18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

2

3 Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle odstavce 1 paragrafu 92 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, nejvyšší reprezentace studentů vysokých škol České republiky, vyjadřujíce vůli studentů vysokých škol v České republice, vědomi si významu této instituce pro rozvoj poznání, vzdělanosti a kultury v rámci akademické obce i celé společnosti, vycházejíce z historických tradic a odkazů nejstaršího vysokého školství ve střední Evropě, v souladu s politikou Sdružení národních studentských organizací v Evropě - ESIB, platnou legislativou České republiky zejména ústavním pořádkem České republiky, občanským zákoníkem, správním řádem a zákonem o vysokých školách, naplněni snahou umožnit přístup ke vzdělání všem, kdož po něm touží, majíce na zřeteli základní nezpochybnitelná práva studentů, naplňujíce odkaz těch, kteří za tyto ideály obětovali svou svobodu či život, přijali jsme tento poziční dokument.

4 Úvod Právo na vzdělání je základním právem každého člověka. Právo na vzdělání zaručuje všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení i právo na poskytnutí vzdělání terciárního, které dle článku 33 Listiny základních práv a svobod má být bezplatné, pokud to schopnosti občana a možnosti společnosti dovolí. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Právo na vzdělání nevylučuje nárok na další občanská práva deklarovaná Listinou základních práv a svobod. I. Akademickou obec konstituují studenti a akademičtí pracovníci. Do vzájemné interakce by měli vstupovat jako rovnoprávní partneři. I přes to, že vláda a zákonodárná shromáždění mají přímou politickou odpovědnost za sektor terciárního vzdělávání, investoři terciárního vzdělávání a zejména zástupci akademické obce z řad akademických pracovníků i studentů mají právo účastnit se všech jednání a spolupodílet se na rozhodnutích přímo i nepřímo se dotýkajících procesu vzdělávání, ať již na úrovni fakultní, univerzitní, národní či mezinárodní. Studenti musí mít právo vyjádřit se jako rovní partneři ke všem záležitostem týkajícím se samotné podstaty terciárního vzdělávání, ať se jedná o dlouhodobé trendy ve financování VŠ, dlouhodobé záměry vlády České republiky, ministerstva školství i jednotlivých vysokoškolských institucí, kontroly hospodaření vysokých škol, volby funkcionářů institucí terciárního vzdělávání, nebo o další problémy. V žádném případě nesmí dojít k potlačení základních nezpochybnitelných práv studentů a omezení práva na svobodný projev.

5 Zájmy studentů hájí - a navenek i na akademické půdě reprezentují studentské zastupitelské orgány. Volení zástupci studentů získávají mandát v procesu demokratických voleb, které se opakují v pravidelných periodách a kterých se mají právo zúčastnit všichni studenti v dané akademické komunitě. Nejvyšší reprezentací studentů vysokých škol v České republice je podle zákona o vysokých školách Studentská komora Rady vysokých škol České republiky, která zastupuje studenty všech typů vysokých škol v České republice. Nejvyšší a jedinou celoevropskou reprezentací studentů je Sdružení národních studentských organizací v Evropě, The National Unions of Students in Europe - ESIB. II. Uchazeč o vysokoškolské vzdělání se stává studentem vysoké školy zápisem ke studiu. Každé rozšíření akademické obce je pro vysokoškolskou instituci primárně intelektuálním obohacením, sekundárně finančním přínosem. Prostředky určené na náklady spojené se vzdělávacím procesem musí být takto využity bez ohledu na to, zda je investorem peněz student nebo stát. Student musí být vnímán jako rovnocenný partner, který významně přispívá k dynamickému rozvoji školy, nikoli jako pouhý zákazník, a to bez rozdílu na všech typech institucí terciárního vzdělávání. III. Základním posláním institucí terciárního vzdělávání je pedagogická činnost na základě činnosti vědecké. Škola by měla modifikovat vzdělávací proces v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru, nových vyučovacích technik, rozvoje informačních a komunikačních technologií s přihlédnutím k požadavkům studentů Student přistupuje ke svému studiu zodpovědně, aktivně participuje na prohlubování svých znalostí, schopností a vědomostí. Ke kontrole kvality poskytovaného vzdělávání musí pravidelně docházet různými formami evaluace výuky. Musí být zajištěna skutečná účast studentů na akreditaci a evaluaci studijních programů.

6 Instituce terciárního vzdělávání musí nahlížet na každého studenta jako na jedinečnou individualitu a maximálně tak zajistit jeho duševní i tělesný rozvoj a růst. Student má mít právo individuálně si modifikovat svůj studijní plán v rámci možností daných akreditovaným studijním plánem. V případě absolvování části studia na jiné než kmenové fakultě, ať již tuzemské nebo zahraniční, musí vysoká škola zaručit akceptaci kreditů tam získaných, neboť mobilita studentů je základním pilířem zvyšování kvality poskytovaného vzdělání. Student musí mít možnost absolvovat část svého vzdělání na zahraniční vysoké škole, pokud o takový způsob výuky projeví zájem. IV. V realizaci vzdělávacího procesu musí být kladen důraz na rovnost, toleranci, vzájemnou úctu a respekt ve vzájemném postavení studentů a pedagogů. Je nutno zásadně odmítnout paternalistický přístup ze strany poskytovatelů vzdělávání - student aktivně vyžaduje podněty zajímavé a podstatné pro jeho budoucí profesní život. Není možné akceptovat žádnou disproporci ve vzájemném postavení studenta a pedagoga v průběhu procesu ověřování dosažených znalostí, vědomostí a schopností. Při procesu kontroly studia musí být brán ohled na všechna práva a svobody dané zejména Listinou základních práv a svobod, občanským zákoníkem, správním řádem, zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy vysoké školy a vnitřními předpisy fakulty. V. K institucím terciárního vzdělávání neodmyslitelně patří vědecká činnost. Zajišťuje akademickým pracovníkům žádoucí prohlubování kvalifikace, znamená i finanční přínos pro vysokou školu, ať již formou státem podporovaných programů, nebo jejím komerčním využitím.

7 Student se již během svého studia zpravidla profiluje směrem praktickým nebo vědeckým. Tento fakt musí vysoká škola zohlednit a připravit podmínky pro jeho realizaci. I student pregraduálního studijního programu musí mít možnost aktivně participovat na vědecké a výzkumné činnosti dané vysokoškolské instituce. Vědecko pedagogická činnost je základním pilířem vzdělávání studentů doktorských programů. VI. Při rozhodování o zástupcích ve správních orgánech vysokoškolských institucí by měla být zachována parita v počtu akademických pracovníků a studentů, v žádném případě nesmí dojít k potlačení hlasu studentů jako nejpočetnější části akademické obce. Na soukromých vysokých školách musí být zajištěna skutečná účast studentů na rozhodování o záležitostech vysoké školy a její akademické obce. Zástupci studentů soukromých vysokých škol v reprezentativních orgánech vysoké školy i v celonárodní reprezentaci musí být vybíráni způsobem srovnatelným s volbou zástupců studentů ostatních typů škol.

8 Studentská komora Rady vysokých škol

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen New York, 18. 12. 1979 Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více