Komercializace výzkumu a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komercializace výzkumu a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe"

Transkript

1 Komercializace výzkumu a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe Zahraniční zkušenosti a jejich možná aplikace v ČR 11. května 2011

2 Struktura Stručné informace o komercializaci VaV v ČR Podpora komercializace VaV a transferu poznatků VaV do praxe v zahraničí, srovnání s ČR Doporučení pro ČR, která vyplývají ze zahraničních zkušenosti Příloha: Přístup ke komercializaci ve Finsku 2

3 Stručné informace o komercializaci VaV v ČR 3

4 Switzerland Germany Finland Denmark Austria Japan Belgium France EU-27 United States Czech Republic Hungary Slovak Republic Poland Počet přihlášek vynálezů u EPO na 1 mil. obyvatel. Patentová aktivita v ČR (1) Počet přihlášek vynálezů u EPO na 1 mil. obyvatel v roce 2007 (podle roku podání přihlášky). Zdroj: OECD, vlastní dopočty 4

5 Počet patentových přihlášek Patentová aktivita v ČR (2) Celkem ČR ČR 0 Patentová aktivita v ČR v letech Celkový počet patentových přihlášek 5 a počet domácích přihlášek. Zdroj: ÚPV, Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR

6 ZDROJE Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve VaV Zdroje a užití finančních prostředků na VaV v ČR v roce 2009 (mil. Kč) SEKTOR UŽITÍ Podnikatelský (BERD) Vládní (GOVERD) Vysokoškolský (HERD) Soukromý neziskový Užití celkem Podnikatelské Veřejné Zahraniční Ostatní národní Zdroje celkem % z celkových podnikatelských zdrojů určených na financování VaV 94.9% 4.6% 0.4% 0.1% 100% % z celkových výdajů na VaV užitých v daném sektoru 72.5% 9.8% 1.1% 8.6% Zdroj: ČSÚ (VTR 5-01) 6

7 Kvalitativní zhodnocení komercializace VaV a transferu znalostí v ČR (1) Komercializace VaV a transfer poznatků VaV do praxe patří mezi slabiny národního inovačního systému ČR. Studie Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR. Projekt 4/04 evaluace RPS (2005) : Nedostatečná motivovanost výzkumných pracovníků k tvorbě poznatků využitelných v praxi Nedostatečná poptávka firem po výsledcích VaV, častý požadavek podniků na dotažení VaV do stádia prototypu Nerozvinutá infrastruktura pro transfer technologií (znalostí) Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro transfer technologií (znalostí) Nedostatek finančních zdrojů pro vznik spin-off firem, zejména pre-seed a seed kapitálu 7

8 Kvalitativní zhodnocení komercializace VaV a transferu znalostí v ČR (2) Zelená kniha VaVaI v ČR (2008): Nízká motivace výzkumníků k vytváření výsledků pro praktické využití a patentovou ochranu, nedostatečné průmyslově právní povědomí Nedostatečná spolupráce VŠ a výzkumných institucí s podniky Nízká inovační aktivita podniků vycházející z výsledků VaV Nedostatečná mobilita mezi akademickou a podnikovou sférou Slabá inovační kultura, nízký podnikatelský duch Nedostatek podpůrných služeb inovační infrastruktury Reforma systému VaVaI v ČR(2008): Jedním ze tří hlavních důvodů Reformy jsou Doposud velmi nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost ČR 8

9 Pozice ČR v mezinárodním srovnání inovační výkonnosti Business R&D expenditures 150 Community designs Share of med-high/high-tech R&D Community trademarks Triad patents SMEs innovating in-house Innovative SMEs co-operating with others USPTO patents 0 Innovation expenditures EPO patent Early-stage venture capital Med-hi/high-tech manufacturing employment Organisational innovation Sales new-to-firm products Sales new-to-market products Employment in high-tech services Exports of high technology products Porovnání vybraných ukazatelů EIS-2007 (100 = průměr EU). Zdroj: EIS 9

10 Podpora komercializace VaV a transferu poznatků VaV do praxe v zahraničí a srovnání s ČR 10

11 Zahraničí: Strategicko-koncepční dokumenty Strategie a politiky VaVaI kladou důraz na provázanost inovačního procesu a využívání výsledků VaV V dokumentech jsou stanoveny odpovídající cíle, priority, nástroje (systémové i finanční) i způsoby jejich vyhodnocování ČR: Dokumenty odpovídají obdobným dokumentům v zahraničí - zejména NP VaVaI v ČR na léta : Cíl 4: Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI - vytváření strategií ve VO, stimulace výzkumných pracovníků ke komercializaci,vyhlášení programu na podporu komercializace, rozvoj inovační infrastruktury, podporu spolupráce ve VaVaI,... 11

12 Legislativa zaměřená na komercializaci poznatků VaV Zahraničí: Legislativa týkající se komercializace VaV: stimuluje výzkumné pracovníky k VaV směřujícímu k aplikacím a komercializaci VaV prostřednictvím VO definuje vlastnická práva k duševnímu vlastnictví, které vzniklo z veřejně financovaného VaV vyjasňuje postupy uplatňování práv k duševnímu vlastnictví (termíny, povinnosti,...) stanovuje, jakým způsobem se řeší finanční nároky původců objevu a dalších zúčastněných subjektů ČR: legislativa rámcově odpovídá legislativě v zahraničních zemích 12

13 Podpora komercializace a transferu programech VaVaI (obecně) Zahraničí: Široké spektrum programů, které podporují komercializaci VaV na různých úrovních a různými formam (někdy cíleně, v jiných případech jako součást programu) ČR: V ČR je sice řada programů podporujících VaVaI, z hlediska komercializace VaV není jejich struktura optimální Některé programy obvykle využívané v zahraničí chybí Podpora je rozptýlena do řady programů (zejména v rámci OP) Většina programů nepokrývá celý inovační proces 13

14 Zahraničí: Programy cíleně zaměřené na komercializaci VaV významným nástrojem na úrovni VO jsou programy podporující první fáze komercializace VaV (ověření koncepce, finanční podpora pro další VaV, vznik spin-off apod.) na úrovni VO jsou tyto programy administrované kancelářemi transferu znalostí ( kontaktní místo ) Příklad: program TULI (Finsko) ČR: program tohoto typu zatím chybí (významná slabina) možnost získání finančních prostředků z OP VaVpI (PO 3) mj. je uvedeno vytvoření podobného grantového schématu NP VaVaI opatření (2013, MŠMT) 14

15 Zahraničí: Programy podporující spolupráci VO a podniků ve VaV Významným nástrojem stimulujícím komercializaci VaV jsou: ČR: tematicky zaměřené programy, ve kterých spolupracují VO s podniky (výzkum podle potřeb podniků) programy pro vznik, rozvoj a činnost center, kde spolupracují subjekty z veřejného a soukromého sektoru ve společných projektech (centra bez zaměření nebo oborově zaměřená) programy podporující strategickou spolupráci VO s aplikační sférou zatím chybí Příležitost pro centra budovaná z rámci OP VaVpI (PO-1 a PO-2) NP VaVaI několik opatření (některá již od 2011,TA ČR) 15

16 Programy podporující šíření znalostí z VO Zahraničí: poskytování poukázek, které umožňují MSP získat znalost od institucí veřejného VaV (a navázat spolupráci s veřejným výzkumem, která se může dále rozvíjet) Příklady: Innovation vouchers (Nizozemsko), Knowledge voucher a Research voucher for SMEs (Dánsko) ČR: Programy tohoto typu v ČR chybí (na národní úrovni) Pilotní projekt Inovační poukázky - JIC Brno NP VaVaI opatření (2013, TA ČR) 16

17 Zahraničí: Podpora komercializace v aplikačním sektoru poradenství pro podniky, podpora VaV (Grant for Research and Development - UK) zlepšení znalostí lidských zdrojů, horizontální mobilita (Knowledge Transfer Partnerships - UK) zlepšení přístupu k soukromých finančním zdrojům pro VaVaI a rozvoj podniků (rizikový kapitál, business angels) podpora spolupráce podniků ČR: nízká absorpční kapacita podniků pro poznatky VaV - příčina nízké účinnosti využívání nových poznatků v praxi NP VaVaI poradenství, spolupráce,... (2011, MPO, TA ČR) 17

18 Zahraničí: Přístup finančním zdrojům (rizikový kapitál) Snaha státu podporovat investice rizikového kapitálu (VC) různými způsoby: ČR: vytváření veřejných investičních společností (DK, FI) vytváření investičních fondů s účastí veřejných a soukromých zdrojů (například UK) vytváření stimulačního daňového prostředí pro VC (UK) patří mezi země s nejnižším využíváním VC, což snižuje úspěšnost programů podporujících vznik spin-off firem NP VaVaI navrhuje pouze vyhodnotit možnosti zakládání fondů VC... 18

19 Nepřímá podpora (daňové úlevy) Zahraničí: Nepřímá podpora je poskytována ve větším rozsahu než v ČR: ČR: nepřímá podpora zahrnující náklady na výzkum prováděný v podniku a na externí VaV (UK, Francie,...) úlevy pro investory rizikového kapitálu a business angels (UK) úlevy vztahující se na daň ze mzdy a sociální pojištění (WBSO - Nizozemsko) poskytována od roku 2005, ale týká se jen na VaV prováděného v podniku (nikoli VaV nakupovaného od VO) nestimuluje podniky ke spolupráci s VO 19

20 Zahraničí: Inovační infrastruktura Významnou roli mají pro komercializaci: ČR: centra, která provádějí VaV podle potřeb podniků a který je využíván podnikových inovacích (GTS ústavy DK) inovační infrastruktura (inkubátory, vědecké parky apod.) VaV infrastruktura poskytující VaV a expertní služby je nedostatečná (možná příčina - privatizace rezortních ústavů) inovační infrastruktura je poněkud roztříštěná, vazby na VO nejsou dostatečné, rozsah poskytovaných služeb je nižší než v zahraničí, chybí systémová podpora VaV infrastruktura OP VaVpI (PO 2) NP VaVaI (2012, MŠMT, MPO) 20

21 Evaluace (1) Hodnocení dopadů VaV na ekonomický a sociální rozvoj Hodnocení není v analyzovaných zemích prováděno na stejné úrovni, hodnocení dopadu VaV je prováděno spíše sporadicky. Hodnocení VaV je zapracováno do strategických dokumentů. Hodnocení jsou prováděna na různých úrovních: na úrovni VO - zejména kvalita VaV, méně přínosy a dopady VaV (aplikační výstupy, vazby institucí na společnost, spolupráce s podniky) - metodika The Higher Education Impact Model (UK) na úrovni projektů a programů kromě výsledků také přínos a dlouhodobý dopad VaV aktivit. Výsledky těchto hodnocení jsou využívány pro zlepšování programů a návrh nových opatření - hodnocení prováděné finskou agenturou Tekes 21

22 Evaluace (2) (pokračování) na úrovni národního inovačního systému - hodnoceny jsou dílčí faktory i funkčnost celého národního inovačního systému s ohledem na socioekonomické potřeby země (např. Finsko a Rakousko) Sledování (hodnocení) komercializace: pravidelné zveřejňování výsledků komercializace VaV na univerzitách a dalších výzkumných organizacích v Dánsku (každoroční zpráva o výsledcích komercializace všech univerzit a dalších VO). 22

23 Komercializace výzkumu na VŠ a dalších VO (1) Strategicko-koncepční dokumenty a vnitřní předpisy Zahraničí: vytvoření podmínek pro komercializaci pravidla a postupy,... (jednoduchost, operativnost) rozdělení potenciálních příjmů z komercializace poznatku VaV (stimulace VaV k tvorbě a komercializaci) ČR - dotazníkové šetření: úroveň strategií se liší, v některých případech není určeno rozdělení příjmů z komercializace, často chybí strategie marketingu a komunikace s aplikační sférou, některé VŠ strategie nebo směrnice zpracovány zatím nemají. Možnost využití finančních prostředků z OP VaVpI (PO 3) pro zlepšení systému komercializace na VO 23

24 Komercializace výzkumu na VŠ a dalších VO (2) Infrastruktura pro komercializaci na VO: Zahraničí: Spektrum služeb a aktivit je obvykle širší a komplexnější než v ČR (zvýšení úspěšnosti komercializace). ČR - dotazníkové šetření: na většině VŠ jsou založena centra TT, která poskytují služby související komercializací a transferem poznatků nedostatečné rozvinutí poskytovaných služeb jsou zajišťovány obvykle poradenské služby, vytváření metodik, vzdělávací akce (IPR, komercializace) a realizace některých dalších aktivit (burzy apod.) v některých případech personálně poddimenzované (nejsou expertní skupiny hodnotící komerční potenciál výsledků VaV) 24

25 Komercializace výzkumu na VŠ a dalších VO (3) Aktivity center a kanceláří transferu znalostí v zahraničí: Poradenství pro komercializaci VaV a další aktivity související s transferem poznatků do praxe Zajišťování vzdělávacích kursů a dalších aktivit Zajišťování vazeb na další subjekty (soukromé i veřejné) - kontaktní body, smluvní vztahy, prodej licencí apod. Zajištění VaV pro potřeby jiných subjektů - identifikace výzkumné skupiny ve VO, některá centra mají VaV kapacity pro realizaci VaV (např. dceřiné společnosti VO) Vytváření vlastní inovační infrastruktury, kterou mohou využívat společnosti vytvořené na univerzitě (spin-off) i další subjekty (inkubátory a vědecké parky). 25

26 Komercializace výzkumu na VŠ a dalších VO (4) Služby a další aktivity center a kanceláří transferu znalostí (pokračování): Poskytování a zprostředkování finančních zdrojů pro komercializaci VaV vytváření fondů rizikového kapitálu Aktivity související s rozvojem podnikání, podpora spin-off firem, vlastní programy na podporu vzniku firem založených na nových poznatcích VaV apod. Publicita VaV a šíření informací - zveřejňování poznatků vhodných ke komercializaci (internetové portály), někde mají podniky možnost uveřejnit na těchto stránkách své náměty Vytváření sítí kanceláří a center transferu znalostí - zvýšení atraktivity pro aplikační sféru (společné nabídky a prezentace pro podniky), vzájemné sdílení zkušeností. 26

27 Doporučení pro ČR 27

28 Doporučení pro ČR (1) Hlavní předpoklady pro účinný transfer poznatků do praxe 1. Národní inovační systém stanovení odpovědností, účinné řízení, zajištění vazeb mezi jeho jednotlivými aktéry 2. Legislativa, která vyjasňuje práva k duševnímu vlastnictví. 3. Zařazení využívání výsledků VaV mezi priority strategicko-koncepčních dokumentů a implementace příslušných nástrojů: nástroje podporující první fáze komercializace (ověření potenciálu) nástroje stimulující šíření nových poznatků VaV z veřejného výzkumu do aplikační sféry nástroje podporující spolupráci veřejného sektoru s podniky ve VaVaI nástroje zvyšující schopnosti aplikační sféry přijímat nové poznatky VaV 28

29 Doporučení pro ČR (2) 4. Inovační infrastruktura (inkubátory, inovační centra, vědecké parky apod.) podporující komercializaci a vazby subjektů 5. Dostupné (soukromé) finanční zdroje, zejména pro pozdější fáze komercializace 6. Účinný systém pro komercializaci VaV vytvořený na úrovni vysokých škol a dalších výzkumných organizací 7. Pravidelné a účinné monitorování a evaluace politiky VaVaI a jejích nástrojů na různých úrovních, kde jsou hodnoceny také přínosy a dopady VaVaI. Tato hodnocení musejí zároveň vytvářet účinnou zpětnou vazbu pro modifikaci stávajících a návrhy nových opatření i celé politiky VaVaI. 29

30 Systém komercializace VaV na VO (1) Pro vytvoření systému pro komercializaci VaV musí VO: Přijmout rozhodnutí, že vytvoří systém pro komercializaci, ujasnit si představu, čeho chce v této oblasti dosáhnout, příslušné cíle, strategii a způsob, jak ji bude realizovat (a sledovat její plnění) Institucionálně zabezpečit proces komercializace: organizačně zajistit proces komercializace, tj. vytvořit Centrum transferu technologií (výkonná složka) a Radu pro komercializaci (rozhodovací složka) vytvořit pravidla a postupy pro komercializaci VaV (stanovit odpovědnosti, rozhodovací mechanismy v procesu komercializace, termíny,...) vytvořit dokumenty pro komercializaci VaV (strategie VO, směrnice pro komercializaci, příručka pro komercializaci, ) 30

31 Systém komercializace VaV na VO (2) zajistit finanční zdroje pro podporu a rozvoj komercializace využívat dostupné finanční zdroje (národní programy, finanční prostředky ze SF, regionální zdroje,...) vytvářet vlastní finanční zdroje ( fond pro komercializaci ) postupně vytvářet další infrastrukturu pro komercializaci inkubátory, vědecké parky zajišťovat vazby na další subjekty podniky, poskytovatele (rizikového kapitálu), jiná centra TT, do zahraničí... stimulovat výzkumné pracovníky ke komercializaci VaV a využívání jeho výsledků v praxi (finanční a další stimuly vs. sankce z nedodržení stanovených postupů). 31

32 Hlavní informační zdroje Projekt EF-TRANS: Erawatch: INNO-Policy TrendChart: Národní dokumenty připravené v jednotlivých zahraničních zemích Analýzy, studie a další dokumenty zaměřené na politiku VaVaI Odborné publikace a články 32

33 Michal Pazour & Zdeněk Kučera Technologické centrum AV ČR 33

34 Příloha - Case study Přístup ke komercializace VaV ve Finsku 34

35 Strategie Strategie a politiky VaVaI přijaté na úrovni vlády kladou důraz na komercializaci VaV a využívání výsledků VaV: Vládní strategie mezi cíle finské vlády je zařazena příprava Národní inovační strategie. Národní inovační strategie: orientace inovací na uživatele ( demand and user orientation ) zlepšení interakce univerzit s podniky a společností zlepšení využívání duševního vlastnictví větší zaměření VaV investic do sektorů, které hraji ve Finsku významnou roli zlepšení financování Strategických center vědy, technologií a inovací s cílem zvýšit jejich dopad 35

36 Právní rámec Zákon o právech v zaměstnaneckých vynálezech (Act on the Right in Employee Inventions, 656/1967) a Zákon o právech k univerzitním vynálezům (Act on the Right to University Inventions, 369/2006) definují práva k duševnímu vlastnictví, které vzniklo ve veřejně financovaném výzkumu a postup jejich uplatňování; Výzkumný pracovník, který pracuje na základě pracovní smlouvy, má povinnost informovat zaměstnavatele o všech objevech, které lze patentovat, zůstává však stále zůstává vlastníkem objevu. Zaměstnavatel má možnost převést na sebe práva k vynálezu, zaměstnanci však náleží odpovídající kompenzace za daný vynález. 36

37 Nástroje na podporu VaVaI (1) Program TULI - přímá podpora komercializace VaV na VO (od 1993): Úvodní evaluace (ověření potenciálu poznatku pro komercializaci) - do 5000 na několik týdnů, přiděleno okamžitě po podání žádosti kontaktní osobou, která působí na VO (pracovník CTT) Hlubší evaluace (analýza trhu a konkurence, návrh modelu komercializace) - do na 1 až 3 měsíce), přidělení během 1 měsíce Zvýšení komerční hodnoty poznatku VaV (překonání kritických míst, vývoj prototypu, ověření funkčnosti, optimalizace finálního produktu) - do na1 až 6 měsíců, přidělení do 1 měsíce. 37

38 Nástroje na podporu VaVaI (2) Programy TEKES (dříve Technologické programy, od 1983) tematicky zaměřené programy v perspektivních oborech a strategických oblastech identifikovaných VO a podniky realizace VaV s potenciálem pro aplikace a využitím v podnicích zapojení výzkumných týmů z veřejného výzkumu a podniků Strategická centra pro vědu, technologie a inovace (od 2006): multidisciplinární centra, kde působí společně VO a podniky (nezisková společnost vlastněná partnery ) zaměření výzkumu je stanoveno podniky a VO a odpovídá potřebám aplikační sféry a společnosti v horizontu 5 až 10 let Centra znalostí (OSKE, od 90. let) regionální centra a klastry: projekty podle potřeb podniků, stimulující spolupráci ve VaVaI a transferu poznatků a know-how do aplikací 38

39 Přístup k finančním zdrojům Nejvýznamnějšími poskytovateli rizikového kapitálu jsou státem vlastněné společnosti: Sitra (Finský národní fond pro výzkum a vývoj) - financování technologicky zaměřených firem v počátečních fázích existence (financováno ze zisků z vlastního kapitálu a výnosů z investic). Finnvera - rizikové financování a další finanční produkty (půjčky a záruky, včetně záruk na úvěry související s exportem) zejména pro MSP. Finnish Industry Investment Ltd. - investice výnosů z privatizace státně vlastněných společností do fondů rizikového kapitálu nebo přímo do podniků s vysokým růstem, včetně spin-off firem (společně se soukromými investory). 39

40 Inovační infrastruktura YRKE (Technology Incubator Delepoment Programme , Sitra): rozvoj 12 existujících regionálních inkubátorů vznik nových inkubátorů zkvalitnění služeb, výšení úspěšnosti Vědecké parky - koordinované Asociací finských vědeckých parků TEKEL (ve Finsku působí více než 30 parků) nezávislé společnosti, vlastněné podniky, univerzitami, místní samosprávou, finančními institucemi, nadacemi, soukromými investory v univerzitních městech, spolupracují s podniky, působí v nich inkubátory 40

41 Evaluace Hodnocení politik a programů na podporu VaVaI: Finsko je země s rozvinutou evaluační kulturou hodnocení je prováděno důsledně již řadu let (včetně hodnocení dlouhodobého dopadu VaV) na úrovni projektů, programů, vědních oborů a národního inovačního systému (TEKES, Finská akademie) výsledky evaluací jsou využívány zlepšení stávajících a návrhy nových strategií a jejich jednotlivých nástrojů. 41

42 Srovnání pozice ČR a Finska v ukazatelích inovační výkonnosti Business R&D expenditures 250 Community designs Share of med-high/high-tech R&D Community trademarks SMEs innovating in-house Triad patents Innovative SMEs co-operating with others USPTO patents 0 Early-stage venture capital EPO patent Employment in high-tech services Med-hi/high-tech manufacturing employment Sales new-to-firm products Exports of high technology products Sales new-to-market products Srovnání 11. listopadu vybraných 2010ukazatelů EIS-2007 pro ČR a Finsko (100 = průměr EU) Zdroj: EIS

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

28.5.2014. Implementace Doporučení EK k transferu znalostí

28.5.2014. Implementace Doporučení EK k transferu znalostí Implementace Doporučení EK k transferu znalostí Technologické Centrum AV Kulatý stůl 14.5.2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Michal Pazour, alteruje Vlastimil Růžička Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020 Technologické

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT

Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT 10.10.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz IPN Metodika Individuální projekt národní MŠMT, 2012-2015 Zavedení evaluačních

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI David Uhlíř 27. července 2011 Klub VaVpI - SynBIOsis 1 1 Struktura témat Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 1. Podpora podnikání 2. Podpora

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 29. 6. 2015 25 Věc: Inovační centrum Ústeckého kraje Důvod předložení: Založení spolku s názvem Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. Nárok

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více