Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kačice - ul. Masarykova - jižní část"

Transkript

1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce ul. Masarykova Zadavatel: Obec Kačice IČO: Masarykova DIČ: CZ Kačice V dne

2 List č.2 Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Objekt/Soupis Název JKSO Počet položek Stavba SO_100 Soupis vedl. a ost. nákladů pro VŘ SO_ Soupis prací a dodávek pro VŘ 105

3 List č.3 Soupis: SO_100 Soupis vedl. a ost. nákladů pro VŘ VN Vedlejší náklady R Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami R Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby R Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště R Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí R Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. ON Ostatní náklady R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí R Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) R Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu R Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

4 List č.4 Krycí list objektu, provozního souboru Základní údaje: Třídník stavebních objektů (JKSO): Opravy a údržba Opravy a údržba objektů inženýrských staveb rekonstrukce a modernizace objektu prostá Počet MJ jednotek: Popis: 835 m... Rekapitulace soupisů Dílčí soupis číslo Název Počet položek SO_ Soupis prací a dodávek pro VŘ

5 List č.5 11 Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladů nebo krytů R00 v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes m2 209, RTS 200 do 300 mm R00 v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 209, RTS Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek R00 z krajníků nebo obrubníků stojatých m 18, RTS Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině R00 do 100 m3 m3 145, RTS Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině příplatek R00 za lepivost horniny m3 145, RTS Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, R00 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do m m3 145, RTS příplatek k ceně za každých dalších i započatých m přes m R00 z horniny 1 až 4 m3 729, RTS Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, R00 na skládku m3 145, RTS 199 Poplatky za skládku R00 horniny 1-4 m3 145, RTS Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody R00 živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 219, RTS Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání na dopravní prostředky R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 124, RTS Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km t 124, RTS R00 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km t 124, RTS Poplatek za skládku R00 stavební suti t 124, RTS 112 Přípravné a přidružené práce - Odstranění stromů Odstranění stromů Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění,

6 List č.6 spálení větví RAA kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, kus 7,00000 AP-HSV RTS spálení větví 18 Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 438, RTS 181 Sadové úpravy Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, R00 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do m m3 59, RTS příplatek k ceně za každých dalších i započatých m přes m R00 z horniny 1 až 4 m3 296, RTS Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku R00 do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 59, RTS Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 395, RTS Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, R00 v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 395, RTS R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 12,00000 SPCM RTS R ornice pro pozemkové úpravy m3 59,25000 SPCM RTS 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m2 72, RTS Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 200 mm m2 438, RTS Vyspravení podkladu po překopech pro inženýrské sítě, se zhutněním R00 kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 62, RTS 57 Kryty štěrk. a živič.komunikac Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě R00 asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm m2 209, RTS 59 Dlažby a předlažby komunikací Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň

7 List č.7 spár R00 tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 307, RTS R00 tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 72, RTS příplatek R00 za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do100 m2 m2 56, RTS Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár příplatek R00 za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do100 m2 m2 72, RTS Kladení zámkové dlažby do MC s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici R00 tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 58, RTS příplatek R00 za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do100 m2 m2 58, RTS Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s monoblokovou konstrukcí s integrovanou litinovou hranou a roštěm z tvárné litiny - barva přírodní, světlá šířka 100 mm, zatížení D 400, F R00 žlab včetně litinového roštu osazený do betonového lože, zatížení D 400, E 600, kus 11, RTS délky 1000 mm, výšky 265 mm, - beton C 25/ Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s monoblokovou konstrukcí s integrovanou litinovou hranou a roštěm z tvárné litiny - barva přírodní, světlá šířka 100 mm, zatížení D 400, F R00 žlab osazený do betonového lože s revizním dílem, zatížení D 400, E 600, délky kus 1, RTS 500 mm, výšky 275 mm, revizní díl pro rohové, křížové a T-spoje beton C 25/ Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s monoblokovou konstrukcí s integrovanou litinovou hranou a roštěm z tvárné litiny - barva přírodní, světlá šířka 100 mm, zatížení D 400, F RS1 čelní stěna plná na začátek žlabu, -, -, -, - kus 2, RTS Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s monoblokovou konstrukcí s integrovanou litinovou hranou a roštěm z tvárné litiny - barva přírodní, světlá šířka 100 mm, zatížení D 400, F R00 čelní stěna s nátrubkem DN 100, -, -, -, - kus 2, RTS Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm R00 šířky přes 20 do 40 mm m 219, RTS Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou R00 do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 444, RTS Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl mm R00 ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 37, RTS

8 List č R00 stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 252, RTS R obrubník zahradní materiál beton; l = mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva kus 454,00000 SPCM RTS šedá R obrubník chodníkový materiál beton; l = mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; kus 258,00000 SPCM RTS barva šedá R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = mm; š = 150 mm; h = 150,0 kus 34,00000 SPCM RTS mm; barva šedá R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = mm; š = 150 mm; kus 5,00000 SPCM RTS výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. m2 51,00000 SPCM RTS 80,0 mm R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; písková, m2 23,00000 SPCM RTS červená, karamel; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; m2 2,00000 SPCM RTS červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. m2 372,00000 SPCM RTS 60,0 mm 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení Podkladní a vyrovnávací konstrukce z cementu portlandského nebo struskoportlandského, vyrovnávací prstence R00 z betonu prostého C -/7,5, výšky do 100 mm kus 3, RTS Podkladní a vyrovnávací konstrukce z cementu portlandského nebo struskoportlandského, vyrovnávací prstence Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu R00 z betonu prostého C -/7,5, výšky přes 100 do 200 mm kus 1, RTS Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 na kroužek, R00 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1, RTS Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze štěrkopísku, uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV RT2 pro typ UVB-50 kus 3, RTS 899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, R00 zvýšením krytu šoupěte kus 1, RTS Osazení poklopů litinových a ocelových R00 o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 3, RTS Osazení poklopů železobetonových

9 List č.9 osazení poklopů železobetonových včetně rámů, R00 jakékoliv hmotnosti kus 1, RTS Osazení poklopů litinových včetně podezdění Včetně rámů R00 šoupátkových kus 1, RTS Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa (150 kg/m2), deskových R00 tloušťky do 80 mm m3 0, RTS Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání na dopravní prostředky R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 7, RTS Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km t 7, RTS R00 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km t 7, RTS Poplatek za skládku R00 stavební suti t 7, RTS X01 Vsakovací jáma ze štěrkodrti vč. 2m potrubí DN100 od žlabu m3 9,00000 Vlastní X01 Zrušení stávající uliční vpusti kus 2,00000 Vlastní X01 Zrušení stávající kanalizační šachty kus 1,00000 Vlastní Kanalizace z trub betonových hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky podle popisu, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou, ve sklonu do 20 %, obetonování potrubí betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského B 10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním, RAB DN 150, hloubka 1,5 m m 9,00000 AP-HSV RTS R poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; kus 1,00000 SPCM RTS vnitř.pr.d = 125 mm; D = 195,0 mm X001A Obrubníková vpusť s poklopem rovná malá (např. OPAVA), B125 kus 3,00000 Vlastní R skruž betonová vodoměrná; obdélníková; l = mm; š = mm; počet kus 1,00000 SPCM RTS stupadel R deska zákrytová šachetní betonová; PVS; l = mm; š = mm; h = 100 kus 1,00000 SPCM RTS mm; otvor čtvercový 600x600 mm + poklop Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km t 7, RTS Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu R00 vybouraných hmot t 7, RTS Poplatek za skládku R00 stavební suti t 7, RTS 914 Dopravní značení

10 List č Osazení a montáž svislých dopravních značek R00 sloupek, do betonového základu kus 2, RTS Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním dopravních nebo orientačních R00 s betonovými patkami kus 2, RTS Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání na dopravní prostředky R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0, RTS Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km t 0, RTS Ruční výkop RAA v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 0,22400 AP-HSV RTS Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním RAA sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m m3 0,22400 AP-HSV RTS Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km t 0, RTS Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu R00 vybouraných hmot t 0, RTS Poplatek za skládku R00 stavební suti t 0, RTS 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m R00 jakékoliv délky objektu t 645, RTS příplatek k ceně R00 za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do m t 645, RTS 991 Hodinové zúčtovací sazby 9 Hodinové zúčtovací sazby RT3 Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a h 50,00000 Přir.M RTS 720 Zdravotechnická instalace Opravy odpadního potrubí kameninového R00 propojení dosavadního potrubí, DN 100 kus 1, RTS Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby RT3 dvorní, D 110, 160 mm, se svislým odtokem, s litinovým rámem 250 x 250 mm a kus 1, RTS litinovou mříží (zatížitelnost max. 15 t), s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá k Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

11 List č m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu R00 v objektech výšky do 6 m t 0, RTS příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost R00 do 100 m t 0, RTS M21 Elektromontáže Kabelová přípojka v zemní rýze hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení. Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny RAA pro rodinné domy, ve volném terénu, kabel CYKY 4x16 m 94,00000 AP-M RTS RAC pro rodinné domy, v komunikaci, kabel CYKY 4x16 m 8,00000 AP-M RTS Dále: řezání spáry v asfaltu nebo betonu zařízením pro řezání spár, odstranění krytu živičného tloušťky 5 cm a podkladu z kameniva hrubého drceného tloušťky 10 cm (i podkladů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry) s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, podklad vozovky ze štěrkopísku s rozprostřením vlhčením a zhutněním tloušťky 10 cm a vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tloušťky do 5 cm. M Venkovní osvětlení Venkovní osvětlení ruční výkop jámy v hornině 3 pro stožár o objemu do 2 m3, rozrušení živičného povrchu nebo odstranění mozaiky, zakrytí jámy deskou a zajištění proti posunutí, základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu, zhotovení azbestocementového pouzdra mimo osu kabelu, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnání a zabetonování pouzdra, vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob, dodávka a osazení osvětlovacího ocelového stožáru včetně výložníku, stožárové patice, elektrovýzbroje stožáru pro dva okruhy, hloubení kabelové rýhy 50 x 70 cm strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, v hornině 3, zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm, dodávka a položení kabelu druhu dle popisu, do 1000 V, zakrytí kabelu výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie, ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy, úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, koncovky eprosinové, svítidlo výbojkové parkové, uzemňovací vedení v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů, silový kabel do 1 kv volně uložený CYKY-M 3 x 1,5 a 4 x 10, upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky RAC stožár parkový, ocelový, výška 5 m kus 7,00000 AP-M RTS M23 Montáže potrubí Uložení plastových chrániček R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm m 564,00000 M23 RTS Utěsnění konců R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 80 kus 6,00000 M23 RTS R pěna PU; zimní; spray; montážní, výplňová; 0,75 l kus 1,00000 SPCM RTS Jednosložková polyuretanová pěna v aerosolovém balení se širokými možnostmi použití při stavebních a montážních pracích. Pěna se dávkuje pomocí přiložené aplikační trubičky. Vzhledem ke speciální receptuře není nutné přerušovat stavební práce v zimním období. Má výborné zvukově a tepelně izolační vlastnosti. Díky výborné přilnavosti k většině porézních a neporézních materiálů, vyjma polyethylenu, je vhodným fixačním prostředkem. Aplikace je možná již při teplotě okolí -12 C, pro zajištění standardních vlastností je vhodné, aby dóza měla pokojovou teplotu.

12 List č.12 Aplikace - montáž oken - montáž dveřních zárubní při rekonstrukci nebo výstavbě - vyplňování spár a dutin ve stavebnictví, strojírenství, chladírenství, zemědělství, hornictví atp. 750 ml R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 m 620,40000 SPCM RTS Elektroinstalační trubky Trubkový systém KOPOFLEX a KOPODUR má širokou škálu použití. Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. KOPOFLEX Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost i při poměrně malých poloměrech ohybu. Dodává se ve svitcích se standardní délkou 50 m. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek. Pro snadnější ohebnost a zatažení například kabelů je vnitřní stěna mírně zvlněná. Jiné délky lze dodávat dle přání zákazníka. Pro svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná, propůjčuje trubce značnou dynamickou i statickou zatíženost. Vnitřní a vnější stěna trubky se formují v jedné výrobní operaci. Úspory materiálu dané řešením na bázi dvojité stěny umožňuje snadnou manipulaci při překládce a při ukládání. Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 C až +60 C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě, jiné barvy jsou možné na přání zákazníka. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Takovýto spoj je utěsněn proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojované trubky je možné zabránit zaplavení vodou. Účelně navržené příslušenství s koleny (oblouky) 45 a 90, uzavírací zátkou a sadou rozpěrek, tvoří moderní systém pro ochranu energetických a telekomunikačních vedení, využívaný i v dalších aplikacích. M46 Zemní práce při montážích Tlakové utěsnění neobsazených otvorů kabelovodu Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovou zátkou z impregnovaného molitanu utěsněnou tmelem a cementovou mazaninou R00 Utěsnění otvoru kabelovodu z plast. hmot, tlakové kus 18,00000 M22 RTS Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm RT2 Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.3 m 188,00000 M46 RTS Hloubení kabelové rýhy šířky 60 cm RT2 Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.3 m 18,00000 M46 RTS Protlačování otvorů strojně Protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací. Bez výkopu a záhozu výchozí a koncové šachty.

13 List č RT3 Protlačení otvoru strojně do D150 mm m 12,00000 M46 RTS Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem RT1 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm m 18,00000 M46 RTS Kabelový prostup Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm m 72,00000 M46 RTS Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním R00 Zához rýhy 50/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 188,00000 M46 RTS R00 Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 18,00000 M46 RTS Provizorní úprava terénu v přírodní zemině Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší jak 2 cm od vodorovné hladiny RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 206,00000 M46 RTS

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA PROGRAM O BNOVY VENKOVA VESNICE PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 11 ÚSTAV ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více