Statistická analýza volebních výsledk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická analýza volebních výsledk"

Transkript

1 Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Zdrojová data Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran Údaje o nezamstnanosti Výsledky jednotlivých politických stran Obanská demokratická strana eská strana sociáln demokratická Komunistická strana ech a Moravy Kesanská a demokratická unie s. strana lidová Strana zelených Vzájemné vztahy mezi stranickými výsledky Výsledky vládní koalice vs. opozice Výsledky koalice Výsledky opozice Vítzství v jednotlivých regionech Srovnání...18 Nezamstnanost a volební výsledky...21

3 2 Úvod Ped rokem probhly v eské republice volby do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky. Tato analýza si klade za cíl interpretovat tyto výsledky z rzných hledisek, a už z hledisek istého popisu dat, tak pedevším pro vyzkoumání nkterých základních závislostí a vztah, které lze ve volebních výsledcích nalézt.

4 1 Zdrojová data Zdrojovými daty pro tuto analýzu jsou volební výsledky pro jednotlivé volební obvody zveejnné státní volební komisí jako platné výsledky voleb do Poslanecké snmovy Parlamentu eské republiky konaných ve dnech ervna Tyto výsledky jsou zveejnny na serveru v píslušné sekci zabývající se výše zmínnými volbami. Využity jsou dále údaje poskytnuté eským statistickým úadem, zejména údaje o nezamstnanosti v jednotlivých oblastech. Zkoumané oblasti odpovídají okresm dle dívjšího územn-správního lenní. Analýza se týká pouze tch politických stran a hnutí, které získaly dostatenou podporu pro získání poslaneckého mandátu dle píslušného ustanovení volebního zákona (tzv. uzavírací klauzule). To se týká pti politických stran, kterými jsou (abecedn) eská strana sociáln demokratická, Komunistická strana ech a Moravy, Kesanská a demokratická unie s. strana lidová, Obanská demokratická strana a Strana Zelených. Pouze hlasy pro tyto strany byly v koneném výsledku relevantní pro získání podílu na ízení státu a tudíž se budu zabývat pouze tmito stranami. 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran Jako základní ukazatel, který je v analýze využíván, je procentuální podpora jednotlivých stran v jednotlivých volebních oblastech (dívjší okresy). Analýza nebere v úvahu lenní R na jednotlivé kraje ani konkrétní volební systém, který byl využit pro pepoet získaných hlas na poslanecké mandáty (d Hondtv systém). Cílem analýzy totiž není zabývat se pepotem na mandáty, nýbrž jinými aspekty, které lze zjistit analýzou uvedených výsledk. Konkrétní pepoet není pro tyto analýzy potebný. 1.2 Údaje o nezamstnanosti Dalším dležitým zdrojem jsou údaje o nezamstnanosti, které jsou využity v analýze, která se snaží odhalit závislost mezi nezamstnaností a volebními výsledky. Tyto údaje jsou získány z webových stránek eského statistického úadu. Bohužel se mi nepodailo získat pesné íselné charakteristiky nezamstnanosti, ale pouze zaazení do tíd podle intervalu nezamsnanosti, kam daný obvod spadá.

5 2 Výsledky jednotlivých politických stran V této kapitole se seznámíme s popisem výsledk jednotlivých politických stran ve volbách. Pomocí nástroj exploraní analýzy se seznámíme se základními fakty. Na rozdíl od seznamu parlamentních stran zde budeme jednotlivé strany adit podle celostátního volebního výsledku. 2.1 Obanská demokratická strana ODS získala celkov ve volbách voliských hlas, což pedstavuje 35,38 procenta. V následující tabulce a na grafu mžete nalézt základní údaje o tom, jakým zpsobem byla voliská podpora rozdlena v jednotlivých volebních obvodech. Prmr 36,248 Medián 35,46 Smrodatná odchylka 7,34505 Koeficient variability 20,2633% Minimum 22,0 Maximum 51,27 Rozsah 29,27 Dolní kvartil 31,09 Horní kvartil 39,29 1. sextil 29,14 2. sextil 46,91 Mezikvartilové rozptí 8,2 15 Histogram 12 Cetnost Podpora ODS

6 Box-and-Whisker Plot Podpora ODS Z krabicového grafu je velmi dobe vidt, že polovina hodnot získané volební podpory je v rozmezí nco více než osmi procent, ODS tedy mla spíše stabilní podporu. Dolní kvartil je 31,09 procenta, což znaí, že jen v 25 procentech obvod klesla podpora této strany pod tuto hodnotu. A co více, první sextil je 29,14 procenta jen šestina obvod vykázala nižší podporu této strany než je tohle pomrn vysoké íslo. Naopak z histogramu mžeme vidt, že rozdlení etností je dvoumodální další výrazný vrchol nastává kolem 50 procentní podpory. Tato situace je zpsobena výraznou podporou ODS v Praze a nejbližším okolí. Šestina hodnot (15) je vyšších než tém 47 procent. Pražských obvod je 15 plus dva obvody, které formáln patí do Stedoeského kraje Praha západ a Praha východ. V drtivé vtšin tchto obvod tedy ODS získala 47 a více procent hlas (ostatní dva obvody byly velmi lehce pod touto hranicí). Když se ovšem podíváte na prmr i medián, zjistíte, že jsou vyšší než je celkový zisk volebních hlas (medián nepatrn) to znaí, že nkteré obvody, ve kterých ODS uspla, byly o nco málo menší. I pes vyšší procentuální zisk v malém obvod tento pispívá mén do celkového potu. Ovšem tato odchylka je skuten nepatrná. 2.2 eská strana sociáln demokratická eská strana sociáln demokratická získala celkem voliských hlas, což pedstavuje procenta. Prmr 31,5853 Medián 32,15 Smrodatná odchylka 5,1547 Koeficient variability 16,32% Minimum 19,75 Maximum 47,69 Rozsah 27,94 Dolní kvartil 29,66 Horní kvartil 35,03 1. sextil 24,63 2. sextil 35,68 Mezikvartilové rozptí 5,37

7 Histogram Cetnost Podpora CSSD Box-and-Whisker Plot Podpora CSSD Podpora této strany má pomrn zajímavý histogram. Nejvyšší koncentrace je okolo ísla Práv tolik procent tedy SSD získala ve volebních obvodech nejastji. Na rozdíl od ODS, kde je rozložení více plošší, má SSD podporu více lokalizovánu v jednotlivých obvodech. Jinými slovy pokud v nkterém obvod SSD uspla, pak uspla výrazn. Pokud

8 naopak v nkterém obvod neuspla, opt byl tento neúspch více výrazný. To dokladuje i existence odlehlých pozorování. Na jedné stran v jednom obvodu SSD získala tém 49 procent, na stran druhé pak v nkolika obvodech mla výrazn mén. Stejn jako u ODS zde existují obvody s výraznou podporou. V tomto pípad jsou to spíše regiony v oblasti Moravskoslezského kraje. 2.3 Komunistická strana ech a Moravy Komunistická strana ech a Moravy získala hlas, což iní 12,81 procenta. Prmr 12,8338 Medián 13,3 Smrodatná odchylka 3,36779 Koeficient variability 26,2415% Minimum 5,01 Maximum 20,86 Rozsah 15,85 Dolní kvartil 9,92 Horní kvartil 15,33 1. sextil 8,96 2. sextil 15,9 Mezikvartilové rozptí 5,41 Histogram cetnost Podpora KSCM

9 Box-and-Whisker Plot Podpora KSCM Zatímco dv nejvtší strany mají nejvyšší etnost u hodnot, které odpovídají celkovým dosaženým výsledkm, u KSM toto neplatí. Jsou zde dv výrazné hodnoty kolem procent a druhá kolem 9-10 procent. Platí tedy, že existují regiony, ve kterých je KSM pomrn silná, naproti tomu regiony, kde je slabá. Jen velmi málo region odpovídá oblib, která odpovídá celostátním výsledkm. Výrazn k výsledku pispívá nkolik obvod s výrazn vyššími hodnotami obliby. 2.4 Kesanská a demokratická unie s. strana lidová tvrté místo obsadila KDU-SL se ziskem hlas, což pedstavuje 7,22 procenta získaných hlas. Prmr 6,80363 Medián 5,64 Smrodatná odchylka 3,40359 Koeficient variability 50,0261% Minimum 1,66 Maximum 16,3 Rozsah 14,64 Dolní kvartil 4,23 Horní kvartil 9,13 1. sextil 4,1 2. sextil 10,38 Mezikvartilové rozptí 4,9

10 Histogram Cetnost Podpora KDU-CSL Box-and-Whisker Plot Podpora KDU-CSL Na histogramu je velmi dobe vidt, že v nejvíce obvodech tato strana získala mezi 3,0 4,5 procenty, tedy pod hranicí tzv. uzavírací klauzule, která je podmínkou pro vstup do snmovny. Faktem tedy je, že v mnoha regionech zkrátka tato strana má velmi nízkou podporu. Pokud to porovnáme s rozdlením mandát, tak skuten platí, že v nkterých regionech strana nezískala žádný mandát, zatímco v jiných regionech uspla velmi dobe.

11 Podpora této strany vykazuje u všech parlamentních stran nejvtší rozptýlenost v porovnání s jinými stranami cca. dvojnásobnou. Strana má zkrátka své bašty, ve kterých je silná ovšem ve zbytku republiky je pro ni problém vbec pekonat uzavírací klauzuli. Baštami jsou zejména typické kesanské regiony, zejména jižní Morava. Toto regionální rozdlení je velmi nebezpené pro další parlamentní budoucnost strany. 2.5 Strana zelených Strana zelených získala hlas. To v celkovém hodnocení znamená zisk 6,29 procenta odevzdaných volebních hlas. Prmr 6,44582 Medián 5,88 Smrodatná odchylka 1,84631 Koeficient variability 28,6436% Minimum 3,62 Maximum 12,46 Rozsah 8,84 Dolní kvartil 5,18 Horní kvartil 7,47 1. sextil 4,9 2. sextil 8,67 Mezikvartilové rozptí 2,29 40 Histogram 30 Cetnost Podpora SZ

12 Box-and-Whisker Plot 3,6 5,6 7,6 9,6 11,6 13,6 Podpora SZ Strana zelených má ze všech stran nejvyšší etnost v oblasti skuten získané podpory na celostátní úrovni. Ve srovnání s KDU-SL má daleko rovnomrnjší podporu, pestože se i zde vyskytují extrémní hodnoty. Pestože je celkový zisk SZ nižší než zisk KDU-SL (a díky pepotu podle d Hondtova systému zisk mandát výrazn nižší), má SZ podle tchto výsledk mnohem lepší pozici. Není totiž závislá na nkolika svých regionech. Dvod je velmi jednoduchý volii KDU-SL se profilují zejména na kesanských základech, piemž kesanství je v R na ústupu a drží se pouze ve zmínných regionech. Názory SZ nejsou regionáln omezené a nachází podporu napí regiony. I zde však nalezneme jisté množství region, kde SZ nepekonala uzavírací klauzuli. 3 Vzájemné vztahy mezi stranickými výsledky V této kapitole se pokusím nalézt vztahy mezi výsledky jednotlivých stran. Tyto vztahy nám mohou blíže popsat rozložení na politické map v eské republice. Bohužel se omezím pouze na intuitivní vyjádení pomocí korelaního pole. Pro nkteré další analýzy (ANOVA, regresní analýza) nejsou splnny základní pedpoklady zejména normalita. Absenci normality pisuzuji zejména tomu, že v eské republice jsou výrazné regionální rozdíly, tudíž nemže dojít k rovnomrnému rozdlení výsledk. I ze samotného korelaního pole však mžeme odvodit a vypozorovat jisté závislosti, které se objevují. Je zcela evidentní, že výsledky KDU-SL nejsou nijak závislé na výsledcích ostatních stran. Spíše než rozdíly ideologickými i politickými je jejich podpora determinována jinými faktory. Pi pohledu na korelaní pole mezi ODS a SSD je evidentní, že pedvolební boj tchto dvou politických stran nebyl jen zbyteností, nýbrž že skuten ml své opodstatnní. Tak jako programy tchto stran stojí proti sob, tak také volii. Velmi jasn se ukazuje, že mezi volebním ziskem tchto dvou stran je v podstat nepímá úmrnost vyšší zisk jedné strany ukazuje nižší zisk strany druhé a to velmi pesn.

13

14 Z pohledu ODS vychází negativní korelace i v porovnání se ziskem KSM, nicmén tento vztah není v žádném pípad tak evidentní a vyhrocený. Ukazuje se (a další przkumy to dokazují), že existuje mnohem vtší rivalita mezi ODS a SSD než ODS a KSM. Mezi SSD a KSM lze vysledovat pozitivní závislost, nicmén vzhledem k tomu, že se jedná o levicové strany, lze toto oekávat. Volební hlasy levicových voli se totiž štpí práv mezi tyto dv strany. Zajímavá je ovšem pozice Strany zelených. Pestože její program není totožný s ODS, existuje pomrn viditelná pozitivní závislost mezi ziskem ODS a SZ. Naopak negativní závislost má SZ s levicovými stranami. To pikládám kampani SZ, která se distancovala od levicových stran, tudíž získala podporu spíše stedových voli, zatímco naopak nemohla poítat s velkou podporou stran levicových. Zajímavé je srovnání pravice (která je pedstavována z parlamentních stran pouze ODS) a stran levicových (ty reprezentuje souet SSD a KSM). Ostatní strany jsou spíše strany stedové. ODS Levice Z této analýzy velmi dobe vyplývá existence zcela odlišných region existují regiony, ve kterých výrazn vítzí levice a regiony, ve kterých naopak vítzí pravice. Jen menšina region je z tohoto hlediska vyrovnaných. 4 Výsledky vládní koalice vs. opozice Po volbách se po zdlouhavých a nepehledných jednání vytvoily dva bloky koaliní, tvoený ODS, KDU-SL a SZ, a opoziní, tvoený SSD a KSM. V této kapitole se budu zabývat údaji o výsledcích tchto blok jako celk. 4.1 Výsledky koalice Koalice získala celkem hlas, což pedstavuje 48,89 procenta hlas Prmr 49,4975 Medián 47,4 Smrodatná odchylka 7,7395 Koeficient variability 15,6362% Minimum 30,23 Maximum 68,4 Rozsah 38,17 Dolní kvartil 44,5

15 Horní kvartil 54,51 1. sextil 43,26 2. sextil 59,45 Mezikvartilové rozptí 10,01 Histogram Cetnost Podpora koalice Box-and-Whisker Plot Podpora koalice

16 Z graf je velmi dobe vidt, že podpora koalice se nejastji pohybuje v oblasti stední hodnoty, ovšem existují i regiony, ve kterých koalice bu jednoznan a drtiv zvítzila (jedná se zejména o Prahu a další regiony v echách), ale také regiony, ve kterých koalice stejn drtiv prohrála (zejména regiony na Morav). 4.2 Výsledky opozice Opozice dostala dvru voli, což iní 46,13 procenta. Prmr 44,4191 Medián 46,55 Smrodatná odchylka 8,04245 Koeficient variability 18,1058% Minimum 24,76 Maximum 64,65 Rozsah 39,89 Dolní kvartil 40,41 Horní kvartil 49,78 1. sextil 34,17 2. sextil 51,45 Mezikvartilové rozptí 9,37 Histogram Cetnost Podpora opozice

17 Box-and-Whisker Plot Podpora opozice Podpora opozice je o nco málo více rozprostena mezi jednotlivé intervaly než je tomu u koalice. Rovnž se zde více vyskytují extrémní hodnoty (vzhledem ke zbývajícím obvodm) v podob extrémn nízké podpory v Praze a extrémn vysoké hodnoty v Karviné. 4.3 Vítzství v jednotlivých regionech Nyní se podíváme na to, jak dopadly volby z hlediska vítzství toho i onoho subjektu v jednotlivých regionech. Vítzem z hlediska stranického byla bu ODS nebo SSD, žádná jiná stran v žádném obvod nezvítzila. Dále porovnáme poty vítzství vládní koalice a opozice viz grafy: 37 (40,66%) Vítezství v obvodu podle strany Legenda ODS CSSD 54 (59,34%)

18 Vitezstvi v obvodu podle koalice/opozice Legenda Koalice Opozice 42 (46,15%) 49 (53,85%) Z hlediska potu obvod zvítzila astji ODS ped SSD, stejn jako vládní koalice oproti opozici. Nyní využijeme možnost zjistit závislost mezi vítzstvím ODS a vítzstvím koalice. Mosaic Plot Koalice Vitez ODS Vitez CSSD Opozice Je zejmé, že výsledky ODS byly rozhodující pro vítzství koalice. Jinými slovy pokud vyhrála ODS, je velmi pravdpodobné, že vyhrála v daném obvodu koalice. Naopak jestliže vyhrála SSD, jen v málo pípadech stail souhrn výsledk KDU-SL a SZ ke zvrácení vítzství opozice. Lze tedy íci, že hlavní charakteristikou voleb byl souboj mezi ODS a SSD. 4.4 Srovnání Volební systém v eské republice rozdlil mandáty, tedy podíl na moci, v pomru 100:100, tedy nerozhodn. Podle volebního systému je tedy volební výsledek opozice a koalice považován za totožný. Jak je tomu však ve skutenosti. Je možné volební výsledky opozice a koalice skuten považovat za statisticky totožné?

19 Box-and-Whisker Plot Koalice Opozice Density Traces Pravdepodobnost 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Variables KOalice Opozice Z graf je vidt, že mediány jsou velmi podobné nicmén rozdlení jsou znan odlišná. Rovnž prmrné hodnoty se znan liší. Provedeme tedy testování statistických hypotéz, abychom ovili, zda lze konené výsledky považovat za shodné i nikoliv. Nejprve provedeme testování hypotézy, zda jsou stední hodnoty totožné: H0: x koalice = x opozice HA: x koalice > x opozice Testovaná statistika má hodnotu 4,34, p-value pak nabývá hodnoty 7 x 10-6, což je zcela urit výrazn nižší než hodnota 0,01. Z tohoto pohledu lze íci, že podporu koalice a opozice nelze považovat za stejnou, nulovou hypotézu lze zamítnout. Nicmén vzhledem k tomu, že pi testu normality vychází p-value pro oba vzorky mezi 0,01 a 0,05, tudíž spadá do oblasti neuritosti, je nutné výsledek testování hypotézy brát s rezervou. Pro potvrzení i vyvrácení hypotézy o rovnosti podpory tudíž využijeme Wilcoxonv test rovnosti medián. H0: x 0,5-koalice = x 0,5-opozice HA: x 0,5-koalice > x 0,5-opozice

20 Testová statistika nabývá hodnoty 1068,0. P-value dosahuje hodnoty 0,0013. Tato hodnota je výrazn nižší než hodnota 0,01. Nulovou hypotézu mžeme zamítnout. Mediány nejsou stejné. Jako výsledek tohoto testu lze íci, že patová situace, tedy rovnost hlas opozice a koalice v Poslanecké snmovn je výsledkem pepotu, ale nevyjaduje skutenou podporu, která byla ve volbách projevena volii.

21 Nezamstnanost a volební výsledky Nezamstnanost je vnímána jako velmi dležitý ukazatel. V této kapitole se pokouším dokázat i vyvrátit domnnku, že nezamstnanost ovlivuje výsledky voleb. Prakticky provedu test, který má zjistit, zda existuje závislost mezi nezamstnaností a vítzem voleb v jednotlivých obvodech. Využjeme tedy mapu, která udává nezamstnanost viz obrázek. Mosaic Plot N1 Vitez ODS Vitez CSSD N2 N3 N4 N5

22 Mosaic Plot N1 Vitez koalice Vitez opozice N2 N3 N4 N5 První diagram udává rozložení vítzství ODS a SSD v jednotlivých regionech podle jejich zaazení do tídy nezamstnanosti. Je evidentní, že v obvodech, kde je vyšší nezamstnanost, vítzí mnohem více SSD, zatímco v obvodech s nižší nezamstnaností vítzí spíše ODS. Druhý diagram pak popisuje rozdlení vítzství koalice a opozice. I zde se jednoznan ukazuje, že vyšší nezamstnanost znamená výrazné vítzství opozice nad koalicí. Ta naopak vítzí v obvodech s nízkou nezamstnaností. Lze tedy íci, že existuje závislost mezi nezamstnaností a volebními výsledky vyšší nezamstnanost výrazn zvyšuje šance levicových stran. Drobná poznámka v kategorii obvod s nejvyšší nezamstnaností je velmi málo (pouze 2) obvody, proto rozdlení v této kategorii má nízkou vypovídací hodnotu.

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ZÁŘÍ 2015

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ZÁŘÍ 2015 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ZÁŘÍ 20 Obraz preferencí ze září 20 ukazuje, že naše politická scéna se postupně proměňuje. Do parlamentu by se sice i nadále dostalo šest stran, ale postavení dvou hlavních stran,

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat.

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat. Státní dchod za souasných legislativních podmínek Vzorová semestrální práce s metodickými pokyny pro úely pedmtu KIV/MAF Tento dokument byl vypracován v rámci projektu financovaného z fondu rozvoje vysokých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické

Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické bohatství... 5 2. Životní prostedí a pírodní atraktivity... 6

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika?

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika? Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika 2012 2013 Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hudecova@karlin.mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/

Více

Zpracovatel: HBH Projekt spol s r.o. 602 00 Brno

Zpracovatel: HBH Projekt spol s r.o. 602 00 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ MODEL SILNIČNÍ DOPRAVY PRO VÝHLEDOVOU SÍT JMK III. ETAPA DOPRAP AVNÍ MODELY Zpracovatel: HBH Projekt spol s r.o. KKaabbáát tnní ííkkoovvaa 55 602 00 Brno Atelier 0 Brrno,, břřezen 2009

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Pedmt: Technologické projekty a manipulace 3. roník, bakaláský Technologické projekty 4. roník, magisterský 3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Kapacitním propotem kovárny zjistíme v závislosti na zadaném výrobním

Více

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení.

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení. OBSAH: 1 Úvod...3 2 Teoretická ást...4 2.1 Vymezení základních pojm...4 2.1.1 Cena...4 2.1.2 Hodnota...4 2.2 Hodnototvorné faktory nemovitostí...5 2.3...6 2.3.1 Nemovitost...7 2.3.1.1 Pozemek...7 2.3.1.2

Více

Obrázek: Záznam psaný protosumerským písmem

Obrázek: Záznam psaný protosumerským písmem 1. Úvod Statistika je vdní obor, jehož výsledky mžeme pi své práci používat prakticky denn. Neexistuje snad jediný odborný medicínský asopis, ve kterém bychom nenašli lánky obsahující odbornou statistickou

Více

a) Základní informace o souboru Statistika: Základní statistika a tabulky: Popisné statistiky: Detaily

a) Základní informace o souboru Statistika: Základní statistika a tabulky: Popisné statistiky: Detaily Testování hypotéz Testování hypotéz jsou klasické statistické úsudky založené na nějakém apriorním předpokladu. Vyslovíme-li předpoklad o hodnotě neznámého parametru nebo o zákonu rozdělení sledované náhodné

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2 Semestrální projekt do předmětu Statistika Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36 Oponenti: Patrik Novotný 2-36 Jakub Nováček 2-36 Úvod Pro vypracování projektu do předmětu statistika jsem si zvolil průzkum kvality

Více

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 -

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 - 1. TVORBA FOTOPLÁNU Tvorba fotoplánu patí mezi základní úlohy jednosnímkové fotogrammetrie. Tato úloha nachází uplatnní jak v pozemní, tak v menší míe i v letecké fotogrammetrii, viz kapitola 1.4. Hlavním

Více

Řešení: 20. ročník, 2. série

Řešení: 20. ročník, 2. série Řešení: 20. ročník, 2. série.úloha Předpokládejme, že hledaná cesta existuje. Pak je možné vyrazit z bodu A do bodu D po žluté cestě (obvodu obdélníka). Abychom splnili všechny podmínky zadání, musíme

Více

Analýza variance (ANOVA) - jednocestná; faktor s pevným efektem; mnohonásobná srovnání

Analýza variance (ANOVA) - jednocestná; faktor s pevným efektem; mnohonásobná srovnání Analýza variance (ANOVA) - jednocestná; faktor s pevným efektem; mnohonásobná srovnání 1. Analýzu variance (ANOVu) používáme při studiu problémů, kdy máme závislou proměnou spojitého typu a nezávislé proměnné

Více

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Obsah 1 Zdrojová data a metodika... 2 2 Kontext sledovaného období... 3 3 Zastoupení reprezentantů české politiky... 4 4 Zastoupení

Více

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová, Ph.D., Ing. Jiří Junek, Ing. Vladimír Těhník

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku.

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku. EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku. EXPERTNÍ POSUDEK SE BUDE ZABÝVAT NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI TÝKAJÍCÍMI SE METOD ZPRACOVÁNÍ RURÚ: a. zjistit shodné metodické přístupy

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

Volby do PS 2013. Volební účast. Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů.

Volby do PS 2013. Volební účast. Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů. Volby do PS 213 Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů. Analýza vychází z OpenData ze serveru www.volby.cz Českého statistického úřadu. Soubor s podklady ve formátu ODS (OpenOffice),

Více

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502 .5. Další úlohy s kvadratickými funkcemi Předpoklady: 50, 50 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi ty méně organizované. Společně řešíme příklad, při dalším počítání se třída rozpadá. Já řeším příklady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 970-09 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 970-09 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 970-09 / 10 o ceně dále uvedených pozemků dle LV číslo 163 pro k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, obec Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Objednatel posudku: Mgr. Pavla

Více

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém. Milí tenái. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které opt nabralo trochu na objemu. V uplynulém msíci probhla celá ada hasiských soutží. Zprávy o jejich prbhu a výsledcích tvoí významnou

Více

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika Statistika Cvičení z matematické statistiky na PřF Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy léto 2012 Základní dělení popisná (deskriptivní)

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

CENÍK únor 2016 Regulační technika pro vytápění

CENÍK únor 2016 Regulační technika pro vytápění CENÍK únor 2016 Regulační technika pro vytápění cz.danfoss.com . Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. Danfoss Link FT bezdrátové spínací relé se snímačem teploty podlahy.

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci Určeno pro třídu 1ODK. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Přednáška 5. Výběrová šetření, Exploratorní analýza

Přednáška 5. Výběrová šetření, Exploratorní analýza Přednáška 5 Výběrová šetření, Exploratorní analýza Pravděpodobnost vs. statistika Výběrová šetření aneb jak získat výběrový soubor Exploratorní statistika aneb jak popsat výběrový soubor Typy proměnných

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PROSTŘEDÍ MATLAB K PREDIKCI HODNOT NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE

VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PROSTŘEDÍ MATLAB K PREDIKCI HODNOT NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PROSTŘEDÍ MATLAB K PREDIKCI HODNOT NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE V. Hon VŠB TU Ostrava, FEI, K455, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, 70833 Abstrakt Neuronová síť (dále

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava

VŠB Technická univerzita Ostrava VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Domácí úkoly Zadání 21 DATUM ODEVZDÁNÍ

Více

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu Příloha Průběžné zprávy Shrnutí návrhu algoritmu Obsah 1. Zadání a definice 2. Předpoklady použitíalgoritmu 3. Ocenění lesní půdy Ocenění zemědělské půdy Oceněníbudov a zastavěných ploch Ocenění vodních

Více

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. MOŽNOSTI REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ LISTOPAD 9 PŘIPRAVENO PRO Heřmanova, 7 PRAHA 7 Tel.: +4 9 58, Fax: +4

Více

Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz

Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz Důvody pro provedení průzkumu V souvislosti s hledáním nových cest jak oslovit uživatele drog, kteří ještě nejsou

Více

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice Zlín, 2008 Cíle průzkumu Hlavní cílem projektu bylo shromáždění dat o prodeji injekčního materiálu lékárnami ve

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 9.téma

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 9.téma Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 9téma Princip testování hypotéz, jednovýběrové testy V minulé hodině jsme si ukázali, jak sestavit intervalové odhady pro některé číselné charakteristiky normálního

Více

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113 ÚKOL 2 Jméno a příjmení: UČO: Imatrik. ročník: Úkol 2.1: V souboru EVS99_cvicny.sav zjistěte, zdali rozložení názoru na to, kdo by měl být odpovědný za zajištění bydlení (proměnná q54h), je normální. Řešte

Více

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Základní charakteristiky sumarizační tabulka narozdíl od souhrnu je samostatná (tzn., že je vytvářena mimo seznam) nabízí širší

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Statistická analýza obchodování s vybranými cennými papíry Autor DP: Milena Symůnková Vedoucí DP: Ing. Marie Prášilová,

Více

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Teze k diplomové práci: Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací Autor diplomové

Více

2013 ISBN$978-80-7464-445-0

2013 ISBN$978-80-7464-445-0 Průvodka dokumentem Kvantitativní metody v pedagogickém výzkumu: nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 3), před nimi je znak # na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) obrázky vynechány,

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL Martina Lánská 1 Anotace: Článek se zabývá modelováním cenové elasticity

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: BIOSTATISTIKA Zadání 11 DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL 1: DOMÁCÍ ÚKOL

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE LISTOPAD 2015

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE LISTOPAD 2015 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE LISTOPAD 2015 Listopadový výzkum provedený ještě před pařížským teroristickým útokem zračí oproti září ve větší míře nerozhodnost a váhání části voličů. Může se na tom podílet zostřená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti

Více

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí 1. Zadání A. Na soustav? sí?ový transformátor - m?stkový usm?r?ova? - filtr prove?te tato m??ení: a) pomocí dvoukanálového osciloskopu zobrazte sou?asn??asový

Více

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů Klíčová slova: Dopravní problém, Metody k nalezení výchozího ˇrešení, Optimální ˇrešení. Dopravní problém je jednou z podskupin distribuční úlohy (dále ještě problém přiřazovací a obecná distribuční úloha).

Více

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy Ludk Navrátil Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Hlavním cílem bakaláské práce bylo vytvoit pomocnou databázi, která by usnadnila pípravu státních závrených

Více

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3.1 Základní sídelní struktura Každé téma a každá charakteristika, kterou v této publikaci zkoumáme z hlediska regionálních rozdílů, byla a je s různou intenzitou

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506 3.5.8 Otočení Předpoklady: 3506 efinice úhlu ze základní školy: Úhel je část roviny ohraničená dvojicí polopřímek se společným počátečním bodem (konvexní a nekonvexní úhel). Nevýhody této definice: Nevíme,

Více

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013 ČESKÝ VOLIČ Červenec 2013 Herzmann s.r.o., Otopašská 12/806, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147461, IČ 285 18 390, DIČ CZ 285 18 390 Úvod

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009 Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ Uživatelská příručka Verze červen 2009 OBSAH 1. Úvod 2. Zprávy 3. Nastavení 3.1. Přidat nový typ pokoje 3.2. Editovat či smazat již stávající typ pokoje 3.3. Sezóny

Více

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA. Charakteristiky variability. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M4r0120

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA. Charakteristiky variability. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M4r0120 KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Charakteristiky variability Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M4r0120 CHARAKTERISTIKY VARIABILITY Charakteristika variability se určuje pouze u kvantitativních znaků.

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Cvičení 3 komplexní zpracování a klasifikace dat. Oblast Cairo

Cvičení 3 komplexní zpracování a klasifikace dat. Oblast Cairo Popis dat Landsat Cvičení 3 komplexní zpracování a klasifikace dat Oblast Cairo Landsat 7 ETM je 6. satelit, který NASA vypustila pro observaci Země (start Landsatu 6 byl v roce 1993 neúspěšný). Hlavním

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více