Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

3

4

5 Obsah Úvod Nádrže Nádrže vodní Co je nezbytné vìdìt, než zaèneme s výkopem Plastové nádrže využití plastù óliové mokøady: vlhèiny, mokøiny a bažiny Pùdní filtr, rostlinné (koøenové) èistírny odpadních vod, RÈOV Doèis ovací nádrže Koupací bazény Kolobìh vody Údržba nádrží v prùbìhu roku Vyváženost okrasných vodních nádrží Živiny Živoèišstvo Rostlinstvo Lekníny a stulíky Abecední pøehled rostlin leknínovitých Ostatní rostliny mìlkovodní, bažinné a pobøežní Abecední pøehled rostlin vodních a mokøadních (vyjma leknínovitých) Použité zkratky a znaèky Literatura

6

7 Úvod Úvod Málokterá okrasná zahrada bývá úplná a dotvoøená, chybí-li v ní vodní plocha. Pøitom zhotovení jezírka nedá moc práce a s jeho údržbou je mnohem ménì starostí než s ošetøováním trávníku. Vodu nemusíme sekat, plít, zalévat, kypøit ani okopávat. Voda obohatí zahradní prostor o uklidòující zrcadlo hladin, o spoustu optických i zvukových efektù, o meditaèní místa, provlhèí ovzduší a prohloubí tak nejen psychickou pohodu lidí, ale zlepší i teplotní stálost prostøedí. Voda pøitahuje jako magnet vše živé, ptáci sem zaletí, aby se napili, ochladili, vykoupali, konipasové se budou s drobnými úklonami procházet po leknínových listech a sbírat hmyz, hlavnì mšice, kosové budou loupit a vyklovávat vodní šneky, jiøièky nabírat vodu do zobáèkù za letu. Už týden po naplnìní novì zhotoveného jezírka vodou se do nìho nastìhuje spousta hmyzu, hladinu budou brázdit vodomìrky, pøiletí potápníci, na jaøe se tu budou množit èolci a další obojživelníci. Týden dva starou vodu budeme muset osadit barevnými rybami, aby požíraly larvy škodlivého hmyzu, který by nièil leknínové listy, a hlavnì larvy komárù, kteøí by nièili nás. Vodní hladina prohloubí prostor zahrady tím, že se v ní budou zrcadlit obrysy okolních døevin, travin i barevné skvrny pobøežních kvìtù. Na hladinì i na dnì se v záblescích slunce zatetelí slunce, vodou popluje odraz mìsíce i jiných svìtel noci. Voda svým tajemnem fascinuje dìti, které budou poznávat bohatý život na hladinì i pod ní. Mohou se tu zchladit, vykoupat se pìknì nám na oèích. A když odrostou, mùžeme okrasné partie rozšíøit i do koupacích míst Tato moje v poøadí ètvrtá knížka je obohacena o nové poznatky z literatury vydané za posledních 5 let. Je struènìjší v popisu leknínù, doplnìn byl pøehled neleknínovitých rostlin. Kniha je zároveò rozšíøena o nové zkušenosti, které jsem získal s PVC fóliemi, s jejich zakrýváním a ochranou pøed poškozením. Ètenáø jistì ocení i øadu inspirujících fotografií ze soukromých zahrad. 7

8 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODNÍ ROSTLINY 1. Nádrže 1.1 Nádrže vodní Vytvoøit okrasné jezírko je dnes za pomoci hydroizolaèní fólie velmi snadné i levné. Mùže to být hotovo i bìhem jednoho dne. Bazén na koupání, kde ekologické èistìní vody je zajištìno vodními rostlinami, mùžeme mít bìhem jediného týdne. Svépomocí nás pøitom 1 m 2 vyjde do 1000 korun; firmy si vezmou 1900 až 5000 korun, a to vèetnì fólie, rostlin, èerpadel, filtrace, kamene, dopravy, práce ale bez výkopu, bez vody Co je nezbytné vìdìt, než zaèneme s výkopem Nejobtížnìjší a zároveò nejdùležitìjší prací je výkop nádrže. Pokazíme-li výkop, následné problémy budou veliké i drahé. Jaké jsou tedy zásady pro tvar bazénu, hlavnì pro sklon stìn a dna (viz obr. 1). Pro nádrže zemní, fóliové i betonové platí zhruba totéž: sklon stìn by mìl být co nejpovlovnìjší. Pøíliš strmé stìny (od 50 do 90 ) mohou pøinést spoustu potíží s ledem, se splavováním zemin z bøehù, se zakrýváním okrajù apod. Sám pamatuji ledy tlusté až 40 cm (zima ). Ve fóliové nádrži o sklonu stìn 60 a více byly PVC fólie prodìravìny ledem vážícím mnoho tun, led dìlal do milimetr silné fólie dolíèky a dírky o prùmìru 1 až 2 mm! Za kruté zimy asi o deset rokù døíve betonové nádrže podmrzly až do hloubky pøes 1 m, a led je pak lámal ve stupních, tedy ve stupòovitì a terasovitì vybetonovaných stìnách, hlavnì v pøechodu rovné plošiny stupòù v šikmou stìnu. Opravilo se to tak, že jsme popraskaný beton pøekryli fólií z mìkèeného PVC. Držel vodu, až pøišly ledy pøeveliké a nadìlaly do 1,5 mm silné fólie dírky, jež jsme zmínili výše. Pøíèina? Tunové ledy drtily fólii proti strmé betonové stìnì. Tomu by nezabránila ani vìtší tlouš ka fólií; milimetrová fólie je proto pro okrasná jezera zcela postaèující! Díry ve fólii se dají snadno opravit záplatováním, ale mezi fólii a betonovou stìnu se musí vložit netlející umìlohmotná geotextilie, aby se dìrování neopakovalo. Lze užít i jiné dilataèní, tj. stlaèitelné materiály, jako jsou staré koberce, textil, polystyren nebo 1 až 2 cm tlustý foam tj. kvalitní, drahou, pìnovitou hmotu z polyetylenu prodávanou v rolích (napø. MIRELON, používaný jako podklad pod tzv. plovoucí podlahy). I na kost zmrzlá zem ve stìnì pod fólií se stává v mrazu betonem, a mìla by být tudíž pokryta stlaèitelným materiálem alespoò tak hluboko (tj. asi 50 cm pod vodu), kam by mohl led dosáhnout, by jednou dvakrát za pùl století. Pak led nebude fólii poškozovat dìrováním. 8

9 Nádrže Hlodavci mohou svými tunely prodìravìt stìny zemních nádrží, rybníkù, navíc dokážou prokousat i jezírka zhotovená z PVC fólií. Máte-li na zahradì nebo v její blízkosti vodní hryzce èi ondatry, je rozumné celou fólii podložit netkanou umìlohmotnou geotextilií (vìtšinou jsou z polypropylenu); ta jim pøíliš nechutná. Textilií se pøekrývají i všechny ostré výènìlky vystupující ze stìn nebo ze dna budoucí fóliové nádrže. Také spodní voda bývá velice nepøíjemná, pokud se hromadí na nepropustném podloží pod fólií; nìkdy bývá více vody pod fólií než na ní! Zabahnìná fólie ze dna jezírka pak mùže plavat na hladinì, tedy na hladinì spodní vody. V jílovitých terénech s vyšší hladinou spodní vody je proto vhodné vytesat v šikmém bøehu lože pro potrubí o svìtlosti 30 cm a více tak, aby vnitøkem potrubí šlo spustit na dno kalové èerpadlo. Spodní vodu pak mùžeme pøeèerpávat na fólii. Pokud si nejsme jisti, co bude spodní voda dìlat v mokrých rocích, mùžeme po dnì položit zaèátek drenážního potrubí a kus ho zatesat i do stìny tak, abychom se k nìmu mohli pozdìji v pøípadì nouze prokopat a napojit k odvodnìní. Podobnì postupujeme u rozlehlých nádrží a v terénech, kde hrozí výron plynù s tím, že budou zvonovitì zvedat fólii ze dna až nad hladinu. Tam je nutné preventivnì položit odvzdušòovací potrubí pode dnem i po stìnì nahoru, popø. pøi výkopu tvarovat dno jakoby do mìlkouèkého talíøe, aby i ze støedu nádrže plyny mohly odcházet k okrajùm fólie, nahoru a ven. fólie geotextilie Obr. 1 Ideální bazén pro vodní rostliny má dostatek mìlèin pro mìlkovodní rostliny, jež èistí vodu (zbavují ji živin). Má i dostatek rùzných hlubin pro lekníny. 2 5: Nevhodné tvary fóliových nádrží pro rostliny; 2 3: zde chybìjí mìlèiny, na nerovném dnì to klouže, pod výdutí ve dnì se mohou hromadit spodní vody èi plyny; 4 zde také chybìjí mìlèiny, stìny jsou pøíliš strmé (led by mohl fólii prodìravìt); 5 pøíliš malá rovina dna pro rozestavìní nádob s rostlinami, fólie na šikmých plochách stìn velmi klouže. 9

10 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODNÍ ROSTLINY Vidìl jsem fóliové jezero o ploše 1000 m 2 s mnoha plynovými bublinami zvedajícími špinavou fólii dna až 20 cm nad hladinu; tyto bubliny se musely vyšlapávat až ke bøehu, aby se vyfoukly mimo nádrž. Zpùsobila to ilegální zastaralá splašková kanalizace vedoucí pod jezerem, která se nakonec musela pøeložit mimo pùdorys jezera. Aby se fólie dna nelepila na bahno a nebránila tak úniku plynù, je lépe posypat dno alespoò pìticentimetrovou vrstvou písku, na niž se fólie položí. Dno také mùžeme rozdìlit píseènými, cm vysokými hrázkami na více èástí, sekcí: skrze písek pak unikají plyny zpod fólie. Ta je pískem dále chránìna pøed pøípadnými ostrostmi ve dnì, navíc pøi protržení fólie lehce podle poklesu vody poznáme, ve které sekci je díra. S ohledem na umístìní rostlin do budoucí nádrže musíme mít na pamìti, že lekníny a stulíky podle druhu a odrùdy snesou hloubku vody od oddenku k hladinì cm, avšak valná vìtšina ostatních rostlin jsou mìlkovodní èi mìlèinové, takže se jim daøí ve vodì hluboké od 1 do 30 cm nad jejich koøeny. Musíme pro nì proto vytvoøit mìlèiny v podobì terásek, plošin a stupòù s 5 50 cm vody. Hloubka vody se poèítá od vršku kontejneru, nádoby, ve které jsou tyto vodní a bažinné rostliny vysazeny, hloubka je tedy ve skuteènosti nižší o výšku nádoby, tj. o 10 až 20 cm. Kolem jezírka lze vytvarovat jakýsi prstenec èi kruhový pás mìlèin, který mùže být na jižní stranì mìlèí pro nízké vodní rostliny, na severní stranì bude naklonìn hloubìji (sem je možno sázet vyšší rostliny mohutnìjšího vzrùstu, které zde vrhají stín už mimo vodu a které vyžadují objemnìjší nádoby, a snesou tudíž i vìtší hloubku vody). Jsou-li mìlèiny hustìji osázeny, fungují jako rostlinná èistírna, obzvláštì zabírají-li více jak jednu ètvrtinu až tøetinu vodní hladiny. A D D B B C Obr. 2 Vyvážená nádrž co do pomìru rostlin mìlkovodních, bažinných (ty èistí vodu odebíráním živin v ní rozpuštìných) a rostlin hlubokovodních (leknínù, které berou živiny hlavnì ze substrátù). A + D Mìlèinové terasy pro èisticí rostliny, stìny musí být hodnì zešikmené (30 až 45 ; kvùli tlaku ledu); hloubka vody cm; dno mùže být i šikmé (D). B Terasa pro ménì vzrùstné lekníny do hloubek cm; stìny mohou být strmìjší (až 60 ), neohrožuje je led. C Dno nádrže (s 5 cm hlubokou prohlubní na èerpadlo) pro nejvzrùstnìjší lekníny do hloubek cm (snesou až 150 cm; stìna už mùže být v pevné zeminì hodnì strmá, 60 až 90 ) nehrozí tlak ledu ani zmrzlé zemì. 10

11 Nádrže Na stísnìném prostoru, kde musí být jezero hlubší na úkor mìlkých teras, mùže být mìlká zóna nahrazena tzv. korýtkovou mìlèinou, podobnou okapu, žlabu èi korytu (viz obr. 3). V zemních nádržích, v prosakujících rybnících doplòovaných tekoucí vodou, v rybnících utìsnìných jílem, bentonitem apod. by stìny mìly mít sklon do 20 až 30, aby se z nich pøíliš mnoho zemì nesmývalo na dno (vlnobitím, ryjícími rybami, tlakem ledu aj.). Vidìl jsem zahradní rybníèek (asi o ploše 100 m 2 ) utìsnìný padesáticentimetrovou vrstvou dusaného jílu, kdy pøi stìnách šikmých asi 60 bylo dno bìhem 4 5 let zabahnìno tøiceticentimetrovou vrstvou spláchnutého jílu natolik hutnì, že pøi zaboøení kradlo i rybáøské boty ty nešly z bahna vytáhnout! Problém je, kam vyvážet jílové bahno! A jak oèistit z povrchu leknínových listù usazený jílový povlak, který omezuje fotosyntézu a který nejde odstranit ani mnutím dvou listù o sebe! O A B C C D cm E 5 10 cm G O cm H I J K L M M Obr. 3 Korýtková mìlèina se využívá u fóliových nádrží, kolem nichž je málo místa pro vytvoøení rozsáhlejších mìlèin. A hydroizolaèní fólie; B pøebyteèná fólie se zastrèí podél fólie, na niž tlaèí voda (stárnutím se zkracuje, lze ji pak povytáhnout); C geotextilie chrání fólii pøed poškozením; D hloubka korýtka cm; E hloubka na pøechodu do hlubší vody èiní 5 10 cm; šíøe korýtkové mìlèiny bývá cm; G L: ukázky bazénù s korýtkovými mìlèinami; G za pomoci korýtkové mìlèiny èi mìlké terásky lze rozšíøit bednovitou nádrž: poškozený beton je zde pøekryt fólií až do mìlèin; H I J: zde je korýtko vytvoøeno jako prstenec kolem dokola nádrží; I J: hlubší nádrže pro lekníny; J od hloubky vyšší než 50 cm, kam už nesahá led, mohou být stìny strmìjší; K na jedné stranì korýtko, na druhé teráska cm široká; L pøíklad rozsáhlejší nádrže s okrasnými balvany; M kameny; O hladina vody. 11

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA BAZÉNU S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁVOD NA ZABUDOVÁNÍ BAZÉNU

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA BAZÉNU S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁVOD NA ZABUDOVÁNÍ BAZÉNU STAVEBNÍ PŘÍPRAVA BAZÉNU S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁVOD NA ZABUDOVÁNÍ BAZÉNU Krok č. 1 Zaměření Zaměříme a vytyčíme realizační prostor pro stavbu bazénu pomocí kolíků a provázku. Dále provedeme vysypání vápnem

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty 6003_cz 08.10.12 18:28 Stránka 1 Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

ČISTÍRNY K ZASAKOVÁNÍ (dmychadlo vždy mimo čistírnu)

ČISTÍRNY K ZASAKOVÁNÍ (dmychadlo vždy mimo čistírnu) WWW.TEROVA.CZ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ČISTÍREN D5 - D35 ČISTÍRNY K ZASAKOVÁNÍ (dmychadlo vždy mimo čistírnu) 1 PROVEDENÍ K OBSYPÁNÍ A K OBETONOVÁNÍ Platí pro čistírny D5 - D35 Dmychadlo uvnitř, dmychadlo

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

Nosnice v obohacených klecích

Nosnice v obohacených klecích Nosnice v obohacených klecích 1 Obsah 1. Popis 3 2. Vyobrazení 6 3. Přehled povinných pravidelných kontrol zařízení pro správný chod 26 2 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, které

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Název projektu Místo realizace Etapy Realizátor Termíny Cena Revitalizace biokoridoru 4. etapa katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Jedná se o 4. etapu projektu Revitalizace biokoridoru

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Obsah 5 Obsah Úvod................................................. 7 1. Charakteristika sukulentů............................. 9 2. Historie pěstování

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (DUTÝ PROFIL 25-150) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Návod k instalaci. MainRain-vsakovací blok

Návod k instalaci. MainRain-vsakovací blok MainRain-vsakovací blok Návod k instalaci MainRain je systém pro odvodňování ploch a centrální vsakování, zadržování vody nebo proza mní skladování dešťové vody. strana 1 Obsah: Technická data... 3 Stavební

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh: zatížení idealizovaný geol. profil mat. model základů (otázka únosnosti; interakce)

Více

Dlažba na dřevěných podkladech

Dlažba na dřevěných podkladech PROFILA TRADE s.r.o. Tel./fax: +420 596 262 634 E-mail: info@profila.cz Cihelní 1191/95 GSM: +420 604 675 348 http://www.profila.cz CZ-702 00 Ostrava Zapsán v Obch. rejstříku Krajského. soudu Ostrava -

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů Trendy V pasiv ním a eko l O gickém stav ění PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů O Vytápění budoucnost V elektřině? Sálavé panely ze skla na stěně a stropu Pasivní domy mají tak

Více

Závlahové nádrže a vodojemy

Závlahové nádrže a vodojemy Závlahové nádrže a vodojemy závlahová nádrž více funkcí závlahový vodojem závlahy akumulace vody vyrovnání průtoků automatizace Vodohospodářské řešení bilance zásobního prostoru Požadavky na nádrž Strmé

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 4 U k á z k a k n i h

Více

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů.

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů. Použitelnost / otázky? Informace v tomto montážním návodu jsou založeny na základních procesech pokládání. Kvůli nekonečné rozmanitosti způsobů kladení podlah a kvůli rozměrům a tvarům teras nemůže být

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 49.Tundra a polární oblasti Tundra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více