6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost, ze stipendií a z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Tímto způsobem se plátci mzdy ve smyslu občanského soudního řádu (pro účely exekucí) stávají i ti, kteří uvedená plnění vyplácejí. Viz k tomu výklad v následujících dvou kapitolách. Výčet příjmů v zákoníku práce ( 145) a občanském soudním řádu ( 299), z nichž jsou srážky prováděny, je taxativní, a nelze je proto rozšiřovat na příjmy jiné. Není proto například žádná opora v zákoně pro provedení srážek z vráceného přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti při jejím ročním zúčtování a ani z daňového bonusu, který je součástí daňového zvýhodnění na vyživované děti. Podle výslovného textu ustanovení 277 odst. 2 občanského soudního řádu se do čisté mzdy nepočítají částky poskytované na náhradu výdajů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách. Srážky se tak neprovádějí z cestovních náhrad, poskytovaných podle zákoníku práce, a to i kdyby je zaměstnavatel poskytoval ve vyšším rozsahu oproti zákonu, dále z náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce ( 190 ZP), a neprovádějí se ani ze sociálních výpomocí poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci a ani z peněžitého vyrovnání (tzv. konkurenčního) vypláceného bývalému zaměstnanci na základě konkurenční doložky po dobu trvání jeho závazku nevykonávat činnost, která by měla vůči bývalému zaměstnavateli soutěžní povahu ( 310 odst. 1 ZP) SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 6.1 Obecně Zásadní změna nastala od roku 2009 ve vztahu k dávkám nemocenského pojištění. Podle zákona o nemocenském pojištění nešlo dohodu o srážkách z vyplácených dávek nemocenského pojištění uzavřít, s výjimkou dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce nebo regresní náhrady. Znamenalo to, že ani uzavřené dohody o srážkách ze mzdy se nevztahovaly na srážky z dávek nemocenského pojištění (jestliže nebyly uzavřeny pro účely uvedené v 50 ZNP, které jsou zmíněny v předchozí větě). Správy sociálního zabezpečení tak z nemocenského a jiných dávek nemocenského pojištění prováděly zásadně jen srážky pro účely výkonu rozhodnutí nařízených soudy, soudními exekutory a správními úřady (soudní a úřední exekuce). Novelou zákona o nemocenském pojištění provedenou zákonem č. 470/2011 Sb. byl od změněn 50 zákona o nemocenském pojištění tak, že srážky z dávek jsou prováděny též na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení pohledávky dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí. Nemusí pochopitelně jít o samostatnou dohodu o srážkách z dávek nemocenského pojištění, kterou by dlužník uzavřel s příslušnou správou sociálního zabezpečení. Tento účel naplňuje běžná dohoda o srážkách ze mzdy a z dalších příjmů uzavřená podle 551 občanského zákoníku (od podle NOZ). Dohoda se však nesmí týkat jiné vyživovací povinnosti podle zákona o rodině (od podle NOZ), než je vyživovací povinnost rodičů k dětem a dětí k rodičům. Pod pojmem dlužné výživné nelze chápat jen nedoplatky výživného, ale i běžné výživné podle 280 odst. 2 občanského soudního řádu. Jestliže zaměstnavatel sráží zaměstnanci na takto zajištěné výživné, musí předat okresní správě sociálního zabezpečení, resp. Pražské správě sociálního zabezpečení spolu s žádostí o dávku i kopii dohody o srážkách ze mzdy. OSSZ by měla přímo informovat zaměstnavatele o výši provedené srážky [ačkoli k tomu přímou povinnost zákon neukládá analogicky by však mělo být 47

2 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ postupováno dle 116 odst. 5 písm. e) ZNP]. Viz též výklad v podkapitolách 4.4 a 4.5. Srážky se, pokud jde o dávky nemocenského pojištění, provádějí [podle 299 odst. 1 písm. b) a c) OSŘ] z nemocenského a z peněžité pomoci v mateřství (na základě výše uvedené novely ZNP se od srážky neprovádějí z ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, což se týká i dohod o srážkách z dávek). Přitom platí, že pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy. Rovněž ustanovení 293 odst. 1 občanského soudního řádu uvádí, že změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se toto nařízení i na mzdu povinného u nového plátce. Za mzdu pak zákon považuje i jiné příjmy uvedené v 299 občanského soudního řádu, tedy i dávky nemocenského pojištění. Ze zákona sice platí, že srážky ze mzdy je každý plátce mzdy (je-li několik plátců, vyplácejících mzdu vedle sebe) povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí (soudem, soudním exekutorem nebo správním úřadem), obecně je ale současně vyjádřena povinnost nového plátce mzdy provádět srážky již dnem, kdy se od povinného nebo od dosavadního plátce mzdy dozví, že byl soudem (resp. jiným oprávněným orgánem) nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky. Pokud se v ustanoveních občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy hovoří o plátci mzdy, vztahují se příslušná ustanovení též na právnickou a fyzickou osobu, vůči kterým má povinný nárok na některé z příjmů uvedených v 299 občanského soudního řádu, tedy i na příslušné orgány nemocenského pojištění. Jestliže povinný po nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy získá místo mzdy nebo vedle ní právo na některý z příjmů, uvedených v 299 občanského soudního řádu, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí i na tento příjem ( 301 a 302 OSŘ). 6.2 Exekuční srážky z dávek od roku 2013 Do roku 2012 bylo provádění výkonu rozhodnutí soudu a exekucí prováděných na základě exekučních příkazů vydaných soudními exekutory nebo správními úřady srážkami ze mzdy a dalších příjmů, pokud jde o dávky nemocenského pojištění, velkým problémem. Česká správa sociálního zabezpečení k tomuto postupu vydala v roce 2009 metodický pokyn, který rozlišoval, zda OSSZ vyplácí dávky v době trvání zaměstnání nebo zda byla jediným plátcem příjmu, který exekuci podléhá. V prvním případě se uplatňovala ustanovení 297 a 298 občanského soudního řádu, neboť povinný (dlužník) měl několik plátců mzdy. OSSZ proto prováděla srážky až ode dne, kdy jí bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí soudem nebo exekuční příkaz tato rozhodnutí musela být adresována příslušné OSSZ. Zaměstnavatel sice měl povinnost podle 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění neprodleně oznámit OSSZ všechny skutečnosti, které mohu mít vliv na výplatu dávek nemocenského pojištění, tedy i údaj o exekučních srážkách ze mzdy, ale tato informace byla pro OSSZ pouze podkladem, aby oznámila soudu či soudnímu exekutorovi nebo příslušnému správnímu úřadu, že bude plátcem dávky nemocenského pojištění. Jen v případech, kdy OSSZ vyplácela dávky nemocenského pojištění po skončení zaměstnání a byla tudíž jediným plátcem příjmu, prováděla z vyplácených dávek bezprostředně srážky, které až do obdržení příslušného rozhodnutí deponovala (tak jako nový zaměstnavatel). Je evidentní, že tento postup byl značně zdlouhavý a v praxi vedl k tomu, že pokud dávky nemocenského pojištění nebyly vypláceny dlouhodobě při současném trvání zaměstnání, nebyly srážky ve skutečnosti provedeny vůbec. Odstranění tohoto nelogického stavu, který byl důsledkem absence výslovné právní úpravy, bylo předmětem přijatých změn v občanském soudním řádu a zákonu o nemocenském pojištění, provedených s účinností od zákonem č. 396/2012 Sb. Do ustanovení 293 občanského soudního řádu byly vloženy nové odstavce 2, 4 a 5. Zákon nyní stanoví, že za změnu plátce mzdy se považuje i vyplácení dávek nemocenského pojištění okresní správou sociálního zabezpečení. Pokud OSSZ jako nový plátce mzdy obdržela od předchozího plátce mzdy (zaměstnavatele) podklady potřebné pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, nepoužije se ustanovení 294 občanského soudního řádu o vydávání potvrzení při změně plátce mzdy, o oznamování nového nástupu do práce soudu a o tom, že soud doručí novému plátci mzdy usnesení. Ustanovení 295 občanského soudního řádu o oznamovací povinnosti dosavadního plátce mzdy (zaměstnavatele) soudu a o vyúčtování srážek se nepoužije vůbec. Tato pravidla se analogicky vztahují na exekuce vedené soudním exekutorem nebo nařízené správním úřadem. Novelizované ustanovení 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění k tomu stanoví, že je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek (tj. spolu s přílohou k žádosti o nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství, v níž uvádí přehled příjmů zaměstnance) předat OSSZ podklady pro provádění srážek z těchto dávek. Těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (resp. exekučního příkazu), sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část nezabavitelné částky nemá 48 49

3 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ být ze strany OSSZ srážena (pokud po část kalendářního měsíce přísluší zaměstnanci příjem od zaměstnavatele a po další část od OSSZ). I když to zákon neuvádí, je třeba uvést i celkovou, tj. původní výši jednotlivých pohledávek (resp. postačí uvést aktuální výši dluhu u dané exekuce, jak s tím počítá používaný internetový formulář správ sociálního zabezpečení formulář je uveden v příloze této knihy, ale jeho používání není povinné, neboť jej zákon nepředepisuje) a jejich pořadí viz obdobně ustanovení 313 odst. 1 písm. e) ZP o potvrzení o zaměstnání. Je-li vůči zaměstnanci uplatněno více pohledávek, měl by ale zaměstnavatel zvážit, s ohledem na předpokládanou dobu pobírání dávky, na které z nich může přijít řada. Zmíněný formulář počítá jen s uvedením exekucí, které jsou u zaměstnavatele sráženy nebo deponovány (přitom deponace znamená, že srážka je již prováděna, ale rozhodnutí není v právní moci a nelze ji proto oprávněnému poukázat). S ohledem na předpokládanou dobu pobírání dávky je ale vhodné, aby zaměstnavatel uvedl i další dosud nesrážené exekuce, u nichž je reálné, že mohou být v nejbližší době sráženy. Pokud zaměstnavatel již předtím předal OSSZ údaje potřebné pro výpočet dávek a důvod pro poskytování dávky nemocenského pojištění nadále trvá, je povinen předat OSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění bez zbytečného odkladu jde o případy, kdy je exekuce nově nařízena v průběhu doby, kdy zaměstnanec pobírá příslušnou dávku. Dochází-li k této změně plátce příjmů v průběhu kalendářního měsíce, započte nezabavitelnou částku podle ustanovení 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu dosavadní plátce mzdy, a to v plné výši, popřípadě v nižší výši, jestliže mzda (dávka nemocenského pojištění) nedosahuje výše nezabavitelné částky 1. V tomto druhém případě započte nový plátce mzdy na mzdu, popřípadě na dávku nemocenského pojištění v kalendářním měsíci částku ve výši rozdílu mezi tím, co započetl dosavadní plátce mzdy v tomto kalendářním měsíci a nezabavitelnou částkou. Dosavadní plátce mzdy je povinen tyto skutečnosti novému plátci mzdy oznámit nejpozději na konci kalendářního měsíce, ve kterém dochází ke změně plátce mzdy. Dosavadním a novým plátcem mzdy je buď zaměstnavatel, nebo OSSZ podle toho, zda dávka nemocenského pojištění začíná být poskytována v průběhu kalendářního měsíce nebo naopak její poskytování v této době končí. 1 Novely obou zákonů nejsou bohužel terminologicky vzájemně sladěny. Zatímco novela OSŘ v ustanoveních 278, 279 odst. 1 a 298 odst. 1 nahradila pojem základní částka pojmem nezabavitelná částka, novela ZNP nadále uvádí pojem základní částka. Jde však o totéž, tj. o nezabavitelnou částku podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách). Vadou této právní úpravy je uložení povinnosti prvnímu plátci mzdy v kalendářním měsíci, oznámit druhému plátci mzdy v pořadí údaj, že nemohl započíst celou nezabavitelnou částku a kolik z ní započetl. Jde-li například o nemocenské, zaměstnavatel ovšem předává OSSZ IV. díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (žádost o nemocenské) až spolu s druhým potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti (první potvrzení je dokladem pro náhradu mzdy a patří zaměstnavateli) nebo s rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (V. díl). To velmi často není v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec přechází z náhrady mzdy od zaměstnavatele na nemocenské, ale obvykle až později. Podle názoru autora je nedůvodné, aby zaměstnavatel samostatně poskytoval OSSZ údaj o nezabavitelné částce dříve, než jí odesílá žádost o nemocenské. V některých případech ani zúčtování mzdy a náhrady mzdy nebude známo dříve, než po ukončení kalendářního měsíce (např. při dodatečném přiznání odměny ke mzdě či platu). Proto je logické, aby zaměstnavatel údaj o započtení nezabavitelné částky OSSZ sdělil až spolu s předáním žádosti o nemocenské. Ačkoli se povinnost uvést před koncem kalendářního měsíce, v němž dochází ke změně plátce mzdy, vztahuje i na OSSZ (pokud ta je prvním plátcem v měsíci), bude OSSZ zřejmě postupovat podle výslovné úpravy v 116 odst. 5 písm. e) zákona o nemocenském pojištění, podle níž má tento údaj poskytnout zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, jestliže končí výplata dávky. V kontextu tohoto ustanovení se jeví napříště jako obsoletní (překonané) ustanovení 116 odst. 5 písm. d) zákona o nemocenském pojištění, na jehož základě OSSZ sděluje zaměstnavateli údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy do 8 dnů ode dne, kdy tyto údaje zjistila (nová úprava požaduje, aby to bylo bez zbytečného odkladu). Nerespektování postupu nadbytečně uvedeného ustanovení 293 odst. 5 věta poslední občanského soudního řádu není ani důvodem pro uložení pořádkové pokuty soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, který exekuci nařídil. Pokud jde o podklady, které zaměstnavatel předává OSSZ o srážkách ze mzdy, ustanovení 97 odst. 1 ZNP uvádí kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky (nezabavitelné částky) nemá být ze strany OSSZ srážena. Lze však doporučit, aby zaměstnavatel sdělil i údaj o pořadí pohledávky, který uvádí i v potvrzení o zaměstnání [ 313 odst. 1 písm. e) ZP], a to v případě, že v úvahu pro srážky z dávek nemocenského pojištění může připadat více pohledávek. Otázkou ovšem je, zda v případě, kdy je vůči zaměstnanci vedeno více exekucí, má zaměstnavatel předat OSSZ podklady pro všechny tyto exekuce. Podle názoru autora je zbytečné, aby OSSZ byla zahlcována dokumentací, 50 51

4 která reálně není potřebná. Zaměstnavatel by jí tak měl poskytnout jen podklady pro ty exekuce, na které může v době poskytování dávky nemocenského pojištění přijít řada. Nic ovšem nebrání tomu, aby zaměstnavatel uvedl pořadí veškerých exekučních srážek, avšak podklady předal jen k těm, které zřejmě budou sráženy. Ačkoliv to zákon nestanoví, je nezbytné, aby byla OSSZ sdělena též výše nezabavitelné částky, popřípadě údaj na kolik osob se pro ni bere v úvahu částka na osoby, kterým je povinný povinen poskytovat výživné (v roce 2013 je to 1 516,17 Kč). Není ovšem důvod uvádět seznam těchto osob, neboť jde o osobní údaje, jejichž poskytnutí není důvodné. Zvláštní situace nastane tehdy, jestliže v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec po celou dobu pobírá dávku nemocenského pojištění, mu zaměstnavatel zúčtuje k výplatě složku mzdy (odměnu, prémii, bonus apod.), která mu náleží za dobu před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Na tento případ se nová právní úprava nevztahuje. Řešení obsahují ustanovení 297 a 298 OSŘ, týkající se více plátců mzdy. Zaměstnavatel musí tuto skutečnost oznámit orgánu, který exekuci nařídil, resp. zahájil. Ten by měl určit, jakou část nezabavitelné částky každý z obou plátců mzdy nemá srážet (zřejmě to bude OSSZ, pokud nezabavitelná částka je nižší než dávka nemocenského pojištění). Oba plátci mzdy by měli sražené částky zaslat soudu (exekutorovi či správnímu úřadu). Tento postup je ovšem pro praxi nepružný, proto nelze vyloučit přímou dohodu zaměstnavatele a OSSZ. V některých případech může nastat praktický problém při sdělování výše nezabavitelné částky, kterou bude v daném kalendářním měsíci brát v úvahu druhý z obou plátců mzdy, jestliže poskytování dávky nemocenského pojištění začíná nebo končí v průběhu kalendářního měsíce. Příklad: Zaměstnanci byla ukončena dočasná pracovní neschopnost k a při nástupu do práce dne předal zaměstnavateli rozhodnutí o ukončení DPN. Zaměstnavatel příslušné doklady poslal neprodleně OSSZ, která má za povinnost mu bez zbytečného odkladu sdělit výši provedených srážek a údaj o tom, jaká část nezabavitelné částky nemá být zaměstnavatelem srážena. Zaměstnavatel provádí zúčtování mzdy před výplatním termínem, který je 13. dne v měsíci. Protože však v období od 1. do 12. května 2013 jsou dva svátky a dva víkendy, není jisté, zda OSSZ bude mít nemocenské zúčtováno včas tak, aby zaměstnavateli sdělila příslušný údaj pro provedení srážek ze mzdy za měsíc duben Mzdová účtárna zaměstnavatele SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ by měla OSSZ osobně kontaktovat. Ještě komplikovanější by byl případ, jestliže by poskytování náhrady mzdy v době prvních 3 týdnů DPN končilo například 12. dubna a poté by zaměstnanci příslušelo nemocenské, například do 28. dubna (jak je v příkladu uvedeno). V takovém případě musí nejprve zaměstnavatel posoudit, zda může vzít v úvahu celou nezabavitelnou částku při zúčtování náhrady mzdy do 12. dubna a mzdy za 29. a 30. dubna, což mu bude známo až při zúčtování mzdy začátkem května. Při zasílání žádosti o nemocenské spolu s rozhodnutím o ukončení DPN k ještě zaměstnavatel nebude tento údaj znát. Tuto skutečnost bude muset OSSZ proto sdělit s tím, že jí výsledek oznámí neprodleně v návaznosti na zúčtování mzdy tak, aby OSSZ mohla v návaznosti na to (s určitým odkladem) zúčtovat nemocenské. V některých případech tak bude nezbytná operativní spolupráce mezi zaměstnavateli a příslušnými pracovníky OSSZ, kterou si praxe vyžádá. Jestliže výplata dávky, z níž prováděla OSSZ srážky pro výkon rozhodnutí, končí a zaměstnání u plátce mzdy nadále trvá, sdělí mu OSSZ bez žádosti a bez zbytečného odkladu výši dosud provedených srážek a údaje o tom, jaká část nezabavitelné částky nemá být zaměstnavatelem (v daném měsíci) sražena. Byl-li nařízen výkon rozhodnutí srážkami v době, kdy OSSZ vyplácela dávku, předá po skončení její výplaty OSSZ zaměstnavateli bez zbytečného odkladu též kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Zde komentovaná právní úprava se obdobně vztahuje nejen na výkon rozhodnutí nařízený soudem, ale na všechny soudní a úřední exekuce, tj. nařizované či vedené soudními exekutory, správci daně a dalšími správními úřady, jakož i na postup při oddlužení plněním splátkového kalendáře podle insolvenčního zákona. Jestliže žádost o dávku nemocenského pojištění předal zaměstnavatel OSSZ již před 1. lednem 2013, měl (přes absenci přechodného ustanovení) předat neprodleně OSSZ dodatečně všechny údaje a doklady pro provádění srážek. Pokud jde o vymáhání přeplatků na dávkách nemocenského pojištění (které OSSZ dříve vyplatila a aktuálně naopak vymáhá), viz k tomu výklad v podkapitole

5 SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ SOCIÁLNÍ POVAHY 7 SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ SOCIÁLNÍ POVAHY Mezi příjmy které povinnému nahrazují odměnu za práci a z nichž se srážky provádějí, patří i důchody. Podle ustanovení 299 odst. 2 občanského soudního řádu, jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady na pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Plátcem důchodů je Česká správa sociálního zabezpečení, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany. Srážky se provádějí také z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově ( 299 odst. 1 OSŘ). Výkon rozhodnutí ohledně těchto dávek ale nelze podle výslovného ustanovení zákona provést přikázáním pohledávky ( 299 odst. 2 OSŘ). Plátcem těchto dávek je Úřad práce ČR, stejně jako dalších sociálních dávek zde uvedených. Dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, naposledy zákona č. 401/2012 Sb., jsou: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 1) přídavek na dítě je nárokem nezaopatřeného dítěte, takže z něj srážky na dluh rodiče nelze provádět, 2) příspěvek na bydlení je vyplácen vlastníku nebo nájemci bytu, přičemž nejde o dávku vyplácenou jednorázově, avšak nepodléhá srážkám podle výslovného ustanovení zákona ( 317 odst. 2 OSŘ), 3) porodné jde o dávku poskytnutou jednorázově, takže srážkám nepodléhá, b) ostatní dávky 1) rodičovský příspěvek nejde o dávku vyplácenou jednorázově, takže srážkám podléhá (přísluší rodiči dítěte), 2) pohřebné přísluší jednorázově osobě, která vypravila pohřeb v zákonem uvedených případech, takže srážkám nepodléhá. Dávky pěstounské péče jsou od poskytovány podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, naposledy zákona č. 401/2012 Sb. (do konce roku 2012 byly poskytovány podle zákona o státní sociální podpoře). Těmito dávkami jsou: 54 a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte je nárokem nezletilého nezaopatřeného dítěte, svěřeného do pěstounské péče, takže srážkám nepodléhá. Jinak by tomu bylo tehdy, jestliže je příspěvek vyplácen zletilému dítěti, nejdéle však do 26 let věku, pokud trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která do 18 let jeho věku byla osobou pečující jde o případy, kdy povinnou osobou (dlužníkem) je toto dítě, vůči němuž je vedena například exekuce, b) odměna pěstouna je dávkou poskytovanou pěstounovi, která není vyplácena jednorázově, a proto podléhá srážkám, c) příspěvek při převzetí dítěte je nárokem osoby, která převzala dítě do pěstounské péče jde o jednorázovou dávku, která srážkám nepodléhá, d) příspěvek na zakoupení motorového osobního vozidla je účelovou a jednorázovou dávkou, náležející pěstounovi, která srážkám nepodléhá, e) příspěvek při ukončení pěstounské péče je jednorázovým příspěvkem poskytnutým fyzické osobě, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, takže srážkám nepodléhá. Podle výslovného ustanovení 317 odst. 2 občanského soudního řádu výkonu rozhodnutí nepodléhají z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče a dále: a) peněžité dávky sociální péče, poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. příspěvek na péči poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné osoby, b) dávky pomoci v hmotné nouzi, poskytované podle zákona č. 111/2006 Sb., tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, c) dávky poskytované podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tj. příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Ačkoliv občanský soudní řád neuvádí, že tyto dávky nepodléhají srážkám, vylučuje to ustanovení 18 zákona č. 329/2011 Sb. Srážkám podléhá podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci poskytovaná uchazeči o zaměstnání Úřadem práce ČR podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Naopak, nepodléhá jim kompenzace, kterou poskytuje Úřad práce ČR uchazeči o zaměstnání, jemuž zaměstnavatel nevyplatil odstupné nejpozději v nejbližším výplatním termínu po skončení zaměstnání, a to v případech, kdy toto odstupné podle zákoníku práce přísluší ( 44b zákona o zaměstnanosti). Jestliže Úřad práce ČR (jeho příslušná krajská pobočka) vyplácí zaměstnancům zaměstnavatelů, kteří jsou v insolvenci mzdové nároky (mzda či plat, náhrady mzdy, odstupné, respektive odměna z dohody o pracovní činnosti nikoliv 55

6 z dohody o provedení práce) podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provede z nich krajská pobočka Úřadu práce rovněž srážky ze mzdy, které by jinak prováděl zaměstnavatel. Zaměstnavatel sdělí tomuto plátci mzdy všechny údaje potřebné pro provedení srážek ze mzdy. Pokud jde o vymáhání přeplatků na dávkách, které vyplácí Úřad práce ČR, viz k tomu výklad v podkapitole POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY Ze mzdy se nejprve srazí záloha na daň z příjmů fyzických osob a od roku 2013 též pojistné na důchodové spoření, dále pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ve skutečnosti jsou zaměstnanci pouze poplatníky pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení název zákona zkrácen, plátcem je zaměstnavatel) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ( 148 odst. 1 ZP a 277 odst. 1 OSŘ). Ostatní dovolené srážky ze mzdy lze provádět jen v rozsahu umožněném v občanském soudním řádu v ustanoveních o výkonu soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy. Pro pořadí těchto dalších pohledávek platí (podle 148 odst. 2 a 149 ZP a 280 odst. 3 OSŘ) tato pravidla: 1. Pohledávky, pro které byl soudem, soudním exekutorem, správcem daně nebo orgánem správního úřadu nebo jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku nařízen výkon rozhodnutí nebo nařízena či zahájena exekuce, nabývají pořadí dnem, kdy je plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení obsahující toto vyrozumění nebo exekuční příkaz a to přesto, že rozhodnutí není eventuálně ještě pravomocné. Bylo-li plátci mzdy doručeno téhož dne několik pohledávek, mají stejné pořadí (tuto zásadu je ovšem nutné analogicky uplatnit obecně, ve vztahu k jakýmkoliv pohledávkám, nejen pro exekuční srážky). 2. Pořadí srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy uzavřených se zaměstnavatelem se řídí dnem, kdy byla dohoda uzavřena. 3. Pořadí srážek na základě nově sjednaných dohod o srážkách ze mzdy uzavřených zaměstnancem s jinou právnickou nebo fyzickou osobou než se současným zaměstnavatelem se řídí dnem, kdy byla zaměstnavateli-plátci mzdy dohoda doručena. 4. Pohledávky zaměstnavatele, které si může zaměstnavatel sám srazit ze mzdy zaměstnance i bez jeho souhlasu (viz případy v podkapitole 3.1), nabývají pořadí dnem, kdy bylo započato s prováděním srážek. Tímto dnem je den, v němž mzdová účtárna při zúčtování mzdy skutečně srážku zaznamenala a reálně tak provedla autor považuje za chybný názor, že tímto dnem je až výplatní termín. Mezi dnem zúčtování a výplatním 57

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

~ 1 ~ OBSAH SRÁŽKY ZE MZDY

~ 1 ~ OBSAH SRÁŽKY ZE MZDY ~ 1 ~ OBSAH SRÁŽKY ZE MZDY 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. 1.2.) Pořadí srážek 1.3.) Provádění srážek přednostní pohledávky.

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené že daňovým nerezidentům lze přímo u plátce poskytnout pouze slevu na poplatníka ( 35ba odst. 1 písm. a) ZDP) a případně slevu na slevu studenta ( 35ba odst.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu 14DoklOVysCtvrtPrijm2.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Sdílená příloha (SSP, SocS) Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši čtvrtletního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky příspěvek

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 61 9. funkční období 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 2013 Parlament České republiky Senát

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad o výši ročního příjmu 14DoklOVysRocPrijm.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Příloha SSP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši ročního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Doklad musí podat

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více