JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ"

Transkript

1

2 JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká snad každý a každý potvrdí, že je to nepříjemné. Jak o svých pocitech hovoří ti, kteří se s bolestmi kloubů a sníženou pohyblivostí potýkají dennodenně, se raději neptejme mají artrózu a určitě jim není co závidět CO JE ARTRÓZA? Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející degenerativní onemocnění jednoho nebo více kloubů. Může být způsobena přetěžováním kloubů při vrcholovém sportu, nadváze, těžké fyzické práci, ale například i vývojovými vadami, chorobami látkové výměny (např. dna) a také přirozeným stárnutím. S artrózou se však nepotýkají jen lidé ve vyšším věku, ale i poměrně mladí lidé. Onemocnění může přinášet bolesti a značné utrpení, v některých případech však probíhá dlouhou dobu bez obtíží. Vlivem stárnutí, nadměrné zátěže nebo úrazů dochází v těle k poškození chrupavek, které tvoří plochu dotyku mezi kostmi kloubu, a tak zabezpečují jeho pohyblivost a tlumí všechny tlaky a nárazy vznikající při pohybu. Jednou z hlavních složek mezibuněčné hmoty chrupavky je látka zvaná chondroitinsulfát, která dokáže vázat vodu a zabezpečit tak mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při degenerativních změnách dochází ke snížení obsahu této látky v chrupavce a postupně ke zhoršení funkce celého kloubu. Řadou klinických studií je prokázáno, že pokud takovou látku do těla dodáme v dostatečném množství, můžeme procesy, které v chrupavce probíhají, ovlivnit a degenerativní změny výrazně zpomalit. ÚČINNÁ LÉČBA Mezi laiky, kteří se s bolestmi kloubů potýkají, je hodně těch, kteří mají dokonalý přehled o lécích proti bolestem, o tom, co a jak rychle účinkuje a také o široké škále potravinových doplňků a kloubních preparátů. Málokdo však ví, že léky proti bolesti bychom neměli užívat dlouhodobě a že potravinové doplňky jsou určeny pro zdravé jedince k doplnění chybějících minerálů, vitaminů nebo látek, které příznivě ovlivňují jejich zdravotní stav. K artróze a bolestem kloubů bychom však měli přistupovat zodpovědněji a pro léčbu této nemoci užívat skutečně účinné léky. Jen tak můžeme podstatným způsobem ovlivnit průběh nemoci a vrátit člověka do aktivního normálního života. Léčivý přípravek Condrosulf 400 byl poprvé uveden ve Švýcarsku před 25 lety a na českém trhu je lékaři předepisován již deset let. Právě on obsahuje chondroitinsulfát, účinnou látku, která podporuje tvorbu chrupavky a zlepšuje tak její mechanicko-elastické vlastnosti, které vedou ke zmírnění obtíží a zlepšení stavu. Ostatně pacienti sami dali tomuto léku po minimálně 3měsíční terapii 2krát ročně to nejlepší hodnocení - výrazně snižuje bolesti a zlepšuje pohyblivost kloubů! Nověji byl ve vědeckých studiích prokázán i jeho příznivý účinek na zpomalení dalšího zhoršování nemoci. Všechny, kteří Condro- sulf 400 užívají či o něm uvažují, určitě po- těší ještě jedna pozitivní zpráva - přípravek je v lékárnách po celé České republice do- stupný bez lékařského předpisu. Přestože je volně prodejný, nezapomeňte si však peč- livě přečíst příbalovou informaci, obsahuje řadu doplňujících údajů, se kterými byste se měli před zahájením terapie seznámit.

3 Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma jarního čísla jsme vybrali zubní lékařství. Chrup hraje totiž v naší době stále významnější roli a zřejmě v nenávratnu skončily časy, kdy lidé od zubů očekávali především to, aby nebolely. S tím se dnes spokojí jen málokdo. Většina z nás chce mít zuby nejen zdravé, ale také krásné, bílé jako sníh, zuby, které nás už na první pohled učiní atraktivními. Bylo by však příliš povrchní přistupovat k chrupu pouze z estetického hlediska. Zuby jsou totiž součástí živého organizmu a měli bychom mít na paměti, že zanedbání ústní hygieny vede nejen k nevzhlednému chrupu, ale především může mít negativní následky pro celé naše zdraví. A nejde přitom zdaleka jen o onen pověstný bolavý zub, jak si možná mnohý z nás představuje. Při výběru dalších témat tohoto čísla jsme vycházeli z toho, že jde o číslo jarní, a tak čtenář může počítat s články věnovanými onemocněním, která jsou s touto roční dobou spjata. Jde o články věnované jarní únavě, senné rýmě, ale například také obezitě, nemoci, která je sice celoroční, ale která právě na jaře, v době, kdy odkládáme zimní oblečení, vyplouvá plně na povrch, a my si ji tak uvědomujeme mnohem intenzivněji než v chladnějších podzimních či zimních měsících. Věříme však, že i vedle těchto témat naleznete v tomto číslo mnoho zajímavých informací, a že nám proto i nadále zachováte svou přízeň. redakce 3

4 Prevencí ve stomatologii rozumíme v ir ím slova smyslu soubor opatfiení, metod a prostfiedkû k upevnûní zdraví a odvrácení 8vzniku a roz ifiování onemocnûní Obezita Pokud trpíte sennou r mou a je tû jste nebyli v ordinaci alergologa, jistû jste si pov imli, Ïe se pfiíznaky r my u vás projevují pouze v urãitém období, fieknûme pouze v urãit ch mûsících. je v souãasné dobû naz vána epidemií tfietího tisíciletí. íká se, Ïe pfiejídání zabilo více lidí neï v echny války dohromady. 4

5 Obsah 8 Zubní lékařství Vût ina tûhotn ch chce vûdût, jestli se jejich plod jiï v dûloze vyvíjí normálnû. Ve v ech pfiípadech je maximální snaha umût nalézt pfiípadné onemocnûní plodu co nejdfiíve Dentální implantologie 14 O parodontóze 16 Nádory ústní dutiny, čelistí a obličeje 18 Jak na jarní únavu 21 Jedu pro medaili! 22 Vrba bílá 24 Jarní nebezpečí 26 Angína 28 DNA od historie k budoucnosti 30 Reprodukční medicína je hodně o etice 34 Ústav pro péči o matku a dítě 36 Těhotenství a jeho rizika 38 Kojení a náhradní výživa 40 Může mateřské mléko ochránit před celiakií? 42 Migréna není jen bolest hlavy 50 Podle posledních prûzkumû na í populace udává potíïe v sexuálním Ïivotû asi 16 % muïû. ZáleÏí samozfiejmû na vûku, zdravotním stavu, kvalitû partnerského vztahu a mnoha dal ích faktorech. 44 Ischemická choroba srdeční 46 Obezita příčiny a následky 48 Refrakční operace 50 Poruchy potence 52 Příznaky klimakteria 54 Vypadávání vlasů 56 Bazální stimulace 5

6 Foto ãísla

7 Peãujte o své zuby Mnoho lidí považuje péči o chrup za nedůležitou, a odkládá řešení na poslední chvíli až když je zuby začnou bolet. Neuvědomují si, že špatný stav chrupu má negativní vliv na celé naše zdraví.

8 Zubní lékafiství 8 Téma ãísla

9 Prevence ve stomatologii Prevencí (profylaxí) rozumíme v širším slova smyslu soubor opatření, metod a prostředků k upevnění zdraví a odvrácení vzniku a rozšiřování onemocnění. Prevenci lze z obecného pohledu rozdělit na tři složky: primární, sekundární a terciární. Úkolem primární prevence je předejít vzniku onemocnění, cílem sekundární prevence je včasné podchycení každého patologického stavu, jeho vyléčení nebo alespoň zastavení, terciární prevence směřuje k vyléčení vzniklých komplikací nemoci. Do preventivní péče jsou zahrnuty nejen děti a mladiství, ale i obyvatelstvo ostatních věkových skupin. V dětském věku záleží preventivní opatření převážně v předcházení zubnímu kazu a ortodontickým anomáliím, ve středním věku stojí v popředí preventivních opatření předcházení parodontopatiím, v pokročilejším věku se největší pozornost věnuje nádorovým onemocněním, po kterých je nutno pátrat aktivně. Prevence ve stomatologii je zaměřena především na tyto chorobné stavy: zubní kaz; dysgnatie (ortodontické anomálie); parodontopatie; nádorová onemocnění; úrazy a choroby z povolání. MoÏnosti prevence zubního kazu Profylaxe zubního kazu zahrnuje opatření, která se uplatňují po prořezání zubů, patří sem použití fluoridů, opatření ústní hygieny a úprava stravování. Použití fluoridů v prevenci zubního kazu mají sloučeniny fluoru zásadní roli. Fluor se stává základním stavebním kame nem skloviny, činí ji odolnou vůči kyselinám, zpomaluje demineralizační pochody a posiluje remineralizaci, zpomaluje metabolizmus mikroorganizmů. K tvrdým zubním tkáním se fluor dostává buď cestou endogenní (fluoridace pitné vody, soli, podávání fluoridových tablet), nebo cestou exogenní (fluoridované zubní pasty, gely, výplachy nebo laky). Používání fluoridovaných tablet patří k nejúčinnějším formám prevence zubního kazu. Tablety obsahující fluorid sodný jsou určeny dětem do 12 let, to jest do doby, kdy do dutiny ústní prořezává druhá stálá stolička. Dávkování se liší s ohledem na věk dítěte, tablety předepisuje buď dětský lékař, nebo zubní lékař. Doporučuje se tablety spíše cucat, než polykat celé. Opatření ústní hygieny k pomůckám ústní hygieny patří kartáček, zubní pasta, mezizubní vlákno (dental floss) a mezizubní kartáček. Důležité je pravidelné, systematické a metodicky správné čištění zubů. Zasvěcenou informaci poskytne pacientovi každý praktický zubní lékař. Čištěním zubů se odstraňuje zubní mikrobiální povlak, k čemuž je třeba čištění provádět dvakrát, optimálně třikrát denně. Nejdůležitější je večerní čištění, které by mělo být nejdůkladnější, po večerním vyčištění chrupu se již nemají požívat žádné potraviny, výjimku tvoří tekutiny, jako např. pitná nebo minerální voda. Čištění je třeba provádět systematicky na vnitřní i zevní straně zubních oblouků a podle instruktáže zubního lékaře. Dokonalé vyčištění zubů trvá minimálně 5 minut. S péčí o chrup má být započato ihned po prořezání zubů. Zpočátku čistí dítěti zuby rodiče, posléze, když dítě získá určité dovednosti, čistí si zuby samo za dohledu dospělých, kteří musejí při čištění pomáhat a kontrolovat kvalitu i čas věnovaný proceduře čištění. Úprava stravování potrava působí na chrup jednak svým chemickým složením, jednak mechanickými vlastnostmi. Omezení zkvasitelných cukrů ve stravě patří k nejúčinnějším opatřením. Nejnebezpečnější a pro zuby škodlivé jsou jednoduché cukry (sacharóza), fruktóza, glukóza a laktóza. Nebezpečné jsou však také i škroby (chleba, rohlíky, bramborové lupínky a hranolky apod.). Nevhodné ke konzumaci, vzhledem k možnosti vzniku povrchových defektů skloviny a zuboviny, jsou koncentrované ovocné džusy a citrusové plody. Doporučuje se ředit je před konzumací vodou v poměru jedna ku jedné. Rozdělit přesně potraviny na ty, které zubům škodí, a na ty, které jsou pro ně neškodné, je obtížné, protože i malé množství cukrů nebo škrobů vede k tvorbě kyselin v mikrobiálním povlaku. Záleží hlavně na tom, kdy, jakým způsobem, jak často a v jaké konzistenci se tyto potraviny konzumují. Z tohoto hlediska je nebezpečné mlsání mezi hlavními jídly nebo na noc, zvláště těch potravin, které ulpívají dlouho na zubech (čokoláda, karamely, marmelády, dudlík s medem apod.). Zubům škodlivé jsou především pekárenské a cukrářské výrobky (koláče, buchty, dorty, zmrzlina, sušenky), cukrovinky (čokoláda, karamely, bonbony, lízátka), cukrem slazené nápoje (šťávy, limonády) a potraviny obsahující škroby (bramborové lupínky, hranolky, hamburge- Téma ãísla 9

10 ry). Zubům prospěšné jsou zejména mléčné výrobky a mléko, syrové ovoce a zelenina, které obsahují vitamíny A, C, D, ty jsou nezbytné pro zdravý vývoj zubů. Ortodontická prevence Prevence dysgnathií je ve své podstatě otázkou etiologie mezičelistních anomálií a obličejových deformit. Ty vznikají na základě vnitřních a vnějších faktorů, které působí v různých vzájemných vztazích v různé době vývoje jedince. Stále více se v prevenci těchto vad uplatňuje genetika a genetické poradenství. Zaměřuje se na stanovení přesné diagnózy, typu dědičnosti příslušné vady ve zkoumané rodině, dále na léčení vady a stanovení rizika pro příbuzné postižené osoby. Významnou úlohu při zjišťování rizika vady mají i některé speciální vyšetřovací metody, které již v raných fázích vývoje plodu mohou odhalit některé závažné odchylky, popřípadě malformace plodu. Důležitá je i tzv. antenatální péče o zdravý vývoj dítěte, proto neobyčejný význam má nerušený průběh těhotenství. Závažné jsou v této souvislosti např. některé infekční choroby virového původu, vlivy některých léků, drog, rentgenové záření apod. V době prořezávání dočasného chrupu se v plné míře stomatolog zabývá především preventivními opatřeními proti vzniku zubního kazu. Pečlivé a včasné ošetření zubního kazu zabraňuje předčasným ztrátám dočasných zubů, a jestliže již ke ztrátě došlo, je třeba pomocí protetické náhrady nebo ortodontického přístroje zamezit nežádoucím posunům nebo sklonům zubů. Na druhé straně je třeba včas extrahovat dočasné zuby, jestliže nedošlo k jejich uvolnění a eliminaci ve vhodnou dobu. Přirozenému vývoji chrupu, čelisti a obličeje neprospívají různé zlozvyky a špatné návyky, které negativně působí na postavení zubů a utváření mezičelistních vztahů (nejčastěji přetrvávající dumlání prstů, rtů, jazyka, tváří, šidítek). V této souvislosti je důležitá i péče o správné dýchání nosem. Prevence v ortodoncii má širší význam a s postupným rozvojem všech medicínských oborů je stále více vázaná na interdisciplinární spolupráci. Prevence parodontopatií Cílem prevence parodontopatií je zjistit a eliminovat všechny potenciální etiologické faktory, které se na vzniku choroby podílejí. Jsou to zejména: zubní mikrobiální plak způsoby odstraňování zubního plaku (zásady hygieny ústní dutiny) patří k základům prevence parodontopatií; INZERCE

11 zubní kámen je nosičem plaku a mechanicky dráždí dásně, jeho působením dochází ke snazšímu průniku zplodin plaku do hlubších částí parodontu. Zubní kámen je třeba odstraňovat nejméně třikrát až čtyřikrát ročně v ordinaci zubního lékaře buď ručními nástroji, nebo ultrazvukovým přístrojem; závady v anatomické stavbě parodontu a přilehlých tkání (např. slizniční řasy, přebujelá dáseň, vysoký úpon retních uzdiček apod.); ortodontické anomálie zejména zubního původu vedou k retenci plaku a zhoršují ústní hygienu (rotace, komprese a sklony zubů), některé anomálie dráždí mechanicky dáseň (např. hluboký převislý skus) a jsou příčinou chorob parodontu; artikulační překážky které vedou k přetížení zubů a způsobují jejich viklavost, stejně tak parafunkce (skřípání zubů bruxizmus); závady protetického charakteru (protézy, můstky či korunky zubní) nebo konzervačního ošetření (převislé zubní výplně) jsou rovněž častou příčinou parodontopatií. Prevence nádorov ch chorob Onkologická prevence spočívá především ve včasném zachycení a rozpoznání přednádorových stavů (prekanceróz) a raných stadií nádorového onemocnění, případně paraneoplastických procesů, to jest afekcí, které mohou být s nádorovým onemocněním sdruženy. Včasná diagnostika v onkologii záleží jednak na včasném vyhledání lékaře nemocným, dále na odborné vyspělosti lékaře a jeho onkologické ostražitosti a na pečlivém vyšetření celé oblasti ústní dutiny obličeje a krku u každého pacienta, který vyhledal ošetření třeba jenom pro zubní kaz. Je třeba cílevědomě zvyšovat znalosti obyvatelstva o zhoubných novotvarech, vychovávat pacienty k pravidelnému sebevyšetřování a sebepozorování, přesvědčovat o neodůvodněném strachu a pesimizmu ve vztahu k nádorovému onemocnění. Prevence úrazû a nemocí z povolání Prevence úrazů a chorob z povolání se řídí obecně platnými zásadami, které vedou k prevenci jakýchkoli úrazů i chorob. S prevencí úrazů je nutné začínat včas výchovným působením již u dětí. Vážným společenským problémem u dospělých jsou úrazy označované jako kriminální (napadení druhou osobou), dále jsou to úrazy dopravní, značně se zvyšuje mimopracovní úrazovost a přibývá úrazů při neorganizované sportovní činnosti. Prevence nemocí z povolání předpokládá opatření, která směřují ke zlepšování pracovního prostředí. Osobní preventivní opatření záleží v důsledném dodržování pravidel osobní hygieny včetně péče o ústní hygienu. Důležitou součástí této části prevence je i dodržování bezpečnostních předpisů, technologických postupů a používání individuálních ochranných pomůcek na pracovišti. Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. INZERCE

12 Dentální Dentální implantologie je oborem stomatologie, který se zabývá zavedením aloplastického (cizorodého) materiálu na povrch kosti nebo do kosti čelistí, jeho udržením v tomto prostředí a následně výrobou fixních a snímatelných zubních náhrad určených k náhradě zubů u částečně nebo u zcela bezzubých pacientů. Struãná historie Snaha o náhradu zubu jako biologického orgánu je velmi stará, počátky zubní implantologie lze nalézt již v období starověku (např. ve staré Číně používali zlatých jehel, které vpichovali do kosti, kde chyběly zuby; ve starém Egyptě vsazovali do prázdných zubních lůžek zuby ze slonoviny). Za průkopníka je však považován Magiollo (r. 1809) a několik dalších lékařů v 19. století, kteří vyráběli a aplikovali implantáty ze zlata, slonoviny, porcelánu a kaučuku. V roce 1938 Strock poprvé použil šroubový implantát z chrom-kobalt-molybdenové slitiny, v roce 1940 Dahl vynalezl subperiostální implantát (kovová konstrukce je voperována pod okostici čelistní kosti). Z význačných osobností, které se podílely na rozvoji moderní dentální implantologie, je třeba jmenovat Linkowa, který v roce 1967 voperoval první titanový žiletkový implantát. Zásadní a nejvýznamnější přelom v dentální implantologii způsobil Bränemark, když v roce 1952 objevil zcela náhodně princip oseointegrace. Termínem oseointegrace označujeme vhojení implantátu do kosti bez mezivrstvy měkké vazivové tkáně viditelné v optickém mikroskopu. Kost na implantát nejen přímo naléhá, ale je s ní spojená chemickými vazbami. Předpokladem oseointegrace implantátu je bioaktivní materiál implantátu, kostní lože v čelisti musí přesně odpovídat povrchu implantátu. Důležitým momentem implantace je proto preparace kosti (provádí se ostrými rotačními, ve finální fázi ručními nástroji, které jsou tvarem a velikostí shodné s implantátem). Převratný význam tohoto objevu spočívá v tom, že umožňuje v zásadě neomezenou životnost implantátu. Bränemark své válcové implantáty z čistého titanu opatřené závitem zkoušel na psech (v roce 1958) a od roku 1965 i na člověku, odbornou veřejnost však informoval až v roce A tak teprve v osmdesátých letech oseointegrované implantáty ovládly celou dentální implantologii. Od této doby již k žádnému převratnému objevu v implantologii nedošlo. Další vývoj kovových implantátů spočíval v jejich různé povrchové úpravě, která měla sloužit k lepšímu vhojování (např. leštění povrchu do vysokého lesku; zdrsnění povrchu opískováním s následným elektrolytickým přeleštěním; potažení povrchu porézní vrstvou vznikající spečením kovových zrn atd.). Druhy implantátû Subperiostální metalický implantát je kovová konstrukce, která se vsazuje přímo na kostní podklad čelisti pod okostici. Z konstrukce vyčnívají přes okostici a sliznici do ústní dutiny kovové čepy, které slouží jako pilíře pro zakotvení zubních náhrad. Chirurgická část implantace se provádí buď jednorázově, kdy se implantát připraví předem v laboratoři podle otisku protézního lože, anebo se postupuje ve dvou operačních etapách (což je přesnější). V první fázi operačního výkonu se v injekčním nebo v celkovém znecitlivění (narkóze) obnaží v patřičném rozsahu kost čelisti a provede se peroperační otisk přímo z povrchu kosti v místech, kde má být implantát umístěn. Druhá etapa implantace následuje zpravidla s třítýdenním odstupem (v této době se v laboratoři připraví vlastní implantovaná konstrukce odlitím z kovu), kdy se implantát vsadí pod okostici. Materiálem kovové konstrukce je nízkokorodující chromkobaltová ocel, nejmodernější technologie umožňuje zhotovit konstrukci z titanu a opatřit ji hydroxyapatitovým povrchem. Po vhojení implantátu, zpravidla se tak děje po 7 10 dnech, se na implantát zhotoví vlastní protetická náhrada, která nahrazuje chybějící zuby pacienta. V současné dentální implantologii dochází k odklonu od ošetřování defektů chrupu subperiostálními implantáty a pozornost implantologů je zaměřena k implantátům enoseálním. Jako příčina se uvádějí komplikace, které s sebou subperistální implantáty přinášely poměrně vysoké procento eliminace konstrukce a krátká životnost implantátu, chronický zánět kosti v místě umístění implantátu, výrazný úbytek kosti tamtéž, zánětlivé komplikace a další. Je třeba uvést, že většina popisovaných neúspěchů byla způsobena i špatnou indikací a nedokonalou technikou provedení. Subperiostální implantát s dobře provedeným následným protetickým ošetřením může pacientovi bez větších problémů sloužit i několik desetiletí, je ale nutné zdůraznit, že tento typ implantátu by se měl zhotovovat na pracoviš- 12 Téma ãísla

13 implantologie tích, která mají s touto metodou dostatečné zkušenosti. Moderní implantologie se tedy odklání od používání subperiostálních implantátů a pozornost implantologů se zaměřuje k implantátům enoseálním nitrokostním. Nitrokostní implantáty jsou zhotovovány z kovových materiálů (nejčastěji z titanu nebo tantalu, z nekovových materiálů se používaly monokrystalické a polykrystalické formy kysličníku hliníku korund). Dalšími materiály jsou skelná keramika, sklovitý uhlík a bioaktivní sklo, souhrnně se hovoří o keramických implantátech. Implantáty výhradně nekovové jsou v dnešní době na ústupu, důvodem jsou nevyhovující fyzikální vlastnosti a méně přesvědčivá úspěšnost. Podmínkou úspěšné implantace je mimo jiné technika zavedení implantátu. Zde jsou v podstatě dvě možnosti, a sice zavedení implantátu do zhojené kosti anebo do čerstvé extrakční rány (rány po vytaženém zubu). Implantace do zhojené kosti Nejčastěji se zavádí nitrokostní implantát do zhojené kosti čelisti, když extrakce proběhla v delším časovém odstupu. Otvor v kosti, do kterého se implantát umísťuje, je třeba vytvořit tak, aby při preparaci nedošlo k poškození kostní tkáně nadměrnou vibrací a přehřátím. Již teplota kolem 47 C způsobí nekrózu (odumření) kosti a následné poruchy vhojování implantátu. Známkou neúspěchu je potom uvolnění implantátu a jeho fixace pouze v jizevnaté tkáni, případně nevhojení a eliminace implantátu. Aby k těmto nežádoucím jevům nedocházelo, je nutné používat instrumentarium, jehož základní součástí je speciální vrtačka, která je schopna vyvinout velkou sílu při malých otáčkách při neustálém centrálním chlazení preparačního nástroje. Optimální rychlost je otáček/min. při práci bez tlaku, chladicí tekutina musí být sterilní a nesmí poškozovat okolní tkáně. Většina šroubových i cylindrických systémů má individuální sady preparačních fréz, výstužníků a závitníků, takže těleso implantátu je ihned po zavedení v těsném kontaktu s kostí, některé typy implantátu jsou konstruované jako samořezné šrouby. Požadované oseointegrace je tedy dosaženo téměř již ve chvíli implantace a kost se dohojí v pouze nepatrném rozsahu. Tyto typy implantátů někteří autoři zatěžují protetickou suprastrukturou ihned po implantaci. Častěji se však postupuje dvoufázově, a sice tak, že po zavedení je implantát překryt mukoperiostálním lalokem (ústní sliznice + okostice) a po uplynutí několika týdnů až měsíců se nad vhojeným implantátem provede drobné vyříznutí sliznice a na implantát se našroubuje konstrukce, která vyčnívá do úst a na kterou se pak připojí vlastní zubní protéza. Průměrná doba vhojení implantátu v horní čelisti činí 3 měsíce, v dolní čelisti je to 6 měsíců. Implantace do ãerstvé extrakãní rány Okamžitá implantace do čerstvé rány po vytaženém zubu je také možným řešením, implantát pak však pochopitelně přesně nekopíruje profil zubního lůžka, ale je obvykle menší. V těchto případech se zpravidla používají samořezné implantační systémy, které se po částečném mechanickém zakotvení nechávají spontánně vhojovat za eventuální podpory biomateriálů (trikalciufosfát, hydroxyapatit) pod mukoperiostálním lalokem. Asi po 6 měsících se mukoperiost prořízne a další postup je pak stejný jako při výše uvedeném dvoufázovém postupu. Poněkud náročnější z hlediska operační techniky, ale i z hlediska nástrojového vybavení je použití nitrokostního čepelkového implantátu. Mukoperiost se při zavádění implantátu odlučuje od kosti a pomocí rotačních nástrojů umístěných ve vrtačce se v kosti preparuje lože implantátu. Do takto připravené kostní rány se implantát umístí zvláštním zavaděčem a údery chirurgického kladívka. Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Dokumentace obnovy zubu: Vyražený zub Vsazený implantát Vlastní zubní protéza Rentgen čerstvé extrakční rány (vlevo) a implantátu po vsazení (vpravo) Téma ãísla 13

14 OPARODONTÓZE Co je to parodontóza? Místo chorobných změn je vpřípadě parodontózy již vyjádřeno v názvu onemocnění. Slovo je složeno z řecké předložky para (znamená vedle) a z latinského slova dens (označuje zub). Z odborného hlediska je místo lidového názvu paradentóza vhodnějším a správným termínem parodontitis, protože se jedná o zánětlivé onemocnění tkání kolem zubu. Parodontóza je chronickým onemocněním, probíhá pomalu, její záludnost tkví v tom, že dlouho nepůsobí výraznější obtíže, a nemocný jí proto v jejím počátku nevěnuje pozornost. Ale právě při záchytu onemocnění v samých jeho počátcích lze pro pacienta z léčebného pohledu nejvíce udělat. Onemocnění parodontózou je charakterizováno především chronickým zánětem dásní, které chorobu vyvolává, dále pak resorpcí (úbytkem) kosti v okolí zubu a ústupem závěsného aparátu zubu směrem ke hrotu kořene. Vedle těchto hlavních příznaků onemocnění můžeme pozorovat pravidelně i řadu dalších příznaků, jako jsou například krvácení z dásní, viklavost a putování zubů, zápach z úst nebo nepříjemné pachutě a obnažování krčků zubů. PrÛbûh aprojevy nemoci Chronický zánět dásní může probíhat i několik let jako samostatné onemocnění, postupně však přestoupí zánět na kostní lůžko zubu a začne ho rozrušovat. V další fázi onemocnění se pak rozruší úpon dásně na zub a tímto způsobem se mezi stěnou zubu a zubním lůžkem vytvoří jakási kapsa parodontální chobot. Při zatlačení prstem na dásně v místě parodontálních chobotů můžeme vytlačit hlen nebo hnis. Subjektivní potíže pacientů nejsou v počátcích onemocnění nijak výrazné. Nemocní udávají pocity mravenčení, zuby se jim zdají po ránu povystouplé a tyto pocity postupně mizí po kousání a po tisknutí zubů k sobě navzájem. Onemocnění nebývá v tomto stadiu provázeno bolestmi. Ty se dostaví v případě, kdy dojde k otoku dásně (je tomu tak při snížené obranyschopnosti organizmu a zvýšené virulenci mikrobů), zvětšený okraj dásně přilne těsně k povrchu zubu, hnis se hromadí a těsná v hloubce chobotu a dostaví se prudké bolesti. Jsou spontánní, stupňují se, zuby i v okolí jsou povystouplé a velmi citlivé ina nepatrný a mírný dotek jazykem nebo soustem toto jsou již příznaky parodontálního abscesu (hlízy). V těchto případech je třeba zjednat pomoc pacientovi odtažením dásně a vypuštěním hnisu z chobotu. Pokud není chobot následně odborně ošetřen, mohou se tyto obtíže záhy opakovat. Dalším znepokojujícím příznakem parodontózy je viklavost zubů. Nejčastěji a nejdříve jsou postiženy dolní řezáky (jejich kostěná lůžka jsou velmi tenká, a tak rychle podléhají rozrušení) a horní řezáky (tím, že nůžkovitě překrývají dolní zuby, jsou při ukusování přetěžovány a dochází k poškozování jejich závěsného aparátu dříve než u jiných skupin zubů). S uvolňováním jednotlivých zubů nebo celých skupin se však můžeme setkat v kterémkoli úseku čelistí. Viklavost pouze jednotlivého zubu je zapříčiněna přetížením zubu při kousání. Příčinou může být jednorázové poškození (nákus na pevný předmět např. kamínek v rýži), drobná a dlouhodobá chronická zraňování při nesprávném postavení zubů nebo při poruše mezičelistních vztahů, přetížení zubů může být způsobeno i nesprávným ošetřením zubů (dráždivě působí i nepatrně vyšší výplně, nedokonale modelované zubní korunky či můstky apod.). Přetížení s následkem viklavosti mohou způsobit i zuby s vysokými hrbolky, které jsou vykloněny z pravidelného uspořádání v zubní řadě a stavy, kdy obnažením krčku zubu se zvětšuje část zubu mimo zubní lůžko azub snadněji podléhá páčivým silám. Charakteristickým znakem pro parodontózní onemocnění je stav označovaný jako putování zubů. Je to proces, kdy se zuby posunují ve směru páčivých sil, prvním příznakem jsou štěrbiny až mezery mezi zuby, které se během doby zvětšují, a zub se postupně vyklání na různou stranu nebo se může i otočit kolem své dlouhé osy. Závažným stavem je tzv. vějířovité postavení a rozestup zubů, kdy řezáky a špičáky v horní čelisti se vyklánějí vpřed a deformují horní ret. Parodont je postižen i při parafunkcích, kdy pacient spí se zaťatými zuby anebo nevědomky ve spánku pohybuje značným tlakem zuby po sobě, což vyvolává klasické skřípání bruxismus. Chronickým přetěžováním zubů jsou postiženy i osoby v některých profesích např. skláři pracující se sklářskou píšťalou, hudebníci hrající na dechové nástroje, švadleny, které překusují nitě. Ohroženi přetížením zubů jsou také kuřáci dýmek, kteří drží dýmku v zubech pravidelně na jenom místě. Potíže a těžkosti působí parodontóza postiženým pacientům nejen při přijímání potravy a při zánětlivých komplikacích v okolí postižených zubů. Významné je i hledisko kosmetické a nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že z hnisavých parodontálních chobotů se krevní cestou dostává infekce do celého organizmu. Tímto způsobem je pak ohrožen celkový zdravotní stav pacienta a nenávratně mohou být postiže- 14 Téma ãísla

15 JiÏ vyslovení slova parodontóza vzbuzuje u vût iny pacientû úzkost, paniku a hrûzu z toho, Ïe si v krátké dobû budou sami tahat viklavé zuby z úst a stanou se spoleãensky vyfiazen mi obãany. Je tomu v ak skuteãnû tak? ny i některé důležité orgány (srdeční sval, ledviny, klouby, oči). Pfiíãiny nemoci V otázkách příčin vzniku parodontózy existuje dosud mnoho nejasností. Z odborné praxe je známo, že existuje rodová dispozice k onemocnění, méněcennost parodontu se zpravidla dědí. Rovněž při některých celkových onemocněních je výskyt parodontózy častější (cukrovka, poruchy hormonální štítná žláza, nadledvinky, pohlavní hormony). Na tomto místě je však třeba znovu zdůraznit, že největší podíl na intenzitě zánětu dásní a následně vzniku parodontózy má špatná hygiena ústní dutiny s nánosy měkkých povlaků na zubech a přítomnost zubního kamene. Hlavní příčinou parodontózy je špatná hygiena ústní dutiny s nánosy měkkých povlaků a přítomnost zubního kamene (vlevo). Tentýž chrup po odborném očištění od plaku a zubního kamene. Léãba Stejně jako v případě zubního kazu je včasná diagnóza a následující odborné ošetření nejdůležitějším momentem léčby. Spolupráce pacienta, kterou představuje především pravidelná hygienická péče o ústní dutinu, je základní podmínkou úspěšnosti léčení parodontózy. Místní léčení zahrnuje léčbu konzervativní a chirurgickou. Léčba konzervativní se zaměřuje na odstraňování místních škodlivin (zubní plak, zubní kámen), na nápravu závadných stomatologických prací (převislé a vysoké zubní výplně, odstranění nebo úprava nevyhovujících zubních náhrad), na úpravu artikulace (provádí se zábrusem zubů), záněty v okolí zubů se ošetřují výplachy chobotů dezinfekčními prostředky. Důležitou součástí léčby je i protetické ošetření chrupu s nemocným parodontem, které má za úkol dlahovat, a tak zpevnit zbývající zuby v čelistech. Nezbytnou součástí léčby je pravidelná domácí péče, kterou pacient provádí podle instruktáže poskytnuté lékařem (čištění zubů vhodnou technikou, provádění masáží dásní). Účelem chirurgické léčby je odstraňovat následky zánětlivých změn parodontu, vhodnost této léčby doporučí pacientovi odborník parodontolog. Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. INZERCE Vy robky ADS s s chlorhexidinem ANTI-DEKOLORAČNÍ SYSTÉM BEZ BEZ ALKOHOLU Systém ADS ADS Chlorhexidin je v zubním je v zubním lékařství lékařství široce široce zastoupená zastoupená látka látka sloužící sloužící k zastavení k zastavení plaku plaku a prevenci a prevenci kazů. kazů. Použití Použití produktů produktů s chlorhexidinem s může může by t indikováno by t indikováno pro dosažení pro dosažení správné správné ústní ústní hygieny, hygieny, která která je je předpokladem primární primární i sekundární i sekundární prevence. prevence. Použití Použití zubního zubního kartáčku kartáčku nebo nebo jiny ch jiny ch mechanicky ch nástrojů nástrojů může může by t někdy by t někdy částečně částečně neúčinné. neúčinné. Mezi Mezi antibakteriálními produkty produkty jsou antiseptika jsou antiseptika zastoupena zastoupena skupinou skupinou rozličny ch rozličny ch chemicky ch chemicky ch látek, látek, jejichž jejichž antibakteriální účinek účinek se liší se od liší běžny ch od běžny ch chemicky ch chemicky ch antibiotik. antibiotik. Ze všech Ze všech biguanidů biguanidů je je chlorhexidin nejšíře nejšíře zastoupenou a nejznámější a nejznámější molekulou, molekulou, je nejlépe je nejlépe prozkoumanou látkou látkou sprotipovlakovy m účinkem. účinkem. Patentované složení složení ADS dramaticky ADS dramaticky zvyšuje zvyšuje přijímání přijímání pacientem pacientem a jeho a jeho uspokojení, uspokojení, protože protože eliminuje eliminuje zabarvení zabarvení a nepříjemné a nepříjemné změny změny vnímání vnímání chuti. chuti. Změny Změny barvy barvy jsou jsou prakticky vyloučené! ŽÁDEJTE ŽÁDEJTE VE SVÉ VE SVÉ LÉKÁRNĚ NEBO NEBO U OŠETŘUJÍCÍHO U LÉKAŘE LÉKAŘE Chlorhexidin lze obdržet lze obdržet vrůzny ch koncentracích: 0,05 0,05 %, 0,12 %, 0,12 % a% 0,2 a 0,2 % % jako jako ústní ústní voda, voda, pasta pasta a dále a dále je kje dostání k dostání gel gel či spray. či spray. VÝROBKY K K ZASTAVENÍ PLAKU A A PREVENCI JPS s.r.o., JPS s.r.o., Velichovská Velichovská 14, , Praha 00 Praha 5, tel.: 5, +420 tel.:

16 Nádory ústní dutiny, ãelistí a obliãeje Nepříznivou skutečností oboru orofaciální onkologie (tak se odborně nazývá medicínská specializace, která se problematikou nádorů ústní dutiny, čelistí a obličeje zabývá) zůstává vysoká úmrtnost spojená s jejich existencí, dále posun směrem k většímu výskytu zhoubných nádorů u mladších věkových skupin, jejich výraznější a stoupající výskyt nádorů u ženské populace a především pak narůstající výskyt nádorů s nepříznivými vlastnostmi (anatomická oblast jazyka a sliznice ústní spodiny). Za této situace zůstávají pravidla onkologické prevence a jejich důsledné naplňování v obecné Nádorová onemocnûní ústní dutiny, ãelistí a pfiilehl ch mûkk ch tkání tvofií v znamnou kapitolu oboru stomatologie a onkologie. Tato skuteãnost je podmínûna jejich pomûrnû ãast m v skytem, pestrostí jejich klinick ch projevû, vlastnostmi tûchto nádorû vzhledem k hostiteli a v neposlední fiadû i rozmanitostí moïn ch léãebn ch postupû. zdravotnické praxi zatím jedinou možností, jak zásadně změnit a zlepšit výsledky směrem k úspěšnému a trvalému vyléčení. Je proto třeba stále pěstovat a zdůrazňovat nutnost onkologické ostražitosti a každý útvar podezřelý z nádorového bujení je zapotřebí co nejrychleji odhalit a racionálně léčit. Dalším důležitým faktorem v orofaciální onkologii je skutečnost, že tyto nádory se vyskytují v kosmeticky značně exponované anatomické oblasti. Nutná radikální protinádorová léčba je v této oblasti vždy spojena se značnými ztrátami a poškozením tkání ústní dutiny, obličeje a krku, které jsou následně spoje- 16 Téma ãísla

17 né s deformacemi a funkčními poruchami. Nové metody rekonstrukční chirurgie, účinná podpůrná a doplňková léčba a využívání všech možností rehabilitační péče u pacientů postižených nádorovou chorobou jsou důležitou součástí celkové péče. V skyt orofaciálních novotvarû Výskyt zhoubných nádorů na celém světě stále mírně stoupá. Podle údajů Světové zdravotnické organizace onemocní zhoubným nádorem asi 30 % obyvatelstva naší planety a přes 20 % na následky nemoci umírá. V zemích s vysokým životním standardem zaujímají zhoubné novotvary druhé místo v příčinách úmrtnosti obyvatelstva. Podle předpovědí biologů dojde i v budoucích letech ještě k dalšímu zhoršování i již tak nepříznivé situace. Znepokojení vyvolávají i statisticko-epidemiologické studie, které se zabývají výskytem nádorů u dětí, neboť zhoubné nádory u dětí se již dostaly na druhé místo v pořadí dětské úmrtnosti za úrazy a otravy. V onkologické literatuře, která pojednává o nádorech v oblasti úst a obličeje, se z pohledu onkologického nejvíce místa věnovalo karcinomům (ne zcela správně je tato skupina nádorů označována souhrnným označením rakovina). Karcinom orofaciální oblasti představuje podle většiny autorů 4 10 % všech zhoubných nádorů. Výskyt se vyznačuje rozdílností jak etnickou (rasovou), tak geografickou např. statistiky z USA uvádějí 3% výskyt, v zemích západní Evropy se výskyt pohybuje v rozmezí 1 5 % (Anglie a Wales 2 %, Francie 4 %, Itálie 3 %, Dánsko 1,5 %, Švýcarsko 2 %), v Austrálii a na Novém Zélandu 2 %, na Nové Guineji 17 %, v afrických státech ve 3 % u bílé populace a v 7 % u populace s černou barvou pleti, Japonsko uvádí 1 %, Čína 5 %, Indonésie 12 %, Bangladéš 18 %. Srí Lanka 31 %, Indie 47 %. Výskyt zhoubných nádorů orofaciální oblasti v České republice činí 3 5 % z celkového počtu nově hlášených nádorů (pozn. roční výskyt zhoubných nádorů v ČR činí asi lidí, číslo hlášených zhoubných nádorů orofaciální oblasti se tedy pohybuje kolem dvou tisíc nově hlášených zhoubných nádorů ročně). 1 3 Co je to karcinom (rakovina)? Etymologie slova pochází z řečtiny, kdy karcinos znamená rak, onkos pak krab (z tohoto potom vyplývá pojmenování onkologie jako medicínského vědního oboru, který zkoumá vznik a vývoj nádorů, zabývá se jejich diagnostikou a léčením). Rakovina je onemocnění staré miliony let, nádory na kostech jsou pozorovány již na kostrách dinosaurů, na egyptských mumiích byly nalezeny nádory močového měchýře a kostí. Rakovina je skupinou chorob, v současné době je již popsáno více než 100 různých typů karcinomů. Všechny mají jeden společný znak, a tím je nekontrolovaný, abnormální buněčný růst spojený s destrukcí okolních tkání lidského těla. Vznik nádorového bujení (odborně se vyjadřuje termínem kancerogeneze) je vícestupňový proces, který je výsledkem působení vnitřních a zevních příčin, počátek nádorové přeměny buňky se odehrává na molekulární úrovni. Vlastní přeměna normální buňky v buňku nádorovou vzniká v důsledku změny genetické informace buňky (proces se označuje jako mutace) k mutaci dochází na úrovni deoxyribonukleové kyseliny (ta je nositelem genetické, tj. dědičné, informace) v buněčném jádře. Buněčné mutace probíhají buď 2 Možné formy karcinomu ústní dutiny a rtů: 1. Počínající karcinom jazyka. 2. Karcinom dolního rtu. 3. Karcinom v dutině ústní. samovolně (u staršího organizmu), anebo v důsledku působení škodlivých látek označovaných jako karcinogeny (např. v tabákovém kouři již bylo popsáno asi 80 takto škodlivých látek). Mutace mají pak za následek poruchu regulačních mechanizmů, vedou ke ztrátě kontroly nad buněčným dělením a ke zhoubnému chování buněk. Kancerogenní látky či faktory jsou buď fyzikální (ionizující záření rtg a gama záření), dále chemické (azbest, aromatické aminy, aromatické uhlovodíky benzpyreny a benzantraceny, splodiny spalování tabáku atd., v současné době je popsáno 3000 chemických kancerogenů), anebo biologické (plísně, některé viry). Co byste mûli vûdût o nádorech ústní dutiny Nádory se podle svých biologických vlastností dělí na benigní nebo maligní. Benigní nádory nejsou rakovinou, nešíří se do jiných částí organizmu a jen zřídka ohrožují nositele na životě. Po chirurgickém odstranění se s největší pravděpodobností znovu neobjeví, nerecidivují. Maligní nádory napadají a destruují okolní zdravou tkáň a orgány. Karcinomové buňky mohou také z nádoru uniknout a šířit se cestou krevní nebo lymfatickým systémem z místa původního vzniku nádoru. Tomuto způsobu, kdy se rakovina šíří do jiných částí lidského těla, říkáme metastázování. Více než 90 % všech zhoubných nádorů ústní dutiny se vyskytuje u lidí starších 45 let, avšak orální karcinom se může vyskytnout v různém věku. Každý člověk by měl jedenkrát měsíčně provést samovyšetření ústní dutiny a sledovat případnou přítomnost některých příznaků, které mohou být podezřelé a mohou být východiskem vzniku zhoubného nádoru: vřed v ústech, který často krvácí a nehojí se; bulka nebo ztluštěnina na sliznici tváře, kterou lze zjistit např. jazykem; bílá nebo rudá skrvna na dásních, jazyku či jiných partiích sliznice ústní dutiny; bolestivost nebo zvláštní pocity např. tlaku, škrábání a pocit cizího tělesa v krku; obtíže při žvýkání či polykání potravy; obtížná nebo zhoršená pohyblivost čelisti nebo jazyka; snížená citlivost až necitlivost jazyka nebo jiných částí sliznice ústní dutiny; otok čelisti, jehož příčinou není zánětlivá komplikace zubního kazu. Je třeba si uvědomit, že vznik zhoubného nádoru v ústní dutině probíhá asymptomaticky, to znamená, že nádor nepůsobí svému nositeli zpočátku žádné potíže. V případě zjištění jakýchkoli projevů výše uvedených by měl pacient neprodleně navštívit svého praktického zubního lékaře. Procento trvale vyléčených nemocných se zhoubným nádorem výrazně stoupá v případech, kdy nádor byl diagnostikován včas, nejlépe v době vzniku přednádorové léze. Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Téma ãísla 17

18 Jiný pohled na váš každodenní stres Novo-Passit pomáhá při: předrážděnosti vnitřním nepokoji nespavosti úzkostných stavech nervové slabosti bolesti hlavy způsobené psychickým napětím Guaifenesin Mučenka Bez černý Meduňka Hloh Chmel Kozlík Třezalka Novo-Passit, perorální roztok 100 ml Účinná látka: guaifenesinum 4,0 g, extrakt z bylin (třezalka, mučenka, kozlík lékařský, hloh, chmel, meduňka, bez černý) 7,75 g ve 100 ml Dávkování: 3 denně 5 ml. Volně prodejný lék. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Více informací na INZERCE JAK na jarní Se Seveřany máme v tomto ročním období jedno společné: pocit psychické i fyzické vyčerpanosti, za který může dlouhé období chladu a nedostatku slunce. Seveřané tomu říkají zimní deprese, my jarní únava. Diagnóza jarní únava neexistuje, a přesto všichni dobře víme, oč se jedná. Jak vypadá člověk 21. století v polovině měsíce března? Jeho tělo je pravděpodobně oslabeno prodělanou chřipkou, v lepším případě jen rýmou, kašlem, nachlazením, na rtech ještě stopy oparů, pleť barvy hašeného vápna, nálada pod psa a ta únava, která brání jakékoli aktivitě. Cesta do práce je k nepřežití a výstup do schodů vyčerpávající vysokohorskou túrou. Většina lidí, děti nevyjímaje, jarní únavu pociťuje. Záleží na individualitě člověka, jak se s ní dokáže vyrovnat. Ženy trpí jarní únavou čtyřikrát častěji než muži, zvlášť odolní jedinci ji nikdy nezažijí. Příčinou je bezesporu dlouhodobá absence přirozeného tepla a slunce. Člověk reaguje na světlo velmi citlivě. Pokud se zkrátí doba slunečního svitu, mohou se u někoho objevit sezonní deprese. Když se konečně začne den prodlužovat a světla začne přibývat, lidské tělo zareaguje zvýšenou spotřebou vitamínů. Jejich nedostatek může být způsoben i prodělaným infekčním onemocněním. Z uvedeného vyplývá, že je třeba se postavit čelem čtyřem soupeřům: špatné náladě, nedostatku slunce, nedostatku vitamínů a vyčerpanosti. Na škodu není ani postarat se o posílení obranyschopnosti organizmu. Jarní únavu lze zvládnout bez asistence našeho zdravotnictví, ale platí zásada nepodceňovat ji. Pokud trvá nepříznivý zdravotní stav delší dobu, může se Poradna

19 Soutěž o pobyty v lázních Odpočiňte si Načerpejte novou energii Certifikovaný fermentačně vyráběný japonský koenzym Q10 s vysokou vstřebatelností a účinností Vám dodá novou energii umožní zvládnout zátěž pomůže Vašemu srdci. Pravidelným uživatelům přináší navíc každé šesté balení zdarma. Koupíte v lékárnách a na únavu Vyhrajte víkendový relaxační pobyt v lázních Vyplňte soutěžní kupón a přiložte účtenku za nákup Koenzymu Q10 econopack. Soutěžní kupóny s účtenkou zašlete do na: Ipsum Grade s.r.o., P.O.Box 29, pošta Sportovní 22, Praha 10. Výsledky losování uveřejníme na v záložce soutěž. Výherce písemně uvědomíme. jednat o počínající vážné onemocnění nebo o chronický únavový syndrom. Pak je samozřejmě nutné vyhledat lékaře. My však budeme předpokládat, že nás přepadla klasická jarní únava, a protože víme, jak na ni, brzy se s ní vypořádáme, nebo ještě lépe, předejdeme jí. Boj se patnou náladou Proti špatné náladě bojujme aktivitou sportem v přírodě, doma knihou, pletením, návštěvou divadla, kina nebo přátel. Zásadně by se mělo jednat o činnosti, které nám přinášejí radost. Jarní úklid tedy raději vynecháme nebo odložíme na dobu, kdy se budeme cítit lépe. Proti jarní únavě působí i zvýšená aktivita sexuální. Činorodost by na druhé straně měla být vyvážena dostatečným odpočinkem a spánkem. Obě činnosti by měly být v rovnováze. Nemělo by docházet k tomu, že spánkem aktivitu zcela nahradíme. Boj s nedostatkem vitamínû Rozhodující vliv na překonání jarní únavy má vitamín C. Není to tak dávno, kdy jeho jediným zdrojem byl citron a Vitacit. Čerstvá zelenina a ovoce je dnes k dostání v zimě bez front, a hlavně, trh nabízí také celou škálu vitamínových přípravků. Deficit vitamínů je proto zbytečný. Nejen v lékárnách, ale ivsupermarketech, drogeriích a prodejnách zdravé výživy jsou ke koupi přípravky s obsahem vitamínů. Není v našich silách uvádět názvy všech, proto jen několik stručných rad. Multivitamínové preparáty mají tu výhodu, že v jedné tabletě zpravidla dostáváme jednu denní dávku vitamínů a stopových prvků, které jsou pro nás stejně tak důležité jako vitamíny. Navíc farmaceutické firmy vědí, které složky chybějí lidem v té či oné zemi, a snaží se své přípravky tomuto stavu přizpůsobit. Multivitamíny určené speciálně pro českou populaci obsahují navíc INZERCE Dodejte si energii pro zdraví a výkonnost! Ipsum Grade s.r.o. Oblouková 848/ Praha 10 Soutěžní kupón: Chci být zařazen/a do slosování o víkendové relaxační pobyty v lázních.... Jméno a příjmení... Ulice... PSČ a město... Podpis Datum Souhlasím s použitím svých osobních údajů pro marketingové účely společnosti Ipsum Grade s.r.o. Poradna Úplná pravidla soutěže na

20 jód, selen, kyselinu listovou a vápník. Vitamíny jsou často vyráběny v šumivé formě. Kromě chutného nápoje dostaneme do těla i tolik potřebné tekutiny. Boj s únavou K osvěžení unaveného těla i mysli poslouží ovocné čaje, lze doporučit například čaj šípkový, nebo šípek kombinovaný s ibiškem, čaj zelený nebo čaj maté. Pro mnohé z nás je však ovocný čaj příliš malý kalibr. Poznejme tedy účinnější látky, které únavu spolehlivě zaženou. První z nich je všeobecně známa kofein. Nemusíme se ovšem omezovat pouze na kávu. Kofein najdeme ivcelé řadě potravních doplňků ve formě tablet, tablet a prášků k přípravě šumivých nápojů, ale i bonbonů. Druhý zaháněč únavy se jmenuje guarana. Jedná se o jihoamerickou liánu, z jejíchž plodů se získává přírodní látka guaranin. Účinnost ve srovnání s kofeinem obsaženým v kávě je dvaapůlkrát vyšší, navíc bez vedlejších projevů. Do třetice se můžeme spolehnout na všechny přípravky obsahující ženšen (korejský, čínský, americký) nebo eleuterokokový kořen sibiřský ženšen. Oba dva kořeny najdeme také jako součást řady vitamínových přípravků. Proti únavě působí v neposlední řadě i leuzea (maralí kořen). Dobrá rada závûrem Zaručený recept nejen proti jarní únavě, ale proti nemocem zní: jíst stravu bohatou na vitamíny, hodně pít, omezit kouření a nadměrné pití alkoholu, sportovat, otužovat se, naučit se odpočívat, nepřehánět to s léky. Jeden kvalitní multivitamínový přípravek s přídavkem některé z uvedených účinných látek bohatě postačí. Vždy na jaře a na podzim se doporučuje provádět očistnou kúru, která nás zbaví všech škodlivých látek, které se v našem těle vytvořily. Velmi účinná je kúra kopřivová. Po dobu tří týdnů pijete denně asi 0,5 l kopřivového čaje. K tomu provádějte koupele. Jeden večer nohou, druhý večer rukou. Jeden den v týdnu všechny aplikace vynechejte. Vitamín C (kyselina askorbová) si lidské tělo neumí samo vyrobit, je odkázáno na jeho příjem z potravy. Denní potřeba člověka je poměrně velká, mg, v těhotenství 150 mg. Ve stresových podmínkách jej organizmus rychle spotřebovává. Také acylpyrin může urychlit vylučování vitamínu C z těla. Obsahují ho hlavně citrusové plody kiwi, šípky, černý rybíz, jahody, zelená a listová zelenina, brokolice, zelená paprika, květák, brambory. Přírodní a syntetický vitamín C jsou si naprosto rovnocenné. Ničí se vysokou teplotou a světlem. Vitamín C se v těle nehromadí, při vyšším příjmu se rychle vylučuje močí. Proto se dnes dává přednost kapslím s prodlouženým účinkem, z nichž se vitamín C uvolňuje 8 12 hodin. INZERCE TĚLO JE ČISTÉ TAK, JAK ČISTÁ MÁTE JÁTRA. Detoxikační kúra zlepší vaši celkovou kondici i vzhled. 250 mg účinné látky Silybum marianum v 1 tobolce = denní dávce. Následkem nezdravého životního stylu je přetěžována přirozená schopnost jater detoxikovat ve vašem těle jedovaté látky. Chraňte svá játra, chráníte tím své tělo. Vyzkoušejte nejsilnější přírodní detoxikační kúru Natrodale OSTROPESTŘEC K dostání 30 a 60 tobolek! Regenerujte svá játra. Doplněk stravy pomáhá odstraňovat jedovaté látky z těla posiluje, regeneruje a chrání játra podporuje činnost žlučníku pomáhá neutralizovat a detoxikovat léky, drogy, chemické příměsi a alkohol má silné antioxidační účinky

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

S VÁMI ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2015. Tesco lékárny ANO či NE? DOPLŇKY STRAVY A LEGISLATIVA LÉČIVA A DOPLŇKY STRAVY V INZERCI LÉKÁREN REKLAMA A PRÁVO

S VÁMI ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2015. Tesco lékárny ANO či NE? DOPLŇKY STRAVY A LEGISLATIVA LÉČIVA A DOPLŇKY STRAVY V INZERCI LÉKÁREN REKLAMA A PRÁVO Pharma news CZ 09.indd A 16.9.11 9:18 Pharma news CZ 01_02.indd titulka.indd 1A 24.1.11 14:36 12:30 Pharma news CZ 03_04.indd titulka 3-4.indd A 1 9.3.11 15:44 8:18 eucerin pharmanews 210x40mm2 kri1 1

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají celostátní vydání / zdarma ročník 1, speciál březen vychází 25. ŮNORA 2013 www.grandkrasnaazdrava.cz příloha zdraví Velcí pomocníci Doplňky stravy Zdravé Odborný rádce Detoxikace Jak organismus zbavit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Zuzana Čučková Vedoucí

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10.

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. LEDEN 2006 Kasia Rybka Manažerka se Zlatou palmou ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. výročí vzkaz prezidenta CaliVita International Drazí přátelé a kolegové,

Více

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí 1 Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

Knihovnička Dr. Nona, klinika Lenom. Doporučené programy na použití produktů Dr. Nona nenahrazují konvenční léčení ale efektivně ho doplňují

Knihovnička Dr. Nona, klinika Lenom. Doporučené programy na použití produktů Dr. Nona nenahrazují konvenční léčení ale efektivně ho doplňují Knihovnička Dr. Nona, klinika Lenom 1 Doporučené programy na použití produktů Dr. Nona nenahrazují konvenční léčení ale efektivně ho doplňují I. KOMPLEMENTÁRNÍ METODY LÉČENÍ REVMATICKÉ ARTRÓZY POMOCÍ PREPARÁTÚ

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Rozhovor s PhDr. Ivou Málkovou ze společnosti. Detoxikace Jak na nízkoenergetický jídelníček ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2012

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Rozhovor s PhDr. Ivou Málkovou ze společnosti. Detoxikace Jak na nízkoenergetický jídelníček ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2012 ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2012 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Rozhovor s PhDr. Ivou Málkovou ze společnosti Detoxikace Jak na nízkoenergetický jídelníček TRÁPÍ VÁS ALERGIE? Eucerin ph5: první péče proti alergenům! NOVINKA

Více