Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7"

Transkript

1 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

2 2

3 Etická výchova, Metodika pro ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová, Mgr. Marie Navrátilová Odborní editoři: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Zdislava Vyvozilová Odborná recenze: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. David Vaněk, Ph.D. Odborná spolupráce: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D, PaedDr. Olga Križová Jazykové korektury: Mgr. Dana Kabátníková, Dana Štropová Ilustrace: Roman Bureš Zlom a sazba: Ing. et Ing. Anna Pospíšilová Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Nakladatel: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25; Praha 1, ; IČO: ; DIČ: CZ Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou platnosti šest let. ISBN: Tato publikace vznikla v rámci projektu Etická výchova a učebnice, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 4

5 Obsah 6. ROČNÍK Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace : Mluvím, tedy jsem : Slovo : Mluv, poslouchám : Chyby v komunikaci : Komunikační šum : Překážky a bariéry : Hádka...32 Téma 2: Rozhodnost a řešení problémů : Mám dvě možnosti : Můj time managment : Gordický uzel : Jak jen se rozhodnout : Pomáhejme si : Jsem rád, že jsem, kdo jsem...50 Téma 3: Fair play : Život je hra : Hraj fér : Inspiruj se : Zdravá soutěživost...60 Téma 4: Média a jejich vliv na člověka : Jak trávím volný čas : Noviny a časopisy : Reklama...68 Téma 5: Rodina, ve které žiji : Za peníze si domov nekoupíš : Rodinné dědictví : Práva a povinnosti v rodině : Role v rodině : Můj brácha má prima bráchu : Komunikace v rodině : Úcta ke stáří

6 Téma 6: Etika a ochrana přírody a životního prostředí : Svět kolem mě - pavučinky : Co vypráví příroda : Přemýšlení o pokladu : Začněte jednat...96 Téma 7: Dospívání : Cesta k dospělosti : Čas proměn : Přátelství a láska : Kyberšikana : Všechno má svůj čas ROČNÍK Téma 1: Pravdivá komunikace : Umění mluvit : Umění mluvit před třídou : Umění argumentovat : Neverbální komunikace : Znáte mě? : Pravda a lež : Slova, která nám vadí : Moje tři divy světa : Tajemství Téma 2: Přiměřené sebevědomí : Zdravé sebevědomí : Život je fajn : Jsem jaký jsem : Neber se moc vážně : Dvě tašky : Error, nebo mistakes : Kam jdu? Téma 3: Pozitivní hodnocení událostí a druhých : Kolumbovo vejce : Dva : Pochvala : Otevři oči i srdce Téma 4: Reálné a zobrazené vzory : Stačí se rozhlédnout : Ten umí to a ten zas tohle...178

7 23: Vzácný člověk : Abraham Lincoln se nikdy nevzdal : Učme se překonávat strach : Vzory v rodině : Imitace x identifikace : Moc autority Téma 5: Asertivita : Umím se přiměřeně prosadit? : Asertivní dovednosti I : Agrese a pasivita : Asertivní dovednosti II : Má asertivní práva Téma 6: Prosociálnost za ztížených podmínek : Daruj : Překonat antipatii a odpustit : Umím žít v multikulturním prostředí? Použitá literatura Přílohy pro 6. ročník Příloha - Úcta ke stáří Přílohy pro 7. ročník Příloha - Hodnocení projevu Příloha - O pravdě a lži Příloha - Pravda a lež Příloha - Tajemství Příloha - Pokyny pro stanovování cílů Příloha - Pochvala Příloha - Ten umí to a ten zas tohle Příloha - Lístečky Příloha - Vzory Příklady dobré praxe Ulhaný příběh Jak se vyhnout nedorozumění Chtěl/a bych se stát Nálada Barvy života/podzim života Babi, dědo, jak se máš? Koláč Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

8 8

9 Úvod k metodice etické výchovy Doplňující vzdělávací obor (DVO) Etická výchova DVO Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností a etických ctností. Důraz je kladen především na prosociálnost, tj. schopnost jedince jednat ve prospěch druhých bez očekávání protislužby. Deset základních témat, která tvoří kurikulum etické výchovy, nazýváme výchovný program. Edukační metody jsou zaměřeny především na reflexi zkušenosti žáka, kterou získá buď přímo v hodinách etické výchovy při zážitkové výuce, nebo v reálném životě. Důležitou roli při výuce etické výchovy hraje rovněž samotný učitel. Jedná se především o jeho osobní příklad. Soubor faktorů, které jsou zásadní při působení učitele na žáky, nazýváme výchovný styl. Konkrétní informace o DVO Etická výchova naleznou zájemci na metodickém webu nebo Zásady výuky DVO Etická výchova Pro osvojování sociálních dovedností a etických ctností u žáků je základem osobní příklad učitele. Učitel etické výchovy by proto měl usilovat o osobní seberozvoj a vzdělávání, které je v různých kurzech a workshopech nabízeno. V hodinách etické výchovy vystupuje učitel spíše jako moderátor a facilitátor. Podněcuje žáky k přemýšlení nad prožitou zkušeností a k vyjadřování vlastních názorů. Při reflexích je proto vhodné, když své postřehy vysloví až jako poslední. I přitom se ovšem nesnaží vystupovat jako expert, který všechno ví, a tím strhuje pozornost na sebe. Je také důležité, aby názory jednotlivých žáků učitel nijak nehodnotil, ale vhodnými otázkami je podněcoval k dalšímu přemýšlení. Pokud se ve třídě objeví problém, který chtějí žáci řešit, měl by mít v hodinách etické výchovy přednost před tématem hodiny. Je dobré ovšem i v tomto případě dodržet ve všech ohledech přiměřenost. Vzhledem k tomu, že při hodinách etické výchovy mohou žáci zažívat atmosféru důvěry, mohla by se jak pro jednotlivce, tak pro skupinu stát ohrožující tzv. divoká upřímnost. Výuka etické výchovy není psychoterapeutickým působením a učitel by měl mít tuto skutečnost neustále na paměti. Je vhodné připomínat žákům, že jednotlivé aktivity (tj. hry, metody) mají experimentální charakter, a proto je vhodné, aby se nebáli prožít dané zkušenosti. Vzhledem k tomuto charakteru aktivit není dobré je přerušovat a přesouvat do další hodiny. Učitel by měl mít proto připraveny různé varianty struktury vyučovací hodiny. Vzhledem k náročnosti některých aktivit by měli mít žáci možnost se jich z osobních důvodů neúčastnit. Zkušenosti ukazují, že se nejedná o častý jev, nicméně učitel by měl být na něj připraven. Jako vhodná forma se jeví při realizaci aktivit uspořádání židlí ve třídě do kruhu. Pro žáky to může symbolizovat vzájemnou rovnost a také skutečnost, že z uzavřeného kruhu se nevynáší, což může podporovat vzájemnou důvěru. Toto uspořádání také usnadňuje skupinovou komunikaci. Doporučujeme učitelům na začátku hodiny věnovat přiměřený prostor k tomu, aby žáci kruh uspořádali pravidelně a aby např. všichni na sebe navzájem viděli. Taková drobnost na zahájení hodiny může přinést v dalším průběhu svoje efekty. Co se týče známkování, jeví se jako nejvhodnější způsob slovní hodnocení. V případě, že tato praxe na škole není praktikována, doporučujeme zavést bodový systém a po důkladném zvážení vhodné činnosti bodovat. Jinou formou může být přímé známkování pečlivě vybraných činností, se kterými je nutné žáky na začátku školního roku seznámit. Upozorňujeme ovšem na to, že podstatou etické výchovy je budování vztahu skrze osvojování sociálních dovedností a tento proces nemůže být degradován na pouhé usilování o co nejvyšší body či nejlepší známku. Nepřijatelné je hodnotit názory žáků či jejich osobnostní vývoj. Zásady práce s učebnicí Pro ročník byla vytvořena sada učebnic, pracovních listů a metodik. Pro ročník byly vytvořeny pracovní listy a metodiky. Rozvržení témat do jednotlivých ročníků je dáno Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který byl vytvořen odborníky v rámci projektu a který počítá s časovou dotací jedna hodina týdně v každém ročníku. ŠVP pro všechny ročníky lze opět najít na metodickém portále Základní jednotkou výukových materiálů je lekce, což představuje jednu vyučovací hodinu. Vzhledem k časové dotaci je tedy pro každý ročník vytvořeno 36 lekcí. Pořadí lekcí je doporučené a výuka etické výchovy by se měla na škole řídit především podle celkové koncepce DVO. Zpracování učebnic a pracovních listů přináší více námětů pro výuku etické výchovy, než je možné za 45 minut stihnout. Počítáme s tím, že úroveň osvojování sociálních dovedností je v jednotlivých třídách různá a je na učiteli, aby na základě znalostí skupiny vybral ty nejvhodnější metody a aktivity. Rovněž počítáme s tím, že na většině škol se etická výchova vyučuje pouze v některých ročnících, takže při vhodné modifikaci lekcí je možné jejich využití i v jiné věkové skupině, než pro kterou jsou původně určeny. Zpracování jednotlivých lekcí v učebnicích a pracovních listech je uzpůsobeno tak, aby bylo snadné podklady pro žáky podle potřeby okopírovat. Nicméně použití předložených učebních materiálů předpokládá důkladnou přípravu učitele na každou hodinu. 9

10 Pro učitele je základní pomůckou při výuce etické výchovy metodika. Pro snadnější práci obsahuje u každé lekce náhled odpovídající strany v učebnici a pracovních listech. Pokud ovšem lekce v učebnici nebo pracovních listech obsahuje více stran, nemohli jsme je z technických důvodů do metodiky zařadit. Proto doporučujeme vždy alespoň rámcově do učebnic a pracovních listů při přípravě na hodinu nahlédnout. Pro snadnější orientaci v metodice jsme vytvořili sadu ikon. Základním motivem je postava agenta Kixe, který je hlavním aktérem audiovizuální pomůcky, která byla vytvořena jako další podpůrný materiál ke každému z deseti základních témat kurikula DVO. Jednotlivé díly jsou volně přístupné opět v rámci metodického webu K této pomůcce byla vytvořena metodika, která obsahuje další poměrně široké odborné informace k výuce DVO Etická výchova. Seznam jednotlivých ikon s vysvětlením jejich významu je následující: Metodika Učebnice a pracovní listy Význam Ikona Význam Ikona Cíl Přečti si Pomůcky Úkol pro vás Práce s tématem Doplň Na co se mohou žáci ptát Odpověz Varianty Vyhledej Doporučení/pozor Zamysli se Transfer do života Vytvořte dvojice Učebnice obsahuje doplňující obrazový materiál, komiks pod názvem Na obloze mrak, pro propojení audiovizuální pomůcky s učebnicí. Pracujte ve skupině Komunitní kruh 10

11 Jedním ze základních bodů koncepce DVO Etická výchova je systematický postup nácviku jednotlivých sociálních dovedností. Jedná se o tři fáze, po kterých vždy následuje reflexe ve skupině: Senzibilizace při které dojde ke vhodnému zcitlivění žáků pro dané téma. Nácvik ve třídě při kterém žáci skrze vhodné metody pracují na osvojení si příslušné dovednosti. Transfer do reálného prostředí při kterém žáci přenášejí zkušenosti z výuky skrze určité metody do reálného prostředí. Chtěli bychom opětovně zdůraznit, že získaná zkušenost nemá význam, pokud nedojde k její reflexi buď skrze vhodné otázky, které žákům klade učitel, nebo další vhodné metody. Náměty a konkrétní aktivity k těmto třem fázím tvoří základní kostru zpracování každé lekce v metodice. Vzhledem k náročnosti některých témat doporučujeme při výuce jít spíše do hloubky, tj. k dostatečnému nácviku. Proto je vhodné v odůvodněných případech lekci raději rozdělit do více hodin a v souvislosti s časovou dotací některá témata vynechat nebo jim vyčlenit jiný časový prostor např. v třídnických hodinách, projektech, projektových dnech, výjezdech se třídou, výletech atd. Doporučujeme také věnovat dostatečnou pozornost transferu do reálného prostředí a jeho reflexi na začátku další vyučovací hodiny. Jinak žáci postupně ztratí motivaci k plnění úkolů v rámci jeho realizace. Na závěr každého tématu zpracovaného v jednotlivých lekcích je nutné provést jednoduché zevšeobecnění buď tak, jak je uvedeno v metodice, nebo jiným vhodným způsobem. Iniciativnosti učitelů se meze nekladou, nicméně vždy je potřeba vycházet z dostatečné odbornosti a respektovat koncepci DVO Etická výchova. Z tohoto důvodu je optimální, když učitel etické výchovy absolvuje dlouhodobý akreditovaný odborný kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Při této práci jsme se neobešli bez pomoci řady odborníků z České republiky (doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.) i ze zahraničí (PaedDr. Olga Križová, PaedDr. Eva Ivanová, Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.), kteří prokázali vysokou míru prosociálnosti a kterým za vše děkujeme. Vážíme si rovněž práce prof. Roberta Rocheho Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, kteří zásadním způsobem inspirovali koncepci DVO Etická výchova. Pavel Motyčka, metodik 11

12 12

13 Etická výchova Metodika pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová Ilustroval: Roman Bureš V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/ Etická výchova a učebnice vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace Náhled pracovního listu 14

15 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace Otevřená a citlivá komunikace Rozvoj komunikačních dovedností je velmi důležitý pro úspěšnou práci na dalších tématech etické výchovy. Správná komunikace je totiž hlavním předpokladem k vytvoření spolupracujícího kolektivu, a proto jí věnujeme značnou pozornost. Cílem tohoto tématu je položit dobré základy pro rozvoj otevřené a citlivé atmosféry v kolektivu. V šestém ročníku se často tvoří nový třídní kolektiv a vhodná komunikace ovlivní kvalitu nových přátelství. Žáci se seznámí se základy verbální a neverbální komunikace, rozvíjejí naslouchání si navzájem, objevují důvody vzniku komunikačního šumu a jeho důsledky, učí se vyvarovat komunikačních chyb a překonávat různé komunikační překážky. V jednotlivých lekcích poznávají důležitost komunikace, obsahu i způsobu, jakým je obsah sdělován. Tedy toho, CO říkáme (pravdivost, logická srozumitelnost obsahu), a způsobu, JAK komunikujeme s lidmi kolem nás. Komunikační dovednosti neboli soft skills jsou základní dovedností člověka. Přitom je třeba nezapomínat, že k nejdůležitějším komunikačním dovednostem stále patří úsměv! K tématu je možné využít audiovizuální pomůcku Zprávy agenta Kixe. Náhled učebnice 15

16 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Mluvím, tedy jsem CÍL: Žáci využívají komunikaci ke sdílení zájmů, názorů, pocitů a k budování dobrých mezilidských vztahů. Připomenutí rozmanitosti lidské komunikace a možností sebevyjádření při použití tvořivého a otevřeného myšlení. POMŮCKY: Pracovní list CO NÁS SPOJUJE? PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace KDYŽ DVA ŘÍKAJÍ TOTÉŽ, NEMUSÍ TO BÝT TOTÉŽ. Text přečte buď učitel, nebo ho před hodinou zadá dvěma žákům, kteří si nacvičí dramatizaci textu. Jaké chyby se Hurvínek dopustil? Už se ti někdy stalo něco podobného? Proč je důležité se naučit správně komunikovat? 16 Diskuze k dalším textům a fotografie z učebnice. K čemu slouží pozemní komunikace? K čemu slouží lidská komunikace? Jaké náklady (obsahy) přemísťujeme, když mluvíme (informace, pocity, názory, přání )? K čemu slouží mosty v životě člověka? (Umožňuje rychlejší spojení mezi břehy/kopci ) V jakém případě je komunikace mezi lidmi mostem? Zažil někdo boření mostu v krajině nebo i mezi lidmi? Jaké to znamenalo komplikace? Podařilo se potom most znovu vybudovat? Jak? Proč jsou některé silnice více používané a jiné méně? Co nám brání v jasné komunikaci s druhými? Jaká ještě jiná než slovní komunikace existuje? (Neverbální: gesta, mimika, posturika, proxemika, haptika, oční kontakt ) Brainstorming k výrazu OTEVŘENÁ KOMU- NIKACE. (Otevřená komunikace znamená nezakrývat fakta, názory ani pocity, přesto je ale nezbytná citlivost a takt sdělené pravdy podle uvedeného citátu od R. Guardiniho.) Co si představíte pod pojmem OTEVŘE- NÁ KOMUNIKACE? (Nápady je možné zapisovat na tabuli.) Jaký je opak otevřené komunikace? Jaká může být komunikace ještě? (Nepravdivá, neosobní, věcná ) 2. Nácvik ve třídě Žáci utvoří dvojice a pracují podle zadání v pracovním listě CO NÁS SPOJUJE?. Zapisují vše, co mají společného (oba bydlí v rodinném domě, mají psa, hrají na housle, rádi poslouchají stejnou hudbu, mají stejný oblíbený předmět ve škole ). Aktivita podporuje zapojení všech zúčastněných členů skupiny. Etická výchova Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Náhled pracovního listu CO NÁS SPOJUJE? Dvojice se snaží vymyslet co největší počet věcí, činností, zájmů, které má společné (minimálně 8), a zapíše si je: Každá dvojice se spojí s další dvojicí, a utvoří tak čtveřici. Společně si přečtou seznamy a najdou opět nejméně osm společných věcí nebo zájmů. Podle těchto zájmů nakonec ještě vymyslí název pro svoji skupinu a způsob prezentace před ostatními skupinami Název naší skupiny:... Jména členů skupiny:

17 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Každá dvojice se spojí s další dvojicí, a utvoří tak čtveřici. Společně si přečtou seznamy a najdou opět nejméně osm společných věcí nebo zájmů. Podle těchto zájmů nakonec ještě vymyslí název pro svoji skupinu a způsob prezentace před ostatními skupinami. Každá skupina se představí ostatním. Otázky k práci ve skupinách: Bylo těžké najít společné zájmy? Kdo byl při dotazování zvlášť aktivní? Co překvapilo? Komu se dobře spolupracovalo? Jaká byla ve skupině nálada? Jaké vlastnosti a dovednosti členů skupiny pomohly ke splnění zadaného úkolu? (Pozitivní pohled na druhé, empatie, tolerance...) Co nového ses dozvěděl/a o svých spolužácích? Jak můžeš využít nové informace, které ses o spolužácích dozvěděl/a? 3. Transfer do života Každý se pokusí během následujícího týdne oslovit jednoho nebo více spolužáků, se kterými má stejné zájmy. Společně přitom vymyslí akci, která je smysluplná, a zrealizují ji. (Např. společné venčení psa, sledování filmu, popovídání o společném koníčku třeba při obědě, výměna receptů na pečení atd.) Jakou společnou akci se vám podařilo zorganizovat? Vydařila se? Proč ano, proč ne? Zkusíte ještě někdy něco podobného uspořádat znovu? 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce To, co nás s druhými spojuje, naše vzájemné vztahy posiluje Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace Mluvím, tedy jsem Komunikace je základní lidskou dovedností, která pomáhá vytvářet a budovat vztahy. KDYŽ DVA ŘÍKAJÍ TOTÉŽ, NEMUSÍ TO BÝT TOTÉŽ Spejbl: Hurvínku, jak to, že jsi dnes nebyl na obědě? Hurvínek: Já jsem jedl u Žofky. Spejbl: Cože? Ty jsi jedl užovky? Hurvínek: Ale tatínku, já nejedl užovky, ale u Žofky! Spejbl: No vždyť to tady povídám, že jíš hady! To je hrůza!!! Jak to vlastně jíš, ty užovky? Hurvínek: Tati, docela dobře. To je taková domácí strava. Spejbl: No tohle už přestává všechno! (Josef Skupa: Spejbl a Hurvínek: Užovky) Silniční a dálniční komunikace spojují naše vesnice, města, státy. Čím je tato komunikace kvalitnější, tím více je používaná k přemísťování lidí i nejrůznějších nákladů. Lidská komunikace pomáhá přenosu různých informací a důležitých sdělení, která mohou spojovat lidská srdce, ale také je zraňovat a rozdělovat. Uveď příklady vět, které: Budují dobré vztahy: Spojují lidská srdce: Mohou ublížit: Kdy ty sám jsi někoho povzbudil nebo pochválil? Jakými slovy? Jaké to mělo důsledky? Co tě napadne, když se řekne: OTEVŘENÁ KOMUNIKACE? Co nám říkají následující citáty: Pravdu říkej tak, aby vztahy nebořila, ale budovala. R. Guardini Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Kniha Přísloví I ta nejpalčivější pravda se dá říkat jemně. Vlídnost je inteligencí srdce. (Bruno Ferrero) Varianty: Aktivitu je vhodné využít jak v novém kolektivu, kde se žáci ještě příliš neznají, tak i k utužení a rozvoji současných vztahů. V tom případě je dobré, aby žáci vytvořili dvojice, ve kterých nejsou jinak zvyklí pracovat. V nově vznikajícím kolektivu je možné před aktivitou CO NÁS SPOJUJE zahrát hru: PŘEBÍHAČKA (známá také pod pojmem Místo si vymění ). PŘEBÍHAČKA ČAS: 5 a více minut (lze libovolně upravit) Cíl: Seznámení, naladění na další náročnější aktivity (pro učitele může posloužit i jako malá diagnostika kolektivu), nyní jako nácvik neverbální komunikace a příležitost k lepšímu seznámení POMŮCKY: žádné PROSTŘEDÍ: třída, lze hrát v kruhu i v lavicích Žáci sedí na židlích. Učitel říká určitá tvrzení vztahující se k probíranému tématu. Všichni žáci, pro které daná informace platí, ihned po sdělení vstanou a vymění si místo. Hra probíhá v tichosti, upozorníme žáky, že je zde příležitost k neverbální komunikaci pohybem (mohou se dozvědět mnoho informací, aniž někdo promluví!) Otázky ze začátku dává učitel, později mohou i děti. 17

18 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 OTÁZKY (LZE UPRAVIT PODLE AKTUÁLNÍHO TÉMATU): Kdo už někdy spal pod širákem? Kdo se koupal v moři? Kdo se stará o domácího mazlíčka? Kdo hraje na hudební nástroj? Kdo chytá ryby? Kdo pravidelně sportuje? Kdo rád vaří? Kdo rád kutí pracuje rukama šije, plete? Kdo se stará o mladšího sourozence? Kdo dojíždí do školy autobusem? Co ses dozvěděl/a nového? Kolik informací ses dozvěděl/a takto beze slov? Bylo by rychlejší, kdybychom si tyto informace sdělovali slovy? Na co se mohou žáci ptát: Bruno Ferrero je salesiánský kněz a autor několika knih sestavených z příběhů určených k zamyšlení. Romano Guardini byl významný německý filozof a katolický teolog. Náhled pracovního listu 18

19 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 1 Poznámky: Náhled učebnice 19

20 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 Slovo CÍL: Motivovat k aktivnímu naslouchání, reflexí symbolu přivádíme děti k empatickým prvkům. POMŮCKY: Pracovní list SLOVO ČÍNSKÝ ZNAK, učebnice PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Je stejné poslouchat a naslouchat? Jaký je mezi oběma pojmy rozdíl? Uveď příklady ze života. Jak vnímáte své posluchače? Jak se vnímáte jako posluchači jiných? Nácvik ve třídě Po krátkém úvodu rozdáme žákům pracovní listy s čínským znakem a vysvětlíme, že tento čínský znak pro slovo vznikl kombinací znaků pro několik pojmů, které se slovem a nasloucháním souvisejí. Necháme, aby nejprve každý sám odhadl, z jakých pojmů se tento znak asi skládá. V malých skupinkách se ještě mohou poradit o jednotlivých částech znaku. Po několika minutách pokračuje aktivita ve velké skupině, kde za každou skupinu jeden shrne práci v malé skupině. Následuje přesný rozbor znaku učitelem. Jednotlivé části: ucho, oči, srdce, Ty a soustředěná (nerozptýlená) pozornost. V rozhovoru dojdeme k tomu, že naslouchat druhému s plným nasazením znamená: vnímání uchem vztah k druhému, zájem o něho ( Ty ) zrakový kontakt, zrak, pohled a tělo obrácené ke druhému pozorné vnímání toho, co říká zájem (symbolizovaný srdcem), který čas od času projevíme krátkým povzbuzením, přikývnutím, kladením otázek nevyhnutelných pro pochopení poskytování zpětné vazby o svých pocitech, občasné shrnutí nebo parafrázování toho, co druhý říkal Aktivitu končíme malým cvičením pozorného a soustředěného naslouchání. Můžeme k tomu využít ukázku v učebnici z knihy Tělověda Františka Nepila. Jak se mi dařilo poslouchat srdcem, očima a ušima? Co bylo nejtěžší? Jak se cítíš, když tě jiní soustředěně poslouchají? 3. Transfer do života Všimni si, kdo z tvého okolí neposlouchá jen ušima. Do příštího setkání se pokus vyslechnout alespoň dva lidi celou svojí bytostí. Etická výchova Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 Náhled pracovního listu SLOVO ČÍNSKÝ ZNAK Tento čínský znak pro slovo vznikl kombinací znaků pro několik pojmů, které se slovem a nasloucháním souvisejí. Navrhni, z jakých pojmů se tento znak skládá.

21 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 Hodnotová reflexe Jak se vám podařilo splnit první úkol? Všímali jste si, kdo z vašeho okolí umí naslouchat druhým? Můžete uvést nějaký konkrétní případ? (Pouze dobrovolníci!) Podařilo mně někoho vyslechnout - někomu skutečně naslouchat? Můžete uvést konkrétní příklad? (Pouze dobrovolníci!) Na co se mohou žáci ptát Jak se nese na andělíčka Jak se tančí, či co je beseda (Česká beseda je tradiční český salónní řadový tanec pro čtyři páry.) Slovo Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 2 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce Je nutné aktivně naslouchat proto, abychom předcházeli zbytečným nedorozuměním a mohli získat důležité a správné informace. My lidé neumíme plavat pod vodou bez kyslíkového přístroje, neumíme létat bez pomoci techniky, nejsme ani největší, ani nejsilnější, ani nejkrásnější živočichové na Zemi, ale přesto jsme získali převahu nad ostatními. Proč? Možná proto, že si mezi sebou umíme povídat, umíme komunikovat. Dokážeme sdílet i ty nejsložitější nápady, myšlenky nebo si předávat zprávy. Co píše o komunikaci a o tom, že slova se dají vyjádřit i bez toho, abys je vyslovil, ve své knize Tělověda známý český spisovatel František Nepil? RUCE Ruce jsou alespoň něco, když člověk nemá křídla. Ale jsou zase o hodně víc než pouhé nohy. Křídla jsou báječná. Křídla dovedou překlenout dálky. Ale ruce ruce dovedou překlenout blízkost. Chňap, a je z toho objetí. V objetí je člověku bezpečně. Skoro tak, jako když vyleze na strom. Ze stromu má ovšem rozhled. V objetí vidí jen jediné oči a jediná ústa. Objímá-li Vás však velký člověk, vidíte jenom ohryzek, a v objetí velmi vysokého člověka nevidíte nic. Nejroztomilejší jsou ruce milované bytosti. Vony jsou takový nenechavý! Roztomilé jsou ovšem jen dotud, dokud je milovaná bytost opravdu milovaná. Jakmile není, může mít ruce jako Michelangelo, jako Paganini nebo jako Roxana, a nic to nepomůže. Ruce milované bytosti jsou ale především něžné. I když s vámi dělají psí kusy. Ono je té něžnosti vocuď až pocuď taková milovaná bytost třeba i kráká! Tahá za vlasy, abychom si rozuměli; ne že by zpívala v pop muzik nebo v opeře! I když jsou orgánem lidské řeči ústa, ruce jsou výmluvnější. Prosí vás, když do něčeho nemáte dvakrát chuť, sprásknou se, když jsou překvapeny, pohrozí vám za to, za co by jiný dostal pár měsíců nepodmíněně, odstrkují vás, abyste to neměli tak snadné, hlasují pro nebo proti, když to nebude mít vážné následky, a spínají se, když slyší něco, z čeho jsou jelen. Rukou je zapotřebí čím dále tím víc. Jedny ruce stačí k pochování. Ale už dvoje potřebujete na vynesení kočárku z autobusu. Troje ruce jsou pak zapotřebí k nesení na andělíčka. Čtvery ruce musí být, když se tancuje Páni, dámy, beseda začíná! A patero tisíc rukou je třeba k tomu, aby se bylo na co dívat na strahovském stadiónu. No a vidíte: když je nejhůř, stačí jedna jediná ruka. Na teplé, měkké, hojivé pohlazení. Zamysli se Kdo byli Paganini, Michelangelo, Roxana? Čím byl zajímavý Strahovský stadion? 11 21

22 Etická výchova Metodika pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 3 Mluv, poslouchám CÍL: Cílem je, aby žáci pochopili dialog jako možnosti vzájemného obohacení, příležitosti ke sdílení názorů, pocitů. V této lekci rozvíjejí žáci schopnost aktivního naslouchání druhým, které vede k vytváření dobrých vztahů v kolektivu. POMŮCKY: Pracovní list CO O TOBĚ VÍM PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Senzibilizace proběhne seznámením s texty v učebnici podle časových možností a výběru vyučujícího: RODINNÁ IDYLA Předem vybraní žáci si nacvičí a potom přečtou ostatním ukázku rozhovoru a diskutují na téma naslouchání. Jak by mohl rozhovor vypadat, aby byl skutečným rozhovorem? Jaké jsou znaky aktivního naslouchání? Společně si zopakujeme předpoklady pro správné porozumění. Je možné ve dvojici předvést rozhovor znovu a přidat prvky naslouchání. Ostatní sledují, jaké znaky naslouchání objevili a jak naslouchání proměnilo rozhovor. Co způsobí s rozhovorem aktivní naslouchání? Je možné aktivně naslouchat druhému a nereagovat na informace, které se člověk dozvídá? Náhled pracovního listu Varianty: Na rozehřátí je možné také zahrát hru PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ, která trvá libovolně dlouho a účelem je naslouchání druhým. (Žák nebo učitel řekne první větu, každý další žák přidá novou větu, tak aby vznikal smysluplný příběh.) Co bylo rozhodující, aby mohl vzniknout příběh, který dává smysl? NASLOUCHAT, TO ZNAMENÁ Společně si zopakujeme předpoklady pro správné naslouchání. Co všechno znamená pro nás naslouchat druhým? ÚROVNĚ KOMUNIKACE Etická výchova Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ Téma 1: Otevřená a citlivá komunikace 3 MLUV, POSLOUCHÁM FORMULÁŘ NASLOUCHÁNÍ: CO O TOBĚ VÍM JMÉNO OSOBY, O KTEROU SE JEDNÁ: Jakou má barvu očí? 2. Kolik má sourozenců? 3. Jak se dopravuje ráno do školy? 4. Co dělá rád/a? 5. Jaké jídlo má rád/a? 6. Které místo má nejraději? 7. Nejoblíbenější předmět ve škole? 8. Oblíbený zpěvák/hudební skupina? 9. Chová zvíře? 10. Nejlepší kamarád? 11. Co by mu/jí udělalo radost? ZVUKY SVĚTA Napiš vše, co uslyšíš během jedné minuty: Co o tobě vím: Správné odpovědi: Vysvětlíme žákům úrovně komunikace. Čím je hlubší naslouchání a přijímání druhého, tím je hlubší a otevřenější naše komunikace. Setkání srdcí je nejhlubší rovina lidské komunikace. Jsou to vzácné chvíle, které můžeme sdílet se svými blízkými

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul:

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0041 Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Přenos informací (z latinského informare utvářet mínění) mezi autorem projevu a adresátem nazýváme komunikací.

Přenos informací (z latinského informare utvářet mínění) mezi autorem projevu a adresátem nazýváme komunikací. KOMUNIKACE 1. ÚVOD "Nestačí mluvit, musíte mluvit k lidem " Přenos informací (z latinského informare utvářet mínění) mezi autorem projevu a adresátem nazýváme komunikací. Dělení komunikace slovní (verbální)

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Studijní texty a pracovní listy Nataša Kužníková Gabriel Juchelka 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více