální práci s uživatelkami ve smyslu upevnění role matky a v získání dovedností potřebných ke správnému výchovnému působení na dítě. Projekt AD Debora jsme realizovali v rodinném domě (150 m²) se zahradou (750 m²) na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu přizpůsobeném pro tento účel užívání, který vlastní naše středisko. AD Debora byl v roce 2008 vybaven a prostorově upraven tak, abychom v zařízení mohli uživatelům poskytovat sociální a navazující doplňkové fakultativní služby. V roce 2008 projekt personálně zabezpečovalo 5 pracovníků v přímé péči (4,9 prac. úvazku). Na zajištění provozu zařízení se podíleli také pracovníci správy střediska. 6

9 Volnočasové aktivity (hry, malování) byly poskytovány dětem uživatelek v době, kdy matky vyřizovaly neodkladné záležitosti na úřadech a institucích. V roce 2008 jsme ubytovali 3 ženy a 17 matek s 33 dětmi především z důvodu složité životní situace spojené se ztrátou přístřeší z Ostravyy (42 klientů) a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje (11 klientů z Bohumína, Havířov, Třince a Hranic na Moravě). Průměrná roční obsazenost zařízení při celkové kapacitě 15 lůžek činila 14,05. Průměrná délka pobytu žen a matek s dětmi činila cca 96,89 dnů. V průběhu roku 2008 ukončilo pobyt v azylovém domě 15 uživatelek. Projekt naplňoval část Opatření 2.1: Zařízení pro přechodné ubytování rodin s dětmi Cíle 2: Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení rodin (cílová skupina Děti a rodina) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku AD Debora je také součástí Sdružením azylových domů ČR smluvně garantované kapacity azylových domů pro rodiny v oblasti Ostravsko v rámci veřejné zakázky Individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " ( ). Azylový dům Debora byl podpořen nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě v rámci grantového řízení Skládačka V závěru roku 2008 jsme získali finanční příspěvek na projekt Dětský ráj (venkovní dětské hřiště, vnitřní dětský hrací kout) ve veřejném výběrovém řízení z veřejné sbírky Pomozte dětem! (ČT, NROS). 7

10 4. Domovinka pro seniory denní a týdenní stacionář Syllabova 20, Ostrava Vítkovice Vedoucí Domovinky : Mgr. Jiřina Chlebková Mgr. Hana Friedrichová (od ) Telefon : , Kapacita zařízení : 10 lůžek v týdenním stacionáři 7 míst v denním stacionáři Počet uživatelů celkem za rok : 28 (týdenní stacionář: 18, denní stacionář: 10) Obsazenost zařízení: týdenní stacionář: 7,73 / 1 den (při celkové kapacitě 10 lůžek) denní stacionář: 5,61 / 1 den (při celkové kapacitě 7 míst) Průměrná délka pobytu: týdenní stacionář 106,5 dnů, denní stacionář 139,1 dnů Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péče i fakultativních služeb poskytovaných v denním a týdenním stacionáři Domovinky pro seniory bylo podpořit uživatele bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují pomoc a podporu v době, kdy se o ně nemohou starat jejich nejbližší. Vhodnou sociální podporou napomáháme jejich setrvání v přirozeném prostředí, předcházíme tím a případně oddalujeme jejich umístění do jiných pobytových zařízení soc. služeb s trvalým pobytem. Dále jsme také tímto poskytovali podporu a pomoc rodinám pečujícím o své blízké. Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvořili senioři (mladší senioři: let, starší senioři: nad 80 let) a občané starší 60 let bydlící v Ostravě (a nejbližší spádové oblasti MSK u týden. stacionáře) s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy je nemohou podporovat nejbližší osoby. Základní činnosti poskytované služby: - poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři - poskytnutí stravy - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - ošetřovatelská a rehabilitační péče (v rámci týdenního stacionáře povinná činnost dle zákona č.108/2006 Sb.) 8

11 Další fakultativní činnosti poskytované služby: - duchovní a pastorační podpora, - doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit), - mimořádný pobyt v týdenním stacionáři o víkendech a svátcích. Domovinka pro seniory byla v roce 2008 koncipována jako denní stacionář a týdenní stacionář s 10 pracovníky (8,9 prac. úvazku). Domovinku jsme provozovali v objektu přizpůsobeném tomuto účelu užívání v bezbariérové vile s rozlehlou zahradou (1089 m²) v Ostravě - Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20, která je ve vlastnictví ostravského střediska Diakonie ČCE. Domovinka je provozována ve 2 spodních podlažích (240 m²) domu. Domovinka pro seniory byla vybavena a prostorově upravena tak, abychom v zařízení mohli uživatelům poskytovat sociální i navazující doplňkové fakultativní služby. Uživatele jsme dopravovali vozem Hyundai Trajet, Fiat Ducato a od října 2008 i novým Citroënem Jumper. Domovinku vedla do Mgr. Jiřina Chlebková, od byla pověřena vedením paní Šárka Fránková a od byla jmenována vedoucí zařízení Mgr. Hana Friedrichová. Služby Domovinky jsme v roce 2008 poskytli celkem 28 uživatelům (23 z Ostravy a 5 ze spádové oblasti Moravskoslezského kraje: Karviná Mizerov, Fryčovice, Pržno, Budišovice) - 18 v týdením stacionáři a 10 v denním stacionáři. Projekt naplňoval část Opatření 3.2 Udržení a rozšíření kapacity přechodných pobytových služeb pro seniory Cíl 3 Udržení a rozvoj kapacit pobytových služeb pro občany se specifickými potřebami a přechodných pobytových služeb pro seniory i část Opatření 2.1 Podpora stávajících denních stacionářů Cíle 2 Podpora a rozvoj ambulantních služeb pro seniory (cílová skupina Senioři) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Moravskoslezský kraj nám poskytl v roce 2008 dvě účelové dotace v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, které částečně pokryly náklady na zakoupení nových polohovacích postelí pro týdenní stacionář Domovinky a na zakoupení nového vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky. 9

12 5. Denní centrum Oáza Žofinská 12, Ostrava Moravská Ostrava Vedoucí DC Oáza: Mgr. Lucie Ungermanová Mgr. Martin Bittner (od ) Telefon : Počet zaměstnanců (k ) : 3 (2,25 úvazku) Počet uživatelů : 430 uživatelů Počet kontaktů : Cílem provozu Denního centra Oáza byla podpora dospělých osob bez přístřeší, ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených pohybujících se v Ostravě, kteří vzhledem ke svému životnímu stylu či životním okolnostem nemají zabezpečeny základní materiální a sociální podmínky. Uživatelům jsme pomáhali udržet jejich základní sociální a hygienický standard tím, že jsme jim poskytovali možnost odpočinku v denní místnosti, hygienický servis v našem hygienickém zázemí, jednoduchý stravovací servis a vhodné ošacení. Kontakt s uživateli je realizován bez jakýchkoliv smluv. Zčásti se jednalo o uživatele stálé a zčásti o jednorázové návštěvy. V rámci provozu nízkoprahového denního centra jsme realizovali tyto základní činnosti: - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy (za úhradu dle platného ceníku služeb) - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Fakultativní činnosti nad rámec základních činností: - duchovní a pastorační podpora - výdej obnošeného šatstva, obuvi - praní osobního prádla (za úhradu dle platného ceníku služeb) Služba byla poskytována v pracovní dny ve stanovenou dobu - v pondělí, středu a čtvrtek hod., hod., v úterý a v pátek hod. V roce 2008 se nám podařilo zkvalitnit personální obsazení zařízení v souladu s požadavky zákona o soc. službách od května 2008 začal v Oáze pracovat druhý pracovník v soc. službách sociální pracovník s vyšším odborným vzděláním (DiS.). Denní centrum Oáza jsme i v roce 2008 provozovali v centru Ostravy na Žofinské ulici č.12 v prostorách pronajatých od Statutárního města Ostravy. Denní centrum Oáza využívalo 7 místností v přízemí objektu (cca 80 m²). Denní místnost byla tvořena propojením 2 místností a vybavena stoly s 35 židlemi. Uživatelům bylo po stanovenou dobu dále také k dispozici hygienické zázemí v rámci nabídky hygienického servisu (toaleta, sprcha, automatická pračka), mohli využít stravovací servis Oázy (polévky, teplé nápoje - čaj, káva za úhradu dle platného ceníku) i výdej šatstva. Denní centrum Oáza bylo vybaveno potřebným provozním materiálem a zařízeno přiměřeně k charakteru poskytovaných služeb (automatická pračka, varná 10

13 konvice, TV, aj.). Pro přepravu ošacení ze skladu a dalšího materiálu se používalo naše vozidlo Ford Transit. Uživatele jsme informovali o možnosti získání levné stravy, azylového ubytování, o pracovních příležitostech apod. Dle potřeby a zájmu jsme zprostředkovali poradenskou a pastorační podporu u odborníků (farář, psycholog aj.). Spolupracovali jsme s organizacemi poskytujícími služby sociální prevence Charita Ostrava, Armáda spásy a Potravinová banka v Ostravě. Projekt naplňoval část opatření 1.5: Nízkoprahová denní centra se zajištěním jídla, ošacení a hygieny Cíle 1: Vybudovat funkční systém prevence ztráty bydlení a systém tříúrovňového bydlení a ubytování s doprovodným sociálním programem (cílová skupina Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení) 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku V roce 2008 byly základní služby uživatelům poskytovány bezplatně s výjimkou stravy a praní prádla. DC Oáza bylo cílovou skupinou vyhledáváno a kapacitně vytíženo. Rovněž byly plněny základní cíle poskytovaných služeb, tj. vytvářeli jsme podmínky k případnému řešení nepříznivé sociální situace uživatelů (v případě zájmu z jejich strany), k jejich integraci do majoritní společnosti a k možnému omezení sociálně patologických projevů a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. K jsme byli nuceni ukončit provoz Denního centra Oáza z důvodu výpovědi z nájmu od pronajímatele prostor na Žofinské ulici Statutárního města Ostravy. 11

14 6. Středisko křesťanské pomoci Žofinská 12, Ostrava Moravská Ostrava Zodpovědný pracovník : Telefon : Květoslava Motlová Činnost SKP byla členěna na : - šatník pro sociálně potřebné spoluobčany - poskytování humanitární a charitativní pomoci do zahraničí - pomoc občanům v mimořádných krizových situacích - pomoc žadatelům o azyl a azylantům Pravidelnou aktivitou bylo provozování šatníku a ostatní aktivity byly příležitostné. SKP jsme provozovali v části přízemí domu na Žofinské ulici 12 v Moravské Ostravě společně s DC Oáza. Skladovací prostory máme pronajaty v areálu bývalé fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě Zábřehu. Materiál a charitativní pomoc jsme dopravovali dodávkovým vozidlem Ford Transit. Pomáhali jsme také klientům Občanského sdružení Vzájemné soužití, kteří měli zájem vybavit se starším nábytkem, dětskými kočárky, šatstvem a obuví. Použitý nábytek a ošacení jsme získali od přátel z Holandska z nadace Stichting Linda Fonds. Již dlouhodobě také spolupracujeme v oblasti charitativní pomoci s dalšími organizacemi působícími v této oblasti sociální práce Diakonie Broumov, Pomoc Těšínského Slezska, Charita Ostrava, Armáda spásy, aj. 12

15 B. Pracovníci střediska Ve středisku pracovalo k : 42 pracovníků (40,57 prac. úvazku) k : 52 pracovníků (49,95 prac. úvazku) Průměrný roční přepočtený stav : 44,21 pracovníků Z těchto pracovníků působilo na správě střediska 8 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, personální a mzdový referent, manažer projektů, manažer kvality od , správce, pokladní). V průběhu roku 2008 došlo ke značné obměně pracovníků v přímé péči a vedoucích jednotlivých služeb i k doplnění pracovního týmu kvalifikovanými sociálními pracovníky v souvislosti s nutností splnit požadavky na profesní kvalifikaci pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků dle zákona o sociálních službách. Personální složení pracovního týmu střediska odpovídalo z hlediska počtu pracovníků i jejich kvalifikace náročnosti, odbornosti i objemu práce. Pracovníci střediska si také průběžně doplňovali odborné znalosti na školeních a kurzech Diakonie ČCE i jiných subjektů. V roce 2008 praktikovali v zařízeních střediska studenti Vyšší odborné školy sociální, Vyšší odborné zdravotnické školy, Ostravské univerzity a středních škol. C. Správní a dozorčí rada střediska V roce 2008 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. K byli členy správní rady střediska: Ing. Josef Rzyman (předseda), Ing. Barbora Zedníková, Bc. Anita Bočková, DiS., Pavla Fižová (do ), Mgr. Michala Králová (od ) a Mgr. Martin Bittner. V sedmičlenné dozorčí radě střediska jsou zastoupeni 4 členové z řad partnerského Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, zástupce Bratrské jednoty baptistů, člen z řad odborné veřejnosti a zástupce zaměstnanců střediska. Správní i dozorčí rada střediska se v roce 2008 scházely podle potřeby a byly účinným orgánem řízení a správy střediska, v případě dozorčí rady pak kontrolním orgánem střediska. 13

16 Zpráva o hospodaření V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými zdroji v rámci jednotlivých činností, což umožňuje po ukončení účetního roku informovat jednotlivé dárce o konkrétním hospodaření s jejich darem, příspěvkem nebo grantem. Provozní náklady v roce 2008 činily Kč a výnosy Kč. Hospodaření skončilo v roce 2008 se záporným hospodářským výsledkem Kč. Investiční výdaje činily ,50 Kč a byly použity na zakoupení vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky, na odkoupení domu (splátka) na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu a na provedení dílčích stavebních úprav interiérů Azylového domu Debora. Náklady a výnosy NÁKLADY (v Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na propagaci Výkony spojů Pořízení DDHM Pořízení DDNM Náklady na školení a kurzy Služby poskytované ústředím Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Příspěvek na stravování Pojistné Ostatní provoz. náklady Odpisy CELKEM Investiční náklady (v Kč): VÝNOSY (v Kč) Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Provozní dotace MPSV Provozní dotace Moravskoslezský kraj Účelové dotace M.Ostrava(vč.MOb) Příspěvky Úřadu práce Příspěvky ZPDVOP Nadace a granty Dary sborů ČCE a drobných dárců Aktivace prov. nákladů z fondů Úroky Ostatní výnosy CELKEM Stav fondů k Základní fondy Fond základního jmění Fond rozvoje Fond darů Fond rezerv Sociální fond Mimořádný fond Pomozte dětem ZÁKL. FONDY CELKEM

17 15

18 Zpráva auditora 16

19 Poděkování dárcům V roce 2008 projekty našeho střediska podpořili z veřejných zdrojů : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město Ostrava Moravskoslezský kraj Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Městský obvod Ostrava Jih Městský obvod Poruba Úřad práce v Ostravě Středisko přijalo v roce 2008 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců : Diakonie ČCE (německý dar) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Sbor Bratrské Jednoty Baptistů Ostrava Veřejná sbírka ČT / NROS Pomozte dětem! Nadace Terezy Maxové (nyní NADACE TÁTA A MÁMA) Nadace Naše dítě Kofoedova škola Ostrava, občanské sdružení, člen České federace potravinových bank, o. s. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih GASCONTROL, spol. s r.o. a dále od Evy Všetičkové Ing. Roberta Budirského Jaromíra Drozda Jiřího Trávníčka Ing. Marka Skotnici Ing. Antonína Sládka i od dalších individuálních dárců Všem dárcům velice děkujeme! Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli na provoz střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování služeb a splnit stanovené cíle. Ostrava, Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska Mgr. Martin Bittner, manažer projektů 17

20 18

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Výroční zpráva 2011 Diakonie ČCE středisko v Ostravě Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 OBSAH: Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2 Úvodní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH: Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 13 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 24 Úvodní slovo

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více