ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová Klecany Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Řetězová dlabačka SDM Typ: SDM01 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: SDM01 24

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Specielní řetězová dlabačka uzpůsobená pro dlabání čtvercových otvorů. Ruční provedení s velice přesným uchycením k dlabanému předmětu a vedením při dlabání. Dlabání probíhá za pomocí 2 protiběžných dlabacích řetězů. Příkon motoru W, 230 V/50 Hz, 8,2 A. Otáčky naprázdno ot/min. Hloubka dlabu až 145 mm, šířka 78 mm, tloušťka 16 mm. Příruba pro napojení odsávání průměr 30 mm.. Hlučnost 95 db. OBSAH 1 Informace o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 3 Nastavení / seřízení 4 Obsluha 5 Opravy a údržba 6 Poruchy a postupy pro jejich odstranění Schémata elektrického zapojení Nákresy náhradních dílů Seznam náhradních dílů 2 23

3 43 Ložisko 2 díly 87 Šroub se šestihrannou hlavou M kus 44 Upínací prvek měřítka 1 díl 88 Kryt 1 díl 91 Upevňovací gumová čelist 1 díl 89 Dlouhá lišta 1 díl 92 Ochranný díl 1 díl 90 Krátká lišta 1 díl 1.2 TECHNICKÁ DATA Hloubka dlabání mm Otáčky na prázdno ot/min Hmotnost bez napájecího kabelu... 10,6 kg Příkon W Elektromotor V,50 Hz Proud (normální zatížení)... 8,2 A Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce: Předcházej nejčastějším úrazům DLABAČKA Symboly používané v těchto instrukcích Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 22! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. 3

4 Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.). Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.! Elektrické zařízení Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu. Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko. 4 SEZNAM DÍLŮ MIK-1 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO DLABAČKU Č. NÁZEV POČET Č. NÁZEV POČET 1 Pravá část rukojeti 1 díl 45 Podložka Ф 5 1 kus 2 Přítlačná deska 1 díl 46 Měděný kolík 1 kus 3 Samořezný šroub ST kusy 47 Upínací šroub M kus 4 Kondenzátor 0,22 uf 1 kus 48 Hliníkové měřítko 1 kus 5 Krytka kabelu 1 kus 49 Vymezovací tyč 1 díl 6 Napájecí kabel 1 kus 50 Zajišťovací kryt 1 kus 7 Levá část rukojeti 1 díl 51 Plastová krytka 1 kus 8 Samořezný šroub ST kus 52 Měděná objímka 2 kusy 9 Spínač 1 díl 53 Zajišťovací kolík 1 díl 10 Spínací tlačítko 1 díl 54 Pružina 1 kus 11 Křížový šroub M kusy 55 Podložka Ф 6 1 kus 12 Křížový šroub M kusy 56 Šroub s hlavou se šestihranem M kus 13 Montážní prvek pro pravou rukojeť 1 díl 57 Tažné rameno 1 kus 14 Spouštěcí spínač 1 díl 58 Podložka Ф 4 1 kus 15 Montážní prvek pro levou rukojeť 1 díl 59 Pojistná matice M4 1 kus 16 Šroub s hlavou se šestihranem M kus 60 Šroub 1 kus 17 Podložka Ф 6 1 kus 61 Ložisko díl 18 Kroužek Ф 6 1 kus 62 Kotva 1 kus 19 Výlisek krytu 1 kus 63 Příslušenství štítku 2 kusy 20 Šroub M4 2 kusy 64 Uhlíkový kartáček 2 kusy 21 Zajištění spoje 1 díl 65 Ložisko díl 22 Drážkovací řetěz 2 díly 66 Zaoblený kryt 1 kus 23 Ozubený pohon 2 díly 67 Stator 1 kus 24 Kryt převodové skříně 1 kus 68 Křížový šroub M kusy 25 Křížový šroub M kusy 69 Vnější kryt 1 díl 26 Pružná podložka Ф 6 4 kusy 70 Horní kryt 1 kus 27 Kroužek Ф 6 4 kus 71 Upínací prvek 1 díl 28 Ocelový kroužek 1 kus 72 Hřídel s měřítkem 1 díl 29 Ložisko díly 73 Spojovací hřídel 1 díl 30 Ozubený převod 1 1 díl 74 Hřídel s měřítkem 1 díl 31 Kolík 2 kusy 75 Šroub s hlavou se šestihranem M kusy 32 Ozubený převod 2 1 díl 76 Ochranný kryt 1 kus 33 Ložisko díly 77 Šroub s hlavou se šestihranem M kusy 34 Převodová skříň 1 díl 78 Rozpínací tyč 1 kus 35 Blok ve tvaru T 2 kusy 79 Vodicí tyč 1 díl 36 Vodítko drážkovacího řetězu 2 díly 80 Prodloužení 1 díl 37 Šroub s hlavou se šestihranem M kusy 81 Upínací blok 1 kus 38 Seřízení 2 díly 82 Zajišťovací hřídel 1 díl 39 Plastový kroužek 2 kusy 83 Šroub 1 kus 40 Podložka Ф 6,4 Ф kusy 84 Upínací podpěra 1 díl 41 Šroub s hlavou se šestihranem M kusy 85 Šestihranná matice M8 1 kus 42 Čep 2 kusy 86 Rukojeť 1 díl 21

5 Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 C. Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.! Rotační nástroje Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi. Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy. Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.! Obrábění Obráběný materiál vždy bezpečně zajistěte na pracovní ploše nebo ve svěráku. Nepokoušejte se obráběný materiál při obrábění držet rukama. Oběma rukama svírejte rukojeti přístroje. Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i při případném zpětném rázu. Nástroje udržujte čisté a ostré. Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů. K podávání materiálu používejte tlačítka. Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně uchycen. Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností. V tomto návodu k obsluze naleznete následující varování a symboly: Tento symbol upozorňuje na místa, kde naleznete poznámky týkající se vaší bezpečnosti. Budou-li tyto poznámky ignorovány, může dojít k velmi vážným zraněním. Tento symbol upozorňuje na potenciálně rizikové situace. Je-li tento symbol ignorován, výrobek nebo objekty nacházející se v jeho blízkosti mohou být poškozeny. Tento symbol upozorňuje na rady pro uživatele a jiné užitečné informace. 20 5

6 MONTÁŽ ROZKRESLENÍ DÍLŮ Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 1.1 Identifikace stroje Všechny údaje nutné pro identifikaci stroje jsou uvedeny na štítku stroje, který je připevněn ke skříni motoru. Zařízení splňuje požadavky základních bezpečnostních a zdravotních předpisů. OBSLUHA 1.3 Emise hluku Hodnoty emisí hluku ve standardním stavu Hladina akustického Hodnota emisí ve vztahu k pracovišti výkonu Naprázdno 108 db(a) 97 db(a) Provoz 108 db(a) 95 db(a) Měření hlučnosti bylo zaznamenáno při práci s drážkovacím řetězem, který byl použit ve standardním zařízení. Uvedené hodnoty neberou v úvahu jakékoli typy odchylek a nejsou vhodné pro stanovení emisní úrovně akustického výkonu, protože se liší v závislosti na provozní době, na příslušné pracovní operaci a na vnějších faktorech okolního prostředí. Emisní úroveň akustického výkonu může být následně určena pouze v jednotlivých případech v pracovním prostoru uživatele zařízení. 1.4 Vibrace Typické vibrace působící na ruce a paže obsluhy jsou 4,0 m/s Specifikace dodávky Dlabačka na dveřní zámky dodávána s: 2 vodícími lištami, komplet 2 drážkovacími řetězy 2 řetězovými koly 1 napájecím kabelem s délkou 4 m 1 servisním nářadím ke stroji 1 kufrem pro přenášení 1 návodem pro obsluhu 1.6 Bezpečnostní zařízení Již od počátku vývojové fáze tohoto stroje byla věnována velká pozornost zajištění optimálních pracovních podmínek. Byla použita široká škála mechanických a elektrických bezpečnostních zařízení, ergonomické principy a opatření týkající se omezení hlučnosti a prachových emisí. V souladu s evropskými normami a s ohledem na požadovaná bezpečnostní zařízení stanovená určeným použitím tohoto stroje, je stroj chráněn před riziky, která by nemohla být eliminována jeho konstrukcí. 6 19

7 LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie ). Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. Bezpečnostní zařízení jsou především: Ochrana před kontaktem s drážkovacími řetězy: V souladu s bezpečnostními požadavky jsou u stroje v zajištěné poloze drážkovací řetězy vpředu zakryty ochranným krytem. Neúmyslnému přístupu do pracovního prostoru drážkovacích řetězů směrem zezadu zabraňuje vačka základní desky. Mimoto je také omezena upínací tloušťka drážkovacích řetězů. Zařízení pro bezpečné vedení: Velká dorazová deska zaručuje, že se stroj bezpečně opírá o obrobek. Pro vedení stroje během dlabání jsou určeny dvě ergonomické rukojeti. Konstrukce dorazové desky umožňuje upnutí stroje na dveře s polodrážkou nebo bez polodrážky. Stroj může být bezpečně upnutý na dveře pomocí spodní rukojetí. Ochrana proti pohybu do záběru: Dlabačka na dveřní zámky je vybavena plynovou pružinou, která zabraňuje trhavému posuvu obrobku do stroje, a to zejména v případě, kdy dlabané kusy zůstávají vzadu. Spínací vybavení: Odjišťovací tlačítko umístěné v rukojeti zabraňuje neúmyslnému zapnutí. Stroj může být v provozu pouze tak dlouho, jak dlouho je stisknutý spouštěcí spínač, který se také nachází na rukojeti. Stroj se automaticky vypne po uvolnění tohoto spínače. Ergonomie: Při konstrukci tohoto stroje byly brány v úvahu základní ergonomické principy: 1. Nízká hmotnost ve srovnání s uvedenou hloubkou dlabání díky účinnému univerzálnímu motoru. 2. Pouze jedno servisní nářadí pro všechny funkce, které souvisí s upínacím zařízením stroje. Odstraňování hoblin: Hobliny, které jsou vytvářeny během pracovního procesu, jsou drážkovacími řetězy vedeny směrem k odváděcí spojce. To znamená, že tento stroj může být připojen k odsávacímu zařízení, jako je například průmyslový vysavač nebo kombinované odsávací zařízení (kombinovaný průmyslový vysavač a odsávací zařízení). Během práce s vypnutým odsávacím zařízením zaručuje přední ochranný kryt, který je navržen tak, aby se pohyboval v podélném směru, že hobliny budou padat na stranu. Elektrická bezpečnost Elektrické vybavení stroje splňuje požadavky evropských norem a zabraňuje rušení elektromagnetických polí. Zabudovaný univerzální elektrický motor neruší příjem rádia a TV. Bezpečnostní zařízení popsaná v tomto návodu jsou základními předpoklady pro bezpečné použití stroje. Nesmí být demontována a nesmí být uvedena mimo provoz. 1.7 Používejte tento stroj pro určený účel Dlabačka na dveřní zámky, která je vybavena schválenými drážkovacími řetězy, je určena výhradně pro dlabání dveří, které jsou vyrobeny z plného dřeva nebo z typických dřevěných materiálů. Dlabačka na dveřní zámky nesmí být používána na dlabání kovových dveří! 18 7

8 Rozměry používané sady drážkovacích řetězů (vodicí lišta, drážkovací řetěz a řetězové kolo) musí odpovídat rozměrům sad, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Schéma elektrického zapojení Jakékoli jiné použití tohoto stroje nad rámec určeného použití je považováno za nedovolené použití. Výrobce neodpovídá za žádné škody, které byly způsobeny nedodržením výše uvedených pokynů. Riziko v takových případech nese výhradně uživatel. Stroj není vhodný pro použití ve vlhkém venkovním prostředí nebo na místech s rizikem exploze. Použití podle určeného účelu zahrnuje také dodržování specifikovaných podmínek pro obsluhu, údržbu a opravy a dodržování bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k obsluze. Dlabačka na dveřní zámky může být používána, seřizována a opravována pouze osobami staršími 18 let, které jsou seznámeny s tímto strojem a které byly proškoleny v prevenci nehod. Opravy musí být prováděny pouze autorizovanými prodejci nebo v autorizovaných servisech. Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy platné v zemi použití tohoto stroje, stejně jako všechny ostatní základní bezpečnostní a provozní předpisy. 1.8 Zbytková rizika Zbytková rizika se mohou objevit také v důsledku konstrukce stroje ve vztahu k jeho určenému účelu, a to i v případě, je-li stroj používán správně a v souladu se všemi následujícími příslušnými bezpečnostními předpisy: Kontakt s drážkovacími řetězy v otevřeném prostoru. Kontakt s částí drážkovacích řetězů, která vyčnívá na spodní části obrobku při dlabání. Kontakt s drážkovacími řetězy z boku. Prasknutí drážkovacích řetězů a riziko odmrštění drážkovacích řetězů nebo jejich částí. Kontakt s elektrickými díly po otevření krytu stroje, není-li napájecí kabel odpojen od síťové zásuvky. Pracujete-li dlouhodobě s tímto strojem bez vhodné ochrany sluchu, může dojít k poškození sluchu. Emise dřevěného prachu: zdravotní rizika vyplývající z dlouhodobé práce bez odsávání prachu a pilin. 2 Bezpečnostní pokyny ÚDRŽBA Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Dřevoobráběcí stroje mohou být při použití velmi nebezpečné. Proto byste měli vždy dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této kapitole, stejně jako bezpečnostní předpisy platné v zemi použití tohoto stroje! 8 17

9 5 Opravy a údržba Před zahájením jakéhokoli úkonu údržby odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky! 2.1 Všeobecné pokyny Nikdy nepracujte bez ochranného vybavení předepsaného pro příslušné pracovní operace a neprovádějte žádné úpravy stroje, které by mohly narušit jeho provozní bezpečnost. Tento stroj nesmí používat děti a nedospělé osoby. Toto nařízení se nevztahuje na osoby starší 16 let, které jsou řádně školeny a které pracují pod dohledem zkušeného pracovníka. Před zahájením každé práce se ujistěte, zda jsou řádně připojena bezpečnostní a provozní zařízení, zda jsou tato zařízení schopná provozu a zda nejsou poškozena. Vždy berte ohled na životní prostředí. Dbejte na to, aby stroj nebyl vystaven dešti a nepoužívejte tento stroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. 5.1 Údržba stroje Stroj musí být v pravidelných intervalech čištěn od nánosů prachu. Při čištění všech spojů a vodítek, stejně jako při čištění větracích drážek na motoru používejte pro tento úkon vysavač. Občas nastříkejte na spoje a vodicí prvky strojní olej, abyste zaručili jejich plynulý pohyb. 5.2 Údržba drážkovacích řetězů Drážkovací řetězy používané na tomto stroji by měly být čištěny po dvou provozních hodinách stroje a měly by být namazány v olejové lázni, která není příliš hustá. Při tomto úkonu proveďte demontáž drážkovacích řetězů (viz část 3.3). 5.3 Uložení a likvidace Nebude-li stroj delší dobu používán, měl by být kompletně očištěn (viz kapitola 5.1). Ošetřete leštěné kovové panely antikorozním přípravkem. 6 Poruchy a postupy pro jejich odstranění Je-li stroj používán venku, doporučujeme použití proudového chrániče. Nepřenášejte tento stroj za napájecí kabel a neodpojujte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky taháním za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před olejem a vysokými teplotami a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany. Poškozené napájecí kabely a zástrčky musí být okamžitě vyměněny. Dbejte na to, aby nedocházelo k nadměrným ohybům napájecího kabelu. Zejména při přepravě a uložení stroje neomotávejte napájecí kabel okolo stroje. Používejte pouze sady drážkovacích řetězů, které odpovídají technickým údajům uvedeným v tomto návodu. Ukládejte tento stroj na suchém a uzamykatelném místě, na které nemají přístup děti. 2.2 Pokyny pro použití bezpečnostních prvků osobní ochrany Vždy noste upnutý pracovní oděv a sundejte si prsteny, náramky a hodinky. Hladina akustického tlaku na pracovišti přesahuje 85 db(a). Uživatelé by proto měli používat vhodnou ochranu sluchu. Určení příčiny existující poruchy a její odstranění vždy vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost. Vždy nejdříve odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky! Některé z nejčastějších poruch a jejich příčiny jsou uvedeny v následující tabulce. V případě jiné poruchy kontaktujte autorizovaného prodejce nebo autorizovaný servis. Porucha Příčina Odstranění poruchy Stroj nelze zapnout Stroj se zastaví, probíhá-li dlabání Zablokovaný otvor pro odvod pilin 16 Žádné napájecí napětí Poškozená síťová pojistka Opotřebované uhlíky Výpadek elektrické sítě Přetížení stroje Část dřevěného materiálu není dlabáním odstraněna (viz obr. 6) Dřevo je příliš vlhké Delší dlabání bez odvodu pilin Zkontrolujte napájecí napětí Vyměňte pojistku Svěřte opravu autorizovanému prodejci nebo autorizovanému servisu Zkontrolujte pojistku na přívodu napájecího napětí Snižte rychlost posuvu Přemístěte stroj a proveďte dlabání zbývajícího materiálu. Připojte odsávací zařízení, například přenosný vysavač 2.3 Provozní pokyny Pracujte na uklizeném a vhodném místě s odpovídajícím osvětlením. Před každou výměnou pracovního nástroje, seřízením, údržbou nebo opravou poruchy (včetně odstranění zachycených třísek), vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky. Nikdy nepracujte s obrobky, které jsou pro tento stroj příliš velké nebo příliš malé. Nastavte správné napnutí drážkovacích řetězů a vodicích lišt a udržujte je v dobrém provozním stavu. Poškozené drážkovací řetězy nechejte před opětovným použitím řádně opravit v autorizovaném servisu. Používejte pouze nabroušené drážkovací řetězy! Snímejte kryt řetězu pouze při výměně obrobku a potom kryt okamžitě znovu upevněte. Nikdy nepracujte bez krytu řetězu! Nikdy s dlabačkou nepohybujte, jsou-li drážkovací řetězy v chodu! Nedovolte, aby se drážkovací řetězy v chodu dostaly do kontaktu se zemí. Spínač nesmí být zajištěn v poloze zapnuto. Před zapnutím stroje se ujistěte, zda je v pořádku napnutí drážkovacích řetězů. Kdykoli je to možné, zajistěte obrobek proti otáčení, posuvu, převrácení nebo odskočení (například upínacími svorkami). Nezahajujte dlabání, dokud drážkovací řetězy nedosáhnou maximálních otáček. 9

10 Ujistěte se, zda se v obrobku nevyskytují cizí předměty. Nikdy se nepokoušejte provádět dlabání do dřeva, ve kterém jsou hřebíky nebo jiné kovové předměty. Před spuštěním pevně uchopte stroj. Drážkovací řetězy musí být uvolněny. Zahajte dlabání, jakmile budou drážkovací řetězy v chodu. Ujistěte se, zda je vše řádně na svém místě. Při dlabání nikdy nesahejte pod obrobek nebo do jeho blízkosti (riziko poranění!). Při dlabání dbejte na to, aby byl napájecí kabel veden směrem dozadu od stroje. Při dlabání přizpůsobte rychlost posuvu tloušťce obrobku. Nadměrná rychlost posuvu přetěžuje motor, což způsobuje špatně vydlabané otvory a předčasné otupení drážkovacích řetězů. Nesnímejte stroj z obrobku, dokud nedojde k úplnému zastavení drážkovacích řetězů. Nikdy nesahejte do prostoru pro odvod třísek a do nechráněného prostoru drážkovacího řetězu, je-li stroj v chodu. Prach vytvářený dlabáním způsobuje špatnou viditelnost a za určitých okolností může jeho vdechování způsobit zdravotní problémy. Nepracujete-li venku nebo na řádně odvětraných místech, dlouhodobě pracující stroj by měl být připojen k odsávacímu zařízení. Rychlost proudícího vzduchu musí být alespoň 20 m/s. 4.6 Nastavení hloubky dlabání Hloubka dlabání může být plynule nastavena od 0 do 145 mm. Při tomto úkonu postupujte následovně: Přitažením rukojeti 12 (obr. 2) nastavte stroj do pracovní polohy pro spuštění tak, aby byl stroj řádně zajištěn na požadovaném místě. Uvolněte křídlový šroub 13. Hloubku dlabání můžete nastavit stlačením seřizovacího kroužku 14. Hloubku dlabání můžete odečítat na měřítku 15, které se nachází na indikátoru hloubky 17. Utáhněte křídlový šroub. 2.4 Pokyny pro opravy a údržbu Pravidelné čištění stroje, zejména jeho seřizovacích prvků pro odsávání a odvod pilin, je velmi důležitým bezpečnostním faktorem. Před zahájením tohoto úkonu odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zástrčky. Musíte používat pouze originální náhradní díly a příslušenství. V opačném případě výrobce zruší záruku a neponese žádnou odpovědnost. 4.7 Dlabání otvoru pro dveřní zámek 3 Nastavení / seřízení 3.1 Připojení k elektrické síti Dlabačka na dveřní zámky je zařízení s ochrannou izolací třídy Ⅱ (dvojitá izolace). Před spuštěním stroje se ujistěte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku stroje. 3.2 Odvod hoblin Pracujete-li dlouhodobě v uzavřeném prostoru, stroj by měl být připojen k vhodnému odsávacímu zařízení s průměrem odsávací hadice 35 mm. Předepsána jsou odsávací zařízení testovaná na odsávání dřevěného prachu. Bezpečné dodržení limitů pro znečištění ovzduší (2 mg/m 3 ) je zajištěno pouze v případě, je-li stroj připojen k testovanému odsávacímu zařízení (jako jsou průmyslový vysavač nebo kombinovaná odsávací jednotka). Vyvarujte se dlabání, které je znázorněno na obr. 6. Tímto způsobem provedete pracovní úkony lépe na stroji a obrobku. Při dlabání držte stroj pevně oběma rukama 12 (obr. 2) a 20 (obr. 3). Umístěte stroj na dveře (viz část 4.3, 4.4 nebo 4.5). Nastavte hloubku dlabání (viz část 4.6). Držte stroj pevně oběma rukama, proveďte jeho zapnutí (viz část 4.2) a provádějte dlabání s plynulým posuvem, až po dorazovou desku. Přitáhněte stroj zpět do původní polohy. Uvolněte spouštěcí spínač 11 (obr. 2). Stroj je zajištěn. 3.3 Výměna drážkovacích řetězů a řetězového kola Po dlabání může být do dveří vložen zámek s délkou až do 78 mm. U delších dveřních zámků musí být provedeno přemístění stroje. Před výměnou drážkovacích řetězů vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky! Mírně uvolněte tlak působící na rukojeť 20 (obr. 3), nakloňte stroj a proveďte jeho přesunutí

11 Umístěte stroj na dveře jako na uvedeném obrázku. Hrana dorazové desky, která je opatřena kluznou vrstvou (černá šipka), je umístěna na dveřích. Srovnejte stroj v podélném směru. Při tomto úkonu srovnejte červenou hranu 24 (obr. 5) na ochranném krytu 16 (obr. 2) na levé nebo pravé značce pro zámek dveří. Upněte posuvný pokos 21 (obr. 3) ke dveřím otočením rukojeti 20. Zvolte upínací sílu, která bude odpovídat pevnosti materiálu dveří! Je-li to nutné, mezi dveře a posuvný pokos může být umístěna a upnuta vložka, například kousek dřeva. Uvolněte křídlový šroub 18. Pohybem základní desky 19 nastavte vzdálenost od středu zámku dveří po hranu dorazové desky. Vzdálenost může být odečítána na měřítku 23 (obr, 4), které se nachází na černě označené hraně. Utáhněte křídlový šroub 18 (obr. 3). 4.5 Umístění stroje na nasazené dveře Zajistěte dveře proti pohybu do stran! Dlabačka na dveřní zámky musí být na požadovaném místě pevně držena obsluhou oběma rukama, a to i v případě, je-li upnuta. Nikdy nepoužívejte drážkovací řetězy, které jsou tupé nebo které jsou poškozeny. Před použitím se ujistěte, zda jsou drážkovací řetězy řádně nabroušeny, protože se jedná o základní předpoklad pro bezproblémové dlabání. Upněte stroj svisle na kus dřeva, aby nemohlo dojít k jeho převrácení. Povolte šroub (obr. 2) a sejměte kryt řetězu 8. Uvolněte napnutí drážkovacích řetězů 4 (obr. 1). Při tomto úkonu povolte dva šrouby 3. Povolte šroub 6. Přitlačte vodicí lišty 1 ve směru řetězových kol 2. Sejměte řetězová kola, drážkovací řetězy a vodicí lišty. Nasaďte na vodicí lišty nové drážkovací řetězy. Ujistěte se, zda je správně zvolen směr pracovního pohybu řetězů (viz šipky označující směr pohybu na krytu řetězu). Je-li to nutné, usaďte na drážkovací řetězy nová řetězová kola. Nasaďte zpět řetězová kola, drážkovací řetězy a vodicí lišty. Při tomto úkonu umístěte řetězová kola na předlohový hřídel tak, aby drážka řetězového kola zapadla do válcového kolíku a aby byl pojistný kroužek řádně zajištěn v drážce předlohového hřídele. Mírně povolte šrouby 5. Mírně povolte šrouby 6 a pomocí šroubů 3 napněte drážkovací řetěz. Správného napnutí drážkovacích řetězů dosáhnete, jakmile bude možné zvednout drážkovací řetězy uprostřed vodicích lišt zhruba o 6 mm. Utáhněte šrouby 5 a 6. Umístěte na své místo kryt řetězu 8 (obr. 2) a připevněte jej pomocí šroubu 9. Nikdy nedovolte, aby byla upnutá dlabačka volně zavěšena na dveřích! Sejměte dlabačku z opracovaných dveří, jakmile bude dlabání ukončeno. Je-li to možné, sejměte dveře a provádějte dlabání v horizontální poloze. Umístěte stroj na dveře jako na uvedeném obrázku (obr. 5). Proveďte usazení a srovnání stroje (viz část 4.3 nebo 4.4). Ochranný kryt 16 (obr. 2) je opatřen dvěma výřezy 25 (obr. 5), které usnadňují srovnání v podélném směru v této poloze. Tímto způsobem je usnadněno sledování červených hran

12 4 Obsluha 4.1 Úvodní uvedení do provozu Před úvodním uvedením stroje do provozu musíte postupovat podle následujících pokynů: Osoby pověřené použitím tohoto stroje si musí přečíst tyto pokyny pro obsluhu. Nejvyšší pozornost musí být věnována kapitole Bezpečnostní pokyny. Ujistěte se, zda je na stroji kompletní bezpečnostní vybavení a zda je funkční. 4.2 Zapnutí a vypnutí Umístěte stroj na dveře jako na uvedeném obrázku. Hrany dorazové desky (červená šipka) jsou usazeny na polodrážce zevnitř. Srovnejte stroj v podélném směru. Při tomto úkonu srovnejte červenou hranu 24 (obr. 5) na ochranném krytu 16 (obr. 2) na levé nebo pravé značce pro zámek dveří. Upněte posuvný pokos 21 (obr. 3) ke dveřím otočením rukojeti 20. Zvolte upínací sílu, která bude odpovídat pevnosti materiálu dveří! Je-li to nutné, mezi dveře a posuvný pokos může být umístěna a upnuta vložka, například kousek dřeva. Uvolněte křídlový šroub 18. Pohybem základní desky 19 nastavte vzdálenost od středu zámku dveří po polodrážku. Vzdálenost může být odečítána na měřítku 22, které se nachází na červeně označené hraně. Utáhněte křídlový šroub 18. Veďte napájecí kabel od stroje směrem dozadu. Držte stroj pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou určeny pro tento účel. Zapínejte tento stroj pouze v případě, nejsou-li drážkovací řetězy v kontaktu s obrobkem a mohou-li se volně pohybovat. Zapnutí stroje: Nejdříve stiskněte odjišťovací tlačítko 10 (obr. 2) a uvolněte tak pojistku spuštění stroje. Potom držte stisknuto odjišťovací tlačítko a současně stiskněte spouštěcí spínač 11. Drážkovací řetězy jsou v chodu a posuv je odblokován. Protože spouštěcí spínač není vybaven západkou, stroj pracuje pouze tak dlouho, jak dlouho je stisknutý spouštěcí spínač. Vypnutí stroje: Chcete-li stroj vypnout, uvolněte spouštěcí spínač. Odjišťovací tlačítko spouštěcího spínače bude znovu aktivováno, což bude bránit náhodnému spuštění dlabačky. Uveďte stroj zpět do zajištěného stavu. 4.3 Upevnění stroje na dveře s polodrážkou 4.4 Upevnění stroje na dveře bez polodrážky Při nasazení a srovnání dlabačky na dveře s polodrážkou sledujte červené symboly na levé straně stroje! Při nasazení a srovnání dlabačky na dveře bez polodrážky sledujte černé symboly na pravé straně stroje. Zajistěte dveře tak, aby nemohlo dojít k jejich uklouznutí, převrácení nebo odskočení! Zajistěte dveře tak, aby nemohlo dojít k jejich uklouznutí, převrácení nebo odskočení! 12 13

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI - MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu 500500-46 CZ D215831 Přeloženo z původního návodu 3 4 1 2 5 7 8 11 9 10 13 12 6 14 15 16 15 A1 2 25 26 17 18 23 22 20 24 19 21 A2 31 4 B 4 3 C D 5 4 32 33 34 35 E1 35 34 33 32 E2 6 5 24 40 39 38 37 F 36

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více