NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení Areál bývalého cukrovaru Hlavní Úžice Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Štípač dřeva V6T Typ: VLS6T01T Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: VLS6T01T 16

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. Záznamy o provedené údržbě a opravách stroje DATUM ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ ODBORNÁ OPRAVNA POPIS Štípačka robustní konstrukce pro vertikální štípání špalků až do délky 580 mm a průměru mm. Díky pojezdovým kolům a madlu snadná manipulace. Kvalitní štípací klín. Štípací tlak 6 t. Výkon motoru W, S6 40%. Napětí 400 V/50 Hz, IP 54. Tlak hydrauliky 21 MPa. Objem náplně hydraulického oleje 4 l. Rozměr mm. TECHNICKÁ DATA Napájení V/50 Hz Příkon motoru W Tlak hydrauliky MPa Štípací tlak... 6 t Rozměr polena (v min. ø/max. ø) /400 mm Objem nádrže...4 l Hmotnost netto kg Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce: Symboly používané v těchto instrukcích Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení pohyblivými částmi. 2 15

3 LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: Nebezpečí oddělení prstů Nebezpečí stisku končetiny Používej ochranné rukavice Používej ochranu zraku. Používej ochrannou obuv Používej ochranný oblek Pokud dojde k poruše, zašlete stroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.záznamy o opravách a údržbě: 14 UPOZORNĚNÍ Pozor nebezpečí vtažení končetiny. Před použitím čti návod. Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.). Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. 3

4 Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. Bezpečnostní pokyny : Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození stroje, nebudete-li dodržovat pokyny pro provoz, montáž, údržbu a opravy uvedené v tomto návodu. Umožněte provádět obsluhu/údržbu štípače dřeva dospělým osobám pouze v případě, došlo-li k jejich řádnému proškolení a byly-li řádně seznámeny s tímto strojem. Zajistěte, aby bylo na pracovišti stále zajištěno dodržování základních zdravotních a bezpečnostních předpisů a také dodržování místních platných předpisů. Obsluhu tohoto štípače dřeva nesmí provádět osoby mladší 18 let. S tímto strojem mohou ovšem pracovat i osoby ve věku od 16 let a to za předpokladu, byly-li řádně proškoleny, používají-li všechny bezpečnostní prvky osobní ochrany a je-li zajištěn dozor zkušené dospělé osoby. Nestabilita stroje může vést k způsobení zranění nebo vážných škod. Z důvodu zajištění stability během provozu zkontrolujte, zda je zvolena rovná a suchá plocha, na které se nevyskytuje vysoká tráva, křoviny nebo jiné překážky. Nenechávejte v pracovním prostoru ležet nářadí, polena, nebo jiné součásti, abyste zabránili zakopnutí a pádu. Odstraňte z podlahy piliny a jiné zbytky dřeva, aby nebyla podlaha kluzká. Vždy musí být dodržována následující opatření: - NIKDY nepoužívejte štípač dřeva v noci nebo bez dostatečného osvětlení. - NIKDY nepracujte se štípačem dřeva na kluzkém, mokrém, blátivém nebo namrzlém povrchu. - NIKDY nesvěřujte elektrikářské práce nekvalifikovaným pracovníkům. - NIKDY neobsluhujte tento stroj bez ochranné bezpečnostní obuvi, upnutých rukavic a pracovního oděvu. - NIKDY neodstraňujte ze štípače dřeva bezpečnostní kryty a zařízení namontované na tento stroj výrobcem. - NIKDY nenechávejte tento stroj bez dozoru, je-li v chodu jeho motor. Zajistěte plný soulad se všemi předpisy týkajícími se provozu a bezpečnosti, které jsou platné ve vaší zemi a zejména s opatřeními, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Ochrana osob musí být během štípání dřeva zajištěna používáním bezpečnostní obuvi, rukavic, vhodného oděvu a ochranných brýlí. Ujistěte se, zda jste zvolili vhodné místo s dostatečným prostorem, na kterém 4 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Tabulka závad a postupů pro jejich odstranění Typ poruchy Možná příčina problému Odstranění problému Jsou-li ovládací rukojeti stlačeny - Nedostatečné množství oleje Doplňte olej dolů, klín se nepohybuje. Píst se nezasunuje Viz výše Viz výše Pracovní klín se pohybuje pomalu nebo se nevysunuje zcela při práci s běžným polenem - Nedostatečné množství oleje - Špatné nastavení ventilu - Poškozené čerpadlo - Poškozená těsnění hydraulického Doplňte olej - Nastavte správně ventil - Vyměňte čerpadlo - Vyměňte těsnění válce Píst se zastaví během štípání - Poleno je příliš velké, nepravidelné nebo má - Upravte poleno nebo jeho polohu příliš mnoho větví Hydraulické hadice jsou velmi horké - Nedostatečné množství oleje - Poškozené čerpadlo - Špatné nastavení ventilu Doplňte olej - Vyměňte čerpadlo - Nastavte správně ventil Motor nelze spustit - Poškozená zástrčka nebo zásuvka - Poškozený napájecí kabel - Vyměňte zástrčku nebo zásuvku - Vyměňte kabel Elektrický motor se příliš zahřívá - Příliš malý průřez vodičů napájecího kabelu - Poškození vinutí motoru - Vyměňte kabel - Vyměňte vinutí motoru 13

5 bude umožněn bezproblémový provoz stroje, stejně jako bezpečná manipulace s poleny a také s pomocným nářadím a vybavením Stroj je obsluhován pouze jednou osobou! POZOR: Práce při údržbě a opravách elektrického nebo hydraulického systému svěřte pouze pracovníkům s příslušnou kvalifikací! Stejně jako u všech elektrických strojů a zařízení zásadně doporučujeme použití přenosného proudového chrániče (PRCD), pokud již nejste vybaveni proudovým chráničem (RCD), který ve vaší domácnosti zajišťuje bezpečnost a ochranu až do hodnoty poruchového proudu maximálně 0,03 A. Rizikové faktory Mechanická nebezpečí Speciální obouruční ovládací mechanismus minimalizuje rizika a nebezpečí týkající se pohybujících se částí stroje. Doplnění stroje o bezpečnostní prvek, který zabrání provozu stroje pouze s jednou ovládací rukojetí, zatímco druhá rukojeť bude zajištěna (držena ve spodní poloze) nějakým mechanickým nástrojem nebo systémem. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE odstranit nebo vyřadit obouruční ovládání stroje. Nebezpečí: Obsluha štípače dřeva bez bezpečnostního obouručního ovládání zvyšuje riziko přiskřípnutí vašich rukou během pracovního cyklu stroje. Neodstraňujte ze stroje žádná bezpečnostní a ochranná zařízení. VAROVÁNÍ: Štípání prováděné bez bezpečnostních zařízení může vést k vážným zraněním obsluhy nebo jiných osob nacházejících se na pracovišti. Vždy udržujte ruce a prsty v bezpečné vzdálenosti od stroje. Mnoho nehod při práci se štípači dřeva bývá způsobeno během zdvihu při vratném pohybu. Elektrická nebezpečí Všechny části stroje, které jsou pod napětím, jsou opatřeny dvojitou izolací nebo jsou uzavřeny uvnitř skříně, aby bylo zabráněno náhodnému kontaktu. Z bezpečnostních důvodů mohou být pevné ochranné kryty sejmuty pouze pomocí speciálních nástrojů a vybavení. VAROVÁNÍ: Nesnímejte pevné ochranné kryty, je-li stroj v chodu nebo dříve, než provedete odpojení zástrčky napájecího kabelu od zásuvky. Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde není záměrně zmíněn, protože výrobce / dovozce má za to, že uživatel funkci výrobku zná a je s jeho činností obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce. PREVENCE PŘED ZPŮSOBENÍM POŽÁRU Při obsluze nebo při vkládání materiálu do štípače nekuřte a nemanipulujte s otevřeným plamenem.nikdy nepoužívejte štípač dřeva v blízkosti zdroje jiskření nebo otevřeného plamene. Olej je hořlavý a může explodovat. CHRAŇTE SVÉ RUCE Je-li píst hydraulického válce štípače v režimu zpětného chodu, nevkládejte ruce do jeho blízkosti. Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od trhlin a prasklin, které se rozevírají v polenu. Může dojít k jejich náhlému uzavření a k následnému rozdrcení nebo amputaci prstů. Neodstraňujte zaseknutá polena rukama. OCHRANA ZRAKU A TVÁŘE Každý štípač dřeva může odmrštit cizí předměty přímo do vašich očí. Tak může dojít k trvalému poškození zraku. Vždy používejte ochranné brýle. Běžné brýle pro každodenní nošení mají pouze skla odolná proti rázu. Nejedná se o bezpečnostní ochranné brýle. Určené použití a zařízení: Tento štípač dřeva je určen pouze pro obsluhu, která je prováděna pouze jednou osobou. Nikdy nedovolte, aby se v pracovním prostoru štípače nacházela a pracovala více než jedna osoba. Tento štípač dřeva je určen pro štípání krátkých a dlouhých polen pro přípravu palivového dříví. POZOR: Není povoleno štípání napříč vláken dřeva. Vždy provádějte štípání po směru vláken dřeva. Při umístění polena do stroje se ujistěte, zda se poleno opírá celou plochou řezu a zda je bezpečně usazeno na drážkované desce. Jakékoli jiné použití nebo použití jiné metody při štípání je výrobcem považováno za nesprávné použití. V případě nesprávného použití přebírá plnou odpovědnost uživatel. Ujistěte se prosím, zda je vše prováděno podle zde uvedených pokynů pro nastavení, obsluhu, údržbu a opravy, aby bylo zabráněno zranění nebo nebezpečnému stavu. POZOR: Toto zařízení může zpracovat polena s průměrem minimálně 70 mm a maximálně 400 mm. Nebezpečí! Nepřibližujte se k pohybujícím se dílům! PROVOZNÍ PODMÍNKY Tento štípač dřeva je určen pro provoz při teplotách v rozsahu od +5 C do 40 C a pro montáž na místech s nadmořskou výškou do 1000 m. Vlhkost vzduchu při teplotě 40 C by měla být menší než 50 %. Zařízení může být přepravováno při teplotách v rozsahu od -25 C do +55 C. Nikdy neprovádějte demontáž a zpětnou montáž štípače dřeva, nejste-li kvalifikovaný mechanik. V jiném případě by mohla taková zpětná montáž vést k níže uvedeným nebezpečím: (1) Únik oleje (3) Poškození motoru a čerpadla (2) Žádný tlak (4) Příliš vysoký tlak pro hydraulický výkon atd. 12 5

6 Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. Zařízení je prakticky dodáváno ve smontovaném stavu. Z rozměrových a přepravních důvodů mohou být baleny zvlášť pouze díly přečnívající přes obrys stroje. Jejich montáž proveďte podle obrázku. Montáž krytů pro ruce MONTÁŽ Před prvním použitím a montáží vybalte a namontujte na páky ručního ovládání speciální kryty pro ruce. Páka ručního ovládání a kryt pro ruce jsou v balení sestaveny dohromady. Vyjměte prosím tuto sestavu z balení a nainstalujte ji stroj, aby mohl být uveden do provozu.po sestavení se ujistěte, zda jsou řádně utaženy všechny šrouby. Požadavky týkající se elektrického systému Připojte motor napájený střídavým napětím 400 V/50 Hz pomocí kabelu s minimálním průřezem vodiče 1,5 mm 2.. Napájení je prováděno pomocí spínače, který je elektricky propojen se zdrojem napájení (zástrčka) a hnacím motorem.. Požadavky týkající se hydraulického systému Stroj je vybaven vlastní nádrží na hydraulický olej, která se nachází uvnitř základního stojanu a která je naplněna olejem již ve výrobním závodě. POZOR: Nakloněná poloha štípače dřeva během přepravy může způsobit úniky oleje přes olejovou zátku. Nízká teplota okolního prostředí způsobí zhoustnutí oleje v hydraulickém systému. V takovém případě je doporučeno, abyste se vyvarovali náhlého zahájení práce (štípání bez předchozího zahřátí motoru na provozní teplotu), což by mohlo vést k poškození stroje a k problémům s hydraulickým systémem. Z důvodu zajištění bezproblémového provozu hydraulického systému při nízkých teplotách nechejte motor v chodu ve volnoběžných otáčkách a proveďte několik pracovních cyklů stroje naprázdno, dokud nedojde k zahřátí oleje v hydraulickém systému. Nastavení hlavního regulačního ventilu je provedeno výrobcem před odesláním stroje. Zařízení je dodáváno tak, že je připraveno pro provoz a proto nejsou nutné žádné další seřizovací a nastavovací práce, mimo namontování ochranných krytů pro ruce na ovládací páky. Hydraulický systém je uzavřený systém s nádrží na hydraulický olej, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem. Provádějte pravidelnou kontrolu množství oleje v kontrolním okénku. Nedostatečné množství oleje může způsobit poškození čerpadla. Hladina oleje by měla být zhruba o 1 až 2 cm níže, než je horní část nádrže na olej. Kompletní výměna oleje by měla být prováděna jednou ročně. Ujistěte se, zda se nepohybují žádné pohyblivé části stroje a zda je napájecí kabel stroje odpojen od zásuvky. Zajistěte, aby se do nádrže na olej nedostaly žádné nečistoty. Použitý olej shromážděte a zajistěte jeho recyklaci. Po výměně oleje štípač dřeva zapněte a proveďte několik cyklů bez štípání dřeva. Doporučený typ oleje: DEA HD B46, Shell Tellus 10-46, Esso Nuto H 46 Při výměně oleje nikdy nenechávejte odkapávat použitý olej na zem, ale provádějte jeho zachycení do vhodné nádoby a zajistěte jeho řádnou likvidaci. Nádoba pro zachycení oleje by měla mít objem minimálně 7 litrů. Používáte-li menší nádobu, zajistěte, aby vypouštění neproběhlo najednou, abyste zabránili úniku a vylití oleje na zem. Použitý olej může způsobit značnou kontaminaci půdy, a proto by měl být likvidován podle platných předpisů. Po naplnění nádrže novým olejem nechejte stroj provést tři nebo čtyři pracovní cykly a před uzavřením krytky umožněte únik vzduchu z hydraulického systému. Kluzné podložky pístu Uslyšíte-li nepravidelné klepání při pohybu pístu směrem nahoru a dolů, namažte plastové kluzné podložky nacházející se uvnitř skříně posuvného pístu. Používejte pokud možno maziva běžně dostupná ve vaší zemi. Před opětovným zahájením práce proveďte zkušební chod. Po namazání by mělo klepání zmizet. Zjistíte-li neobvykle velkou vůli mezi skříní posuvného pístu a vodítkem, kluzné podložky jsou pravděpodobně opotřebovány, a proto je nahraďte novými podložkami. Schéma el. zapojení Nastavení těla s horní přítlačnou lištou: PŘÍPRAVA A OBSLUHA Úvodní kontrola (před zahájením práce) Štípač dřeva je vybaven bezpečnostními mechanickými obouručními ovládacími prvky, které jsou navrženy tak, aby nebyly ruce obsluhy během práce vystaveny nebezpečí a aby se ruce během štípání nedostaly do zóny pohybu pístu hydraulického válce. Před každým novým použitím zásadně doporučujeme, abyste provedli kontrolu funkce obouručního ovládacího systému. 6 11

7 Před zahájením manipulace se strojem se ujistěte, zda jsou obě ovládací rukojeti spojeny dohromady, aby bylo zabráněno jejich výkyvům a náhodnému zranění osob stojících v blízkosti stroje nebo poškození zařízení. S tímto strojem může snadno manipulovat jedna osoba. Nejvýhodnější způsobem přepravy je náklon stroje směrem dozadu, zatímco obsluha stroj pevně drží jednou rukou za rukojeť krycí desky a druhou rukou za krycí desku nad motorem. Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Pokyny pro údržbu : Denní údržba Vytvořte z údržby pravidelnou součást každodenní obsluhy. Běžná denní údržba musí zahrnovat - Čištění stroje a čištění všech jeho částí od zbytků dřeva, pilin, prachu, úlomků a jiných eventuálních nečistot. - Mazání kluzných ploch uvnitř kluzné skříně (píst) - Kontrolu hydraulického oleje a (v případě úniků) hydraulických hadic a kontrolu spojek při detekci eventuálních úniků oleje - Mazání všech pohybujících se dílů Hydraulický olej Pravidelně kontrolujte množství oleje uvnitř nádrže na hydraulický olej. Při této činnosti vždy zabraňte kontaminaci nádrže na olej nečistotami, pilinami, prachem atd. Zajistěte, aby štípač dřeva nikdy nepracoval bez oleje nebo s malým množstvím oleje. Dojde-li k takové situaci, do hydraulického systému pravděpodobně vnikl vzduch. Nebude-li používán správný typ oleje nebo bude-li ve stroji pouze nedostatečné množství oleje, může dojít k nepravidelnému chodu štípače (vysoká hlučnost, pohyb dozadu/dopředu nebo nahoru a dolů) nebo také k poškození hlavního čerpadla. Naplánujte si první výměnu oleje po zhruba 25 až 30 provozních hodinách a později po každých 50 provozních hodinách nebo jednou ročně. ÚDRŽBA Kontrolu provedete tak, že zapojíte obě ruční páky a budete je současně držet ve spodní poloze, dokud se píst nepřesune zcela dolů. Je-li váš systém řádně nastaven, klín se zastaví po jejich uvolnění nebo po uvolnění pouze jedné ze dvou pák, zatímco píst okamžitě zcela zastaví svůj zdvih směrem nahoru/dolů. Na druhou stranu, píst hydraulického válce musí zahájit znovu svůj pohyb směrem nahoru do výchozí polohy (zcela nahoře), jakmile jsou páky také uvolněny. Ujistěte se, zda se píst hydraulického válce nepohybuje směrem dolů, pracujete-li pouze s jednou ovládací pákou. Po uvolnění tlaku působícího na páky zkontrolujte, zda se obě páky vrátí zpět do své normální polohy. Zahájení práce Před prvním použitím se ujistěte, zda je štípač dřeva v dobrém stavu a zda není viditelně poškozen. Zkontrolujte všechny hydraulické hadice, šroubení a spojky. Ujistěte se, zda nedochází k žádným únikům oleje a eventuální úniky oleje odstraňte. Ujistěte se, zda jsou na stroji řádně namontována všechna bezpečnostní zařízení a ochranné prvky. Nepokoušejte se tato bezpečnostní zařízení odstranit nebo vyřadit z provozu! Zajistěte, aby nedošlo k poškození tohoto štípače dřeva postupem, který zvolíte při provozu, mazání, údržbě nebo opravě tohoto stroje. Dojde-li k jakémukoli problému nebo neobvyklému chování stroje, nezahajujte štípání dřeva, dokud nebudou zjištěné problémy odstraněny. VAROVÁNÍ Místo pro postavení vašeho stroje musí být rovné, suché a pevné. Zkontrolujte, zda se v blízkosti štípače dřeva nenachází nebezpečná místa. Ujistěte se, zda se v tomto prostoru nevyskytují kluzké plochy a objekty, které se musí překračovat. Kluzká a namrzlá podlaha musí být řádně ošetřena, aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Nikdy nevkládejte ruce do prostoru, kde by mohly být zachyceny pohybujícím se pracovním klínem! Nastavení pohybu pístu hydraulického válce Zdvih pístu hydraulického válce je ve výrobním závodě před odesláním nastaven na maximální kapacitu stroje. Musíte pouze spustit motor a píst se bude automaticky posouvat nahoru do polohy maximálního zdvihu. Je-li štípaný materiál mnohem kratší, můžete sami provést takové nastavení stroje, aby došlo k příslušnému seřízení zdvihu pístu. Neustále je k dispozici plynulé nastavení zdvihu píst. Výpustná zátka pro olej se nachází na spodní části nádrže a zátka plnicího otvoru se nachází na horní pravé části nádrže. 10 7

8 ZDVIH PÍSTU A POSTUP PŘI NASTAVENÍ: Nechejte píst spustit směrem dolů na požadovanou výšku zdvihu a vypněte motor. Při tomto úkonu se ujistěte, zda došlo k zapojení jedné z ovládacích pák, abyste zabránili návratu pístu zpět do horní výchozí polohy. Nyní uvolněte křídlovou matici na zadní rukojeti a vytáhněte ovládací tyč co nejvíce nahoru. Zdvih pístu je zkrácen o ekvivalentní délku zdvihu, o jakou byla vytažena ovládací tyč. Jakmile je tyč dostatečně vytažena tak, abyste získali požadovaný zdvih pístu, utáhněte křídlovou matici původním utahovacím momentem. Nyní máte k dispozici kratší zdvih pístu než je původní maximální zdvih. Seřízení zdvihu pístu na původní maximální délkumůže být vždy jednoduše opakováno uvolněním křídlové matice, zatlačením tyče do původní polohy a opětovným utažením křídlové matice. Nastavení výšky stolu Stůl štípače dřeva může být zavěšen ve třech různých úrovních (k dispozici jsou přídavné bezpečnostní kolíky pro připevnění stolu v horní úrovni). Změna úrovně stolu může být snadno provedena bez jakéhokoli nářadí nebo jiné pomoci. Při této činnosti postupujte následovně: - Odstraňte bezpečnostní kolík na jedné straně. - Nyní zvedněte stůl mírně nahoru a ven směrem k sobě. - Spusťte stůl na spodní montážní výstupek, uchopte přední okraj stolu a zvedněte jej mírně nahoru a stlačte stůl dolů, do dorazové polohy. - Nyní uvolněte úchop na předním okraji, nechejte stůl usadit a ujistěte se, zda jsou zadní háčky stolu správně a pevně usazeny na montážních výstupcích (viz obrázek). Nastavení upínacích svorek na polena Aby byla polena během celého cyklu štípání pod klínem pevně zajištěna, použijte speciální upínací svorky, nacházející se na každé ruční ovládací páce. Obě upínací svorky na polena jsou nastavitelné z hlediska průměru a délky polena. Chcete-li nastavit polohu upínacích svorek, nejdříve uvolněte upínací svorku na každé straně. Jakmile budou svorky nastaveny do požadované polohy, zajistěte polohu svorek opětovným utažením křídlové matice. Obsluha: -Zapněte motor a spusťte stroj. -Položte na stůl poleno a uzavírejte ruční ovládací páky, dokud nedojde k pevnému zajištění polena pomocí svorek umístěných na pákách. -Nyní současně stlačte obě páky dolů, aby došlo k zahájení pracovního cyklu a aktivaci pístu, který se začne okamžitě pohybovat směrem dolů. NEUVOLŇUJTE OVLÁDACÍ PÁKY, DOKUD NEDOJDE K ÚPLNÉMU UKONČENÍ CYKLU A DOKUD NEBUDE POLENO ROZŠTÍPNUTO. -Dojde-li k jakékoli rizikové situaci a bude-li nutné zastavení stroje, jednoduše pusťte ovládací páky. Po tomto úkonu se píst začne pohybovat ihned nahoru až do výchozí polohy. -Jakmile bude poleno zcela rozštípnuto, uvolněte obě ovládací páky a nechejte píst přemístit zpět do výchozí polohy, aby se stroj připravil na nový cyklus. Nepokoušejte se chytat štípané dřevo nebo rukou odstraňovat ze stolu kousky dřeva, dokud se píst hydraulického válce nezastaví v poloze svého maximálního zdvihu. -Před zahájením nového pracovního cyklu vyčistěte stůl a odstraňte z něj třísky a zbytky dřeva ze stroje. -Při vkládání polen do stroje se ujistěte, zda jsou polena usazena v centrální poloze a odřezaným koncem pevně na pracovním stole. Při vkládání polena do štípače nikdy nepokládejte ruce na horní část polena. -Neprovádějte štípání špalků s velkým množstvím větví, ale nejdříve špalek očistěte a odstraňte všechny větve. NEBEZPEČÍ - ohnuté kmeny s větvemi mohou pod tlakem pracovního klínu prasknout! -Před opuštěním pracovního prostoru po ukončení práce zajistěte, aby byl vypnut motor. Odstranění zaseknutého polena V závislosti na druhu dřeva nebo na typu jeho štípání, nemusí vždy dojít k podélnému rozdělení na dvě části a k jeho pádu na zem, ale dojde-li k zablokování polena na pracovním klínu, nastavte rukojeť ventilu do neutrální polohy (zastavte pohyb klínu), vypněte štípač a opatrně sejměte nebo sklepejte poleno z pracovního klínu. Ponechání zaseknutého polena na pracovním klínu může vést při úplném zasunutí pracovního klínu k zranění nebo k poškození štípače dřeva Přeprava Před manipulací, přesunem nebo přepravou štípače dřeva se ujistěte, zda je zařízení odpojeno od napájecího napětí (odpojte zástrčku kabelu od zásuvky). Tento štípač je navržen tak, aby byla manipulace s ním velmi snadná, a to díky speciálnímu uspořádání koleček v zadní spodní části stroje. 8 9

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK NŮŽKOVÝ 1 T SLP10 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Paletovací vozík nůžkový Typ: SLP10 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK NŮŽKOVÝ 1 T SLP10 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Paletovací vozík nůžkový Typ: SLP10 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ VRTAČKA STOLNÍ RDP 16T RDP16T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ VRTAČKA STOLNÍ RDP 16T RDP16T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Výrobek (stroj) - typ Mulčovač sekačka KBM 100/120 KOMBINOVANÁ SEKAČKA se zadním/bočním výhozem / MULČOVACÍ SEKAČKA

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg.

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg. NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s použitím CIRCLE KING velmi spokojeni! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více