Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7"

Transkript

1 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

2 2

3 Etická výchova, Metodika pro ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová, Mgr. Marie Navrátilová Odborní editoři: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Zdislava Vyvozilová Odborná recenze: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. David Vaněk, Ph.D. Odborná spolupráce: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D, PaedDr. Olga Križová Jazykové korektury: Mgr. Dana Kabátníková, Dana Štropová Ilustrace: Roman Bureš Zlom a sazba: Ing. et Ing. Anna Pospíšilová Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Nakladatel: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25; Praha 1, ; IČO: ; DIČ: CZ Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou platnosti šest let. ISBN: Tato publikace vznikla v rámci projektu Etická výchova a učebnice, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 4

5 Obsah 6. ROČNÍK Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace : Mluvím, tedy jsem : Slovo : Mluv, poslouchám : Chyby v komunikaci : Komunikační šum : Překážky a bariéry : Hádka...32 Téma 2: Rozhodnost a řešení problémů : Mám dvě možnosti : Můj time managment : Gordický uzel : Jak jen se rozhodnout : Pomáhejme si : Jsem rád, že jsem, kdo jsem...50 Téma 3: Fair play : Život je hra : Hraj fér : Inspiruj se : Zdravá soutěživost...60 Téma 4: Média a jejich vliv na člověka : Jak trávím volný čas : Noviny a časopisy : Reklama...68 Téma 5: Rodina, ve které žiji : Za peníze si domov nekoupíš : Rodinné dědictví : Práva a povinnosti v rodině : Role v rodině : Můj brácha má prima bráchu : Komunikace v rodině : Úcta ke stáří

6 Téma 6: Etika a ochrana přírody a životního prostředí : Svět kolem mě - pavučinky : Co vypráví příroda : Přemýšlení o pokladu : Začněte jednat...96 Téma 7: Dospívání : Cesta k dospělosti : Čas proměn : Přátelství a láska : Kyberšikana : Všechno má svůj čas ROČNÍK Téma 1: Pravdivá komunikace : Umění mluvit : Umění mluvit před třídou : Umění argumentovat : Neverbální komunikace : Znáte mě? : Pravda a lež : Slova, která nám vadí : Moje tři divy světa : Tajemství Téma 2: Přiměřené sebevědomí : Zdravé sebevědomí : Život je fajn : Jsem jaký jsem : Neber se moc vážně : Dvě tašky : Error, nebo mistakes : Kam jdu? Téma 3: Pozitivní hodnocení událostí a druhých : Kolumbovo vejce : Dva : Pochvala : Otevři oči i srdce Téma 4: Reálné a zobrazené vzory : Stačí se rozhlédnout : Ten umí to a ten zas tohle...178

7 23: Vzácný člověk : Abraham Lincoln se nikdy nevzdal : Učme se překonávat strach : Vzory v rodině : Imitace x identifikace : Moc autority Téma 5: Asertivita : Umím se přiměřeně prosadit? : Asertivní dovednosti I : Agrese a pasivita : Asertivní dovednosti II : Má asertivní práva Téma 6: Prosociálnost za ztížených podmínek : Daruj : Překonat antipatii a odpustit : Umím žít v multikulturním prostředí? Použitá literatura Přílohy pro 6. ročník Příloha - Úcta ke stáří Přílohy pro 7. ročník Příloha - Hodnocení projevu Příloha - O pravdě a lži Příloha - Pravda a lež Příloha - Tajemství Příloha - Pokyny pro stanovování cílů Příloha - Pochvala Příloha - Ten umí to a ten zas tohle Příloha - Lístečky Příloha - Vzory Příklady dobré praxe Ulhaný příběh Jak se vyhnout nedorozumění Chtěl/a bych se stát Nálada Barvy života/podzim života Babi, dědo, jak se máš? Koláč Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

8 8

9 Úvod k metodice etické výchovy Doplňující vzdělávací obor (DVO) Etická výchova DVO Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností a etických ctností. Důraz je kladen především na prosociálnost, tj. schopnost jedince jednat ve prospěch druhých bez očekávání protislužby. Deset základních témat, která tvoří kurikulum etické výchovy, nazýváme výchovný program. Edukační metody jsou zaměřeny především na reflexi zkušenosti žáka, kterou získá buď přímo v hodinách etické výchovy při zážitkové výuce, nebo v reálném životě. Důležitou roli při výuce etické výchovy hraje rovněž samotný učitel. Jedná se především o jeho osobní příklad. Soubor faktorů, které jsou zásadní při působení učitele na žáky, nazýváme výchovný styl. Konkrétní informace o DVO Etická výchova naleznou zájemci na metodickém webu nebo Zásady výuky DVO Etická výchova Pro osvojování sociálních dovedností a etických ctností u žáků je základem osobní příklad učitele. Učitel etické výchovy by proto měl usilovat o osobní seberozvoj a vzdělávání, které je v různých kurzech a workshopech nabízeno. V hodinách etické výchovy vystupuje učitel spíše jako moderátor a facilitátor. Podněcuje žáky k přemýšlení nad prožitou zkušeností a k vyjadřování vlastních názorů. Při reflexích je proto vhodné, když své postřehy vysloví až jako poslední. I přitom se ovšem nesnaží vystupovat jako expert, který všechno ví, a tím strhuje pozornost na sebe. Je také důležité, aby názory jednotlivých žáků učitel nijak nehodnotil, ale vhodnými otázkami je podněcoval k dalšímu přemýšlení. Pokud se ve třídě objeví problém, který chtějí žáci řešit, měl by mít v hodinách etické výchovy přednost před tématem hodiny. Je dobré ovšem i v tomto případě dodržet ve všech ohledech přiměřenost. Vzhledem k tomu, že při hodinách etické výchovy mohou žáci zažívat atmosféru důvěry, mohla by se jak pro jednotlivce, tak pro skupinu stát ohrožující tzv. divoká upřímnost. Výuka etické výchovy není psychoterapeutickým působením a učitel by měl mít tuto skutečnost neustále na paměti. Je vhodné připomínat žákům, že jednotlivé aktivity (tj. hry, metody) mají experimentální charakter, a proto je vhodné, aby se nebáli prožít dané zkušenosti. Vzhledem k tomuto charakteru aktivit není dobré je přerušovat a přesouvat do další hodiny. Učitel by měl mít proto připraveny různé varianty struktury vyučovací hodiny. Vzhledem k náročnosti některých aktivit by měli mít žáci možnost se jich z osobních důvodů neúčastnit. Zkušenosti ukazují, že se nejedná o častý jev, nicméně učitel by měl být na něj připraven. Jako vhodná forma se jeví při realizaci aktivit uspořádání židlí ve třídě do kruhu. Pro žáky to může symbolizovat vzájemnou rovnost a také skutečnost, že z uzavřeného kruhu se nevynáší, což může podporovat vzájemnou důvěru. Toto uspořádání také usnadňuje skupinovou komunikaci. Doporučujeme učitelům na začátku hodiny věnovat přiměřený prostor k tomu, aby žáci kruh uspořádali pravidelně a aby např. všichni na sebe navzájem viděli. Taková drobnost na zahájení hodiny může přinést v dalším průběhu svoje efekty. Co se týče známkování, jeví se jako nejvhodnější způsob slovní hodnocení. V případě, že tato praxe na škole není praktikována, doporučujeme zavést bodový systém a po důkladném zvážení vhodné činnosti bodovat. Jinou formou může být přímé známkování pečlivě vybraných činností, se kterými je nutné žáky na začátku školního roku seznámit. Upozorňujeme ovšem na to, že podstatou etické výchovy je budování vztahu skrze osvojování sociálních dovedností a tento proces nemůže být degradován na pouhé usilování o co nejvyšší body či nejlepší známku. Nepřijatelné je hodnotit názory žáků či jejich osobnostní vývoj. Zásady práce s učebnicí Pro ročník byla vytvořena sada učebnic, pracovních listů a metodik. Pro ročník byly vytvořeny pracovní listy a metodiky. Rozvržení témat do jednotlivých ročníků je dáno Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který byl vytvořen odborníky v rámci projektu a který počítá s časovou dotací jedna hodina týdně v každém ročníku. ŠVP pro všechny ročníky lze opět najít na metodickém portále Základní jednotkou výukových materiálů je lekce, což představuje jednu vyučovací hodinu. Vzhledem k časové dotaci je tedy pro každý ročník vytvořeno 36 lekcí. Pořadí lekcí je doporučené a výuka etické výchovy by se měla na škole řídit především podle celkové koncepce DVO. Zpracování učebnic a pracovních listů přináší více námětů pro výuku etické výchovy, než je možné za 45 minut stihnout. Počítáme s tím, že úroveň osvojování sociálních dovedností je v jednotlivých třídách různá a je na učiteli, aby na základě znalostí skupiny vybral ty nejvhodnější metody a aktivity. Rovněž počítáme s tím, že na většině škol se etická výchova vyučuje pouze v některých ročnících, takže při vhodné modifikaci lekcí je možné jejich využití i v jiné věkové skupině, než pro kterou jsou původně určeny. Zpracování jednotlivých lekcí v učebnicích a pracovních listech je uzpůsobeno tak, aby bylo snadné podklady pro žáky podle potřeby okopírovat. Nicméně použití předložených učebních materiálů předpokládá důkladnou přípravu učitele na každou hodinu. 9

10 Pro učitele je základní pomůckou při výuce etické výchovy metodika. Pro snadnější práci obsahuje u každé lekce náhled odpovídající strany v učebnici a pracovních listech. Pokud ovšem lekce v učebnici nebo pracovních listech obsahuje více stran, nemohli jsme je z technických důvodů do metodiky zařadit. Proto doporučujeme vždy alespoň rámcově do učebnic a pracovních listů při přípravě na hodinu nahlédnout. Pro snadnější orientaci v metodice jsme vytvořili sadu ikon. Základním motivem je postava agenta Kixe, který je hlavním aktérem audiovizuální pomůcky, která byla vytvořena jako další podpůrný materiál ke každému z deseti základních témat kurikula DVO. Jednotlivé díly jsou volně přístupné opět v rámci metodického webu K této pomůcce byla vytvořena metodika, která obsahuje další poměrně široké odborné informace k výuce DVO Etická výchova. Seznam jednotlivých ikon s vysvětlením jejich významu je následující: Metodika Učebnice a pracovní listy Význam Ikona Význam Ikona Cíl Přečti si Pomůcky Úkol pro vás Práce s tématem Doplň Na co se mohou žáci ptát Odpověz Varianty Vyhledej Doporučení/pozor Zamysli se Transfer do života Vytvořte dvojice Učebnice obsahuje doplňující obrazový materiál, komiks pod názvem Na obloze mrak, pro propojení audiovizuální pomůcky s učebnicí. Pracujte ve skupině Komunitní kruh 10

11 Jedním ze základních bodů koncepce DVO Etická výchova je systematický postup nácviku jednotlivých sociálních dovedností. Jedná se o tři fáze, po kterých vždy následuje reflexe ve skupině: Senzibilizace při které dojde ke vhodnému zcitlivění žáků pro dané téma. Nácvik ve třídě při kterém žáci skrze vhodné metody pracují na osvojení si příslušné dovednosti. Transfer do reálného prostředí při kterém žáci přenášejí zkušenosti z výuky skrze určité metody do reálného prostředí. Chtěli bychom opětovně zdůraznit, že získaná zkušenost nemá význam, pokud nedojde k její reflexi buď skrze vhodné otázky, které žákům klade učitel, nebo další vhodné metody. Náměty a konkrétní aktivity k těmto třem fázím tvoří základní kostru zpracování každé lekce v metodice. Vzhledem k náročnosti některých témat doporučujeme při výuce jít spíše do hloubky, tj. k dostatečnému nácviku. Proto je vhodné v odůvodněných případech lekci raději rozdělit do více hodin a v souvislosti s časovou dotací některá témata vynechat nebo jim vyčlenit jiný časový prostor např. v třídnických hodinách, projektech, projektových dnech, výjezdech se třídou, výletech atd. Doporučujeme také věnovat dostatečnou pozornost transferu do reálného prostředí a jeho reflexi na začátku další vyučovací hodiny. Jinak žáci postupně ztratí motivaci k plnění úkolů v rámci jeho realizace. Na závěr každého tématu zpracovaného v jednotlivých lekcích je nutné provést jednoduché zevšeobecnění buď tak, jak je uvedeno v metodice, nebo jiným vhodným způsobem. Iniciativnosti učitelů se meze nekladou, nicméně vždy je potřeba vycházet z dostatečné odbornosti a respektovat koncepci DVO Etická výchova. Z tohoto důvodu je optimální, když učitel etické výchovy absolvuje dlouhodobý akreditovaný odborný kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Při této práci jsme se neobešli bez pomoci řady odborníků z České republiky (doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.) i ze zahraničí (PaedDr. Olga Križová, PaedDr. Eva Ivanová, Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.), kteří prokázali vysokou míru prosociálnosti a kterým za vše děkujeme. Vážíme si rovněž práce prof. Roberta Rocheho Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, kteří zásadním způsobem inspirovali koncepci DVO Etická výchova. Pavel Motyčka, metodik 11

12 12

13 Etická výchova Metodika pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová Ilustroval: Roman Bureš V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/ Etická výchova a učebnice vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace Náhled pracovního listu 14

15 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace Otevřená a citlivá komunikace Rozvoj komunikačních dovedností je velmi důležitý pro úspěšnou práci na dalších tématech etické výchovy. Správná komunikace je totiž hlavním předpokladem k vytvoření spolupracujícího kolektivu, a proto jí věnujeme značnou pozornost. Cílem tohoto tématu je položit dobré základy pro rozvoj otevřené a citlivé atmosféry v kolektivu. V šestém ročníku se často tvoří nový třídní kolektiv a vhodná komunikace ovlivní kvalitu nových přátelství. Žáci se seznámí se základy verbální a neverbální komunikace, rozvíjejí naslouchání si navzájem, objevují důvody vzniku komunikačního šumu a jeho důsledky, učí se vyvarovat komunikačních chyb a překonávat různé komunikační překážky. V jednotlivých lekcích poznávají důležitost komunikace, obsahu i způsobu, jakým je obsah sdělován. Tedy toho, CO říkáme (pravdivost, logická srozumitelnost obsahu), a způsobu, JAK komunikujeme s lidmi kolem nás. Komunikační dovednosti neboli soft skills jsou základní dovedností člověka. Přitom je třeba nezapomínat, že k nejdůležitějším komunikačním dovednostem stále patří úsměv! K tématu je možné využít audiovizuální pomůcku Zprávy agenta Kixe. Náhled učebnice 15

16 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Mluvím, tedy jsem CÍL: Žáci využívají komunikaci ke sdílení zájmů, názorů, pocitů a k budování dobrých mezilidských vztahů. Připomenutí rozmanitosti lidské komunikace a možností sebevyjádření při použití tvořivého a otevřeného myšlení. POMŮCKY: Pracovní list CO NÁS SPOJUJE? PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace KDYŽ DVA ŘÍKAJÍ TOTÉŽ, NEMUSÍ TO BÝT TOTÉŽ. Text přečte buď učitel, nebo ho před hodinou zadá dvěma žákům, kteří si nacvičí dramatizaci textu. Jaké chyby se Hurvínek dopustil? Už se ti někdy stalo něco podobného? Proč je důležité se naučit správně komunikovat? 16 Diskuze k dalším textům a fotografie z učebnice. K čemu slouží pozemní komunikace? K čemu slouží lidská komunikace? Jaké náklady (obsahy) přemísťujeme, když mluvíme (informace, pocity, názory, přání )? K čemu slouží mosty v životě člověka? (Umožňuje rychlejší spojení mezi břehy/kopci ) V jakém případě je komunikace mezi lidmi mostem? Zažil někdo boření mostu v krajině nebo i mezi lidmi? Jaké to znamenalo komplikace? Podařilo se potom most znovu vybudovat? Jak? Proč jsou některé silnice více používané a jiné méně? Co nám brání v jasné komunikaci s druhými? Jaká ještě jiná než slovní komunikace existuje? (Neverbální: gesta, mimika, posturika, proxemika, haptika, oční kontakt ) Brainstorming k výrazu OTEVŘENÁ KOMU- NIKACE. (Otevřená komunikace znamená nezakrývat fakta, názory ani pocity, přesto je ale nezbytná citlivost a takt sdělené pravdy podle uvedeného citátu od R. Guardiniho.) Co si představíte pod pojmem OTEVŘE- NÁ KOMUNIKACE? (Nápady je možné zapisovat na tabuli.) Jaký je opak otevřené komunikace? Jaká může být komunikace ještě? (Nepravdivá, neosobní, věcná ) 2. Nácvik ve třídě Žáci utvoří dvojice a pracují podle zadání v pracovním listě CO NÁS SPOJUJE?. Zapisují vše, co mají společného (oba bydlí v rodinném domě, mají psa, hrají na housle, rádi poslouchají stejnou hudbu, mají stejný oblíbený předmět ve škole ). Aktivita podporuje zapojení všech zúčastněných členů skupiny. Etická výchova Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Náhled pracovního listu CO NÁS SPOJUJE? Dvojice se snaží vymyslet co největší počet věcí, činností, zájmů, které má společné (minimálně 8), a zapíše si je: Každá dvojice se spojí s další dvojicí, a utvoří tak čtveřici. Společně si přečtou seznamy a najdou opět nejméně osm společných věcí nebo zájmů. Podle těchto zájmů nakonec ještě vymyslí název pro svoji skupinu a způsob prezentace před ostatními skupinami Název naší skupiny:... Jména členů skupiny:

17 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Každá dvojice se spojí s další dvojicí, a utvoří tak čtveřici. Společně si přečtou seznamy a najdou opět nejméně osm společných věcí nebo zájmů. Podle těchto zájmů nakonec ještě vymyslí název pro svoji skupinu a způsob prezentace před ostatními skupinami. Každá skupina se představí ostatním. Otázky k práci ve skupinách: Bylo těžké najít společné zájmy? Kdo byl při dotazování zvlášť aktivní? Co překvapilo? Komu se dobře spolupracovalo? Jaká byla ve skupině nálada? Jaké vlastnosti a dovednosti členů skupiny pomohly ke splnění zadaného úkolu? (Pozitivní pohled na druhé, empatie, tolerance...) Co nového ses dozvěděl/a o svých spolužácích? Jak můžeš využít nové informace, které ses o spolužácích dozvěděl/a? 3. Transfer do života Každý se pokusí během následujícího týdne oslovit jednoho nebo více spolužáků, se kterými má stejné zájmy. Společně přitom vymyslí akci, která je smysluplná, a zrealizují ji. (Např. společné venčení psa, sledování filmu, popovídání o společném koníčku třeba při obědě, výměna receptů na pečení atd.) Jakou společnou akci se vám podařilo zorganizovat? Vydařila se? Proč ano, proč ne? Zkusíte ještě někdy něco podobného uspořádat znovu? 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce To, co nás s druhými spojuje, naše vzájemné vztahy posiluje Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace Mluvím, tedy jsem Komunikace je základní lidskou dovedností, která pomáhá vytvářet a budovat vztahy. KDYŽ DVA ŘÍKAJÍ TOTÉŽ, NEMUSÍ TO BÝT TOTÉŽ Spejbl: Hurvínku, jak to, že jsi dnes nebyl na obědě? Hurvínek: Já jsem jedl u Žofky. Spejbl: Cože? Ty jsi jedl užovky? Hurvínek: Ale tatínku, já nejedl užovky, ale u Žofky! Spejbl: No vždyť to tady povídám, že jíš hady! To je hrůza!!! Jak to vlastně jíš, ty užovky? Hurvínek: Tati, docela dobře. To je taková domácí strava. Spejbl: No tohle už přestává všechno! (Josef Skupa: Spejbl a Hurvínek: Užovky) Silniční a dálniční komunikace spojují naše vesnice, města, státy. Čím je tato komunikace kvalitnější, tím více je používaná k přemísťování lidí i nejrůznějších nákladů. Lidská komunikace pomáhá přenosu různých informací a důležitých sdělení, která mohou spojovat lidská srdce, ale také je zraňovat a rozdělovat. Uveď příklady vět, které: Budují dobré vztahy: Spojují lidská srdce: Mohou ublížit: Kdy ty sám jsi někoho povzbudil nebo pochválil? Jakými slovy? Jaké to mělo důsledky? Co tě napadne, když se řekne: OTEVŘENÁ KOMUNIKACE? Co nám říkají následující citáty: Pravdu říkej tak, aby vztahy nebořila, ale budovala. R. Guardini Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Kniha Přísloví I ta nejpalčivější pravda se dá říkat jemně. Vlídnost je inteligencí srdce. (Bruno Ferrero) Varianty: Aktivitu je vhodné využít jak v novém kolektivu, kde se žáci ještě příliš neznají, tak i k utužení a rozvoji současných vztahů. V tom případě je dobré, aby žáci vytvořili dvojice, ve kterých nejsou jinak zvyklí pracovat. V nově vznikajícím kolektivu je možné před aktivitou CO NÁS SPOJUJE zahrát hru: PŘEBÍHAČKA (známá také pod pojmem Místo si vymění ). PŘEBÍHAČKA ČAS: 5 a více minut (lze libovolně upravit) Cíl: Seznámení, naladění na další náročnější aktivity (pro učitele může posloužit i jako malá diagnostika kolektivu), nyní jako nácvik neverbální komunikace a příležitost k lepšímu seznámení POMŮCKY: žádné PROSTŘEDÍ: třída, lze hrát v kruhu i v lavicích Žáci sedí na židlích. Učitel říká určitá tvrzení vztahující se k probíranému tématu. Všichni žáci, pro které daná informace platí, ihned po sdělení vstanou a vymění si místo. Hra probíhá v tichosti, upozorníme žáky, že je zde příležitost k neverbální komunikaci pohybem (mohou se dozvědět mnoho informací, aniž někdo promluví!) Otázky ze začátku dává učitel, později mohou i děti. 17

18 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 OTÁZKY (LZE UPRAVIT PODLE AKTUÁLNÍHO TÉMATU): Kdo už někdy spal pod širákem? Kdo se koupal v moři? Kdo se stará o domácího mazlíčka? Kdo hraje na hudební nástroj? Kdo chytá ryby? Kdo pravidelně sportuje? Kdo rád vaří? Kdo rád kutí pracuje rukama šije, plete? Kdo se stará o mladšího sourozence? Kdo dojíždí do školy autobusem? Co ses dozvěděl/a nového? Kolik informací ses dozvěděl/a takto beze slov? Bylo by rychlejší, kdybychom si tyto informace sdělovali slovy? Na co se mohou žáci ptát: Bruno Ferrero je salesiánský kněz a autor několika knih sestavených z příběhů určených k zamyšlení. Romano Guardini byl významný německý filozof a katolický teolog. Náhled pracovního listu 18

19 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Poznámky: Náhled učebnice 19

20 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 Slovo CÍL: Motivovat k aktivnímu naslouchání, reflexí symbolu přivádíme děti k empatickým prvkům. POMŮCKY: Pracovní list SLOVO ČÍNSKÝ ZNAK, učebnice PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Je stejné poslouchat a naslouchat? Jaký je mezi oběma pojmy rozdíl? Uveď příklady ze života. Jak vnímáte své posluchače? Jak se vnímáte jako posluchači jiných? Nácvik ve třídě Po krátkém úvodu rozdáme žákům pracovní listy s čínským znakem a vysvětlíme, že tento čínský znak pro slovo vznikl kombinací znaků pro několik pojmů, které se slovem a nasloucháním souvisejí. Necháme, aby nejprve každý sám odhadl, z jakých pojmů se tento znak asi skládá. V malých skupinkách se ještě mohou poradit o jednotlivých částech znaku. Po několika minutách pokračuje aktivita ve velké skupině, kde za každou skupinu jeden shrne práci v malé skupině. Následuje přesný rozbor znaku učitelem. Jednotlivé části: ucho, oči, srdce, Ty a soustředěná (nerozptýlená) pozornost. V rozhovoru dojdeme k tomu, že naslouchat druhému s plným nasazením znamená: vnímání uchem vztah k druhému, zájem o něho ( Ty ) zrakový kontakt, zrak, pohled a tělo obrácené ke druhému pozorné vnímání toho, co říká zájem (symbolizovaný srdcem), který čas od času projevíme krátkým povzbuzením, přikývnutím, kladením otázek nevyhnutelných pro pochopení poskytování zpětné vazby o svých pocitech, občasné shrnutí nebo parafrázování toho, co druhý říkal Aktivitu končíme malým cvičením pozorného a soustředěného naslouchání. Můžeme k tomu využít ukázku v učebnici z knihy Tělověda Františka Nepila. Jak se mi dařilo poslouchat srdcem, očima a ušima? Co bylo nejtěžší? Jak se cítíš, když tě jiní soustředěně poslouchají? 3. Transfer do života Všimni si, kdo z tvého okolí neposlouchá jen ušima. Do příštího setkání se pokus vyslechnout alespoň dva lidi celou svojí bytostí. Etická výchova Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 Náhled pracovního listu SLOVO ČÍNSKÝ ZNAK Tento čínský znak pro slovo vznikl kombinací znaků pro několik pojmů, které se slovem a nasloucháním souvisejí. Navrhni, z jakých pojmů se tento znak skládá.

21 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 Hodnotová reflexe Jak se vám podařilo splnit první úkol? Všímali jste si, kdo z vašeho okolí umí naslouchat druhým? Můžete uvést nějaký konkrétní případ? (Pouze dobrovolníci!) Podařilo mně někoho vyslechnout - někomu skutečně naslouchat? Můžete uvést konkrétní příklad? (Pouze dobrovolníci!) Na co se mohou žáci ptát Jak se nese na andělíčka Jak se tančí, či co je beseda (Česká beseda je tradiční český salónní řadový tanec pro čtyři páry.) Slovo Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce Je nutné aktivně naslouchat proto, abychom předcházeli zbytečným nedorozuměním a mohli získat důležité a správné informace. My lidé neumíme plavat pod vodou bez kyslíkového přístroje, neumíme létat bez pomoci techniky, nejsme ani největší, ani nejsilnější, ani nejkrásnější živočichové na Zemi, ale přesto jsme získali převahu nad ostatními. Proč? Možná proto, že si mezi sebou umíme povídat, umíme komunikovat. Dokážeme sdílet i ty nejsložitější nápady, myšlenky nebo si předávat zprávy. Co píše o komunikaci a o tom, že slova se dají vyjádřit i bez toho, abys je vyslovil, ve své knize Tělověda známý český spisovatel František Nepil? RUCE Ruce jsou alespoň něco, když člověk nemá křídla. Ale jsou zase o hodně víc než pouhé nohy. Křídla jsou báječná. Křídla dovedou překlenout dálky. Ale ruce ruce dovedou překlenout blízkost. Chňap, a je z toho objetí. V objetí je člověku bezpečně. Skoro tak, jako když vyleze na strom. Ze stromu má ovšem rozhled. V objetí vidí jen jediné oči a jediná ústa. Objímá-li Vás však velký člověk, vidíte jenom ohryzek, a v objetí velmi vysokého člověka nevidíte nic. Nejroztomilejší jsou ruce milované bytosti. Vony jsou takový nenechavý! Roztomilé jsou ovšem jen dotud, dokud je milovaná bytost opravdu milovaná. Jakmile není, může mít ruce jako Michelangelo, jako Paganini nebo jako Roxana, a nic to nepomůže. Ruce milované bytosti jsou ale především něžné. I když s vámi dělají psí kusy. Ono je té něžnosti vocuď až pocuď taková milovaná bytost třeba i kráká! Tahá za vlasy, abychom si rozuměli; ne že by zpívala v pop muzik nebo v opeře! I když jsou orgánem lidské řeči ústa, ruce jsou výmluvnější. Prosí vás, když do něčeho nemáte dvakrát chuť, sprásknou se, když jsou překvapeny, pohrozí vám za to, za co by jiný dostal pár měsíců nepodmíněně, odstrkují vás, abyste to neměli tak snadné, hlasují pro nebo proti, když to nebude mít vážné následky, a spínají se, když slyší něco, z čeho jsou jelen. Rukou je zapotřebí čím dále tím víc. Jedny ruce stačí k pochování. Ale už dvoje potřebujete na vynesení kočárku z autobusu. Troje ruce jsou pak zapotřebí k nesení na andělíčka. Čtvery ruce musí být, když se tancuje Páni, dámy, beseda začíná! A patero tisíc rukou je třeba k tomu, aby se bylo na co dívat na strahovském stadiónu. No a vidíte: když je nejhůř, stačí jedna jediná ruka. Na teplé, měkké, hojivé pohlazení. Zamysli se Kdo byli Paganini, Michelangelo, Roxana? Čím byl zajímavý Strahovský stadion? 11 21

22 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 3 Mluv, poslouchám CÍL: Cílem je, aby žáci pochopili dialog jako možnosti vzájemného obohacení, příležitosti ke sdílení názorů, pocitů. V této lekci rozvíjejí žáci schopnost aktivního naslouchání druhým, které vede k vytváření dobrých vztahů v kolektivu. POMŮCKY: Pracovní list CO O TOBĚ VÍM PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Senzibilizace proběhne seznámením s texty v učebnici podle časových možností a výběru vyučujícího: RODINNÁ IDYLA Předem vybraní žáci si nacvičí a potom přečtou ostatním ukázku rozhovoru a diskutují na téma naslouchání. Jak by mohl rozhovor vypadat, aby byl skutečným rozhovorem? Jaké jsou znaky aktivního naslouchání? Společně si zopakujeme předpoklady pro správné porozumění. Je možné ve dvojici předvést rozhovor znovu a přidat prvky naslouchání. Ostatní sledují, jaké znaky naslouchání objevili a jak naslouchání proměnilo rozhovor. Co způsobí s rozhovorem aktivní naslouchání? Je možné aktivně naslouchat druhému a nereagovat na informace, které se člověk dozvídá? Náhled pracovního listu Varianty: Na rozehřátí je možné také zahrát hru PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ, která trvá libovolně dlouho a účelem je naslouchání druhým. (Žák nebo učitel řekne první větu, každý další žák přidá novou větu, tak aby vznikal smysluplný příběh.) Co bylo rozhodující, aby mohl vzniknout příběh, který dává smysl? NASLOUCHAT, TO ZNAMENÁ Společně si zopakujeme předpoklady pro správné naslouchání. Co všechno znamená pro nás naslouchat druhým? ÚROVNĚ KOMUNIKACE Etická výchova Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 3 MLUV, POSLOUCHÁM FORMULÁŘ NASLOUCHÁNÍ: CO O TOBĚ VÍM JMÉNO OSOBY, O KTEROU SE JEDNÁ: Jakou má barvu očí? 2. Kolik má sourozenců? 3. Jak se dopravuje ráno do školy? 4. Co dělá rád/a? 5. Jaké jídlo má rád/a? 6. Které místo má nejraději? 7. Nejoblíbenější předmět ve škole? 8. Oblíbený zpěvák/hudební skupina? 9. Chová zvíře? 10. Nejlepší kamarád? 11. Co by mu/jí udělalo radost? ZVUKY SVĚTA Napiš vše, co uslyšíš během jedné minuty: Co o tobě vím: Správné odpovědi: Vysvětlíme žákům úrovně komunikace. Čím je hlubší naslouchání a přijímání druhého, tím je hlubší a otevřenější naše komunikace. Setkání srdcí je nejhlubší rovina lidské komunikace. Jsou to vzácné chvíle, které můžeme sdílet se svými blízkými

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list společná práce s tabulí a samostatná do sešitu, náměty pro diskuzi - časová osa mého života, co jsem se naučil v mateřské školce, film mého života podklady

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Osobnost - dědičné a vrozené Metodický list

Osobnost - dědičné a vrozené Metodický list Osobnost dědičné a vrozené Metodický list práce s interaktivní tabulí rozdělení vlastností na vrozené a získané, rozhodnutí o dědičnosti práce se sešitem mé dobré a špatné vlastnosti, shoda se spolužáky,

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více