Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky

2 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza 4.2. Sociálně demografická analýza 4.3. Institucionální analýza 5. Komentář k bezpečnostní analýze 6. Finanční zajištění 7. Rozdělení odpovědnosti 2

3 Zkratky: NNO nestátní neziskové organizace PK prevence kriminality MKDS městský kamerový dohledový systém ORP obec s rozšířenou pravomocí OOP obvodní oddělení policie ÚO územní odbor ÚP úřad práce SPOD - sociálně-právní ochrana dětí Kolostr systém pro parkování jízdních kol FO finanční odbor OSD odbor správní a dopravní RD rodinný dům VTOS výkon trestu odnětí svobody KÚPK krajský úřad Plzeňského kraje MÚ městský úřad ZUŠ základní umělecká škola DDM dům dětí a mládeže KKC kulturní a komunitní centrum OŠVVPP - odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče UOZ uchazeči o zaměstnání DOZP dávky pro osoby zdravotně postižené 3

4 PnP příspěvek na péči MP mimořádná pomoc 4

5 1. Úvod Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor prevence kriminality, v souvislosti se schválením Strategie prevence kriminality v České republice na léta (usnesením vlády ČR č. 925, ze dne ), dne vyhlásilo dotační řízení s názvem Program prevence kriminality na rok 2015, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. Cíle Programu prevence kriminality jsou: 1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana, 3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoníku. V obecném slova smyslu je zločinnost tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. Prevence kriminality představuje soubor NEREPRESIVNÍCH OPATŘENÍ. Jde o opatření, která směřují k předcházení páchání kriminality, ke snižování obav z ní, ke zvyšování pocitu bezpečí každého občana. Opatření, která sníží rozsah a závažnost kriminality a jejich následky. Konkrétně se jedná o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. Tento dokument považujeme za "otevřený" ve smyslu vzniku potřeby aktualizace a reagování na případné zvýšení koncentrace výskytu rizikovéhochováníčitrestnéčinnosti. 5

6 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice je jedním ze správních obvodů Plzeňského kraje. Leží na jižním Plzeňsku na rozloze 271,18 km 2 a má obyvatel,sousedí s ORP: Plzeň, Stod, H. Týn, Domažlice, Klatovy, Nepomuk, Blovice. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností patří 30 obcí. Co se samotného města Přeštice týká,je největším a nejvýznamnějším centrem okresu Plzeň jih. Leží v rovinaté oblasti na levém břehu řeky Úhlavy asi 15 km jižně od Plzně. Vznik města je spojen s obchodní cestou vedoucí z plzeňské kotliny proti proudu řeky do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích pochází z roku Na město byly povýšeny roku 1525 Ferdinandem I., tehdy byl udělen i znak.v 18. století patřily Přeštice Kladrubskému klášteru, který zde v letech vybudoval barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Rozvoj města významně ovlivnilo vybudování železnice r Období první republiky přineslo velký stavební rozmach. Vedle rodinných domků to byly zejména velké úřední budovy jako okresní hejtmanství, okresní záložna hospodářská, okresní nemocenská pojišťovna, okresní soud, pošta a nová velká sokolovna. Poválečný vývoj města je ukázkou výrazné poválečné degradace. Bylo zrušeno téměř všechno, okresními úřady počínaje, školami a muzeem konče. Po roce 1989 nastává nový výrazný rozvoj města, které se snaží navázat na své tradice, přerušené poválečným vývojem. Město Přeštice s téměř obyvateli tak opět potvrzuje své postavení nejvýznamnějšího střediska regionu. 6

7 3. SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR Systém prevence kriminality (dále jen PK) v ČR má tři úrovně: 1. Vláda ČR - republiková a resortní prevence - koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor PK, 2. Kraje krajská prevence - krajské úřady 3. Místní prevence měst a obcí - samosprávy měst a obcí zatížených mírou kriminálně rizikových jevů 1. VLÁDA ČR - Republikový výbor pro prevenci kriminality - Koordinace systému prevence kriminality mezi resorty - Dotace a granty - Strategický rámec Resort vnitra - Legislativa - Strategie prevence kriminality ČR - Finanční prostředky - Koordinace systému prevence kriminality ČR - Ministerstva a další instituce - Resortní koncepce a metodiky - Dotace a granty - Podpora specifických projektů 2. KRAJE - Analýza území - Vytipováni problémových lokalit - Koncepce prevence - koordinace a podpora - Realizace preventivních aktivit - Financováni projektů 3. OBCE, OBECNÍ POLICIE - Lokální analýza - Spolupráce s obcemi - Koordinace aktivit v území (státní správa, samospráva, NNO) - Realizace preventivních aktivit - Financování projektů - Obecní policie jako součást efektivního systému prevence kriminality v obci 7

8 4. Bezpečnostní analýza v období Bezpečnostní analýza města Přeštic je rozdělena do tří částí: právní analýza - vývojové trendy trestné činnosti a přestupky sociálně-demografická analýza - rozbor vybraných ukazatelů - vývoj nezaměstnanosti, chudoba institucionální analýza - zaměřuje se na činnost subjektů působících na poli prevence kriminality a prevence sociální (orgány státní správy, samosprávy, neziskového a komerčního sektoru). Větší pozornost byla věnována vybraným sociálním službám jako hlavnímu nositeli aktivit sociální prevence. 3.1 Právní analýza KRIMINALITA (přečiny a zločiny) Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Zdroj: PČR Plzeň-venkov 8

9 Pachatelé Rok Věk 0 14 let let 18 a více let Recidivisté Zdroj: PČR Plzeň-venkov Oběti Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let Zdroj: PČR Plzeň-venkov 9

10 Přestupky Počet obyvatel Statistiky Index na 10 tis. obyvatel Změna Rok (v%) Proti veřejnému pořádku , Proti občanskému soužití ,3 140,5-18 Proti majetku ,6 312,8-33 Na úseku ochrany před alkoholizmem a jinými toxikomaniemi Zdroj: PČR Plzeň-venkov ,6 114,

11 Z uvedeného přehledu je patrné snížení celkového nápadu trestné činnosti na OOP Přeštice oproti roku 2013 a to ve všech ukazatelích trestné činnosti. Průběh roku 2014 naznačoval setrvalost stavu nápadu ve srovnání s rokem Tento setrvalý trend nápadu trestné činnosti je potvrzován i celkovým nápadem Územního odboru policie Plzeň-venkov, který v roce 2013 měl 2219 skutků a v roce skutků. Podstatným je však zvýšení objasněnosti celkového nápadu trestné činnosti OOP Přeštice, který svědčí o zkvalitnění a zefektivnění práce OOP. Tento trend, jak je zřejmé, pokračuje i v roce Pokud jde o bezpečnostní situaci u OOP Přeštice, lze konstatovat, že v roce 2013 ani v roce 2014nedošlo k žádnému zvlášť závažnému trestně právnímu jednání či významnému narušení veřejného pořádku. Vzhledem k nápadu trestné činnosti je ze strany vedení ÚO Plzeň-venkov u OOP Přeštice prováděna celá řada opatření, kdy jde zejména o bezpečnostní opatření prováděná přímo na teritoriu obce Přeštice. Činnost MP Přeštice Městská policie Přeštice úzce spolupracovala s Policií ČR Obvodní oddělení Přeštice a předala jí 32 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu. Byly realizovány společné hlídky a bezpečnostní akce na požívání alkoholických nápojů řidiči před a během jízdy a prodej a podej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, výpomoc při služebních zákrocích a zajištění míst trestných činů. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR probíhala zejména při otevírání bytů a usměrňování dopravy při dopravních nehodách. Záchranná zdravotní služba byla strážníky volána nejen k případům silně podnapilých osob, jejichž stav si vyžadoval hospitalizaci, ale i k osobám ohroženým na životě a zdraví. Hlídky při výkonu služby dohlížely na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, na zajištění dopravy při úklidu města, přispívaly k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílely se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu i na prevenci kriminality, odhalovaly přestupky a jiné správní delikty. Zvýšil se počet zjištěných pachatelů znečišťujících veřejná prostranství i drobných krádeží. Dále byly zjištěny osoby požívající alkoholické nápoje a jiné omamné látky před místními večerkami, kde docházelo k narušování veřejného pořádku převážně v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Ke zjištění pachatelů těchto přestupků dopomohl Městský kamerový dohledový systém (dále jen MKDS), schválení nových obecně závazných vyhlášek města a v neposlední řadě i častější a důraznější kontroly pěších hlídek strážníků. Vzhledem k rozsáhlosti území spadající do teritoria obvodního oddělení Policie ČR, nápadu událostí a potřebnému času na jejich zpracování již nezbývalo hlídkám Policie ČR mnoho času na zajišťování veřejného pořádku v samotných Přešticích. Tato činnost byla tedy prováděna převážně strážníky městské policie, hlavně v noční době, o víkendech či pozdních večerních hodinách vevšední dny. Porovnáme-li zjištěné přestupky roku 2012 a 2013 s rokem 2014, zjistíme (viz tabulka níže), že v oblasti dopravy dochází k neustálému snižování těchto přestupků, včetně překračování maximálních povolených limitů rychlosti a ve veřejném pořádku, občanském soužití a majetkové problematice dochází k neustálému zvyšování zjištěných přestupků. 11

12 Porovnání zjištěných přestupků Zjištěné přestupky v období Doprava Překročení povolené rychlosti Veřejný pořádek Zdroj: MP Přeštice Z tohoto porovnání je patrné, že rok 2013 i rok 2014 byl výrazně zaměřen na problematiku veřejného pořádku, tedy na takové závadové jednání, které veřejnost dlouhodobě vnímá jako jeden z nejzávažnějších problémů. Preventivní měření rychlosti bylo prováděno (z důvodu opakujících se stížností občanů) průměrně 11x měsíčně, tj. cca každý třetí den po 1,5 h. Nejvyšší naměřené rychlosti: Husova-85 km/h, Přeštice - Zastávka-84 km/h, Skočice-82 km/h, Nepomucká 73 km/h, třída 1.máje-70 km/h, Hlávkova-67 km/h, Palackého-62 km/h. Městská policie se věnovala kontrole veřejného pořádku též pomocí kamer městského kamerového dohledového systému (MKDS). Jedná se o velmi účinnou preventivní činnost, neboť po zjištění pachatele operátorem MKDS je tento ihned hlídkou zadržen a jeho přestupek vyřešen na místě či předán k vyřešení správnímu orgánu nebo Policii ČR.MKDS je dále využíván k archivování záznamů, kde jsou zpětně dohledáváni pachatelé skutků, zjištěných nebo nahlášených dodatečně. Budování MKDS bylo v Přešticích započato v první polovině roku 2012 a dne 9. července 2012 byl spuštěn zkušební provoz na 4 kamerových bodech. V druhé polovině roku 2012se rozšířil o 6 kamerových bodů. Dále projekt pokračoval v první 12

13 polovině roku 2014, kdy byly instalovány další 2 kamerové body. MKDS se za období 30 měsíců osvědčil a je významným pomocníkem v boji proti kriminalitě a zajišťování veřejného pořádku. Na základě zhoršující se kriminality v roce 2013 a počátkem roku 2014 na území města Přeštice a jejich městských částí, byli občané osloveni anketou Bezpečnostní situace v Přešticích. Na anketní otázky mohli občané odpovědět v měsíci dubnu 2014 pomocí letáků umístěných na Městském úřadu v Přešticích nebo zveřejněných v Přeštických novinách a na webu města. Celkem bylo odevzdáno 132 anketních lístků s níže uvedenými výsledky: Otázka: ANO NE 1. Považujete řešení drobné kriminality v Přešticích za dostatečné? Považujete činnost Policie ČR v Přešticích za dostačující? Považujete činnost Městské policie v Přešticích dostačující? Přivítali byste zajištění nepřetržitého provozu služby městské policie (nyní 5 strážníků, nutně potřební další 4 strážníci, tj. cca 1,5 mil. Kč)? Myslíte si, že bezpečnostní situace v Přešticích se v měsíci březnu 2014 zlepšila? Cítíte se být ohroženi v noční době v ulicích města? Využili byste napojení svého majetku na zpoplatněný elektronický zabezpečovací systém města (přepokládá. poplatek za RD: 3000,-/ rok)? 8. Oznamujete Policii ČR / Městské policii přestupky a trestné činy, jichž jste byl(a) svědkem, ihned- neprodleně po jejich spáchání? Je potřeba rozšířit stávající bezpečnostní opatření dětí u škol? Souhlasíte s celoplošným zákazem výherních automatů v Přešticích (snížení sociálních dopadů a kriminality na úkor příjmu městského rozpočtu o cca 2 mil. Kč? 11. Je k omezení pohybu psů po Přešticích podle obecně závazné vyhlášky dostatečné? Setkáváte se s problémy způsobenými drogově závislými?

14 4.2. Sociálně demografická analýza Vývoj nezaměstnanosti obec ekonom. aktiv. obyvatel stvo uchazeči celkem uchazeči celkem - ženy uchazeči dosažitelní uchaze či dosažit elní - ženy podíl nezam. v % OZP mladist ví absol venti Bolkov Buková , Dolce , H.Lukavice , Horšice Chlumčany , Kbel , Lužany , Nezdice , Oplot Otěšice , Přeštice , Příchovice Ptenín , Radkovice Roupov Řenče Skašov , Soběkury Týniště , Vlčí , dosažitelní UoZ - uchazeči ve věku 15 až 64 let Zdroj: ÚP Plzeň-jih volná místa 14

15 Mikroregion Přeštice přehled volných míst za období prosinec 2014 až do současnosti podle oborů činnosti: Operátoři výroby/dělníci do výroby Řidiči (zejména nákladních automobilů) Prodavači Svářeči, obráběči kovů Obsluha CNC strojů Lesní dělníci Číšníci/servírky Administrativní pracovníci Pracovníci na stavbách Obchodní zástupci Strážní Přeštice přehled volných míst za období prosinec 2014 až do současnosti podle oborů činnosti: Obráběči kovů Prodavači Řidiči (zejména nákladních automobilů) Strážní Administrativní pracovníci Operátoři výroby/dělníci do výroby Přehled podniků, které se největší měrou podílí na zaměstnanosti občanů v regionu. subjekt International AutomotiveComponents Group s.r.o. VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. SANKYO OillessIndustry, spol. s r. o. poznámka automobilový průmysl výroba elektrotechnických součástek výroba konstrukčních prvků pro stavbu nástrojů 15

16 REXXAM CZECH s.r.o. ELASTO FORM Bohemia s.r.o. DUMET - ZNZ, s.r.o. ZNZ Přeštice, a.s. ProKlas, s.r.o. EKAS, spol. s r.o. ELIMONT spol. s r.o. KVARYSPO, s.r.o. výroba elektrotechnických součástek výroba reklamních předmětů opravy vozidel. nákup, úprava, sklad. a prodej zemědělských komodit zemědělská prvovýroba výroba rozvaděčů, montáž chladících zařízení montáž a opravy el. zařízení přesné řezání a dělení kovových trubek, prodej polotovarů na výrobu řezných nástrojů Ke dni je evidováno 65 volných míst v Přešticích a nejbližším okolí. Dále pak obce na Přešticku využívají veřejně prospěšné práce a zaměstnávají uchazeče, což jsou další pracovní místa v tomto mikroregionu. Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu za rok 2014 Pro potřeby analýzy jsou sčítány následující dávky: 1. dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (na úhradu nezbytných nákladů, odůvodněné náklady, úhrn jednorázových výdajů, sociální vyloučení, postižení mimořádnou událostí, újma na zdraví) 2. dávky státní sociální podpory: příspěvek na bydlení. Hmotná nouze Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení MP na úhr. Nezb. Nákl. Dávky hmotné nouze MP odův. náklady MP úhr. Jednor. Výdaje MP sociální vyloučení MP post. Mimoř. události MP újma na zdraví Příspěvek na péči DOZP + PnP Příspěvek na péči Příspěvek na péči Plzeň jih ORP / 2 7 / / / / Zdroj: ÚP Plzeň-jih Státní sociální podpora Rodičovský příspěvek Dávky sociální státní podpory Příspěvek na bydlení Přídavek na dítě Porodné Pohřebné Odměna pěstouna Pěstounské dávky Příspěvek na převzetí dítěte Příspěvek na potřeby dítěte Příspěvek na zakoupení vozidla Plzeň jih

17 Zdroj: ÚP Plzeň-jih Existence sociálně vyloučených lokalit Sociálně vyloučenou lokalitu můžeme definovat jako prostor, kde žijí jedinci považovaní za sociálně vyloučené. Sociálně vyloučené lokality jsou v České republice většinou spojovány s lokalitami vyšší koncentrace občanů romské menšiny, na území ORP Přeštice není vytipovaná existence sociálně vyloučených lokalit Institucionální analýza K bylo v rámci města Přeštice evidováno celkem 6617 obyvatel, z toho 401 obyvatel ve Skočicích, 232 obyvatel v Žerovicích a 109 obyvatel na Zastávce. V roce 2014 bylo podáno 270 žádostí o změnu trvalého pobytu. Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochranu dětí vykonává na území města Přeštice odbor sociálních věcí a zdravotnictví úsek sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD ). Právní rámec sociálně-právní ochrany dětí je upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPOD ). Předním hlediskem poskytování SPOD je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. SPOD je poskytována všem dětem bez rozdílu jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. SPOD je poskytována bezplatně všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. Důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů). Cílem SPOD je především sanace rodin. V zákoně o SPOD jsou upravena jen některá opatření směřující k ochraně dětí, další jsou obsažena v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti. Těmi předpisy jsou např. Úmluva o právech dítěte, Deklarace práv dítěte a Listina základních práv a svobod, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, dále předpisy o sociálním zabezpečení, zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a další. Metodicky jsou pracovníci SPOD vedeni Krajským úřadem Plzeňského kraje. 17

18 SPOD spolupracuje s širokou škálou nestátních neziskových organizací, státních institucí, odborných lékařů, městkou policií apod. Ve městě také působí komise pro SPOD, kterou zřizuje starosta obce s rozšířenou působností. Za rok 2014 bylo na území Přeštic vykonáno v rámci SPOD celkem 140 sociálních šetření. Bylo dohlíženo na 5 dětí v rámci stanoveného soudního dohledu, 9 dětí v náhradní rodinné péči apracováno se 4 dětmi s uloženou ústavní výchovou. Pro výchovné problémy bylo řešeno 21 dětí z Přeštic. Za zmínku stojí i děti, které mají trvalé bydliště na úřední adrese, jedná se o 29 dětí. Tyto děti mívají často nestabilní rodinné zázemí a jejich rodinám bývá taktéž poskytována sociální pomoc. Na území města Přeštice je v současné době 12 subjektů poskytujících ubytovací služby, tyto služby nejsou vždy dlouhodobé, často dochází k migraci osob a tím navýšení počtu případů ohrožených dětí. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne byl schválen projekt Aplikace standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí do praxe OSPOD města Přeštice CZ.1.04/3.1.03/C , který přispívá ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Sociální práce na území města Přeštice Na Městském úřadu Přeštice pracují dva sociální pracovníci, kteří mají mimo území města na starosti i občany z obcí v rámci ORP. Pracují s osobami, rodinami a skupinami v nepříznivé sociální situaci, nebo s osobami ohroženými rizikovým způsobem života. V evidenci je celkem 8 osob s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je město Přeštice. S těmito klienty se v roce 2014 řešily drobné přestupky proti občanskému soužití, podvody apod. V rámci prevence kriminality je jim poskytována osvěta. V roce 2014 se řešil 1 případ domácího násilí. Důraz je kladen především na prevenci kriminality u osob ohrožených rizikovým způsobem života a to jak motivačními pohovory nebo poradenstvím a prací přímo v terénu. Pravidelně byly navštěvovány ubytovny na území města, především v Hlávkově ulici nebo Palackého ulici za účelem pomoci občanům v jejich tíživé situaci nebo za účelem depistáže. 3 rodinám byla poskytnuta pomoc a odborné poradenství ve věci dluhů, bylo dosaženo oddlužení. V této oblasti byla navázána spolupráce s neziskovou organizací Člověk v tísni. 18

19 V rámci prevence kriminality jsme rovněž zprostředkovávali potravinovou pomoc pro rodiny, které zůstaly bez finančních prostředků a neměly na základní obživu. S Městkou policií bylo spolupracováno na vytipování seniorů k instalaci bezpečnostních řetízků na dveře.. Sociální pracovníci mají zároveň funkci sociálního kurátora pro dospělé, spolupracují s osobami ve výkonu trestu nebo po návratu z VTOS. V loňském roce bylo spolupracováno s 12 odsouzenými osobami, které mají bydliště na území města Přeštice. 6 osob bylo ve výkonu trestu navštíveno. Školství a volný čas dětí a dospělých v Přešticích Město Přeštice zřizuje celkem 7 příspěvkových organizací. Jedná se o 2 mateřské školy, 1 úplnou základní školu, 1 malotřídní školu, 1 základní uměleckou školu, 1 dům dětí a mládeže a Kulturní a komunitní centrum Přeštice. Všechny mateřské školy a základní školy se ve svých školních vzdělávacích programech zaměřují na preventivní programy pro děti, které realizují vlastními silami nebo využívají nabídky specializovaných agentur či neziskových nestátních organizací. Pro zaplnění volného času dětí funguje na školách řada zájmových útvarů včetně školních družin na obou základních školách. Podrobnosti lze získat na Volný čas dětí je hlavní náplní ZUŠ a DDM. V ZUŠ Přeštice je otevřen obor hudební individuální, kolektivní, taneční a výtvarný viz Přehled otevřených kroužků DDM lze najít podrobněji popsané na Nejen pro děti, ale zejména pro dospělé nabízí pestré vyplnění volného času KKC Přeštice, mnoho akcí je zaměřeno i na seniory a na prevenci před jejich ohrožením kriminalitou ( ). V Přešticích pracuje velká řada spolků, které se zabývají sportem nebo mají specifické zájmové zaměření. Mezi největší patří: Tělovýchovná jednota Přeštice, Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, Klub českých turistů Úhlava, Asociace TOM ČR Přeštice, Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Dr. Bečváře Přeštice, Základní kynologická organizace Přeštice, Česká rybářský svaz Přeštice, Myslivecké sdružení Přeštice, Sbor dobrovolných hasičů Přeštice, Český svaz chovatelů Přeštice, Český zahrádkářský svaz Přeštice, Klub vojáků v záloze, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, ženský pěvecký sbor Carmina, Farní sbor České církve evangelické, Farní charita Přeštice, Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Přeštice atd. Město Přeštice podporuje finančně činnost spolků a na jejich pravidelnou činnost nebo na jednotlivé akce pro veřejnost vypisuje každý rok dotační program více na 19

20 5. Komentář k bezpečnostní analýze Na základě provedené analýzy města Přeštic, praktických zkušeností odborníků z oblasti prevence kriminality a závěrů jednání pracovní skupiny prevence kriminality v Přešticích byly klasifikovány tyto základní a zároveň prioritní problémy v oblasti kriminality: - majetková trestná činnost a přestupky - narušení veřejného pořádku - vandalismus - návykové látky - občanské soužití - výtržnictví Z výše vedených statistik vyplývá, že Přeštice jsou zatěžována především majetkovou trestnou činností,významný nárůst lze sledovat v oblasti občanského soužití. Pro občany se jako nejvíce obtěžující projevuje tzv. pouliční kriminalita v podobě majetkové trestné činnosti, neméně obtěžující je výskyt drogově závislých osob. Tyto dvě skutečnosti byly uvedeny jako prioritní například při anketní akci v rámci projektu Zdravé město. Silné stránky - přítomnost MP, PČR, NNO - otevřená sportoviště pro veřejnost - samospráva podporující prevenci kriminality - PO podporující děti a mládež - OZV města v oblasti veřejného pořádku Slabé stránky - nedostatečné osvětlení parkovišť - chybějící body MKDS - nedostatek bezpečných kolostavů - problémové skupiny obyvatel 20

21 Příležitosti - program prevence kriminality - zvýšení právního vědomí občanů - zvýšení podílu finančního prostředků určených pro prevenci i pro potírání kriminality a narušení veřejného pořádku - komunitní plánování sociálních služeb Ohrožení - zvýšení majetkové kriminality, zejména osobami závislými na návykových látkách - nárůst počtu sociálně znevýhodněných osob - nárůst počtu bezdomovců 6. Finanční zajištění Navrhované opatření Podání žádosti KÚPK o dotaci na rozšíření MKDS Podání žádosti KÚPK o dotaci na opatření prevence kriminality Spolufinancování akcí a aktivit prevence kriminality městem v návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na Pro organizaci ULICE (organizace pro práci s drogově závislými) dát v návrhu rozpočtu na rok 2016 navýšení částky ( přednášky na ZŠ, výměna injekčních stříkaček, poradenství atd.) 7. Organizační a personální zabezpečení plánu Manažerem prevence kriminality pro město Přeštice byl jmenován vedoucí strážník Městské policie Přeštice Bc. Pavel Hošťálek. Tato osoba se rovněž stává garantem navržených opatření. Pracovní skupina prevence kriminality: Bc. Pavel Hošťálek manažer prevence kriminality Mgr. Martina Míšková ředitelka KKC Mgr. et. Mgr. Robert Majer vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Přeštice Karol Polák bezpečnostní ředitel MÚ Přeštice 21

22 Mgr. Lucie Faiglová OSPOD MÚ Přeštice Miloslava Motlíková sociální pracovnice MÚ Přeštice Bc. Daniel Novotný vedoucí OSD MÚ Přeštice Ing. Pavla Kroupová vedoucí FO MÚ Přeštice Mgr. Dana Hanušová vedoucí OŠVVPP MÚ Přeštice Zpracoval: Karol Polák Bezpečnostní analýzu města Přeštice za rok 2014 schválila ( projednala) rada města usnesením č. 392/2015 zedne

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

MĚSTO JILEMNICE PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE PRO OBDOBÍ 2013-2015

MĚSTO JILEMNICE PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE PRO OBDOBÍ 2013-2015 MĚSTO JILEMNICE PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE PRO OBDOBÍ 2013-2015 V Jilemnici 2. ledna 2013 Zpracovala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková Obsah Xxxx str. 2 1 Úvod Program prevence kriminality

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Strana 1 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře Obsah: 1. Úvod význam a využití koncepce 2. Schéma spolupráce subjektů 3. Analýza trestné činnosti 3.1.

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech Zpracovali: František Krejčí, Mgr. Radka

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní analýza 3. Institucionální analýza 4. Plán preventivních aktivit

OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní analýza 3. Institucionální analýza 4. Plán preventivních aktivit Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2014 2015 OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní analýza 2.1 Stručný popis Městské části Praha 7 2.2 Protiprávní činnost (trestné činy a přestupky) 2.3 Sociální

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015 Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, Mgr. Antonín Urban, kolektiv členů Komise prevence kriminality města Nový Jičín, pracovníci Městského

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více