NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení Areál bývalého cukrovaru Hlavní Úžice Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Štípač dřeva V6T Typ: VLS6T01T Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: VLS6T01T 16

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. Záznamy o provedené údržbě a opravách stroje DATUM ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ ODBORNÁ OPRAVNA POPIS Štípačka robustní konstrukce pro vertikální štípání špalků až do délky 580 mm a průměru mm. Díky pojezdovým kolům a madlu snadná manipulace. Kvalitní štípací klín. Štípací tlak 6 t. Výkon motoru W, S6 40%. Napětí 400 V/50 Hz, IP 54. Tlak hydrauliky 21 MPa. Objem náplně hydraulického oleje 4 l. Rozměr mm. TECHNICKÁ DATA Napájení V/50 Hz Příkon motoru W Tlak hydrauliky MPa Štípací tlak... 6 t Rozměr polena (v min. ø/max. ø) /400 mm Objem nádrže...4 l Hmotnost netto kg Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce: Symboly používané v těchto instrukcích Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení pohyblivými částmi. 2 15

3 LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: Nebezpečí oddělení prstů Nebezpečí stisku končetiny Používej ochranné rukavice Používej ochranu zraku. Používej ochrannou obuv Používej ochranný oblek Pokud dojde k poruše, zašlete stroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.záznamy o opravách a údržbě: 14 UPOZORNĚNÍ Pozor nebezpečí vtažení končetiny. Před použitím čti návod. Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.). Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. 3

4 Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. Bezpečnostní pokyny : Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození stroje, nebudete-li dodržovat pokyny pro provoz, montáž, údržbu a opravy uvedené v tomto návodu. Umožněte provádět obsluhu/údržbu štípače dřeva dospělým osobám pouze v případě, došlo-li k jejich řádnému proškolení a byly-li řádně seznámeny s tímto strojem. Zajistěte, aby bylo na pracovišti stále zajištěno dodržování základních zdravotních a bezpečnostních předpisů a také dodržování místních platných předpisů. Obsluhu tohoto štípače dřeva nesmí provádět osoby mladší 18 let. S tímto strojem mohou ovšem pracovat i osoby ve věku od 16 let a to za předpokladu, byly-li řádně proškoleny, používají-li všechny bezpečnostní prvky osobní ochrany a je-li zajištěn dozor zkušené dospělé osoby. Nestabilita stroje může vést k způsobení zranění nebo vážných škod. Z důvodu zajištění stability během provozu zkontrolujte, zda je zvolena rovná a suchá plocha, na které se nevyskytuje vysoká tráva, křoviny nebo jiné překážky. Nenechávejte v pracovním prostoru ležet nářadí, polena, nebo jiné součásti, abyste zabránili zakopnutí a pádu. Odstraňte z podlahy piliny a jiné zbytky dřeva, aby nebyla podlaha kluzká. Vždy musí být dodržována následující opatření: - NIKDY nepoužívejte štípač dřeva v noci nebo bez dostatečného osvětlení. - NIKDY nepracujte se štípačem dřeva na kluzkém, mokrém, blátivém nebo namrzlém povrchu. - NIKDY nesvěřujte elektrikářské práce nekvalifikovaným pracovníkům. - NIKDY neobsluhujte tento stroj bez ochranné bezpečnostní obuvi, upnutých rukavic a pracovního oděvu. - NIKDY neodstraňujte ze štípače dřeva bezpečnostní kryty a zařízení namontované na tento stroj výrobcem. - NIKDY nenechávejte tento stroj bez dozoru, je-li v chodu jeho motor. Zajistěte plný soulad se všemi předpisy týkajícími se provozu a bezpečnosti, které jsou platné ve vaší zemi a zejména s opatřeními, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Ochrana osob musí být během štípání dřeva zajištěna používáním bezpečnostní obuvi, rukavic, vhodného oděvu a ochranných brýlí. Ujistěte se, zda jste zvolili vhodné místo s dostatečným prostorem, na kterém 4 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Tabulka závad a postupů pro jejich odstranění Typ poruchy Možná příčina problému Odstranění problému Jsou-li ovládací rukojeti stlačeny - Nedostatečné množství oleje Doplňte olej dolů, klín se nepohybuje. Píst se nezasunuje Viz výše Viz výše Pracovní klín se pohybuje pomalu nebo se nevysunuje zcela při práci s běžným polenem - Nedostatečné množství oleje - Špatné nastavení ventilu - Poškozené čerpadlo - Poškozená těsnění hydraulického Doplňte olej - Nastavte správně ventil - Vyměňte čerpadlo - Vyměňte těsnění válce Píst se zastaví během štípání - Poleno je příliš velké, nepravidelné nebo má - Upravte poleno nebo jeho polohu příliš mnoho větví Hydraulické hadice jsou velmi horké - Nedostatečné množství oleje - Poškozené čerpadlo - Špatné nastavení ventilu Doplňte olej - Vyměňte čerpadlo - Nastavte správně ventil Motor nelze spustit - Poškozená zástrčka nebo zásuvka - Poškozený napájecí kabel - Vyměňte zástrčku nebo zásuvku - Vyměňte kabel Elektrický motor se příliš zahřívá - Příliš malý průřez vodičů napájecího kabelu - Poškození vinutí motoru - Vyměňte kabel - Vyměňte vinutí motoru 13

5 bude umožněn bezproblémový provoz stroje, stejně jako bezpečná manipulace s poleny a také s pomocným nářadím a vybavením Stroj je obsluhován pouze jednou osobou! POZOR: Práce při údržbě a opravách elektrického nebo hydraulického systému svěřte pouze pracovníkům s příslušnou kvalifikací! Stejně jako u všech elektrických strojů a zařízení zásadně doporučujeme použití přenosného proudového chrániče (PRCD), pokud již nejste vybaveni proudovým chráničem (RCD), který ve vaší domácnosti zajišťuje bezpečnost a ochranu až do hodnoty poruchového proudu maximálně 0,03 A. Rizikové faktory Mechanická nebezpečí Speciální obouruční ovládací mechanismus minimalizuje rizika a nebezpečí týkající se pohybujících se částí stroje. Doplnění stroje o bezpečnostní prvek, který zabrání provozu stroje pouze s jednou ovládací rukojetí, zatímco druhá rukojeť bude zajištěna (držena ve spodní poloze) nějakým mechanickým nástrojem nebo systémem. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE odstranit nebo vyřadit obouruční ovládání stroje. Nebezpečí: Obsluha štípače dřeva bez bezpečnostního obouručního ovládání zvyšuje riziko přiskřípnutí vašich rukou během pracovního cyklu stroje. Neodstraňujte ze stroje žádná bezpečnostní a ochranná zařízení. VAROVÁNÍ: Štípání prováděné bez bezpečnostních zařízení může vést k vážným zraněním obsluhy nebo jiných osob nacházejících se na pracovišti. Vždy udržujte ruce a prsty v bezpečné vzdálenosti od stroje. Mnoho nehod při práci se štípači dřeva bývá způsobeno během zdvihu při vratném pohybu. Elektrická nebezpečí Všechny části stroje, které jsou pod napětím, jsou opatřeny dvojitou izolací nebo jsou uzavřeny uvnitř skříně, aby bylo zabráněno náhodnému kontaktu. Z bezpečnostních důvodů mohou být pevné ochranné kryty sejmuty pouze pomocí speciálních nástrojů a vybavení. VAROVÁNÍ: Nesnímejte pevné ochranné kryty, je-li stroj v chodu nebo dříve, než provedete odpojení zástrčky napájecího kabelu od zásuvky. Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde není záměrně zmíněn, protože výrobce / dovozce má za to, že uživatel funkci výrobku zná a je s jeho činností obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce. PREVENCE PŘED ZPŮSOBENÍM POŽÁRU Při obsluze nebo při vkládání materiálu do štípače nekuřte a nemanipulujte s otevřeným plamenem.nikdy nepoužívejte štípač dřeva v blízkosti zdroje jiskření nebo otevřeného plamene. Olej je hořlavý a může explodovat. CHRAŇTE SVÉ RUCE Je-li píst hydraulického válce štípače v režimu zpětného chodu, nevkládejte ruce do jeho blízkosti. Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od trhlin a prasklin, které se rozevírají v polenu. Může dojít k jejich náhlému uzavření a k následnému rozdrcení nebo amputaci prstů. Neodstraňujte zaseknutá polena rukama. OCHRANA ZRAKU A TVÁŘE Každý štípač dřeva může odmrštit cizí předměty přímo do vašich očí. Tak může dojít k trvalému poškození zraku. Vždy používejte ochranné brýle. Běžné brýle pro každodenní nošení mají pouze skla odolná proti rázu. Nejedná se o bezpečnostní ochranné brýle. Určené použití a zařízení: Tento štípač dřeva je určen pouze pro obsluhu, která je prováděna pouze jednou osobou. Nikdy nedovolte, aby se v pracovním prostoru štípače nacházela a pracovala více než jedna osoba. Tento štípač dřeva je určen pro štípání krátkých a dlouhých polen pro přípravu palivového dříví. POZOR: Není povoleno štípání napříč vláken dřeva. Vždy provádějte štípání po směru vláken dřeva. Při umístění polena do stroje se ujistěte, zda se poleno opírá celou plochou řezu a zda je bezpečně usazeno na drážkované desce. Jakékoli jiné použití nebo použití jiné metody při štípání je výrobcem považováno za nesprávné použití. V případě nesprávného použití přebírá plnou odpovědnost uživatel. Ujistěte se prosím, zda je vše prováděno podle zde uvedených pokynů pro nastavení, obsluhu, údržbu a opravy, aby bylo zabráněno zranění nebo nebezpečnému stavu. POZOR: Toto zařízení může zpracovat polena s průměrem minimálně 70 mm a maximálně 400 mm. Nebezpečí! Nepřibližujte se k pohybujícím se dílům! PROVOZNÍ PODMÍNKY Tento štípač dřeva je určen pro provoz při teplotách v rozsahu od +5 C do 40 C a pro montáž na místech s nadmořskou výškou do 1000 m. Vlhkost vzduchu při teplotě 40 C by měla být menší než 50 %. Zařízení může být přepravováno při teplotách v rozsahu od -25 C do +55 C. Nikdy neprovádějte demontáž a zpětnou montáž štípače dřeva, nejste-li kvalifikovaný mechanik. V jiném případě by mohla taková zpětná montáž vést k níže uvedeným nebezpečím: (1) Únik oleje (3) Poškození motoru a čerpadla (2) Žádný tlak (4) Příliš vysoký tlak pro hydraulický výkon atd. 12 5

6 Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. Zařízení je prakticky dodáváno ve smontovaném stavu. Z rozměrových a přepravních důvodů mohou být baleny zvlášť pouze díly přečnívající přes obrys stroje. Jejich montáž proveďte podle obrázku. Montáž krytů pro ruce MONTÁŽ Před prvním použitím a montáží vybalte a namontujte na páky ručního ovládání speciální kryty pro ruce. Páka ručního ovládání a kryt pro ruce jsou v balení sestaveny dohromady. Vyjměte prosím tuto sestavu z balení a nainstalujte ji stroj, aby mohl být uveden do provozu.po sestavení se ujistěte, zda jsou řádně utaženy všechny šrouby. Požadavky týkající se elektrického systému Připojte motor napájený střídavým napětím 400 V/50 Hz pomocí kabelu s minimálním průřezem vodiče 1,5 mm 2.. Napájení je prováděno pomocí spínače, který je elektricky propojen se zdrojem napájení (zástrčka) a hnacím motorem.. Požadavky týkající se hydraulického systému Stroj je vybaven vlastní nádrží na hydraulický olej, která se nachází uvnitř základního stojanu a která je naplněna olejem již ve výrobním závodě. POZOR: Nakloněná poloha štípače dřeva během přepravy může způsobit úniky oleje přes olejovou zátku. Nízká teplota okolního prostředí způsobí zhoustnutí oleje v hydraulickém systému. V takovém případě je doporučeno, abyste se vyvarovali náhlého zahájení práce (štípání bez předchozího zahřátí motoru na provozní teplotu), což by mohlo vést k poškození stroje a k problémům s hydraulickým systémem. Z důvodu zajištění bezproblémového provozu hydraulického systému při nízkých teplotách nechejte motor v chodu ve volnoběžných otáčkách a proveďte několik pracovních cyklů stroje naprázdno, dokud nedojde k zahřátí oleje v hydraulickém systému. Nastavení hlavního regulačního ventilu je provedeno výrobcem před odesláním stroje. Zařízení je dodáváno tak, že je připraveno pro provoz a proto nejsou nutné žádné další seřizovací a nastavovací práce, mimo namontování ochranných krytů pro ruce na ovládací páky. Hydraulický systém je uzavřený systém s nádrží na hydraulický olej, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem. Provádějte pravidelnou kontrolu množství oleje v kontrolním okénku. Nedostatečné množství oleje může způsobit poškození čerpadla. Hladina oleje by měla být zhruba o 1 až 2 cm níže, než je horní část nádrže na olej. Kompletní výměna oleje by měla být prováděna jednou ročně. Ujistěte se, zda se nepohybují žádné pohyblivé části stroje a zda je napájecí kabel stroje odpojen od zásuvky. Zajistěte, aby se do nádrže na olej nedostaly žádné nečistoty. Použitý olej shromážděte a zajistěte jeho recyklaci. Po výměně oleje štípač dřeva zapněte a proveďte několik cyklů bez štípání dřeva. Doporučený typ oleje: DEA HD B46, Shell Tellus 10-46, Esso Nuto H 46 Při výměně oleje nikdy nenechávejte odkapávat použitý olej na zem, ale provádějte jeho zachycení do vhodné nádoby a zajistěte jeho řádnou likvidaci. Nádoba pro zachycení oleje by měla mít objem minimálně 7 litrů. Používáte-li menší nádobu, zajistěte, aby vypouštění neproběhlo najednou, abyste zabránili úniku a vylití oleje na zem. Použitý olej může způsobit značnou kontaminaci půdy, a proto by měl být likvidován podle platných předpisů. Po naplnění nádrže novým olejem nechejte stroj provést tři nebo čtyři pracovní cykly a před uzavřením krytky umožněte únik vzduchu z hydraulického systému. Kluzné podložky pístu Uslyšíte-li nepravidelné klepání při pohybu pístu směrem nahoru a dolů, namažte plastové kluzné podložky nacházející se uvnitř skříně posuvného pístu. Používejte pokud možno maziva běžně dostupná ve vaší zemi. Před opětovným zahájením práce proveďte zkušební chod. Po namazání by mělo klepání zmizet. Zjistíte-li neobvykle velkou vůli mezi skříní posuvného pístu a vodítkem, kluzné podložky jsou pravděpodobně opotřebovány, a proto je nahraďte novými podložkami. Schéma el. zapojení Nastavení těla s horní přítlačnou lištou: PŘÍPRAVA A OBSLUHA Úvodní kontrola (před zahájením práce) Štípač dřeva je vybaven bezpečnostními mechanickými obouručními ovládacími prvky, které jsou navrženy tak, aby nebyly ruce obsluhy během práce vystaveny nebezpečí a aby se ruce během štípání nedostaly do zóny pohybu pístu hydraulického válce. Před každým novým použitím zásadně doporučujeme, abyste provedli kontrolu funkce obouručního ovládacího systému. 6 11

7 Před zahájením manipulace se strojem se ujistěte, zda jsou obě ovládací rukojeti spojeny dohromady, aby bylo zabráněno jejich výkyvům a náhodnému zranění osob stojících v blízkosti stroje nebo poškození zařízení. S tímto strojem může snadno manipulovat jedna osoba. Nejvýhodnější způsobem přepravy je náklon stroje směrem dozadu, zatímco obsluha stroj pevně drží jednou rukou za rukojeť krycí desky a druhou rukou za krycí desku nad motorem. Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Pokyny pro údržbu : Denní údržba Vytvořte z údržby pravidelnou součást každodenní obsluhy. Běžná denní údržba musí zahrnovat - Čištění stroje a čištění všech jeho částí od zbytků dřeva, pilin, prachu, úlomků a jiných eventuálních nečistot. - Mazání kluzných ploch uvnitř kluzné skříně (píst) - Kontrolu hydraulického oleje a (v případě úniků) hydraulických hadic a kontrolu spojek při detekci eventuálních úniků oleje - Mazání všech pohybujících se dílů Hydraulický olej Pravidelně kontrolujte množství oleje uvnitř nádrže na hydraulický olej. Při této činnosti vždy zabraňte kontaminaci nádrže na olej nečistotami, pilinami, prachem atd. Zajistěte, aby štípač dřeva nikdy nepracoval bez oleje nebo s malým množstvím oleje. Dojde-li k takové situaci, do hydraulického systému pravděpodobně vnikl vzduch. Nebude-li používán správný typ oleje nebo bude-li ve stroji pouze nedostatečné množství oleje, může dojít k nepravidelnému chodu štípače (vysoká hlučnost, pohyb dozadu/dopředu nebo nahoru a dolů) nebo také k poškození hlavního čerpadla. Naplánujte si první výměnu oleje po zhruba 25 až 30 provozních hodinách a později po každých 50 provozních hodinách nebo jednou ročně. ÚDRŽBA Kontrolu provedete tak, že zapojíte obě ruční páky a budete je současně držet ve spodní poloze, dokud se píst nepřesune zcela dolů. Je-li váš systém řádně nastaven, klín se zastaví po jejich uvolnění nebo po uvolnění pouze jedné ze dvou pák, zatímco píst okamžitě zcela zastaví svůj zdvih směrem nahoru/dolů. Na druhou stranu, píst hydraulického válce musí zahájit znovu svůj pohyb směrem nahoru do výchozí polohy (zcela nahoře), jakmile jsou páky také uvolněny. Ujistěte se, zda se píst hydraulického válce nepohybuje směrem dolů, pracujete-li pouze s jednou ovládací pákou. Po uvolnění tlaku působícího na páky zkontrolujte, zda se obě páky vrátí zpět do své normální polohy. Zahájení práce Před prvním použitím se ujistěte, zda je štípač dřeva v dobrém stavu a zda není viditelně poškozen. Zkontrolujte všechny hydraulické hadice, šroubení a spojky. Ujistěte se, zda nedochází k žádným únikům oleje a eventuální úniky oleje odstraňte. Ujistěte se, zda jsou na stroji řádně namontována všechna bezpečnostní zařízení a ochranné prvky. Nepokoušejte se tato bezpečnostní zařízení odstranit nebo vyřadit z provozu! Zajistěte, aby nedošlo k poškození tohoto štípače dřeva postupem, který zvolíte při provozu, mazání, údržbě nebo opravě tohoto stroje. Dojde-li k jakémukoli problému nebo neobvyklému chování stroje, nezahajujte štípání dřeva, dokud nebudou zjištěné problémy odstraněny. VAROVÁNÍ Místo pro postavení vašeho stroje musí být rovné, suché a pevné. Zkontrolujte, zda se v blízkosti štípače dřeva nenachází nebezpečná místa. Ujistěte se, zda se v tomto prostoru nevyskytují kluzké plochy a objekty, které se musí překračovat. Kluzká a namrzlá podlaha musí být řádně ošetřena, aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Nikdy nevkládejte ruce do prostoru, kde by mohly být zachyceny pohybujícím se pracovním klínem! Nastavení pohybu pístu hydraulického válce Zdvih pístu hydraulického válce je ve výrobním závodě před odesláním nastaven na maximální kapacitu stroje. Musíte pouze spustit motor a píst se bude automaticky posouvat nahoru do polohy maximálního zdvihu. Je-li štípaný materiál mnohem kratší, můžete sami provést takové nastavení stroje, aby došlo k příslušnému seřízení zdvihu pístu. Neustále je k dispozici plynulé nastavení zdvihu píst. Výpustná zátka pro olej se nachází na spodní části nádrže a zátka plnicího otvoru se nachází na horní pravé části nádrže. 10 7

8 ZDVIH PÍSTU A POSTUP PŘI NASTAVENÍ: Nechejte píst spustit směrem dolů na požadovanou výšku zdvihu a vypněte motor. Při tomto úkonu se ujistěte, zda došlo k zapojení jedné z ovládacích pák, abyste zabránili návratu pístu zpět do horní výchozí polohy. Nyní uvolněte křídlovou matici na zadní rukojeti a vytáhněte ovládací tyč co nejvíce nahoru. Zdvih pístu je zkrácen o ekvivalentní délku zdvihu, o jakou byla vytažena ovládací tyč. Jakmile je tyč dostatečně vytažena tak, abyste získali požadovaný zdvih pístu, utáhněte křídlovou matici původním utahovacím momentem. Nyní máte k dispozici kratší zdvih pístu než je původní maximální zdvih. Seřízení zdvihu pístu na původní maximální délkumůže být vždy jednoduše opakováno uvolněním křídlové matice, zatlačením tyče do původní polohy a opětovným utažením křídlové matice. Nastavení výšky stolu Stůl štípače dřeva může být zavěšen ve třech různých úrovních (k dispozici jsou přídavné bezpečnostní kolíky pro připevnění stolu v horní úrovni). Změna úrovně stolu může být snadno provedena bez jakéhokoli nářadí nebo jiné pomoci. Při této činnosti postupujte následovně: - Odstraňte bezpečnostní kolík na jedné straně. - Nyní zvedněte stůl mírně nahoru a ven směrem k sobě. - Spusťte stůl na spodní montážní výstupek, uchopte přední okraj stolu a zvedněte jej mírně nahoru a stlačte stůl dolů, do dorazové polohy. - Nyní uvolněte úchop na předním okraji, nechejte stůl usadit a ujistěte se, zda jsou zadní háčky stolu správně a pevně usazeny na montážních výstupcích (viz obrázek). Nastavení upínacích svorek na polena Aby byla polena během celého cyklu štípání pod klínem pevně zajištěna, použijte speciální upínací svorky, nacházející se na každé ruční ovládací páce. Obě upínací svorky na polena jsou nastavitelné z hlediska průměru a délky polena. Chcete-li nastavit polohu upínacích svorek, nejdříve uvolněte upínací svorku na každé straně. Jakmile budou svorky nastaveny do požadované polohy, zajistěte polohu svorek opětovným utažením křídlové matice. Obsluha: -Zapněte motor a spusťte stroj. -Položte na stůl poleno a uzavírejte ruční ovládací páky, dokud nedojde k pevnému zajištění polena pomocí svorek umístěných na pákách. -Nyní současně stlačte obě páky dolů, aby došlo k zahájení pracovního cyklu a aktivaci pístu, který se začne okamžitě pohybovat směrem dolů. NEUVOLŇUJTE OVLÁDACÍ PÁKY, DOKUD NEDOJDE K ÚPLNÉMU UKONČENÍ CYKLU A DOKUD NEBUDE POLENO ROZŠTÍPNUTO. -Dojde-li k jakékoli rizikové situaci a bude-li nutné zastavení stroje, jednoduše pusťte ovládací páky. Po tomto úkonu se píst začne pohybovat ihned nahoru až do výchozí polohy. -Jakmile bude poleno zcela rozštípnuto, uvolněte obě ovládací páky a nechejte píst přemístit zpět do výchozí polohy, aby se stroj připravil na nový cyklus. Nepokoušejte se chytat štípané dřevo nebo rukou odstraňovat ze stolu kousky dřeva, dokud se píst hydraulického válce nezastaví v poloze svého maximálního zdvihu. -Před zahájením nového pracovního cyklu vyčistěte stůl a odstraňte z něj třísky a zbytky dřeva ze stroje. -Při vkládání polen do stroje se ujistěte, zda jsou polena usazena v centrální poloze a odřezaným koncem pevně na pracovním stole. Při vkládání polena do štípače nikdy nepokládejte ruce na horní část polena. -Neprovádějte štípání špalků s velkým množstvím větví, ale nejdříve špalek očistěte a odstraňte všechny větve. NEBEZPEČÍ - ohnuté kmeny s větvemi mohou pod tlakem pracovního klínu prasknout! -Před opuštěním pracovního prostoru po ukončení práce zajistěte, aby byl vypnut motor. Odstranění zaseknutého polena V závislosti na druhu dřeva nebo na typu jeho štípání, nemusí vždy dojít k podélnému rozdělení na dvě části a k jeho pádu na zem, ale dojde-li k zablokování polena na pracovním klínu, nastavte rukojeť ventilu do neutrální polohy (zastavte pohyb klínu), vypněte štípač a opatrně sejměte nebo sklepejte poleno z pracovního klínu. Ponechání zaseknutého polena na pracovním klínu může vést při úplném zasunutí pracovního klínu k zranění nebo k poškození štípače dřeva Přeprava Před manipulací, přesunem nebo přepravou štípače dřeva se ujistěte, zda je zařízení odpojeno od napájecího napětí (odpojte zástrčku kabelu od zásuvky). Tento štípač je navržen tak, aby byla manipulace s ním velmi snadná, a to díky speciálnímu uspořádání koleček v zadní spodní části stroje. 8 9

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Technické parametry: Nosnost Výška zdvihu Maximální výška Minimální výška Váha brutto Váha netto Velikost balení 10 t 525 mm 685 mm 160 mm 158 kg 140 kg

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI - MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 FZR 1010 2 English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 1 FZR 1010 3 2 3 4 5 6 PUSH REEL MOWER USER'S MANUAL 4 7 8 9 FZR 1010 Obsah 11 CZ Ruční sekačka NÁVOD K OBSLUZE

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

7t ŠTÍPAČ NA DŘEVO - Návod k obsluze VAROVÁNÍ. Před zapnutím přístroje je nutné pozorně přečíst. níže uvedený návod k obsluze

7t ŠTÍPAČ NA DŘEVO - Návod k obsluze VAROVÁNÍ. Před zapnutím přístroje je nutné pozorně přečíst. níže uvedený návod k obsluze VAROVÁNÍ Před zapnutím přístroje je nutné pozorně přečíst níže uvedený návod k obsluze MODEL: ITMLS7T-52 1500 WATT, TLAK 7 TUN SÉRIOVÉ ČÍSLO: Uložte tento návod pro pozdější použití 7t ŠTÍPAČ NA DŘEVO

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu 500500-46 CZ D215831 Přeloženo z původního návodu 3 4 1 2 5 7 8 11 9 10 13 12 6 14 15 16 15 A1 2 25 26 17 18 23 22 20 24 19 21 A2 31 4 B 4 3 C D 5 4 32 33 34 35 E1 35 34 33 32 E2 6 5 24 40 39 38 37 F 36

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více