OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ"

Transkript

1 OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných politik. Funkce veřejných financí. ekonomická realita legislativa, struktura institucí, nástrojů a vztahů (systém VEFI daného státu) věda (teorie) vrstva politicko-ideologická (neoklasická, neokeynesiánské zázemí) spíše fiskální politika vrstva technologická spíše rozpočtová politika předmět výuky angloamerické pojetí metateorie disciplín veřejného sektoru kontinentální pojetí průřezová disciplína (metateorií je VE) Veřejné finance -obsluhují veřejný sektor, podsystém VS, průnik do celého národního hospodářství, podsystém finančního systému Problémy související s vymezením předmětu studia fiskální teorie -dichotomie veřejných financí a veřejné ekonomiky: překotný vývoj reality nedostatečně uchopený teorií, úzká vazba na sociálně politický a ideologický kontext -schizofrenie vznikající při pokusech o dělbu problematiky mezi veřejnými financemi a veřejnou ekonomikou, rychlé změny v reálném vývoji veřejných financí -pojmologický babylon -rychlé změny v reálném vývoji VF -souběh různých teoretických přístupů k VF -VF jako vědní disciplína netvoří ucelený teoretický systém (podle některých teoretiků se čeká na nové paradigma VF Veřejné finance -peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou a použitím peněžních fondů -specifické finanční vztahy a operace probíhající v rámci ekonomického systému mezi autoritami veřejné správy na straně jedné a ostatními subjekty na straně druhé -souhrn financí státu a veřejných samosprávných svazků, přičemž se někdy do VF zahrnují i finance některých státních podniků Okruh problému VF -zkoumání cílů, rozsahu a nástrojů fiskálních funkcí a rozdělení fiskálních funkcí mezi jednotlivé úrovně veřejné správy -identifikace a ověřování nástrojů, metod a kritérií rozpočtové politiky -zkoumání reakcí na různá fiskální opatření -zkoumání podílu veřejných výdajů na HDP, daňové kvóty; zkoumání dopadů zvýšení nebo snížení veřejných výdajů a změn jejich struktury -zkoumání daňových nástrojů a optimalizace daňového systému -hledání schémat rozhodování o výběru veřejných projektů a programů; zkoumání fiskálních rizik a jejich řešení -mezinárodní komparace fiskálních systémů Klíčové problémy VF: -mezinárodní analýzy a komparace: generace standardů -doporučení VF -řízení výdajů -víceleté rozpočtování -programové rozpočtování -výkonově orientované rozpočtování -akruální princip ve VF

2 -řízení fiskálních rizik Funkce VF - alokační (veřejné zabezpečení veřejných statků, efektivní rozdělení produkčních nákladů veřejných statků mezi spotřebiteli) - distribuční (fiskální přerozdělovací nástroje příjmový, výdajový transfery, dotace, subvence) daňově transferový mechanismus kombinuje progresivní zdanění vysokých příjmů a dotace domácnostem s nízkými příjmy nebo zdanění luxusního zboží s dotacemi pro obyvatelstvo s nízkými příjmy; Lorenzova křivka (nástroj měření rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti - stabilizační (nástroje: měnové povinné rezervy, diskontní sazba, operace na volném trhu; fiskální veřejné výdaje, veřejné příjmy, způsob financování deficitu) magický čtyřúhelník (inflace, ekonomický růst, nezaměstnanost, platební bilance); diskreční opatření (zvláštní zásahy státu, jednorázový charakter, časová zpoždění), vestavěné stabilizátory působí dlouhodobě a proticyklický Principy nenávratnost, neekvivalence, nedobrovolnost A2 Stručný historický vývoj teorie veřejných financí. Historie veřejných financí v ČR. Vznik základních funkcí veřejných financí a jejich interpretace hlavními ekonomickými směry. antika Aristoteles daně středověk Akvinský daně merkantilismus cla fyziokraté daňový monismus klasická politická ekonomie A. Smith (ucelený systém VF, daňový pluralismus, daňové kanóny, alokační fce veřejných financí) kameralistika hospodaření státní pokladny německá historická škola Wagner Wagnerův zákon, distribuční fce VF neoklasická škola veřejné statky, externality Keynes stabilizační funkce VF současné neoklasické, neoliberální a neokonzervativní směry institucionální ekonomie Československo počátky tradice teoretických a praktických zkušeností VF již za první republiky základní směry: Alois Rašín (neoliberální směr) ministr financí, měnová reforma, deflační politika, krácení státních výdajů Karel Engliš (zvláštní teologický přístup) ministr financí, guvernér NBČS, odpůrce A. Rašína (proti deflaci za měnovou stabilizaci), rozpočtová reforma, daňová reforma, devalvace koruny 1934 Keynesiánci (J. Macek, J. Nebesář) po 1918 vznik samostatné republiky postupné vytvoření jednotného systému VF, po velké hospodářské krizi v 30. letech a vzniku nebezpečí války značné vměšování státu do hospodářství 2. sv. válka a okupace rozdvojení systému VF, válečné hospodářství, omezení tržních vztahů po 1948 převzetí nového modelu státních financí po sovětském vzoru, modelu, založeném na centrálním plánovacím mechanismu, systém VF plnil spíše evidenční funkci po 1989 návrat k tržnímu hospodářství a plnohodnotnému systému VEFI

3 A3 Příčiny vzniku fondového financování ve struktuře veřejných financí. Výhody a nevýhody mimorozpočtových fondů a vládních agentur v ČR na makroúrovni. Mimorozpočtové financování -dílčí veřejný rozpočet nezávislý na státním rozpočtu (regionálním, municipálním) -vlastní příjmy a výdaje -účelová vazba mezi příjmy a výdaji -zaměřen na specifický segment veřejného sektoru nebo národního hospodářství nebo plní specifickou funkci -fondovost se projevuje zpravidla v kapitálovém pojetí -nositelem rozpočtu autonomní právnická osoba Fond představují odbřemenění rozpočtů, slouží k financování vybraných potřeb Klasifikace fondů v ČR Svěřenecké: pojistné nekomerční, pouze zdrav.pojišťovny (důchodové, nemocenské, sociální, úrazové fondy); sociál.poj. příjem SR v kapitole MPSV Státní: účelové, státní fondy životního prostředí, dopravní infrastruktury, rozvoje bydlení, zúrodnění půdy, kultury, na podporu kinematografie, zemědělský intervenční fond Privatizační: majetkové, Fond nár.majetku zrušen, Pozemkový fond, Fond dětí a mládeže zrušen Pro podporu podnikání: vládní agentury, PGRLF, ČMZRB, EGAP, ČEB, ČKA kritika: distorze relativních cen, narušování volné soutěže, zakrývání subvenční politiky, časová zpoždění, obtížné je zrušit Nepravé fondy kvazi fondy důchodový účet, jaderný účet, národní fond, povodňový fond účelové fondy Pozitiva fondů diverzifikace funkcí VF, účelovost, transparentnost, adresnost, programovost, efektivnost, nepodléhají politickým a hospodářským cyklům, mohou získávat doplňující prostředky na finančním trhu, někdy i mezinárodní zdroje, participace se soukromým sektorem; zajištění dlouhodobé stability vybraných výdajů Negativa fondů dtto s opačným znaménkem, tj. fragmentace VF, duální rozpočty, nečitelnost, neefektivnost, nerovnoprávnost výdajových programů, administrativní náročnost, narušení rozpočtové strategie vlády, fiskální rizika apod. Příjmy - samostatné, neměly by dostávat každoroční nárokové dotace - přesto, že jsou financovány ze státního rozpočtu, přebytky nepropadají zpět do rozpočtu A4 Transformační instituce v ČR (ČKA, FNM). Důvody vzniku, okruh vykonávaných činností, financování, problémy. Pozitiva a negativa z pohledu hospodářské politiky. ČKA - transformovala se z Konsolidační banky, ta nesplňovala kriteria pro fungování banky a byla kritizována EU - řazena do sektoru vlády, její dceřiné společnosti jsou v sektoru finančních institucí - hospodaření je propojeno s ostatními složkami centrální vlády, zejména státním rozpočtem a Fondem národního majetku (zrušen k )) transfery mezi nimi byly plně konsolidovány - transfery na úhradu ztrát jsou vždy zachyceny v roce, ve kterém ztráta vznikla, nikoli v roce, kdy byla peněžně uhrazena v metodice GFS ovlivňuje saldo, v metodice ESA 95 ne

4 - pokračuje ve správě a vymáhání pohledávek - v souladu s přijatou strategií přistupuje k řešení problematických aktiv s cílem dosažení maximální návratnosti v co nejkratší době - hlavní pilíře spočívají ve správě a realizaci aktiv, restrukturalizacích podniků a soudních řešeních - ztráty vznikají na základě zákonem předepsané tvorby opravných položek k nekvalitním pohledávkám a dále tvorbou rezerv - ztráty jsou hrazeny z FNM s určitým časovým zpožděním - začlenění do státního sektoru má vliv na vládní deficit, ale i na dluh vládního sektoru FNM, ČKA - hospodaření nevstupuje přímo do SR, představují však fiskální rizika ČKA: nepřímé explicitní závazky ztráty, záruky a závazky spojené s převzetím pohledávek státem v rámci rehabilitačních a stabilizačních programů FNM: nepřímé implicitní závazky ztráty a závazky FNM podložené vládními vyhláškami ze zákona zanikne , právním nástupcem se stane ministerstvo financí Důvod vzniku - přechod od plánované k tržní ekonomice financováno buď přímo ze státního rozpočtu, nebo mimo státní rozpočet formou speciálních transformačních institucí Příjmy a výdaje jednotlivých institucí - ČKA: Ze SR jsou hrazeny ztráty, majetková újma za převzaté úvěry na družstevní bytovou výstavbu a úroky z úvěrů poskytnutých nemocnicím. FNM hradí úroky za některé zvýhodněné úvěry, ztráty ČKA vzniklé na základě příslušných vládních usnesení (ztráty z nabytí majetkových účastí, ztráty z úvěrů, ztráty z restrukturalizace některých podniků) a ztráty z tvorby rezerv k portfoliu České spořitelny. - FNM: Příjmy plynou prodeje majetku a akcií, emitování dluhopisů, dividend a úroků. Přitom byly vedeny zvlášť 2 účty pro malou a velkou privatizaci. Největší příjem v roce 2005 pocházel z privatizace Českého Telecomu (82,6 mld.). Výdaje představují mimo jiné dotace dalším mimorozpočtovým fondům (ČKA), splácení obligací a odstraňování ekologických škod. Celkové příjmy FNM za dobu jeho existence činily 633 mld. a výdaje 573 mld., vychází tedy aktivní saldo 60 mld. Jediný mimorozpočtový fond, který transfery nepřijímal, ale poskytoval. Dopad transformačních institucí na české veřejné finance Díky přesměrování některých výdajů mimo rozpočtový systém dosahováno vyrovnaných nebo méně deficitních rozpočtů. Pozornost se soustředila jen na státní rozpočet a byla vyvolávána "fiskální iluze" o nízkých deficitech (či dokonce přebytcích) a nízké zadluženosti. Navíc využívání státních garancí (max 8% předpokládaných příjmů) vytvářelo další implicitní veřejný dluh. Vláda od roku 1998 ve spolupráci se Světovou bankou vypracovávala reformní strategii optimalizována správa pohledávek a ztráty z fondů promítány do příslušných rozpočtů. důvody zrušení transformačních institucí - zvýšení transparentnosti - snížení administrativních nákladů spojených s řízením těchto institucí - dokončování privatizace A5 Popište fáze rozpočtového procesu na úrovni státu se specifikací rozpočtových zásad. Rozpočtová skladba a její význam. Rozpočtový proces pracovní postup členěný do etap či fází; kontinuální a víceletý; jeho produktem je rozpočet, který se pohybuje v operačním prostoru rozpočtového procesu; je vymezen legislativou, procedurami rozpočtové politiky a rolí aktérů Fáze rozpočtového procesu:

5 - návrh zpracovává MF, pro sestaven se využívá info: výsledky analýz plnění rozpočtu v běžném roce, rozpočtové prognózování, záměry hospodářské, sociální, měnové a devizové politiky vláda, záměry výdajů jednotlivých správců kapitol státního rozpočtu, předpověď eko vývoje, záměry zahraniční politiky - schvalování návrh podrobně a opakovaně projednáván ve vládě a parlamentních výborech, posléze předložen parlamentu ke schválení - realizace za realizaci odpovídají ty orgány, které rozpočet sestavují MF, realizaci plateb a příjmů zajišťuje ČNB - kontrola průběžná (MF předkládá zprávy Parlamentu), následná, závěrečná Rozpočtové zásady teorií zobecněná pravidla úplnost a jednotnost (nedoporučují se časté inovace) reálnost a pravdivost (pesimismus v příjmech, nedůvěra k požadavkům na výdaje) vyrovnanost publicita transparentnost každoroční sestavování a schvalování, jiné Rozpočtová pravidla obecná transformace zásad do aplikovatelné podoby institucionální určení navrhovatele rozpočtu, způsob vypracování výdajové stránky rozpočtu, přednost výdajů před příjmy, schvalování rozpočtu, omezení přesunů v rozpočtu, alokace výdajů, vymezení rezerv, rozpočtové provizorium, časové užití a účelnost výdajů, úhrady rozpočtově nezajištěných potřeb, sestavení a schválení procedury státního závěrečného účtu Rozpočtová pravidla konkrétní přeložená do paragrafů zákona,k případně dokumentů obcí a dalších veřejnoprávních institucí V ČR velká a malá rozpočtová pravidla Rozpočtová skladba jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při peněžních operacích spojených s řízením likvidity státního rozpočtu a při plánovaných a skutečných operacích rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti třídění odpovědnostní (podle kapitol SR) druhové (podle druhu daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, běžné dotace; běžné výdaje, kapitálové výdaje) odvětvové (podle odvětví zemědělství, průmysl, služby atd.), konsolidační (uvnitř veřejných rozpočtů, vzájemné započtení) Rozpočtové provizorium - při neschválení státního rozpočtu - řídí se rozpočtem minulého roku A6 Střednědobý rozpočtový výhled a jeho provázanost na státní rozpočet, státní závěrečný účet. Střednědobý výhled sestavován na 2 roky, sestavuje MF (v součinnosti se SK, úsc a SF) a předkládá vládě se schválení spolu se SR, vláda předkládá na vědomí Poslanecké sněmovně Výhled obsahuje - vývoj základních ukazatelů NH HDP a spotřebitelské ceny

6 - záměry vlády týkající se příjmů, výdajů a salda SR a SF - částky střednědobých výdajových rámců - celkové příjmy a výdaje SR a SF - příjmy a výdaje jednotlivých kapitol - výdaje na programy schválené vládou - výdaje na programy a projekty EU - přehled závazků FO a PO, za které se zaručily jménem státu OSS - v případě schodku předpokládaný způsob jeho financování Ze střednědobého výhledu vychází státní rozpočet Střednědobý výdajový rámec -celkové výdaje SR v návrhu SR se stanoví na základě střednědobého výdajového rámce -střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů na každý z roků, na které je sestavován střednědobý výhled, a stanoví jen na návrh vlády PS v usnesení k vládnímu návrhu zákona o SR, a to vždy jednou částkou; od částky se odečítají (přičítají) některé výdaje Státní závěrečný účet -zpracovává MF -předkládá návrh na řešení salda; do předkládá vláda na schválení PS -obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku -součástí jsou závěrečné účty kapitol předkládané PS samostatně jejich správci -přílohu tvoří údaje o hospodaření (úsc, závěrečné účty SF, přehled o státních fin. aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách, přehled o stavech fondů organizačních složek státu) Víceleté rozpočtování ČR -rozpočtové výhledy na dva roky, na více let: programy, státní záruky, programy a projekty EU -zpočátku rozpočtové výhledy měly jen orientační charakter a chyběla provázanost mezi rozpočtovým výhledem a státním rozpočtem -později v rámci EU doporučovaného fiskálního cílení byly zavedeny výdajové rámce (rozpočtové stropy) v rámci dokumentů SR a schvalované PS A7 Význam a charakteristika rozpočtových pravidel republiky (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Rozpočtová pravidla upravují: - tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu SR, státního rozpočtu a státního závěrečného účtu - příjmy a výdaje SR - státní finanční aktiva a pasiva - podmínky řízení státní pokladny a státního dluhu - finanční hospodaření organizačních složek státu a státních PO - podmínky zřizování SF - hospodaření s prostředky NF - finanční kontrolu Rozpočtová pravidla - konkretizují či vycházejí z teorií formulovaných rozpočtových zásad - mohou být koncipována v jednom zákoně nebo v několika samostatných zákonech - v ČR existují tzv. velká rozpočtová pravidla (státní rozpočet a fondy) a malá rozpočtová pravidla (územní samosprávné celky)

7 Střednědobý výhled - nový nástroj, sestavuje se na období 2 let následujících po roce, na který je předkládán rozpočet - obsahuje očekávané příjmy a odhadované výdaje - pokud očekává schodek rozpočtu, obsahuje i předpokládaný způsob financování Návrh zákona o státním rozpočtu - vypracovává Ministerstvo financí v součinnosti se správci kapitol, úsc a fondy A8 Popište státní rozpočet na rok 2007 a na rok Zaměřte se na příjmovou i výdajovou stránku, diskutujte problémy, meziroční podstatné změny. Státní rozpočet na rok 2007 VÝDAJE 5 největších: MPSV 426mld, Všeobecná pokladní správa 144 mld, MŠMT 121mld, MV 54mld, MO 53 mil 5 nejmenších: Rada pro televizní a rozhlasové vysílání 53 mil, Úřad pro ochranu osobních údajů 92 mil, Kancelář veřejného ochránce práv 94 mil, Energetický regulační úřad 115 mil, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 137 mil PŘÍJMY 524mld, z daňových daňové příjmy 871 mld (z toho povinné pojistné na důchody 294 mld), nedaňové 77mld, příjmy z EU 61mld. Nejvíce příjmů jde do kapitol MPSV 345 mld, Všeobecná pokladní správa MV 14 mld Do některých kapitol plynou různé příjmy Např. do MK neplyne nic příjmů, jen z nedaňových a z rozpočtu EU Příjmy SR (daňové 87%, kapitálové 0,25%, dotace 10%, DPH 19,85%, 12,45%, DPPO 12,9% Státní rozpočet na rok 2008 Ministerstvo financí počítá: příjmy v roce 2008 ve výši 1 036,5 mld, což znamená nárůst příjmů v loňským rokem

8 výdaje v roce 2008 ve výši 1 107,3 mld, taky dojde k nárůstu, ale procentuálně nižší nárůst než u příjmů. Deficit SR podle předpokladů dosáhne 70,8 mld. Počítá se taky tedy s dosažením deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95% (splnili bysme tak jedno s maastrichtských kritérií). Státní dluh podle odhadů v roce 2008 stoune ze současných 905,2 mld na 990,1 mld. Podíl státního dluhu na HDP pak bude 26,1% ( rok ,7%). Návrh rozpočtu obsahuje zapojení očekávaných finančních prostředků z rozpočtu EU ve výši 76 mld. Proti původnímu návrhu se přidala téměř 1 miliarda na školství podepsal prezident. Pozn: ČSSD a KSČM podala ústavní stížnost na reformu veřejných financí, kvůli poplatkům ve zdravotnictví, jsou podle nich v rozporu s LZPS, kde je garantováno bezplatná lékařská péče. A9 Příjmová stránka veřejný rozpočtů s důrazem na daňové příjmy. Jejich vývoj, jednoduchá a složená daňová kvóta, predikce daňových příjmů a faktory, které ji ovlivňují, specifika daňových výnosů jednotlivých daní. Harmonizace daní s EU. Příjmy státního rozpočtu -výnosy daní -pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti -výnosy cel; příjmy od organizačních složek státu a odvody PO -odvod zisku ČNB; sankce za porušení rozpočtové kázně -správní a soudní poplatky; úhrady za státní záruky -příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR -splátky návratných finančních výpomocí -peněžní dary organizačním složkám státu -výnosy z majetkových účastí státu -výnosy z CP -penále za neoprávněné použití prostředků NF -prostředky získané z NF -pokuty atd. Příjmy - nenávratné daně, dávky, poplatky, příjmy z výnosů privatizace... - návratné bankovní úvěr, emise cp - běžné primárně určeny k financování běžných výdajů - kapitálové na krytí kapitálových, investičních výdajů - daňové - nedaňové příjmy z vlastní činnosti (příjmy z podnikání, poplatky, příjmy z pronájmu majetku) a odvody případných přebytků příspěvkových organizací, sankční platby, příjmy z úroků a splátek půjček Daňové příjmy - daně povinné, zákonem stanoven platby nenávratného a neekvivalentního charakteru - cla jednorázově placené dávky při přechodu zboží přes hranice - poplatky platby, které povinně uhrazují FO a PO za úkony státních a místních orgánů, existuje zde jistá míra protihodnoty - pojistné na sociálním zabezpečení Daňová kvóta podíl daňových příjmů (státních a místních rozpočtů) na HDP ČR asi 38% - užší v čitateli pouze výnosy z daní a poplatků - širší zahrnuje i pojistné na sociální a zdravotní pojištění

9 - čím je daňová kvóta nižší, tím menší část celkově vytvořeného produktu proteče ve formě povinných plateb rozpočty Daně - podoba daňové soustavy je dána zákonem, jinak nesmí být žádný občan k platbě nucen Přímé daně - dopadají na konkrétní fyzické nebo právnické osoby, tzv. poplatníky, kteří jsou současně i plátci - důchodové daně daň z příjmu FO a PO - majetkové daně daň z nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitostí, silniční daň Nepřímé daně - plátci nemusí být subjekty, na které bezprostředně břemeno dopadá, mohou daň přesunout - univerzální DPH - selektivní spotřební daň z: minerální oleje, vína, piva, tabákových výrobků, líh - cla ekonomická povaha spotřebních daní, 75% jde do rozpočtu EU DPH - 9% a 19% - dělí se o ni obce, kraje a stát sdílená daň DPFO - sdílená daň do obcí přes 20% dle velikosti obce - 15% pro rok 2008, 12,5% pro rok 2009, ze superhrubé mzdy (hrubá mzda+soc.a zdr.pojištění) - nominální sazba dána zákonem - efektivní sazba ta, kterou skutečně platíme po odečtech DPPO - sdílená daň - 21% 2008, 20% 2009, 19% 2010 Daň z nemovitosti - svěřená daň 100% do příjmu obce Spotřební daně - na jednotku - výjimka od EU domácí pálení Ekologické daně - letos nově zavedené - daň z elektřiny, z pevných paliv, ze zemního plynu a některých dalších plynů. Vývoj daní - původně převážně naturální plnění, dnes peněžní platba - původně jako často dobrovolná plnění, dne zákonem vynucená platba - vývoj od nepravidelného, nahodilého výběru k pravidelnému placení - daně zpočátku podpůrný, doplňkový zdroj, dnes rozhodující příjem - původně účelově zaměřené platby - u přímých daní převažovaly daně majetkové či daně z hlavy - v ČR do roku 1993 stará soustava Daňové určení - státní daně plynou do státního rozpočtu - svěřené plynou do místních rozpočtů, ale rozhoduje o nich centrum - místní příjem místních rozpočtů, rozhodují o nich místní orgány Problematika odhadu budoucích příjmů - vývoj základních ekonomických faktorů - jak se projeví zákonné úpravy

10 - hlavní faktory vlivu: HDP, inflace, úroveň mezd, struktura spotřeby domácností i podniků, výše dovozů, počet ekonomicky aktivních obyvatel Příjmy x výdaje - globální charakter rozpočtové příjmy jsou společným bezrozdílným zdrojem na úhradu výdajů - ekvivalentní přístup existuje účelová vazba mezi příjmy a výdaji Harmonizace daní s EU - v oblasti přímých daní splňuje ČR většinu požadavků EU - jisté rezervy zůstávají u dvojího zdaňování dividend - nepřímé daně hlavně skupina zboží v 5% sazbě - DUTY/TAX FREE obchody na silničních přechodech - změna zdanění cigaret ze specifické daně na kombinaci specifické a valorické - snižování sazby daní u PO a FO - zavedeno kolkování cigaret a alkoholu A10 Charakterizujte strukturu nedaňových veřejný příjmů včetně aplikace na podmínky ČR. Jejich klasifikace a pojetí v ČR. Třídění podle rozpočtové skladby. Proces konsolidace veřejných financí. nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti vládních institucí - odvody případných přebytků příspěvkových organizací - přijaté sankční platby - příjmy z úroků a splátek třídění odpovědnostní (podle kapitol SR) druhové (podle druhu daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, běžné dotace; běžné výdaje, kapitálové výdaje) odvětvové (podle odvětví zemědělství, průmysl, služby atd.), konsolidační (uvnitř veřejných rozpočtů, vzájemné započtení) Konsolidace veřejných financí Fiskální konsolidace přijaté vládou má za cíl v ČR odstranění nadměrného schodku. Vláda ČR tuto strategii fiskální konsolidace i nadále dodržuje, tak aby od roku 2008 plnila udržitelným způsobem maastrichtská konvergenční kritéria. Fiskální konsolidace a změna struktury výdajů zejména v mandatorní oblasti povede i ke zvýšení kvality veřejných financí. Fiskální konsolidace se bude opírat v rozhodující míře o konsolidaci výdajové strany veřejných financí prostřednictvím zastavení nárůstu výdajů, zejména sociálních. Opatření na příjmové stránce Změna trendů mandatorních výdajů spolu se změnou kvality výdajové struktury umožní postupně snižovat daňové zatížení a posunovat dále jeho strukturu směrem k nepřímému zdanění. Opírat se bude o následující hlavní opatření. Daně z příjmů -jednotná sazba daně z příjmů u fyzických i právnických osob ve výši 17 až 19 % a současně zvýhodnění rodin s dětmi a nízkopříjmových skupin obyvatel -redukovat významně počet výjimek a odečitatelných položek -zjednodušit systém odpisování, zejména u malých organizací

11 Daň z přidané hodnoty -základní sazba DPH bude ve výši 17 až 19 % -současně se snížením základní sazby DPH bude změněna snížená sazba tak, aby byla únosná i pro sociálně slabé skupiny obyvatel Ostatní daňová opatření -rušení daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací (s výjimkou osob, které nejsou v příbuzenském vztahu), z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí ze zemědělské půdy -zrušení minimální daně pro živnostníky (OSVČ) Ekologické daně -požadavky EU pro zavedení, od ledna daň z elektřiny, daň z uhlí, daň ze zemního plynu. Nejdříve nízké sazby, později postupné zvyšování. Sociální pojištění -snížit sazbu pojistného sociálního v rozsahu výnosu ekologických daní -snížit vyměřovací základ pro pojistné soc. a zdrav. pojištění OSVČ na 35 % Daňová správa mzdy Ostatní příjmy -zavést maximální vyměřovací základ (strop) pro pojistné ( ) -umožnit firmám do 50 zaměstnanců si zvolit možnost částečné refundace výdajů na náhradu mzdy ze státního rozpočtu při nesníženém pojistném. -sníží se počet pro výběr daní, zamezení daň.únikům, posílit motivaci, zvýšit daň.výnosy, zrušení registračních pokladen, zavedení superhrubé -privatizace (ČSA, Letiště Praha, Česká pošta, ČD, ČEZ) -elektronické mýtné, mikrovlnné a satelitní technologie-zpoplatnění všech dálnic a vybraných silnic. -zjednodušení systému pro čerpání z fondů EU Opatření na výdajové straně Hlavním nástrojem konsolidace veřejných rozpočtů a dosažení stanovených rozpočtových cílů je zpomalení růstu mandatorních výdajů, zejména sociálních. Vláda se v programovém prohlášení zavazuje regulovat vývoj mandatorních sociálních výdajů, které ve státním rozpočtu na rok 2007 tvoří téměř 80% celkových mandatorních výdajů. Cílem je, aby schodky veřejných financí nepřesáhly stanovené cíle a celkové mandatorní výdaje v roce 2010 představovaly méně než 50 % státního rozpočtu. Následující úsporná opatření: -moratorium na přijímání zákonů zvyšujících mand. výdaje -odstranit aut. valorizační schémata, s výjimkou důchodů -snižovat počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně -zvýšení transparentnosti a adresnosti soc. dávek -změnit systém nemocenského pojištění zavedením třídenní karenční lhůty -zavést flexibilní rodičovské a mateřské dovolené s degresivní platbou v průběhu let -vyhodnotit vazbu výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účasti v projektech dalšího vzdělávání -odstranit demotivaci kvůli soc.dávkám A11 Kapitoly SR. Úkoly správců kapitol. MF ČR a jeho kompetence v oblasti přípravy rozpočtů, státní pokladny, daní a cel. Kapitoly jsou ministerstva Rozpočet kapitol rozpočtové příjmy a výdaje správce kapitoly; příjmy a výdaje OSS v jeho působnosti; příspěvky a dotace na reprodukci majetku PO a odvody PO v jeho působnosti; dotace a návratné finanční výpomoci ze SR pro FO a PO na úkoly a činnosti, které jsou v působnosti SK; rozpisové rezervy

12 Zvláštní kapitoly všeobecná pokladní správa (příjmy a výdaje všeobecného charakteru, součástí je i vládní rozpočtová rezerva) státní dluh operace státních finanční aktiv kapitoly PS Senát Kancelář prezidenta republiky atd. Správci kapitol: a) poskytnout ministru financí a předsedovi Úřadu pro veřejné informační systémy potřebnou součinnost a potřebné podklady pro zabezpečení činnosti b) uskutečňovat od 1. září 2002 veškeré objednávky a nákupy informačních a komunikačních technologií do 2 mil. Kč (veřejné zakázky malého rozsahu, o zadávání veřejných zakázek), pro použití ve veřejné správě s využitím elektronického tržiště na webové adrese ustavené za tímto účelem Úřadem pro veřejné informační systémy a o zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím elektronického tržiště. Kompetence MF: příprava rozpočtů: navrhuje je stát. pokladna: viz níže daně: navrhuje změny v návrzích zákona a tyto návrhy překládá nejprve vládě a poté Sněmovně cla: závisí na komunitárním právu, jsme v celní unii Řízení státní poklady ČNB vede MF souhrnný účet běžného hospodaření st. pokladny: - příjmové a výdajové účty SR, účty státních finančních aktiv, zůstatky na účtech FÚ, účet řízení likvidity státní pokladny, účet mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, účet státních právnických osob, účet státních fondů, účet dalších fondů - pokladní nesoulad mezi P a V do výše 6% celkových výdajů SR řeší MF přijetím úvěru nebo prodejem státních dluhopisů nebo formou finanční výpomoci vrácení do konce roku - přebytky na účtech SP krátkodobé investice do státních dluhopisů nebo CP ČNB A12 Veřejné výdaje, definice a měření, funkce veřejných výdajů, třídění VV VV klíčový nástroj veřejných politik; vládní nákupy statků a služeb; transferové platby; výdaje související s realizací základních funkcí vlády na všech jejích úrovních velikost VV podíl na HDP pružnost VV ukazatel pružnosti výdajů ve vztahu k HDP (procentní změna VV/ procentní změna HDP) marginální sklon veřejného sektoru k HDP - přírůstek výdajů v procentech k procentnímu přírůstku HDP příčiny růstu VV změna preferencí, demografická struktur, urbanistický faktor, geografický faktor, technicko-technologické změny, inflace, demonstrační efekt, fiskální iluze základní funkce VV: alokační (rozhodování o umístění VV, o velikosti a struktuře; portfolio statků z veřejného sektoru a soukromého sektoru) redistribuční (normativní přístup: shoda na snižování nerovností; přerozdělování, které má vést ke zmírnění sociálních a důchodových nerovností ve společnosti)

13 stabilizační (nástroj makroekonomické politiky sloužící k dosažení plné zaměstnanosti a ekonomického růstu) dále pak regulační, kontrolní, stimulační třídění VF - učebnicové běžné a kapitálové, návratné a nenávratné, plánované a mimořádné, dle funkcí státu, dle úrovně veřejných rozpočtů - rozpočtová skladba viz otázka č. 5 - zákony (rozpočtová pravidla) - nemandatorní, mandatorní, kvazimandatorní - mezinárodní členění A13 ČR Mandatorní výdaje, vývoj mandatorních výdajů a kvazimandatorních výdajů SR Mandatorní výdaje - jsou dány zákony a mezinárodními smlouvami - sociální transfery rok mld. důchody (průměrná výše 8,5 tis.kč), nemocenské pojištění - Vodičkovy schody - Státní fond rozvoje bydlení asi 1,4% HDP - výdaje na dluhovou službu Ostatní mandatorní výdaje - z jiných právních norem - ze smluvních závazků Kvazimandatorní výdaje - aktivní politika nezaměstnanosti - kapitoly Ministerstva obrany - mzdy organizačních složek státu a příspěvkových organizací Pojem mandatorní výdaje v roce 1998 zavedl Miloš Zeman Vývoj mandatorních výdajů Mandatorní výdaje neustále rostou a nově účinná reforma VF by tuto tendenci měla zmírnit. A14 Veřejné politiky bez přímých fiskálních dopadů. Typologie v ČR, jejich vývoj, pozitiva a negativa Veřejná politika je pokus poznávat a jednat podle chování skupin lidí. Vláda a její obvyklé cíle mají zvětšit bohatství a sílu pravítek a bohatý, nadějně tím, že také zvětší zdraví a zdar společnosti. Velmi důležitá, centrální část veřejné politiky má pokusit se ujišťovat, že zájmy bohatých a silných lidí jsou nikdy podporované bolestí, bídou nebo utrpením v jiných skupinách.

14 A15 Důchodové zabezpečení, vývoj příjmů a výdajů a extrapolace do budoucnosti, krátkodobá řešení vyrovnanosti účtu DZ. Dlouhodobá řešení vyrovnanosti DS novela zákona prodlužuje důchodový věk na 63 let, ruší dočasně krácené předčasné důchody, redukuje hodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění, umožňuje souběh důchodu a výdělečné činnosti Problémy míra solidarity, stárnutí populace, příjmy a výdaje systému, zvýhodnění OSVČ oproti zaměstnancům, předčasné důchody, rozsah náhradních dob, nepodařilo se realizovat třípilířový systém, nepodařilo se vytvořit Sociální pojišťovnu, nevyřešeni důchodci z rozdělení federace Současnost reformy u nás: jen se diskutuje, vznik Bezděkovy komise, loni ukončili činnost a vydali zprávu Bezděkova komise: závěry: současný systém neudržitelný, nutnost pokračován v reformách shoda na zvyšování hranice odchodu do důchodu možnost zapojení fondového pilíře A16 Pozitiva a negativa PAYGO a fondového systému. Model NDC. Plánovaná reforma a názory politických stran na ni. DB PAYG > důchody + administrativa = počet EA * průměrný vyměřovací základ * příspěvková sazba - nejdříve se určí dávka, potom se hledají finance - jednotná výměra 1470 Kč, procentní výměra, odvozená z dosahovaných výdělků a délky doby pojištění - složení důchodu pevná složka + pohyblivá složka (podle posledních 10 let) - věk odchodu do důchodu muži 60 let, bezdětná žena 57 let, ale prodlužování výhody příjmová solidarita, rizika nese stát, nízké administrativní náklady, indexace automatická (odolný vůči inflaci) nevýhody citlivost na demografické změny, náchylnost k politickým zásahům, nízká motivace, obtížnost změny zralého systému DC FONDY > (příspěvek + zhodnocení)/naděje na dožití = důchod + administrativa výhody vyšší zásluhovost, preference jednotlivců, průhlednost, transparentnost, konkurence = vyšší kvalita služeb, vyšší odolnost vůči demografickým rizikům nevýhody rizika nesou účastníci, obtížná předvídatelnost dávek, solidarita je potlačena, vyšší náklady na administrativu, finančně náročný přechod, rizika inflace, rizika politických turbulencí NDC > (příspěvek + zhodnocení)/naděje na dožití = důchod + administrativa výhody vazba příspěvek dávka, vhodný v případě málo rozvinutého kapitálového trhu, snadný přechod oběma směry, trh práce nevýhody příliš složité?, odtržení příjmové a výdajové strany absorpce demografických změn, náročné na vstupní data a fungování IS, vměšování politiky

15 DB Fondový vyskytuje se zřídka, zaměstnanecké penzijní plány Reforma českého důchodového systému - parametrická zvýšit příjmy (sazba pojistného, odchod do důchodu, nezaměstnanost), snížit výdaje (snížení důchodu, odchod do důchodu) - systémová změna systému (příklon k FDC, přechod na NDC), migrační politika, propopulační politika Příklon k FDC možnost vyvázat část pojistného do nově vzniklých fondů nebo navýšit současně platby Přechod k NDC nulová redistribuce, ale garance minimálního důchodu (4920 Kč v 67 letech), stát omezeně platí za nepříspěvkové doby, každoroční indexování podle nárůstu objemu zaplaceného pojistného, minimální věková hranice 62 let, jinak 67 let pravidelné úpravy hranic Reforma v ČR dnes dlouhodobě neřešený problém diskutuje se od 1996, vznik Bezděkovy komise POLITICKÉ STRANY další parametrické reformy, systémová reforma začne být diskutována po volbách, Bězděkova komise vytvořila nejrozsáhlejší analytický materiál A17 Všeobecné zdravotní pojištění. Příjmy a výdaje systému vzp. Organizace působící v systému a struktura finančních plateb mezi nimi - výdaje na zdravotnictví 7,3% HDP z toho asi 6,5% HDP veřejné výdaje - více soukromých výdajů USA, Mexiko, Korea (hlavně zaměstnanecké pojištění, soukromý trh s pojišťovnami) - v ČR systém povinného zdravotního pojištění - zdravotní pojišťovny 8 a VZP Příjmy zdravotních pojišťoven - od zaměstnavatelů - občané - stát (platí na nezaměstnané, děti, studenty) Výdaje zdravotních pojišťoven - poskytovatelům služeb (155 mld.) Příjmy poskytovatelů služeb - od zdravotních pojišťoven - od státu - od občanů - od územně samosprávných celků Skupiny přispívající do systému - zaměstnanci a zaměstnavatelé - osoby samostatně výdělečně činné minimum, vychází se z poloviny průměrné mzdy 2 roky zpátky - osoby bez zdanitelných příjmů minimální mzda x 13,5% - stát administrativně stanovená částka x 13,5% Rok účastníků pojištění z toho u VZP Problémy - dvě skupiny pojištěnců do a nad 60 let - od roku 2005 změny 18 skupiny (po 5 letech), počítá se nákladový index, každá pojišťovna dostane průměrné náklady na pojištěnce

16 - ale nákladný pojištěnec přesáhne 30ti násobek průměrných nákladů pojišťovna má nárok na doplatek - v přechodných letech 2005 a 2006 přerozdělování podle nového i starého systému Pohledávky VZP - odkupuje je ČKA A18 Aktuální problémy současného systému vzp a možnosti jeho řešení. Reforma zdravotnictví SK Na rozdíl od nestátních pojišťoven si VZP nevybírá klienty sama, neurčuje si tak klienty, kteří jsou méně nemocní apod. VZP navíc ze zákona plní další povinnosti. Hospodaření VZP je pod trvalou kontrolou správní a dozorčí rady a pak také subjekty ze strany státu. V současné době se nejčastěji hovoří o tom, že VZP neplatí včas lékařům a nemocnicím. Řešení zůstává otázkou Politici se tímto ožehavým tématem nechtějí příliš zabývat a vyhýbají se mu. Současná vláda provedla nepopulární reformu. 30 Kč za recept 30 Kč za návštěvu lékaře 60Kč/den v nemocnici 90Kč návštěva pohotovosti zároveň je však stanoven max limit, který občané zaplatí 5000Kč, přeplatky jim budou vráceny. Základní problémy zdravotnictví na Slovensku: 1. nerovnováha mezi dostupnými finančními prostředky a poptávkou 2. efektivita nakládání s finančními prostředky 3. efektivita řízení resortu 4. přezaměstnanost zdravotnického personálu 5. logické chyby v systému zdravotnictví Základní cíle reformy zdravotnictví (začíná v roce 2002): 1. tvorba systému flexibilních nástrojů na uskutečňování zdravotní politiky 2. změna postavení státu z účastníka na regulátora 3. zvýšení odpovědnosti pacienta 4. vyrovnané a finančně udržitelné hospodaření 5. zvýšení kvality a tvorba konkurenčního prostředí Klíčová opatření reformy: 1. oddlužení zdravotnictví 2. zavedení poplatků za služby spojené s poskytováním zdravotní péče 3. přeměna zdravotních pojišťoven na akciové společnosti 4. zavedení tvrdých rozpočtových pravidel pro všechny subjekty v systému 5. možnost flexibilně definovat míru veřejných zdrojů v systému Reforma: Základem reformy bylo schválení 6 reformních zákonů, které nabyly platnosti Stabilizační opatření cílem je omezení nadbytečné spotřeby zdravotnických služeb a léků a zastavení růstu dluhu. -> zavedení paušálních poplatků za služby ve zdravotnictví. Byla přijata také nová klasifikace léčiv. Byl přijat zákon k oddlužení zdravotnictví, který omezil ručení státu za závazky zrušené zdravotní pojišťovny. V roce 2003 byla zřízena společnost Věřitel a. s., pomocí které oddlužují zdravotnická zařízení. 2. Systémová opatření

17 Veřejné pojištění je v něm obsažen základní balík zdravotní péče, který je poskytován bezplatně. Výše odvodu 14%. Individuální pojištění (dobrovolné) umožňuje získat nadstandardní péči, která je z části hrazena pacientem (5% 100%). Katalog zdravotních výkonů. 3. Síťová opatření - nemocnice I. a II. Typu přešly od do pravomoci měst a samosprávných krajů, - stát si zatím ponechal jen větší nemocnice tzv. III. typu, fakultní nemocnice a specializované ústavy - zakladatelem a. s. bude stát, který se stane vlastníkem 51% akcií Úprava reformy novou vládou: - zrušení poplatků za návštěvu lékaře a pobyt na nemocničním lůžku - snížení poplatku za recept na 5 Kč - zastavení transformace nemocnic na a. s. - snížení sazby DPH na 10% u léků a vybraného zdrav. materiálu - zrušení Katalogu zdravotních výkonů A19 Důvody přijetí Koncepce reformy veřejných rozpočtů ČR ( ) a její hlavní směry a oblasti. Hlavní opatření na příjmové a výdajové straně. Parametrické a strukturální změny. reforma veřejných rozpočtů, reforma důchodového systému, reforma zdravotního systému, reforma rozpočtové politiky Příčiny reformních snah rostoucí objem finančních prostředků v rozpočtech; fiskální nerovnováha (narůst deficitu a veřejného dluhu); nutnost objektivizace a identifikace výdajů v rozpočtech; nevyhovující struktura rozpočtu neumožňující efektivní rozhodování (horizont sestavování, struktura oblasti); probíhající změny v systému řízení veřejného sektoru Základní cíle rozpočtového (výdajového) výhledu - zlepšit makroekonomickou bilanci na základě vývoje konzistentního a reálného výdajového rámce - zlepšit alokaci zdrojů směrem ke strategickým prioritám - zvýšit snahy o předpověditelnosti politiky a financování - poskytovat výdajovým organizacím striktní rozpočtové limity společně se zvýšenou autonomií v rozhodování o těchto prostředcích Předpoklady pro efektivní fungování - spolehlivost prezentovaných odhadů hospodářského vývoje a dalších podkladů - dostatek informací - reálné stanovení limitů - vhodná struktura rozpočtu - disciplína v systému autonomie, erudice, kontrola Reforma veřejných rozpočtů v ČR dokument schválen vládou v roce důvody vnitroekonomické riziko domácího ekonomického vývoje; zmenšování prostoru pro realizaci vládních rozpočtových priorit, pokles prostoru pro investice; neexistence zabudovaných nástrojů pro zvrácení těchto nepříznivých tendencí - důvody vnější (integrace do EU/EMU) ztráta dobré výchozí pozice ČR; absolutní rozpor s principy platnými v EU; penalizace finančními trhy z důvodu nedůvěry ve zdravý fiskální vývoj - nové metody sestavování, realizace a hodnocení rozpočtu, zásadní změny v systému mandatorních výdajů a důsledné uplatňování principu subsidiarity

18 Příjmová a výdajová opatření ve státním rozpočtu dle reformy - aktivní opatření na straně příjmů 71,2 mld. - aktivní opatření na straně výdajů 199 mld. - aktivní opatření celkem 270,2 mld. Rizika dalšího pokračování reformy - nemocenské pojištění; sektor zdravotnický; důchod pojištění; střednědobý výdajový rámec; počty a platy státních úředníků; nastavení částek důchodového minima; státní sociální podpora; oblast sociální péče Reforma nesmí být vnímána jako jednostranná akce ministerstva financí, jdoucí proti zájmům výdajových resortů. Jedině kolektivní odpovědnost celé vlády za fiskální reformu umožní nalézt žádoucí úspory a současně vytvořit prostor pro realizaci vytyčených vládních výdajových priorit Konkrétní cíle reformy - podpora hospodářského růstu s cílem dosáhnout jeho zrychlení (podpora nabídkové strany) - posílení konkurenceschopnosti ČR - podpora vzdělanosti - podpora rodin s dětmi se zaměřením na pracující rodiny (daňový bonus) Snížení základní sazby DPH - snížila se základní sazba DPH z 22% na 19 % - sociálně citlivé položky zůstávají ve snížené 5% sazbě potraviny a nápoje, léky, dodávky tepla, knihy, noviny, autosedačky, pleny atd. Podpora rodin s dětmi - společné zdanění manželů s dětmi přispěje k podpoře rodin, které žijí ve společné domácnostmi s dětmi, jedná se o snahu zamezit negativnímu demografickému vývoji české populace - zavedení daňového bonusu Podpora podnikání - v roce 2006 firmy platí nízkou efektivní daň - zjednodušení administrativních úkonů spojených se zahájením a v průběhu podnikání, zřízení centrálního místa pro registraci a kontakt s úřady - zrychlení odpisů Podpora vědy a výzkumu - snížení daňového zatížení veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí - zavedení možnosti odpočítávat od základu daně dary veřejným vysokým školám a veřejným výzkumný institucím až do výše 10% základu daně Omezení daňových úniků - zamezení prodeje tabáku a lihovin na tržištích - zavedení registračních pokladen - povinné značení lihu - omezení plateb v hotovosti - finanční policie Komplexní reforma VEFI by měla zahrnovat - reformu veřejných rozpočtů - reformu sociálního systému, zejména důchodového systému - reformu zdravotního systému A20 Reforma veřejných financí Hlavní změny na příjmové a výdajové straně rozpočtů. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v ČR.

19 Reforma Veřejných financí Reforma veřejných rozpočtů (SR, rozpočty mimorozpočtových fondů, územní rozpočty) Reforma důchodového systému Reforma zdravotního systému Reforma rozpočtové politiky Příčiny: rostoucí objem finančních prostředků v rozpočtech fiskální nedována nutnost objektivizace a identifikace výdajů v rozpočtech nevyhovující struktura rozpočtu neumožňující efektivní rozhodování probíhající změny v systému řízení veřejného sektoru Cíle rozpočtového výhledu: konzistentního a zlepšit makroekom.bilanci na základě vývoje reálného výdajového rámce zlepšit alokaci zdrojů směrem ke strategickým prioritám, zvýšit snahy o předpověditelnost politiky financování poskytovat výdajovým organizacím striktní rozpočtové limity společně se zvýšenou autonomii v rozhodování o těchto prostředcích Předpoklady: spolehlivost prezentovaných odhadů hosp.vývoje a dalších podkladů dostatek informací reálné stanovení limitů vhodná struktura rozpočtu disciplína v systému: autonomie, erudice, kontrola ZÁKLADNÍ PRINCIPY REFORMY VEFI 1. základní myšlenky reformy: -posílit adresnost soc.systému, zvýšit efektivnost ostatních VV a snížit míru zásahů do ekonomiky -uspořené prostředky využít na plošné snížení daňové sazby 2. těžiště na výdajové straně: veřejných rozpočtů, zejména v oblasti mandatorních výdajů 3. postupné snížení daňové zátěže a zjednodušení daňového systému 4. řešení dlouhodobých fiskálních tlaků prostřednictvím reformy důchodového systému a zdravotnictví. 5. dodržování fiskálních pravidel: režim fiskálního cílení a střednědobé výdajové rámce Cíle reformy: -snížit vládní deficit a zastavit nárůst vládního dluhu -zvrátit neudržitelné trendy vládních výdajů a posílit jejich efektivnost -plošně snížit daňové zatížení, omezit administrativní zátěže a daňové distorze zjednodušením daňového systému -reformovat důchodový systém a zdravotnictví -SR byl oporou pomoci vhodného nastavení daňových sazeb -podporovat rodiny s dětmi -přistupovat sociálně citlivým způsobem k ekonomicky neaktivním -dodržovat závazky vůči EU, využít prostředky z fondů EU Návrhy změn v sociální oblasti systém sociálních služeb zpřístupnění podmínek poskytování příspěvků stát bude poskytovat krajům dotace ze SR dotační procesy upraví nařízení vlády zaměstnanost fixní částky na podporu zaměstnávání osob se zdrav.pojištěním

20 zpřísnění vyplácení podpor v nezaměstnanosti nemocenské pojištění odložení účinnosti na důchodová reforma viz penzijní systém další etapy reformy soc.systému: propojení trhu práce se soc.systémem: podpora aktivního chování, přísnější tresty za práci načerno rodinná politika: vytvoření vhodných podmínek jak pro rodiče, kteří chtějí zůstat doma s dětmi na rodičovské, tak i pro ty rodiče, kteří chtějí skloubit pracovní dráhu a výchovu malých dětí negativní daň: zjednoduší soc. systém, sníží počet soc.dávek a bude více motivující, protože odstraňuje skokovou změnu při překročení určité výše příjmů (čistá mezní míra zdanění bude max.lineární) vytvoření systému, kdy práce i za nízkou cenu bude vždy výhodnější, než pobyt na soc.dávkách národní úřad pro zaměstnanost a soc.správu specializovaná státní správa na bázi stávajících ÚP -obec.úřady se oddělí od výkonu stát.správy v soc.oblasti -úřad bude komplexně zaměřený na klienta v oblastech zaměstnanosti, soc.dávek -centralizace informací a decentralizace činností -propojení informačních systémů a provázání postupů v jednotlivých oblastech umožní efektivnější práci s klientem -umožnění lepšího přehledu o občanovi, o motivaci, schopnosti Návrhy změn v daňové oblasti DPH zvýšení sazby z 5% na 9% -ze sociálních důvodů zachována snížená sazba -zvyšování podílu nepřímých daní a snižování podílu přímých daní Toto zvýšení sazby bude mít za následek zvýšení ceny potravin, léků, jízdného, vstupného na kulturní a sportovní akce, ubytování v hotelech či koupě bytu. Ekologická daň Snížená sazba uplatňovaná na ekologická paliva (9%) -ochrana životního prostředí -podpora lokálních výrobců ekologických paliv -snížení nákladů na vytápění -podpora udržitelného rozvoje Daň z příjmů právnických osob Snížení sazeb 21% pro rok % pro rok % pro rok 2010 Výše zmiňované snížení sazeb má za cíl zatraktivnění České republiky pro investice, příliv zahraničních investic. Daň z příjmů fyzických osob Změna sazeb ze současných 12%, 19%, 25% a 32% na jednu pro všechny stejnou sazbu -15% pro rok 2008 ze superhurbé mzdy 23,1% ze mzdy -12,5% pro rok 2009 ze super hrubé mzdy 19,5% ze mzdy Jde ale o procento z tzv. superhrubé mzdy, která představuje hrubou mzdu a sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Ve výsledku -omezení k daňovým únikům podpora ochoty podnikat sleva na dani: Kč, zvýhodnění na dítě Kč, na druhého z manželů Kč

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS)

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS) Obsah Fiskální politika Systém veřejných rozpočtů Státní rozpočet Funkce FP Druhy FP, Formy FP Lafferova křivka Fiskální politika Politika, která k ovlivňování ekonomiky využívá specifický systém veřejných

Více

Rozpočtová soustava a rozpočtová pravidla

Rozpočtová soustava a rozpočtová pravidla Obsah přednášky Rozpočtová soustava a rozpočtová pravidla 3. přednáška z předmětu Veřejné finance I. Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. Struktura rozpočtové soustavy ČR Rozpočtový proces Rozpočtová pravidla

Více

Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů

Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra národního hospodářství Veřejné finance Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů 2. přednáška 10. března 2008 Soustava veřejných

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Téma: Státní rozpočet 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání 4. ročník

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Funkce veřejného sektoru ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ POTŘEB VS VEŘEJNÉ ROZPOČTY rozpočtová soustava Ekonomická funkce (zaměstnanost, sluţby na neziskovém pr

Funkce veřejného sektoru ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ POTŘEB VS VEŘEJNÉ ROZPOČTY rozpočtová soustava Ekonomická funkce (zaměstnanost, sluţby na neziskovém pr Rozpočtová soustava Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová Funkce veřejného sektoru ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ POTŘEB VS VEŘEJNÉ ROZPOČTY rozpočtová soustava Ekonomická funkce (zaměstnanost, sluţby na neziskovém

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Management veřejných výdajů a rozpočtová politika Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Základy financování VS (vazba na VF a FRR) ÚVOD Veřejný sektor ve vyspělých zemích rozhoduje o alokaci značné části disponibilních zdrojů

Základy financování VS (vazba na VF a FRR) ÚVOD Veřejný sektor ve vyspělých zemích rozhoduje o alokaci značné části disponibilních zdrojů Základy financování VS (vazba na VF a FRR) ÚVOD Veřejný sektor ve vyspělých zemích rozhoduje o alokaci značné části disponibilních zdrojů společnosti, a tak není divu, že problematika jeho financování

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více