MRAVNÍ ROZMĚR VÝCHOVY K BRANNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MRAVNÍ ROZMĚR VÝCHOVY K BRANNOSTI"

Transkript

1 MRAVNÍ ROZMĚR VÝCHOVY K BRANNOSTI JUDr. et PhDr. JAROSLAV PADRNOS, CSc. ABSTRAKT Mravní predikáty tvoří podstatu filozofie státu a jeho funkcí. Speciálně významné jsou pro jeho funkci obrannou a aplikované pro výchovu k brannosti (brannou výchovu). Před pedagogickou teorií i praxí vyvstává aktuální úkol se mravní výchovou jako nejzávažnější a nejkomplikovanější složkou výchovy k brannosti zabývat jako vážným problémem. KLÍČOVÁ SLOVA Brannost, etika, filozofie, mravnost, ústava.

2 ÚVOD Každé lidské jednání i chování obsahuje vědomý či neuvědomělý mravní aspekt, tedy řečeno a contrario, neexistuje jednání či chování člověka, jež by tento aspekt neobsahovalo. Každé lidské jednání je proto hodnotitelné jinými lidmi podle kritérií hodnot, jež tito lidé vyznávají. Kritéria hodnocení jsou projevem morálky. Morálkou je rozuměn historicky a kulturně podmíněný souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů a pravidel, jimiž se lidé řídí ve svém praktickém mravním jednání. Dodržování morálky je kontrolováno veřejností a podléhá sociálnímu tlaku, zároveň však systém morálky spočívá na vnitřní sankci (pocit studu, viny, nevole, rozmrzelosti (viz též svědomí); ve vztahu k morálce se tedy utváří sociální identita jednotlivce vůči společenství. 1 Teorií morálky je etika. Etika je spjata zejména s filozofií, biologií a lékařskými vědami, psychologií, sociologií, estetikou, pedagogikou, právními vědami. Etika bývá též nazývána praktickou filozofií. Člověk je hodnocen z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, etika se pokouší nalézt společné a obecné základy, na nichž stojí morálka, popřípadě usiluje morálku zdůvodnit, 2 [2] nicméně etika spočívá na axiomech neboli predikátech. Na axiomatických (predikačních) základech tudíž spočívá i morálka. Z uvedeného vyplývá, že vztah etiky a morálky je vztahem obecného a zvláštního. Na axiomatických (predikačních) základech etiky a morálky je principiálně projektován i stát - specificky lidské vysoce organizované institucionální uspořádání společenských vztahů. Stát pro naplňování a plnění svých funkcí krom jiného záměrně využívá prostoru, jenž mu poskytují etické a mravní (morální) postuláty, primárně deklarované zákony státu. Záměrem a schopností státu je (či mělo by být) dosáhnout interiorizace těchto postulátů (axiomů) a jejich konkrétních mravních derivátů u co největšího počtu jeho občanů, ideálně u všech. Záměrem příspěvku je obrátit pohled na etický a morální rozměr brannosti a odvozeně od něj i na problematiku mravní výchovy jako nejkomplikovanější složky výchovy k brannosti. Příspěvek je pouhým dotekem problematiky. 1 Morálka - Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích. Svazek 3. S Etika - Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích. Svazek 1. S

3 1. BRANNOST PROJEV PŘIROZENOPRÁVNÍ FUNKCE STÁTU 1.1 Pojem brannosti Každý stát spočívá na ideových postulátech, jejichž teoreticky funkční komplex tvoří filozofickou podstatu státu. Jednou z přirozených funkcí státu, plynoucí z přirozenoprávní teorie práva, je jeho funkce obranná. Výrazem a projevem připravenosti státu k obraně je jeho brannost. Mravní (morální) dimenze státu je filozofickým prostorem, na jehož území, v jehož časoprostoru i hranicích operuje koncepce obrany státu i ochrana obyvatelstva. Morálka dodává brannosti lidský a společensky opodstatněný charakter a rozměr. Mravní (morální) rozměr a charakter brannosti České republiky jsou derivátem mravního rozměru a mravního charakteru filozofických postulátů státu tvořících její ideovou podstatu. Mravní dimenze brannosti je nejsilnějším nábojem ideové podstaty dimenze filozofické. Branností státu je rozuměn vojenský, ekonomický a lidský potenciál státu použitelný a funkčně využitelný pro případ branné pohotovosti státu (mobilizace, vyhlášení válečného stavu, vyhlášení války). Na brannost lze nazírat z rozličných zorných úhlů jejích dimenzí, jež jsou zároveň jejími činiteli: např. dimenze demografické, ekonomické, filozofické, historické, geografické, právní, psychologické, sociologické, správní, vojensko-historické, vojensko-technické, zdravotnické (pořadí je uvedeno dle abecedního pořádku, nikoliv důležitosti). Pilířem filozofické dimenze je rozsah jejího mravního obsahu. Brannost je v oblasti ideové nejúžeji spjata s filozofickou koncepcí státu včetně jeho ideových postulátů i atributů, jež jsou jejich mravními deriváty. Brannost zaměřená na obranu státu, jeho filozofických postulátů, na nichž je stát koncipován a budován, včetně čestného plnění spojeneckých závazků, je dokladem i zárukou suverenity státu, mravního sebeuvědomění národa a jedním z projevů jeho seberealizace. Navenek se brannost projevuje připraveností branných sil v oblastech vojensko-technické, výcvikové i mravní. Potřebné připravenosti občanů plnit uvědoměle své povinnosti vyplývající mu z branného zákona lze docílit pouze promyšleným 3

4 cílevědomým, soustavným koncepčním ovlivňováním celé společnosti zaměřeným na pěstování osobnostního potenciálu každého jejího člena. Nejedná se o alternativní či variabilní možnost, ale o naprostou nezbytnost. Obrana státu a ochrana obyvatelstva jsou spolu nerozlučně spjaty. Obrana státu a ochrana obyvatelstva tvoří základní funkční náplň brannosti českého státu. 1.2 Obranná strategie Koncepce obrany státu a ochrany obyvatelstva je vysoce složitým teoretickým i praktickým komplexem opatření ve všech oblastech života státu v době míru i války, vzniklých na základě analýzy potřeb efektivní obrany a ochrany za použití veškerých možných účinných prostředků jak ekonomického, materiálně technického charakteru, tak lidských zdrojů. Obranná strategie České republiky spočívá na třech pilířích: 1. Pilířem je zodpovědný přístup státu k obraně České republiky a spojeneckým závazkům. 2. pilířem jsou akceschopné ozbrojené síly, 3. pilířem je občanská povinnost k obraně státu. Občanská povinnost k obraně státu je formulována v odstavcích Obranné strategie. Jedná se nejenom o povinnost občana, ale zároveň o jeho morální závazek bránit svou vlast. Úkolem vlády je posilovat vědomí odpovědnosti občanů k obraně státu. Důraz je kladen na přípravu občanů na obranu státu kombinací vojenských a civilních přístupů. Jedním z úkolů státu je příprava na mobilizaci. Zvláštní pozornost je věnována aktivním zálohám, jako účinnému nástroji naplňování práva občanů podílet se v době míru na zajišťování obrany České republiky. Obranná strategie České republiky je naplňována prostřednictvím rozhodnutí vlády České republiky a navazujících prováděcích dokumentů v gesci Ministerstva obrany. Obranná strategie se aktualizuje vždy po deseti letech. Obrannou strategii projednala a schválila vláda České republiky dne 26. září 2012 usnesením č Obranná strategie České republiky. Ministerstvo obrany České republiky. Praha ISBN

5 2 VÝCHOVA K BRANNOSTI 2.1 Specifikum a pojem výchovy k brannosti Výchova k brannosti je celoživotním pedagogickým procesem, respektujícím obecné i speciální pedagogické zásady. Je procesem biodromálním, respektujícím věkové zvláštnosti, zvláštnosti biologických odlišností jako důsledek rozdílnosti pohlaví, dosažené vzdělání i profesní zaměření vychovávaných. Výchovný proces v souladu s obecně známými poznatky z vývojové psychologie, pedopsychologie a pedagogické psychologie je třeba směrovat již do předškolního věku vychovávaného dítěte. Výchova je zaměřena celostně, tj. na rozvoj jak kognitivních, emocionálních, tak konativních stránek osobnosti. Výchova se zaměřuje jak na rozvoj rozumových schopností a funkcí, na rozvoj a upevňování citů, především společenských mravních, tak na rozvoj funkcí tělesných. 2.2 Státoprávní mravní postuláty mravní podstaty výchovy k brannosti Výchovou k brannosti se rozumí výchova k obraně státu a k ochraně jeho obyvatel. Morální rozměr a mravní charakter brannosti České republiky a výchovy k brannosti je historicky determinován tisíciletým zápasem českého národa za svou státní i národní svobodu. Historické zkušenosti českého národa z tohoto zápasu jsou vtěleny do preambule ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a tvoří tak z ní exaktní definici onoho morálního rozměru české občanské společnosti: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a odpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni se řídit všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. 5

6 Citovaná preambule Ústavy České republiky, stěžejního zákona republiky, od něhož se odvíjí a na němž je stavěn celý právní systém české státnosti, je pregnantním a zároveň taxativním abstraktem mravních postulátů, na nichž spočívá občanská společnost české státnosti. Principy, na nichž je budována novodobá česká státnost, jak jsou slavnostně deklarovány formou preambule Ústavy a vtěleny do ní, lze formulovat jako princip historické paměti a vědomí národa, princip mravní občanské vyspělosti, spočívající v mravní síle, odhodlanosti, věrnosti demokratickým humanistickým ideálům, v právní uvědomělosti občanů, a princip nepřímé (zastupitelské) demokracie. Principy, na nichž je budován novodobý český stát, stejně tak jako jiné demokratické státy v Evropě a ve světě, jsou mravními demokratickými imperativy, svými ideovými kořeny sahajícími k idejím, na nichž byla budována demokracie starověkých řeckých městských států, především demokracie aténská, jak posléze nalezla svůj odlesk ve tváři ideálů evropské i české renesance Principy české státnosti Princip historické paměti a vědomí národa Věrnost občanů všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české. Věrnost občanů všem dobrým tradicím státnosti československé. Princip mravní (občanské) vyspělosti odhodlání občanů budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Odhodlání občanů budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů. Občané vědomi si svých povinností vůči druhým a odpovědnosti vůči celku. Odhodlání občanů řídit se všemi osvědčenými principy právního státu. Odhodlání občanů budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Odhodlání občanů budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku jako součást rodiny evropských a světových demokracií. 6

7 Odhodlání občanů společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Odhodláni se řídit všemi osvědčenými principy právního státu Princip mravní (občanské) vyspělosti, spočívá v síle, odhodlanosti, věrnosti demokratickým humanistickým ideálům, v právní uvědomělosti občanů a jejich kázni. Princip nepřímé demokracie Prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. 2.3 Cíl výchovy k brannosti Cílem výchovy k brannosti je vzdělaná, fyzicky zdatná, vysoce mravní osobnost, uvědomělý ochránce, strůjce a obránce hodnot, na nichž je postavena soudobá česká státnost. Při plném respektování všech složek výchovného procesu, je nezbytné konstatovat, že nejzávažnější a nesložitější z nich je výchova mravní, tj. výchova vedoucí k mravnímu jednání občana, k jednání v souladu s mravními požadavky, tedy s morálkou, k jednání, vnímanému tímto občanem jako samozřejmost. Cílem je interiorizace mravních incentiv, aby se staly kategorickým imperativem mravního chování a jednání jednotlivce. 2.4 Mravností je rys člověka nebo jednání, které odpovídá přijatým pravidlům a hodnotovým představám dané morálky, zejména pokud je takové jednání v rozporu s okamžitým prospěchem či zájmem jednajícího. Pozdní antika je spojila s představou ctnosti, která je sama od sebe odměnou. V moderních společnostech se morálka chápe čistě konvenčně, neboť jí chybí společně uznávaný náboženský základ. Filozofické pokusy o teoretické, exaktně formulované obecně platné zákonitosti morálky (etika) se buď opírají o princip rovnosti (nečiň, co nechceš, aby ti činili jiní; I. Kant), nebo zdůrazňují společenský charakter člověka a jeho odpovědnosti vůči druhým (L. Feuerbach), anebo ukazují, že snaha o celistvost lidského života vyžaduje převzetí odpovědnosti a jistou věrnost sám sobě (M. Heidegger). 4 Synonymem mravnosti jsou mravy. 4 Mravnost - Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích. Svazek 3. s

8 Mravní výchova Mravní výchova je dlouhodobým pedagogickým problémem sui generis, zaujímajícím své nezastupitelné místo jak v pedagogické teorii, tak v pedagogické praxi. Mravní výchova byla, je a bude vždy aktuálním problémem všech stupňů a všech typů škol a též všech ostatních institucí pracujících s člověkem jako vzdělávaným jedincem, tedy prakticky celé společnosti. Mravní výchova jedince ve výchově k brannosti (v branné výchově) zaujímá čelné místo. Teorie mravní výchovy se zabývá mravní výchovou jedince jako specifickým výchovným procesem a jako k takovému k ní přistupuje ze dvou základních hledisek. Zkoumá morální formování osobnosti jako historický proces (jedno hledisko) a pokouší se zpracovat pro určité údobí přiměřený systém morální výchovy vhodný k živé aplikaci ve výchovné praxi školské, mimoškolní i rodinné (další hledisko). Cíle mravní výchovy Nejzávažnější kategorií teorie mravní výchovy jsou cíle mravní výchovy společnosti. Ty jsou zároveň jejím klíčovým problémem. Jsou zkoumány v kontextu obecných výchovných cílů soudobé demokratické osobnosti s přihlédnutím k morálnímu kodexu a jsou formovány jednak v obecné rovině, jednak v aplikovaných rovinách z hlediska věku vychovávaného jedince, z hlediska výchovně vzdělávací instituce a z hlediska specifik mravní výchovy. Vedle obecných cílů mravní výchovy, tvořících východisko morálně výchovných činností, poskytuje teorie mravní výchovy i specifickou konkretizaci těchto cílů pro věk předškolní, pro základní, střední a vysokou školu, mimoškolská společenská výchovně vzdělávací zařízení, pro rodinnou výchovu a zároveň rozpracovává i jednotlivé cíle mravní výchovy, jakými jsou výchova k občanské uvědomělosti, vlastenectví, demokratickému humanismu, vztahu k práci a k materiálním a kulturním hodnotám, výchova k lidské toleranci, výchova k osobní zodpovědnosti, výchova ke kázni, výchova volních kvalit atd. 8

9 Činitelé mravní výchovy Činiteli mravní výchovy jsou činitelé výchovně vzdělávacího procesu, a to školního i mimoškolního: jsou jimi učitel, rodiče, sourozenci, vrstevníci a další subjekty, vstupující do tohoto procesu, jak v rámci školního výchovně vzdělávacího procesu, tak i mimo školu v cíleném výchovně vzdělávacím působení, tak v působení neřízeném; u dospělých druhotná rodina, výchovně vzdělávací instituce pro dospělé, pracovní kolektiv, společnost v širším slova smyslu včetně orgánů státní správy a územní samosprávy, u všech výchovně vzdělávaných masmédia atd. Činiteli mravní výchovy celoživotně koncipovaného výchovně vzdělávacího procesu jsou všichni činitelé, již do tohoto procesu vstupují, a ovlivňují mravní podstatu a projevy jednotlivce. Za činitele mravní výchovy lze považovat i samotného vychovávaného; ten je objektem, ale též subjektem výchovně vzdělávacího procesu. Činitelé mravní výchovy odborným používáním pedagogických prostředků v širším slova smyslu ve školním vyučování, mimo ně i v nejširším pojetí v celé společnosti mají, pokud si plně uvědomují závažnost svého poslání, jedinečnou možnost zasévat, utvářet, vštěpovat a utvrzovat především u dorůstající populace mravní uvědomění, mravní vědomí, mravní přesvědčení, mravní vztahy, mravní odpovědnost, mravní city i mravní svědomí. Metody teorie mravní výchovy Metodami teorie mravní výchovy jsou historicko-srovnávací analýza vývoje morálně výchovné praxe i vývoji morálně výchovných teorií v jednotlivých státech, u jednotlivých národů, myslitelů a empirický výzkum současné morálně výchovné praxe metodami systematického pozorování, rozhovoru, dotazníkovou metodou, analýzou dokumentů, metodou experimentálního ověřování. Prostředky mravní výchovy Prostředky mravní výchovy v širším slova smyslu rozumíme metody mravní výchovy, formy mravní výchovy i prostředky mravní výchovy v užším slova smyslu. Vliv prostředků mravní výchovy může být přímý i zprostředkovaný. 9

10 Prostředky mravní výchovy v užším slova smyslu jsou zejména: vědecké poznávání skutečnosti, umění, činnost studijní a pracovní, tělovýchova a sport a prostředí, pozitivních příkladů z historie, pozitivních příkladů ze současnosti, tradice, vyvozování pozitivních závěrů z negativních příkladů historie (minulosti) i současnosti, z domácího (rodinného, manželského) prostředí, školního, dalšího užšího a širšího společenského prostředí, masmédií a jiných telekomunikačních prostředků včetně sociálních sítí. Pozn.: Pro výchovu k brannosti mají zvláště výrazný emocionální mravní náboj tradice boje českého národa za národní svobodu a státní nezávislosti, mezinárodní kulturní věhlas příslušníků českého národa. České dějiny jsou plny takovýchto příkladů, jež jsou pozitivním dokladem úsilí českého národa o národní a státní svébytnost, korunovanou současnou českou státností. Jsou jimi příkladně boj českého státu za nezávislost a svědectví jeho územního i kulturního rozmachu v době vlád především posledních Přemyslovců, inspirační činy císaře římského a krále českého Karla IV., Husův boj za pravdu, úspěšná obrana českého státu husitskými vojsky proti mezinárodní intervenci, kulturní věhlas Jana Amose Komenského, v důsledku české národní obrození, vznik Československa především v důsledku zahraničního (prvního) národního odboje vedeného Tomášem Garikem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem, jejich nezastupitelná role i při vytváření, vytvoření a úloze prvního československého vojska ruských, francouzských a italských legií, domácí i zahraniční (východní i západní) odboj proti nacistické okupaci v období druhé světové války, třetí odboj proti komunistické totalitní moci, hrdinný čin Jana Palacha, Jana Zajíce a dalších, kteří pouze z nejvyšších mravních pohnutek obětovali své mladé životy, vojenské mise příslušníků Armády České republiky. Mravní ovlivňování je vedeno v duchu všeobecných principů aplikovaných do pedagogické praxe, jakými jsou cílevědomost, soustavnost a důslednost, aktivnost, názornost, uvědomělost, trvalost, přiměřenost atd., ale též specifických principů, vyplývající ze zvláštnosti morálních jevů a ze zákonitostí formování morálních kvalit osobnosti, jakými jsou jednota náročnosti a úcty k osobnosti, pozitivní orientace výchovného působení, spojení pedagogovy autority s iniciativou vychovávaných jedinců, výchova v kolektivu, individuální přístup, jednotnost výchovného působení. Formy mravní výchovy 10

11 Formy mravní výchovy mají svá specifika dle toho, zda se jedná o formy (a) školní mravní výchovy, (b) formy mravní výchovy mimoškolní a (c) mravní výchovu v rodině. Mravní výchova ve škole prostupuje prací škol všech stupňů v nejrůznějších podobách výchovnou práci v jednotlivých předmětech, neboť má interdisciplinární charakter. Mravní výchova používá rozdílných forem ve školním vyučování a při mimo vyučovací činnosti, jíž rozuměno organizování zájmové činnosti žáků v režimu školy. 5 Mravní výchova je realizována též v mimoškolní výchovné sféře. Podílejí se na ní zájmové i profesní organizace a spolky zaměřené buď primárně, anebo sekundárně na práci s dětmi, mládeží i dospělými. Formou mravní výchovy, především v posledních letech nabývající na významu, jsou i hromadné telekomunikační prostředky, komunikační média vč. sociálních sítí. ZÁVĚR Výchova k brannosti, jinými slovy branná výchova, začíná být v současnosti v zorném úhlu pozornosti společnosti, respektive vrcholové exekutivy České republiky po té, co byla ve svém komplexu (výchovy k ochraně obyvatelstva v mimořádných událostech a výchovy k obraně státu) téměř po dvě desetiletí neodůvodněně opomíjena. Z uvedeného komplexu lze vyjmout pouze výchovu k ochraně obyvatelstva (člověka) v mimořádných událostech, jíž se po desítileté přetržce trvající do roku 2000, počala věnovat nejprve nesměle akademická, po té postupně i praktická pozornost. O ucelené koncepci však dosud nelze mluvit. V plenkách je však dosud výchova k obraně státu. V období před Listopadem 1989 probíhala branná výchova, jejímž předmětem byla jak ochrana obyvatelstva v mimořádných událostech (řečeno současným jazykem), tak výchova občanů k obraně státu, jež měla propracovaný koncepční biodromální charakter celoživotního vzdělávání a byla v plné šíři realizována na zákonném podkladě. Tato výchova však probíhala byla realizována v období reálného socialismu, což byl pojem politicko-ideologický, s negativními dopady na všechny oblasti života společnosti, mající za následek mravní schizofrenii občanů. Navenek 5 JŮVA, Vl.: Mravní výchova. UJEP. FF. SPN Praha S s 11

12 existenčním tlakem vynucená konformita názorů občanů, vnitřně nesouhlas pramenící především z věrolomného vojenského přepadení ČSSR sovětskými, maďarskými, polskými a východo-německými vojsky 21. srpna 1968 a následnou okupací Československa vojsky Sovětského svazu, trvající nepřetržitě až do počátku let devadesátých 20. století. V rozporu s vládnoucí KSČ demagogicky proklamovanými tvrzeními o mravním přesvědčení občanů o správnosti normalizačního politického kursu nastoleného v ČSSR od roku 1970, se však v žádném případě nedalo mluvit ani o částečné interiorizaci mravních norem, částečně implantovaných z tzv. bratrsky spřátelené ciziny, avšak důsledně aktivně rozpracovávaných a realizovaných oficiální ideologií a kolaborantskou politikou Komunistické strany Československa. Po Listopadu 1989 v důsledku poněkud zjednodušeného vnímání světa byla opomíjena problematika přípravy občanů k obraně státu. Ergo byla i opomíjena mravní složka této výchovy. Oblast výchovy je oblastí navýsost pedagogickou. Před pedagogickou teorií i praxí v současnosti vyvstává aktuální problém zabývat se problematikou mravní výchovy jako jednou ze složek výchovy k brannosti. 12

13 LITERATURA JŮVA, Vl.: Mravní výchova. UJEP. FF. SPN Praha POPELOVÁ, J.: Etika. Československá akademie věd. Praha vydání. 492 s. Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích. Svazek 3. S Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích. Svazek 1. S Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích. Svazek 3. S Obranná strategie České republiky. Ministerstvo obrany České republiky. Praha ISBN

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Řízení bezpečnosti. Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Řízení bezpečnosti. Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Řízení bezpečnosti Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA Hudební pedagogika = věda o hudební výchově rozhraní sfér hudební pedagogiky a hudební výchovy Hudební pedagogika může

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

OTÁZKY A NÁZORY. Systém studia občanské nauky na íwdagogiokýoli fakultách

OTÁZKY A NÁZORY. Systém studia občanské nauky na íwdagogiokýoli fakultách OTÁZKY A NÁZORY Systém studia občanské nauky na íwdagogiokýoli fakultách Prof. dr. FRANTIŠEK FRENDLOVSKÝ, CSc., pedagogická fakulta UJEP, Brno Studium občanské nauky na pedagogických fakultách je ústrojnou

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 1 OBRANA STÁTU Obranná strategie ČR 2012: Tři pilíře obrany státu Členství v NATO Akceschopné ozbrojené síly Spoluúčast občanů 2 Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje

Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje Ministerstvo obrany Ústupky u Seče, 25. října 2016 1 Agenda 1. Role občana při obraně státu 2. Právní rámec 3. Koncepce POKOS 4. Nástroje na podporu vzdělávání 5.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více