výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS"

Transkript

1 06 výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

2 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras Obsah Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky...3 Chráněná krajinná oblast Moravský kras základní údaje...7 Maloplošná zvláště chráněná území...7 Hospodaření...8 Výkon státní správy...8 Odborná činnost...9 Inventarizační a jiné průzkumy...13 Práce s veřejností, výchovná a propagační činnost...15 Přehled ediční činnosti...16 Významné akce...18 Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní služby...19 Počet zpracovávaných LHP...20 Počet dokončených a schválených územních plánů Mezinárodní spolupráce Hodnocení úrovně vedení dokumentace ochrany přírody, využití GIS, DPZ, ÚSOP...21 Fotodokumentace přírůstky...21 Informace o plnění specifických úkolů Správy CHKO

3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 4/05 ze dne 23. prosince Poslání Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů, vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody a centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny, odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem o ochraně přírody a krajiny, realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a 208 národních přírodních rezervacích a památkách na území celé ČR, administrace celostátních dotačních programů i vybraných fondů Evropských společenství (ES) zaměřených na ochranu přírody a krajiny, vyplácení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících, správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR, osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání, mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny; AOPK ČR je mj. vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR. AOPK ČR se organizačně člení na ředitelství a 37 regionálních pracovišť, z toho 13 krajských středisek a 24 správ chráněných krajinných oblastí (viz Mapa ČR s územní působností regionálních pracovišť). Ke dni měla celkem 616 pracovníků. Monitoring a výzkumy AOPK ČR zajišťovala v roce 2006 dlouhodobé sledování přírodních složek. Dokončila přípravnou fázi sledování stavu z hlediska ochrany podle směrnice o stanovištích. Pokračovala v monitoringu podle směrnice o ptácích. Na zajištění monitoringu v rámci soustavy Natura 2000 bylo vynaloženo přibližně 24,3 mil. Kč. AOPK ČR dále zahájila sledování referenčních podmínek podle rámcové směrnice o vodách a plnila závazky v souvislosti s dlouhodobým monitoringem půd v ČR. Výdaje na monitoring vod byly vyčísleny na téměř 1,7 mil. Kč. 3

4 Státní správa V průběhu roku 2006 vydaly správy CHKO správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů. Ve 129 případech bylo proti vydaným rozhodnutím podáno odvolání. Z uvedeného počtu odvolání bylo v 63 případech potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí, a odvolání tak zamítnuto. V roce 2006 podaly fyzické či právnické osoby podle zákona o poskytování informací na správy CHKO a krajská střediska písemných a ústních žádostí o informace. Ani v jednom případě nebylo poskytnutí informace rozhodnutím správy CHKO zamítnuto. Velmi významnou část výkonu státní správy tvořily náhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. Za rok 2006 bylo podáno 85 žádostí s celkovým požadavkem přes 200 miliónů Kč. Do konce roku bylo pravomocně rozhodnuto a proplaceno třicet pět případů s přiznanou újmou v celkové výši 15,9 miliónu Kč. AOPK ČR vyhlásila jedno nové maloplošné zvláště chráněná území. Byl schválen plán péče pro CHKO Pálava. Na MŽP byly předloženy plán péče pro Křivoklátsko a Moravský kras a návrhy plánů péče pro CHKO Třeboňsko a CHKO Český les. Dále byly schváleny či rozpracovány plány péče pro 181 maloplošných zvláště chráněných území. 4 Hadinec nachový Péče o chráněná území Pro realizaci praktických opatření na uchování a zlepšení stavu chráněných území byl využíván Program péče o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. Na PPK pro krajinu mimo zvláště chráněná území AOPK ČR v roce 2006 na podporu 777 realizovaných akcí čerpala 60,86 mil. Kč. Z titulu

5 podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy zpracovala AOPK ČR 15 odborných prací v celkové hodnotě 1,68 mil. Kč. MŽP pro rok 2006 přidělilo AOPK ČR na realizaci opatření v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti celkem 86,1 mil. Kč. V roce 2006 byly AOPK ČR přiděleny prostředky v hodnotě 4,3 mil. Kč na zajištění Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu. V rámci Programu revitalizace říčních systémů byly dokončeny čtyři akce a celkem se proinvestovalo 52,7 mil. Kč. Státní pozemky AOPK ČR je vlastníkem pozemků v přírodovědně nejcennějších územích. Během roku 2006 do správy AOPK ČR přibylo 612 ha, získaných bezúplatnými převody i výkupem. Ke konci roku AOPK ČR vlastnila téměř ha pozemků. Na správu majetku ve zvláště chráněných územích AOPK ČR vynaložila 18,7 mil. Kč. Práce s veřejností AOPK ČR v průběhu roku 2006 ujednotila oficiální doménu internetových stránek na V CHKO působí desítky vzdělávacích a informačních středisek, z nichž tři provozují správy CHKO, čtyři AOPK ČR finančně podpořila a na ostatních se poskytováním tiskových materiálů a informací podílely zejména správy CHKO. Pracovníci AOPK ČR provedli v regionech 510 exkurzí a vycházek s průvodcem v přírodě a uskutečnili téměř 660 přednášek pro veřejnost. AOPK ČR pořádala nebo se podílela na uspořádání 80 výstav s tématikou ochrany přírody a krajiny a na řadě s ukázkami prací ze soutěží pro mládež. AOPK ČR vydává či se podílí i na vydávání 14 periodických tiskovin, z nichž Ochrana přírody má celostátní dosah. Ve většině CHKO jsou instalovány samoobslužné informační kiosky s dotykovou obrazovkou. AOPK ČR udržuje 81 vlastních naučných stezek. Batolec červený Hospodaření AOPK ČR v roce 2006 hospodařila s konečným rozpočtem ve výši 495,3 mil. Kč. Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 156,1 mil. Kč. Celkové režijní náklady za celou organizaci byly 72,4 mil. Kč. 5

6 6

7 Chráněná krajinná oblast Moravský kras Základní údaje Adresa Správa CHKO Moravský kras Svitavská Blansko tel.: fax: web Rozloha 91 km2 Vyhlášena Výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne , č /55-A/6, kterým se zřizuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Maloplošná zvláště chráněná území KULTURNÍ PAMÁTKY 0 architektonické památky zříceniny hradů technické památky archeologické památky 1. Chrám P. Marie Bolestné 2. Jeskyně Kůlna 3. Hrad Holštejn 4. Větrný mlýn Ostrov u Macochy 5. Hrad Blansek 6. Větrný mlýn Rudice 7. Huť Františka 8. Jeskyně Býčí skála 9. Chrám Jména P. Marie 10. Jeskyně Pekárna 11. Hradisko Chochola A C D Punkva RAMSARSKÝ MOKŘAD Podzemní Punkva 3 ZÓNY OCHRANY PŘÍRODY Jedovnický p Křtinský p. 9 E NAUČNÉ STEZKY Rozloha (ha) 4 915,4 Přírodní rezervace ,7 Národní přírodní památka 2 18,4 Památné stromy památné aleje se 227 stromy A B C D E 4 Křtinský p. Počet Lopač B PAMÁTNÉ STROMY 1. zóna 2. zóna 3. zóna 1. Sloupsko-šošůvské jeskyně 2. Macocha stezka Jana Šmardy 3. Jedovnické rybníky Rudické propadání 4. Cesta železa 5. Josefovské údolí 6. Údolí Říčky 7. Hády a Údolí Říčky VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ JESKYNĚ Sloupsko-šošůvské jeskyně Jeskyně Balcarka Punkevní jeskyně, propast Macocha Kateřinská jeskyně Jeskyně Výpustek NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE (NPR) NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (NPP) NPR Vývěry Punkvy NPP Rudické propadání NPR Habrůvecká bučina NPR Býčí skála NPP Jeskyně Pekárna NPR Hádecká planinka PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR) Bílá voda Národní přírodní rezervace 5 km Sloupský p Říčka Říčka 1. PR Sloupsko-šošůvské jeskyně 2. PR Bílá voda 3. PR Balcarova skála Vintoky 4. PR Mokřad pod Tipečkem 5. PR Dřínová 6. PR U Výpustku 7. PR Březinka 8. PR Čihadlo 9. PR Údolí Říčky 10. PR Velký Hornek 11. PR U Brněnky chráněná krajinná oblast MORAVSKÝ KRAS 7

8 Hospodaření Počet pracovníků: 10 Rekvalifikace v rámci programu ASPIRANT 25: 1 Provozní rozpočet: ,- Kč Mzdy: ,- Kč Účelově navýšené prostředky: Natura ,- Kč Tiskoviny programu Natura ,- Kč Pozemky (zákon 95/1999 Sb.) ,- Kč Monitoring vod (WDF) ,- Kč Rezervní fond (ochranné pomůcky) ,- Kč Výročí CHKO ,- Kč Výkon státní správy V roce 2006 jsme vydali 113 správních rozhodnutí. Nejčastějším aktem, kdy Správa CHKO formou správního rozhodnutí vydává souhlas či nesouhlas, je posuzování stavebních aktivit s ohledem na podmínky ochrany přírody. Největší počet se týkal bytové výstavby a rekreační výstavby - 71 rozhodnutí. Proti tomuto okruhu rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání. 8 Prostředky určené k udržování a zlepšování přírodních podmínek v krajině: Program péče o krajinu MŽP (PPK) ,- Kč Program péče o pozemky v majetku státu (MaS) ,- Kč Prostředky mimo rozpočet Správy CHKO: Program SAPARD ,- Kč Program LIFE ,- Kč Projekt EPOS OPRLZ ,- Kč Sdružení Cortusa (inventarizační průzkumy, tisk) ,- Kč PHARE 2003 (úprava migr. cest obojživelníků) ,- Střevíčník pantoflíček

9 Právní moci nabylo správní řízení týkající se náhrady újmy za ztížené lesní hospodaření za rok 2004 MZLU Brno - Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. V roce 2006 jsme vydali 3 pravomocná rozhodnutí újmě za nehnojení v 1. zóně CHKO. Proti rozhodnutí o újmě za ztížené lesní hospodaření za rok 2005 se MZLU ŠLP Křtiny odvolal. Specifikem činnosti je povolování a kontrola speleologických průzkumů. Rozhodnutími byl 8 základním organizacím České speleologické činnosti povolen průzkum na 11 lokalitách. Správa CHKO vydala 5 rozhodnutí - výjimky z ochranných podmínek kriticky a silně ohrožených druhů a evidovala 40 (5 druhů) živočichů v přímé péči člověka (zejména mimo území CHKO). Ještěrka zelená Odborná činnost a) Plán péče o CHKO MK hlavní odborný úkol: V roce 2006 byl vypracován nový koncepční dokument pro CHKO na období Dne byly na MŽP vypořádány připomínky a plán péče byl uzavřen. b) Pracovníci Správy CHKO se podíleli jako konzultanti na následujících pracích: Doktoranské práce: Jana Bednářová: Vyhodnocení odchytů netopýrů na území Moravského krasu, PřF MU Brno (rozpracovaná práce) Hana Berková: Vyhodnocení aktivity netopýrů pomocí elektronické vletové brány, PřF MU Brno (rozpracovaná práce) Diplomové práce: Jan Fránek: Faunistická analýza vybraných druhů savců Moravského krasu. Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav botaniky a zoologie. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 65 str. Knížek Martin: Charakter proudění vody a krasových kanálů na základě kvantitativních stopovacích zkoušek (Moravský kras), Ústav geologických věd, MU Brno, MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 86 str. Tesař Jaroslav: Využití map 1. a 2. vojenského mapování a indikačních skic k mapám stabilního katastru při hodnocení vývoje krajiny na příkladu katastrálních území Sloup 9

10 10 Hlaváček jarní v Moravském krasu, Šošůvka, Holštejn a Ostrov u Macochy (rozpracovaná práce, dokončení 2007) Kubíček Martin: Vývoj krasové krajiny na základě studia časových řad leteckých orotofotomap (rozpracovaná práce, dokončení 2007) Barbora Nejezchlebová: Dokumentace zaniklých hranic pozemků v CHKO Moravský kras, MZLU v Brně. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 80 str. Martina Novotná (2006): Kamenné zídky a terasy v Ostrově u Macochy, MZLU v Brně. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 110 str. Linda Blažková: Zimní monitorování netopýrů v Moravském krasu, MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 64 str. Kateřina Chalupková: Studium obojživelníků (Amphibia) v Moravském krasu, MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 50 str. Petra Tesařová: Dynamika zimování netopýra černého na území Moravského krasu, MZLU Brno Eva Korábová, Pedagogická fakulta MU Brno: Průzkum návštěvnosti a výzkum názorů turistů a obyvatel Moravského krasu (rozpracovaná práce) Bakalářské práce: Michalcová Dana: Lesní vegetace Moravského krasu, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav botaniky a zoologie. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 54 str.

11 Tomáš Musil: Výskyt holuba doupňáka (Columba oenas) v CHKO Moravský kras. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 46 str. Přibylová Eva: Inventarizace nově objevených prostor Sloupské části Amatérské jeskyně. UP Olomouc (rozpracováno) Absolventské práce na Vyšších odborných školách: Radek Slouka: Antropogenní tvary reliéfu v Lažánkách u Blanska, NHŠ a VOŠ Boskovice. MS (uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 79 str. Odborné praxe studentů: Jana Kozielková, přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, fyzická geografie týdenní praxe Výuka studentů na Správě CHKO Moravský kras Tibor Schwarz, VOŠ a SŠ zemědělská Chrudim, 3 týdenní praxe Hydrogeologický kurz pro studenty UK Praha realizace série stopovacích zkoušek ve střední části Moravského krasu na Rudické plošině Školení ZOZ: 2 pracovníci Správy CHKO (Dr.M.Kovařík, Ing.D.Franc) vykonali dne zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti Monitoring biotopů a druhů: zimní monitoring netopýrů byl proveden v 23 jeskyních (Správa CHKO zajistila 7 lokalit). Na tento výzkum bylo navázáno sledování dynamiky zimování v Erichově jeskyni aktualizace vrstvy mapování biotopů v aktualizačním okrsku Moravský kras-sever (spolupráce AOPK středisko Brno) Další odborné úkoly: vyznačení a kontrola těžebních zásahů v NPR Býčí skála a PR Čihadlo dle plánů péče o tyto rezervace výkup pozemků o výměře m2 v NPR Vývěry Punkvy konzultace stavebních záměrů s investory a projektanty, účast na tvorbě územních plánů obcí s cílem skloubit předkládané návrhy s uchováním přírodních hodnot území doplňování knihovny Správy CHKO, zapůjčování odborné literatury studentům a dalším zájemcům vymezení druhově bohatých trvalých travních porostů v LPIS pro (350 segmentů v CHKO, 39 segmentů mimo CHKO - ve spolupráci s AOPK středisko Brno) 11

12 účast na jednáních a terénních šetřeních (zástupce Správy CHKO - člen sboru zástupců) pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú.krasová a Veselice na Moravě řešeno 13 případů (10 druhů) týkajících se poraněných zvířat a odchytu živočichů nejčastěji se jednalo o netopýry v bytech nebo domech (8 případů) série odborných přednášek na téma Krasová území ČR a Karsologie I. pro studenty Masarykovy univerzity Brno, Ústav geologických věd + 2 odborné exkurze utřídění geologické sbírky na Gymnáziu Vejrostova ul. v Brně Odborné úkoly s celorepublikovým přesahem: práce v odborné skupině při tvorbě zřizovacích dokumentů Správy jeskyní ČR řízení Odborné skupiny pro informatiku AOPK ČR. V roce 2006 byla činnost směřována především na koncepční a SW řešení aplikace Spisová služba. Práce na Spisové službě pokračovala zadáním projektu Spisové služby pod LN VUMS Legend, s.r.o., analytickými pracemi a oponenturami SW řešení. Na konci roku 2006 byl produkt nasazen v celé Agentuře AOPK ČR. práce v expertní komisi MŽP při výběru projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2007 práce v odborné pracovní skupině AOPK ČR pro vyhodnocování PPK práce v Poradním sboru pro revitalizaci říčních systémů Brno zajištění zasedání Českého ramsarského výboru v Moravském krasu spolupráce na Atlasu krajiny ČR (list krasové jevy prof. P. Bosák, prof. J. Demek) práce v Kolegiu ředitele AOPK ČR 12 Instalace migračních bariér pro ochranu obojživelníků

13 Inventarizační a jiné průzkumy a) Dokončené inventarizační průzkumy: Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Makrocycety národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 48 str. Mgr. Svatava Kubešová: Bryofloristický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 25 str. RNDr. Jana Kocourková, CSc.: Zpráva z výzkumu v CHKO Moravský kras. NPR Vývěry Punkvy. Lišejníky a lichenikolní houby. MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 50 str. Mgr. Zdeněk Vermouzek: Ptáci přírodní rezervace Březinka, MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 10 str. b) Rozpracované inventarizační průzkumy: RNDr. Jana Kocourková,CSc.: Lišejníky a lichenikolní houby lomu Mokrá RNDr. Jana Kocourková,CSc.: Lišejníky a lichenikolní houby EVL Sivický les Ing.Pavel Lustyk: Inventarizační průzkum EVL Sivický les, vyšší rostliny Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Zpráva o postupu prací na mykofloristickém výzkumu v EVL Sivický les Dr.Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Alois Vágner: Zpráva o postupu prací na mykofloristickém výzkumu dobývacího prostoru lomu Mokrá RNDr. Mojmír Vlašín: Zoologický průzkum lokality průběžná zpráva Mokrá -lom. Obojživelníci a plazi Mgr. Svatava Kubešová: Zpráva o řešení bryofloristického výzkumu dobývacího prostoru lomu Mokrá Mgr. Svatava Kubešová: Zpráva o řešení bryofloristického výzkumu EVL Sivický les Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků dobývacího prostoru lomu Mokrá Hřib Fechtnerův 13

14 14 Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků EVL Sivický les Mgr. Zdeněk Vermouzek: Zpráva o průběhu prací na inventarizačním průzkumu ptáků PR Čihadlo Prof.RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.: Výroční zpráva o inventarizačním průzkumu motýlů (Lepidoptera) lomu Mokrá Prof.RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.: Výroční zpráva o inventarizačním průzkumu motýlů (Lepidoptera) EVL Sivický les Doc.RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.: Zpráva o postupu prací na inventarizačním průzkumu živočišné složky geobiocenóz (měkkýši a pavouci) dobývacího prostoru lomu Mokrá Den parků a muzeí v Josefovském údolí Doc.RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.: Zpráva o postupu prací na inventarizačním průzkumu živočišné složky geobiocenóz (měkkýši a pavouci) EVL Sivický les David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků EVL Sivický les David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků dobývacího prostoru lomu Mokrá David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků PR Velký Hornek David Hauck a Luboš Purchart: Inventarizační průzkum brouků PR Údolí Říčky Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, PR Balcarova skála Vintoky za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 9 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, PR Mokřad pod Tipečkem za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 7 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu brouků na území CHKO Moravský kras, Vykydalova stráň za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 5 str. Doc.MUDr.Alois Hamet, Zdeněk Vancl, RNDr. Milan Boukal: Předběžné výsledky průzkumu vodních brouků na území CHKO Moravský kras za říjen 2005 a rok MS (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 14 str. RNDr. Pavel Kocourek: Mnohonožky Moravského krasu

15 Francová Daniela: Mykofloristický výzkum PR Březinka. Pedagogická fakulta UP Olomouc (rozpracováno) Práce s veřejností, výchovná a propagační činnost Výstava Lesy Drahanské vrchoviny (spolupráce s Muzeem Boskovicka), vernisáž Putovní výstava Putování za krásami Moravského krasu (spolupráce s Gymnáziem Rájec-Jestřebí), vernisáž , místa výstav: Rudice, Rájec-Jestřebí, Adanmov, Blansko, Letovice, Křtiny, Kunštát Výstava Výročí naší ochrany přírody (spolupráce s Muzeem Boskovicka) u příležitosti 50.výročí zákona o ochraně přírody a 50. výročí CHKO Moravský kras, vernisáž Den Země 2006 úklid Moravského krasu. Ve dvou termínech (sobota 1.4. a sobota 22.4.) proveden úklid tras naučných stezek, frekventovaných turistických cest. Obou akcí se zúčastnilo cca 650 brigádníků (školy, Česká spel. společnost, obce, skauti, Česká spořitelna Blansko, ŠLP Křtiny, LČR aj.) Evropský den parků v sobotu u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras s bohatým programem uspořádán ve spolupráci s řadou partnerů (Technické muzeum Brno, Město Adamov, ZO ČSS Býčí skála a Křtinské údolí, ŠLP Křtiny, Římskokatolická farnost Křtiny) otevření nové expozice o krasových jevech Rudické plošiny v prostorách Větrného mlýna v Rudici, ukázky tavby Otevírání nové expozice o Rudickém propadání ve Větrném mlýnu v Rudici železa v rekonstrukci pece z 8.-9.století, otevření 2 veřejnosti nepřístupných jeskyní, zpřístupnění kostnice v chrámu ve Křtinách aj., účast cca 1500 návštěvníků. V odpoledních hodinách zorganizován seminář pro starosty obcí CHKO na téma možného návrhu Moravského krasu mezi geoparky. X. Evropská noc pro netopýry, v areálu Sloupskošošůvských jeskyní (spolupráce Veronica, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Správa jeskyní MK, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras) exkurze do jeskyně, přednáška, ukázky živých netopýrů, účast 343 návštěvníků Den otevřených dveří v Amatérské jeskyni sobota a neděle , mimořádné zpřístupnění části nejdelšího jeskynního systému ČR u příležitosti 50. výroční 15

16 vyhlášení CHKO MK. Ve 36 vstupech jeskyni navštívilo 360 návštěvníků. Mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě ve dnech v Brně referát na téma Monitoring vlivu těžby vápence v lomu Mokrá na CHKO Moravský kras a využití získaných poznatků v územněplánovací dokumentaci Zřízení a provoz informačního místa na Správě CHKO v Blansku v rámci projektu ESF EPOS - spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, poskytování poradenství zaměřeného na agroenvironmentální opatření a ekologické zemědělství, účast na vzdělávacích školeních a seminářích. Orbis , evropské setkání Junáka svazu skautů a skautek v údolí Říčky. Pro Správu CHKO byly prováděny následující práce průzkum návštěvnosti na vybraných místech CHKO s dotazníkovým šetřením, úklid divokých skládek odpadků na k.ú. Ochoz u Brna Zhotovení scénáře a spolupráce při výrobě reklamního pořadu Pozvání do Moravského krasu pro obce a města regionu (pořad je od roku 2006 vysílán na rakouském programu TW1 na satelitu ASTRA) Přehled ediční činnosti (občasníky, periodika), rozhlasové relace, pořady v televizi Štefka Leoš: Moravian karst and the network of protected territories in the Czech republic. GEOGRAPHY, Sofie, Bulharsko, 2006, č. 6, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Jihomoravské ekolisty. Jihomoravský kraj, Brno, 3, 2006, č. 2, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Štefka Leoš: 50 let CHKO Moravský kras. Ostrovský zpravodaj č. 3., Ostrov u Macochy, říjen 2006, str Den otevřených dveří v Nové Amatérské jeskyni

17 NAUČNÉ STEZKY Moravského krasu Skalní amfiteátr Kolíbky na trase naučné stezky Jedovnické rybníky Rudické propadání Obálka nové publikace o naučných stezkách Moravského krasu NAUČNÉ STEZKY Vážení návštěvníci Moravského krasu. Zveme Vás na toulky po naučných stezkách, které Vás seznámí s nejzajímavějšími místy chráněné krajinné oblasti, jejich hodnotami a významem. Na sestavení panelů, budování a údržbě stezek se podílí řada organizací a firem. Při svých výletech můžete navštívit celkem sedm stezek, jež jsou vybaveny panely s vysvětlujícími texty a bohatou doprovodnou obrazovou informací. Jednotlivé trasy jsou v terénu označeny bílým čtvercem s šikmým zeleným pruhem. Informace získané na tabulích naučných stezek můžete doplnit návštěvou některého muzea nebo přírodní expozice. Kovařík Miroslav: Netopýři v CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Kovařík Miroslav: Popisy nových druhů a ochrana přírody. In: XIII. Miedzynarodowa szkola ochrony przyrody obszarów krasowych. (Sborník ze 13. ročníku Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Zalecziu Velkem), Bedzin, 2006: str Veselý Jaroslav, Kovařík Miroslav: Netopýři CHKO Český kras. In: XIII. Miedzynarodowa szkola ochrony przyrody obszarów krasowych. (Sborník ze 13. ročníku Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Zalecziu Velkem), Bedzin, 2006: 40. Kovařík Miroslav: Program péče o krajinu v CHKO Moravský kras. Ochrana přírody, 61, 2006, č. 5: Kotouč Libor: Natura 2000 v Moravském krasu a jeho okolí. Ochrana přírody, 61, 2006, č.8, str Pigula Topí, Balák Ivan: Tajemství Býčí skály. Geografický magazín Koktejl, 10, 2006, str Štefka, L., Franc, D., Balák, I., Junek, J.: Padesáté výročí ochrany přírody Moravského krasu, Silva Bohemica, 5/2006, str Spolupráce s PLUM PRODUCTION s.r.o. při natáčení filmu pro Jihomoravský kraj (Býčí skála, NPR Vývěry Punkvy) VDV CHKO Moravský kras sestavení textů, fotografií, map, schémat pro DVD zajišťované Pozemkovým spolkem Hády (vylisování DVD v lednu 2007) Měkkýši Moravského krasu autorů Jaroslav Vašátko, Vojen Ložek a Michal Horsák vydala AOPK Správa CHKO Moravský kras, 2006, 62 str. Publikace Brněnsko část CHKO MK, provedeny první korektury, závěrečný výběr fotografií Český rozhlas Brno 45 minutové živé vysílání na téma 50. výročí CHKO Moravský kras, činnost Správy CHKO Český rozhlas 7 krátkých reportáží s pracovníky Správy CHKO na aktuální témata z Moravského krasu Česká televize natočení 3 pořadů Toulavé kamery za účasti pracovníků Správy CHKO (Rudické propadání, Býčí skála, Údolí Říčky) Česká televize - Jihomoravský večerník. 11 reportáží s pracovníky Správy CHKO MK na téma výročí CHKO MK, znečisťování krasových vod, likvidace divokých skládek, 17

18 18 netopýři, ochrana obojživelníků, pravěká kresba v Býčí skále aj. kabelová televize Blansko a na 10 min. pořad o biozemědělství Plakát CHKO Moravský kras Amatérská jeskyně, vydala AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO MK Významné akce Plán péče o CHKO MK v průběhu roky byl zpracován nový plán péče pro období , byl předjednán s nejdůležitějšími partnery a dne proběhlo na MŽP vypořádání připomínek. Mezinárodní konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras s účastí cca 100 účastníků (konference, terénní exkurze, koncert na Punkevních jeskyních) V. plenární zasedání národní sekce EUROPARC Česká republika ve dnech u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras na téma Aktuální otázky managementu území soustavy NATURA 2000 v České republice v Moravském krasu Příprava studie Geopark Moravský kras zorganizování několika jednání s MŽP ČR, obcemi a městy Moravského krasu, vybranými podnikateli a NGO zakončeno studií Regionální rozvojové agentury Brno Příprava geoparku Moravský kras (závěrečná zpráva, listopad 2006) Ukončení těžby v lomu Malá Dohoda u Holštejna rozhodnutím OBÚ Brno byla povolena likvidace kamenolomu za podmínek stanovených Správou CHKO. Jednalo se o poslední aktivní lom na vápenec v severní části CHKO V rámci rekonstrukce silničního povrchu úseku Blansko Skalní mlýn byl upraven propustek u Jakubova jezera a byly vybudovány trvalé zábrany pro přechod obojživelníků v délce 496 m. Celá investice byla financována Správou

19 a údržbou silnic Jihomoravského kraje z programu PHARE 2003 Modernizace přístupových komunikací do Moravského krasu. Náklad opatření na ochranu obojživelníků činil EURO. Ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Šlapanice byla dokončena likvidace nepovolených skládek nebezpečného lékárenského odpadu a provedena sanace kontaminovaného území v prostoru jeskynního komplexu Výpustek Hodnocení kontrolní činnosti v CHKO a MCHÚ, úroveň strážní služby Při Správě CHKO MK pracuje skupina stráže přírody. V současné době má 7 členů (+ 2 spolupracovníky v přijímací lhůtě). V roce 2006 byly plněny následující úkoly: uložena 1 bloková pokuta na místě v celkové výši 500,- Kč 7 společných strážních služeb s pracovníky Správy CHKO Koncert v Punkevních jeskyních u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras Odborná exkurze u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras 19

20 20 11 strážních služeb pracovníků Správy CHKO 31 kontrol speleologických pracovišť a jeskyní v konzervaci 4 strážci se zúčastnili na republikové konferenci strážců a terénních pracovníků 2 schůzky strážců se školením Počet zpracovávaných LHP Bylo vydáno závazné stanovisko pro LHP LHC Račice (pro část v CHKO Moravský kras). Oplocenka k ochraně výsadby dubu na extrémním stanovišti v Pustém žlebu Počet dokončených a schválených územních plánů. V roce 2006 nebyl dokončen a zastupitelstvem obce schválen žádný nový územní plán. Správa CHKO se vyjadřovala jako dotčený orgán státní správy k jednomu zadání (Žďár) a jednomu konceptu (Ochoz u Brna) územního plánu a 5 x ke změnám dokončených územních plánů obcí (Vavřinec, Březina 2x, Kanice a Žďár). Mezinárodní spolupráce. služební cesta Polsko účast na otevření zpřístupněné jeskyně Gleboka (projekt zpřístupnění zpracovali Ivan Balák a Ondřej Jäger) v parku Krajobrazovem Orlich Gniazd. zajištění celodenního programu (přednáška, exkurze) ministra životního prostředí Maroka zajištění programu návštěvy ředitele mexického NP Izta- Popo Alejandra Lópeze v Moravském krasu dne odborná exkurze lesníků ze Srbska v CHKO dne zajištění dvoudenního programu ( ) pro polské speleology z STJ KW Krakow v Moravském krasu. zajištění programu (23.10.) pro bulharské geografy z Geografického institutu ze Sofie zajištění celodenní exkurze lesníků z Litvy v CHKO MK ( )

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2004

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2004 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2004 Správa chráněné krajinné oblasti MORAVSKÝ KRAS Adresa: Svitavská 29, 678 01 Blansko tel.: 516 417 825, fax: 516 418 158 mail: morkras@schkocr.cz Rozloha:

Více

výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS 07 SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI výroční zpráva moravský kras AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS 2 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras Obsah Agentura ochrany přírody

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2002

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2002 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2002 Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras I. Základní údaje Adresa: Svitavská 29, 678 01 Blansko, tel.:516 417 825, fax: 516 418 158, e-mail: schkomk@iol.cz,,

Více

Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost Lidé a krajina II

Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost Lidé a krajina II Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost Lidé a krajina II Skalní mlýn, 4. - 5. dubna 2013 CHKO Moravský kras lidé a příroda CHKO vyhlášena 1956 rozloha: 92 km 2 nejvýznamnější krasové území České

Více

v roënì zpr va 08moravsk kras spr va chr nãn krajinn oblasti Õrody a krajiny»r agentura ochrany pr

v roënì zpr va 08moravsk kras spr va chr nãn krajinn oblasti Õrody a krajiny»r agentura ochrany pr 08moravsk kras spr va chr nãn krajinn oblasti v roënì zpr va Õrody a krajiny»r agentura ochrany pr spr va CHKO MOravsk kras Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015 REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIŽNÍ MORAVA Správa CHKO Moravský kras Svitavská 29 678 01 Blansko tel.: 516 428 894 ID DS: ngbdyqr e-mail: antonin.tuma@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2003

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2003 Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2003 Správa chráněné krajinné oblasti MORAVSKÝ KRAS Adresa: Svitavská 29, 678 01 Blansko tel.: 516 417 825, fax: 516 418 158 mail: morkras@schkocr.cz Rozloha:

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Čj.: MZP/201 7/620/227 Ev.č.: ENV/201 7/19075 ODESÍLATEL: ADRESÁT: Ministerstvo žívotního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Čj.: MZP/201 7/620/227 Ev.č.: ENV/201 7/19075 ODESÍLATEL: ADRESÁT: Ministerstvo žívotního prostředí Ministerstvo žívotního prostředí ODESÍLATEL: Ministerstvo životnĺho prostředĺ Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne 31. srpna

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Den Země 2016 24. ročník úklidu Moravského krasu u příležitosti 60. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras

Den Země 2016 24. ročník úklidu Moravského krasu u příležitosti 60. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras Svitavská 29 678 01 Blansko tel.: 516 428 880 fax: 516 410 525 e-mail: morkras@nature.cz www.moravskykras.nature.cz Den Země 2016 24. ročník úklidu Moravského krasu u příležitosti 60. výročí vyhlášení

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV Grantový projekt UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV, který je realizován v programu OP VK,registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029 5. KLÍČOVÁ AKTIVITA NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV Ucelená

Více

Výroční zpráva AOPK ČR za rok 2012 Správa CHKO Moravský kras

Výroční zpráva AOPK ČR za rok 2012 Správa CHKO Moravský kras Výroční zpráva AOPK ČR za rok 2012 Správa CHKO Moravský kras 1. Výkon státní správy V roce 2012 vydala Správa CHKO Moravský kras 260 správních rozhodnutí a závazných stanovisek. Nejčastějším aktem byla

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Naděžda Urbaňcová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Frýdek-Místek Podpory při hospodaření v lesích z resortu životního

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

GIT a krajinotvorné programy v ČR

GIT a krajinotvorné programy v ČR GIT a krajinotvorné programy v ČR KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTI CE DO RO ZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

31. výzva Ministerstva životního prostředí

31. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_031 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_31. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná - kraje 31. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Základní informace Délka trvání projektu 6 let (2014-2019) Předpokládané náklady 607 879 Euro Příjemce podpory ČSOP Salamandr,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová přechodně chráněná plocha nebyla vyhlášena.

Nová přechodně chráněná plocha nebyla vyhlášena. Výroční zpráva AOPK ČR za rok 2010 Správa CHKO Moravský kras 1. Přechodně chráněné plochy. Nová přechodně chráněná plocha nebyla vyhlášena. 2. Počet zpracovávaných LHP + hodnocení součinnosti při jejich

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Praha, 12/2012 Situace v České republice Rekultivace přestávají být pouze technickým procesem diverzifikace postupů a cílů rekultivací.

Více

Geosites a geologický výzkum v geoparcích Sekce Geosites Moderátor Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. Miroslav Lupač Geopark J.Barranda

Geosites a geologický výzkum v geoparcích Sekce Geosites Moderátor Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. Miroslav Lupač Geopark J.Barranda Geosites a geologický výzkum v geoparcích Sekce Geosites Moderátor Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. Miroslav Lupač Geopark J.Barranda Jaká je role geoparků ve výzkumu území, jaká je role v identifikaci geologických

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 9.4.2014 Senožaty VRT Ochrana krajiny X Povinnosti státu k ochraně krajiny vyplývají z mezinárodních úmluv a

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Kaplice Slavonice Pasohlávky České Budějovice Třebíč Bystřice

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

2. Počet zpracovávaných LHP Spolupráce s Ing. Kolibáčem na přípravě LHP pro lesy v majetku státu, právo hospodaření AOPK ČR.

2. Počet zpracovávaných LHP Spolupráce s Ing. Kolibáčem na přípravě LHP pro lesy v majetku státu, právo hospodaření AOPK ČR. Výroční zpráva APOK ČR za rok 2009 Správa CHKO Moravský kras 1. Přechodně chráněné plochy Nová přechodně chráněná plocha nebyla vyhlášena. 2. Počet zpracovávaných LHP Spolupráce s Ing. Kolibáčem na přípravě

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast fyzická geografie ČR Datum vytvoření 16.11. 2012 Ročník 2. Stručný obsah Geomorfologie - Kras, jeskyně Způsob využití gymnázium Autor Mgr. Magdaléna Teplá

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Výroční zpráva AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras za rok 2013

Výroční zpráva AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras za rok 2013 Výroční zpráva AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras za rok 2013 1. Výkon státní správy V roce 2013 vydala Správa CHKO Moravský kras 209 správních rozhodnutí a závazných stanovisek. Nejčastějším aktem byla

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

GEOFYZIKÁLNÍ TOULKY RUDICE A OKOLÍ

GEOFYZIKÁLNÍ TOULKY RUDICE A OKOLÍ GEOFYZIKÁLNÍ TOULKY RUDICE A OKOLÍ Prapůvodní osídlení zdejší krajiny spadá do období slovanské kolonizace na počátku 9. století. Slované se ve zdejších hvozdech usídlili jako prospektoři, uhlíři a hlavně

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2015 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více