Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky

2 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza 4.2. Sociálně demografická analýza 4.3. Institucionální analýza 5. Komentář k bezpečnostní analýze 6. Finanční zajištění 7. Rozdělení odpovědnosti 2

3 Zkratky: NNO nestátní neziskové organizace PK prevence kriminality MKDS městský kamerový dohledový systém ORP obec s rozšířenou pravomocí OOP obvodní oddělení policie ÚO územní odbor ÚP úřad práce SPOD - sociálně-právní ochrana dětí Kolostr systém pro parkování jízdních kol FO finanční odbor OSD odbor správní a dopravní RD rodinný dům VTOS výkon trestu odnětí svobody KÚPK krajský úřad Plzeňského kraje MÚ městský úřad ZUŠ základní umělecká škola DDM dům dětí a mládeže KKC kulturní a komunitní centrum OŠVVPP - odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče UOZ uchazeči o zaměstnání DOZP dávky pro osoby zdravotně postižené 3

4 PnP příspěvek na péči MP mimořádná pomoc 4

5 1. Úvod Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor prevence kriminality, v souvislosti se schválením Strategie prevence kriminality v České republice na léta (usnesením vlády ČR č. 925, ze dne ), dne vyhlásilo dotační řízení s názvem Program prevence kriminality na rok 2015, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. Cíle Programu prevence kriminality jsou: 1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana, 3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoníku. V obecném slova smyslu je zločinnost tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. Prevence kriminality představuje soubor NEREPRESIVNÍCH OPATŘENÍ. Jde o opatření, která směřují k předcházení páchání kriminality, ke snižování obav z ní, ke zvyšování pocitu bezpečí každého občana. Opatření, která sníží rozsah a závažnost kriminality a jejich následky. Konkrétně se jedná o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. Tento dokument považujeme za "otevřený" ve smyslu vzniku potřeby aktualizace a reagování na případné zvýšení koncentrace výskytu rizikovéhochováníčitrestnéčinnosti. 5

6 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice je jedním ze správních obvodů Plzeňského kraje. Leží na jižním Plzeňsku na rozloze 271,18 km 2 a má obyvatel,sousedí s ORP: Plzeň, Stod, H. Týn, Domažlice, Klatovy, Nepomuk, Blovice. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností patří 30 obcí. Co se samotného města Přeštice týká,je největším a nejvýznamnějším centrem okresu Plzeň jih. Leží v rovinaté oblasti na levém břehu řeky Úhlavy asi 15 km jižně od Plzně. Vznik města je spojen s obchodní cestou vedoucí z plzeňské kotliny proti proudu řeky do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích pochází z roku Na město byly povýšeny roku 1525 Ferdinandem I., tehdy byl udělen i znak.v 18. století patřily Přeštice Kladrubskému klášteru, který zde v letech vybudoval barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Rozvoj města významně ovlivnilo vybudování železnice r Období první republiky přineslo velký stavební rozmach. Vedle rodinných domků to byly zejména velké úřední budovy jako okresní hejtmanství, okresní záložna hospodářská, okresní nemocenská pojišťovna, okresní soud, pošta a nová velká sokolovna. Poválečný vývoj města je ukázkou výrazné poválečné degradace. Bylo zrušeno téměř všechno, okresními úřady počínaje, školami a muzeem konče. Po roce 1989 nastává nový výrazný rozvoj města, které se snaží navázat na své tradice, přerušené poválečným vývojem. Město Přeštice s téměř obyvateli tak opět potvrzuje své postavení nejvýznamnějšího střediska regionu. 6

7 3. SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR Systém prevence kriminality (dále jen PK) v ČR má tři úrovně: 1. Vláda ČR - republiková a resortní prevence - koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor PK, 2. Kraje krajská prevence - krajské úřady 3. Místní prevence měst a obcí - samosprávy měst a obcí zatížených mírou kriminálně rizikových jevů 1. VLÁDA ČR - Republikový výbor pro prevenci kriminality - Koordinace systému prevence kriminality mezi resorty - Dotace a granty - Strategický rámec Resort vnitra - Legislativa - Strategie prevence kriminality ČR - Finanční prostředky - Koordinace systému prevence kriminality ČR - Ministerstva a další instituce - Resortní koncepce a metodiky - Dotace a granty - Podpora specifických projektů 2. KRAJE - Analýza území - Vytipováni problémových lokalit - Koncepce prevence - koordinace a podpora - Realizace preventivních aktivit - Financováni projektů 3. OBCE, OBECNÍ POLICIE - Lokální analýza - Spolupráce s obcemi - Koordinace aktivit v území (státní správa, samospráva, NNO) - Realizace preventivních aktivit - Financování projektů - Obecní policie jako součást efektivního systému prevence kriminality v obci 7

8 4. Bezpečnostní analýza v období Bezpečnostní analýza města Přeštic je rozdělena do tří částí: právní analýza - vývojové trendy trestné činnosti a přestupky sociálně-demografická analýza - rozbor vybraných ukazatelů - vývoj nezaměstnanosti, chudoba institucionální analýza - zaměřuje se na činnost subjektů působících na poli prevence kriminality a prevence sociální (orgány státní správy, samosprávy, neziskového a komerčního sektoru). Větší pozornost byla věnována vybraným sociálním službám jako hlavnímu nositeli aktivit sociální prevence. 3.1 Právní analýza KRIMINALITA (přečiny a zločiny) Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Zdroj: PČR Plzeň-venkov 8

9 Pachatelé Rok Věk 0 14 let let 18 a více let Recidivisté Zdroj: PČR Plzeň-venkov Oběti Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let Zdroj: PČR Plzeň-venkov 9

10 Přestupky Počet obyvatel Statistiky Index na 10 tis. obyvatel Změna Rok (v%) Proti veřejnému pořádku , Proti občanskému soužití ,3 140,5-18 Proti majetku ,6 312,8-33 Na úseku ochrany před alkoholizmem a jinými toxikomaniemi Zdroj: PČR Plzeň-venkov ,6 114,

11 Z uvedeného přehledu je patrné snížení celkového nápadu trestné činnosti na OOP Přeštice oproti roku 2013 a to ve všech ukazatelích trestné činnosti. Průběh roku 2014 naznačoval setrvalost stavu nápadu ve srovnání s rokem Tento setrvalý trend nápadu trestné činnosti je potvrzován i celkovým nápadem Územního odboru policie Plzeň-venkov, který v roce 2013 měl 2219 skutků a v roce skutků. Podstatným je však zvýšení objasněnosti celkového nápadu trestné činnosti OOP Přeštice, který svědčí o zkvalitnění a zefektivnění práce OOP. Tento trend, jak je zřejmé, pokračuje i v roce Pokud jde o bezpečnostní situaci u OOP Přeštice, lze konstatovat, že v roce 2013 ani v roce 2014nedošlo k žádnému zvlášť závažnému trestně právnímu jednání či významnému narušení veřejného pořádku. Vzhledem k nápadu trestné činnosti je ze strany vedení ÚO Plzeň-venkov u OOP Přeštice prováděna celá řada opatření, kdy jde zejména o bezpečnostní opatření prováděná přímo na teritoriu obce Přeštice. Činnost MP Přeštice Městská policie Přeštice úzce spolupracovala s Policií ČR Obvodní oddělení Přeštice a předala jí 32 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu. Byly realizovány společné hlídky a bezpečnostní akce na požívání alkoholických nápojů řidiči před a během jízdy a prodej a podej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, výpomoc při služebních zákrocích a zajištění míst trestných činů. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR probíhala zejména při otevírání bytů a usměrňování dopravy při dopravních nehodách. Záchranná zdravotní služba byla strážníky volána nejen k případům silně podnapilých osob, jejichž stav si vyžadoval hospitalizaci, ale i k osobám ohroženým na životě a zdraví. Hlídky při výkonu služby dohlížely na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, na zajištění dopravy při úklidu města, přispívaly k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílely se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu i na prevenci kriminality, odhalovaly přestupky a jiné správní delikty. Zvýšil se počet zjištěných pachatelů znečišťujících veřejná prostranství i drobných krádeží. Dále byly zjištěny osoby požívající alkoholické nápoje a jiné omamné látky před místními večerkami, kde docházelo k narušování veřejného pořádku převážně v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Ke zjištění pachatelů těchto přestupků dopomohl Městský kamerový dohledový systém (dále jen MKDS), schválení nových obecně závazných vyhlášek města a v neposlední řadě i častější a důraznější kontroly pěších hlídek strážníků. Vzhledem k rozsáhlosti území spadající do teritoria obvodního oddělení Policie ČR, nápadu událostí a potřebnému času na jejich zpracování již nezbývalo hlídkám Policie ČR mnoho času na zajišťování veřejného pořádku v samotných Přešticích. Tato činnost byla tedy prováděna převážně strážníky městské policie, hlavně v noční době, o víkendech či pozdních večerních hodinách vevšední dny. Porovnáme-li zjištěné přestupky roku 2012 a 2013 s rokem 2014, zjistíme (viz tabulka níže), že v oblasti dopravy dochází k neustálému snižování těchto přestupků, včetně překračování maximálních povolených limitů rychlosti a ve veřejném pořádku, občanském soužití a majetkové problematice dochází k neustálému zvyšování zjištěných přestupků. 11

12 Porovnání zjištěných přestupků Zjištěné přestupky v období Doprava Překročení povolené rychlosti Veřejný pořádek Zdroj: MP Přeštice Z tohoto porovnání je patrné, že rok 2013 i rok 2014 byl výrazně zaměřen na problematiku veřejného pořádku, tedy na takové závadové jednání, které veřejnost dlouhodobě vnímá jako jeden z nejzávažnějších problémů. Preventivní měření rychlosti bylo prováděno (z důvodu opakujících se stížností občanů) průměrně 11x měsíčně, tj. cca každý třetí den po 1,5 h. Nejvyšší naměřené rychlosti: Husova-85 km/h, Přeštice - Zastávka-84 km/h, Skočice-82 km/h, Nepomucká 73 km/h, třída 1.máje-70 km/h, Hlávkova-67 km/h, Palackého-62 km/h. Městská policie se věnovala kontrole veřejného pořádku též pomocí kamer městského kamerového dohledového systému (MKDS). Jedná se o velmi účinnou preventivní činnost, neboť po zjištění pachatele operátorem MKDS je tento ihned hlídkou zadržen a jeho přestupek vyřešen na místě či předán k vyřešení správnímu orgánu nebo Policii ČR.MKDS je dále využíván k archivování záznamů, kde jsou zpětně dohledáváni pachatelé skutků, zjištěných nebo nahlášených dodatečně. Budování MKDS bylo v Přešticích započato v první polovině roku 2012 a dne 9. července 2012 byl spuštěn zkušební provoz na 4 kamerových bodech. V druhé polovině roku 2012se rozšířil o 6 kamerových bodů. Dále projekt pokračoval v první 12

13 polovině roku 2014, kdy byly instalovány další 2 kamerové body. MKDS se za období 30 měsíců osvědčil a je významným pomocníkem v boji proti kriminalitě a zajišťování veřejného pořádku. Na základě zhoršující se kriminality v roce 2013 a počátkem roku 2014 na území města Přeštice a jejich městských částí, byli občané osloveni anketou Bezpečnostní situace v Přešticích. Na anketní otázky mohli občané odpovědět v měsíci dubnu 2014 pomocí letáků umístěných na Městském úřadu v Přešticích nebo zveřejněných v Přeštických novinách a na webu města. Celkem bylo odevzdáno 132 anketních lístků s níže uvedenými výsledky: Otázka: ANO NE 1. Považujete řešení drobné kriminality v Přešticích za dostatečné? Považujete činnost Policie ČR v Přešticích za dostačující? Považujete činnost Městské policie v Přešticích dostačující? Přivítali byste zajištění nepřetržitého provozu služby městské policie (nyní 5 strážníků, nutně potřební další 4 strážníci, tj. cca 1,5 mil. Kč)? Myslíte si, že bezpečnostní situace v Přešticích se v měsíci březnu 2014 zlepšila? Cítíte se být ohroženi v noční době v ulicích města? Využili byste napojení svého majetku na zpoplatněný elektronický zabezpečovací systém města (přepokládá. poplatek za RD: 3000,-/ rok)? 8. Oznamujete Policii ČR / Městské policii přestupky a trestné činy, jichž jste byl(a) svědkem, ihned- neprodleně po jejich spáchání? Je potřeba rozšířit stávající bezpečnostní opatření dětí u škol? Souhlasíte s celoplošným zákazem výherních automatů v Přešticích (snížení sociálních dopadů a kriminality na úkor příjmu městského rozpočtu o cca 2 mil. Kč? 11. Je k omezení pohybu psů po Přešticích podle obecně závazné vyhlášky dostatečné? Setkáváte se s problémy způsobenými drogově závislými?

14 4.2. Sociálně demografická analýza Vývoj nezaměstnanosti obec ekonom. aktiv. obyvatel stvo uchazeči celkem uchazeči celkem - ženy uchazeči dosažitelní uchaze či dosažit elní - ženy podíl nezam. v % OZP mladist ví absol venti Bolkov Buková , Dolce , H.Lukavice , Horšice Chlumčany , Kbel , Lužany , Nezdice , Oplot Otěšice , Přeštice , Příchovice Ptenín , Radkovice Roupov Řenče Skašov , Soběkury Týniště , Vlčí , dosažitelní UoZ - uchazeči ve věku 15 až 64 let Zdroj: ÚP Plzeň-jih volná místa 14

15 Mikroregion Přeštice přehled volných míst za období prosinec 2014 až do současnosti podle oborů činnosti: Operátoři výroby/dělníci do výroby Řidiči (zejména nákladních automobilů) Prodavači Svářeči, obráběči kovů Obsluha CNC strojů Lesní dělníci Číšníci/servírky Administrativní pracovníci Pracovníci na stavbách Obchodní zástupci Strážní Přeštice přehled volných míst za období prosinec 2014 až do současnosti podle oborů činnosti: Obráběči kovů Prodavači Řidiči (zejména nákladních automobilů) Strážní Administrativní pracovníci Operátoři výroby/dělníci do výroby Přehled podniků, které se největší měrou podílí na zaměstnanosti občanů v regionu. subjekt International AutomotiveComponents Group s.r.o. VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. SANKYO OillessIndustry, spol. s r. o. poznámka automobilový průmysl výroba elektrotechnických součástek výroba konstrukčních prvků pro stavbu nástrojů 15

16 REXXAM CZECH s.r.o. ELASTO FORM Bohemia s.r.o. DUMET - ZNZ, s.r.o. ZNZ Přeštice, a.s. ProKlas, s.r.o. EKAS, spol. s r.o. ELIMONT spol. s r.o. KVARYSPO, s.r.o. výroba elektrotechnických součástek výroba reklamních předmětů opravy vozidel. nákup, úprava, sklad. a prodej zemědělských komodit zemědělská prvovýroba výroba rozvaděčů, montáž chladících zařízení montáž a opravy el. zařízení přesné řezání a dělení kovových trubek, prodej polotovarů na výrobu řezných nástrojů Ke dni je evidováno 65 volných míst v Přešticích a nejbližším okolí. Dále pak obce na Přešticku využívají veřejně prospěšné práce a zaměstnávají uchazeče, což jsou další pracovní místa v tomto mikroregionu. Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu za rok 2014 Pro potřeby analýzy jsou sčítány následující dávky: 1. dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (na úhradu nezbytných nákladů, odůvodněné náklady, úhrn jednorázových výdajů, sociální vyloučení, postižení mimořádnou událostí, újma na zdraví) 2. dávky státní sociální podpory: příspěvek na bydlení. Hmotná nouze Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení MP na úhr. Nezb. Nákl. Dávky hmotné nouze MP odův. náklady MP úhr. Jednor. Výdaje MP sociální vyloučení MP post. Mimoř. události MP újma na zdraví Příspěvek na péči DOZP + PnP Příspěvek na péči Příspěvek na péči Plzeň jih ORP / 2 7 / / / / Zdroj: ÚP Plzeň-jih Státní sociální podpora Rodičovský příspěvek Dávky sociální státní podpory Příspěvek na bydlení Přídavek na dítě Porodné Pohřebné Odměna pěstouna Pěstounské dávky Příspěvek na převzetí dítěte Příspěvek na potřeby dítěte Příspěvek na zakoupení vozidla Plzeň jih

17 Zdroj: ÚP Plzeň-jih Existence sociálně vyloučených lokalit Sociálně vyloučenou lokalitu můžeme definovat jako prostor, kde žijí jedinci považovaní za sociálně vyloučené. Sociálně vyloučené lokality jsou v České republice většinou spojovány s lokalitami vyšší koncentrace občanů romské menšiny, na území ORP Přeštice není vytipovaná existence sociálně vyloučených lokalit Institucionální analýza K bylo v rámci města Přeštice evidováno celkem 6617 obyvatel, z toho 401 obyvatel ve Skočicích, 232 obyvatel v Žerovicích a 109 obyvatel na Zastávce. V roce 2014 bylo podáno 270 žádostí o změnu trvalého pobytu. Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochranu dětí vykonává na území města Přeštice odbor sociálních věcí a zdravotnictví úsek sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD ). Právní rámec sociálně-právní ochrany dětí je upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPOD ). Předním hlediskem poskytování SPOD je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. SPOD je poskytována všem dětem bez rozdílu jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. SPOD je poskytována bezplatně všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. Důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů). Cílem SPOD je především sanace rodin. V zákoně o SPOD jsou upravena jen některá opatření směřující k ochraně dětí, další jsou obsažena v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti. Těmi předpisy jsou např. Úmluva o právech dítěte, Deklarace práv dítěte a Listina základních práv a svobod, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, dále předpisy o sociálním zabezpečení, zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a další. Metodicky jsou pracovníci SPOD vedeni Krajským úřadem Plzeňského kraje. 17

18 SPOD spolupracuje s širokou škálou nestátních neziskových organizací, státních institucí, odborných lékařů, městkou policií apod. Ve městě také působí komise pro SPOD, kterou zřizuje starosta obce s rozšířenou působností. Za rok 2014 bylo na území Přeštic vykonáno v rámci SPOD celkem 140 sociálních šetření. Bylo dohlíženo na 5 dětí v rámci stanoveného soudního dohledu, 9 dětí v náhradní rodinné péči apracováno se 4 dětmi s uloženou ústavní výchovou. Pro výchovné problémy bylo řešeno 21 dětí z Přeštic. Za zmínku stojí i děti, které mají trvalé bydliště na úřední adrese, jedná se o 29 dětí. Tyto děti mívají často nestabilní rodinné zázemí a jejich rodinám bývá taktéž poskytována sociální pomoc. Na území města Přeštice je v současné době 12 subjektů poskytujících ubytovací služby, tyto služby nejsou vždy dlouhodobé, často dochází k migraci osob a tím navýšení počtu případů ohrožených dětí. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne byl schválen projekt Aplikace standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí do praxe OSPOD města Přeštice CZ.1.04/3.1.03/C , který přispívá ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Sociální práce na území města Přeštice Na Městském úřadu Přeštice pracují dva sociální pracovníci, kteří mají mimo území města na starosti i občany z obcí v rámci ORP. Pracují s osobami, rodinami a skupinami v nepříznivé sociální situaci, nebo s osobami ohroženými rizikovým způsobem života. V evidenci je celkem 8 osob s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je město Přeštice. S těmito klienty se v roce 2014 řešily drobné přestupky proti občanskému soužití, podvody apod. V rámci prevence kriminality je jim poskytována osvěta. V roce 2014 se řešil 1 případ domácího násilí. Důraz je kladen především na prevenci kriminality u osob ohrožených rizikovým způsobem života a to jak motivačními pohovory nebo poradenstvím a prací přímo v terénu. Pravidelně byly navštěvovány ubytovny na území města, především v Hlávkově ulici nebo Palackého ulici za účelem pomoci občanům v jejich tíživé situaci nebo za účelem depistáže. 3 rodinám byla poskytnuta pomoc a odborné poradenství ve věci dluhů, bylo dosaženo oddlužení. V této oblasti byla navázána spolupráce s neziskovou organizací Člověk v tísni. 18

19 V rámci prevence kriminality jsme rovněž zprostředkovávali potravinovou pomoc pro rodiny, které zůstaly bez finančních prostředků a neměly na základní obživu. S Městkou policií bylo spolupracováno na vytipování seniorů k instalaci bezpečnostních řetízků na dveře.. Sociální pracovníci mají zároveň funkci sociálního kurátora pro dospělé, spolupracují s osobami ve výkonu trestu nebo po návratu z VTOS. V loňském roce bylo spolupracováno s 12 odsouzenými osobami, které mají bydliště na území města Přeštice. 6 osob bylo ve výkonu trestu navštíveno. Školství a volný čas dětí a dospělých v Přešticích Město Přeštice zřizuje celkem 7 příspěvkových organizací. Jedná se o 2 mateřské školy, 1 úplnou základní školu, 1 malotřídní školu, 1 základní uměleckou školu, 1 dům dětí a mládeže a Kulturní a komunitní centrum Přeštice. Všechny mateřské školy a základní školy se ve svých školních vzdělávacích programech zaměřují na preventivní programy pro děti, které realizují vlastními silami nebo využívají nabídky specializovaných agentur či neziskových nestátních organizací. Pro zaplnění volného času dětí funguje na školách řada zájmových útvarů včetně školních družin na obou základních školách. Podrobnosti lze získat na Volný čas dětí je hlavní náplní ZUŠ a DDM. V ZUŠ Přeštice je otevřen obor hudební individuální, kolektivní, taneční a výtvarný viz Přehled otevřených kroužků DDM lze najít podrobněji popsané na Nejen pro děti, ale zejména pro dospělé nabízí pestré vyplnění volného času KKC Přeštice, mnoho akcí je zaměřeno i na seniory a na prevenci před jejich ohrožením kriminalitou (www.kzprestice.cz ). V Přešticích pracuje velká řada spolků, které se zabývají sportem nebo mají specifické zájmové zaměření. Mezi největší patří: Tělovýchovná jednota Přeštice, Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, Klub českých turistů Úhlava, Asociace TOM ČR Přeštice, Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Dr. Bečváře Přeštice, Základní kynologická organizace Přeštice, Česká rybářský svaz Přeštice, Myslivecké sdružení Přeštice, Sbor dobrovolných hasičů Přeštice, Český svaz chovatelů Přeštice, Český zahrádkářský svaz Přeštice, Klub vojáků v záloze, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, ženský pěvecký sbor Carmina, Farní sbor České církve evangelické, Farní charita Přeštice, Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Přeštice atd. Město Přeštice podporuje finančně činnost spolků a na jejich pravidelnou činnost nebo na jednotlivé akce pro veřejnost vypisuje každý rok dotační program více na 19

20 5. Komentář k bezpečnostní analýze Na základě provedené analýzy města Přeštic, praktických zkušeností odborníků z oblasti prevence kriminality a závěrů jednání pracovní skupiny prevence kriminality v Přešticích byly klasifikovány tyto základní a zároveň prioritní problémy v oblasti kriminality: - majetková trestná činnost a přestupky - narušení veřejného pořádku - vandalismus - návykové látky - občanské soužití - výtržnictví Z výše vedených statistik vyplývá, že Přeštice jsou zatěžována především majetkovou trestnou činností,významný nárůst lze sledovat v oblasti občanského soužití. Pro občany se jako nejvíce obtěžující projevuje tzv. pouliční kriminalita v podobě majetkové trestné činnosti, neméně obtěžující je výskyt drogově závislých osob. Tyto dvě skutečnosti byly uvedeny jako prioritní například při anketní akci v rámci projektu Zdravé město. Silné stránky - přítomnost MP, PČR, NNO - otevřená sportoviště pro veřejnost - samospráva podporující prevenci kriminality - PO podporující děti a mládež - OZV města v oblasti veřejného pořádku Slabé stránky - nedostatečné osvětlení parkovišť - chybějící body MKDS - nedostatek bezpečných kolostavů - problémové skupiny obyvatel 20

21 Příležitosti - program prevence kriminality - zvýšení právního vědomí občanů - zvýšení podílu finančního prostředků určených pro prevenci i pro potírání kriminality a narušení veřejného pořádku - komunitní plánování sociálních služeb Ohrožení - zvýšení majetkové kriminality, zejména osobami závislými na návykových látkách - nárůst počtu sociálně znevýhodněných osob - nárůst počtu bezdomovců 6. Finanční zajištění Navrhované opatření Podání žádosti KÚPK o dotaci na rozšíření MKDS Podání žádosti KÚPK o dotaci na opatření prevence kriminality Spolufinancování akcí a aktivit prevence kriminality městem v návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na Pro organizaci ULICE (organizace pro práci s drogově závislými) dát v návrhu rozpočtu na rok 2016 navýšení částky ( přednášky na ZŠ, výměna injekčních stříkaček, poradenství atd.) 7. Organizační a personální zabezpečení plánu Manažerem prevence kriminality pro město Přeštice byl jmenován vedoucí strážník Městské policie Přeštice Bc. Pavel Hošťálek. Tato osoba se rovněž stává garantem navržených opatření. Pracovní skupina prevence kriminality: Bc. Pavel Hošťálek manažer prevence kriminality Mgr. Martina Míšková ředitelka KKC Mgr. et. Mgr. Robert Majer vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Přeštice Karol Polák bezpečnostní ředitel MÚ Přeštice 21

22 Mgr. Lucie Faiglová OSPOD MÚ Přeštice Miloslava Motlíková sociální pracovnice MÚ Přeštice Bc. Daniel Novotný vedoucí OSD MÚ Přeštice Ing. Pavla Kroupová vedoucí FO MÚ Přeštice Mgr. Dana Hanušová vedoucí OŠVVPP MÚ Přeštice Zpracoval: Karol Polák Bezpečnostní analýzu města Přeštice za rok 2014 schválila ( projednala) rada města usnesením č. 392/2015 zedne

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku:

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku: Nulová tolerance Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 29. Důvody vzniku: vysoká míra kriminality páchané na osobách soustavné narušování veřejného pořádku údajná fáma o migraci nepřizpůsobivých

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více