výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS"

Transkript

1 06 výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

2 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras Obsah Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky...3 Chráněná krajinná oblast Moravský kras základní údaje...7 Maloplošná zvláště chráněná území...7 Hospodaření...8 Výkon státní správy...8 Odborná činnost...9 Inventarizační a jiné průzkumy...13 Práce s veřejností, výchovná a propagační činnost...15 Přehled ediční činnosti...16 Významné akce...18 Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní služby...19 Počet zpracovávaných LHP...20 Počet dokončených a schválených územních plánů Mezinárodní spolupráce Hodnocení úrovně vedení dokumentace ochrany přírody, využití GIS, DPZ, ÚSOP...21 Fotodokumentace přírůstky...21 Informace o plnění specifických úkolů Správy CHKO

3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 4/05 ze dne 23. prosince Poslání Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů, vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody a centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny, odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem o ochraně přírody a krajiny, realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a 208 národních přírodních rezervacích a památkách na území celé ČR, administrace celostátních dotačních programů i vybraných fondů Evropských společenství (ES) zaměřených na ochranu přírody a krajiny, vyplácení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících, správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR, osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání, mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny; AOPK ČR je mj. vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR. AOPK ČR se organizačně člení na ředitelství a 37 regionálních pracovišť, z toho 13 krajských středisek a 24 správ chráněných krajinných oblastí (viz Mapa ČR s územní působností regionálních pracovišť). Ke dni měla celkem 616 pracovníků. Monitoring a výzkumy AOPK ČR zajišťovala v roce 2006 dlouhodobé sledování přírodních složek. Dokončila přípravnou fázi sledování stavu z hlediska ochrany podle směrnice o stanovištích. Pokračovala v monitoringu podle směrnice o ptácích. Na zajištění monitoringu v rámci soustavy Natura 2000 bylo vynaloženo přibližně 24,3 mil. Kč. AOPK ČR dále zahájila sledování referenčních podmínek podle rámcové směrnice o vodách a plnila závazky v souvislosti s dlouhodobým monitoringem půd v ČR. Výdaje na monitoring vod byly vyčísleny na téměř 1,7 mil. Kč. 3

4 Státní správa V průběhu roku 2006 vydaly správy CHKO správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů. Ve 129 případech bylo proti vydaným rozhodnutím podáno odvolání. Z uvedeného počtu odvolání bylo v 63 případech potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí, a odvolání tak zamítnuto. V roce 2006 podaly fyzické či právnické osoby podle zákona o poskytování informací na správy CHKO a krajská střediska písemných a ústních žádostí o informace. Ani v jednom případě nebylo poskytnutí informace rozhodnutím správy CHKO zamítnuto. Velmi významnou část výkonu státní správy tvořily náhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. Za rok 2006 bylo podáno 85 žádostí s celkovým požadavkem přes 200 miliónů Kč. Do konce roku bylo pravomocně rozhodnuto a proplaceno třicet pět případů s přiznanou újmou v celkové výši 15,9 miliónu Kč. AOPK ČR vyhlásila jedno nové maloplošné zvláště chráněná území. Byl schválen plán péče pro CHKO Pálava. Na MŽP byly předloženy plán péče pro Křivoklátsko a Moravský kras a návrhy plánů péče pro CHKO Třeboňsko a CHKO Český les. Dále byly schváleny či rozpracovány plány péče pro 181 maloplošných zvláště chráněných území. 4 Hadinec nachový Péče o chráněná území Pro realizaci praktických opatření na uchování a zlepšení stavu chráněných území byl využíván Program péče o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. Na PPK pro krajinu mimo zvláště chráněná území AOPK ČR v roce 2006 na podporu 777 realizovaných akcí čerpala 60,86 mil. Kč. Z titulu

5 podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy zpracovala AOPK ČR 15 odborných prací v celkové hodnotě 1,68 mil. Kč. MŽP pro rok 2006 přidělilo AOPK ČR na realizaci opatření v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti celkem 86,1 mil. Kč. V roce 2006 byly AOPK ČR přiděleny prostředky v hodnotě 4,3 mil. Kč na zajištění Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu. V rámci Programu revitalizace říčních systémů byly dokončeny čtyři akce a celkem se proinvestovalo 52,7 mil. Kč. Státní pozemky AOPK ČR je vlastníkem pozemků v přírodovědně nejcennějších územích. Během roku 2006 do správy AOPK ČR přibylo 612 ha, získaných bezúplatnými převody i výkupem. Ke konci roku AOPK ČR vlastnila téměř ha pozemků. Na správu majetku ve zvláště chráněných územích AOPK ČR vynaložila 18,7 mil. Kč. Práce s veřejností AOPK ČR v průběhu roku 2006 ujednotila oficiální doménu internetových stránek na V CHKO působí desítky vzdělávacích a informačních středisek, z nichž tři provozují správy CHKO, čtyři AOPK ČR finančně podpořila a na ostatních se poskytováním tiskových materiálů a informací podílely zejména správy CHKO. Pracovníci AOPK ČR provedli v regionech 510 exkurzí a vycházek s průvodcem v přírodě a uskutečnili téměř 660 přednášek pro veřejnost. AOPK ČR pořádala nebo se podílela na uspořádání 80 výstav s tématikou ochrany přírody a krajiny a na řadě s ukázkami prací ze soutěží pro mládež. AOPK ČR vydává či se podílí i na vydávání 14 periodických tiskovin, z nichž Ochrana přírody má celostátní dosah. Ve většině CHKO jsou instalovány samoobslužné informační kiosky s dotykovou obrazovkou. AOPK ČR udržuje 81 vlastních naučných stezek. Batolec červený Hospodaření AOPK ČR v roce 2006 hospodařila s konečným rozpočtem ve výši 495,3 mil. Kč. Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 156,1 mil. Kč. Celkové režijní náklady za celou organizaci byly 72,4 mil. Kč. 5

6 6

7 Chráněná krajinná oblast Moravský kras Základní údaje Adresa Správa CHKO Moravský kras Svitavská Blansko tel.: fax: web Rozloha 91 km2 Vyhlášena Výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne , č /55-A/6, kterým se zřizuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Maloplošná zvláště chráněná území KULTURNÍ PAMÁTKY 0 architektonické památky zříceniny hradů technické památky archeologické památky 1. Chrám P. Marie Bolestné 2. Jeskyně Kůlna 3. Hrad Holštejn 4. Větrný mlýn Ostrov u Macochy 5. Hrad Blansek 6. Větrný mlýn Rudice 7. Huť Františka 8. Jeskyně Býčí skála 9. Chrám Jména P. Marie 10. Jeskyně Pekárna 11. Hradisko Chochola A C D Punkva RAMSARSKÝ MOKŘAD Podzemní Punkva 3 ZÓNY OCHRANY PŘÍRODY Jedovnický p Křtinský p. 9 E NAUČNÉ STEZKY Rozloha (ha) 4 915,4 Přírodní rezervace ,7 Národní přírodní památka 2 18,4 Památné stromy památné aleje se 227 stromy A B C D E 4 Křtinský p. Počet Lopač B PAMÁTNÉ STROMY 1. zóna 2. zóna 3. zóna 1. Sloupsko-šošůvské jeskyně 2. Macocha stezka Jana Šmardy 3. Jedovnické rybníky Rudické propadání 4. Cesta železa 5. Josefovské údolí 6. Údolí Říčky 7. Hády a Údolí Říčky VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ JESKYNĚ Sloupsko-šošůvské jeskyně Jeskyně Balcarka Punkevní jeskyně, propast Macocha Kateřinská jeskyně Jeskyně Výpustek NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE (NPR) NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (NPP) NPR Vývěry Punkvy NPP Rudické propadání NPR Habrůvecká bučina NPR Býčí skála NPP Jeskyně Pekárna NPR Hádecká planinka PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR) Bílá voda Národní přírodní rezervace 5 km Sloupský p Říčka Říčka 1. PR Sloupsko-šošůvské jeskyně 2. PR Bílá voda 3. PR Balcarova skála Vintoky 4. PR Mokřad pod Tipečkem 5. PR Dřínová 6. PR U Výpustku 7. PR Březinka 8. PR Čihadlo 9. PR Údolí Říčky 10. PR Velký Hornek 11. PR U Brněnky chráněná krajinná oblast MORAVSKÝ KRAS 7

8 Hospodaření Počet pracovníků: 10 Rekvalifikace v rámci programu ASPIRANT 25: 1 Provozní rozpočet: ,- Kč Mzdy: ,- Kč Účelově navýšené prostředky: Natura ,- Kč Tiskoviny programu Natura ,- Kč Pozemky (zákon 95/1999 Sb.) ,- Kč Monitoring vod (WDF) ,- Kč Rezervní fond (ochranné pomůcky) ,- Kč Výročí CHKO ,- Kč Výkon státní správy V roce 2006 jsme vydali 113 správních rozhodnutí. Nejčastějším aktem, kdy Správa CHKO formou správního rozhodnutí vydává souhlas či nesouhlas, je posuzování stavebních aktivit s ohledem na podmínky ochrany přírody. Největší počet se týkal bytové výstavby a rekreační výstavby - 71 rozhodnutí. Proti tomuto okruhu rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání. 8 Prostředky určené k udržování a zlepšování přírodních podmínek v krajině: Program péče o krajinu MŽP (PPK) ,- Kč Program péče o pozemky v majetku státu (MaS) ,- Kč Prostředky mimo rozpočet Správy CHKO: Program SAPARD ,- Kč Program LIFE ,- Kč Projekt EPOS OPRLZ ,- Kč Sdružení Cortusa (inventarizační průzkumy, tisk) ,- Kč PHARE 2003 (úprava migr. cest obojživelníků) ,- Střevíčník pantoflíček

9 Právní moci nabylo správní řízení týkající se náhrady újmy za ztížené lesní hospodaření za rok 2004 MZLU Brno - Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. V roce 2006 jsme vydali 3 pravomocná rozhodnutí újmě za nehnojení v 1. zóně CHKO. Proti rozhodnutí o újmě za ztížené lesní hospodaření za rok 2005 se MZLU ŠLP Křtiny odvolal. Specifikem činnosti je povolování a kontrola speleologických průzkumů. Rozhodnutími byl 8 základním organizacím České speleologické činnosti povolen průzkum na 11 lokalitách. Správa CHKO vydala 5 rozhodnutí - výjimky z ochranných podmínek kriticky a silně ohrožených druhů a evidovala 40 (5 druhů) živočichů v přímé péči člověka (zejména mimo území CHKO). Ještěrka zelená Odborná činnost a) Plán péče o CHKO MK hlavní odborný úkol: V roce 2006 byl vypracován nový koncepční dokument pro CHKO na období Dne byly na MŽP vypořádány připomínky a plán péče byl uzavřen. b) Pracovníci Správy CHKO se podíleli jako konzultanti na následujících pracích: Doktoranské práce: Jana Bednářová: Vyhodnocení odchytů netopýrů na území Moravského krasu, PřF MU Brno (rozpracovaná práce) Hana Berková: Vyhodnocení aktivity netopýrů pomocí elektronické vletové brány, PřF MU Brno (rozpracovaná práce) Diplomové práce: Jan Fránek: Faunistická analýza vybraných druhů savců Moravského krasu. Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav botaniky a zoologie. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 65 str. Knížek Martin: Charakter proudění vody a krasových kanálů na základě kvantitativních stopovacích zkoušek (Moravský kras), Ústav geologických věd, MU Brno, MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 86 str. Tesař Jaroslav: Využití map 1. a 2. vojenského mapování a indikačních skic k mapám stabilního katastru při hodnocení vývoje krajiny na příkladu katastrálních území Sloup 9

10 10 Hlaváček jarní v Moravském krasu, Šošůvka, Holštejn a Ostrov u Macochy (rozpracovaná práce, dokončení 2007) Kubíček Martin: Vývoj krasové krajiny na základě studia časových řad leteckých orotofotomap (rozpracovaná práce, dokončení 2007) Barbora Nejezchlebová: Dokumentace zaniklých hranic pozemků v CHKO Moravský kras, MZLU v Brně. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 80 str. Martina Novotná (2006): Kamenné zídky a terasy v Ostrově u Macochy, MZLU v Brně. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 110 str. Linda Blažková: Zimní monitorování netopýrů v Moravském krasu, MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 64 str. Kateřina Chalupková: Studium obojživelníků (Amphibia) v Moravském krasu, MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 50 str. Petra Tesařová: Dynamika zimování netopýra černého na území Moravského krasu, MZLU Brno Eva Korábová, Pedagogická fakulta MU Brno: Průzkum návštěvnosti a výzkum názorů turistů a obyvatel Moravského krasu (rozpracovaná práce) Bakalářské práce: Michalcová Dana: Lesní vegetace Moravského krasu, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav botaniky a zoologie. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 54 str.

11 Tomáš Musil: Výskyt holuba doupňáka (Columba oenas) v CHKO Moravský kras. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 46 str. Přibylová Eva: Inventarizace nově objevených prostor Sloupské části Amatérské jeskyně. UP Olomouc (rozpracováno) Absolventské práce na Vyšších odborných školách: Radek Slouka: Antropogenní tvary reliéfu v Lažánkách u Blanska, NHŠ a VOŠ Boskovice. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 79 str. Odborné praxe studentů: Jana Kozielková, přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, fyzická geografie týdenní praxe Výuka studentů na Správě CHKO Moravský kras Tibor Schwarz, VOŠ a SŠ zemědělská Chrudim, 3 týdenní praxe Hydrogeologický kurz pro studenty UK Praha realizace série stopovacích zkoušek ve střední části Moravského krasu na Rudické plošině Školení ZOZ: 2 pracovníci Správy CHKO (Dr.M.Kovařík, Ing.D.Franc) vykonali dne zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti Monitoring biotopů a druhů: zimní monitoring netopýrů byl proveden v 23 jeskyních (Správa CHKO zajistila 7 lokalit). Na tento výzkum bylo navázáno sledování dynamiky zimování v Erichově jeskyni aktualizace vrstvy mapování biotopů v aktualizačním okrsku Moravský kras-sever (spolupráce AOPK středisko Brno) Další odborné úkoly: vyznačení a kontrola těžebních zásahů v NPR Býčí skála a PR Čihadlo dle plánů péče o tyto rezervace výkup pozemků o výměře m2 v NPR Vývěry Punkvy konzultace stavebních záměrů s investory a projektanty, účast na tvorbě územních plánů obcí s cílem skloubit předkládané návrhy s uchováním přírodních hodnot území doplňování knihovny Správy CHKO, zapůjčování odborné literatury studentům a dalším zájemcům vymezení druhově bohatých trvalých travních porostů v LPIS pro (350 segmentů v CHKO, 39 segmentů mimo CHKO - ve spolupráci s AOPK středisko Brno) 11

12 účast na jednáních a terénních šetřeních (zástupce Správy CHKO - člen sboru zástupců) pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú.krasová a Veselice na Moravě řešeno 13 případů (10 druhů) týkajících se poraněných zvířat a odchytu živočichů nejčastěji se jednalo o netopýry v bytech nebo domech (8 případů) série odborných přednášek na téma Krasová území ČR a Karsologie I. pro studenty Masarykovy univerzity Brno, Ústav geologických věd + 2 odborné exkurze utřídění geologické sbírky na Gymnáziu Vejrostova ul. v Brně Odborné úkoly s celorepublikovým přesahem: práce v odborné skupině při tvorbě zřizovacích dokumentů Správy jeskyní ČR řízení Odborné skupiny pro informatiku AOPK ČR. V roce 2006 byla činnost směřována především na koncepční a SW řešení aplikace Spisová služba. Práce na Spisové službě pokračovala zadáním projektu Spisové služby pod LN VUMS Legend, s.r.o., analytickými pracemi a oponenturami SW řešení. Na konci roku 2006 byl produkt nasazen v celé Agentuře AOPK ČR. práce v expertní komisi MŽP při výběru projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2007 práce v odborné pracovní skupině AOPK ČR pro vyhodnocování PPK práce v Poradním sboru pro revitalizaci říčních systémů Brno zajištění zasedání Českého ramsarského výboru v Moravském krasu spolupráce na Atlasu krajiny ČR (list krasové jevy prof. P. Bosák, prof. J. Demek) práce v Kolegiu ředitele AOPK ČR 12 Instalace migračních bariér pro ochranu obojživelníků

13 Inventarizační a jiné průzkumy a) Dokončené inventarizační průzkumy: Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Makrocycety národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 48 str. Mgr. Svatava Kubešová: Bryofloristický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 25 str. RNDr. Jana Kocourková, CSc.: Zpráva z výzkumu v CHKO Moravský kras. NPR Vývěry Punkvy. Lišejníky a lichenikolní houby. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 50 str. Mgr. Zdeněk Vermouzek: Ptáci přírodní rezervace Březinka, MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 10 str. b) Rozpracované inventarizační průzkumy: RNDr. Jana Kocourková,CSc.: Lišejníky a lichenikolní houby lomu Mokrá RNDr. Jana Kocourková,CSc.: Lišejníky a lichenikolní houby EVL Sivický les Ing.Pavel Lustyk: Inventarizační průzkum EVL Sivický les, vyšší rostliny Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Zpráva o postupu prací na mykofloristickém výzkumu v EVL Sivický les Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Zpráva o postupu prací na mykofloristickém výzkumu dobývacího prostoru lomu Mokrá RNDr. Mojmír Vlašín: Zoologický průzkum lokality průběžná zpráva Mokrá -lom. Obojživelníci a plazi Mgr. Svatava Kubešová: Zpráva o řešení bryofloristického výzkumu dobývacího prostoru lomu Mokrá Mgr. Svatava Kubešová: Zpráva o řešení bryofloristického výzkumu EVL Sivický les Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků dobývacího prostoru lomu Mokrá Hřib Fechtnerův 13

14 14 Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků EVL Sivický les Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků PR Čihadlo Prof.RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.: Výroční zpráva o inventarizačním průzkumu motýlů (Lepidoptera) lomu Mokrá Prof.RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.: Výroční zpráva o inventarizačním průzkumu motýlů (Lepidoptera) EVL Sivický les Doc.RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.: Zpráva o postupu prací na inventarizačním průzkumu živočišné složky geobiocenóz (měkkýši a pavouci) dobývacího prostoru lomu Mokrá Den parků a muzeí v Josefovském údolí Doc.RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.: Zpráva o postupu prací na inventarizačním průzkumu živočišné složky geobiocenóz (měkkýši a pavouci) EVL Sivický les David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků EVL Sivický les David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků dobývacího prostoru lomu Mokrá David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků PR Velký Hornek David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků PR Údolí Říčky Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, PR Balcarova skála Vintoky za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 9 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, PR Mokřad pod Tipečkem za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 7 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, Vykydalova stráň za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 5 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu vodních brouků na území CHKO Moravský kras za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 14 str. RNDr. Pavel Kocourek: Mnohonožky Moravského krasu

15 Francová Daniela: Mykofloristický výzkum PR Březinka. Pedagogická fakulta UP Olomouc (rozpracováno) Práce s veřejností, výchovná a propagační činnost Výstava Lesy Drahanské vrchoviny (spolupráce s Muzeem Boskovicka), vernisáž Putovní výstava Putování za krásami Moravského krasu (spolupráce s Gymnáziem Rájec-Jestřebí), vernisáž , místa výstav: Rudice, Rájec-Jestřebí, Adanmov, Blansko, Letovice, Křtiny, Kunštát Výstava Výročí naší ochrany přírody (spolupráce s Muzeem Boskovicka) u příležitosti 50.výročí zákona o ochraně přírody a 50. výročí CHKO Moravský kras, vernisáž Den Země 2006 úklid Moravského krasu. Ve dvou termínech (sobota 1.4. a sobota 22.4.) proveden úklid tras naučných stezek, frekventovaných turistických cest. Obou akcí se zúčastnilo cca 650 brigádníků (školy, Česká spel. společnost, obce, skauti, Česká spořitelna Blansko, ŠLP Křtiny, LČR aj.) Evropský den parků v sobotu u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras s bohatým programem uspořádán ve spolupráci s řadou partnerů (Technické muzeum Brno, Město Adamov, ZO ČSS Býčí skála a Křtinské údolí, ŠLP Křtiny, Římskokatolická farnost Křtiny) otevření nové expozice o krasových jevech Rudické plošiny v prostorách Větrného mlýna v Rudici, ukázky tavby Otevírání nové expozice o Rudickém propadání ve Větrném mlýnu v Rudici železa v rekonstrukci pece z 8.-9.století, otevření 2 veřejnosti nepřístupných jeskyní, zpřístupnění kostnice v chrámu ve Křtinách aj., účast cca 1500 návštěvníků. V odpoledních hodinách zorganizován seminář pro starosty obcí CHKO na téma možného návrhu Moravského krasu mezi geoparky. X. Evropská noc pro netopýry, v areálu Sloupskošošůvských jeskyní (spolupráce Veronica, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Správa jeskyní MK, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras) exkurze do jeskyně, přednáška, ukázky živých netopýrů, účast 343 návštěvníků Den otevřených dveří v Amatérské jeskyni sobota a neděle , mimořádné zpřístupnění části nejdelšího jeskynního systému ČR u příležitosti 50. výroční 15

16 vyhlášení CHKO MK. Ve 36 vstupech jeskyni navštívilo 360 návštěvníků. Mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě ve dnech v Brně referát na téma Monitoring vlivu těžby vápence v lomu Mokrá na CHKO Moravský kras a využití získaných poznatků v územněplánovací dokumentaci Zřízení a provoz informačního místa na Správě CHKO v Blansku v rámci projektu ESF EPOS - spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, poskytování poradenství zaměřeného na agroenvironmentální opatření a ekologické zemědělství, účast na vzdělávacích školeních a seminářích. Orbis , evropské setkání Junáka svazu skautů a skautek v údolí Říčky. Pro Správu CHKO byly prováděny následující práce průzkum návštěvnosti na vybraných místech CHKO s dotazníkovým šetřením, úklid divokých skládek odpadků na k.ú. Ochoz u Brna Zhotovení scénáře a spolupráce při výrobě reklamního pořadu Pozvání do Moravského krasu pro obce a města regionu (pořad je od roku 2006 vysílán na rakouském programu TW1 na satelitu ASTRA) Přehled ediční činnosti (občasníky, periodika), rozhlasové relace, pořady v televizi Štefka Leoš: Moravian karst and the network of protected territories in the Czech republic. GEOGRAPHY, Sofie, Bulharsko, 2006, č. 6, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Jihomoravské ekolisty. Jihomoravský kraj, Brno, 3, 2006, č. 2, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Ostrovský zpravodaj č. 3., Ostrov u Macochy, říjen 2006, str Den otevřených dveří v Nové Amatérské jeskyni

17 NAUČNÉ STEZKY Moravského krasu Skalní amfiteátr Kolíbky na trase naučné stezky Jedovnické rybníky Rudické propadání Obálka nové publikace o naučných stezkách Moravského krasu NAUČNÉ STEZKY Vážení návštěvníci Moravského krasu. Zveme Vás na toulky po naučných stezkách, které Vás seznámí s nejzajímavějšími místy chráněné krajinné oblasti, jejich hodnotami a významem. Na sestavení panelů, budování a údržbě stezek se podílí řada organizací a firem. Při svých výletech můžete navštívit celkem sedm stezek, jež jsou vybaveny panely s vysvětlujícími texty a bohatou doprovodnou obrazovou informací. Jednotlivé trasy jsou v terénu označeny bílým čtvercem s šikmým zeleným pruhem. Informace získané na tabulích naučných stezek můžete doplnit návštěvou některého muzea nebo přírodní expozice. Kovařík Miroslav: Netopýři v CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Kovařík Miroslav: Popisy nových druhů a ochrana přírody. In: XIII. Miedzynarodowa szkola ochrony przyrody obszarów krasowych. (Sborník ze 13. ročníku Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Zalecziu Velkem), Bedzin, 2006: str Veselý Jaroslav, Kovařík Miroslav: Netopýři CHKO Český kras. In: XIII. Miedzynarodowa szkola ochrony przyrody obszarów krasowych. (Sborník ze 13. ročníku Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Zalecziu Velkem), Bedzin, 2006: 40. Kovařík Miroslav: Program péče o krajinu v CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č. 5: Kotouč Libor: Natura 2000 v Moravském krasu a jeho okolí. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Pigula Topí, Balák Ivan: Tajemství Býčí skály. Geografický magazín Koktejl, 10, 2006, str Štefka, L., Franc, D., Balák, I., Junek, J.: Padesáté výročí ochrany přírody Moravského krasu, Silva Bohemica, 5/2006, str Spolupráce s PLUM PRODUCTION s.r.o. při natáčení filmu pro Jihomoravský kraj (Býčí skála, NPR Vývěry Punkvy) VDV CHKO Moravský kras sestavení textů, fotografií, map, schémat pro DVD zajišťované Pozemkovým spolkem Hády (vylisování DVD v lednu 2007) Měkkýši Moravského krasu autorů Jaroslav Vašátko, Vojen Ložek a Michal Horsák vydala AOPK Správa CHKO Moravský kras, 2006, 62 str. Publikace Brněnsko část CHKO MK, provedeny první korektury, závěrečný výběr fotografií Český rozhlas Brno 45 minutové živé vysílání na téma 50. výročí CHKO Moravský kras, činnost Správy CHKO Český rozhlas 7 krátkých reportáží s pracovníky Správy CHKO na aktuální témata z Moravského krasu Česká televize natočení 3 pořadů Toulavé kamery za účasti pracovníků Správy CHKO (Rudické propadání, Býčí skála, Údolí Říčky) Česká televize - Jihomoravský večerník. 11 reportáží s pracovníky Správy CHKO MK na téma výročí CHKO MK, znečisťování krasových vod, likvidace divokých skládek, 17

18 18 netopýři, ochrana obojživelníků, pravěká kresba v Býčí skále aj. kabelová televize Blansko a na 10 min. pořad o biozemědělství Plakát CHKO Moravský kras Amatérská jeskyně, vydala AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO MK Významné akce Plán péče o CHKO MK v průběhu roky byl zpracován nový plán péče pro období , byl předjednán s nejdůležitějšími partnery a dne proběhlo na MŽP vypořádání připomínek. Mezinárodní konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras s účastí cca 100 účastníků (konference, terénní exkurze, koncert na Punkevních jeskyních) V. plenární zasedání národní sekce EUROPARC Česká republika ve dnech u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras na téma Aktuální otázky managementu území soustavy NATURA 2000 v České republice v Moravském krasu Příprava studie Geopark Moravský kras zorganizování několika jednání s MŽP ČR, obcemi a městy Moravského krasu, vybranými podnikateli a NGO zakončeno studií Regionální rozvojové agentury Brno Příprava geoparku Moravský kras (závěrečná zpráva, listopad 2006) Ukončení těžby v lomu Malá Dohoda u Holštejna rozhodnutím OBÚ Brno byla povolena likvidace kamenolomu za podmínek stanovených Správou CHKO. Jednalo se o poslední aktivní lom na vápenec v severní části CHKO V rámci rekonstrukce silničního povrchu úseku Blansko Skalní mlýn byl upraven propustek u Jakubova jezera a byly vybudovány trvalé zábrany pro přechod obojživelníků v délce 496 m. Celá investice byla financována Správou

19 a údržbou silnic Jihomoravského kraje z programu PHARE 2003 Modernizace přístupových komunikací do Moravského krasu. Náklad opatření na ochranu obojživelníků činil EURO. Ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Šlapanice byla dokončena likvidace nepovolených skládek nebezpečného lékárenského odpadu a provedena sanace kontaminovaného území v prostoru jeskynního komplexu Výpustek Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní služby Při Správě CHKO MK pracuje skupina stráže přírody. V současné době má 7 členů (+ 2 spolupracovníky v přijímací lhůtě). V roce 2006 byly plněny následující úkoly: uložena 1 bloková pokuta na místě v celkové výši 500,- Kč 7 společných strážních služeb s pracovníky Správy CHKO Koncert v Punkevních jeskyních u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras Odborná exkurze u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras 19

20 20 11 strážních služeb pracovníků Správy CHKO 31 kontrol speleologických pracovišť a jeskyní v konzervaci 4 strážci se zúčastnili na republikové konferenci strážců a terénních pracovníků 2 schůzky strážců se školením Počet zpracovávaných LHP Bylo vydáno závazné stanovisko pro LHP LHC Račice (pro část v CHKO Moravský kras). Oplocenka k ochraně výsadby dubu na extrémním stanovišti v Pustém žlebu Počet dokončených a schválených územních plánů. V roce 2006 nebyl dokončen a zastupitelstvem obce schválen žádný nový územní plán. Správa CHKO se vyjadřovala jako dotčený orgán státní správy k jednomu zadání (Žďár) a jednomu konceptu (Ochoz u Brna) územního plánu a 5 x ke změnám dokončených územních plánů obcí (Vavřinec, Březina 2x, Kanice a Žďár). Mezinárodní spolupráce. služební cesta Polsko účast na otevření zpřístupněné jeskyně Gleboka (projekt zpřístupnění zpracovali Ivan Balák a Ondřej Jäger) v parku Krajobrazovem Orlich Gniazd. zajištění celodenního programu (přednáška, exkurze) ministra životního prostředí Maroka zajištění programu návštěvy ředitele mexického NP Izta- Popo Alejandra Lópeze v Moravském krasu dne odborná exkurze lesníků ze Srbska v CHKO dne zajištění dvoudenního programu ( ) pro polské speleology z STJ KW Krakow v Moravském krasu. zajištění programu (23.10.) pro bulharské geografy z Geografického institutu ze Sofie zajištění celodenní exkurze lesníků z Litvy v CHKO MK ( )

Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost Lidé a krajina II

Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost Lidé a krajina II Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost Lidé a krajina II Skalní mlýn, 4. - 5. dubna 2013 CHKO Moravský kras lidé a příroda CHKO vyhlášena 1956 rozloha: 92 km 2 nejvýznamnější krasové území České

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009 ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Praha, květen 2010 1. Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2009

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Science Research Practice Museum Neochori

Science Research Practice Museum Neochori CZ/13/LLP-LdV/PLM/134316 Science Research Practice Museum Neochori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR

Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR Praha 27 Obsah Úvod Personální údaje a informace o spolupráci Akce pro veřejnost Ekologické výchovné programy Informační střediska

Více

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Nálezová databáze ochrany přírody Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Data o stanovištích a druzích Stanoviště: monopol AOPK ČR (příprava soustavy Natura 2000, sledování stavu - mapování

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY RUKU V RUCE...

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY RUKU V RUCE... 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody ruku v ruce... 2. - 4. května 2012, Křtiny Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Informace z kontrolní akce 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území

Informace z kontrolní akce 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území Informace z kontrolní akce 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Pozemkový spolek Meluzína Evidenční číslo smlouvy: D 764/2009 program: Environmentální výchova

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více