NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu. 3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku. 4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad. 5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji. 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika a přepravu výrobku zpět vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat. 7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová Klecany NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA W Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Vysokotlaká benzinová myčka W Typ: AGW170 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel. 20 AGW170

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. Záznamy o opravách a údržbě: DATUM ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ ODBORNÁ OPRAVNA Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Zařízení je vybaveno benzínovým motorem, výkon motoru W, pracovní tlak 150 bar, max. tlak 180 bar, průtok 380 l/hod, max. teplota vody 50 C, 5 m dlouhá vysokotlaká hadice s rozprašovací pistolí. TECHNICKÁ DATA Pracovní tlak bar Průtok l/hod Motor výkon KW Minimální průměr hadice přívodu vody... 3/4 Průtok přiváděné vody musí být vyšší než...7,4 l /min Délka tlakové hadice s pistolí... 5 m Maximální teplota přiváděné vody C Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. 2 19

3 18 2.Vyšroubujte zapalovací svíčku. Nalijte čajovou lžičku oleje do válce. Otočte 2 3 motorem, aby se olej dostal všude. Našroubujte zapalovací svíčku. 3.Pomocí startovací šňůry nastavte píst do horní polohy, tak aby ventily byly zavřené. Důležité údaje pro obsluhu Zapalovací soustava Typ zapalovací svíčky Směr otáčení Tabulka hodnot nastavovaných parametrů: Položka Mezera elektrod zapalovací svíčky Volnoběh motoru Vůle ventilů (měřit vždy při chladném motoru) tranzistorové zapalování BPR6ES (NGK), NHSP LD F6 TC Proti směru hodinových ručiček Velikost 0,7 0,8 mm ± 150 otáček/min sání: 0,15 ± 0,02 mm výfuk: 0,20 ± 0,02 mm Tabulka utahovacích momentů důležitých šroubů: Umístění Hodnota utahovacího momentu (N.m) Šroub hlavy válců 24 Setrvačníkový šroub Šrouby skříně zalomené hřídele 24 Šroub distančního prutu 12 LIKVIDACE Použité oleje a zbytky saponátů je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie ). Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na internetu. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky např. brýle, rukavice a gumovou obuv. Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. Nepoužívejte je v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Nesnažte se přístroje přetěžovat. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani v mokrém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním zařízení zkontrolujte všechny prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci zařízení. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit. Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte na bezpečné místo.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický. Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu. Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem sledujte povrch hadice, která nesmí být zkroucená. Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskřípnutí. Pokud je hadice odpojena, vždy zakryjte otvory, aby se hydraulický systém udržoval v čistotě. Nepokládejte žádné těžké předměty na hydraulické hadici a nenechte hadici, aby se zauzlovala. Vždy nechte hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek. Udržujte zařízení mimo dosah tepla a ohně, protože se tím může poškodit. Nové hadici profoukněte stlačeným vzduchem nebo propláchněte čistou vodou. Dbejte na čistotu používané vody. Nečistoty podstatně snižují životnost zařízení a způsobí nenávratné poškození zařízení. Při manipulaci se zařízením dbejte vždy pokynů v návodu. Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.! Mycí zařízení Používejte osobní ochranné pomůcky, jako rukavice, brýle popř. respirátor, dle pokynů výrobce používaného saponátu 3

4 Používejte pouze saponáty, které výrobce označil za vhodné pro tlakové mytí a při použití dodržujte přiložené pokyny. Likvidace použitého saponátu musí probíhat v souladu s platnými ekologickými předpisy. Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. Schéma zapojení nářadí MONTÁŽ Popis zařízení 1. Přídavná tryska 2. Spoj přívodu vody se zasunovacím propojením a filtrem 3. Spoj výstupu tlakové vody 4. Benzinová nádrž 5. Spoušť stříkací pistole 6. Motor 7. Šroub 8. Pojezdové kolečko 3.Čištění odkalovače: Přepněte ventil paliva do polohy vypnuto (= OFF), vyjměte odkalovač (2) a těsnění (1). Umyjte je v čistícím prostředku a teplé vodě. Vysušte je. Znovu vše vraťte na své místo a ventil paliva posuňte do polohy zapnuto (= ON ) a ujistěte se, že všechny spoje jsou pevně utáhnuté. 1.Těsnění 2.Odkalovač 4.Zapalovací svíčka: a: Opatrně vyjměte zapalovací svíčku pomocí klíče na svíčky. POZOR! Nedotýkejte se izolace.. b: Očistěte zapalovací svíčku pomocí ocelového kartáče. Pokud je izolátor poškozený, svíčku vyměňte. c: Pomocí štěrbinové měrky změřte mezeru 1 mezi elektrodami svíčky. Mezera by se měla pohybovat mezi hodnotami 0,7 0,8 mm. d: Zkontrolujte těsnění svíčky, v případě potřeby ho vyměňte. Zašroubujte svíčku nejdříve rukou, poté pomocí klíče (1). Pokud je použita nová svíčka, dotáhněte jí více, aby si těsnění sedlo Postup sestavení 1. Připojte rukojeť ke konstrukci přístroje. Do otvorů vložte šrouby a utáhněte je. (Obrázek číslo 1). 2. Připojte tyč ke stříkací pistoli (viz obrázek číslo 2). Obrázek číslo 1: Obrázek číslo 2: 5.Nastavení volnoběžných otáček na karburátoru: a: Nastartujte a předehřejte motor, dokud se nedostane na svou normální pracovní teplotu. 1.Šroub fixace plynu b: Standardní volnoběh získáte tak, že nastavíte šroub fixace plynu. Standardní volnoběh je ± 150 otáček/min. 6.Převoz, uložení a vyjmutí z uložení a: Převoz Přístroj převážejte s ventilem paliva v poloze vypnuto (= OFF ) a pouze pokud je motor chladný, jinak hrozí popáleniny nebo požár. Přístroj nenaklánějte, hrozí vylití paliva. 1.Šroub 2.Odkalovač 4 3. Připojte vysokotlakou hadici ke stříkací pistoli (viz obrázek číslo 3). Obrázek číslo 3: b: Uložení Pokud se motor dlouho nepoužívá, je třeba ho správně uložit. Ujistěte se, že místo k uložení je suché a bezprašné. 1.Vypusťte palivo a zavřete palivový ventil. Vyprázdněte karburátor tak, že vyšroubujete šroub (1) a odkalovač (2) na dně plovákové komory nad připravenou nádobou. Nechte vytéct palivo a odkalovač namontujte zpět. 17

5 Zapalovací svíčka Očištění, nastavení Výměna Lapač jisker Očištění Volnoběh Kontrola, 2 nastavení Vůle ventilu Kontrola, 2 nastavení Palivová Očištění 2 nádrž filtr Palivová hadice Kontrola Každé 2 roky (případně pokud je potřeba). 1 = Častěji než je uvedeno, pokud je zařízení užíváno ve zhoršených podmínkách (zvýšená prašnost, vlhkost apod. 2 = Tuto údržbu je nutné provést v servisu, nebo odborným mechanikem. * = Pouze pro motory s dvojitým karburátorem. ** = Pouze pro čističe vzduchu s papírovým jádrem. 1.Výměna oleje: a:odšroubujte víčko plnícího hrdla oleje a vypouštěcí šroub. Vypusťte olej do předem připravené nádoby. Poté pevně zašroubujte vypouštěcí šroub. b:doplňte olej po značku, cca 0,6 l c:zašroubujte víčko plnícího hrdla oleje. 1.Měrka hladiny oleje 2.Odsávací kanálek 3.Měrka hladiny oleje 4.Odsávací kanálek Kapacita oleje převodovky je 0,5 l. 4. Připojte vysokotlakou hadici ke spoji odvodu vody (viz obrázek číslo 4). Obrázek číslo 4: 5. Připojte zahradní hadici ke spoji přívodu vody (viz obrázek číslo 5). Obrázek číslo 5: OBSLUHA 1. Zkontrolujte hladinu oleje. Olej by měl dosahovat ke spodní části plnícího hrdla. První výměnu oleje doporučujeme provést po 5 hodinách provozu, poté po každých 50 hodinách používání (viz obrázek číslo 6). Obrázek číslo 6: 2. Nalijte do benzinové nádrže bezolovnatý benzin (viz obrázek číslo 7. Obrázek číslo 7: 2.Údržba vzduchového filtru Odšroubujte křídlovou matici (1), sejměte kryt čističe vzduchu (2). Zkontrolujte obě vrstvy, zda nejsou poškozené. V případě potřeby je vyměňte. a:pěnovou vložku filtru (4): očistěte pomocí domácích čistících prostředků a teplé vody. Vysušte. Poté ho namočte do čistého oleje, dokud nebude nasáklý. Vymáčkněte nadbytek oleje, jinak bude přístroj v prvotních fázích kouřit. b:papírovou vložku filtru (3): Odklepejte jádro o pevnou desku nebo prach vyfoukejte. Nikdy nečistěte kartáčem. Pokud je vložka příliš znečištěna, vyměňte ji. 1.Křídlová matice 2.Části čističe vzduchu 3.Část papírového filtru 4.Část pěnového filtru 3. Připojte zahradní hadici ke zdroji studené vody a zapněte přívod vody (viz obrázek číslo 8). Obrázek číslo 8: 4. Stiskněte spoušť na stříkací pistoli tím se uvolní vzduch, který je v přístroji a držte spoušť stisknutou, dokud z trysky nebude stříkat plynulý proud vody (viz obrázek číslo 9). Obrázek číslo 9: 16 5

6 5. Nastavte páčku sytiče na polohu zapnuto (= ON ) (viz obrázek číslo 10). Pozor: Nepoužívejte, pokud je motor zahřátý, nebo je okolní teplota příliš vysoká. Obrázek číslo 10: 6. stiskněte palivový ventil (viz obrázek číslo 11). Obrázek číslo 11: 7. Posuňte ovládání plynové páčky mírně doleva (viz obrázek číslo 12). Obrázek číslo 12: ÚDRŽBA Údržba přístroje: Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze při vypnutém stroji. Udržujte těleso ventilátoru čisté, aby bylo zajištěno řádné chlazení motoru. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Čištění hrotu trysky: Pro čištění otvoru trysky, použijte jehlici, která je součástí tohoto balení, nebo roztaženou kancelářskou sponku. Vložte ji do trysky a opatrně se snažte uvolnit otvor, dokud neodstraníte všechen odpad Otočte vypínačem do polohy zapnuto (= ON ) (viz obrázek číslo 13). Obrázek číslo 13: 9. Zatáhněte startovací táhlo, dokud neucítíte odpor, pak zatáhněte prudce (viz obrázek číslo 14). Obrázek číslo 14: 10. Otočte páčkou sytiče do polohy vypnuto (= OFF ) (viz obrázek číslo 15). Obrázek číslo 15: Vypínání a rozebrání přístroje: 1. Otočte ovládáním plynové páčky zcela doleva (viz obrázek číslo 16). Obrázek číslo 16: Zbytky odpadu odstraníte z trysky proudem vody, kterým propláchnete trysku v opačném směru. Trysku proplachujte sekund. Zazimování a dlouhodobé skladování: 1. Odpojte veškeré přípoje vody. 2. Zapněte přístroj na několik sekund, aby se voda z přístroje dostala ven. Ihned přístroj vypněte. 3. Vylijte z motoru benzin a olej. 4. Zajistěte, aby se vysokotlaká hadice nezamotala. 5. Uložte přístroj a jeho příslušenství v místnosti, kde teplota neklesne pod bod mrazu. Údržba motoru Veškerou údržbu provádějte pouze pokud je přístroj vypnutý! Položka Pokaždé První měsíc nebo po 10 hod požívání Olej Olej v převodovce Kontrola hladiny oleje Každé 3 měsíce nebo po 50 hod používání Každých 6 měsíců nebo po 100 hod používání Výměna Kontrola hladiny oleje Výměna Každý rok nebo po 300 hod používání Čistič vzduchu Očištění 1 1 * Kontrola Výměna ** Odkalovač Očištění 15

7 motoru příliš nízká, indikátor oleje motor automaticky zastaví, aby se předešlo poškození motoru. Pozor! Spínač motoru zůstane v poloze zapnuto ( ON ). Provoz ve vyšších nadmořských výškách: V těchto podmínkách je standardní procentuální směs příliš velká, a proto může být výkon motoru zhoršený a spotřeba paliva se může zvýšit. Tento problém lze vyřešit takto: Vyměňte hlavní trysku karburátoru za menší. Pokud budete přístroj používat stále v takovýchto podmínkách (v nadmořské výšce vyšší než m), požádejte Vašeho prodejce o tuto výměnu. Síla motoru se sníží o cca 3,5% s každých 305 m.n.m., i když je použita správná tryska karburátoru. POZOR! Motor, který je vybaven užší tryskou karburátoru pro vyšší nadmořské výšky může být vážně poškozen v nižších nadmořských výškách. V tomto případě požádejte Vašeho prodejce o výměnu trysky karburátoru za větší. Vypnutí: 1.Zatlačte páčku plynu zcela doprava. 1.Páčka plynu 2.Spínač motoru 3.Nižší otáčky 2. Posuňte tlačítko motoru do polohy vypnuto (= OFF ) (viz obrázek číslo 17 a 18). Obrázek číslo 17: Obrázek číslo18: 3. Vypněte přívod vody (viz obrázek číslo 19). Obrázek číslo 19: 4. Stiskněte spoušť tím se uvolní tlak vody (viz obrázek číslo 20). Obrázek číslo 20: 2.Přepněte spínač motoru do polohy vypnuto (= OFF ). 1.Vypnuto 5. Odpojte zahradní hadici od spoje přívodu vody na přístroji (viz obrázek 21). Obrázek číslo 21: 3.Přepněte spínač paliva do polohy vypnuto (= OFF ). 1.Vypnuto 2.Spínač motoru 3.Vypnuto 6. Odpojte vysokotlakou hadici od spoje výstupu tlakové vody na přístroji (viz obrázek číslo 22). Obrázek číslo 22: Karburátor Při běhu motoru se vylučuje kysličník uhelnatý, oxid dusíku a uhlovodík. V určitých podmínkách oxid dusíku a uhlovodík reagují za vzniku kouře. Kysličník uhelnatý je toxický. Proto je nutná pravidelná kontrola karburátoru. Aby motor Vašeho přístroje vypouštěl normální množství emisí, dodržujte toto doporučení: 1.Údržba: Udržujte pravidelně motor podle instrukcí v kapitole Údržba motoru. Tento návod se týká přístrojů, které se používají při normálním zatížení. Přístroje, které se více zatěžují, nebo se používají ve špinavém nebo vlhkém prostředí, nebo vy vyšších teplotách, se musí udržovat častěji. 2.Úpravy: úpravy karburátoru mohou zvýšit množství vypouštěných emisí. Zakázané úpravy: a: Odstranění nebo úpravy vzduchového filtru a výfuku b: Odstranění nebo úpravy táhel ovládajících počet otáček /min Zajistěte bezpečnostní zámek stříkací pistole (viz obrázek číslo 23). 8. Obrázek číslo 23: 7

8 Krátkodobé vypnutí přístroje: 1. Posuňte ovládání plynové páčky zcela vpravo (viz obrázek číslo 24). b. Zatáhněte pomalu za startovací rukojeť; dokud neucítíte odpor poté zatáhněte páčkou prudce. 24: Obrázek číslo 2. Posuňte spínač motoru do pozice vypnuto (= OFF ) (viz obrázek číslo 25 a 26). Obrázek číslo 25: Obrázek číslo 26: 1.Spínač motoru 2.Zapnuto 3.Startovací rukojeť 5.Náhlé uvolnění rukojeti škodí motoru. Uvolňujte rukojeť pomalu podle její zpáteční síly. Pokud motor nenastartuje, opakujte postup. Provoz 1.Předehřejte motor vypněte sytič posunutím páčku doprava 3. Stiskněte spoušť tím se uvolní tlak vody (viz obrázek číslo 27). Obrázek číslo 27: 4. Zajistěte bezpečnostní zámek stříkací pistole (viz obrázek číslo 28). Obrázek číslo 28: 1.Informační štítek 2.Páčka sytiče 3.Sytič vypnut 2.Nastavte páčku plynu do správné polohy tím se ujistíte, že motor běží správně rychle. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ Popis Příčina Odstranění Motor se nezapne. Málo benzinu nebo oleje. Doplňte benzin/olej. Sytič není ve správné poloze. Posuňte páčku sytiče do správné polohy. Plynová páčka motoru není ve správné poloze. Posuňte páčku plynu doleva zhruba na 1/3 cesty směrem k rychlé poloze. V čerpadle se utvořil tlak. Zmáčkněte spoušť tím se 1.Páčka plynu 2.Vyšší otáčky 3.Nižší otáčky Indikátor hladiny oleje Indikátor oleje je navržen tak, aby upozornil uživatele na to, že v motoru je nedostatečné množství oleje. Provoz motoru s nedostatečným množstvím oleje může motor zničit. Pokud je hladina oleje v 8 13

9 12 1.Nejvyšší možná hladina paliva Zapnutí motoru 1.Otevřete palivový ventil do polohy zapnuto (= ON ). 1.Informační štítek 2.Palivový ventil 3.Ventil otevřen 2.Posuňte páčku sytiče do polohy zapnuto. Pokud je motor již zahřátý, zapnutí sytiče není nezbytně nutné. 1.Informační štítek 2.Páčka sytiče 3. Sytič zapnut 3.Posuňte páčku plynu mírně doleva. 1.Páčka plynu 2.Vyšší otáčky 3.Nižší otáčky 4.Zapněte motor a. Otočte spínačem motoru do polohy zapnuto (= ON ). Přístroj nedosahuje vysokého tlaku. Tlak se mění z vysokého na nízký a naopak. Průměr zahradní hadice je příliš malý. Omezený přísun vody. Nedostatečný přísun vody. Vodní filtr je zanesený. Nedostatečný přísun vody. Čerpadlo nasává vzduch. Vodní filtr je zanesený. Přídavná tryska je zacpaná. tlak uvolní. Připojte hadici o průměru ¾ Zkontrolujte průchodnost zahradní hadici a zda dostatečně těsní. Otevřít zdroj vody naplno, nebo je nedostatečný zdroj. Vyjměte vodní filtr a vypláchněte ho v teplé vodě. Zkontrolujte průchodnost a těsnost zahradní hadice a dostatečnost zdroje vody. Zkontrolujte, zda nejsou na hadicích díry, a zda jsou všechny spoje pevně utažené. Vypněte přístroj, zmáčkněte spoušť a čekejte dokud z trysky nepoteče stálý proud vody. Vyjměte vodní filtr a vypláchněte ho v teplé vodě. Profoukněte trysku nebo ji očistěte pomocí. Zkontrolujte připojení. Chybí saponát. Sací potrubí saponátu není správně připojeno k přístroji. Saponát je příliš hustý. Nařeďte saponát. Filtrační ventil saponátu je Nastavte filtrační ventil saponátu nastaven nízko. výš. Filtr na sacím potrubí saponátu Vyjměte filtr a propláchněte je ucpaný. ho v teplé vodě. Sací potrubí saponátu je Odstraňte ucpání nebo ucpané nebo rozbité. vyměňte sací potrubí saponátu. Stříkací tyč netěsní. Spoje jsou uvolněné. Utáhněte spoje. Pumpa je příliš hlasitá. Gumové těsnění chybí nebo Vložte nové těsnění. je opotřebované. Stříkací tyč není správně připojena. Z pumpy vytéká voda. Vadné těsnění Pumpa nasává vzduch. Připojte správně stříkací tyč. Otočte límcem tyče po směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně držet. Vložte nové těsnění. Zkontrolujte, zda nejsou na hadicích díry, a zda jsou všechny spoje pevně utažené. Vypněte přístroj a zmáčkněte spoušť, dokud z trysky nepoteče stálý proud vody. 9

10 Části motoru: 1. Vypouštěcí šroub 2. Měrka hladiny oleje 3. Vypínač motoru 4. Palivová nádrž 5. Víčko palivové nádrže 6. Plnící hrdlo 7. Vypouštěcí šroub 1. Odvětrávací hadička 2. Startovací rukojeť 3. Vypouštěcí šroub 4. Naviják startovací šňůry POPIS A OBSLUHA MOTORU Kontrola motoru před spuštěním: Druh oleje: POZOR! Je zakázáno používat oleje bez detergentních přísad. Doporučený olej: SAE10W 30 Na obrázku je pro názornost zobrazen vliv teploty na číslu SAE: Viskozita se liší podle regionu a teploty, proto je nutné vybrat mazivo v závislosti na provozních podmínkách. Kontrola: 1.Zkontrolujte, zda je motor vypnutý. 2.Vyšroubujte měrku hladiny oleje a očistěte ji. 3.Vložte měrku hladiny oleje do plnící nádoby na olej, ale nezašroubovávejte ji. Zkontrolujte hladinu oleje. 4.Pokud je hladiny oleje příliš nízká, dolijte doporučený olej do plnícího hrdla nádoby na olej. 5.Zašroubujte měrku hladiny oleje. Na obrázku: 1.Měrka hladiny oleje 2.Značka pro hladinu oleje Vzduchový filtr POZOR! Nespouštějte přístroj bez vzduchového filtru.sejměte kryt vzduchového filtru a zkontrolujte filtr, zda není špinavý nebo poškozený. V případě potřeby filtr očistěte nebo vyměňte. 1.Kryt filtru 2.Filtr 1. Čistič vzduchu 2. Svíčka 3. Výfuk s lapačem jisker 1. Páčka sytiče 2. Ventil paliva 3. Páčka plynu 10 Palivo a palivová nádrž POZOR! Benzin je vysoce hořlavý a za určitých okolností výbušný. Doplňujte palivo v dobře větraných prostorech s vypnutým motorem. Nekuřte, zamezte vzniku ohně a jisker. Nepřeplňujte plnící nádobu (palivo by nemělo být v plnícím hrdle). Po doplnění pevně utáhněte víčko palivové nádrže. Vylité palivo nebo palivové výpary mohou vzplanout. Pokud se palivo vylilo, zkontrolujte, zda je před spuštěním motoru místo zcela suché. Zabraňte kontaktu paliva s pokožkou a vdechování palivových výparů. Palivo uchovávejte na bezpečném místě a mimo dosah dětí. 1.Palivo Používejte bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95. Použití bezolovnatého benzinu sníží tvorbu karbonu a prodlouží životnost motoru. Nikdy nepoužívejte použitý nebo znečištěný benzin. Ujistěte se, že v benzinu nejsou nečistoty nebo voda. 2.palivová nádrž Kapacita palivové nádrže: 2,5 l pro modely 160F a 3,6 l pro modely 168F a 168F 2. 3.Kontrola a.odšroubujte víčko plnící nádoby paliva a zkontrolujte hladinu paliva. b.pokud je potřeba, doplňte palivo. 11

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Technické parametry: Nosnost Výška zdvihu Maximální výška Minimální výška Váha brutto Váha netto Velikost balení 10 t 525 mm 685 mm 160 mm 158 kg 140 kg

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOTOROVÝ TESTER KLASIK ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MOTOROVÝ TESTER KLASIK ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry br. 2 Maximální hladina paliva v nádrži br. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů N =ZAPNUT, TEVŘEN FF =VYPNUT, ZAVŘEN br.4 Technické parametry Popis motoru jednoválcový, vzduchem chlazený, skloněný

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI - MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÍSKOVACÍ BOX S CYKLONEM SBC 420 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÍSKOVACÍ BOX S CYKLONEM SBC 420 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více