výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS"

Transkript

1 06 výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

2 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras Obsah Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky...3 Chráněná krajinná oblast Moravský kras základní údaje...7 Maloplošná zvláště chráněná území...7 Hospodaření...8 Výkon státní správy...8 Odborná činnost...9 Inventarizační a jiné průzkumy...13 Práce s veřejností, výchovná a propagační činnost...15 Přehled ediční činnosti...16 Významné akce...18 Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní služby...19 Počet zpracovávaných LHP...20 Počet dokončených a schválených územních plánů Mezinárodní spolupráce Hodnocení úrovně vedení dokumentace ochrany přírody, využití GIS, DPZ, ÚSOP...21 Fotodokumentace přírůstky...21 Informace o plnění specifických úkolů Správy CHKO

3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 4/05 ze dne 23. prosince Poslání Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů, vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody a centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny, odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem o ochraně přírody a krajiny, realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a 208 národních přírodních rezervacích a památkách na území celé ČR, administrace celostátních dotačních programů i vybraných fondů Evropských společenství (ES) zaměřených na ochranu přírody a krajiny, vyplácení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících, správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR, osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání, mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny; AOPK ČR je mj. vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR. AOPK ČR se organizačně člení na ředitelství a 37 regionálních pracovišť, z toho 13 krajských středisek a 24 správ chráněných krajinných oblastí (viz Mapa ČR s územní působností regionálních pracovišť). Ke dni měla celkem 616 pracovníků. Monitoring a výzkumy AOPK ČR zajišťovala v roce 2006 dlouhodobé sledování přírodních složek. Dokončila přípravnou fázi sledování stavu z hlediska ochrany podle směrnice o stanovištích. Pokračovala v monitoringu podle směrnice o ptácích. Na zajištění monitoringu v rámci soustavy Natura 2000 bylo vynaloženo přibližně 24,3 mil. Kč. AOPK ČR dále zahájila sledování referenčních podmínek podle rámcové směrnice o vodách a plnila závazky v souvislosti s dlouhodobým monitoringem půd v ČR. Výdaje na monitoring vod byly vyčísleny na téměř 1,7 mil. Kč. 3

4 Státní správa V průběhu roku 2006 vydaly správy CHKO správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů. Ve 129 případech bylo proti vydaným rozhodnutím podáno odvolání. Z uvedeného počtu odvolání bylo v 63 případech potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí, a odvolání tak zamítnuto. V roce 2006 podaly fyzické či právnické osoby podle zákona o poskytování informací na správy CHKO a krajská střediska písemných a ústních žádostí o informace. Ani v jednom případě nebylo poskytnutí informace rozhodnutím správy CHKO zamítnuto. Velmi významnou část výkonu státní správy tvořily náhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. Za rok 2006 bylo podáno 85 žádostí s celkovým požadavkem přes 200 miliónů Kč. Do konce roku bylo pravomocně rozhodnuto a proplaceno třicet pět případů s přiznanou újmou v celkové výši 15,9 miliónu Kč. AOPK ČR vyhlásila jedno nové maloplošné zvláště chráněná území. Byl schválen plán péče pro CHKO Pálava. Na MŽP byly předloženy plán péče pro Křivoklátsko a Moravský kras a návrhy plánů péče pro CHKO Třeboňsko a CHKO Český les. Dále byly schváleny či rozpracovány plány péče pro 181 maloplošných zvláště chráněných území. 4 Hadinec nachový Péče o chráněná území Pro realizaci praktických opatření na uchování a zlepšení stavu chráněných území byl využíván Program péče o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. Na PPK pro krajinu mimo zvláště chráněná území AOPK ČR v roce 2006 na podporu 777 realizovaných akcí čerpala 60,86 mil. Kč. Z titulu

5 podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy zpracovala AOPK ČR 15 odborných prací v celkové hodnotě 1,68 mil. Kč. MŽP pro rok 2006 přidělilo AOPK ČR na realizaci opatření v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti celkem 86,1 mil. Kč. V roce 2006 byly AOPK ČR přiděleny prostředky v hodnotě 4,3 mil. Kč na zajištění Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu. V rámci Programu revitalizace říčních systémů byly dokončeny čtyři akce a celkem se proinvestovalo 52,7 mil. Kč. Státní pozemky AOPK ČR je vlastníkem pozemků v přírodovědně nejcennějších územích. Během roku 2006 do správy AOPK ČR přibylo 612 ha, získaných bezúplatnými převody i výkupem. Ke konci roku AOPK ČR vlastnila téměř ha pozemků. Na správu majetku ve zvláště chráněných územích AOPK ČR vynaložila 18,7 mil. Kč. Práce s veřejností AOPK ČR v průběhu roku 2006 ujednotila oficiální doménu internetových stránek na V CHKO působí desítky vzdělávacích a informačních středisek, z nichž tři provozují správy CHKO, čtyři AOPK ČR finančně podpořila a na ostatních se poskytováním tiskových materiálů a informací podílely zejména správy CHKO. Pracovníci AOPK ČR provedli v regionech 510 exkurzí a vycházek s průvodcem v přírodě a uskutečnili téměř 660 přednášek pro veřejnost. AOPK ČR pořádala nebo se podílela na uspořádání 80 výstav s tématikou ochrany přírody a krajiny a na řadě s ukázkami prací ze soutěží pro mládež. AOPK ČR vydává či se podílí i na vydávání 14 periodických tiskovin, z nichž Ochrana přírody má celostátní dosah. Ve většině CHKO jsou instalovány samoobslužné informační kiosky s dotykovou obrazovkou. AOPK ČR udržuje 81 vlastních naučných stezek. Batolec červený Hospodaření AOPK ČR v roce 2006 hospodařila s konečným rozpočtem ve výši 495,3 mil. Kč. Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 156,1 mil. Kč. Celkové režijní náklady za celou organizaci byly 72,4 mil. Kč. 5

6 6

7 Chráněná krajinná oblast Moravský kras Základní údaje Adresa Správa CHKO Moravský kras Svitavská Blansko tel.: fax: web Rozloha 91 km2 Vyhlášena Výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne , č /55-A/6, kterým se zřizuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Maloplošná zvláště chráněná území KULTURNÍ PAMÁTKY 0 architektonické památky zříceniny hradů technické památky archeologické památky 1. Chrám P. Marie Bolestné 2. Jeskyně Kůlna 3. Hrad Holštejn 4. Větrný mlýn Ostrov u Macochy 5. Hrad Blansek 6. Větrný mlýn Rudice 7. Huť Františka 8. Jeskyně Býčí skála 9. Chrám Jména P. Marie 10. Jeskyně Pekárna 11. Hradisko Chochola A C D Punkva RAMSARSKÝ MOKŘAD Podzemní Punkva 3 ZÓNY OCHRANY PŘÍRODY Jedovnický p Křtinský p. 9 E NAUČNÉ STEZKY Rozloha (ha) 4 915,4 Přírodní rezervace ,7 Národní přírodní památka 2 18,4 Památné stromy památné aleje se 227 stromy A B C D E 4 Křtinský p. Počet Lopač B PAMÁTNÉ STROMY 1. zóna 2. zóna 3. zóna 1. Sloupsko-šošůvské jeskyně 2. Macocha stezka Jana Šmardy 3. Jedovnické rybníky Rudické propadání 4. Cesta železa 5. Josefovské údolí 6. Údolí Říčky 7. Hády a Údolí Říčky VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ JESKYNĚ Sloupsko-šošůvské jeskyně Jeskyně Balcarka Punkevní jeskyně, propast Macocha Kateřinská jeskyně Jeskyně Výpustek NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE (NPR) NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (NPP) NPR Vývěry Punkvy NPP Rudické propadání NPR Habrůvecká bučina NPR Býčí skála NPP Jeskyně Pekárna NPR Hádecká planinka PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR) Bílá voda Národní přírodní rezervace 5 km Sloupský p Říčka Říčka 1. PR Sloupsko-šošůvské jeskyně 2. PR Bílá voda 3. PR Balcarova skála Vintoky 4. PR Mokřad pod Tipečkem 5. PR Dřínová 6. PR U Výpustku 7. PR Březinka 8. PR Čihadlo 9. PR Údolí Říčky 10. PR Velký Hornek 11. PR U Brněnky chráněná krajinná oblast MORAVSKÝ KRAS 7

8 Hospodaření Počet pracovníků: 10 Rekvalifikace v rámci programu ASPIRANT 25: 1 Provozní rozpočet: ,- Kč Mzdy: ,- Kč Účelově navýšené prostředky: Natura ,- Kč Tiskoviny programu Natura ,- Kč Pozemky (zákon 95/1999 Sb.) ,- Kč Monitoring vod (WDF) ,- Kč Rezervní fond (ochranné pomůcky) ,- Kč Výročí CHKO ,- Kč Výkon státní správy V roce 2006 jsme vydali 113 správních rozhodnutí. Nejčastějším aktem, kdy Správa CHKO formou správního rozhodnutí vydává souhlas či nesouhlas, je posuzování stavebních aktivit s ohledem na podmínky ochrany přírody. Největší počet se týkal bytové výstavby a rekreační výstavby - 71 rozhodnutí. Proti tomuto okruhu rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání. 8 Prostředky určené k udržování a zlepšování přírodních podmínek v krajině: Program péče o krajinu MŽP (PPK) ,- Kč Program péče o pozemky v majetku státu (MaS) ,- Kč Prostředky mimo rozpočet Správy CHKO: Program SAPARD ,- Kč Program LIFE ,- Kč Projekt EPOS OPRLZ ,- Kč Sdružení Cortusa (inventarizační průzkumy, tisk) ,- Kč PHARE 2003 (úprava migr. cest obojživelníků) ,- Střevíčník pantoflíček

9 Právní moci nabylo správní řízení týkající se náhrady újmy za ztížené lesní hospodaření za rok 2004 MZLU Brno - Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. V roce 2006 jsme vydali 3 pravomocná rozhodnutí újmě za nehnojení v 1. zóně CHKO. Proti rozhodnutí o újmě za ztížené lesní hospodaření za rok 2005 se MZLU ŠLP Křtiny odvolal. Specifikem činnosti je povolování a kontrola speleologických průzkumů. Rozhodnutími byl 8 základním organizacím České speleologické činnosti povolen průzkum na 11 lokalitách. Správa CHKO vydala 5 rozhodnutí - výjimky z ochranných podmínek kriticky a silně ohrožených druhů a evidovala 40 (5 druhů) živočichů v přímé péči člověka (zejména mimo území CHKO). Ještěrka zelená Odborná činnost a) Plán péče o CHKO MK hlavní odborný úkol: V roce 2006 byl vypracován nový koncepční dokument pro CHKO na období Dne byly na MŽP vypořádány připomínky a plán péče byl uzavřen. b) Pracovníci Správy CHKO se podíleli jako konzultanti na následujících pracích: Doktoranské práce: Jana Bednářová: Vyhodnocení odchytů netopýrů na území Moravského krasu, PřF MU Brno (rozpracovaná práce) Hana Berková: Vyhodnocení aktivity netopýrů pomocí elektronické vletové brány, PřF MU Brno (rozpracovaná práce) Diplomové práce: Jan Fránek: Faunistická analýza vybraných druhů savců Moravského krasu. Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav botaniky a zoologie. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 65 str. Knížek Martin: Charakter proudění vody a krasových kanálů na základě kvantitativních stopovacích zkoušek (Moravský kras), Ústav geologických věd, MU Brno, MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 86 str. Tesař Jaroslav: Využití map 1. a 2. vojenského mapování a indikačních skic k mapám stabilního katastru při hodnocení vývoje krajiny na příkladu katastrálních území Sloup 9

10 10 Hlaváček jarní v Moravském krasu, Šošůvka, Holštejn a Ostrov u Macochy (rozpracovaná práce, dokončení 2007) Kubíček Martin: Vývoj krasové krajiny na základě studia časových řad leteckých orotofotomap (rozpracovaná práce, dokončení 2007) Barbora Nejezchlebová: Dokumentace zaniklých hranic pozemků v CHKO Moravský kras, MZLU v Brně. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 80 str. Martina Novotná (2006): Kamenné zídky a terasy v Ostrově u Macochy, MZLU v Brně. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 110 str. Linda Blažková: Zimní monitorování netopýrů v Moravském krasu, MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 64 str. Kateřina Chalupková: Studium obojživelníků (Amphibia) v Moravském krasu, MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 50 str. Petra Tesařová: Dynamika zimování netopýra černého na území Moravského krasu, MZLU Brno Eva Korábová, Pedagogická fakulta MU Brno: Průzkum návštěvnosti a výzkum názorů turistů a obyvatel Moravského krasu (rozpracovaná práce) Bakalářské práce: Michalcová Dana: Lesní vegetace Moravského krasu, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav botaniky a zoologie. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 54 str.

11 Tomáš Musil: Výskyt holuba doupňáka (Columba oenas) v CHKO Moravský kras. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 46 str. Přibylová Eva: Inventarizace nově objevených prostor Sloupské části Amatérské jeskyně. UP Olomouc (rozpracováno) Absolventské práce na Vyšších odborných školách: Radek Slouka: Antropogenní tvary reliéfu v Lažánkách u Blanska, NHŠ a VOŠ Boskovice. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 79 str. Odborné praxe studentů: Jana Kozielková, přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, fyzická geografie týdenní praxe Výuka studentů na Správě CHKO Moravský kras Tibor Schwarz, VOŠ a SŠ zemědělská Chrudim, 3 týdenní praxe Hydrogeologický kurz pro studenty UK Praha realizace série stopovacích zkoušek ve střední části Moravského krasu na Rudické plošině Školení ZOZ: 2 pracovníci Správy CHKO (Dr.M.Kovařík, Ing.D.Franc) vykonali dne zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti Monitoring biotopů a druhů: zimní monitoring netopýrů byl proveden v 23 jeskyních (Správa CHKO zajistila 7 lokalit). Na tento výzkum bylo navázáno sledování dynamiky zimování v Erichově jeskyni aktualizace vrstvy mapování biotopů v aktualizačním okrsku Moravský kras-sever (spolupráce AOPK středisko Brno) Další odborné úkoly: vyznačení a kontrola těžebních zásahů v NPR Býčí skála a PR Čihadlo dle plánů péče o tyto rezervace výkup pozemků o výměře m2 v NPR Vývěry Punkvy konzultace stavebních záměrů s investory a projektanty, účast na tvorbě územních plánů obcí s cílem skloubit předkládané návrhy s uchováním přírodních hodnot území doplňování knihovny Správy CHKO, zapůjčování odborné literatury studentům a dalším zájemcům vymezení druhově bohatých trvalých travních porostů v LPIS pro (350 segmentů v CHKO, 39 segmentů mimo CHKO - ve spolupráci s AOPK středisko Brno) 11

12 účast na jednáních a terénních šetřeních (zástupce Správy CHKO - člen sboru zástupců) pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú.krasová a Veselice na Moravě řešeno 13 případů (10 druhů) týkajících se poraněných zvířat a odchytu živočichů nejčastěji se jednalo o netopýry v bytech nebo domech (8 případů) série odborných přednášek na téma Krasová území ČR a Karsologie I. pro studenty Masarykovy univerzity Brno, Ústav geologických věd + 2 odborné exkurze utřídění geologické sbírky na Gymnáziu Vejrostova ul. v Brně Odborné úkoly s celorepublikovým přesahem: práce v odborné skupině při tvorbě zřizovacích dokumentů Správy jeskyní ČR řízení Odborné skupiny pro informatiku AOPK ČR. V roce 2006 byla činnost směřována především na koncepční a SW řešení aplikace Spisová služba. Práce na Spisové službě pokračovala zadáním projektu Spisové služby pod LN VUMS Legend, s.r.o., analytickými pracemi a oponenturami SW řešení. Na konci roku 2006 byl produkt nasazen v celé Agentuře AOPK ČR. práce v expertní komisi MŽP při výběru projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2007 práce v odborné pracovní skupině AOPK ČR pro vyhodnocování PPK práce v Poradním sboru pro revitalizaci říčních systémů Brno zajištění zasedání Českého ramsarského výboru v Moravském krasu spolupráce na Atlasu krajiny ČR (list krasové jevy prof. P. Bosák, prof. J. Demek) práce v Kolegiu ředitele AOPK ČR 12 Instalace migračních bariér pro ochranu obojživelníků

13 Inventarizační a jiné průzkumy a) Dokončené inventarizační průzkumy: Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Makrocycety národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 48 str. Mgr. Svatava Kubešová: Bryofloristický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 25 str. RNDr. Jana Kocourková, CSc.: Zpráva z výzkumu v CHKO Moravský kras. NPR Vývěry Punkvy. Lišejníky a lichenikolní houby. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 50 str. Mgr. Zdeněk Vermouzek: Ptáci přírodní rezervace Březinka, MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 10 str. b) Rozpracované inventarizační průzkumy: RNDr. Jana Kocourková,CSc.: Lišejníky a lichenikolní houby lomu Mokrá RNDr. Jana Kocourková,CSc.: Lišejníky a lichenikolní houby EVL Sivický les Ing.Pavel Lustyk: Inventarizační průzkum EVL Sivický les, vyšší rostliny Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Zpráva o postupu prací na mykofloristickém výzkumu v EVL Sivický les Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Zpráva o postupu prací na mykofloristickém výzkumu dobývacího prostoru lomu Mokrá RNDr. Mojmír Vlašín: Zoologický průzkum lokality průběžná zpráva Mokrá -lom. Obojživelníci a plazi Mgr. Svatava Kubešová: Zpráva o řešení bryofloristického výzkumu dobývacího prostoru lomu Mokrá Mgr. Svatava Kubešová: Zpráva o řešení bryofloristického výzkumu EVL Sivický les Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků dobývacího prostoru lomu Mokrá Hřib Fechtnerův 13

14 14 Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků EVL Sivický les Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků PR Čihadlo Prof.RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.: Výroční zpráva o inventarizačním průzkumu motýlů (Lepidoptera) lomu Mokrá Prof.RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.: Výroční zpráva o inventarizačním průzkumu motýlů (Lepidoptera) EVL Sivický les Doc.RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.: Zpráva o postupu prací na inventarizačním průzkumu živočišné složky geobiocenóz (měkkýši a pavouci) dobývacího prostoru lomu Mokrá Den parků a muzeí v Josefovském údolí Doc.RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.: Zpráva o postupu prací na inventarizačním průzkumu živočišné složky geobiocenóz (měkkýši a pavouci) EVL Sivický les David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků EVL Sivický les David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků dobývacího prostoru lomu Mokrá David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků PR Velký Hornek David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků PR Údolí Říčky Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, PR Balcarova skála Vintoky za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 9 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, PR Mokřad pod Tipečkem za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 7 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, Vykydalova stráň za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 5 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu vodních brouků na území CHKO Moravský kras za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 14 str. RNDr. Pavel Kocourek: Mnohonožky Moravského krasu

15 Francová Daniela: Mykofloristický výzkum PR Březinka. Pedagogická fakulta UP Olomouc (rozpracováno) Práce s veřejností, výchovná a propagační činnost Výstava Lesy Drahanské vrchoviny (spolupráce s Muzeem Boskovicka), vernisáž Putovní výstava Putování za krásami Moravského krasu (spolupráce s Gymnáziem Rájec-Jestřebí), vernisáž , místa výstav: Rudice, Rájec-Jestřebí, Adanmov, Blansko, Letovice, Křtiny, Kunštát Výstava Výročí naší ochrany přírody (spolupráce s Muzeem Boskovicka) u příležitosti 50.výročí zákona o ochraně přírody a 50. výročí CHKO Moravský kras, vernisáž Den Země 2006 úklid Moravského krasu. Ve dvou termínech (sobota 1.4. a sobota 22.4.) proveden úklid tras naučných stezek, frekventovaných turistických cest. Obou akcí se zúčastnilo cca 650 brigádníků (školy, Česká spel. společnost, obce, skauti, Česká spořitelna Blansko, ŠLP Křtiny, LČR aj.) Evropský den parků v sobotu u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras s bohatým programem uspořádán ve spolupráci s řadou partnerů (Technické muzeum Brno, Město Adamov, ZO ČSS Býčí skála a Křtinské údolí, ŠLP Křtiny, Římskokatolická farnost Křtiny) otevření nové expozice o krasových jevech Rudické plošiny v prostorách Větrného mlýna v Rudici, ukázky tavby Otevírání nové expozice o Rudickém propadání ve Větrném mlýnu v Rudici železa v rekonstrukci pece z 8.-9.století, otevření 2 veřejnosti nepřístupných jeskyní, zpřístupnění kostnice v chrámu ve Křtinách aj., účast cca 1500 návštěvníků. V odpoledních hodinách zorganizován seminář pro starosty obcí CHKO na téma možného návrhu Moravského krasu mezi geoparky. X. Evropská noc pro netopýry, v areálu Sloupskošošůvských jeskyní (spolupráce Veronica, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Správa jeskyní MK, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras) exkurze do jeskyně, přednáška, ukázky živých netopýrů, účast 343 návštěvníků Den otevřených dveří v Amatérské jeskyni sobota a neděle , mimořádné zpřístupnění části nejdelšího jeskynního systému ČR u příležitosti 50. výroční 15

16 vyhlášení CHKO MK. Ve 36 vstupech jeskyni navštívilo 360 návštěvníků. Mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě ve dnech v Brně referát na téma Monitoring vlivu těžby vápence v lomu Mokrá na CHKO Moravský kras a využití získaných poznatků v územněplánovací dokumentaci Zřízení a provoz informačního místa na Správě CHKO v Blansku v rámci projektu ESF EPOS - spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, poskytování poradenství zaměřeného na agroenvironmentální opatření a ekologické zemědělství, účast na vzdělávacích školeních a seminářích. Orbis , evropské setkání Junáka svazu skautů a skautek v údolí Říčky. Pro Správu CHKO byly prováděny následující práce průzkum návštěvnosti na vybraných místech CHKO s dotazníkovým šetřením, úklid divokých skládek odpadků na k.ú. Ochoz u Brna Zhotovení scénáře a spolupráce při výrobě reklamního pořadu Pozvání do Moravského krasu pro obce a města regionu (pořad je od roku 2006 vysílán na rakouském programu TW1 na satelitu ASTRA) Přehled ediční činnosti (občasníky, periodika), rozhlasové relace, pořady v televizi Štefka Leoš: Moravian karst and the network of protected territories in the Czech republic. GEOGRAPHY, Sofie, Bulharsko, 2006, č. 6, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Jihomoravské ekolisty. Jihomoravský kraj, Brno, 3, 2006, č. 2, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Ostrovský zpravodaj č. 3., Ostrov u Macochy, říjen 2006, str Den otevřených dveří v Nové Amatérské jeskyni

17 NAUČNÉ STEZKY Moravského krasu Skalní amfiteátr Kolíbky na trase naučné stezky Jedovnické rybníky Rudické propadání Obálka nové publikace o naučných stezkách Moravského krasu NAUČNÉ STEZKY Vážení návštěvníci Moravského krasu. Zveme Vás na toulky po naučných stezkách, které Vás seznámí s nejzajímavějšími místy chráněné krajinné oblasti, jejich hodnotami a významem. Na sestavení panelů, budování a údržbě stezek se podílí řada organizací a firem. Při svých výletech můžete navštívit celkem sedm stezek, jež jsou vybaveny panely s vysvětlujícími texty a bohatou doprovodnou obrazovou informací. Jednotlivé trasy jsou v terénu označeny bílým čtvercem s šikmým zeleným pruhem. Informace získané na tabulích naučných stezek můžete doplnit návštěvou některého muzea nebo přírodní expozice. Kovařík Miroslav: Netopýři v CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Kovařík Miroslav: Popisy nových druhů a ochrana přírody. In: XIII. Miedzynarodowa szkola ochrony przyrody obszarów krasowych. (Sborník ze 13. ročníku Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Zalecziu Velkem), Bedzin, 2006: str Veselý Jaroslav, Kovařík Miroslav: Netopýři CHKO Český kras. In: XIII. Miedzynarodowa szkola ochrony przyrody obszarów krasowych. (Sborník ze 13. ročníku Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Zalecziu Velkem), Bedzin, 2006: 40. Kovařík Miroslav: Program péče o krajinu v CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č. 5: Kotouč Libor: Natura 2000 v Moravském krasu a jeho okolí. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Pigula Topí, Balák Ivan: Tajemství Býčí skály. Geografický magazín Koktejl, 10, 2006, str Štefka, L., Franc, D., Balák, I., Junek, J.: Padesáté výročí ochrany přírody Moravského krasu, Silva Bohemica, 5/2006, str Spolupráce s PLUM PRODUCTION s.r.o. při natáčení filmu pro Jihomoravský kraj (Býčí skála, NPR Vývěry Punkvy) VDV CHKO Moravský kras sestavení textů, fotografií, map, schémat pro DVD zajišťované Pozemkovým spolkem Hády (vylisování DVD v lednu 2007) Měkkýši Moravského krasu autorů Jaroslav Vašátko, Vojen Ložek a Michal Horsák vydala AOPK Správa CHKO Moravský kras, 2006, 62 str. Publikace Brněnsko část CHKO MK, provedeny první korektury, závěrečný výběr fotografií Český rozhlas Brno 45 minutové živé vysílání na téma 50. výročí CHKO Moravský kras, činnost Správy CHKO Český rozhlas 7 krátkých reportáží s pracovníky Správy CHKO na aktuální témata z Moravského krasu Česká televize natočení 3 pořadů Toulavé kamery za účasti pracovníků Správy CHKO (Rudické propadání, Býčí skála, Údolí Říčky) Česká televize - Jihomoravský večerník. 11 reportáží s pracovníky Správy CHKO MK na téma výročí CHKO MK, znečisťování krasových vod, likvidace divokých skládek, 17

18 18 netopýři, ochrana obojživelníků, pravěká kresba v Býčí skále aj. kabelová televize Blansko a na 10 min. pořad o biozemědělství Plakát CHKO Moravský kras Amatérská jeskyně, vydala AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO MK Významné akce Plán péče o CHKO MK v průběhu roky byl zpracován nový plán péče pro období , byl předjednán s nejdůležitějšími partnery a dne proběhlo na MŽP vypořádání připomínek. Mezinárodní konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras s účastí cca 100 účastníků (konference, terénní exkurze, koncert na Punkevních jeskyních) V. plenární zasedání národní sekce EUROPARC Česká republika ve dnech u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras na téma Aktuální otázky managementu území soustavy NATURA 2000 v České republice v Moravském krasu Příprava studie Geopark Moravský kras zorganizování několika jednání s MŽP ČR, obcemi a městy Moravského krasu, vybranými podnikateli a NGO zakončeno studií Regionální rozvojové agentury Brno Příprava geoparku Moravský kras (závěrečná zpráva, listopad 2006) Ukončení těžby v lomu Malá Dohoda u Holštejna rozhodnutím OBÚ Brno byla povolena likvidace kamenolomu za podmínek stanovených Správou CHKO. Jednalo se o poslední aktivní lom na vápenec v severní části CHKO V rámci rekonstrukce silničního povrchu úseku Blansko Skalní mlýn byl upraven propustek u Jakubova jezera a byly vybudovány trvalé zábrany pro přechod obojživelníků v délce 496 m. Celá investice byla financována Správou

19 a údržbou silnic Jihomoravského kraje z programu PHARE 2003 Modernizace přístupových komunikací do Moravského krasu. Náklad opatření na ochranu obojživelníků činil EURO. Ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Šlapanice byla dokončena likvidace nepovolených skládek nebezpečného lékárenského odpadu a provedena sanace kontaminovaného území v prostoru jeskynního komplexu Výpustek Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní služby Při Správě CHKO MK pracuje skupina stráže přírody. V současné době má 7 členů (+ 2 spolupracovníky v přijímací lhůtě). V roce 2006 byly plněny následující úkoly: uložena 1 bloková pokuta na místě v celkové výši 500,- Kč 7 společných strážních služeb s pracovníky Správy CHKO Koncert v Punkevních jeskyních u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras Odborná exkurze u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras 19

20 20 11 strážních služeb pracovníků Správy CHKO 31 kontrol speleologických pracovišť a jeskyní v konzervaci 4 strážci se zúčastnili na republikové konferenci strážců a terénních pracovníků 2 schůzky strážců se školením Počet zpracovávaných LHP Bylo vydáno závazné stanovisko pro LHP LHC Račice (pro část v CHKO Moravský kras). Oplocenka k ochraně výsadby dubu na extrémním stanovišti v Pustém žlebu Počet dokončených a schválených územních plánů. V roce 2006 nebyl dokončen a zastupitelstvem obce schválen žádný nový územní plán. Správa CHKO se vyjadřovala jako dotčený orgán státní správy k jednomu zadání (Žďár) a jednomu konceptu (Ochoz u Brna) územního plánu a 5 x ke změnám dokončených územních plánů obcí (Vavřinec, Březina 2x, Kanice a Žďár). Mezinárodní spolupráce. služební cesta Polsko účast na otevření zpřístupněné jeskyně Gleboka (projekt zpřístupnění zpracovali Ivan Balák a Ondřej Jäger) v parku Krajobrazovem Orlich Gniazd. zajištění celodenního programu (přednáška, exkurze) ministra životního prostředí Maroka zajištění programu návštěvy ředitele mexického NP Izta- Popo Alejandra Lópeze v Moravském krasu dne odborná exkurze lesníků ze Srbska v CHKO dne zajištění dvoudenního programu ( ) pro polské speleology z STJ KW Krakow v Moravském krasu. zajištění programu (23.10.) pro bulharské geografy z Geografického institutu ze Sofie zajištění celodenní exkurze lesníků z Litvy v CHKO MK ( )

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Výroční zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů za rok 2012. editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička

Výroční zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů za rok 2012. editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička České společnosti pro ochranu netopýrů za rok editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička O společnosti 2 Základní údaje 3 O činnosti v roce 4 1. Monitoring 4 2. Projekty věnované ochraně netopýrů v

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více