Vyhodnocení přínosů mixu vzdělávacích akcí pro pracovníky poradenské firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení přínosů mixu vzdělávacích akcí pro pracovníky poradenské firmy"

Transkript

1 Vyhodnocení přínosů mixu vzdělávacích akcí pro pracovníky poradenské firmy 1 Tima Liberec a její vzdělávací potřeby 1.1 O společnosti Tima Liberec Je samozřejmě třeba vycházet z velikosti a pracovního profilu firmy - nabízených aktivit. Tima Liberec s.r.o. je českou společností působící na trhu 14 let, v době realizace projektu ve třech oblastech: I. studie, analýzy, rozvojové strategie a sociologické průzkumy: - průzkumy veřejného mínění, k prevenci kriminality, k postojům žadatelů a příjemců grantů ze SF EU aj. (v letech např. pro města Jablonec n. N., Hrádek n. N., MPSV ČR, Ústecký kraj aj.) - příprava komunitního plánu sociálních služeb - analýza potřeb, průzkumy mezi poskytovateli a uživateli služeb - integrovaný plán rozvoje města (např. Praha Zbraslav) - strategie komunitně vedeného místního rozvoje venkovských regionů (např. práce pro místní akční skupiny Nad Orlicí, Podchlumí, Pohoda venkova, Region Kunětické hory a další). II. příprava a realizace projektových žádostí: - příprava projektů pro financování záměrů měst, podniků a nezisk. organizací z fondů EU, studie ek. hodnocení projektu, podnikatelské plány aj. v ROP SV, OP VK, OP LZZ, PRV ČR, OP PI aj. - administrace projektů financovaných z fondů EU (finanční řízení, monit. zprávy, kontroly apod.) III. poradenská a facilitační činnost: - zapojování občanů do přípravy rozhodnutí - lektorská činnost v oblastech projektových partnerství, zapojování veřejnosti, přípravy na období aj. 1 / 7

2 - dotační audit projektových záměrů - příležitostné publikování na pomoc žadatelům a příjemcům (např. Příručka pro partnerské projekty vydaná Úřadem vlády ČR 2012) Společnost má zkušenosti s řízením a administrací projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem. Všichni čtyři zaměstnanci mají potřebné odborné zkušenosti (jde o sociologa a tři ekonomy) i zkušenosti s řízením projektů. Realizovali například projekty AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie (OP VK 1.2, 6 partnerů), Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (OP VK 3.2, 2 partneři) a Je třeba nasadit MASky. Příprava místních akčních skupin Královéhradeckého kraje na financování místního rozvoje V řadě projektů zastávali pozice v řízení projektů: například EDUCA v Tristone (OP LZZ 1.1), TOP 6KLIKO - Testy-objekty-projekty pro šest klíčových kompetencí v ZŠ Hodkovice n. M. (OP VK 1.1), Rovné příležitosti na Frýdlantsku (OP LZZ 3.4) a další. Ve společnosti se uplatňuje řízení podle projektů s výraznou vzájemnou pracovní zastupitelností. V době realizace projektu měla čtyři zaměstnance, z nich dva s rozsáhlými zkušenostmi v manažerských pozicích. Dva další běžně pracují v rámci projektů jako projektoví a finanční manažeři, jednají s cílovými skupinami, s poskytovateli grantu (MPSV, MŠMT, kraj, CzechInvest a další), zpracovávají monitorovací zprávy atd. Všichni rovněž zvládají veškeré oblasti činnosti firmy, podle potřeb vytvářejí minitýmy, příp. se spojují s externími spolupracovníky a s partnery v jiných organizacích. Je běžné, že ve stejnou dobu pracují současně na 3-8 projektech. V době vzděl. projektových aktivit byl přijat pátý pracovník (žena ke konci rodičovské dovolené). Společnost se řadí k malým poradenským subjektům s řadou specifických kompetencí (dovedností a znalostí). Předkládané zhodnocení může být tudíž jen inspirací pro podobně zaměřené podnikatelské subjekty a nelze jej zobecňovat. Většina firem s podobným zaměřením si může intuitivně nebo experimentálně odvodit podobný mix školení. 1.2 Vzdělávací potřeby ve firmě Vzdělávání zaměstnanců společnost dosud nezajišťovala systematicky. Ad hoc vzdělávání se týkalo pouze seminářů k různým výzvám v operačních programech ČR a sebevzdělávání. V posl. letech se však výrazně rozšířil okruh poskytovatelů podobných služeb: v oblasti průzkumů to je boom internetových aplikací (ne vždy na potřebné odborné úrovni), v oblasti přípravy projektů jde o obrovskou nabídku společností, které jsou kapitálově silnější, což jim umožňuje stlačovat ceny za produkty, příp. žít jen z provizí (nepožadují úhradu za řádně odvedenou práci), neboť v množství jimi zpracovaných žádostí se občas některá ujme. Tima Liberec však neusiluje o co největší rozvoj komerční a personální; chce soutěžit kvalitou produkce, nikoliv kvantitou. 2 / 7

3 Potřebnost projektu vyplynula z kombinace dvou inf. zdrojů: a) z analýzy konkurence (nabídky podobných služeb), analýzy očekávání klientů, vyhodnocení dosav. situace a dlouhodobých cílů žadatele, b) z očekávání a zájmů zaměstnanců (kvalif. zájmy zaměstnanců, které jsou slučitelné s cíli firmy, mají vysokou motivační hodnotu a zvyšují prac. stabilitu). Potřeby jednotlivých zaměstnanců jsou diferencované, každý potřebuje posílit odbornost v některých tém. oblastech. Z hlediska samotných zaměstnanců lze potřeby definovat jako získání takových znalostí, zkušeností a praktických dovedností, které by vedly 1. k udržení stávajícího prac. místa, 2. k dalšímu profesnímu růstu, 3. ke snadnějšímu uplatnění na trhu práce v případě změny zaměstnání. Vedení společnosti si tyto zájmy dobře uvědomovalo. Bylo by chybné školit zaměstnance jen v oblastech, které právě potřebují a neumožnit jim celkový osobní růst. Byly tak určeny vzděl. potřeby jako výslednice dotazování zaměstnanců a analýzy kvalifikačních potřeb firmy s ohledem na zvýšení její konkurenceschopnosti a produktivity práce. Na základě toho byla navržena sada školení (v době projektu se počet zaměstnanců zvýšil na pět): - efektivní prac. návyky - 5 osob (z realizace vyškrtnuto poskytovatelem grantu) - efektivní koordinace projektů a zakázek - 3 os. - vedení obchodního jednání a CRM (řízení vztahů se zákazníky) - 4 os. - základy systému zpracování dat v SPSS - 2 os. - využití pokročilých metod v SPSS 1 os. - grafická úprava tištěných a elektronických materiálů - 1 os. - využití nadstavbových funkcí software STEREO MZDY firmy Ježek software - 1 os. - zlepšení orientace v odborných angl. textech a komunikace v angl. jazyce - 4 os. - využití nadstavbových funkcí MS Office - 3 os. Ještě dříve je třeba zmínit, že poskytovatel grantu (OP LZZ) zasáhl do plánu vzdělávání ve třech případech: Kurz obchodního jednání a CRM (řízení vztahu se zákazníky) zkrátil cenu na účastníka a den na 2500 Kč s ohledem na obvyklé a dostupné tržní ceny. Jeho úvaha by platila v případě základů pro dosud nezkušené účastníky; protože jsme však potřebovali vyšší úroveň vzdělávání (pro zkušené pracovníky), byla námi navržená cena přiměřená. Absolvovali jsme tedy základy obchodního jednání (rovněž užitečné) a dosáhli ještě nižší ceny, než předpokládal poskytovatel. Stejně tomu bylo s kurzem Řízení a plánování projektů krácení s ohledem na obvyklé a dostupné tržní ceny na 2500 Kč. I tady jsme původně počítali s kurzem pro pokročilé, neboť projekty již řadu let běžně připravujeme, řídíme a vyhodnocujeme. S kurzem, který 3 / 7

4 jsme za tuto cenu mohli navštívit, byli účastníci hrubě nespokojeni a vynaložený čas a výdaje považovali za nepřiměřené. O kurzu Efektivní pracovní návyky poskytovatel rozhodl, že jej pracovníci absolvovat nebudou. Ve zdůvodnění bylo uvedeno, že zrušení bylo provedeno proto, aby převažovalo odborné vzdělávání. Tento technický požadavek poskytovatele je z hlediska OP LZZ oprávněný; firma však tento kurz považuje přesto za užitečný. Pracovníci totiž za posledních více než 5 let neabsolvovali žádný kurz, který by jim pomohl zvýšit pracovní výkonnost a lépe využívat jejich pracovní čas. Přitom jejich práce na pozicích projektového manažera vyžaduje velmi dobrou organizaci vlastního času zejména v prostředí realizace více projektů současně. Tento kurz měl být zaměřen na efektivitu jednotlivce, ale má přímou vazbu na kurz Řízení a plánování projektů, který se týká efektivní realizace týmových úkolů. V tabulce 1 je zdůvodnění potřebnosti plánovaných školení. V tabulce 2 jsou údaje o rozpočtu. Jak se tato školení zasloužila o odborný růst a zvýšení konkurenceschopnosti firmy? 2 Hodnocení jednotlivých školení 2.1 Pohled jednatele společnosti Usilovali jsme o to, aby vzděl. program byl - potřebný - efektivní - hospodárný - proveditelný - v souladu s projektem Přínos zvoleného mixu vzdělávacích akcí měl spočívat ve výrazném zvýšení kvality a efektivnosti práce, v její lepší provázanosti, racionálnějším plánování a tedy i vyšší produktivitě. Při rozhodování o výběru kurzů jsme brali v úvahu rovněž tři základní hlediska: účelnost, účinnost a úspornost. Účelností se míní to, do jaké míry odpovídá zvolené školení (tématicky) současným, příp. nejbližším budoucím potřebám firmy. Účinností se míní, jaká je naděje, že získané znalosti a dovednosti budou prakticky uplatněny v konkrétních zakázkách a pracech. Šlo ovšem o intuitivní rozhodování. Pokud jde o úspornost, těžili jsme sice z toho, že projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, avšak hledali jsme vždy tu nejúspornější variantu při stejném očekávaném efektu. 4 / 7

5 Úspornost realizovaných školení (tab. 3) název školení počet účastníků poskytovatel úspora Diskriminační analýza 1 Centrum výuky ACREA 680 Kč Logistická regrese 1 Centrum výuky ACREA 680 Kč Klasifikační a asociační stromy 1 Centrum výuky ACREA 680 Kč Základní statistické metody v modulu SPSS Base 2 Centrum výuky ACREA Kč Střední umělecká škola v Grafický design 1 Liberci Kč Ježek software 1 Ježek software, s.r.o. 550 Kč Řízení a plánování projektů v podmínkách malé firmy 3 ACZ s.r.o. 500 Kč Obchodní jednání - 1. a 2. část 4x2 ACZ s.r.o. a Top vision, s.r.o Kč MS Office I4S Technologies, s.r.o Kč Obchodní a odborná angličtina 100 Studyline, s.r.o Kč Celkem Kč Každé provedené školení pak bylo hodnoceno ze dvou hledisek: užitečnosti pro firmu (účelnosti) a kvality vzdělávací akce (účinnosti). Užitečnost i kvalita jsou hodnoceny na třístupňové ordinální škále A, B, C, kde jednotlivé stupně znamenají: Stupně hodnocení užitečnosti a účinnost školení (tab. 4) stupeň užitečnost kvalita (účinnost) A nezbytné pro zvýšení odbornosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy vysoká (novost, práce lektorů, studijní materiály) B žádoucí pro zvýšení odbornosti a konkurenceschopnosti střední (novost, práce lektorů, studijní materiály) C nebylo potřebné pro zvýšení odbornosti a konkurenceschopnosti nízká (novost, práce lektorů, studijní materiály) Hodnocení jednotlivých školení je v tab. 5. Hodnocení konkrétních školení (tab. 5) název školení užitečnost kvalita (účinnost) Diskriminační analýza B B Logistická regrese C B Klasifikační a asociační stromy B A Základní statistické metody v modulu SPSS Base B A Grafický design B B Ježek software A B Řízení a plánování projektů v podmínkách malé firmy A C Obchodní jednání - 1. část A A 5 / 7

6 Obchodní jednání - 2. část A B MS Office 2010 A A Obchodní a odborná angličtina A B 2.2 Pohled zaměstnanců účastníků vzdělávání Zaměstnanci zhodnotili každé absolvované školení samostatně a zde uvádíme jejich souhrnné hodnocení. Projektu se zúčastnilo 5 pracovníků, každý ovšem s jinou skladbou školení, proto jednotlivá školení hodnotili 1-4 lidé. Účastníci po skončení obdrželi jednoduchý dotazník: V každém políčku zakroužkujte jedno písmeno. Písmena znamenají: A = velmi mnoho, určitě ano, vysoká kvalita, velmi spokojen(a), % :-)) B = hodně, spíše ano, spíše spokojen(a), % :-) C = středně, průměrná kvalita, střední spokojenost, % :-/ D = málo, spíše nespokojen(a), % :-( E = velmi málo, určitě ne, špatná kvalita, velmi nespokojen(a), 0-20 % :-(( lektor XXX téma YYY Kolik nového jste se dozvěděl(a)? A B C D E Jak užitečné to pro Vás bylo - pro vaši práci v Timě? A B C D E Jak kvalitní (zajímavá, srozumitelná, praktická) byla práce lektorů? A B C D E Nakolik jste spokojen(a) se studijními materiály? A B C D E Nakolik jste spokojen(a) s umístěním a organizací tohoto školení? A B C D E Výsledky hodnocení samotnými účastníky (1-4 osoby) jsou v tab. 6. Hodnocení konkrétních školení účastníky (tab. 6) název školení užitečnost kvalita (účinnost) Diskriminační analýza B B Logistická regrese C B Klasifikační a asociační stromy B A Základní statistické metody v modulu SPSS Base C B Grafický design C C Ježek software A B Řízení a plánování projektů v podmínkách malé firmy C D 6 / 7

7 Obchodní jednání - 1. část B B Obchodní jednání - 2. část A A MS Office 2010 B B Obchodní a odborná angličtina A A 3 Závěry Pro průběžné vzdělávání pracovníků poradenských agentur: - je vhodný mix obecného a specifického vzdělávání, - pro obecné vzdělávání zejména tématika projektového řízení, účetnictví, kancelářského SW, obchodních jednání a cizích jazyků, - specifické vzdělávání podle konkrétních potřeb organizace (v našem případě SW SPSS a grafický design), - nejde pouze o růst odborných znalostí a dovedností pracovníků, nýbrž také o motivační a postojové vlivy (vč. loajality k firmě, uspokojení z nových zkušeností, školení jako firemní uznání pracovníků), - v případě dotací z veřejných zdrojů je třeba dobře zdůvodnit potřebnost jednotlivých školení a dbát na plné dodržování všech podmínek poskytovatele grantu. Dokument vznikl v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců Timy Liberec, r. č. CZ.1.04/1.1.02/ / 7

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU PRO DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ JAKO NÁSTROJŮ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Veřejná

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více