Statistická analýza volebních výsledk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická analýza volebních výsledk"

Transkript

1 Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Zdrojová data Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran Údaje o nezamstnanosti Výsledky jednotlivých politických stran Obanská demokratická strana eská strana sociáln demokratická Komunistická strana ech a Moravy Kesanská a demokratická unie s. strana lidová Strana zelených Vzájemné vztahy mezi stranickými výsledky Výsledky vládní koalice vs. opozice Výsledky koalice Výsledky opozice Vítzství v jednotlivých regionech Srovnání...18 Nezamstnanost a volební výsledky...21

3 2 Úvod Ped rokem probhly v eské republice volby do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky. Tato analýza si klade za cíl interpretovat tyto výsledky z rzných hledisek, a už z hledisek istého popisu dat, tak pedevším pro vyzkoumání nkterých základních závislostí a vztah, které lze ve volebních výsledcích nalézt.

4 1 Zdrojová data Zdrojovými daty pro tuto analýzu jsou volební výsledky pro jednotlivé volební obvody zveejnné státní volební komisí jako platné výsledky voleb do Poslanecké snmovy Parlamentu eské republiky konaných ve dnech ervna Tyto výsledky jsou zveejnny na serveru v píslušné sekci zabývající se výše zmínnými volbami. Využity jsou dále údaje poskytnuté eským statistickým úadem, zejména údaje o nezamstnanosti v jednotlivých oblastech. Zkoumané oblasti odpovídají okresm dle dívjšího územn-správního lenní. Analýza se týká pouze tch politických stran a hnutí, které získaly dostatenou podporu pro získání poslaneckého mandátu dle píslušného ustanovení volebního zákona (tzv. uzavírací klauzule). To se týká pti politických stran, kterými jsou (abecedn) eská strana sociáln demokratická, Komunistická strana ech a Moravy, Kesanská a demokratická unie s. strana lidová, Obanská demokratická strana a Strana Zelených. Pouze hlasy pro tyto strany byly v koneném výsledku relevantní pro získání podílu na ízení státu a tudíž se budu zabývat pouze tmito stranami. 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran Jako základní ukazatel, který je v analýze využíván, je procentuální podpora jednotlivých stran v jednotlivých volebních oblastech (dívjší okresy). Analýza nebere v úvahu lenní R na jednotlivé kraje ani konkrétní volební systém, který byl využit pro pepoet získaných hlas na poslanecké mandáty (d Hondtv systém). Cílem analýzy totiž není zabývat se pepotem na mandáty, nýbrž jinými aspekty, které lze zjistit analýzou uvedených výsledk. Konkrétní pepoet není pro tyto analýzy potebný. 1.2 Údaje o nezamstnanosti Dalším dležitým zdrojem jsou údaje o nezamstnanosti, které jsou využity v analýze, která se snaží odhalit závislost mezi nezamstnaností a volebními výsledky. Tyto údaje jsou získány z webových stránek eského statistického úadu. Bohužel se mi nepodailo získat pesné íselné charakteristiky nezamstnanosti, ale pouze zaazení do tíd podle intervalu nezamsnanosti, kam daný obvod spadá.

5 2 Výsledky jednotlivých politických stran V této kapitole se seznámíme s popisem výsledk jednotlivých politických stran ve volbách. Pomocí nástroj exploraní analýzy se seznámíme se základními fakty. Na rozdíl od seznamu parlamentních stran zde budeme jednotlivé strany adit podle celostátního volebního výsledku. 2.1 Obanská demokratická strana ODS získala celkov ve volbách voliských hlas, což pedstavuje 35,38 procenta. V následující tabulce a na grafu mžete nalézt základní údaje o tom, jakým zpsobem byla voliská podpora rozdlena v jednotlivých volebních obvodech. Prmr 36,248 Medián 35,46 Smrodatná odchylka 7,34505 Koeficient variability 20,2633% Minimum 22,0 Maximum 51,27 Rozsah 29,27 Dolní kvartil 31,09 Horní kvartil 39,29 1. sextil 29,14 2. sextil 46,91 Mezikvartilové rozptí 8,2 15 Histogram 12 Cetnost Podpora ODS

6 Box-and-Whisker Plot Podpora ODS Z krabicového grafu je velmi dobe vidt, že polovina hodnot získané volební podpory je v rozmezí nco více než osmi procent, ODS tedy mla spíše stabilní podporu. Dolní kvartil je 31,09 procenta, což znaí, že jen v 25 procentech obvod klesla podpora této strany pod tuto hodnotu. A co více, první sextil je 29,14 procenta jen šestina obvod vykázala nižší podporu této strany než je tohle pomrn vysoké íslo. Naopak z histogramu mžeme vidt, že rozdlení etností je dvoumodální další výrazný vrchol nastává kolem 50 procentní podpory. Tato situace je zpsobena výraznou podporou ODS v Praze a nejbližším okolí. Šestina hodnot (15) je vyšších než tém 47 procent. Pražských obvod je 15 plus dva obvody, které formáln patí do Stedoeského kraje Praha západ a Praha východ. V drtivé vtšin tchto obvod tedy ODS získala 47 a více procent hlas (ostatní dva obvody byly velmi lehce pod touto hranicí). Když se ovšem podíváte na prmr i medián, zjistíte, že jsou vyšší než je celkový zisk volebních hlas (medián nepatrn) to znaí, že nkteré obvody, ve kterých ODS uspla, byly o nco málo menší. I pes vyšší procentuální zisk v malém obvod tento pispívá mén do celkového potu. Ovšem tato odchylka je skuten nepatrná. 2.2 eská strana sociáln demokratická eská strana sociáln demokratická získala celkem voliských hlas, což pedstavuje procenta. Prmr 31,5853 Medián 32,15 Smrodatná odchylka 5,1547 Koeficient variability 16,32% Minimum 19,75 Maximum 47,69 Rozsah 27,94 Dolní kvartil 29,66 Horní kvartil 35,03 1. sextil 24,63 2. sextil 35,68 Mezikvartilové rozptí 5,37

7 Histogram Cetnost Podpora CSSD Box-and-Whisker Plot Podpora CSSD Podpora této strany má pomrn zajímavý histogram. Nejvyšší koncentrace je okolo ísla Práv tolik procent tedy SSD získala ve volebních obvodech nejastji. Na rozdíl od ODS, kde je rozložení více plošší, má SSD podporu více lokalizovánu v jednotlivých obvodech. Jinými slovy pokud v nkterém obvod SSD uspla, pak uspla výrazn. Pokud

8 naopak v nkterém obvod neuspla, opt byl tento neúspch více výrazný. To dokladuje i existence odlehlých pozorování. Na jedné stran v jednom obvodu SSD získala tém 49 procent, na stran druhé pak v nkolika obvodech mla výrazn mén. Stejn jako u ODS zde existují obvody s výraznou podporou. V tomto pípad jsou to spíše regiony v oblasti Moravskoslezského kraje. 2.3 Komunistická strana ech a Moravy Komunistická strana ech a Moravy získala hlas, což iní 12,81 procenta. Prmr 12,8338 Medián 13,3 Smrodatná odchylka 3,36779 Koeficient variability 26,2415% Minimum 5,01 Maximum 20,86 Rozsah 15,85 Dolní kvartil 9,92 Horní kvartil 15,33 1. sextil 8,96 2. sextil 15,9 Mezikvartilové rozptí 5,41 Histogram cetnost Podpora KSCM

9 Box-and-Whisker Plot Podpora KSCM Zatímco dv nejvtší strany mají nejvyšší etnost u hodnot, které odpovídají celkovým dosaženým výsledkm, u KSM toto neplatí. Jsou zde dv výrazné hodnoty kolem procent a druhá kolem 9-10 procent. Platí tedy, že existují regiony, ve kterých je KSM pomrn silná, naproti tomu regiony, kde je slabá. Jen velmi málo region odpovídá oblib, která odpovídá celostátním výsledkm. Výrazn k výsledku pispívá nkolik obvod s výrazn vyššími hodnotami obliby. 2.4 Kesanská a demokratická unie s. strana lidová tvrté místo obsadila KDU-SL se ziskem hlas, což pedstavuje 7,22 procenta získaných hlas. Prmr 6,80363 Medián 5,64 Smrodatná odchylka 3,40359 Koeficient variability 50,0261% Minimum 1,66 Maximum 16,3 Rozsah 14,64 Dolní kvartil 4,23 Horní kvartil 9,13 1. sextil 4,1 2. sextil 10,38 Mezikvartilové rozptí 4,9

10 Histogram Cetnost Podpora KDU-CSL Box-and-Whisker Plot Podpora KDU-CSL Na histogramu je velmi dobe vidt, že v nejvíce obvodech tato strana získala mezi 3,0 4,5 procenty, tedy pod hranicí tzv. uzavírací klauzule, která je podmínkou pro vstup do snmovny. Faktem tedy je, že v mnoha regionech zkrátka tato strana má velmi nízkou podporu. Pokud to porovnáme s rozdlením mandát, tak skuten platí, že v nkterých regionech strana nezískala žádný mandát, zatímco v jiných regionech uspla velmi dobe.

11 Podpora této strany vykazuje u všech parlamentních stran nejvtší rozptýlenost v porovnání s jinými stranami cca. dvojnásobnou. Strana má zkrátka své bašty, ve kterých je silná ovšem ve zbytku republiky je pro ni problém vbec pekonat uzavírací klauzuli. Baštami jsou zejména typické kesanské regiony, zejména jižní Morava. Toto regionální rozdlení je velmi nebezpené pro další parlamentní budoucnost strany. 2.5 Strana zelených Strana zelených získala hlas. To v celkovém hodnocení znamená zisk 6,29 procenta odevzdaných volebních hlas. Prmr 6,44582 Medián 5,88 Smrodatná odchylka 1,84631 Koeficient variability 28,6436% Minimum 3,62 Maximum 12,46 Rozsah 8,84 Dolní kvartil 5,18 Horní kvartil 7,47 1. sextil 4,9 2. sextil 8,67 Mezikvartilové rozptí 2,29 40 Histogram 30 Cetnost Podpora SZ

12 Box-and-Whisker Plot 3,6 5,6 7,6 9,6 11,6 13,6 Podpora SZ Strana zelených má ze všech stran nejvyšší etnost v oblasti skuten získané podpory na celostátní úrovni. Ve srovnání s KDU-SL má daleko rovnomrnjší podporu, pestože se i zde vyskytují extrémní hodnoty. Pestože je celkový zisk SZ nižší než zisk KDU-SL (a díky pepotu podle d Hondtova systému zisk mandát výrazn nižší), má SZ podle tchto výsledk mnohem lepší pozici. Není totiž závislá na nkolika svých regionech. Dvod je velmi jednoduchý volii KDU-SL se profilují zejména na kesanských základech, piemž kesanství je v R na ústupu a drží se pouze ve zmínných regionech. Názory SZ nejsou regionáln omezené a nachází podporu napí regiony. I zde však nalezneme jisté množství region, kde SZ nepekonala uzavírací klauzuli. 3 Vzájemné vztahy mezi stranickými výsledky V této kapitole se pokusím nalézt vztahy mezi výsledky jednotlivých stran. Tyto vztahy nám mohou blíže popsat rozložení na politické map v eské republice. Bohužel se omezím pouze na intuitivní vyjádení pomocí korelaního pole. Pro nkteré další analýzy (ANOVA, regresní analýza) nejsou splnny základní pedpoklady zejména normalita. Absenci normality pisuzuji zejména tomu, že v eské republice jsou výrazné regionální rozdíly, tudíž nemže dojít k rovnomrnému rozdlení výsledk. I ze samotného korelaního pole však mžeme odvodit a vypozorovat jisté závislosti, které se objevují. Je zcela evidentní, že výsledky KDU-SL nejsou nijak závislé na výsledcích ostatních stran. Spíše než rozdíly ideologickými i politickými je jejich podpora determinována jinými faktory. Pi pohledu na korelaní pole mezi ODS a SSD je evidentní, že pedvolební boj tchto dvou politických stran nebyl jen zbyteností, nýbrž že skuten ml své opodstatnní. Tak jako programy tchto stran stojí proti sob, tak také volii. Velmi jasn se ukazuje, že mezi volebním ziskem tchto dvou stran je v podstat nepímá úmrnost vyšší zisk jedné strany ukazuje nižší zisk strany druhé a to velmi pesn.

13

14 Z pohledu ODS vychází negativní korelace i v porovnání se ziskem KSM, nicmén tento vztah není v žádném pípad tak evidentní a vyhrocený. Ukazuje se (a další przkumy to dokazují), že existuje mnohem vtší rivalita mezi ODS a SSD než ODS a KSM. Mezi SSD a KSM lze vysledovat pozitivní závislost, nicmén vzhledem k tomu, že se jedná o levicové strany, lze toto oekávat. Volební hlasy levicových voli se totiž štpí práv mezi tyto dv strany. Zajímavá je ovšem pozice Strany zelených. Pestože její program není totožný s ODS, existuje pomrn viditelná pozitivní závislost mezi ziskem ODS a SZ. Naopak negativní závislost má SZ s levicovými stranami. To pikládám kampani SZ, která se distancovala od levicových stran, tudíž získala podporu spíše stedových voli, zatímco naopak nemohla poítat s velkou podporou stran levicových. Zajímavé je srovnání pravice (která je pedstavována z parlamentních stran pouze ODS) a stran levicových (ty reprezentuje souet SSD a KSM). Ostatní strany jsou spíše strany stedové. ODS Levice Z této analýzy velmi dobe vyplývá existence zcela odlišných region existují regiony, ve kterých výrazn vítzí levice a regiony, ve kterých naopak vítzí pravice. Jen menšina region je z tohoto hlediska vyrovnaných. 4 Výsledky vládní koalice vs. opozice Po volbách se po zdlouhavých a nepehledných jednání vytvoily dva bloky koaliní, tvoený ODS, KDU-SL a SZ, a opoziní, tvoený SSD a KSM. V této kapitole se budu zabývat údaji o výsledcích tchto blok jako celk. 4.1 Výsledky koalice Koalice získala celkem hlas, což pedstavuje 48,89 procenta hlas Prmr 49,4975 Medián 47,4 Smrodatná odchylka 7,7395 Koeficient variability 15,6362% Minimum 30,23 Maximum 68,4 Rozsah 38,17 Dolní kvartil 44,5

15 Horní kvartil 54,51 1. sextil 43,26 2. sextil 59,45 Mezikvartilové rozptí 10,01 Histogram Cetnost Podpora koalice Box-and-Whisker Plot Podpora koalice

16 Z graf je velmi dobe vidt, že podpora koalice se nejastji pohybuje v oblasti stední hodnoty, ovšem existují i regiony, ve kterých koalice bu jednoznan a drtiv zvítzila (jedná se zejména o Prahu a další regiony v echách), ale také regiony, ve kterých koalice stejn drtiv prohrála (zejména regiony na Morav). 4.2 Výsledky opozice Opozice dostala dvru voli, což iní 46,13 procenta. Prmr 44,4191 Medián 46,55 Smrodatná odchylka 8,04245 Koeficient variability 18,1058% Minimum 24,76 Maximum 64,65 Rozsah 39,89 Dolní kvartil 40,41 Horní kvartil 49,78 1. sextil 34,17 2. sextil 51,45 Mezikvartilové rozptí 9,37 Histogram Cetnost Podpora opozice

17 Box-and-Whisker Plot Podpora opozice Podpora opozice je o nco málo více rozprostena mezi jednotlivé intervaly než je tomu u koalice. Rovnž se zde více vyskytují extrémní hodnoty (vzhledem ke zbývajícím obvodm) v podob extrémn nízké podpory v Praze a extrémn vysoké hodnoty v Karviné. 4.3 Vítzství v jednotlivých regionech Nyní se podíváme na to, jak dopadly volby z hlediska vítzství toho i onoho subjektu v jednotlivých regionech. Vítzem z hlediska stranického byla bu ODS nebo SSD, žádná jiná stran v žádném obvod nezvítzila. Dále porovnáme poty vítzství vládní koalice a opozice viz grafy: 37 (40,66%) Vítezství v obvodu podle strany Legenda ODS CSSD 54 (59,34%)

18 Vitezstvi v obvodu podle koalice/opozice Legenda Koalice Opozice 42 (46,15%) 49 (53,85%) Z hlediska potu obvod zvítzila astji ODS ped SSD, stejn jako vládní koalice oproti opozici. Nyní využijeme možnost zjistit závislost mezi vítzstvím ODS a vítzstvím koalice. Mosaic Plot Koalice Vitez ODS Vitez CSSD Opozice Je zejmé, že výsledky ODS byly rozhodující pro vítzství koalice. Jinými slovy pokud vyhrála ODS, je velmi pravdpodobné, že vyhrála v daném obvodu koalice. Naopak jestliže vyhrála SSD, jen v málo pípadech stail souhrn výsledk KDU-SL a SZ ke zvrácení vítzství opozice. Lze tedy íci, že hlavní charakteristikou voleb byl souboj mezi ODS a SSD. 4.4 Srovnání Volební systém v eské republice rozdlil mandáty, tedy podíl na moci, v pomru 100:100, tedy nerozhodn. Podle volebního systému je tedy volební výsledek opozice a koalice považován za totožný. Jak je tomu však ve skutenosti. Je možné volební výsledky opozice a koalice skuten považovat za statisticky totožné?

19 Box-and-Whisker Plot Koalice Opozice Density Traces Pravdepodobnost 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Variables KOalice Opozice Z graf je vidt, že mediány jsou velmi podobné nicmén rozdlení jsou znan odlišná. Rovnž prmrné hodnoty se znan liší. Provedeme tedy testování statistických hypotéz, abychom ovili, zda lze konené výsledky považovat za shodné i nikoliv. Nejprve provedeme testování hypotézy, zda jsou stední hodnoty totožné: H0: x koalice = x opozice HA: x koalice > x opozice Testovaná statistika má hodnotu 4,34, p-value pak nabývá hodnoty 7 x 10-6, což je zcela urit výrazn nižší než hodnota 0,01. Z tohoto pohledu lze íci, že podporu koalice a opozice nelze považovat za stejnou, nulovou hypotézu lze zamítnout. Nicmén vzhledem k tomu, že pi testu normality vychází p-value pro oba vzorky mezi 0,01 a 0,05, tudíž spadá do oblasti neuritosti, je nutné výsledek testování hypotézy brát s rezervou. Pro potvrzení i vyvrácení hypotézy o rovnosti podpory tudíž využijeme Wilcoxonv test rovnosti medián. H0: x 0,5-koalice = x 0,5-opozice HA: x 0,5-koalice > x 0,5-opozice

20 Testová statistika nabývá hodnoty 1068,0. P-value dosahuje hodnoty 0,0013. Tato hodnota je výrazn nižší než hodnota 0,01. Nulovou hypotézu mžeme zamítnout. Mediány nejsou stejné. Jako výsledek tohoto testu lze íci, že patová situace, tedy rovnost hlas opozice a koalice v Poslanecké snmovn je výsledkem pepotu, ale nevyjaduje skutenou podporu, která byla ve volbách projevena volii.

21 Nezamstnanost a volební výsledky Nezamstnanost je vnímána jako velmi dležitý ukazatel. V této kapitole se pokouším dokázat i vyvrátit domnnku, že nezamstnanost ovlivuje výsledky voleb. Prakticky provedu test, který má zjistit, zda existuje závislost mezi nezamstnaností a vítzem voleb v jednotlivých obvodech. Využjeme tedy mapu, která udává nezamstnanost viz obrázek. Mosaic Plot N1 Vitez ODS Vitez CSSD N2 N3 N4 N5

22 Mosaic Plot N1 Vitez koalice Vitez opozice N2 N3 N4 N5 První diagram udává rozložení vítzství ODS a SSD v jednotlivých regionech podle jejich zaazení do tídy nezamstnanosti. Je evidentní, že v obvodech, kde je vyšší nezamstnanost, vítzí mnohem více SSD, zatímco v obvodech s nižší nezamstnaností vítzí spíše ODS. Druhý diagram pak popisuje rozdlení vítzství koalice a opozice. I zde se jednoznan ukazuje, že vyšší nezamstnanost znamená výrazné vítzství opozice nad koalicí. Ta naopak vítzí v obvodech s nízkou nezamstnaností. Lze tedy íci, že existuje závislost mezi nezamstnaností a volebními výsledky vyšší nezamstnanost výrazn zvyšuje šance levicových stran. Drobná poznámka v kategorii obvod s nejvyšší nezamstnaností je velmi málo (pouze 2) obvody, proto rozdlení v této kategorii má nízkou vypovídací hodnotu.

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách ROZKLAD ROZPTYLU ROZKLAD ROZPTYLU Rozptyl se dá rozložit na vnitroskupinový a meziskupinový rozptyl. Celkový rozptyl je potom součet meziskupinového a vnitroskupinového Užívá se k výpočtu rozptylu, jestliže

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing.

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. 1.2 Prezentace statistických dat Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. Jan Spousta Co se dozvíte Statistické ukazatele.

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

1. cvičení 4ST201. Základní informace: Vyučující: Obsah: Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu

1. cvičení 4ST201. Základní informace: Vyučující: Obsah: Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu cvičící 1. cvičení 4ST201 Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu Obsah: Vysoká škola ekonomická 1 Vyučující: Základní informace:» Konzultační hodiny: pátek 9:00 11:00» Místnost: JM317» Email:

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Co je statistika? Přehled témat

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Co je statistika? Přehled témat Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika MS710P05 Zdeněk Hlávka (Šárka Hudecová, Michal Kulich) Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hlavka@karlin.mff.cuni.cz

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Mirek Kubera žák diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení, volí

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

SW podpora při řešení projektů s aplikací statistických metod

SW podpora při řešení projektů s aplikací statistických metod SW podpora při řešení projektů s aplikací statistických metod Jan Král, Josef Křepela Úvod Uplatňování statistických metod vyžaduje počítačovou podporu. V současné době je rozšiřována řada vynikajících

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Prezentace STEM pro MHMP 8. 11. 27 Základní informace o průzkumech Prezentované výsledky vycházejí ze dvou bleskových výzkumů veřejného

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Ukázka analýzy publicistiky Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14

Ukázka analýzy publicistiky Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Ukázka analýzy publicistiky Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Obsah 1 Zdrojová data a metodika... 2 2 Kontext vysílání... 3 3 Popis vysílání publicistiky... 3 3.1 Zastoupení reprezentantů české

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Využití tabulkového procesoru (MS Excel)

Využití tabulkového procesoru (MS Excel) Semestrální práce Využití tabulkového procesoru (MS Excel) Licenční studium Archimedes Jaroslav Holuša ČZU v Praze 2010 1 Úloha 1: Zpracování brouků chytaných do lapačů Zadání: Do feromonových lapačů byli

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Co je to statistika? teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat Jak získat data?

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Ing. Jan Král Používané metody statistické testy: Chí-kvadrát test dobré shody Kolmogorov -Smirnov

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

STATISTIKA MIGRANTŮ PRO REGIONY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A PRO KRAJ V OBDOBÍ 1992-2005

STATISTIKA MIGRANTŮ PRO REGIONY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A PRO KRAJ V OBDOBÍ 1992-2005 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky STATISTIKA MIGRANTŮ PRO REGIONY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A PRO KRAJ V OBDOBÍ 1992-2005 Speciální metody

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Změna volebního systému

Změna volebního systému Změna volebního systému Vladimíra Dvořáková 1 Úvodem Změna volebního systému představuje vždy velký zásah do celého politického systému, protože mění základní pravidla, z nichž se odvozuje legitimita politické

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více