Zkušební digitální vysílání z vysíla Praha-Msto a Praha-Cukrák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební digitální vysílání z vysíla Praha-Msto a Praha-Cukrák"

Transkript

1 Vyšší odborná škola publicistiky, Praha Zkušební digitální vysílání z vysíla Praha-Msto a Praha-Cukrák zdrojová rešerše Josef Mašek Kontakt: I. roník VOŠP, Informatika a výpoetní technika Vedoucí práce: Ivan Vágner , Praha

2 Úvod Oblast digitálního vysílání je nesmírn široké téma. Tvoí ho dnes již zcela bžné digitální vysílání pes satelity, stejn jako nemén zabhnutá distribuce digitálního signálu v sítích kabelových broadcaster. I digitální vysílání, vymezené pouze na terestrickou formu distribuce signálu, poskytuje adu subtémat - od technických, pes obchodní až k legislativním. Navzdory výše uvedenému mže téma zdrojové rešerše, která se vám práv dostává do rukou, vyznít jako až píliš úzce vymezené. Jeho výbr ale nebyl náhodný, osobn v jeho volb vidím dva zásadní klady. - Jako jedno z mála témat v této oblasti mapuje jasn danou skutenost, která se nemní ze dne na den, v závislosti na dosud stále se utváející legislativ. - K tématu je více zdroj od odborník než od tch druhých, což je v oblasti digitálního vysílání vzácná výjimka. Volba zdroj Pi volb zdroj jsem kladl v prvé ad draz na obsahovou kvalitu, množství informací a následn i na míru odbornosti. Podle tchto parametr jsem zavedl symbolické hodnocení, dle kterého zdroje v jednotlivých kategoriích tídím: *** Zdroje s výtžností blízké maximu. ** Zdroje vnující se zvolenému tématu, asto vhodn doplující souvislosti. * Zdroje zabývající se tématikou jen okrajov, avšak obsahující cenou informaci. Z D R O J E PERIODICKÝ TISK Deníky experimentálnímu vysílání nevnovali píliš prostoru. Jejich jediným zástupcem jsou proto HN. V oblasti asopis se jako nejkvalitnjší zdroj jevilo Stereo & Video. 01. [***] Halamiek Rostislav: Digitální televize. Stereo & Video, 1997, ro. 5.,.10, s.8. Na jedenácti stránkách kompletní seznámení s digitálním TV vysíláním (exp. Vysílání se vnuje jen ást). 02. [***] Líška. D., Trpák K.: Konená, prosím, pestupte si. Stereo & Video, 2000, ro. 8.,.2, str. 6. Digitální vysílání se pesouvá ze satelitu na zem. Jak zaínají vysílat v Evrop. Jak jsem na tom (v roce 2000) my? lánek je dostupný na URL: 03. [**] Mrázek Tomáš: Testy digitálního vysílaní jsou u konce. Hospodáské noviny, 2004, ro.15.,.190, str.16. Shrnutí stavu ze srpna, nastínní nejbližší budoucnosti. lánek je dostupný na URL: 04. [*] Žák Petr: Lesk a bída digitální televize. Stereo & Video, 1997, ro. 5.,.1, s.66. Nkteré další informace a souvislosti k tématu. NEPERIODICKÝ TISK Jediná kategorie, ve které bylo zdroj poskromnu. Jde o relativn nové téma a tak tento fakt asi nepekvapí. 05. [***] Líška Dušan: Digitální terestriální televize DVB-T (Experimentální vysílání v R), eské radiokomunikace, Praha 2000 Velmi dobrý zdroj. Brožura vydaná v rámci mezinárodního veletrhu Invex 2000 v Brn. Kompletn seznamuje s experimentálním vysíláním (pevážn po technické stránce). -# 0

3 06. [**] Duspiva Zdnk: Digitalizace jako budoucnost elektronických médií, Votobia Praha, Praha 2004 Experimentálnímu vysílání jsou vnovány stránky Jinak dobrý zdroj i na seznámení se s digitalizací obecn (pouze je teba mít na pamti, že za vydáním knihy stojí i server eská média). 07. [*] Musil, Josef: Elektronická média v informaní spolenosti, Votobia Praha, Praha 2003 Kniha zabývající se nejen digitální televizí. Informací o exp. dig. vysílání jen poskromnu. TEXTOVÉ ELEKTRONICKÉ ZDROJE 08. [***] ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. [online]. Cit Doplkové služby DVB-T. Unikátní informace. 09. [***] Beránek Jan: Jak funguje experimentální digitální vysílání naživo? Mafra a.s. [online]. Cit Popis opravdu praktických zkušeností s píjmem dig. multiplex. 10. [***] Dresler Radek: Ra: Vybudujeme první digitální TV multiplex. Radio TV s.r.o. [online]. Cit Rozhovor se zástupcem Ra o budování multiplexu. 11. [***] ABC ELEKTRONIK s.r.o. ABC ELEKTRONIK s.r.o. [online]. Cit lánek typu all in one. Velmi cennou informací je rozdlení jednotlivých kmitot pro multiplexy A, B, C. 12. [***] Líška Dušan: Experimentální vysílání DVB-T v Praze. Trade & Leisure Publications, s.r.o. [online]. Cit Celý lánek se vnuje pouze tématu. Shrnuje všechny podstatné informace. 13. [***] TK: Poet uživatel set-top box se pohybuje v ádech tisíc. Mafra a.s. [online]. Cit sp. Užitené info o tom, kolik lidí mže exp. vysílání píjímat. 14. [**] Kaclová Markéta: Šéf TÚ: Je skoro pozd. eský rozhlas [online]. Cit.: RRTV uspoádala diskuzi se zájemci o rozhlasové dig. vysílání. Postehy z diskuze. 15. [**] ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. [online]. Cit TZ Ra zahájili exp. dig. vysílání. 16. [**] RRTV: Koncepce pechodu na digitální vysílání v R. RRTV [online]. Cit Koncepce vychází z experimentálního vysílání (TV i rádio) jako poáteního bodu pro rozjezd pravidelného vysílání (kapitoly 2.5. a 3.5.). 17. [**] ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. [online]. Cit Ra zaínají budovat celostátní pokrytí DVB-T.,# 0

4 18. [**] istrategie. Sanoma Magazines Praha s.r.o. [online] Cit Frekvence 1 se zapojila do multiplexu. 19. [*] ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. [online]. Cit Ra zahájili digitální distribuci signálu TV Nova. AUDIOVIZUÁLNÍ ELEKTRONICKÉ ZDROJE 20. [***] Popularis 27/2004, reportáž: Nastupuje digitální televize TV, autor reportáže: Vladimír Kunz, stopáž poadu: 28 minut, rok výroby: 2004 Vysíláno od 17:30 na T2. Velmi dobrý zdroj, ukazuje exp. vysílání v praxi. Reportáž shrnuje základní charakteristiku digitálního vysílání, pedstavuje moderní digitální vysílae (Žižkov a Cukrák), názorn pedvádí pomocí jaké techniky je možné digitální vysílání pijímat. 21. [**] Popularis 20/2003, reportáž: Novinky ze svta televize TV, autor reportáže: Vladimír Kunz, stopáž poadu: 28 minut, rok výroby: 2003 Vysíláno od 17:40 na T2. Seznamuje s vysíláním v praxi, le jen povrchní formou. Dr. Ing. Petr Vítek, CSc. názorn pedvádí zpsob chytání digitální TV a její pednosti. 22. [*] Média TV, publicistický poad, stopáž poadu: 26 minut, rok výroby: 2003 Vysíláno od 18:25 na T2. Tématu se vnuje jen okrajov. Uvedený poad rozebíral problémy digitalizace televize a rozhlasu s ministrem informatiky Vladimírem Mlynáem, editel Ro 1 - Radiožurnálu Alexanderem Píchou a analytikem T Nikolajem Savickým. Moderátory diskuze byli Jan Pokorný a Karel Hvížala. INSTITUCE Experimentální vysílání má pímou návaznost k celé ad institucí. Výtžnost jednotlivých institucí pro poteby tématu této rešerše vyplívá z popisu jejich inností. 23. [***] eské radiokomunikace a.s. Nejdležitjší zdroj v kategorii institucí. Provozovatel prvního experimentálního vysílání. V souvislosti se zkušebním vysíláním multiplexu má jako jediný úzkou vazbu na všechny hlavní dodavatele obsahu (Ro, T, i TV stanice Nova a Prima). Adresa: U nákladového nádraží 3144, Praha 3. Tel.: [***] eská televize Do zkušebního multiplexu dodává své dva kanály. Ve svém sídle na Kavích Horách má umístn server, který dává dohromady signály pro zkušební multiplex. Adresa: Kaví hory, Praha 4. Tel: Kont. osoba [údaj vypuštn] 25. [**] eský telekomunikaní úad Dozorí orgán nad veškerým vysíláním v R. Správce kmitotového spektra. Pidlova licencí (pro vysilatele signálu). Bývá mu vytýkána (od zúastnných subjekt) malá pružnost v rozhodování. Adresa: Sokolovská 219, Praha 9. Tel.: # 0

5 26. [**] eský rozhlas Hlavní prkopník digitálního vysílání v oblasti rozhlasu. Do multiplexu dodává signál svých stanic. Adresa: Vinohradská 12, Praha 2. Tel: [**] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Dozorí orgán nad rozhlasovým a televizním trhem v R. Pidlova licencí (pro vysilatele programu). Ani rada asto nebyla za rychlost svého rozhodování odbornou veejností chválena. Adresa: Krátká 10, Praha 10. Tel.: [*] Ministerstvo informatiky Pro naše téma zajímavé pouze ve smru: Co jste získaly ze zkušeností s experimentálním vysíláním. Adresa: Havelkova 2, Praha 2. Tel.: [*] TV Nova Úastník experimentálního vysílání. Adresa: Kíženeckého nám. 322/5, Praha 5. Tel: Kont. osoba [údaj vypuštn] 30. [*] TV Prima Úastník experimentálního vysílání. Adresa: Na Žertvách 24, Praha 8. Tel.: Kont. osoba [údaj vypuštn] ŽIVÉ Uvádím pouze nkolik hlavních. 31. [***] Ing. Martin Roztoil editel úseku vysílacích služeb. Nadmíru povolaná osoba. Tel.-soukr.: [údaj vypuštn]. Mail: 32. [***] Ing. Antonín Zíta Pracovník útvaru rozvoje v eských radiokomunikacích. Dlouhodob se digitálnímu vysílání vnuje, je schopný prezentovat problematiku laikm. Tel.: Mail: 33. [**] David Stádník Pedseda eského telekomunikaního útvaru. Stojí nad udlováním licencí a dalších úedních náležitostí v souvislosti nejen s experimentálním vysíláním. Tel.: Fax: Mail: 34. [**] Jan Potek Noviná dlouhodob se vnující mediální oblasti. Po úvaze nakonec jediný zástupce žurnalistické obce. Dle mého soudu je v tématu ze všech nejvíce kovaný. Mobil: [údaj vypuštn]. Mail: 35. [*] Jií Janeek Gen. editel T. Mobil: [údaj vypuštn]. Mail: /# 0

6 36. [*] Vladimír Mlyná Ministr informatiky, kam dig.televize spadá. Tel: (sekretariát). Mail: Závr: Zdroj je relativn dost a to i pesto, že do výsledného soupisu nebyly zahrnuty zdaleka všechny nalezené. astým dvodem k nezaazení bylo duplikování informací z jiného zdroje. Potšujícím zjištním je, že nejlepšího tíhvzdikového hodnocení dosáhla bezmála polovina všech zdroj. Osobn m potšila ada nových informací, na které jsem bhem tvorby rešerše narazil. U ady zdroj staršího data jsem se pak nkolikrát pousmál nad neustálým slibovaním rozjezdu digitální TV v horizontu dvou let. Tato rétorika, která zaala již ped více než pti lety, ásten petrvala dodnes. Den, kdy píši tento závr, byl shodou okolností posledním možným pro podání žádostí o digitální licence. Proto i dnešní televizní zpravodajství pineslo vtu: Zažít vysílat bychom mohli do dvou let. Dá bh, že tomu tak skuten bude. 0# 0

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY OBSAH I. SLOVNÍČEK POJMŮ... 3 II. ÚVOD... 4 III. TEORETICKÉ POZNATKY... 5 1. Klasické televizní zpravodajství... 5 1.1. Zprávy celoplošných terestrických televizí na území ČR... 5 1.2. Regionální zpravodajství...

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více