VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

2 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, základní údaje o hospodaření školy se uvádějí za kalendářní rok. Výroční zpráva byla do 15. října projednána ve školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ředitelem školy zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě ve škole. Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, která ukládá příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru školství, mládeže a sportu nejpozději do 31. října. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 ADRESA: Legionářů 402, Příbram VII ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj, Zborovská 11, PRAHA 5 IČO: IZO ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY: ČÍSLO TELEFONU: ČÍSLO FAXU: KONTAKTY: OVÁ ADRESA: WWW STRÁNKY: ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Iva Kadeřábková (tel.: ) ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY PRO EKONOMICKÝ A PROVOZNÍ ÚSEK: RNDr. Petr Hrubý (tel.: ) ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY PRO PEDAGOGICKÝ ÚSEK: Mgr. Josef Doležal (tel.: )

3 2 SEZNAM ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402: RNDr. Petr Hrubý předseda (zástupce pedagogů) Mgr. Jana Štědronská zástupkyně (zástupce pedagogů) Svatopluk Chrastina zástupce zřizovatele Ing. Bohumil Kortus zástupce zřizovatele Matěj Kratochvíl zástupce plnoletých žáků Ing. Soňa Nohelová - zástupce rodičů nezletilých žáků DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ: Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne pod č. j. 8473/06-21 s účinností od s označením druhu školy: střední škola. Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne pod č. j / s účinností od s novým zápisem do školního rejstříku: dobíhající obor vzdělání K/801 Gymnázium - všeobecné je nahrazen denní formou vzdělávání K/81 Gymnázium. Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne pod č. j /2007/KUSK s účinností od s označením o stanovení počtu žáků pro osmileté studium K/81 s nejvyšším povoleným počtem žáků: 480. Dodatek zřizovací listiny č. 5 ze dne pod č. j /2008/KUSK s novým názvem příspěvkové organizace Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vydaný zřizovatelem Středočeským krajem. Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne pod č. j / s účinností od s novým zápisem do školského rejstříku označením právnické osoby Gymnázium, Příbram, Legionářů 402. Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne pod č. j / s účinností od s novým zápisem do školského rejstříku: dobíhající obor vzdělání K/401 Gymnázium - všeobecné je nahrazen denní formou vzdělávání K/41 Gymnázium. Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne pod č. j /2008/KUSK s účinností od s novým zápisem do školského rejstříku: obor vzdělávání K/41 Gymnázium má povolen nejvyšší počet žáků v oboru 408. Ministerstvo kultury vydává dne Osvědčení o evidenci knihovny s evidenčním číslem: 6373/2008 pro Knihovnu a studovnu Gymnázia Příbram, základní knihovna. 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (Dodatek č. 1 vydaný Středočeským krajem pod č. j. OŠMS/22495/2002 ze dne 5. prosince 2002). Hostinská činnost (Dodatek č. 2 vydaný Středočeským krajem pod č. j /2003/ŠKO ze dne 17. září 2003).

4 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje (Dodatek č. 3 vydaný Středočeským krajem pod č. j /2005/ŠKO ze dne 27. června 2005) Výuka jazyků, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání (Dodatek č. 4 vydaný Středočeským krajem pod č. j /2005/ŠKO ze dne ). Změna názvu a sídla příspěvkové organizace na Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 (Dodatek č. 5 vydaný Středočeským krajem pod č. j /2008/KUSK ze dne ) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů (Dodatek č. 6 vydaný Středočeským krajem pod č. j /2011/KUSK ze dne 6. června 2011). Střední škola sdružuje gymnázium s cílovou kapacitou 1000 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 600 jídel. Gymnázium vyučuje studijní obory v denním studiu: K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky K/81 Gymnázium, délka studia 8 let Ve školním roce 2012/13 studovalo v dvaceti třídách 578 žáků. Školní jídelna s cílovou kapacitou 600 jídel nabízí každodenně dva druhy jídel a různé druhy salátů. V roce 2013/14 jídelnu navštěvovalo 520 žáků. Pro cizí strávníky jídelna nevaří. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU I v uplynulém školním roce pokračovala snaha o další zlepšování materiálně technických podmínek pro výuku. Vzhledem k tomu, že provozní náklady stačily pouze na zajištění chodu školy, byly ke zlepšení materiálních podmínek využívány především omezené zdroje z ONIV přímých a finanční prostředky získané zapojením školy do rozličných projektů. V první řadě se jednalo o projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Do konce školního roku 2013/2014 byly v rámci tohoto projetu zakoupeny učební pomůcky pro výuku biologie, chemie a fyziky za tis. Kč. Jednalo se především o experimentální soupravy pro žáky, demonstrační soupravy na fyziku, přístroje a pomůcky do chemické laboratoře a do učebny biologie, biologické a geologické modely, literaturu a pomůcky na mikroskopování. Ve školním roce 2014/2015 se počítá s nákupem dalších pomůcek a s modernizací učeben fyziky a přírodních věd v hodnotě téměř 2 mil. Kč. Z prostředků projektu Comenius byla novou výpočetní technikou vybavena učebna pro podporu výuky s ICT, která bude dále k dispozici pro realizaci tohoto dlouholetého projektu na naší škole.

5 4 V závěru roku 2013 byl z prostředků mimořádné dotace od zřizovatele vyměněn nevyhovující povrch v jedné tělocvičně. Cena této opravy byla 294 tis. Kč. V průběhu letních prázdnin byly z prostředků za příjmy z pronájmu opraveny malby na chodbě ve 2. patře, v některých třídách ve 3. patře a částečně také v knihovně. Kompletní generální opravou prošly omítky ve třech třídách ve 2. patře. Bohužel se ukazuje, že v době stavby školy byly na omítky používány velice nekvalitní materiály a generální oprava je nezbytná prakticky ve všech třídách školy. Další finanční prostředky byly v průběhu školního roku vynaloženy na údržbu stávajícího vybavení, na zajištění chodu počítačové sítě a na povinné revize. Dle možností pokračoval nákup učebnic, učebních pomůcek, počítačového software a knih do školní knihovny a studovny. Z hlediska materiálního vybavení si škola stále udržuje nadstandardní úroveň. Cizí jazyky disponují odbornými učebnami, které jsou vybaveny videotechnikou a v případě učeben anglického jazyka a ruského jazyka i interaktivní tabulí. Další odborné učebny jsou zřízeny pro výuku dějepisu, přírodních věd, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Pro výuku matematiky a společenských věd jsou vyčleněny a přednostně využívány dvě kmenové učebny. Všechny tyto odborné učebny včetně některých kmenových učeben jsou vybaveny videotechnikou, výpočetní technikou a jsou připojeny na internet. K dispozici je dále chemická laboratoř, keramická dílna, dvě učebny informatiky, biologická pracovna a učebna pro výuku s podporou ICT. Chloubou školy je knihovna, která společně se studovnou a školním klubem poskytuje zázemí pro studijní a volnočasové aktivity žáků. Sportovní zázemí tvoří dvě tělocvičny, posilovna a školní hřiště s umělým povrchem. Rezervy vidíme ve vybavení kmenových tříd. To souvisí s tím, že společně s používáním moderních metod výuky rostou požadavky vyučujících na vybavení všech učeben výpočetní a prezentační technikou. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY, PŘÍPRAVA A OVĚŘOVÁNÍ ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ; INOVACE, NOVÉ METODY A FORMY PRÁCE Učební plán pro primu, sekundu, tercii a kvartu nižšího stupně osmiletého gymnázia byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání; ve znění pozdějších úprav. Učební plán pro oktávu vyššího stupně víceletého gymnázia; učební plán pro 4. ročník čtyřletého gymnázia byl vypracován dle Školního vzdělávacího programu pro Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 schváleného MŠMT ČR pod č. j /07-23 ze dne 29. října 2007, a dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia; ve znění pozdějších úprav. Od školního roku 2011/2012 se vyučuje ve všech níže uvedených ročnících dle Školního vzdělávacího programu Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 schváleného pod. č. j. G641/2011 (kvinta, sexta, septima vyššího stupně víceletého gymnázia a 1., 2. a 3. ročník čtyřletého gymnázia), ve znění pozdějších úprav.

6 5 ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Základní kritérium gymnázia vzdělávací práce: připravenost maturantů na přijímací pohovory na vysoké školy a jejich úspěšnost v přijetí na vysoké školy utváření klíčových kompetencí žáků a variabilních pracovních metod s cílem porozumět psanému textu, různým informačním zdrojům a pramenům získání všeobecného přehledu takové úrovně, jež by umožnila okamžité uplatnění na trhu práce Další kritérium gymnázia výchovná práce školy: výchova celistvé osobnosti umějící se kultivovaně orientovat v nastupujícím samostatném životě a důstojně obstát v současném složitém globalizovaném světě Základní prioritou výchovně vzdělávacího programu gymnázia bylo zdárné pokračování realizace školního vzdělávacího programu. Osmý rok výuky ŠVP přinesl žákům možnost volby výběrových a volitelných předmětů. Žáci vybírali ze šesti výběrových předmětů na nižším gymnáziu osmiletého studia. Ve 3. až 4. ročnících a paralelních ročnících vyššího gymnázia osmiletého studia mohli žáci volit z 50 volitelných předmětů, otevřeno jich bylo 31, v nižším stupni víceletého gymnázia nabízíme i otevíráme 6 výběrových předmětů. Možnost volby žáci vítají, jelikož jsou obohaceni novými poznatky a vědomostmi z oblastí, které poutají jejich pozornost, popřípadě se jimi chtějí zabývat při vysokoškolském studiu. Vzdělávací program gymnázia je obohacen o zvládání činností ovlivňujících zdraví a výchovu ke zdravému životnímu stylu, o další sociální dovednosti a znalosti jak v teorii, tak v praxi a přes tvůrčí pracovní postupy je zaměřen na budoucí praktický život žáků. Program vyvíjí snahu upoutat co největší pozornost žáků. Konec školního roku byl žáky, pedagogy a rodiči hodnocen prostřednictvím hodnotících dotazníků (viz autoevaluace školy). Oboustranná rekapitulace a hodnocení se zabývaly odpovědí na otázku, zda vzdělávací program splnil svůj cíl: rozvíjet tradici a dobré jméno školy, udržet kvalitní žáky (výběr) vycházet z požadavků moderní doby spoluvytvářet demokratické hodnoty a zodpovědné občanství, klást důraz na zpracování a vyhodnocování informací zachovat všeobecné zaměření ztotožnit se s ŠVP s cíli a pojetím RVP, které jsou podle nás zárukou změny dosavadního systému vzdělávání a výchovy (aktivní učení, profesní gramotnost, práce s informačními zdroji, kritické hodnocení pramenů, individualizované pojetí vzdělávání, autonomní učení) gymnázium nadále reprezentuje kvalifikovaný pedagogický sbor sepětí teorie a praxe (cíl ŠVP) a příprava na každodenní život. DALŠÍ INFORMACE O ŠKOLE Gymnázium patří mezi nejstarší školy ve Středočeském kraji, jelikož jeho vznik je datován do roku Jedná se o školu s dlouholetou tradicí. Gymnázium celých 140 let má stále všeobecné zaměření připravující žáky pro vysokoškolské studium získáním maturitní zkoušky. Gymnázium zajišťuje osmiletý a čtyřletý denní studijní cyklus.

7 6 Gymnázium sídlí ve vlastní budově s vlastní jídelnou a multifunkčním venkovním sportovištěm. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Gymnázium je známé značně velkým procentem svých žáků přijatých na vysokoškolské studium 98 %. Gymnázium má vlastní školní televizi - GymTV, jejíž redakce sídlí v budově školy a redakci tvoří pouze žáci školy (GymTV). Gymnázium má vlastní školní orchestr - GymBand (housle, kytara, basová kytara, flétny, klarinety, saxofony (altový a tenorový), trubky, pozoun, bicí nástroje, klavír, klávesy, kytara). Gymnázium má vlastní divadelní soubor Dramatický soubor gymnázia, členové sami píší autorské hry, které režírují, hrají, vymýšlejí a sami staví kulisy. Gymnázium nabízí v současné době 50 volitelných předmětů, které vyučují interní pedagogové školy. Gymnázium má 100% kvalifikovaný pedagogický sbor. Gymnázium podporuje talentované žáky školy a jejich pravidelnou účast na olympiádách a soutěžích, ve kterých žáci dosahují vynikajících výsledků. Gymnázium je velmi aktivní školou, je zapojeno do značného množství zahraničních a tuzemských projektů, podporuje mezinárodní výměny žáků, je aktivním pořadatelem odborných exkurzí, zahraničních jazykových zájezdů, formou volnočasových aktivit nabízí širokou škálu zájmových kroužků. 3. ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ČLENĚNÍ I. Školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k Druh/typ školy K/41, Gymnázium čtyřleté K/81, Gymnázium osmileté K Gymnázium všeobecné IZO Nejvyšší povolený počet žáků/stud. Skutečný počet žáků/stud. 1 Počet žáků/stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,52 11, ,12 14, ,72 12,74 1 ) všechny formy vzdělávání; 2DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost k Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků - strávníků Skutečný počet žáků - strávníků Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna ,00 Doplňková činnost je povolena pod č. j. 56/95KP/NO ze dne Jedná se o možnost vaření obědů či večeří pro cizí strávníky při pořádání různých akcí. Doplňkovou činnost vykonávají 4 pracovnice školní jídelny. Doplňková činnost je vykonávána pouze příležitostně. Školní jídelna nabízeným jídelníčkem plně podporuje zdravé stravovací návyky.

8 7 4. OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání k Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Průměrný počet žáků/třída Gymnázium všeobecné K/41, délka studia 4 roky ,5 Gymnázium všeobecné K/81, délka studia 8 let Celkem ,5 Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). V průběhu školního roku 2013/2014 byli tři žáci přijati do denní formy vzdělávání. Všichni tři přišli z jiných středních škol (Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami, Obchodní akademie v Příbrami a Gymnázium Joachima Barranda v Berouně). Dva žáci byli zařazeni do prvního ročníku čtyřletého studia a jeden do třídy sexty osmiletého studia. Ve stejném období ukončilo vzdělávání v denní formě studia 10 žáků. Z toho sedm žáků odešlo na jiné střední školy, dva žáci ukončili studium v rámci programu AFS a jeden žák přerušil studium ze zdravotních důvodů. CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI EU, OSTATNÍ (POČTY) Na škole studovalo ke dni devět žáků s cizí státní příslušností: dva z Vietnamské socialistické republiky, dva ze Slovenské republiky a po jednom z Brazilské federativní republiky, Estonské republiky, Republiky Kazachstán, Ruské federace a Ukrajiny. ŽÁCI DOJÍŽDĚJÍCÍ DO ŠKOLY Z JINÝCH KRAJŮ Z jiných krajů (včetně Prahy) dojíždělo ke studiu celkem 10 žáků, všichni v rámci denního studia. Nejvíce (šest) žáků dojíždělo z Jihočeského kraje a z Prahy (2 žáci). 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení k Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 6 0 Autismus 0 0

9 8 Ve školním roce 2013/2014 bylo ředitelkou školy schváleno osm individuálních vzdělávacích plánů. Z toho sedm plánů pro žáky talentované, absolvující zahraniční studijní pobyty a vykonávající náročnou sportovní činnost a jeden plán pro žáka s dlouhodobými zdravotními problémy. Jak práce s talentovanými žáky, tak práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se daří. Všichni výše uvedení žáci složili úspěšně maturitní zkoušku. 6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKŮ SŠ A VOŠ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Osmileté studium a) Výsledek přijímací zkoušky Přijímací zkoušku konali všichni uchazeči o studium. Řádnými termíny pro vykonání přijímací zkoušky v prvním kole bylo úterý a středa Pro účely přijímacího řízení byly použity písemné testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO. b) Hodnocení žáka na vysvědčení V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk (v pořadí anglický jazyk, německý jazyk, další cizí jazyk). Čtyřleté studium a) Hodnocení žáka na vysvědčení V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. b) Další skutečnosti Dalšími skutečnostmi byly výsledky osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, především úspěšné výsledky v předmětových soutěžích. Osmileté studium KOEFICIENTY VYJADŘUJÍCÍ VÁHU JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ výsledek přijímací zkoušky 90% hodnocení žáka na vysvědčení 10% Čtyřleté studium hodnocení žáka na vysvědčení 90% další skutečnosti 10%

10 9 STANOVENÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ PRO ÚČELY VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ Výsledné bodové skóre bylo součtem bodů dosažených v jednotlivých složkách přijímacího řízení. Výsledek byl zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Uchazeči byli přijímáni dle pořadí sestaveného na základě celkového bodového skóre. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání k Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet přihl. přij. přihl. přij. podaných kladně vyříz K/81, Gymnázium (osmileté studium) K/41, Gymnázium (čtyřleté studium) Celkem Počet tříd Ve srovnání s minulým školním rokem se počet uchazečů o studium zvýšil v obou oborech vzdělání. U čtyřletého studijního oboru bylo schváleno 10 odvolání a třídy tak byly naplněny na maximální povolený počet 32 žáků. Podobně byl na počet 32 žáků naplněn i osmiletý studijní obor. 7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 563 Prospěli s vyznamenáním 140 Prospěli 417 Neprospěli 2 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni prodloužená klasifikace 4 Průměrný prospěch žáků 1,898 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 62,6/0 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0

11 10 Hodnocení žáků v náhradním termínu, opravné a komisionální zkoušky: Opravnou zkoušku absolvovali 2 žáci (třetího a čtvrtého ročník čtyřletého studia) a oba u opravné zkoušky uspěli. Čtyři žáci měli rozhodnutím ředitelky školy klasifikaci prodlouženu do Důvodem byly dlouhodobé zdravotní problémy (tři žáci), zahraniční studijní pobyt (jeden žák). Jednalo se o žáky prvního, druhého třetího ročníku čtyřletého studia a žáka kvinty osmiletého studia. Z těchto žáků si tři žáci klasifikaci úspěšně doplnili a jeden žák (první ročník) neprospěl. 8. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ/STUDENTŮ Chování žáků/studentů k Počet žáků/studentů hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/gymnázium Výchovná opatření, která byla udělena v průběhu školního roku 2013/2014: pochvala třídního učitele 187 x pochvala ředitelky školy 47 x napomenutí třídního učitele 10 x důtka třídního učitele 7 x důtka ředitelky školy 3 x V průběhu školního roku nedošlo k žádnému vyloučení žáka ze studia z kázeňských důvodů. 9. ABSOLVENTI A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihl. na žádnou školu K/ K/ Odchody žáků ze školy během školního roku: Během školního roku 2013/2014 odešlo 10 žáků, z toho 7 žáků odešlo na jiné typy středních škol, jelikož nestačili gymnaziálnímu vzdělávacímu programu, 2 studenti ukončili studium v rámci mezikulturních programů AFS, 1 žák studium přerušil ze zdravotních problémů.

12 ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce k Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben K/81 (osmileté studium) K/41 (čtyřleté studium) 86 6 Celkem ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVANÍ NA ŠKOLE I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk k Jazyk Počet žáků/studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický jazyk (konverzace) ,9 německý jazyk (konverzace) ,3 francouzský jazyk (konverzace) ,2 ruský jazyk (konverzace) II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace k Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících Odborná částečná žádná Rodilí mluvčí anglický jazyk německý jazyk 5 5 francouzský jazyk 4 4 ruský jazyk 5 5 Ve škole vyučovalo 18 odborně a pedagogicky způsobilých pedagogů. Jazyková výuka probíhá v anglickém, německém, francouzském, ruském jazyce. Latinský jazyk a španělský jazyk jsou vyučovány v rámci mimoškolní činnosti jako jazykové kroužky odborně i pedagogicky způsobilými pedagogy. Výuka jazyků má ve škole dlouholetou tradici. O velmi dobré výuce hovoří o vynikající přední příčky, které získávají žáci gymnázia každoročně v jazykových soutěžích a olympiádách (kraj, republiková kola). Vyučující sami pracují s moderními učebnicemi a běžně využívají audiovizuální techniku. Výuka žáků je podporována mnohými zahraničními projekty, výměnnými pobyty, odbornými přednáškami, jež vyučující sami organizují a podporují. Při různorodých akcích s rodilými mluvčími ukazují svoji velmi dobrou jazykovou zdatnost.

13 ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE S používáním nových metod při výuce souvisí i požadavky na zvyšování úrovně informační a počítačové gramotnosti vyučujících i žáků. V tomto směru došlo k výraznému posunu především v souvislosti s realizací projektu EU peníze středním školám. Do tvorby inovativních vzdělávacích materiálů s využitím ICT se zapojilo celkem 21 vyučujících, kteří vypracovali 35 sad výstupů. Celkem bylo vytvořeno 868 souborů učebních materiálů v elektronické podobě uložených v e-learningovém prostředí Moodle. Toto prostředí se tak stává úložištěm vzdělávacích materiálů používaným vyučujícími i žáky. K rozvoji dalších kompetencí vyučujících došlo v souvislosti s užíváním internetu při výuce. Počítačová technika není ve škole používána pouze pro výuku, ale i pro administrativní úkony hospodářského úseku, školní knihovny a vedení školy. Bez náležitého a průběžně aktualizovaného programového vybavení je zajištění chodu školy v současné době takřka nemyslitelné I proto je přes nemalé finanční nároky nezbytné udržet v dalších letech technickou úroveň výpočetní techniky na odpovídající úrovni a zajistit, aby bylo všem zaměstnancům umožněno dále rozšiřovat svou kvalifikaci při práci s ní. V roce 2013/2014 bylo dokoupeno celkem 17 nových PC do učebny pro podporu výuky s využitím ICT a dva PC pro administrativní účely. Z hlediska materiálního vybavení je škola v současné době vybavena 100 počítači a 35 notebooky. Z tohoto počtu je ve dvou počítačových učebnách 35 počítačů, v učebně pro podporu výuky s využitím ICT 17 počítačů a v dalších učebnách 15 počítačů a 2 notebooky. Učitelům je v kabinetech k dispozici 19 počítačů a 33 notebooků, ve studovně a knihovně je celkem 9 počítačů. Všechny stolní počítače jsou připojeny do sítě LAN a k internetu, ke kterému je škola připojena prostřednictvím bezdrátového připojení, rychlost 8 Mb/s download, 4 Mb/s upload. To umožňuje dostatečné využití při výuce informatiky i při výuce ostatních předmětů. Kromě odborných učeben mají žáci přístup k internetu ve školní knihovně a studovně a prostřednictvím wifi sítě na chodbě ve druhém a třetím patře školy. Provoz počítačové sítě a školního informačního systému zajišťují 4 servery umístěné v samostatné klimatizované místnosti. Úložný prostor pro data je tvořen síťovým diskovým polem NAS o kapacitě 1 TB, externími disky a zdvojením file serverů. Prezentační techniku tvoří 12 dataprojektorů, 5 vizualizérů a 3 interaktivní tabule. Vybavení, kterým škola v současnosti disponuje, poskytuje vyučujícím zázemí pro výuku. S rostoucími nároky na užívání ICT technologií při výuce je však nezbytné řešit v dalších letech modernizaci softwarového vybavení a zajistit správu veškerého zařízení. 13. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. Základní údaje o pracovnících školy k Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočt. počet pedag. prac. 66/62,06 18/16,06 48/46 48/ ,39 1 ) ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

14 13 V gymnáziu pracují pouze interní pedagogičtí pracovníci. II. Věková struktura pedagogických pracovníků k Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,33 z toho žen ,22 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání k Počet pedagogických pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe k Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V průběhu školního roku 2013/2014 ve škole nepracoval žádný osobní asistent pro žáky ani asistent pedagoga. Žáci vyžadující přítomnost asistenta ve škole v průběhu školního roku nestudovali. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 k Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělávání Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce 2 2 Konverzace a četba v německém jazyce 6 6 Konverzace a četba v ruském jazyce 4 4 Matematika Fyzika Chemie Biologie Dějepis Zeměpis Občanská nauka 4 4 Základy společenských věd Informatika a výpočetní technika Digitální technologie 4 4 Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Multikulturní výchova 8 8 Výchova ke zdraví 2 2 Volitelné předměty všeobecné Celkem

15 14 PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE Ke dni nastoupila na částečný úvazek po mateřské dovolené Mgr. Alice Matulová s aprobací český jazyk a literatura a anglický jazyk a také na částečný úvazek nastoupil jako lektor anglického jazyka pan Vance P. O Reilly, B.A. Ke dni zahájila mateřskou dovolenou Mgr. Petra Staňková s aprobací základy společenských věd a výtvarná výchova. Dále byl ke dni ukončen pracovní poměr s Mgr. Andreou Lexovou s aprobací anglický jazyk a francouzský jazyk a Mgr. Veronikou Holíkovou s aprobací francouzský jazyk, ruský jazyk a dějepis, které našly nová pracovní místa mimo školství. Ke dni ukončil pracovní poměr v gymnáziu Mgr. Ondřej Kopáček s aprobací český jazyk a literatura a dějepis, který odešel na jinou střední školu do Prahy. 14. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V souladu s plánem dalšího vzdělávání nebyla během školního roku zorganizována větší společná vzdělávací akce, ale bylo upřednostněno vzdělávání formou účasti vyučujících na vzdělávacích akcích dle vlastního zájmu, zaměřených především na rozvoj profesních dovedností a prohloubení odborných znalostí. I nadále probíhaly některé vzdělávací akce formou e-learningu, který umožňuje studium dle individuálních možností účastníků, klade na ně menší časové nároky a nezanedbatelné jsou i úspory ekonomické. Upřednostňována i nadále byla školení financovaná z prostředků ESF. V průběhu školního roku tak učitelé absolvovali celkem 9 půldenních, 4 jednodenní, 1 dvoudenní a 1 třídenní vzdělávací akce a 3 e-learningové kurzy. Jedna vyučující pokračuje v postgraduálním studium obecné geografie na PřF UK, dvě vyučující se účastní vzdělávacích akcí organizovaných PřF UK pravidelně v průběhu školního roku. Ředitelka školy absolvovala v rámci projektu Mentoringem ke kvalitě kurz mentoringu a couchingu v rozsahu 120 hodin, zástupce ředitelky školy se zúčastnil v rámci kurzu Manažerská angličtina týdenní jazykové stáže ve Velké Británii a absolvoval e-learningové distanční studium. Pro hodnocení maturitních zkoušek byl proškolen jeden hodnotitel pro zkoušku z ruského jazyka a jeden zadavatel. Pro zadávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byli proškoleni 2 hodnotitelé. Na začátku školního roku 2014/2015 tak měla škola proškoleny 4 školní maturitní komisaře, 24 hodnotitelů (4 z nich s osvědčením pro hodnocení dvou jazyků) a 25 zadavatelů. Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2013/2014 zapojeno 19 učitelů.

16 ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZOVANÁ ŠKOLOU V souvislosti s realizací projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem byla v tomto školním roce zájmová činnost organizovaná ve dvou rovinách. V jedné pokračovala práce zájmových útvarů, navazujících v převážné míře na činnost z předchozích let a vycházejících z poptávky ze strany žáků. V průběhu školního roku tak bylo otevřeno celkem 13 kroužků. Jednalo se o: Anglický jazyk příprava k FCE, English Conversation Club 4 kroužky, Německý jazyk, Konverzace v RUJ, Španělština, Latina, Příprava na VŠ fyzika, Gymnastika, Školní orchestr, Gym TV publicistický kroužek. Do této zájmové činnosti bylo zapojeno celkem 135 žáků a v rámci kroužků bylo odučeno celkem 528 hodin. Podobně jako v minulých letech i v tomto školním roce byly některé kroužky pro žáky bezplatné, za některé byl v rámci vedlejší hospodářské činnosti školy vybírán poplatek. Další kroužky byly organizovány v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Jednalo se o kroužky chemie, biologie a fyziky hrazené z prostředků projektu a určené zvlášť pro žáky základních škol a zvlášť pro žáky naší školy. V rámci těchto kroužků bylo odučeno celkem 300 vyučovacích hodin a zapojilo se 59 žáků. Charakter organizované zájmové činnosti měl rovněž Klub mladého diváka, Kinoklub gymnázia a pravidelné aktivity organizované projektem Comenius. Jazykově poznávací zájezdy MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Ruská federace (Petrohrad, Riga) 6 dnů ( září 2013); Ruská federace (Petrohrad) 9 dnů ( září 2013) v rámci projektu filmové tvorby; Anglie (Cornwall) 8 dnů ( září 2013); Francie (Pyreneje, Atlantické pobřeží) 7 dnů ( září 2013); Španělsko (Barcelona a okolí) 9 dnů ( září 2013); Česká republika návštěva Norů 6 dnů ( října 2013); Polsko (Kepno) 6 dnů ( října 2013); Anglie (Southampton) 3 dny ( listopad 2013); Rakousko (Vídeň) 2 dny (12. a 19. prosinec 2013); Německo (Lachendorf) 7 dnů ( února 2014); Itálie (Savona) 9 dnů (27. března 4. dubna 2014); Anglie (Southampton) 8 dnů ( dubna 2014); Francie (Dijón) 6 dnů (2. 7. červen 2014); Anglie (Londýn) 6 dnů (2. 7. červen 2014); Německo (Aurich) 6 dnů ( červen 2014); Rumunsko (Delta Dunaje) 13 dnů ( červen 2014); Itálie (Valle di Ledro) 8 dnů ( červen 2014); Německo (Berchtesgaden 2 dny (19. a 26. červen 2014)

17 16 Sportovní pobyty Lyžařské kurzy: Krkonoše března 2014 (třídy sekunda, kvinta; Krkonoše března 2014 (třídy 1.A, 1.B, 1.C) Sportovní kurz: Horní Poříčí května 2014 Ozdravný pobyt: Křivoklátsko Skryje září 2014 (třída prima) Adaptační kurz: Rožmitálsko Věšín září 2014 Preventivní pobyt: Chodovská huť červen 2014 Poznávací tuzemské pobyty Křivoklátsko Skryje 2.A červen 2014 Zadní Třebáň 2.B červen 2014 Prachovské skály 2.C červen 2014 Příbramsko sexta červen 2014 Dějepisně zeměpisný kurz: Prachovské skály červen 2014

18 17 PROGRAMY A PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE /14 (NOVÉ I POKRAČUJÍCÍ) Vyhlašovatel programu (projektu) MŠMT - OPVK Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Českoněmecký fond budoucnosti Město Příbram Město Příbram MŠMT - OPVK MŠMT MŠMT MŠMT Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem partner projektu Partnerství evropských středních škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení Záblesky vzpomínek a představy kultura pomníků v českoněmeckém kontextu GymTV, školní televize Gymnázia Příbram Živý literát literární semináře a autorská čtení se současnými českými autory ÚZ Peníze středním školám EU ÚZ Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol ÚZ Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 ÚZ Zabezpečení okresních/krajských kol podzimních/jarních soutěží Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje tis. Kč 20 tis. EUR 91 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč tis. Kč 79 tis. Kč 40 tis. Kč 26 tis. Kč Průběh realizace, čerpané finanční prostředky Realizace projektu 9/2013 6/2015 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 8/2012 7/2014 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 1/2014 3/2014 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 1/ /2013 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 9/ /2013 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 9/2012 8/2014 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 1/ /2013 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 1/ /2014 Čerpáno k tis. Kč Realizace projektu 9/2013 3/2014 Čerpáno k tis. Kč Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen) Zlepšení komunikace v angličtině a týmová práce na mezinárodní úrovni Osobní setkání studentů s památníky a pomníky holocaustu, podpora úsilí studentů při studiu německého jazyka Dílčí modernizace a doplnění technického zázemí redakce školní televize GymTV Studenti získali povědomí o současné české literární tvorbě, měli možnost navázat osobní vztahy s autory Zvýšení kvality vzdělávání, nákup výpočetní techniky a učebních pomůcek Odměny pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání studentů v hodnoceném oboru Organizace okresního kola soutěže CORNY středoškolského atletického poháru a krajského kola Soutěže v cizích jazycích - ruštině

19 18 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO TUZEMSKÝCH PROGRAMŮ A PROJEKTŮ Projekt Šance pro moderní výuku v Gymnáziu Příbram Již druhým rokem pokračovala realizace projektu Šance pro moderní výuku v Gymnáziu Příbram v rámci projektu EU peníze středním školám. Škola se v rámci projektu, jehož celkový rozpočet byl Kč, zaměřila na podporu těchto oblastí: Podpora nových moderních metod výuky prostřednictvím používání nových inovativních pomůcek vytvořených učiteli školy. Rozvoj využívání ICT při výuce. Individualizaci výuky některých předmětů, zaměřenou na podporu žáků nadaných a žáků se zájmem o zvolený obor. Ve školním roce 2012/2013 byla z finančních prostředků projektu zakoupena ICT technika, audiovizuální technika a učební pomůcky. Rovněž byly splněny výstupy týkající se individualizace výuky. Ve školním roce 2013/2014 bylo hlavní úsilí zaměřeno na dokončení inovativních vzdělávacích materiálů a jejich následné ověření při výuce. Do této dílčí aktivity projektu se v průběhu roku zapojilo celkem 21 vyučujících, kteří vypracovali 35 sad výstupů. Podle typu a zaměření obsahuje každá sada 20 nebo 32 samostatných učebních materiálů. Celkem tak bylo vytvořeno 868 souborů učebních materiálů. Všechny tyto materiály jsou vytvořeny v elektronické podobě, což umožňuje jejich následné uložení v e- learningovém prostředí Moodle a využití při výuce ve škole i při samostatné domácí práci. V závěru školního roku 2013/2014 byly všechny cíle projektu splněny. Závěrečná monitorovací zpráva bude řídícímu orgánu předána do Zprávu vypracoval manažer projektu RNDr. Petr Hrubý. Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Od začátku školního roku 2013/2014 je škola zapojena do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, který je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace je Středočeský kraj, gymnázium má v tomto projektu roli partnera s finančním příspěvkem. Na projekt, který bude realizován i v příštím školním roce, získala škola finanční dotaci ve výši tis. Kč. Cílem je podporovat takové aktivity, které zvětší zájem žáků o studium přírodovědných oborů. V rámci projektu jsou organizovány zájmové kroužky, vzdělávací exkurze, praktická cvičení na vysokých

20 19 školách a přednášky odborníků z vysokých škol u nás. Navázána byla spolupráce s firmou Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Z finančních prostředků projektu byly v závěru školního roku nakoupeny pomůcky pro výuku biologie, chemie a fyziky. Na začátku nového školního roku je plánováno nové vybavení učebny fyziky a přírodních věd. Vzhledem k tomu, že projekt je orientován i na podporu žáků základních škol, byly jako partnerské školy osloveny 2 příbramské a 2 mimopříbramské školy. Konkrétně se jedná o Základní školu, Příbram VII, 28. října 1, Základní školu, Příbram Březové Hory, Masarykovu základní školu, Obecnice a Základní školu Bohutín. Těmto školám je v rámci projektu poskytnuta možnost výuky v nových vybavených učebnách a využití zakoupených pomůcek pro vlastní výuku. Žákům nabízíme účast v zájmových kroužcích a ve školním roce 2014/2015 pro ně zorganizujeme exkurze zaměřené na přírodovědné a technické památky v regionu. Cíle, které jsme si v projektu stanovili, jsou poměrně náročné a jejich splnění klade zvýšené nároky na projektový tým, který je tvořen zaměstnanci školy. Věříme, že budeme v realizaci tohoto projektu úspěšně pokračovat i v dalším školním roce, ve kterém se zaměříme především na splnění všech klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů. Zprávu vypracoval manažer projektu RNDr. Petr Hrubý. Projekt Studentská Agora V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Studentská Agora. Tento projekt se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako výukovou metodu na středních školách. Debatní tým je sestaven z 10 aktivních studentů od kvinty po oktávu a náhradníků, kteří jsou připraveni kdykoliv tým doplnit. Důležitým krokem na cestě k úspěchu je souhra týmu. Studenti prošli školením v debatování pod vedením školitelů z Agora CE a při pravidelných schůzkách zkoušeli debatování nanečisto, promýšleli si svá tvrzení a strategii týmu. Vyučující sehrává roli moderátora a porotce, který dohlíží na dodržování pravidel a posuzuje úroveň debatérů. Vlastní soutěž probíhá mezi školami v několika kolech a má pevnou strukturu. Témata k diskusím jsou velmi pestrá. Pro letošní rok to byla tato témata: 1. Na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny by mělo být povinně alespoň 25% žen. 2. Senát ČR by měl být zrušen. 3. Stát by měl zřídit síť hospiců. 4. Eutanázie by měla být legalizována. 5. Poslanecká imunita by měla být výrazně omezena. 6. Poplatky u lékaře by mely byt zrušeny. 7. Hormonální antikoncepce by měla být zakázána.

21 20 8. Porody by měly být prováděny pouze v nemocnicích. 9. Středoškoláci by měli povinně věnovat 100 hodin ročně společensky prospěšným aktivitám. 10. Starostové obcí by měly být voleni přímo. 11. ČR by měla podpořit ozbrojenou intervenci NATO v Sýrii. 12. Stát by neměl přispívat na léčbu zranění vzniklých při sportu. 13. Dostavba Temelína by měla být zamítnuta. 14. Limity pro těžbu uhlí by měly být prolomeny. 15. Základní vojenská služba by měla být znovu zavedena. 16. Armáda ČR by měla být zrušena. 17. Lustrační zákon by měl být zrušen. 18. Přímá volba prezidenta by měla být zrušena. Každé kolo soutěže má tři části: Debata týmů s pevně stanovenými rolemi na předem neznámé téma Debata týmů s pevně stanovenými rolemi na známé téma Debata dvou proti dvěma na známé téma Náš školní tým postupoval vítězně krajskými debatními kláními až do naprostého finále, kde se utkal se studenty Gymnázia Beroun. Nakonec v poslední debatě na téma domácí porody porota rozhodla půlbodovým rozdílem ve prospěch berounského gymnázia. Výkony byly však tak vyrovnané a slova chvály padala oběma směry, že nám ani prohra nepřipadala prohrou. V individuálním hodnocení navíc Tomáš Kessl patřil do trojice nejlepších účastníků a vydebatoval si tak předplatné časopisu Respekt. Zprávu zpracovala manažerka projektu Mgr. Lucie Albrechtová Hodnocení projektu AGID (Akademie geoinformačních technologií) Projekt Akademie geoinformačních dovedností probíhal na naší škole v období let Tento projekt, podpořený Evropskou kosmickou agenturou (ESA)a financovaný strukturálními fondy EU, měl za úkol začlenit témata dálkového průzkumu Země, geografický informačních systémů a satelitní navigace do výuky. Díky projektu naše škola získala software, výukové materiály a didaktické pomůcky ESA pro výuku geoinformatiky, tématu vysoce mezioborového zařazovaného v naší škole do předmětů: zeměpis, informatika a volitelného předmětu GIS. V rámci projektu byli někteří učitelé proškoleni na Přírodovědecké fakultě UK Praha.

22 21 Na naší škole probíhala pilotní výuka geoinformatiky a díky aktivnímu zapojení do projektu bylo naše gymnázium oceněno titulem Partnerská škola ESA. V rámci projektu vznikly internetové stránky s výukovými materiály, geografickými daty a podrobnými návody k výuce geoinformatiky. Přestože projekt skončil, internetové stránky nadále poskytují zapojeným školám cenné informace a výuka geoinformatiky na Gymnáziu Příbram je tím obohacena. Zprávu zpracovala manažerka projektu Mgr. Lenka Pavelková Hodnocení projektu Učíme se s ESA Projekt Učíme se s ESA probíhá od do na území Středočeského kraje. Projekt realizuje společnost Scientica a cílem je vytvoření vzdělávacích aktivit, které budou využívat geoinformační technologie a budou ušity na míru místnímu regionu. Projekt přitom využívá materiály Evropské kosmické agentury (ESA) a hlavním partnerem je UK v Praze. V letošním školním roce proběhla pilotní výuka vedená lektory společnosti Scientica ve třídách 3.A (předmět zeměpis) a tercie (předmět náš region). Studenti se naučili pracovat s digitálními geografickými daty v prostředí programu QuantumGIS, vytvářeli tématické mapy Příbrami a okolí, zkoumali historii osídlení centra města. Projekt bude pokračovat terénním cvičením zaměřeným na získávání a zpracování geografických dat pomocí tabletů. Velkým přínosem projektu pro naši školu je získání 10 tabletů pro potřeby výuky. V příštím školním roce bude projekt pokračovat výukou zaměřenou na místní region a Středočeský kraj ve třídách 3. ročníku v zeměpisu, v tercii v předmětu náš region a ve volitelném předmětu GIS. Zprávu zpracovala manažerka projektu Mgr. Lenka Pavelková Hodnocení projektu Přidružené školy UNESCO Tématem pro letošní školní rok bylo vyhlášeno téma Geologie-Krystalologie věda kolem nás. Studenti 3. ročníku semináře zeměpisu se zúčastnili výstavy a projektového dne v rámci spolupráce s Chlupáčovým muzeem historie země na Přírodovědecké fakultě Praha. Při práci na projektu se seznámili s nejnovějšími metodami geologického výzkumu v oblasti historické geologie a stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie a regionální geologie. Podíleli se na tvorbě geologických map v rámci zpracování dat pomocí GIS metod. V rámci realizace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, zkráceně Příroda studenti vedou zájmové kroužky orientované na všechny přírodovědné obory. Vzhledem k tomu, že projekt je orientován i na podporu žáků základních škol, byly jako naši partneři osloveny 2 příbramské a 2 mimopříbramské školy. V rámci tohoto projektu studenti organizují také vzdělávací exkurze, přednášky odborníků na naší škole. Letošní téma UNESCO Geologie, bylo tedy plně realizováno během celého školního roku. Část programu byla zaměřena na měření času v geologickém kontextu. Studenti vyšších ročníků pracovali v expozicích nově otevřeného Národního technického muzea, které bylo po rekonstrukci nedávno znovu otevřeno. V expozici času se věnovali délkám rozpadu jednotlivých surovin, které nás v běžném životě obklopují a zpracování plastů a jejich využití v běžném každodenním životě. Následně se přemístili do Planetária, kde pro ně bylo nejprve připraveno promítání o vesmíru, planetách, vývoji Země a vzniku života na ní.

23 22 Pro studenty primy byly připraveny interaktivní hodiny fyziky Účelem fyzikálních experimentů bylo, co nejpřesněji změřit 30 sekund nebo 1 minutu a půl na vlastnoručně navrženém a vyrobeném zařízení. K nejčastějším pokusům patřily vodní či přesýpací hodiny. Některým žákům se povedlo čas změřit naprosto přesně. Tlak, rychlost, hmotnost mimo jiné i tyto veličiny v praxi zkoumali studenti sekundy a základních škol, když si každý z nich vyrobil svoji raketu z plastové láhve, naplnil ji vodou a nechal do ní proudit vzduch, dokud nebyl tlak veliký natolik, že spodní otvor vyrazil a raketa odstartovala. Do role startovacího technika se obětoval samotný vedoucí kroužku, který mnohdy neušel mohutné sprše startovací směsi. Na zpomalený záběr startu se můžete podívat zde. Ty nejlepší pokusy dokonce vyletěly nad budovu školy a zapíchly se do země. Měření hmotnosti- studenti dostali za úkol zvážit těleso o hmotnosti 100 až 300 gramů. Nejčastější konstrukce byly rovnoramenné váhy, objevily ale i váhy založené na Archimédově zákoně nebo síle pružiny. Vypouštění horkovzdušných balónů - pravda, spíše teplovzdušných a spíše balónků, ale jak jinak dokonale demonstrovat fyzikální vlastnosti plynů? Nehledě na velikost, titul někdejšího hitu ze 60. let právě o letu balónem Up, Up and Away se podařilo naplnit beze zbytku. Nejprve trpělivost při doslova titěrné práci. Vypadalo to jako příprava narozeninového dortu: alobal, pytlík na odpadky a dortové svíčky. Ale výsledek byl mnohdy lepší než ten dort, to když se balón vznesl.

24 23 Jak s pomocí drátů, drátků, použitého CD a elektromotorku sestavit docela věrohodný hmyz, který se pohybuje. Studenti mezi vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR- dny otevřených dveří seminář na téma poznávání laserů mezinárodní den geografických informačních systémů na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity- práce na mapových serverech, tvorba tematických map, v plzeňském historickém centru práce s tablety Přírodovědecká fakulta UK -biologie V první části studenti pracovali s kostrou člověka a následně skládali její model. V druhé části jim byl vysvětlen elektronový mikroskop a práce s ním. Nejdříve byli seznámeni s transmisním elektronovým mikroskopem, díky kterému mohli pozorovat například buňky jater napadené hepatitidou typu B, vir HIV nebo buňky mozkové výstelky. Poté se přesunuli do místnosti, kde byl umístěn rastrovací elektronový mikroskop, který jim poskytl bližší záběry klíštěte a jeho částí. Poslední část celé exkurze se týkala vývoje člověka. Probíraly se změny na kostře, kultura a to, co se z ní dodnes zachovalo. Konference v rámci Týdne vědy - chemicko-biologická témata jim byla přenášena mladými odborníky z různých zemí světa v anglickém jazyce. Mezi prezentovanými tématy byla například Ramanova spektroskopie dokazující rozdíl mezi různými látkami, jako například methanolem a ethanolem, nebo téma zabývající se bakteriemi a rozšiřujícími se infekcemi. Celým dopoledním programem provázel slavný popularizátor vědy Michael Londesborough. Odborná pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Studenti byli rozděleni do dvou skupin Jedna si během dvouhodinové exkurze prohlédla školní reaktor na pracovišti v Tróji, druhá skupina se mezitím seznámila se zařízením TOKAMAK, kterým fakulta

25 24 disponuje v sídle této vysoké školy v Břehové ulici. Zde také obě skupiny navštívily laboratoře Katedry dozimetrie a ionizujícího záření a Katedry jaderné chemie. Vše bylo doplněno odborným výkladem pracovníků fakulty podaným tak, aby byl pro žáky střední školy srozumitelný a přitažlivý. Co nám počítače poví o organických molekulách? Docent Kvíčala se zabývá organickou chemií fluoru. Přednášející studentům živým způsobem ukázal, jak používat počítač ke konstrukci organických molekul. Seznámil také posluchače s tím, jak se jednotlivé orbitaly zapojují do vazeb, a vytvářel modely orbitalů v jednotlivých sloučeninách. Studenti si mohli dané modely sami vyzkoušet. Pro část studentů pak následovala praktická dvouhodinovka, kdy si v počítači na výukových programech vše procvičovala. Vesmír kolem nás - RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zabýval se rozpínáním vesmíru, velkorozměrovou strukturou vesmíru a reliktním zářením, tedy elektromagnetickým zářením pocházejícím patrně z období nedlouho po velkém třesku. Jako velkou experimentální show s použitím úplně obyčejných věcí pojal svou část, nazvanou Astronomická kuchařka, Mgr. Marek Česal. Tornádo, spoka, granulace na Slunci nebo kometa, to vše za pomoci věcí naší každodenní potřeby prakticky demonstroval před stohlavým davem shromážděným v hudebním sále. Jaderná a fyzikálně inženýrská fakulta ČVUT Během prvního praktika se zde studenti seznámili s bezpečností při práci s laserem, s konstrukcí a principem laseru a rozšířili si tak své znalosti z optiky. Při druhém praktiku sestavovali samotný laser a pod dohledem Ing. Michala Jelínka prováděli různá měření. Po celou dobu pracovali studenti ve výzkumné laboratoři TN245, kde měli k dispozici špičkové přístroje za několik desítek tisíc Kč. Seminář Vesmír, jaký je - tým Exospace.cz pod vedením Petra Valacha, který je také šéfredaktor. Seminář byl určen pro studenty sekundy a tercie. Za dvě vyučovací hodiny se studenti seznámili s významnými událostmi z kosmonautiky minulého roku. Vrcholem semináře byla soutěž, ve které se členové Exospace ptali na historické okamžiky kosmonautiky. Výherci soutěže obdrželi kalendář Exospace a první věstník Exonews.

26 25 Vlastnosti tzv. suchého ledu, tedy oxidu uhličitého v pevném skupenství Nejprve studenti v chemické laboratoři prováděli nejrůznější pokusy, z nichž nejatraktivnější byly asi ty s příměsí čisticích přípravků na nádobí, díky kterým se vytvářely nekonečné bublinotoky. Ve volném prostoru a z bezpečné vzdálenosti pak sledovali chování suchého ledu a teplé vody v uzavřené nádobě plastové lahvi, která po chvíli nevydržela tlak plynu rozpínajícího se uvnitř a explodovala. Jak pokusy probíhaly, se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii a ve videosestřihu. Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Lucie Albrechtová Hodnocení práce GymTV, školní televize Gymnázia Příbram Školní rok byl pro GymTV, školní televizi Gymnázia Příbram, 9. rokem její existence. Personální složení Redakční tým do něj vstoupil v modifikovaném složení, oslaben o dvojici výrazných členů, kteří v předchozím roce úspěšně složili maturitní zkoušku: Václava Bešťáka a Barboru Blahnovou. Novým šéfredaktorem byl už na konci roku po Václavu Bešťákovi zvolen Tomáš Rosa, v roce student sexty a služebně nejstarší člen GymTV z řad žáků gymnázia. Jeho zástupkyní byla Kristýna Blahnová z 2.B. Prvním úkolem nové vedoucí dvojice bylo seznámit nově přijaté žáky 1. ročníku se školní televizí a nabídnout jim spolupráci. Tuto nabídku nakonec využily tři studentky, všechny z 1.B, které posílily redakční tým. K nim se postupně připojila trojice žákyň primy a dále také Aneta Křesinová z 2.B a v průběhu roku také dvojice studentek septimy. Už na konci letních prázdnin s redakcí začala spolupracovat také dvojice studentek kvinty. Členská základna školní televize se tak v průběhu roku rozrostla na dostačující počet 15 aktivních redaktorů, zastupujících všechny ročníky nižšího gymnázia a všechny ročníky gymnázia vyššího. S příchodem maturit GymTV opustila pětice výkonných redaktorek a redaktorů 4. ročníku, díky systematické přípravě se však z velké míry tuto ztrátu podařilo už v průběhu školního roku kompenzovat. Vůdčí osobností školní televize v roce byl nepochybně šéfredaktor Tomáš Rosa (sexta), který si díky svým zkušenostem a organizačním schopnostem získal přirozenou autoritu, a přestože školní rok pro něj znamenal především získávání zkušeností, byl s podporou dalších členů vedení redakce osobou na svém místě. Velká část práce redakce ležela také na bedrech zástupkyně šéfredaktora Kristýně Blahnové; i ona se s ní vypořádala se ctí. Velkým přínosem byl pro redakci příchod Anety Křesinové z 2.B, která se velmi rychle zapracovala a ke konci školního roku už byla pracovně nejvytíženější členkou redakce. Velký podíl na fungování redakce mají také už tradičně Petra Prýmková z kvarty a Filip Martinkovič z kvinty. Právě z této třídy přišly do redakce také Adéla Dobešové a Barbora Tichá, které se rychle staly platnými členkami týmu a svoji práci v průběhu roku vykonávaly svědomitě a kvalitně. Přínosná byla i práce studentů sexty Markéty Kofroňové a Kryštofa Komance. Žáci nižšího gymnázia, Pavel David Cvrk z tercie a Hanuš Patera, Jan Sentenský a Ondřej Luks ze sekundy pracovali ve standardním nasazení a své úkoly plnili rovněž. Z pětice maturantů je třeba vyzdvihnout přínos Václava Kovaříka ze 4.B, jehož technické nadání přineslo GymTV možnost využít jím vyrobené prvky kamerové techniky při natáčení školních akcí (kamerový vozík na dálkové ovládání). I přes maturitní vytížení odvedla velký kus práce Michaela Synková ze 4.B a zejména v prvním pololetí také dvojice Hana Cardová (4.A) a Lukáš Kozel (4.C). S redakcí také spolupracovala Eliška Chocholová ze 4.A. Ze studentů 1. ročníku se do práce ve školní televizi zapojily Alžběta Pecková, Eliška Vrňatová a Anna Klímová z 1.B, z nichž zejména první dvě patřily k platným členkám redakce, které už ve 2. pololetí samostatně zpracovávaly své reportáže. GymTV posílila i trojice primánek, Sára Sovičková, Anna Mottlová a Alena Pelikánová, jejichž přínos byl zejména ve 2. pololetí nezanedbatelný a jejichž perspektiva pro další práci v redakčním

27 26 týmu GymTV je vysoká. Od druhého pololetí pracují v redakci také septimánky Kateřina Burdová a Lucie Medalová, které se za krátkou dobu svého působení zapojily do řady akcí a zpracovaly celou řadu reportáží a dalších úkolů. Díky nim se podařilo zacelit mezeru, kterou GymTV měla ve své ročníkové členské základně, a tak má nyní redakce své zástupce ve všech 8 ročnících gymnázia. V průběhu roku také s redakcí spolupracovala řada studentů, kteří nejsou interními členy GymTV. Pomáhali především s psaním zpravodajských příspěvků na web, ale i s natáčením reportáží. Za všechny jmenujme Štěpána Valtera (2.C), Terezu Zajíčkovou (2.A) a Terezu Pečenou (3.B). Školní televize působila v roce na gymnáziu jednak v tradičních oblastech své tvorby, přidala však i několik navíc. Televizní zpravodajství V rámci pravidelného školního televizního zpravodajství GymTV připravila a odvysílala tradičně deset vydání školních televizních zpráv, počínaje začátkem září a konče posledním týdnem v červnu. Struktura jednotlivých relací zůstala stejná jako v předešlých letech. Zaměřila se především na reportáže ze školních akcí. Vzhledem ke skutečnosti, že školní televizní zpravodajství není určeno pouze žákům školy, ale také široké veřejnosti, snažila se GymTV zpravodajsky pokrýt co největší počet nejvýznamnějších akcí. Mezi nejnáročnější patřily určitě zahraniční výjezdy, kdy bylo potřeba koordinovat techniku tak, aby bylo možné dokumentovat výjezdy i domácí akce, a to při omezeném množství kamerové techniky. Díky vstřícnosti externích spolupracovníků z řad pedagogů (zejména Mgr. Veronika Šedivá a Mgr. Eliška Chovancová) a využití soukromých zařízení se poprvé v historii podařilo audiovizuálně zdokumentovat veškeré zahraniční výjezdy v průběhu roku do Velké Británie, Francie, Ruska, Itálie, Německa a Španělska. I nadále GymTV představovala zajímavé studenty školy ve stejnojmenné rubrice. Tradiční rubriku Den s, která přinášela portréty členů pedagogického sboru, měla v roce dočasně nahradit rubrika Slavní studenti, která měla přinášet portréty osobností, které studovaly na příbramském gymnáziu. V listopadu tak GymTV přinesla vzpomínku na herce Josefa Hlinomaze. Zamýšlený portrét spisovatele Jana Drdy odsunula na další školní rok nemoc jeho syna, který měl v reportáži vystupovat. Portréty dalších osobností chystá redakce GymTV na školní rok Jde o náročný projekt, protože příprava takovýchto reportáží vyžaduje mnoho času a spoustu mravenčí práce ve vyhledávání informací, archivních materiálů, navazování kontaktů s pamětníky a spolupracovníky, případně potomky těchto osobností, a také mnohdy nelehkou práci při koordinaci natáčení, vyhledávání lokací a obstarávání povolení pro natáčení v nich, o přesunech na ně nemluvě. V rámci rubriky Za humny přinesla GymTV reportáže, které se týkaly dění mimo školu, v příbramském regionu, a které také postoupila na server České televize v rámci projektu Digináves. Všechna vydání školního televizního zpravodajství měla premiéru v tradičních vysílacích dnech a časech na obrazovce ve foyer školy, vždy ve stejný den na serveru GymTV a současně na webových stránkách školy, dále na kanálu YouTube a Facebooku GymTV a školy a také na regionální televizní stanici Fonka a některých regionálních webových serverech (pribramag.cz). Z relevantních statistik vyplývá, že nejsledovanějším vydáním zpráv na YouTube bylo to březnové (996 zhlédnutí). Webové zpravodajství Jestliže bylo webové zpravodajství na serveru v předchozích letech rovnocennou složkou televiznímu zpravodajství co do objemu práce, pak ve školním roce se stalo složkou dominantní. Redaktoři GymTV ve spolupráci s množstvím externích přispěvatelů jak z řad studentů, tak i pedagogů, publikovali v průběhu deseti měsíců celkem 322 příspěvků. Oproti loňskému roku (237) to znamená nárůst o 85 článků. V průměru tedy na serveru GymTV vyšel 1,06 článek denně, a to včetně

28 27 prázdnin a víkendů. Zpravodajsky nejnabitějším měsícem byl prosinec, kdy bylo publikováno 42 příspěvků. V době od února až do konce června publikovala GymTV kontinuálně v průměru minimálně jeden článek denně. Nutno poznamenat, že jde o plnohodnotné zpravodajské příspěvky, tj. textová zpráva a fotogalerie, nikoliv pouhé nahrání množství fotek na server nebo textovou zprávu o jedné větě. Podařilo se tak zpravodajsky pokrýt až na několik výjimek veškeré akce a události na gymnáziu a s ním související. V tomto ohledu dosáhla tvorba GymTV svého nového vrcholu. Je na místě zde poděkovat všem přispěvatelům a podtrhnout význam externích přispěvatelů: těch, kteří sami přispěli svými články, i těch, kteří zajistili fotodokumentaci některých akcí. Mírný posun nastal také ve spolupráci se členy pedagogického sboru, kdy většina předmětových komisí, pokud nebylo možné akci zpravodajsky zajistit jinak, zaslala, někdy i bez předchozí žádosti ze strany GymTV, zprávu o akci do redakce. Užší spolupráci navázala GymTV s pedagogy přírodovědných předmětů, zejména díky projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, jehož průběh podrobně dokumentovala. Přesto by bylo možné říci, že stále existuje velký prostor ke zlepšení spolupráce s předmětovými komisemi, zejména ve smyslu včasného informování o konání akcí, tak, aby bylo možné je zpravodajsky pokrýt. Nejčtenějším příspěvkem roku se stal článek o školní sportovní akademii (667 unikátních návštěv). Obecně velké oblibě se těší příspěvky ze školních akcí, které přesahují jednu třídu (maturitní plesy, Music Break, vánoční zpívání, lyžařské kurzy aj.). Mnohé příspěvky, zejména ty z významnějších akcí a událostí, byly dále zasílány místním periodikům, jak tištěným, tak elektronickým, k publikování. Gymnázium Příbram tak prostřednictvím GymTV publikovalo v Příbramském deníku, týdeníku Periskop, zpravodaji radnice Kahan a na serverech pribram.cz, pribramag.cz a pribramsko.eu. V rámci činnosti na webu GymTV vytvořila také několik videopříspěvků, které byly publikovány exkluzivně na webu a nikoliv v televizním zpravodajství. Šlo například o sestřih vystoupení letošních maturantů v televizním zpravodajství v průběhu jejich studia na gymnázia, části některých vystoupení školního orchestru či průběh experimentů v kroužcích projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Při pohledu na množství publikovaných příspěvků lze konstatovat, že ten jen potvrzuje fakt, že právě webové zpravodajství se v průběhu roku stalo vlajkovou lodí GymTV. Zároveň to ale znamená velký závazek do budoucna, vždyť zatím každý rok činnosti GymTV byl v tomto ohledu bohatší než ten předchozí a znamenal překonání rekordní hranice z předchozího roku. Další takovýto rekord není sice rozhodně cílem pro příští rok, přesto však lze očekávat, že se podobné hranici server gymtv.pb.cz opět přiblíží, a to díky množstvím akcí, které gymnázium organizuje. Především je však cílem udržet kvalitu příspěvků a snažit se zpravodajsky pokrýt co největší množství akcí. Spolupráce s Českou televizí Spolupráce s Českou televizí byla ve školním roce realizována ve třech rovinách. Zásadní novinkou byl start projektu Televize v televizi, cyklu seminářů pro školní televize realizovaný přímo v prostorách ČT na Kavčích horách. ČT ve spolupráci s GymTV oslovila 13 školních televizí z celé republiky a ty se v období mezi konáním 3. a 4. ročníku projektu Jak se dělá televize setkávají na tvůrčích dílnách v Praze. První jednodenní seminář byl realizován v listopadu a jeho tématem byla Česká televize obecně, s akcentem na nový kanál ČT:D, dále pak exkurze po Kavčích horách, včetně budovy zpravodajství. Tým GymTV ve spolupráci se štábem pořadu Zprávičky připravil o akci reportáž, která byla ještě týž den odvysílána v ČT, kde zároveň jako hosté vystoupili šéfredaktor Tomáš Rosa a jeho zástupkyně Kristýna Blahnová. Druhý seminář se konal v dubnu a jeho tématem byl Nový pořad pro ČT:D. GymTV jako svůj pořad navrhla téma hry na hudební nástroj a připravila i návrh pilotního dílu. V rámci programu se redaktoři dále zúčastnili tvůrčích dílen, mimo jiné na téma dabing, dramaturgie,

29 28 režie apod. V rámci těchto seminářů se na Kavčí hory postupně podívali také vítězové zářijové soutěže o nejlepší příspěvek z adaptačního kurzu. Ve školním roce bude cyklus seminářů pokračovat. Spolupráce s ČT pokračovala v rámci projektu Digináves, kdy GymTV natočila celkem 13 reportáží, které ČT umístila na své webové stránky. Kromě událostí přímo na gymnáziu, které svým významem přesahovaly hranice školy, šlo akce, které se konaly v Příbrami a okolí (drakiády, hornický mikuláš, divadelní galavečer ochotníků aj.). Díky této spolupráci tak GymTV přispívá ke zviditelnění regionu Příbram v celostátních médiích. Třetí rovinou byla spolupráce s pořadem Zprávičky. Tento zpravodajský pořad vysílá kanál ČT :D a Česká televize v něm odvysílala některé reportáže GymTV z projektu Digináves. Záznamy školních akcí Vytváření záznamů z významných školních akcí patří k dobrým tradicím GymTV, přestože kapacita školní televize je již tak naplněna předchozími složkami práce. V průběhu roku tak školní televize pořídila např. záznam školní sportovní akademie, snímaný na šest kamer, který posléze vyšel na DVD, záznam maturitního plesu 4.C, který byl rovněž vydán na DVD, či záznam absolventského divadelního představení třídy kvarta, jehož vydání se připravuje. Na DVD v průběhu roku vyšel také záznam absolventského představení loňské kvarty Ostrov pokladů a záznam společného koncertu školních orchestrů Gymnázia Příbram a Gymnázia Aurich v Březnici v loňském červnu. Tento záznam vyšel jak v české, tak německé verzi a jako dárek jej obdrželi i členové německého školního orchestru. Za účelem zjednodušení nabídky a nákupu DVD zřídil bývalý šéfredaktor GymTV a její stálý spolupracovník Václav Bešťák na nových webových stránkách Gymnázia Příbram e-shop, který zájemcům umožňuje zakoupit si DVD online. Technické vybavení V technickém vybavení nedošlo ve školním roce k žádné změně, GymTV nadále disponuje stejnou technikou jako v předchozích letech. Soutěže GymTV se v průběhu roku zúčastnila soutěže Videopohlednice z mého města, vyhlašované časopisem Bridge. Úkolem bylo natočit videoportrét města. GymTV obsadila dvě kategorie. V kategorii jednotlivců v německém jazyce skončila Petra Prýmková z kvarty ve své věkové skupině 3. v ČR. V kategorii skupin kvinta-sexta získal tým Filip Martinkovič, Adéla Dobešová (oba kvinta) a Markéta Kofroňová (sexta) 2. místo v ČR. GymTV se rovněž zúčastnila soutěže Školní časopis roku a v kategorii webový magazín získaly stránky gymtv.pb.cz první místo ve Středočeském kraji a postup do podzimního celostátního kola.

30 29 Další činnost Mezi další činnosti GymTV patřila už druhým rokem správa vlastního facebookového profilu facebook.com/gymtv, kde byly uveřejňovány hlavní zpravodajské příspěvky a také zprávy z dění okolo školní televize. Facebookový profil měl v červnu fanoušků. GymTV dále zaznamenala a na webu uveřejnila vánoční vystoupení pedagogického sboru, studentskou akci Music Break a červnový koncert školního orchestru GymBand a školního orchestru Gymnázia Aurich v Německu. V červnu se několik členů redakce zúčastnilo v rámci bilaterálního programu mobility projektu Comenius výměnného pobytu školního orchestru GymBand v partnerském gymnáziu v německém Aurichu. Z tohoto pobytu vznikla reportáž pro televizní zprávy, série webových reportáží a dále základ pro připravované DVD, které bude obsahovat rozšířenou reportáž z pobytu, záznam německého koncertu, dokumentaci pobytu německých studentů v Příbrami a záznam společného koncertu v České republice v říjnu Na podzim a na jaře zorganizovala GymTV také dvě fotosoutěže pro studenty gymnázia s názvy Foťte podzim a Úsměv. Účastníci do redakce zasílali své příspěvky a vítězové byli vybráni vždy jednak hlasováním poroty a jednak online hlasováním a odměněni týdenní amnestií v ústním zkoušení. Závěr Závěrem lze určitě konstatovat, že GymTV ve školním roce splnila vytčené cíle, podařilo se rozšířit členskou základnu redakce a nahradit členy, kteří předchozí školní rok odešli. Pro příští školní jsou prvořadými cíli i nadále webové zpravodajství gymnázia, školní televizní zpravodajství a spolupráce s Českou televizí, jednak v rámci projektu Televize v televizi a jednak při přípravě na 4. ročník projektu Jak se dělá televize. Vypracoval vedoucí GymTV PhDr. Josef Fryš Nové webové stránky školy

31 30 Po dohodě s vedením školy bylo během letních prázdnin 2013 přikročeno k přípravě nových webových stránek školy. Stalo se tak z několika důvodů. Původní webové stránky, které používala škola od roku 2006, byly vyvinuté společností Internet Pb jako možná šablona pro informační systémy dalších škol. V současné době však už firma další vývoj těchto systémů nepodporuje a v ohledu k technickému vývoji, designovým trendům, uživatelským nárokům a potřebám administrace bylo zcela nevyhnutelné nové stránky od základu změnit. Původní stránky se v každém z nejvíce používaných internetových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) zobrazovaly jinak, některé podstránky navíc zcela chybně, v některých prohlížečích nebyly dokonce vůbec editovatelné. Kromě toho nesplňovaly potřeby školy v mnoha ohledech (vkládání videí, obrázků aj.) a jejich administrace byla časově velmi náročná a značně omezená. Navíc stránky nebyly přizpůsobeny prohlížení na tabletech a mobilních telefonech. Z technického hlediska přípravu nových stránek na doméně 2. řádu (www.gympb.cz) zajistila opět firma Internet Pb, duchovním otcem se stal čerstvý absolvent gymnázia a bývalý šéfredaktor školní televize GymTV Václav Bešťák, který je spolu s pedagogem PhDr. Josefem Fryšem také administrátorem stránek. Škola zakoupila šablonu pro redakční systém Wordpress, na jehož platformě je nový web založen. Jeho výhodou je zejména adaptivnost. Ze statistik zpracovaných systémem Google Analytics vyplývá, že 75,3 % uživatelů prohlíží stránky ve stolním počítači či notebooku, 5 % v tabletu a 19,7 % v mobilním telefonu. Adaptivnost stránek je vlastnost, která přizpůsobuje zobrazení stránek jednotlivým zařízením (velikost obrázků, textu, uspořádání menu aj.). S postupujícím vývojem nových technologií roste počet uživatelů přistupujících na internetové stránky z jiných zařízení než stolního počítače nebo notebooku a nové webové stránky jsou tomuto trendu zcela přizpůsobeny. Zobrazení stránek a jejich administrace funguje v jakémkoliv z běžně používaných prohlížečů. Ze statistik vyplývá, že 52,8 % návštěvníků zobrazuje stránky v prohlížeči Google Chrome, 12,9 % v Mozilla Firefox a 17,4 % v Internet Explorer. Aktuální verze těchto prohlížečů umožňují využít všechny výhody nových stránek; bohužel, během náhodného průzkumu bylo zjištěno, že řada pedagogů včetně vedení školy má na svých stolních počítačích nainstalovány zcela zastaralé a řadu let už nevyhovující verze internetových prohlížečů, ve kterých se lze setkat např. s chybným zobrazením obrázků apod. Další výhodou nových webových stránek je jejich moderní design, postavený především na kvalitní obrazové složce. V tomto ohledu je zcela nedocenitelný přínos autora stránek Václava Bešťáka, který za symbolickou odměnu stránky vytvořil z velké části po obsahové stránce a zcela po stránce vizuální. Nové stránky jsou přehledné, moderní, působí svěžím a dynamickým dojmem a zásadní měrou přispívají k přehledu veřejnosti o škole. Jsou úzce propojené s webovými stránkami GymTV, které nadále plní funkci zpravodajského serveru školy. Toto propojení je realizováno např. na úrovni aktuálních zpravodajských článků, které se zobrazují na titulní straně, nebo v sekci školních akcí, odkud vede odkaz na všechny články o dané akci, která je obecně popsána na stránce školy (např. na stránce školy jsou obecné informace o sportovním kurzu s odkazem na všechny články, které kdy GymTV o této akci publikovala). Podobně funguje i propojení s kanálem GymTV na YouTube, kde jsou umístěny reportáže, záznamy akcí apod., na něž je na stránkách odkazováno. Nejčastěji zobrazovanými stránkami byly v průběhu roku podle statistik tyto: 1. suplování ( unikátních zobrazení), 2. známky (27 611), 3. jídelna (7 381), 4. pedagogický sbor (5 513), 5. rozvrhy (5 163). Stránky je možné doplňovat o další funkce, v současnosti už např. funguje e-shop školní televize GymTV, během školního roku bylo také realizováno on-line přihlašování na besedy, v plánu je rezervační systém (např. na školní akce, besedy, zájezdy apod.). Nové stránky si zachovaly také funkci informačního systému. Ten je provozován nezávisle na stránkách a funguje podobě jako u stránek původních. V porovnání s ostatními školami v okolí je však zastaralý a uživatelsky nepohodlný. Vychází totiž z původní koncepce informačního systému, v němž sice bylo ve

32 31 své době Gymnázium Příbram školou průkopnickou, ale který byl už překonán, protože všechny okolní školy používají přímé spojení se systémem Bakaláři v modulu Webová aplikace. Zavedení tohoto systému by umožnilo studentům i jejich rodičům kvalitnější a komfortnější přístup ke klasifikaci a dalším údajům, ve spojení s elektronickou třídní knihou mimo jiné i k údajům o absenci. Nevýhodou zavedení tohoto systémů jsou však nutné investice. Nové webové stránky školy, odpovídající nejnovějším designovým trendům i technickým požadavkům, jsou zásadním příspěvkem v utváření PR školy a její prezentace na veřejnosti. Obsahují veškeré potřebné informace o tom, co škola studentům nabízí, a rovněž tak veškeré dokumenty o fungování školy. Ve všech těchto ohledech bylo jejich spuštění v listopadu 2013 významným krokem vpřed. Zásadní byla v tomto ohledu pro školu několikaměsíční práce studenta Václava Bešťáka, který se i nadále podílí na správě webových stránek. Facebookový profil školy V souvislosti s otevřeností školy směrem k veřejnosti a respektováním trendů v informačních technologiích byly v srpnu 2013 spuštěny oficiální facebookové stránky školy. Vznikly jako reakce na popularitu tohoto informačního a komunikačního kanálu u veřejnosti, zejména pak u cílové skupiny studentů školy a potenciálních uchazečů o studium. Jejich úkolem je informovat o dění ve škole jednodušším a civilnějším způsobem a nabízet tak alternativu zpravodajství školní televize GymTV. V průběhu roku se zde objevily nejrůznější příspěvky ze školních akcí formou fotoalb či rychlého zpravodajství, pozvánky a upozornění na akce ve škole i mimo ni, nejrůznější zajímavosti a postřehy, krátká videa (např. pokusy z kroužků apod.) a také odkazy na články školní televize, školní televizní zprávy apod. Zajímavým a úspěšným pokusem byla před vánočními svátky 2013 tzv. virtuální zeď, kam studenti posílali své příspěvky, jak tráví Vánoční den Gymnázia v různých třídách. Masivnějšímu využití tohoto prostředku však brání nevybavenost většiny budovy školy bezdrátovou sítí Wi-Fi. Nejnavštěvovanějším příspěvkem se stal příspěvek o prvním Music Breaku s dosahem uživatelů. Celkově získal facebookový profil gymnázia od srpna 2013 až ke konci června fanoušků. Newsletter V souvislosti se snahou o co možná nejlepší informování veřejnosti o dění ve škole vznikl také newsletter Gymnázia Příbram, tedy měsíční elektronický zpravodaj, který je vždy k 10. dni každého měsíce distribuován přihlášeným odběratelům. Obsahuje vždy výběr nejzajímavějších článků ze zpravodajského serveru GymTV, přehled úspěchů studentů, informace o akcích, které ve škole proběhnou v příštím období, a další informace (o projektech, kroužcích, vybavení apod.). Newsletter je rozesílán pedagogům školy, základním školám a zájemcům, kteří se k jeho odběru přihlásili prostřednictvím webu gymnázia. Celkový počet odběratelů činil v červnu ; v příštím školním roce se počítá s větší propagací newsletteru a nabídkou jeho odběru většímu množství zájemců. Pilotní rok ukázal, že newsletter je další vhodnou alternativou spravování veřejnosti o činnosti školy, zejména pro uchazeče o studium a jejich rodiče, rodiče současných studentů školy či absolventy gymnázia, kteří nesledují pravidelně stránky školy nebo školní televize, přesto ale chtějí vědět, co se na gymnáziu děje.

33 32 Vypracoval správce webových stránek PhDr. Josef Fryš Hodnocení projektu Čtyři kroky do N(n)ového světa Projekt Čtyři kroky do N(n)ového světa je pořádán v gymnáziu již sedmým rokem. Čtyři kroky do N(n)ového světa, to je možnost poznávat hudbu do hloubky, objevovat její krásy a přitom se nenudit. Zajímavosti a záhady gigantických děl představil dirigent a skladatel M. Ivanovič ve spolupráci s mladými hudebníky, hráči studentských orchestrů. Program byl v dikci P. Kadlece. Jednalo se o díla W. A. Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdiho, P. I. Čajkovského a Antonína Dvořáka. Nejde ale o klasické, čistě poslouchací koncerty. Zajímavé na hudbě přece není jen, jak zní, ale proč tak zní. Tedy jaké hudební prostředky používali hudební mistři, co jimi chtěli vyjádřit. O tom všem je na koncertech řeč. Hudba je přiblížena a zpřístupněna pomocí zajímavých komentářů a nových souvislostí. Příští školní rok se můžeme těšit na díla velikánů, tentokráte na téma koncert = souboj. I když se tyto koncerty konají jen čtyřikrát ročně v Praze Rudolfinu, myslím, že mají obrovský přínos pro studenty po stránce hudební, literární, umělecké, společenské, ale i osobnostní. Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Blanka Svobodová Hodnocení projektu Finanční gramotnost I v uplynulém školním roce se Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 zapojilo do soutěže Finanční gramotnost. Prvním krokem bylo vyhlášení školního kola, z něhož postoupily dvě družstva do kola okresního. Soutěžili tři vybraní žáci za I. kategorii a tři za II. kategorii. V okresním kole se obě družstva umístila na postupové pozici a postoupila do krajského kola, kde pak žáci II. Kategorie obsadili krásné 5. místo. Jednalo o studentky oktávy a septimy (Tomáš Kessl, Josef Košta, Aneta Hrubantová). Letošní výsledek byl pro nás zatím nejlepší, vezmeme-li pak na vědomí, že této soutěže se zúčastňují školy, které se přímo specializují na ekonomiku a finančnictví, jsou naše výsledky více než uspokojivé. Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Jana Štědronská Hodnocení práce školního orchestru GymBand Školní orchestr Gymband Gymnázia Příbram hrál ve školním roce 2013/2014 ve složení: 3x housle, 3x příčné flétny, 3x klarinety, 2x trubky, pozoun, altsaxofon, tenorsaxofon, bicí, kytara, klavír, baskytara. Akce, které v uplynulém školním roce proběhly, byly: hudební sál gymnázia Den otevřených dveří, hudební sál gymnázia předvánoční koncert Gymbandu pro veřejnost, hudební sál gymnázia koncert pro základní školy v Příbrami, hudební sál gymnázia

34 33 přivítání delegace z Francie a Německa, víkendové soustředění Gymbandu ve Frantole na Šumavě na Salaši Koncert pro veřejnost, hudební sál gymnázia přivítání ruské delegace z Voroněže, Korzo Obora v Příbrami veřejné vystoupení venku na pódiu na hrázi příbramské Obory v rámci městského festivalu Korzo Obora, hudební sál gymnázia veřejné vystoupení pro Českou školní inspekci, výměnný česko-německý pobyt studentských orchestrů v Aurichu, aula Gymnasia Ulricianum Aurich veřejný koncert. Školní orchestr nacvičil do repertoáru nové skladby: Survior: The Eye of the Tiger v aranžmá Adama Závodského, Vangelis: Chariots of Fire v aranžmá Adama Závodského, R. Lovland: You Raise Me Up notový materiál od příbramského BigBandu, B. Thiele: What a Wonderful World notový materiál od příbramského BigBandu, Beatles: All You Need is Love v aranžmá Miloslavy Šmolíkové. Česko-německá výměna studentských orchestrů GymBandu Příbram a BigBandu Aurich V termínu od 8. do 13. června probíhal 3. ročník česko-německé výměny studentských orchestrů Gymbandu Gymnázia Příbram a BigBandu Aurich. Gymnázium Aurich je partnerským gymnáziem Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. Celého projektu se zúčastnilo přes 30 hudebníků studentů z obou partnerských gymnázií. Studenti se navzájem hostili v rodinách, což má velký motivační význam v oblasti cizojazyčné komunikace a v poznávání interkulturního prostředí jiné země. V první fázi přivítali němečtí studenti členy GymBandu příbram v Aurichu, kde pro ně připravili pestrý program. Základem spolupráce obou orchestrů jsou společné zkoušky, kde dirigenti obou orchestrů nacvičují společné skladby, které jsou pak předvedeny na závěrečném společném koncertě obou orchestrů v případě Aurichu šlo o koncert v hudebním sále gymnázia Gütterschuppen. Orchestry celkem představily pět společně nacvičených skladeb. Publikum bylo nadšeno repertoárem obou big-bandových orchestrů pojímající skladby převážně jazzového charakteru až po filmovou hudbu. Reciproční návštěva německého orchestru BigBandu z Aurichu proběhne v Příbrami v době od 29. září do 3. října Celý projekt hodnotili a hodnotí všichni zúčastnění velice kladně, jak po stránce hudební, jazykové, interkulturní, tak po stránce organizační. Studenti i pedagogové načerpali mnoho nových impulzů k další práci, získali nové zkušenosti a motivaci. Rádi bychom v tomto projektu příští rok pokračovali pokud získáme opět finanční podporu Města Příbrami a Středočeského kraje, bez níž by nebylo možné tento projekt uskutečnit, a patří jim proto velký dík. Vypracovala vedoucí GymBandu Mgr. Miloslava Šmolíková Hodnocení sportovní akademie gymnázia Sportovní akademie se uskutečnila v prostorách sportovní haly Vavexu. Vystoupily na ní skupiny studentů nebo celé třídy našeho gymnázia se svými tanečními čísly. Představil se nám kroužek gymnastiky svým vystoupením v prostných, na lavičkách a trampolíně. Maturitní třídy připomněly svá půlnoční překvapení a své umění předvedli i studenti působící v tanečních a sportovních klubech

35 34 v Příbrami, např. v Oxygenu nebo v taneční skupině DC. Součástí sportovní akademie bylo i vyhlášení a ocenění vítězů celoškolní soutěže v trojskoku z místa a finalistů celostátního kola ve sportovní gymnastice. Celá akademie vyvrcholila přátelským utkáním ve volejbale proti hráčům SPŠ A VOŠ Příbram. Utkání mělo vysokou úroveň a po velmi vyrovnaném průběhu se podařilo našim hráčům zvítězit. Sportovní akademie poskytla studentům možnost zúročit dlouhodobou sportovní přípravu, která všem vystoupením předcházela, a předvést svoje umění spolužákům a učitelům Gymnázia Příbram. Vypracovala vedoucí akademie Mgr. Lenka Pavelková Hodnocení výuky dramatické výchovy v gymnáziu Povinně volitelný předmět dramatická výchova je během školního roku rozdělen do dvou částí. Během obecné průpravy v prvním pololetí, mají studenti možnost zjistit svůj herecký potenciál a širokou škálu možností, jak pracovat se svým hlasem tělem, emocemi a rekvizitami. Cílem přípravy bylo zlepšení přístupu k vlastnímu potenciálu jak k individuálnímu výkonu, tak také ke kvalitní týmové spolupráci. Situace a postavy, kterými během přípravy studenti prochází, mají otevřít cestu k vlastnímu vnitřnímu prožitku a zlepšit orientaci ve vlastním emocionálním světě. Studenti jsou vždy vedení ke snaze o vlastní divadelní vystoupení, jehož přípravě je věnováno druhé pololetí. Můžeme tedy říci, že v rámci sociálněosobního rozvoje jsou vedeni nejen k týmové práci, ale rovněž k přijetí vlastní zodpovědnosti za společnou věc. Divadelní představení přináší studentům hodnotnou zkušenost a upevňuje vztahy v rámci třídního kolektivu. V tomto roce se dne na Malé scéně Divadla A. Dvořáka uskutečnilo divadelní představení Ministr je zvíře! složené z Ezopových bajek s hravým pojetím smyslu boje za pravdu. Jeho výsledek přinesl studentům radost a pocit uspokojení z vlastní práce, což je možné hodnotit jako nejlepší výsledek přípravného období a zároveň výstup tohoto předmětu. 4 Vypracovala vyučující dramatické výchovy v gymnáziu Mgr. Marcela Hašková

36 35 Hodnocení projektu Klub mladého diváka Předem své zprávy o letošní divadelní sezóně Klubu mladého diváka musím konstatovat, že představení, která jsme letos zhlédli, byla sestavena z různých divadelních žánrů (komedie, tragédie, balet) a velice zdařilá. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem padesát studentů od prvních ročníků až po maturanty. Navštívili jsme celkem šest představení, která se konala jednou do měsíce od listopadu 2013 až do dubna Bohužel, výběr divadelních představení zcela nezávisí na přání objednatele, ale na přidělení pracovníky KMD. Přesto se podařilo vybrat takové divadelní hry, které se hodí nejen při výuce českého jazyka, ale jsou též součástí povinné četby pro studenty (Revizor, Radúz a Mahulena, Jindřich IV). K nejlépe hodnoceným představením patří komedie Revizor a Oněgin byl Rusák. Tyto komedie nejen pobavily, ale zároveň příliš nenutily studenty se nad něčím zamýšlet. Nechali se pouze unášet komediálními gagy a výkony jednotlivých herců (Donutil, Rašilov). Pro některé studenty bylo též velkým zážitkem prostředí jak Národního tak Stavovského divadla, kde byli mnozí poprvé. Pevně věřím, že i v příští divadelní sezóně Klubu mladého diváka Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 se podaří zajistit pestrý výběr různých představení. Jaká představení jsme vlastně zhlédli? Nebe nad Berlínem - Švandovo divadlo Kouzelná flétna - Stavovské divadlo Jindřich IV - Divadlo na Vinohradech Oněgin byl Rusák - Divadlo v Dlouhé Revizor - Stavovské divadlo Radúz a Mahulena - Národní divadlo. Vypracoval vedoucí projektu Mgr. Bedřich Roth Hodnocení projektu Studenti čtou a píší noviny Ve školním roce 2013/(2014 se projekt konal pouze v podzimním termínu z důvodu změny majitele deníku. Noviny studenti využívali jako pomůcku v jednotlivých vyučovacích hodinách. V rámci výuky českého jazyka v oblasti publicistického stylu texty rozebírali a kriticky hodnotili. Sami vytvářeli příspěvky na témata, která byla vyhlašována prostřednictvím patrona projektu. Příspěvky MF DNES publikuje ve svém internetovém archivu. Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Hana Kriegerová Hodnocení přírodovědné výpravy Itálie - Valle di Ledro Ve dnech se skupina 23 studentů Gymnázia Příbram zúčastnila již tradiční exkurze v italském Valle di Ledro. I letos jsme byli ubytováni v apartmánech v obci Bezzecca, která leží asi 2km od Lederského jezera. V rámci našeho pobytu se nám podařilo uskutečnit několik výšlapů do pohoří obemykajícího jezero Ledro, již v pondělí jsme stanuli na hoře Cima Pari 1991m.n.m. (převýšení téměř 1400m). Po poměrně náročné pondělní exkurzi jsme v úterý vyjeli do Rovereta a navštívili zde proslulé Muzeum války s expozicemi věnovanými převážně artefaktům z 1. světové války. V rámci exkurze jsme

37 36 také absolvovali dvoudenní výlet (středa a čtvrtek) s přespáním na horské salaši Malga Giú. I když salaš poskytovala dostatek místa na přespání, většina studentů přenocovala pod širým nebem. Během tohoto dvoudenního pobytu v horách se nám podařilo zdolat dva téměř dvoutisícové vrcholy a to Monte Corno a Tremalzo. Zejména v oblasti Tremalza jsme se pohybovali po horských loukách s neuvěřitelně nakvetlou vzácnou alpskou květenou zastoupenou hlavně druhy ze skupin hořců, orchideí, úpolínů a lilií. V pátek jsme navštívili městečko Arco se středověkým hradem a město Rivu ležící na břehu jezera Garda. Cestou do Arca jsme se ještě zastavili u Varonských vodopádů, kde se nám podařilo odchytit dva z největších evropských brouků a to roháče obecného a tesaříka obrovského. Z kratších výletů a exkurzí ještě zmíním výlet k vodopádu do Tiarno de la Soto, návštěvu Palafitte muzea upomínajícího osídlení Lederského údolí v době bronzové a prohlídku Garibaldiho zákopů v Bezzecce. Celotýdenní program byl završen v sobotu účastí na místním hudebním festivalu Festa della Musica. Vypracoval vedoucí expedice Mgr. Petr Vocílka Hodnocení biologické a cestovatelské expedice Delta Dunaje Další zahraniční červnová expedice byla organizována ve spolupráci s pražským gymnáziem PORG a to do Dunajské delty v Rumunsku. Studenti během 10 dní zkoumali unikátní prostředí národního parku, který je zařazen mezi celosvětově chráněné biosférické rezervace Unesco. Delta je nejmladší krajinou celé Evropy. Ústí zde Dunaj do Černého moře. Dunaj se v Deltě rozděluje do tří ramen. Děje se to nedaleko města Tulcea. V tomto ročním období dochází k hnízdění ptáků a celý národní park zaplní hejna pelikánů, volavek, kvakošů, ibisů, kteří hodují na obojživelnících v místních jezerech a stovkách kanálů, které řeka Dunaj na svém konci vytváří. Studenti se celou výpravu pohybují na kánoích a táboří ve vodním litorálu. Vypracovala vedoucí expedice Mgr. Lucie Albrechtová Hodnocení projektu Genius logicus Mezinárodní matematická soutěž logických úloh a hlavolamů Genius logicus, probíhala ve školním roce , za účasti sedmnácti států ve čtyřech částech. Naše škola se účastnila již osmým rokem v počtu 11 studentů osmiletého i čtyřletého studia: Prima: Kesslová Martina, Albrechtová Hana, Kubová Eliška Sekunda: Hlaváč Jan, Šestáková Matylda Tercie: Špindler Petr, Váchová Kristina, Burda David Kvarta: Jeníček Jan Sexta: Šesták Matěj 2.B: Murárik Michal

38 37 V letošním školním roce byla soutěž znovu rozšířena, probíhala ve čtyřech částech: korespondenční, soutěžní, sudoku a královský hlavolam. Korespondenční část proběhla na podzim roku 2013, účastnilo se jí 10 studentů naší školy z nižšího i vyššího gymnázia. Druhá, soutěžní část proběhla na naší škole 16. května Účastnilo se 7 studentů. Nejlepších výsledků v soutěžním kole dosáhli: Šesták Matěj 26. místo v kategorii 01, Burda David místo v kategorii 03 a Martina Kesslová 23. místo v kategorii 04. Novou část sudoku si během listopadu a prosince vyzkoušelo 6 studentů, královský hlavolam řešilo v dubnu 5 studentů. Celkově nejúspěšnějším řešitelem naší školy se stal David Burda, student tercie, který obsadil 18. místo v národním a 116. místo v mezinárodním žebříčku (z počtu 962 soutěžících této kategorie). V letošním školním roce žádný ze studentů nepostupuje do podzimního mistrovství. Všichni účastníci obdrží na konci školního roku certifikáty. Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová Hodnocení projektu Den proti násilí a kriminalitě Den proti kriminalitě a násilí proběhl 22. dubna 2014 pouze pro studenty nižšího gymnázia. Program byl rozdělen do sedmi bloků, každá třída se zúčastnila dvou bloků. První blok určený pro studenty primy proběhl po domluvě s PaedDr. Janou Ptáčkovou mimo školu, na Středisku výchovné péče v Příbrami. Byl zaměřen na vztahy ve třídě a vytváření zdravého kolektivu, což je pro studenty osmiletého studia důležitý krok k dlouholetému společnému pobytu na naší škole. Volba prostředí mimo školu se shledala s pozitivní odezvou. Druhý blok vedla absolventka naší školy Bára Malíková, v současnosti studentka lékařské fakulty. Blok byl zaměřen na Základy první pomoci, účastnili se studenti primy v tělocvičně. Sekunda nejprve navštívila nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bednu Příbram. Paní Mgr. Kateřina Volfová provedla studenty po zařízení a seznámila je s možnostmi využívání volného času v Příbrami. Některé aktivity si studenti na závěr vyzkoušeli. Pak se vrátili do školy, kde proběhl v učebně sexty druhý blok. Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence kriminality města Příbrami, pohovořil se studenty na téma Kriminality v Příbrami. Beseda byla zajímavá a přínosná. Tercie zůstala jako jediná třída celý den ve škole. Zahájila preventivní program besedou s Bc. Hadrbolcem a pokračovala problematikou Poruch příjmu potravy. Pod vedením Mgr. Marie Hlaváčové zhlédla film Sami, který popisuje příběhy mladých lidí trpícími anorexií a bulimií. Na závěr diskutovali na toto téma. Kvarta navštívila pod vedením lektorů Centra primární prevence Magdaléna, o.p.s. Příbram K centrum. Blok byl zaměřený na návykové látky. Po návratu do školy v učebně přírodních věd se konala v rámci projektu Příroda odborná přednáška vedená ing. Kunickým z Kovohutí Příbram na téma Recyklace odpadů. Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová

39 38 Hodnocení preventivního projektu Řekni drogám ne! Škola získala v kalendářním roce 2014 státní dotaci z oblasti protidrogové politiky MŠMT na projekt primární prevence pro studenty 1. ročníků a kvinty. Cílem projektu je zapojení studentů 1. ročníků do uceleného programu primární prevence. Spoluprací s třídními učiteli a školním metodikem prevence zmonitorovat třídy pomocí dotazníků, nastavit dle individuálních potřeb dané třídy preventivní program a tím ovlivnit postoje a chování nově příchozích studentů z různých základních škol. Do projektu je potřeba zapojit i studenty kvinty - osmiletého studia, pro které je přechod z nižšího na vyšší gymnázium zlomový. Třídní učitelé a ŠMP budou s třídami pracovat průběžně v období leden - červen, září -prosinec v rámci třídnických hodin. Budou realizována 4 tematická setkání: vztahy v kolektivu, komunikace, drogy, závislosti. Dalším bodem je systematická práce s kolektivem vedená externími odborníky, vybrali jsme spolupráci s Magdalénou, o.p.s. Příbram, která má v oboru primární prevence dlouholeté zkušenosti. Realizována budou tři setkání v časové dotaci 2 vyučovací hodiny na blok. Třídní učitelé a ŠMP se aktivně zúčastní bloků primární prevence. Na závěr dojde ke společnému zhodnocení programu lektory a pedagogem. Předpokládaným přínosem je změna postojů a chování studentů a jejich lepší orientace a začlenění v daném kolektivu, ve škole i v celé společnosti. Výsledkem projektu by měla být lepší komunikace mezi studenty navzájem, mezi studenty a pedagogy, snížení nežádoucích jevů rizikového chování ve škole i mimo školu, eliminace množství návykových látek, snížení počtu kuřáků. 24. března 2014 proběhla zahajovací schůzka projektu Řekni drogám ne. Schůzky se zúčastnili třídní profesorky 1. ročníků a kvinty a školní metodik prevence. Během dubna a května v jednotlivých třídách proběhla dvě setkání v rámci třídnických hodin, první na téma Vztahy ve třídě, vytváření zdravého fungujícího kolektivu, problémy adaptace na SŠ. Druhá třídnická hodina - Komunikace v kolektivu, monitorovací dotazníky. Mgr. Marie Hlaváčová dotazníky vyhodnotila a naplánovala první setkání tříd s lektory Magdalény Příbram. Ve třídě 1 B a 1.C se blok primární prevence konal 6. června, ve třídě 1.A a kvintě 17. června. Projekt bude pokračovat v září Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová Hodnocení aktivit předmětové komise anglického jazyka Studenti se zúčastnili celostátní internetové soutěže Angličtinář roku Soutěž proběhla 28. ledna a student Tomáš Kessl se umístil na 10. místě z 3860 účastníků. Celkově se naše gymnáziu v rámci této soutěže umístilo na 12. místě z počtu 45 středních škol. V lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii IA (prima, sekunda) zvítězila Sára Sovičková a postoupila do okresního kola, kde obsadila 1. místo. Další úspěch 1. místo v okresním kole této jazykové soutěže patří Petrovi Macičkovi, který postoupil do krajského kola, které se konalo v březnu V krajském kole Petr Maciček skončil na skvělém 2. místě. V kategorii IIB (tercie, kvarta) okresního kola student Jakub Kubík obsadil 2. místo. V rámci akreditačního místa pro skládání mezinárodních zkoušek FCE (First Certificate of English) úroveň B2 proběhlo na naší škole skládání této mezinárodní zkoušky. Certifikáty získali tito studenti: Markéta Šikolová, Jan Procházka, Lucie Velflová, Veronika Sýkorová, Jana Nosková, Alice Slačíková, Jan Lopata, Hana Cardová, Adéla Šeflová, Tomáš Tuháček.

40 39 I když naše gymnázium není jazykově zaměřené, je skvělý výsledek, že tak velký počet 25 studentů za celý školní rok certifikát úspěšně složilo v rámci tradiční hodinové dotace výuky anglického jazyka. Je vidět, že naši studenti jsou motivováni k co nejvyšším výkonům a jejich úsilí a pile, kterou do činností vloží je tím pravým zadostiučiněním. V dubnu vyučující pečlivě připravovali k maturitním zkouškam z písemné i ústní části. Prostřednictvím vlastních materiálů, dále i prostřednictvím možnosti zkusit si maturitu na internetu v rámci nabízených materiálů sciotesty. V dubnu také proběhla projektová schůzka Comenia v Savoně a uskutečnil se výměnný studentů z britského Southamptonu v rámci projektu KES. V květnu probíhaly maturitní zkoušky. Výsledky maturitních zkoušek z anglického jazyka jsou excelentní. A to nejen z písemných částí, ale i z ústních. V květnu také na naší škole opět přednášel profesor M. Hilský na téma Shakespeare a jeho doba. V červnu proběhl poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie. Studenti byli ubytování ve městě Brighton v rodinách, čímž se nejvíce přiblížili životnímu stylu této země. Zároveň s tímto byli nuceni komunikovat s rodilými mluvčími včetně předem zadaných otázek, které se týkaly každodenních činností a zvyků rodiny. Dle plánu studenti poznali obě části Londýna, jeho pamětihodnosti i současné stavby. Dále se seznámili s významnými památkami a oblastmi jižní Anglie (hrad Leeds, město s katedrálou Canterbury, Battle Abbey, Seven Sisters, atd.). S potěšením konstatuji, že poznávací výlet proběhl dle plánu, spokojenosti studentů i pedagogického dozoru bez kázeňských i zdravotních problémů. Na každé schůzce předmětové komisi jsme projednávali výukovou činnost dle tematických plánů. Naším nejdůležitějším cílem letošních maturit byl co nejlepší výsledek při státních maturitních zkouškách. V současném školním roce pokračujeme ve výuce podle učebnic Maturita Solutions a dle vyučujících je tato učebnice odpovídající požadavkům. Nicméně pro další pokrok a inovaci, od příštího roku se noví studenti budou učit podle Maturita Solutions 2nd edition. Na základě výsledků z minulých maturit, ve kterých naši žáci obstáli na výbornou, pokračujeme v systému, který jsme si nastavili konkrétní procvičování testových materiálů na státní maturitu. Všechny maturitní ročníky se přihlásily k plošnému internetovému testování. Dalším tématem našich schůzek je snaha připravit konverzační hodiny, a to v co nejlepší kvalitě. Diskutujeme o možnosti tematicky zaměřit konverzační hodiny dle zájmu žáků. Od září 2013 vede O Reilly konverzační kroužky Let s Talk, o které je velký zájem. O zajištění a organizaci se stará Mgr. Eliška Chovancová. Dále pokračují vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, pod vedením Mgr. E. Chovancové a projekt KES vedený Mgr. H. Kuchyňkovou, projekt Comenius vedený Mgr. H. Štufkovou. Červnová schůzka předmětové komise přinesla shrnutí aktivit všech členů komise (viz náplně činností jednotlivých členů kabinetu), které proběhly v 2. pololetí 2014, každý vyjádřil možnost, jak zlepšit kvalitu výuky i výchovné činnosti. Předsedkyně předmětové komise zhodnotila činnost členů dle celoroční náplně práce a nebyly shledány nedostatky. Vypracovala vedoucí předmětové komise Mgr. Milena Hrabíková Hodnocení aktivit předmětové komise německého jazyka Výměnný pobyt Gymnázium Příbram Gymnázium I. Kanta Lachendorf letos nově zbudovaná spolupráce s filozoficky zaměřeným gymnáziem v Dolním Sasku. Program je podporován a dotován

41 40 Česko-německým fondem budoucnosti, je založen na intenzivní dvoutýdenní práci na předem zvolené téma. Výsledkem je nejen zvýšení jazykové erudovanosti, navázaní nových zahraničních kontaktů, ale také nabytí nových poznatků a dojmů, týkajících se palčivého celospolečenského tématu. Přínos je pro studenty o to větší, že problematika je nahlížena vždy ze dvou úhlů pohledu, z českého a německého. Výměnný pobyt Gymnázium Příbram Gymnázium Aurich vzájemný výměnný pobyt (především) členů orchestru GymBandu a členů orchestru aurišského gymnázia. Nejen z jazykového hlediska pro studenty velmi přínosná akce, díky které mají možnost se setkat s rodilými mluvčími v neformálních situacích, zdokonalí své vyjadřovací schopnosti. Jsou ubytováni v německých rodinách, poznají tak lépe místní zvyky. Jednodenní jazykové poznávací zájezdy již tradiční jednodenní jazykové poznávací zájezdy Vídeň, Berchtesgaden jsou u studentů velmi oblíbeny, svědčí o tom jejich velký zájem Mezinárodní zkoušky Zertifikat B1 a B2 i letos mohli naši studenti využít exkluzivní spolupráci s jazykovou školou Eufrat se sídlem v Plzni a složit mezinárodní certifikát ÖSD přímo v budově naší školy za zvýhodněnou cenu Účast v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce ve starší kategorii 3. místo Němčinář roku naše gymnázium využilo možnosti změřit jazykové schopnosti středních škol bez ohledu na věk v rámci celé republiky. Náš student obsadil krásné 6. místo, za něž obdržel i finanční odměnu Spolupráce s Rakouským Institutem a německým velvyslanectvím v Praze studenti 3. ročníků se v Rakouském Institutu dozvěděli o formách práce a možné pomoci, popř. spolupráci s uvedenou institucí, jež by mohli v budoucích letech využít při studiu nebo zaměstnání. Na německém velvyslanectví byla prohlídka zaměřena na důležitou roli Prahy v roce 1989 při útěku občanů z tehdejší NDR do NSR Královská cesta očima studenta němčiny - studenti maturitních ročníků si v rámci exkurze do Prahy měli možnost vyzkoušet referovat na dané téma v cizím jazyce a v reálném prostředí Den jazyků letos poprvé naše škola oslavila svými dílnami a prezentacemi Mezinárodní den jazyků, pomocí kterých jsme se snažili veřejnosti zdůraznit význam a důležitost studia cizích jazyků. Akce byla hojně navštěvována žáky základních škol. Vypracovala vedoucí předmětové komise Mgr. Vendula Reissmüllerová Hodnocení aktivit předmětové komise francouzského jazyka V září komise francouzštiny uskutečnila poznávací zájezd do jihozápadní Francie pod vedením D. Kříže a V. Šedivé, akce se setkala u studentů s velmi pozitivním ohlasem. Během celého školního roku působila na naší škole francouzská lektorka N. Fardoun; vyučovala v různých skupinách u všech učitelů francouzštiny vždy jednu ze tří hodin v týdnu; její práce znamenala velký přínos pro studenty i učitele; Noémie poskytovala soukromé konzultace pro zájemce z řad studentů a s vybranými studenty secvičila i divadelní představení. Naše dvě studentky A. Bartáková a K. Lukešová úspěšně zakončily své studium na lyceu v Dijonu, během něhož zvládaly i průběžné zkoušky na našem gymnáziu. V listopadu proběhly na naší škole již podruhé zkoušky k získání mezinárodního jazykového

42 41 certifikátu DELF; certifikát B1 získalo 5 studentů (Tereza Duchoňová, Le Viet Duc, Aneta Pekařová, Michaela Vaňková, Alice Havlovicová); T. Duchoňová získala následně na Francouzském institutu v Praze i certifikát B2. Během celého školního roku probíhal na škole projekt PLLAB Prix littéraire ve spolupráci s partnery z Francie, Německa a Polska; ve druhém pololetí přijeli na koordinační návštěvu dva zástupci francouzské strany a v červnu odjeli naši studenti pod vedením V. Holíkové a V. Šedivé na setkání účastníků projektu do Dijonu. Učitelé PK FRJ V. Holíková, V. Šedivá a D. Kříž dokončili v prosinci tvorbu a ověření nových elektronických učebních materiálů tzv. šablon, které jsou úspěšně využívány v hodinách francouzštiny i konverzace. V rámci spolupráce našeho kraje a regionu Burgundsko navštívila gymnázium skupina francouzských pedagogů, inspektorů a představitelů ČŠI; D. Kříž a vybraní studenti je provedli školou, představili klíčové projekty a aktivity; proběhla rovněž beseda za účasti vedení školy; na závěr návštěvy si skupina prohlédla areál Svaté Hory. Lektorka Noémie Fardoun se zúčastnila celostátního setkání Présentation en français, jež proběhlo v Praze a v rámci něhož prezentovali naši studenti své divadelní představení ve francouzštině. V tomto školním roce jsme založili nový klub zájemců o francouzštinu a francouzskou kulturu. S vybranými studenty jsme navštívili 4 filmová představení na Francouzském institutu v Praze; tato představení jsme se snažili spojit i s návštěvou tamější galerie a komentovanými prohlídkami mediatéky. Předmětová komise zorganizovala za spoluúčasti studentů prezentace na Den jazyků a Den otevřených dveří. Všichni studenti skládající maturitní zkoušku z francouzštiny uspěli s výbornými výsledky. Na závěr školního roku komise připravila pro všechny studenty francouzštiny našeho gymnázia rozloučení s lektorkou Noémie Fardoun i s celým školním rokem; v rámci této akce budou prezentovány divadelní výstupy ve francouzštině, které Noémie secvičila se zájemci z řad studentů; vrcholem je již tradiční turnaj v pétanque. Vypracoval vedoucí předmětové komise Mgr. Daniel Kříž Hodnocení aktivit předmětové komise ruského jazyka Předmětová komise ruského jazyka pokračuje ve školním roce ve spolupráci s Velvyslanectvím RF, Střední školou při Velvyslanectví RF, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a Česko ruskou společností v Příbrami. V rámci těchto kontaktů proběhlo mnoho významných akcí. O letních prázdninách 2013 se někteří žáci zúčastnili letního tábora s výukou ruského jazyka v Hrachově a další potvrdili svoji účast na letošním letním táboře, který se tentokrát uskuteční v Březnici. Žáci pak mohou absolvovat výměnný pobyt v Ruské Federaci, v partnerském městě Čechov a získat tak cenné zkušenosti a znalosti v ruském jazyce, které pomohou k překonání jazykové bariéry a k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky z ruského jazyka. V tomto školním roce pokračuje spolupráce s dalším městem RF Voroněží. V září 2012 navštívila předsedkyně předmětové komise spolu s dalšími učiteli Středočeského kraje střední školu MOK 2 ve Voroněži a navázala užší kontakty. V květnu 2014 byl v naší škole již podruhé zorganizován bohatý program pro voroněžské učitele, kteří vysoce hodnotili úroveň znalostí ruského jazyka našich žáků. V současné době se připravuje výměnný pobyt žáků našich škol. V září 2013 proběhly dva zájezdy do Petrohradu. Po návštěvě žáků Domu dětské tvořivosti v Petrohradě v naší škole se uskutečnil výměnný pobyt našich žáků v Petrohradě. Hlavním cílem návštěvy byla tvorba

43 42 projektů školních televizí. Druhou významnou událostí byl dlouho připravovaný poznávací zájezd do Petrohradu. Žáci přijeli s velkým nadšením, proto se připravuje další poznávací zájezd do Petrohradu v září Významnou událostí v tomto školním roce je již podruhé organizace krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce v naší škole. Vynikajícím výsledkem jsou dvě první místa našich žáků ve dvou kategoriích. V celorepublikovém kole této soutěže v Praze získaly obě naše studentky skvělých výsledků, Julie Sýkorová 1. místo v kategorii SŠ II a Veronika Skoupá 3. místo v kategorii SŠ I. V rámci Klubu mladého diváka zhlédli žáci několik divadelních a filmových představení, např. hru Revizor ve Stavovském divadle a filmy Anna Karenina a Lazebník sibiřský v kině v Příbrami. Významnou událostí byla také exkurze žáků do Prahy, kde navštívili Divadlo na Vinohradech a zhlédli hru A. Ostrovského Les a v odpoledních hodinách absolvovali bohatý a pestrý program pracovníků Ruského střediska vědy a kultury. V průběhu školního roku zajistila sekce ruského jazyka programy dvou Dnů otevřených dveří Dne jazyků. Všechny akce se těšily velkému zájmu rodičů a dětí, které se chystají studovat na naší škole. Vypracovala vedoucí předmětové komise Mgr. Ivana Mašková Statistika výpůjček ve školním roce 2013/2014 Hodnocení aktivit knihovny ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo z celkového počtu 570 studentů registrováno 346 čtenářů, tj. 61%. To je procentuálně stejný poměr jako v roce předchozím. počet návštěvníků s absenční výpůjčkou 1789 počet výpůjček z toho periodik 901 počet vyřízených rezervací 4 meziknihovní výpůjční služby 3 Stav fondu knihovny přírůstek fondu v ceně celkem stav fondu k v ceně 546 knih a AV dokumentů ,- Kč kniž. jednotek ,- Kč Výuka realizovaná ve spolupráci s knihovnou ve školním roce 2013/2014 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Aktivita: Začlenění knihovny do vzdělávacího programu předmětu Český jazyk a literatura pro 1. ročníky a kvintu. Rozsah: Dvě vyučovací hodiny ročně probíhají v prostorách knihovny a studovny. Obsahem výuky je historie knihoven a knihovnictví, typy dokumentů a jejich dělení, typy slovníků a encyklopedií a jejich použití, katalogy a vyhledávání, on-line katalogy, citace dokumentů.

44 43 Cíl: Naučit studenty rozeznávat a používat informační zdroje tradiční i digitální, uvědomit si rizika používání. Aktivita: Poskytování fondu beletrie podle doporučeného seznamu četby ke státní maturitě z českého jazyka. Metodická pomoc při sestavování plánu četby. Rozsah: Seznam povinné četby ke státní maturitě obsahuje 203 titulů české i světové literatury. V současné době nabízí knihovna 195 titulů ze seznamu, to znamená, 96% titulů povinné četby ke státní maturitě, často v několika exemplářích. Zbylá 4% velmi špatně dostupných knih se snažíme studentům zprostředkovat alespoň v elektronické podobě (tam, kde to autorský zákon dovoluje). Zároveň knihovnice pomáhá sestavovat studentům harmonogram četby, podle individuálních předpokladů a čtenářských schopností studentů. Cíl: Zajistit nejschůdnější cestu ke splnění požadavků ke státní maturitě i studentům - nečtenářům, vyhovět aktuálním požadavkům. Aktivita: Seznamování studentů se současnou českou literaturou. Rozsah: V rámci projektu Česká knihovna, kterou každoročně pořádá Moravská Zemská knihovna v Brně, máme možnost doplnit každý rok knihovní fond o tituly současných českých autorů (např. Petra Hůlová, Miloš Urban, Martin Ryšavý, Josef Formánek a další), na které knihovně nezbývají finanční prostředky. Od roku 2009, kdy jsme se k programu přihlásili, jsme získali 70 titulů v hodnotě Kč. Cíl: Seznámit studenty se současnou českou literární scénou, naučit studenty sledovat literární soutěže typu Magnesia Litera, cena Josefa Škvoreckého a orientovat se v současné literární tvorbě. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Aktivita: Seznámení nových studentů s možnostmi knihovny a studovny formou hry. Rozsah: Studenti primy a prvních ročníků navštíví po zahájení studia v září knihovnu a v malých skupinkách řeší zadání vyhledávat velmi rozdílné typy informací pomocí zdrojů v knihovně dostupných. Kritériem rozhodování je rychlost a přesnost vyhledání informace. Cíl: Cílem akce je rychle, efektivně a hravou formou seznámit studenty se všemi možnostmi, které jim knihovna a studovna nabízejí a zároveň studentům ukázat, že pobyt v knihovně může být zábavný a napínavý. Aktivita: Začlenění knihovny do vzdělávacího programu předmětu Informatická výchova pro 1. ročníky a kvintu Rozsah: Seznámení studentů se základními činnostmi při práci s informací v informačních institucích, s poskytovanými službami, a s životním cyklem informace od vzniku, publikování, archivace, zpracování a zpřístupňování informace v informačních institucích. Cíl: Informovat studenty o službách informačních institucí, včetně ne zcela běžně využívaných, jako meziknihovní výpůjční služba, elektronické dodávání dokumentů, přístup do neveřejných databází, rešeršní služby, aby student získal přehled o všech službách, které může využít. Průřezová témata - výchova k sociálním dovednostem, mediální výchova

45 44 Aktivita: Řidičský průkaz on-line provozu - školení nových studentů o rizicích komunikace na internetu a on-line sítích. Program je určen pro studenty primy a 1. ročníků a realizován je v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví (prima, předmět Výchova ke zdraví) a Informační a komunikační technologie (1. ročníky, předmět Informační a výpočetní technika) v měsících září a říjnu. Rozsah: Program zahrnuje přednášku a řízenou diskusi na téma informační bezpečnost, zhlédnutí filmu Seznam se bezpečně a absolvování vědomostního testu. Po absolvování programu studenti primy dostanou průkaz on-line provozu, který je opravňuje k používání internetu v budově školy. Cíle: Jeho cílem je seznámit nové studenty s riziky internetu, snaží se jim vštípit základní pravidla bezpečné on-line komunikace a nakládání s osobními údaji. Aktivita: Rozcestník elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd v anglickém jazyce v prostředí Moodle. V rámci projektu Ellie e-learningová podpora výuky anglického jazyka vytvořila knihovna kurzu v prostředí Moodle s názvem Elektronické zdroje, který funguje jako rozcestník odkazů na dostupné elektronické informační zdroje pro předměty anglický jazyk a přírodní vědy. V příštích letech se bude rozcestník rozšiřovat i o předměty společenských věd a další cizí jazyky. Akce uskutečněné ve školním roce 2013/ září Beseda s historikem a publicistou Jiřím Sukem (cyklus Živý literát) Cyklus autorských čtení Živý literát spolufinancovalo částkou ,- Kč Město Příbram. Autor je historik, zabývající se oblastí soudobé historie, na besedě prezentoval svou knihu Politika jako absurdní drama, Václav Havel v letech Besedy se zúčastnili studenti třetích a čtvrtých ročníků. 10. října Beseda se spisovatelkou Petrou Hůlovou (cyklus Živý literát) Spisovatelka je představitelkou současné české prózy, nositelka mnoha literárních ocenění. Na besedě představila průřez své tvorby. říjen 2013 Stolní hry v knihovně od října je možné si zapůjčit v knihovně sadu stolních her. Studenti hry mohou využívat ve volných hodinách, plánovány jsou herní turnaje. 24. října Beseda s básníkem a redaktorem Jonášem Hájkem (cyklus Živý literát) Tento nositel Ceny Jiřího Ortena a autor básnických sbírek Suť a Vlastivěda účastníkům besedy přiblížil život českého básníka v dnešním světě, diskutoval o textech Ivana Blatného a Petra Borkovce. 28. listopadu Beseda se současným prozaikem Emilem Haklem (cyklus Živý literát) Současný prozaik, držitel mnoha literárních ocenění, se studenty diskutoval o své cestě k literatuře, o redakční práci a o životě českých spisovatelů obecně. Přečetl ukázky ze své připravované povídkové knihy Masové kostky.

46 45 5. prosince Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou (cyklus Živý literát) Se studenty spisovatelka živě diskutovala o svých knihách i o svém životě, který zachytila v několika prózách a který byl zfilmován. Studenti vyslechli úryvky z knihy Rok kohouta. Spletité životní osudy spisovatelky studenty zaujali, beseda pokračovala spontánně ještě půl hodiny po dohodnutém čase. 7. listopadu Beseda se Štěpánem Černouškem na téma Mrtvá trať. Celá beseda se týkala oblasti na Sibiři, která byla využívána jako jedno z center pracovních táborů v Rusku a kde vězni byli využíváni pro otrockou práci na výstavbu kolejí listopad - Noc v knihovně na téma Písmo Od pátku, , do soboty, , se v knihovně Gymnázia Příbram uskutečnila akce Noc v knihovně pro třídy prima a sekunda. Akce začala v 19 hodin, kdy se z obou tříd sešlo dohromady 26 žáků. Téma letošního roku bylo písmo. Studenti si vyzkoušeli klínové písmo do hliněných destiček, čínské obrázkové písmo, nebo se pokoušeli rozluštit písma dosud nerozluštěná. Listopad prosinec 2013 Výstava fotografií přírodovědce a cestovatele Miloše Anděry Cesty Severem aneb Krajina a příroda Fennoskandie 27. ledna 2013 přednáška filosofa Ondřeje Švece na téma Baruch Spinoza Přednášet přijel Mgr. Ondřej Švec, Ph.D., aby přiblížil studentům filozofický systém Barucha Spinozy. Problémy determinismu a fatalismu, etiky a morálky a mnoha dalších. Ondřej Švec je mimo jiné odborný asistent na Ústavu filozofie a religionistiky, FF UK v Praze. Přednáší a publikuje o novověké filozofii, fenomenologii a vztahu přirozeného a vědeckého světa. Doktorát z filozofie získal na Ecole Normale

47 46 Supérieure v Lyonu a FF UK za svou práci Fenomenologie afektivity, obhájenou před českofrancouzskou porotou. Spolupráci s fakultou navázala paní učitelka Mgr. Jana Štědronská. březen 2013 výstava Pohledy 1989 Na 20 panelech byly zachyceny výpovědi známých osobností z oblasti kulturního, politického a náboženského života, které podávají svědectví o době komunismu. Výstava byla gymnáziu zapůjčena k 25. výročí pádu železné opony od Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Tematicky navazuje na aktivity sdružení Post Bellum, které připravuje pravidelný dokumentární cyklus Příběhy 20. století. Právě Post Bellum, ÚSTR a městská část Praha 6, tuto výstavu uspořádaly. 4. března Maraton čtení s Bohumilem Hrabalem V úterý 4. března proběhl ve školním klubu Gymnázia Příbram maraton čtení, ve kterém dominovaly povídky z děl Bohumila Hrabala. Uspořádán byl k 100. výročí narozenin, které by Bohumil Hrabal 28. března oslavil. Navázala tak na tradici školní knihovny, kterou před časem odstartoval maraton ve čtení Saturnina od Zdeňka Jirotky. Maraton začal v 10 hodin dopoledne, kdy jako první přišly číst části tříd kvinty a 3.B. Celý maraton byl také živě promítán ve vestibulu školy, aby měl každý možnost se alespoň během přestávek zaposlouchat do předčítaných povídek. Během celé akce, která trvala do 17 hodin, se vystřídalo 25 předčítačů, kteří si užili jak specifický jazyk Bohumila Hrabala, tak jedinečnou atmosféru společného čtení. 13. března Dějiny světla, beseda České televize pořadu U zavěšené knihy Knihovna gymnázia se podílela spolu s Galerií Františka Drtikola a Knihovnou Jana Drdy na pořádání večera s literárním pořadem České televize U zavěšené knihy. Hostem večera byl spisovatel Jan Němec, autor biografického románu o Františku Drtikolovi Dějiny světla. Za své dílo byl oceněn literární cenou Magnesia Litera Vypracovala knihovnice gymnázia Edita Vaníčková-Makosová

GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Základní údaje o škole 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání a

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Krátkodobá koncepce Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Krátkodobá koncepce Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Krátkodobá koncepce Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Kapacita, studijní obory a) Ve škole nadále pokračovat v osmiletém (79-41-K/81) a čtyřletém (79-41- K/41) studiu se všeobecným zaměřením.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více