Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky

2 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza 4.2. Sociálně demografická analýza 4.3. Institucionální analýza 5. Komentář k bezpečnostní analýze 6. Finanční zajištění 7. Rozdělení odpovědnosti 2

3 Zkratky: NNO nestátní neziskové organizace PK prevence kriminality MKDS městský kamerový dohledový systém ORP obec s rozšířenou pravomocí OOP obvodní oddělení policie ÚO územní odbor ÚP úřad práce SPOD - sociálně-právní ochrana dětí Kolostr systém pro parkování jízdních kol FO finanční odbor OSD odbor správní a dopravní RD rodinný dům VTOS výkon trestu odnětí svobody KÚPK krajský úřad Plzeňského kraje MÚ městský úřad ZUŠ základní umělecká škola DDM dům dětí a mládeže KKC kulturní a komunitní centrum OŠVVPP - odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče UOZ uchazeči o zaměstnání DOZP dávky pro osoby zdravotně postižené 3

4 PnP příspěvek na péči MP mimořádná pomoc 4

5 1. Úvod Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor prevence kriminality, v souvislosti se schválením Strategie prevence kriminality v České republice na léta (usnesením vlády ČR č. 925, ze dne ), dne vyhlásilo dotační řízení s názvem Program prevence kriminality na rok 2015, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. Cíle Programu prevence kriminality jsou: 1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana, 3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoníku. V obecném slova smyslu je zločinnost tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. Prevence kriminality představuje soubor NEREPRESIVNÍCH OPATŘENÍ. Jde o opatření, která směřují k předcházení páchání kriminality, ke snižování obav z ní, ke zvyšování pocitu bezpečí každého občana. Opatření, která sníží rozsah a závažnost kriminality a jejich následky. Konkrétně se jedná o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. Tento dokument považujeme za "otevřený" ve smyslu vzniku potřeby aktualizace a reagování na případné zvýšení koncentrace výskytu rizikovéhochováníčitrestnéčinnosti. 5

6 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice je jedním ze správních obvodů Plzeňského kraje. Leží na jižním Plzeňsku na rozloze 271,18 km 2 a má obyvatel,sousedí s ORP: Plzeň, Stod, H. Týn, Domažlice, Klatovy, Nepomuk, Blovice. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností patří 30 obcí. Co se samotného města Přeštice týká,je největším a nejvýznamnějším centrem okresu Plzeň jih. Leží v rovinaté oblasti na levém břehu řeky Úhlavy asi 15 km jižně od Plzně. Vznik města je spojen s obchodní cestou vedoucí z plzeňské kotliny proti proudu řeky do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích pochází z roku Na město byly povýšeny roku 1525 Ferdinandem I., tehdy byl udělen i znak.v 18. století patřily Přeštice Kladrubskému klášteru, který zde v letech vybudoval barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Rozvoj města významně ovlivnilo vybudování železnice r Období první republiky přineslo velký stavební rozmach. Vedle rodinných domků to byly zejména velké úřední budovy jako okresní hejtmanství, okresní záložna hospodářská, okresní nemocenská pojišťovna, okresní soud, pošta a nová velká sokolovna. Poválečný vývoj města je ukázkou výrazné poválečné degradace. Bylo zrušeno téměř všechno, okresními úřady počínaje, školami a muzeem konče. Po roce 1989 nastává nový výrazný rozvoj města, které se snaží navázat na své tradice, přerušené poválečným vývojem. Město Přeštice s téměř obyvateli tak opět potvrzuje své postavení nejvýznamnějšího střediska regionu. 6

7 3. SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR Systém prevence kriminality (dále jen PK) v ČR má tři úrovně: 1. Vláda ČR - republiková a resortní prevence - koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor PK, 2. Kraje krajská prevence - krajské úřady 3. Místní prevence měst a obcí - samosprávy měst a obcí zatížených mírou kriminálně rizikových jevů 1. VLÁDA ČR - Republikový výbor pro prevenci kriminality - Koordinace systému prevence kriminality mezi resorty - Dotace a granty - Strategický rámec Resort vnitra - Legislativa - Strategie prevence kriminality ČR - Finanční prostředky - Koordinace systému prevence kriminality ČR - Ministerstva a další instituce - Resortní koncepce a metodiky - Dotace a granty - Podpora specifických projektů 2. KRAJE - Analýza území - Vytipováni problémových lokalit - Koncepce prevence - koordinace a podpora - Realizace preventivních aktivit - Financováni projektů 3. OBCE, OBECNÍ POLICIE - Lokální analýza - Spolupráce s obcemi - Koordinace aktivit v území (státní správa, samospráva, NNO) - Realizace preventivních aktivit - Financování projektů - Obecní policie jako součást efektivního systému prevence kriminality v obci 7

8 4. Bezpečnostní analýza v období Bezpečnostní analýza města Přeštic je rozdělena do tří částí: právní analýza - vývojové trendy trestné činnosti a přestupky sociálně-demografická analýza - rozbor vybraných ukazatelů - vývoj nezaměstnanosti, chudoba institucionální analýza - zaměřuje se na činnost subjektů působících na poli prevence kriminality a prevence sociální (orgány státní správy, samosprávy, neziskového a komerčního sektoru). Větší pozornost byla věnována vybraným sociálním službám jako hlavnímu nositeli aktivit sociální prevence. 3.1 Právní analýza KRIMINALITA (přečiny a zločiny) Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Zdroj: PČR Plzeň-venkov 8

9 Pachatelé Rok Věk 0 14 let let 18 a více let Recidivisté Zdroj: PČR Plzeň-venkov Oběti Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let Zdroj: PČR Plzeň-venkov 9

10 Přestupky Počet obyvatel Statistiky Index na 10 tis. obyvatel Změna Rok (v%) Proti veřejnému pořádku , Proti občanskému soužití ,3 140,5-18 Proti majetku ,6 312,8-33 Na úseku ochrany před alkoholizmem a jinými toxikomaniemi Zdroj: PČR Plzeň-venkov ,6 114,

11 Z uvedeného přehledu je patrné snížení celkového nápadu trestné činnosti na OOP Přeštice oproti roku 2013 a to ve všech ukazatelích trestné činnosti. Průběh roku 2014 naznačoval setrvalost stavu nápadu ve srovnání s rokem Tento setrvalý trend nápadu trestné činnosti je potvrzován i celkovým nápadem Územního odboru policie Plzeň-venkov, který v roce 2013 měl 2219 skutků a v roce skutků. Podstatným je však zvýšení objasněnosti celkového nápadu trestné činnosti OOP Přeštice, který svědčí o zkvalitnění a zefektivnění práce OOP. Tento trend, jak je zřejmé, pokračuje i v roce Pokud jde o bezpečnostní situaci u OOP Přeštice, lze konstatovat, že v roce 2013 ani v roce 2014nedošlo k žádnému zvlášť závažnému trestně právnímu jednání či významnému narušení veřejného pořádku. Vzhledem k nápadu trestné činnosti je ze strany vedení ÚO Plzeň-venkov u OOP Přeštice prováděna celá řada opatření, kdy jde zejména o bezpečnostní opatření prováděná přímo na teritoriu obce Přeštice. Činnost MP Přeštice Městská policie Přeštice úzce spolupracovala s Policií ČR Obvodní oddělení Přeštice a předala jí 32 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu. Byly realizovány společné hlídky a bezpečnostní akce na požívání alkoholických nápojů řidiči před a během jízdy a prodej a podej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, výpomoc při služebních zákrocích a zajištění míst trestných činů. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR probíhala zejména při otevírání bytů a usměrňování dopravy při dopravních nehodách. Záchranná zdravotní služba byla strážníky volána nejen k případům silně podnapilých osob, jejichž stav si vyžadoval hospitalizaci, ale i k osobám ohroženým na životě a zdraví. Hlídky při výkonu služby dohlížely na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, na zajištění dopravy při úklidu města, přispívaly k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílely se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu i na prevenci kriminality, odhalovaly přestupky a jiné správní delikty. Zvýšil se počet zjištěných pachatelů znečišťujících veřejná prostranství i drobných krádeží. Dále byly zjištěny osoby požívající alkoholické nápoje a jiné omamné látky před místními večerkami, kde docházelo k narušování veřejného pořádku převážně v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Ke zjištění pachatelů těchto přestupků dopomohl Městský kamerový dohledový systém (dále jen MKDS), schválení nových obecně závazných vyhlášek města a v neposlední řadě i častější a důraznější kontroly pěších hlídek strážníků. Vzhledem k rozsáhlosti území spadající do teritoria obvodního oddělení Policie ČR, nápadu událostí a potřebnému času na jejich zpracování již nezbývalo hlídkám Policie ČR mnoho času na zajišťování veřejného pořádku v samotných Přešticích. Tato činnost byla tedy prováděna převážně strážníky městské policie, hlavně v noční době, o víkendech či pozdních večerních hodinách vevšední dny. Porovnáme-li zjištěné přestupky roku 2012 a 2013 s rokem 2014, zjistíme (viz tabulka níže), že v oblasti dopravy dochází k neustálému snižování těchto přestupků, včetně překračování maximálních povolených limitů rychlosti a ve veřejném pořádku, občanském soužití a majetkové problematice dochází k neustálému zvyšování zjištěných přestupků. 11

12 Porovnání zjištěných přestupků Zjištěné přestupky v období Doprava Překročení povolené rychlosti Veřejný pořádek Zdroj: MP Přeštice Z tohoto porovnání je patrné, že rok 2013 i rok 2014 byl výrazně zaměřen na problematiku veřejného pořádku, tedy na takové závadové jednání, které veřejnost dlouhodobě vnímá jako jeden z nejzávažnějších problémů. Preventivní měření rychlosti bylo prováděno (z důvodu opakujících se stížností občanů) průměrně 11x měsíčně, tj. cca každý třetí den po 1,5 h. Nejvyšší naměřené rychlosti: Husova-85 km/h, Přeštice - Zastávka-84 km/h, Skočice-82 km/h, Nepomucká 73 km/h, třída 1.máje-70 km/h, Hlávkova-67 km/h, Palackého-62 km/h. Městská policie se věnovala kontrole veřejného pořádku též pomocí kamer městského kamerového dohledového systému (MKDS). Jedná se o velmi účinnou preventivní činnost, neboť po zjištění pachatele operátorem MKDS je tento ihned hlídkou zadržen a jeho přestupek vyřešen na místě či předán k vyřešení správnímu orgánu nebo Policii ČR.MKDS je dále využíván k archivování záznamů, kde jsou zpětně dohledáváni pachatelé skutků, zjištěných nebo nahlášených dodatečně. Budování MKDS bylo v Přešticích započato v první polovině roku 2012 a dne 9. července 2012 byl spuštěn zkušební provoz na 4 kamerových bodech. V druhé polovině roku 2012se rozšířil o 6 kamerových bodů. Dále projekt pokračoval v první 12

13 polovině roku 2014, kdy byly instalovány další 2 kamerové body. MKDS se za období 30 měsíců osvědčil a je významným pomocníkem v boji proti kriminalitě a zajišťování veřejného pořádku. Na základě zhoršující se kriminality v roce 2013 a počátkem roku 2014 na území města Přeštice a jejich městských částí, byli občané osloveni anketou Bezpečnostní situace v Přešticích. Na anketní otázky mohli občané odpovědět v měsíci dubnu 2014 pomocí letáků umístěných na Městském úřadu v Přešticích nebo zveřejněných v Přeštických novinách a na webu města. Celkem bylo odevzdáno 132 anketních lístků s níže uvedenými výsledky: Otázka: ANO NE 1. Považujete řešení drobné kriminality v Přešticích za dostatečné? Považujete činnost Policie ČR v Přešticích za dostačující? Považujete činnost Městské policie v Přešticích dostačující? Přivítali byste zajištění nepřetržitého provozu služby městské policie (nyní 5 strážníků, nutně potřební další 4 strážníci, tj. cca 1,5 mil. Kč)? Myslíte si, že bezpečnostní situace v Přešticích se v měsíci březnu 2014 zlepšila? Cítíte se být ohroženi v noční době v ulicích města? Využili byste napojení svého majetku na zpoplatněný elektronický zabezpečovací systém města (přepokládá. poplatek za RD: 3000,-/ rok)? 8. Oznamujete Policii ČR / Městské policii přestupky a trestné činy, jichž jste byl(a) svědkem, ihned- neprodleně po jejich spáchání? Je potřeba rozšířit stávající bezpečnostní opatření dětí u škol? Souhlasíte s celoplošným zákazem výherních automatů v Přešticích (snížení sociálních dopadů a kriminality na úkor příjmu městského rozpočtu o cca 2 mil. Kč? 11. Je k omezení pohybu psů po Přešticích podle obecně závazné vyhlášky dostatečné? Setkáváte se s problémy způsobenými drogově závislými?

14 4.2. Sociálně demografická analýza Vývoj nezaměstnanosti obec ekonom. aktiv. obyvatel stvo uchazeči celkem uchazeči celkem - ženy uchazeči dosažitelní uchaze či dosažit elní - ženy podíl nezam. v % OZP mladist ví absol venti Bolkov Buková , Dolce , H.Lukavice , Horšice Chlumčany , Kbel , Lužany , Nezdice , Oplot Otěšice , Přeštice , Příchovice Ptenín , Radkovice Roupov Řenče Skašov , Soběkury Týniště , Vlčí , dosažitelní UoZ - uchazeči ve věku 15 až 64 let Zdroj: ÚP Plzeň-jih volná místa 14

15 Mikroregion Přeštice přehled volných míst za období prosinec 2014 až do současnosti podle oborů činnosti: Operátoři výroby/dělníci do výroby Řidiči (zejména nákladních automobilů) Prodavači Svářeči, obráběči kovů Obsluha CNC strojů Lesní dělníci Číšníci/servírky Administrativní pracovníci Pracovníci na stavbách Obchodní zástupci Strážní Přeštice přehled volných míst za období prosinec 2014 až do současnosti podle oborů činnosti: Obráběči kovů Prodavači Řidiči (zejména nákladních automobilů) Strážní Administrativní pracovníci Operátoři výroby/dělníci do výroby Přehled podniků, které se největší měrou podílí na zaměstnanosti občanů v regionu. subjekt International AutomotiveComponents Group s.r.o. VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. SANKYO OillessIndustry, spol. s r. o. poznámka automobilový průmysl výroba elektrotechnických součástek výroba konstrukčních prvků pro stavbu nástrojů 15

16 REXXAM CZECH s.r.o. ELASTO FORM Bohemia s.r.o. DUMET - ZNZ, s.r.o. ZNZ Přeštice, a.s. ProKlas, s.r.o. EKAS, spol. s r.o. ELIMONT spol. s r.o. KVARYSPO, s.r.o. výroba elektrotechnických součástek výroba reklamních předmětů opravy vozidel. nákup, úprava, sklad. a prodej zemědělských komodit zemědělská prvovýroba výroba rozvaděčů, montáž chladících zařízení montáž a opravy el. zařízení přesné řezání a dělení kovových trubek, prodej polotovarů na výrobu řezných nástrojů Ke dni je evidováno 65 volných míst v Přešticích a nejbližším okolí. Dále pak obce na Přešticku využívají veřejně prospěšné práce a zaměstnávají uchazeče, což jsou další pracovní místa v tomto mikroregionu. Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu za rok 2014 Pro potřeby analýzy jsou sčítány následující dávky: 1. dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (na úhradu nezbytných nákladů, odůvodněné náklady, úhrn jednorázových výdajů, sociální vyloučení, postižení mimořádnou událostí, újma na zdraví) 2. dávky státní sociální podpory: příspěvek na bydlení. Hmotná nouze Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení MP na úhr. Nezb. Nákl. Dávky hmotné nouze MP odův. náklady MP úhr. Jednor. Výdaje MP sociální vyloučení MP post. Mimoř. události MP újma na zdraví Příspěvek na péči DOZP + PnP Příspěvek na péči Příspěvek na péči Plzeň jih ORP / 2 7 / / / / Zdroj: ÚP Plzeň-jih Státní sociální podpora Rodičovský příspěvek Dávky sociální státní podpory Příspěvek na bydlení Přídavek na dítě Porodné Pohřebné Odměna pěstouna Pěstounské dávky Příspěvek na převzetí dítěte Příspěvek na potřeby dítěte Příspěvek na zakoupení vozidla Plzeň jih

17 Zdroj: ÚP Plzeň-jih Existence sociálně vyloučených lokalit Sociálně vyloučenou lokalitu můžeme definovat jako prostor, kde žijí jedinci považovaní za sociálně vyloučené. Sociálně vyloučené lokality jsou v České republice většinou spojovány s lokalitami vyšší koncentrace občanů romské menšiny, na území ORP Přeštice není vytipovaná existence sociálně vyloučených lokalit Institucionální analýza K bylo v rámci města Přeštice evidováno celkem 6617 obyvatel, z toho 401 obyvatel ve Skočicích, 232 obyvatel v Žerovicích a 109 obyvatel na Zastávce. V roce 2014 bylo podáno 270 žádostí o změnu trvalého pobytu. Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochranu dětí vykonává na území města Přeštice odbor sociálních věcí a zdravotnictví úsek sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD ). Právní rámec sociálně-právní ochrany dětí je upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPOD ). Předním hlediskem poskytování SPOD je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. SPOD je poskytována všem dětem bez rozdílu jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. SPOD je poskytována bezplatně všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. Důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů). Cílem SPOD je především sanace rodin. V zákoně o SPOD jsou upravena jen některá opatření směřující k ochraně dětí, další jsou obsažena v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti. Těmi předpisy jsou např. Úmluva o právech dítěte, Deklarace práv dítěte a Listina základních práv a svobod, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, dále předpisy o sociálním zabezpečení, zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a další. Metodicky jsou pracovníci SPOD vedeni Krajským úřadem Plzeňského kraje. 17

18 SPOD spolupracuje s širokou škálou nestátních neziskových organizací, státních institucí, odborných lékařů, městkou policií apod. Ve městě také působí komise pro SPOD, kterou zřizuje starosta obce s rozšířenou působností. Za rok 2014 bylo na území Přeštic vykonáno v rámci SPOD celkem 140 sociálních šetření. Bylo dohlíženo na 5 dětí v rámci stanoveného soudního dohledu, 9 dětí v náhradní rodinné péči apracováno se 4 dětmi s uloženou ústavní výchovou. Pro výchovné problémy bylo řešeno 21 dětí z Přeštic. Za zmínku stojí i děti, které mají trvalé bydliště na úřední adrese, jedná se o 29 dětí. Tyto děti mívají často nestabilní rodinné zázemí a jejich rodinám bývá taktéž poskytována sociální pomoc. Na území města Přeštice je v současné době 12 subjektů poskytujících ubytovací služby, tyto služby nejsou vždy dlouhodobé, často dochází k migraci osob a tím navýšení počtu případů ohrožených dětí. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne byl schválen projekt Aplikace standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí do praxe OSPOD města Přeštice CZ.1.04/3.1.03/C , který přispívá ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Sociální práce na území města Přeštice Na Městském úřadu Přeštice pracují dva sociální pracovníci, kteří mají mimo území města na starosti i občany z obcí v rámci ORP. Pracují s osobami, rodinami a skupinami v nepříznivé sociální situaci, nebo s osobami ohroženými rizikovým způsobem života. V evidenci je celkem 8 osob s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je město Přeštice. S těmito klienty se v roce 2014 řešily drobné přestupky proti občanskému soužití, podvody apod. V rámci prevence kriminality je jim poskytována osvěta. V roce 2014 se řešil 1 případ domácího násilí. Důraz je kladen především na prevenci kriminality u osob ohrožených rizikovým způsobem života a to jak motivačními pohovory nebo poradenstvím a prací přímo v terénu. Pravidelně byly navštěvovány ubytovny na území města, především v Hlávkově ulici nebo Palackého ulici za účelem pomoci občanům v jejich tíživé situaci nebo za účelem depistáže. 3 rodinám byla poskytnuta pomoc a odborné poradenství ve věci dluhů, bylo dosaženo oddlužení. V této oblasti byla navázána spolupráce s neziskovou organizací Člověk v tísni. 18

19 V rámci prevence kriminality jsme rovněž zprostředkovávali potravinovou pomoc pro rodiny, které zůstaly bez finančních prostředků a neměly na základní obživu. S Městkou policií bylo spolupracováno na vytipování seniorů k instalaci bezpečnostních řetízků na dveře.. Sociální pracovníci mají zároveň funkci sociálního kurátora pro dospělé, spolupracují s osobami ve výkonu trestu nebo po návratu z VTOS. V loňském roce bylo spolupracováno s 12 odsouzenými osobami, které mají bydliště na území města Přeštice. 6 osob bylo ve výkonu trestu navštíveno. Školství a volný čas dětí a dospělých v Přešticích Město Přeštice zřizuje celkem 7 příspěvkových organizací. Jedná se o 2 mateřské školy, 1 úplnou základní školu, 1 malotřídní školu, 1 základní uměleckou školu, 1 dům dětí a mládeže a Kulturní a komunitní centrum Přeštice. Všechny mateřské školy a základní školy se ve svých školních vzdělávacích programech zaměřují na preventivní programy pro děti, které realizují vlastními silami nebo využívají nabídky specializovaných agentur či neziskových nestátních organizací. Pro zaplnění volného času dětí funguje na školách řada zájmových útvarů včetně školních družin na obou základních školách. Podrobnosti lze získat na Volný čas dětí je hlavní náplní ZUŠ a DDM. V ZUŠ Přeštice je otevřen obor hudební individuální, kolektivní, taneční a výtvarný viz Přehled otevřených kroužků DDM lze najít podrobněji popsané na Nejen pro děti, ale zejména pro dospělé nabízí pestré vyplnění volného času KKC Přeštice, mnoho akcí je zaměřeno i na seniory a na prevenci před jejich ohrožením kriminalitou (www.kzprestice.cz ). V Přešticích pracuje velká řada spolků, které se zabývají sportem nebo mají specifické zájmové zaměření. Mezi největší patří: Tělovýchovná jednota Přeštice, Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, Klub českých turistů Úhlava, Asociace TOM ČR Přeštice, Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Dr. Bečváře Přeštice, Základní kynologická organizace Přeštice, Česká rybářský svaz Přeštice, Myslivecké sdružení Přeštice, Sbor dobrovolných hasičů Přeštice, Český svaz chovatelů Přeštice, Český zahrádkářský svaz Přeštice, Klub vojáků v záloze, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, ženský pěvecký sbor Carmina, Farní sbor České církve evangelické, Farní charita Přeštice, Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Přeštice atd. Město Přeštice podporuje finančně činnost spolků a na jejich pravidelnou činnost nebo na jednotlivé akce pro veřejnost vypisuje každý rok dotační program více na 19

20 5. Komentář k bezpečnostní analýze Na základě provedené analýzy města Přeštic, praktických zkušeností odborníků z oblasti prevence kriminality a závěrů jednání pracovní skupiny prevence kriminality v Přešticích byly klasifikovány tyto základní a zároveň prioritní problémy v oblasti kriminality: - majetková trestná činnost a přestupky - narušení veřejného pořádku - vandalismus - návykové látky - občanské soužití - výtržnictví Z výše vedených statistik vyplývá, že Přeštice jsou zatěžována především majetkovou trestnou činností,významný nárůst lze sledovat v oblasti občanského soužití. Pro občany se jako nejvíce obtěžující projevuje tzv. pouliční kriminalita v podobě majetkové trestné činnosti, neméně obtěžující je výskyt drogově závislých osob. Tyto dvě skutečnosti byly uvedeny jako prioritní například při anketní akci v rámci projektu Zdravé město. Silné stránky - přítomnost MP, PČR, NNO - otevřená sportoviště pro veřejnost - samospráva podporující prevenci kriminality - PO podporující děti a mládež - OZV města v oblasti veřejného pořádku Slabé stránky - nedostatečné osvětlení parkovišť - chybějící body MKDS - nedostatek bezpečných kolostavů - problémové skupiny obyvatel 20

21 Příležitosti - program prevence kriminality - zvýšení právního vědomí občanů - zvýšení podílu finančního prostředků určených pro prevenci i pro potírání kriminality a narušení veřejného pořádku - komunitní plánování sociálních služeb Ohrožení - zvýšení majetkové kriminality, zejména osobami závislými na návykových látkách - nárůst počtu sociálně znevýhodněných osob - nárůst počtu bezdomovců 6. Finanční zajištění Navrhované opatření Podání žádosti KÚPK o dotaci na rozšíření MKDS Podání žádosti KÚPK o dotaci na opatření prevence kriminality Spolufinancování akcí a aktivit prevence kriminality městem v návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na Pro organizaci ULICE (organizace pro práci s drogově závislými) dát v návrhu rozpočtu na rok 2016 navýšení částky ( přednášky na ZŠ, výměna injekčních stříkaček, poradenství atd.) 7. Organizační a personální zabezpečení plánu Manažerem prevence kriminality pro město Přeštice byl jmenován vedoucí strážník Městské policie Přeštice Bc. Pavel Hošťálek. Tato osoba se rovněž stává garantem navržených opatření. Pracovní skupina prevence kriminality: Bc. Pavel Hošťálek manažer prevence kriminality Mgr. Martina Míšková ředitelka KKC Mgr. et. Mgr. Robert Majer vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Přeštice Karol Polák bezpečnostní ředitel MÚ Přeštice 21

22 Mgr. Lucie Faiglová OSPOD MÚ Přeštice Miloslava Motlíková sociální pracovnice MÚ Přeštice Bc. Daniel Novotný vedoucí OSD MÚ Přeštice Ing. Pavla Kroupová vedoucí FO MÚ Přeštice Mgr. Dana Hanušová vedoucí OŠVVPP MÚ Přeštice Zpracoval: Karol Polák Bezpečnostní analýzu města Přeštice za rok 2014 schválila ( projednala) rada města usnesením č. 392/2015 zedne

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7 Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015 2018 OBSAH 1 Plánování ch služeb 5 1.1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje ch služeb 6 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Program rozvoje města Varnsdorf

Program rozvoje města Varnsdorf Program rozvoje města Varnsdorf na období od 2015 do 2020 Měsíc a rok zpracování: červen 2015 Program rozvoje města Varnsdorf byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 6. 2015, usnesením č. 64/2015. 1

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více