Uživatelská příručka. SIGNAL-5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. SIGNAL-5"

Transkript

1 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. SIGNAL-5 č Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze, nastavování, údržbu a servis, demontáž, likvidaci a technické podmínky. Datum platnosti: Počet listů: 12 Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 1 z 12

2 Uživatelská příručka. Součástí této uživatelské příručky je návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, k obsluze, nastavování, údržbu a servis, demontáž, likvidaci a technické podmínky. Všichni pracovníci provádějící instalaci, uvedení do provozu, obsluhu, údržbu a servis musí být prokazatelně seznámení s tímto návodem na obsluhu. Tuto příručku uschovejte pro další použití. Užití Přenosný analyzátor metanu SIGNAL 5 (dále analyzátor) je určen pro nepřetržitou automatickou kontrolu a měření metanu v důlním ovzduší v rozsahu 0% až 100% objemového množství metanu. Při dosažení povolené maximální koncentrace metanu světelně a zvukově signalizuje. Rozsahy měření nad 5% CH4 jsou pouze orientační. Analyzátor je určen k měření v podzemí dolů s výskytem metanu. Popis a funkce. Přístroj (obr.1) se skládá z analyzátoru (pozice 1) a výměnného (snímatelného) bloku akumulátoru (pozice 7 a 14). Pouzdro analyzátoru má dva oddíly. Ve vrchním dílu je umístěna deska tištěného spoje, čidlo (pozice 9 a 11) a indikátor zvuku (pozice 10). Uprostřed krytu analyzátoru je obdelníkový průhled (pozice 2). Pod ním se nacházejí číselné indikátory. Pod kruhovým průhledem níže je umístěna světelná červená dioda LED havarijní signalizace (pozice 3). Na pravé straně se nacházejí dvě tlačítka - КП (pozice 5) а КР (pozice 6). Ve spodním dílu pouzdra analyzátoru je na konektoru pomocí kontaktů XS 1, XS 2 připojen blok akumulátoru (pozice 7 a 14). Blok akumulátoru se upevňuje speciálním šroubem (pozice 15). Pro přenášení je analyzátor vybaven popruhem (pozice 8). Napěťový blok obsahuje dva akumulátory s omezujícím rezistorem a pojistkou, zalité zalévací hmotou. Řízení pracovního režimu senzoru, zobrazení nutných dat na indikátorech, paměť nastavení a průběžné odchylky zajišťuje mikroprocesor. Jeho činnost se ovládá pomocí dvou tlačítek, funkčního (pracovního) KP a tlačítka (záznamového zápis do paměti) potvrzení nastavení KП. Tlačítko KP slouží k zapnutí analyzátoru po připojení bloku akumulátorů a ke kontrole napětí na akumulátorech při používání přístroje. Tlačítko KП se používá při nastavování a seřizování analyzátoru, při provozu analyzátoru doporučujeme jeho zaplombování. Na indikátorech, kromě průběžné informace o koncentraci v podobě trojmístného čísla, se mohou objevit také znaky v podobě písmen azbuky. Analyzátor má dva režimy provozu : StC režim cejchování (nastavování, seřizování) StP režim měření (běžný provozní režim) V režimu měření se provádí měření koncentrace metanu, přepínání rozsahu měření, zápis nutných dat do paměti. V režimu cejchování se provádí nastavení procesoru (pro každé nové čidlo - měřící element), jeho cejchování, prohlížení zápisů v paměti. Princip funkce analyzátoru je postaven na stabilizaci teploty čidla s jedním elementem. V rozsahu koncentrací od 0 do 10% objemových dílů metanu je měření založeno na principu termokatalytického spalování metanu na senzoru. Přitom se porovnává (měří) teplota senzoru s okolní teplotou. V rozsahu koncentrací s více než 10% do 99,9% objemových dílů metanu analyzátor automaticky přechází na konduktometrickou metodu měření. Rozsah měření (0 99,9) % objemového množství metanu. Počet míst na číslicovém ukazateli tři. Nastavení havarijní signalizace. Rozsah regulace prahu vybavení signalizace od 0,5 do 4,5% obj. množství metanu. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 2 z 12

3 Zobrazení údaje na třímístném displeji, LED sedmisegmentovky. Indikace z rozsahu měření : (0- X )% - 0,01% obj. množství metanu, ( X - 99,9)% - 0,1% obj. množství metanu. Přístroj je v provedení I M1 EEx ia I Uvedení do provozu. Při uvádění do provozu a vlastním používání musí být dodržovány platné předpisy, normy, vyhlášky a dále pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Před prvním nasazením analyzátoru do provozu, nebo po delším skladování (více než 14dní) musí být blok akumulátoru znovu naformován podle bodu tak jak je popsáno v kapitole údržba. Při uvedení do provozu, připojení akumulátoru, musí být koncentrace CH4 nulová. Přístroj si po zapnutí kalibruje nulu a předpokládá, že okolní atmosféra je bez CH4. Připojit blok akumulátorů k analyzátoru, nezajišťovat jej. Na indikátoru svítí první tečka. Zapnout přístroj do pracovního režimu, stisknout tlačítko KP. Po ukončení teplotní stabilizace čidla provést cejchovním plynem 2 ± 1% CH4 oživení čidla. Hodnota na displeji musí odpovídat koncentraci s max. danou odchylkou (± 0,3%). Po ukončení formátování nasuneme blok akumulátorů do transportní polohy, kontakty bloku nejsou spojeny s kontakty přístroje. V pracovním režimu musí být tlačítko КП zaplombováno proti přepnutí přístroje do režimu cejchování. Pokud se SIGNÁL 5 nepoužívá - odpojit akumulátory od přístroje. Jestliže jsou akumulátory déle skladovány, pak je nutné akumulátor naformovat 3-mi cykly nabití a vybití pomoci nabíječky/vybíječky akumulátorů ACC-700. Před vydáním analyzátoru do dolu se musí prověřit provozuschopnost přístroje a nastavená hodnota mezní koncentrace CH4 pro spuštění světelné a zvukové signalizace. Kontrola se provádí tak, že se na přístroj pouští cejchovní metanovzdušná směs s koncentrací CH4 rovnou součtu nastavené prahové hodnoty pro spuštění signalizace a absolutní odchylky spuštění prahového zařízení. Pokud je přístroj provozu schopný, tak se po přiložení tohoto plynu spustí zvuková a světelná signalizace. Praktická pravidelnost kontroly přístroje se určuje podmínkami v provozu (vlhkost, prašnost, obsah neměřených prvků atmosféry v dole, např. H 2 S, SO 2, NOx, atd). Návod na obsluhu. Provoz analyzátoru s porušeným plombováním je zakázán. Kontrolní tlačítko КП je určeno jen pro cejchování analyzátoru, při provozu musí být zaplombováno. Je zakázáno porušit plombu a vypínat analyzátor v dole. Při uvedení do provozu, připojení akumulátoru, musí být koncentrace CH4 nulová. Přístroj si po zapnutí kalibruje nulu a předpokládá, že okolní atmosféra je bez CH4. Před vydáním analyzátoru do dolu blok AKU ustavíme do pracovní polohy, zajistíme šroubem s pomocí speciálního klíče a zaplombujeme. Zkontrolujeme napětí bloku AKU stisknutím tlačítka KP. Při napětí menším než 2,2V je zakázáno přístroj vydat k používání. Je nutno jeho akumulátorový zdroj nabít. Akumulátor je nutné před výdejem řádně nabít. Nabitý akumulátor musí vydržet v provozu minimálně 10 hodin. Při přenášení a provozu chráníme analyzátor před nárazy, před vniknutím vody a špíny do komory čidla. K zapnutí přístroje do pracovního režimu je nutno stisknout tlačítko KP a setrvat do sdělení údaje na indikátoru StP ( teplotní stabilizace čidla ). Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 3 z 12

4 Teplotní stabilizace čidla probíhá 3 až 5 minut. Po ukončení teplotní stabilizace čidla se na indikátorech objeví po dobu 2 sekund sdělení o napětí na AKU bloku, doprovázené nepřetržitým zvukovým signálem, a sdělení o velikosti nastavené meze havarijní signalizace ( např. 2,00 ), doprovázené přerušovaným zvukovým signálem. Potom analyzátor automaticky přejde na režim měření a je připraven k práci. Při zvýšení koncentrace do X1 % objemového množství metanu dochází k přepnutí desetinné tečky z první pozice na druhou, X1 - des.tečka, nastavovaná de2. Doporučené označení (5+1)% objemového množství metanu. Při snížení koncentrace do X2 % objemového množství metanu dochází k přepnutí desetinné tečky z druhé pozice na první, X2 - des.tečka, nastavovaná de1. Doporučené označení (4,5-1)% objemového množství metanu. Při zvýšení koncentrace nad 9,9% objemového množství metanu dochází k přechodu na měření vysoké koncentrace metanu. Po ukončení procesu přechodu během 30 sekund se objeví měřená koncentrace. Při převýšení nastavené meze se spíná havarijní signál s periodou cca 1 Hz. Pro zjištění stavu AKU a nastavení meze signalizace je nutno stisknout tlačítko KP. V analyzátoru je možnost zápisu třech parametrů přístroje : čas spuštění havarijní signalizace nad nastavenou mez (X-U) maximální hodnota převýšení koncentrace (X-P) čas vypnutí havarijní signalizace při poklesu koncentrace (X-E). Čas se odpočítává v minutách od momentu zapnutí analyzátoru do režimu měření. Takovým způsobem probíhá záznam časových údajů o zóně, ve které se vyskytla zvýšená koncentrace CH4 nad nastavenou mez povolenou normou. Celkem takových časových údajů může být zapsáno deset. Výpis informací těchto časových údajů se provádí automaticky při zapnutí režimu cejchování. Po sdělení StC se na indikátoru objeví sdělení X U, které trvá 1,5 sekund a změní se s číselným sdělením. V tomto režimu je formát sdělení následující : X A / XXX, X - číslo zaznamenaného údaje ( v zóně s překročením meze ) od 0 do 9, A - písmeno (označení) zapsaného parametru : U - čas začátku překročení mezní hodnoty v zóně P - koncentrace CH4 E - čas poklesu koncentrace pod mez. hodnoty v zóně XXX - číslem čas v minutách při parametru U a E, nebo % obj. CH4 při P Stisknutím tlačítka KP se provádí přechod - krokování od jednoho zápisu k druhému v následujícím sledu : 0-U, 0-P, 0-E, 1-U, 1-P, 1-E, 2-U.. 9-U, 9-P, 9-E, StC Přechod do režimu cejchování se provede stisknutím tlačítka KП nebo automaticky po prohlédnutí posledního zápisu (bylo-li zapsáno 1 až 10 zápisů). Jestliže není žádný zápis, analyzátor do režimu výpisu sdělení z paměti vůbec nevstupuje. V paměti analyzátoru také zůstáná informace o času nepřetržité práce analyzátoru, od okamžiku zapnutí až do vypnutí přístroje obvodem chránícím akumulátorový zdroj napětí před úplným vybitím AKU článků. Výpis této informace se objeví v režimu cejchování StC. Jestliže byl analyzátor vypnut ručně (před automatickou ochranou AKU), tato informace se do paměti přístroje nezaznamenává. Jestliže byla informace o času nepřetržité práce analyzátoru do paměti přístroje zaznamenaná, objeví se na indikátoru po zapnutí (v režimu cejchování StC) po sdělení StC nové sdělení CAS, které se každých 1,5 sec. přepíná na informaci sdělení o času práce (číselný údaj v minutách). V režimu StC, pro přechod na prohlížení zápisů mezí a cejchováním, je nutno stisknout tlačítko KП. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 4 z 12

5 V analyzátoru je vestavěna ochrana akumulátorových článků proti úplnému vybití. V případě snížení napětí pod hodnotu 2,05 V se na indikátoru objeví sdělení nap, doprovázeno stálým nepřerušovaným zvukovým signálem. Signály zobrazené analyzátorem: Při zapnutém bloku napájení se nejprve zobrazí první desetinná tečka na číselném indikátoru. Indikace zapnutí a normálního režimu práce analyzátoru po zapnutí číselného indikátoru. Při dosažení nastavené prahové meze objemového množství metanu se sepne zvukový a optický signál s délkou impulsů v rozsahu od 0,3 do 1,2 sekund. Indikace velikosti akumulátorového zdroje napětí se objeví při stisknutí tlačítka KP, při jeho uvolnění se objeví nastavená hodnota meze havarijní signalizace a přitom se signál zkušebně spustí. Indikace poruchy (přerušení čidla) se uskuteční nepřetržitým zvukovým signálem a indikací na displeji P-C. Při vybití akumulátorů se asi na 30 sekund sepne nepřetržitý zvukový a optický signál, na displeji se objeví nap. Údržba. Osoby provádějící údržbu musí být s úkony údržby seznámení a musí být dostatečně způsobilí pro její provádění. Údržbu, servis a nabíjení akumulátoru je možné provádět pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. V pracovním režimu musí být tlačítko КП zaplombováno proti přepnutí přístroje do režimu cejchování. Všechny komponenty a materiály musí být před údržbou a cejchováním vytemperovány na teplotu okolí. Teplota okolí se musí pohybovat v rozmezí 15 až 25 o C, relativní vlhkost vzduchu do 80%. Průtok cejchovních směsí 0,13 ± 0,03 (dm3 / min). Při každé údržbě očistíme přístroj od nečistot, lze použít navlhčené tkaniny, běžné saponáty a čistidla na bázi lihu. Kontrolujeme přítomnost plombování. Nabíjení bloku akumulátorů se provádí tak jak je popsáno v uživatelské příručce pro nabíječku ACC-700. Nabíjení a vybíjení akumulátorů se provádí výlučně nabíječkou / vybíječkou ACC-.700 Cejchování a seřízení analyzátoru. Cejchování a seřízení analyzátoru se provádí v režimu cejchování. Režim cejchování je určen pro zadání nastavení základních parametrů pro práci analyzátoru v režimu měření. Přechod do režimu cejchování se provede pomocí tlačítka KP při současně stisknutém tlačítku KП. (Tlačítko KП je nutné odplombovat a odšroubovat zaslepující šroub) Při přepnutí do režimu cejchování se objeví na displeji sdělení StC (dle bodu 1 tabulky 2). Po sdělení StC se na indikátoru můžou objevit sdělení dle bodu 10 až 13 tabulky 2 (tzv.černá skříňka), kde se vyměňují sdělení s číselnými informacemi. Proto, abychom mohli opustit černou skříňku, je nutno stisknout tlačítko KП nebo vícekrát stisknout tlačítko KP do objevení údaje displeje (sdělení) StC. Sdělení StC setrvá na indikátoru po dobu 5ti minut, pokud probíhá teplotní stabilizace čidla. Po tuto dobu probíhá automatická přístrojová a programová korekce nulové hodnoty analyzátoru. V režimu cejchování se zadávají parametry dle bodu 5 až 8 tabulky 2. Po ukončení zadávání parametrů probíhá jejich zápis do paměti procesoru a na indikátoru se objeví sdělení C-U (bod 14 tabulky 2). Analyzátor je možno vypnout tlačítkem KП, nebo se vypne automaticky za 1 minutu. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 5 z 12

6 Diagnostika stavu, ve kterém se analyzátor nachází, se provádí vždy při jeho zapnutí do libovolného režimu i v průběhu celého cyklu práce, také při poruše přerušení měřícího čidla sdělením P-C. Sdělení o přerušení měřícího čidla je doprovázeno přerušovaným zvukovým signálem. Režim nastvení procesoru pro každý nový měřící senzor (čidlo) se provádí propojením kontaktů X3 a X6 na desce analyzátoru. Objeví se sdělení dat a StJ, které se přepínají tlačítkem KП na sdělení rnc nebo CiD (dle bodu 17 a 20 tab.2). Při sdělení CiD je nutno vyměnit čidlo a opakovat nastavení opakovat. Nastavení se uskutečňuje automaticky. Po nastavení procesoru se analyzátor automaticky vypíná. Cejchování analyzátoru nízkými koncentracemi. Čas působení cejchovních směsí do ustálení hodnoty koncentrace, minimálně 5 minut! Při cejchování analyzátoru po ukončení teplotní stabilizace čidla se objeví sdělení ns1, které se střídá s číselným údajem, oznamujícím koncentraci v %CH4 nutnou pro nastavení rozsahu s první desetinnou tečkou analyzátoru. Tato koncentrace (cejchovní plyn) se má co nejvíce přiblížit koncentraci (cejchovnímu plynu) kterým je nastavena havarijní mez signalizace (SIG). Nacházejí se v prvním rozsahu měření asi ( 2,2 ± 0,3 ) % objemového množství metanu (cejchování analyzátoru nízkými koncentracemi.) Při potřebě změny údaje koncentrace metanu stiskneme tlačítko KP a tlačítkem KП vybíráme potřebné číselné znaky pro změnu nastavení prvního rozsahu indikace. Při změně hodnoty číselný znak pulzuje (bliká). Tlačítkem KP se přepíná na následující (druhý) rozsah indikace). Když hodnotu koncentrace není potřeba měnit, tlačítko KП vůbec nepoužijeme. Po korekci posledního rozsahu indikace stiskneme tlačítko KP, objeví se sdělení na indikátoru, které odpovídá počtu impulsů potřebných pro ohřev čidla při dané koncentraci metanu. Množství impulsů bez přítomnosti metanu může být v rozmezí od - 50 do +50, při přítomnosti 2 % CH4 více než 300. Při údaji označujícím více než 999 (přes 1000) se objeví desetinná tečka za číslem. S pomocí cejchovacího nástavce k analyzátoru přivedeme cejchovní metanovzdušnou směs s vysokou koncentrací CH4. Je-li počet impulsů (kmitočet) větší než počet impulzů (kmitočet) při přerušení měřícího čidla P-C, má měřící čidlo nízkou citlivost a je nutné jej neprodleně vyměnit. Cejchování analyzátoru vysokými koncentracemi. Čas působení cejchovních směsí do ustálení hodnoty koncentrace, minimálně 5 minut! Abychom ocejchovali analyzátor vysokými koncentracemi, je nutno do vypnutí přístroje (než se objeví na displeji sdělení C-U) stisknout tlačítko KП a vrátit režim k druhé desetinné (pověřovací) tečce ns2. Jestli není třeba nevyhnutelně měnit nastavení prvního rozsahu (první tečky) nízké koncentrace (ns1), můžeme ihned po přechodu do režimu cejchování StC stisknout tlačítko KП.Cejchování analyzátoru se provede analogicky. Po uložení do paměti ns2 (9 ± 2,0) % objemového množství CH4 analyzátor přechází k ns3 (75 ± 25) % objemového množství CH4. Po uložení do paměti ns3 analyzátor přejde k C-U. Po tomto se analyzátor automaticky vypíná. Kontrola základní absolutní chyby měření, absolutní chyby meze havarijní signalizace a stability vyhodnoceného údaje a) Zapnout analyzátor a umístit jej do cejchovní komory zajišťující metanovzdušnou směs. b) Po ukončení teplotní stabilizace čidla namíchat v komoře metanovzdušnou směs 0,17 1,8 % CH4, postupně ji zvyšovat a zafixovat koncentraci, při které sepla havarijní mez signalizace a údaj displeje analyzátoru. Dovoleno je použít k této kontrole cejchovacího nástavce a směsi z tlakové nádoby (přes redukci vzdušný vak). Přesnost odečtu hodnot nastavení je však menší. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 6 z 12

7 c) S pomocí cejchovacího nástavce přivést k čidlu analyzátoru cejchovací plynovou směs s koncentrací 70 ± 20 % CH4, zafixovat údaj analyzátoru. d) Za 10 hodin opakovat operace b) a c). Označení základní absolutní chyba reakce se vyopčítá pomocí vzorce : Cc = Cc CH CH - objemové množství (díl) metanu (%) Cc - objemové množství (díl) metanu (%), zafixován při spuštění meze havarijní signalizace Cc - nesmí překročit ± 0,2,% objemového množství CH4. Označení základní absolutní chyby měření se stanoví v prvním a druhém rozsahu a vypočítá se pomocí vzorce : C = Cf Ca Cf skutečná hodnota Ca údaj displeje analyzátoru Za údaj displeje analyzátoru v prvním rozsahu můžeme přijmout údaje získané při stanovení chyby spuštění meze havarijní signalizace. C - nesmí překročit ± 0,3,% objemového množství CH4 v prvním rozsahu, a ± 10 % objemového množství CH4 v druhém rozsahu. Stabilita údaje se stanoví jako rozdíl údajů při začátku zkoušek a na konci zkoušek v každém z kontrolovaných rozsahů. Rozdíl nesmí převyšovat základní absolutní chybu. Kontrola času spuštění havarijní signalizace se provádí následovně : a) k analyzátoru přivedeme s pomocí cejchovacího nástavce metanovzdušnou směs s obsahem CH4 1,6 x převyšující bod nastavení havarijní signalizace. Při nastavení meze na 2 % je potřeba cejchovní směs 3,2 % CH4, při nastavení meze na 1,5 % je potřeba cejchovní směs 2,4 % CH4. b) profoukneme touto směsí přívodní hadičky nejméně po dobu 3 minut. c) přiložíme cejchovací nástavec k analyzátoru a současně spustíme stopky. d) stopneme čas spuštění havarijní signalizace. e) tuto kontrolu provedeme třikrát, zapíšeme vypočtený aritmetický průměr času. Čas spuštění signálu je do 30 sekund. Změny nastavení: Abychom mohli změnit hodnoty nastavení (SIG, de2, de1, tabulka 2) je nezbytné do aut. Vypnutí přístroje (pokud je na displeji C-U) stisknout tlačítko KП. Jestli není třeba nevyhnutelně měnit nastavení (ns1, ns2, ns3),tak po přechodu do režimu StC krokujeme tlačítkem KП k potřebnému nastavení ns Tlačítky KP a KП stanovíme tečku (bod) nastavení (KП - změna čísla, KP - zápis čísla do paměti a přechod k následujícímu). Při výrobě (ze závodu) se nastavují tato nastavení jednotlivých teček (bodů) : SIG - zapnutí havarijní meze - 2 % CH4, možnost 0,5 až 4,0 (%CH4 ), de2 - přechod des.tečky z první pozice na druhou (X,XX XX,X) 5,1 % de1 - přechod des.tečky z druhé pozice na první (XX,X X,XX) 4,2 %. Existuje možnost přechodu na následující tečku (bod) bez uložení do paměti : ( při stisknutém KП stisknout KP ). Kontrola analyzátoru: Připojit blok akumulátorů k analyzátoru, nezajišťovat jej. Na indikátoru svítí první tečka. Zapnout přístroj do pracovního režimu, stisknout tlačítko KP. Po ukončení teplotní stabilizace čidla provést cejchovním plynem 2 ± 1% CH4 oživení čidla. Hodnota na displeji musí odpovídat koncentraci s max. danou odchylkou (± 0,3%). Pro zamezení otevření krytu analyzátoru v procesu používání se pouzdro analyzátoru plombuje speciálním šroubem a drátem. Drát se zavaří. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 7 z 12

8 Odplombování a zaplombování míst se provádí jen při nevyhnutelných kontrolách a nastaveních analyzátoru. Úkony při pravidelných kontrolách, revizích: Vnější prohlídka. Odzkoušení funkce. Kontrola základní absolutní chyby sepnutí meze hav. signalizace. Kontrola povolené základní absolutní chyby měření. Kontrola stability údajů. Kontrola času sepnutí havarijní signalizace. Zhotovení zápisu o výsledku kontroly. Při intenzivním používání doporučujeme jednou za 14 dní vyzkoušet kapacitu akumulátoru a provést kontrolu jednotlivých nastavení pomocí kalibračních plynů. Zobrazování na displeji. Sdělení, která se mohou objevit při práci analyzátoru, obsahuje tabulka 2. Režim, ve kterém se objeví sdělení je označen znakem *, číslo znak X Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 8 z 12

9 Číslo Sdělení Rusky Sdělení Česky Obsah ГPA StC Režim ПPГ StP 1 ГPA StC 2 ПPГ StP 3 X,XX X,XX 4 XX,X X,XX 5 YC1 SIG 6 YC2 de2 7 YC3 de1 8 ПO1-3 ns1-3 9 XXX XXX 10 X-H X-U 11 X-П X-P 12 X-Y X-E 13 PAБ CAS 14 AAA C-U 15 ОБР P-C 16 ПБА nap 17 ПНС rnc 18 ГГГ dat 19 HHH StJ 20 HПC Cid 21 CH4 22 C Přístroj pracuje v režimu cejchování, probíhá teplotní stabilizace čidla Přístroj pracuje v režimu měření, probíhá teplotní stabilizace čidla Koncentrace metanu v % objemových dílů v 1.rozsahu měření (0 5) % Koncentrace metanu v % objemových dílů ve vyšším 2.rozsahu měření (5 99,9) % Nastavení meze signalizace (bod nastavení) Nastavení přechodu desetinné čárky z první pozice do druhé (X,XX XX,X) (bod) Nastavení přechodu desetinné čárky z druhé pozice do první (XX,X X,XX) (bod) Desetinné tečky Počet impulzů při podání MBC (cejchovní metanovzdušná směs) Doba (čas) vstupu do zóny c koncentrací metanu převyšující nactavenou mez (nad YC1) Maximální hodnota CH 4 v paměti za čas v zóně s převyšující CH 4 nad nast. mez (YC1) Doba (čas) výstupu ze zóny s koncentrací CH 4 převyšující nastavenou mez (nad YC1) Čas provozu od zapnutí do automatického vypnutí obvodem ochrany akumulátorů. Ukončení režimu cejchování Přerušení čidla (komory) Stisknout tlačítko KP při zapamatování impulzů bez metanu (velmi vysoký kmitočet zvukového signálu) Napětí akumulátorů pokleslo pod 2 V Režim nastavení procesoru pro nové čidlo Měsíc a rok výroby desky Pořadové číslo desky Toto čidlo nelze použít v tomto přístroji, parametry mimo rozsah programu. Metan jen u typu s měřením teploty 1) Teplota jen u typu s měřením teploty 1) jen u typu s měřením teploty 1) Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 9 z 12

10 1) Typ s měřením teploty není momentálně dostupný a schválený. Ukazatele spolehlivosti. Průměrná doba bezporuchového provozu analyzátoru je nejméně 5000 hodin. Zaručená nepřetržitá funkce analyzátoru nejméně 10 hodin. Střední doba životnosti analyzátoru nejméně 3 roky. Opravy a náhradní díly. Veškeré opravy a činnosti které v tomto návodu na obsluhu a technických podmínkách nejsou uvedeny provádí výrobce nebo jím písemně pověřená organizace. Náhradní díly je možno používat pouze originální dodávané výrobcem. Dodávají se pouze tyto: Blok akumulátorů. Do opravy se přístroje předávají řádně očištěné s přiloženým popisem závady a podmínek při kterých se závada projevuje. Opravy jsou prováděny v běžných termínech, v případě potřeby lze dohodnout s výrobcem nebo pověřenou organizací kratší, termíny. Dodávání, doprava a skladování. Součástí dodávky je analyzátor SIGNAL 5-1 ks blok akumulátoru - 1 ks čidlo - 1 ks sada nástrojů - 1 ks na 10 analyzátorů * cejchovní nástavec - 1 ks na 10 analyzátorů * popruh závěsný - 1ks komplet provozní dokumentace : tato uživatelská příručka - 1 ks na 10 analyzátorů * * Kompletovat po 1 ks na 10 analyzátorů, při dodávce méně než 10 ks po 1 ks na dodávku. Díly se dodávají nebalené. Při přepravě všech dílu je třeba minimalizovat možné otřesy a nárazy. Skladování v suchých prostorách při teplotě 5 až 40 o C v jedné vrstvě, max 80% vlhkosti, okolí prosté agresivních látek. Požární bezpečnost, ekologie, likvidace, recyklace. Nevystavovat otevřenému ohni, při spalováni vznikají škodlivé látky. Výrobek obsahuje 2 ks akumulátoru NiMh. Správným používáním při provozu nepůsobí škodlivě na své okolí a ekologii. Po skončení doby života se jednotlivé části likvidují následovně: díly z plastu se použijí pro recyklaci u firmy, která odebírá plastový odpad. přístrojové části se likvidují jako běžný odpad na veřejných skládkách. ostatní části se likvidují jako běžný odpad na veřejných skládkách. kovové části se likvidují v hutích. nebo výrobek vraťte výrobci na zlikvidování. Adresa je uvedena v tomto dokumentu. Elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidováno jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušné sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 10 z 12

11 Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo u obchodníka, kde jste produkt zakoupili. Výrobce a servisní organizace : ZAM - SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14, Ostrava - Přívoz, tel: Související normy, předpisy, dokumenty. ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Technické parametry a zvláštní podmínky použití. Měřený plyn CH4, metan Rozsah, přesnost 0-3% CH4, ±0,3% objemového množství CH4 Rozsah, přesnost (pouze orientační měření) 3-30% CH4, ±0,5 + 0,35(C-3) objemového množství CH4 Rozsah, přesnost (pouze orientační měření) 30-99,9% CH4, ±10% objemového množství CH4 Absolutní odchylka spuštění prahového ±0,2 % zařízení Krátkodobá nestabilita měření < ±0,1 % Dlouhodobá nestabilita měření < ±0,1 % Odchylka měření při teplotě od +5 o C po < ±0,2 % +40 o C Odchylka měření při tlaku od 80 do 120 < ±0,2 % kpa Odchylka měření při rychlosti proudění od < ±0,1 % 0 do 6 m/s Odchylka měření při změně rychlosti < ±0,1 % proudění od nominální rychlosti od 130 do 50 % Odchylka měření při vlhkosti od 20 do 80 < ±0,2 % % proti 50% při teplotě 40 o C Odchylka měření při změně orientace < ±0,1 % polohy Odchylka měření při vibracích < ±0,1 % Odchylka měření při pádové zkoušce < ±0,1 % Odchylka měření při stanoveném < ±0,1 % zahřívacím čase Čas T sec T sec Odchylka měření na konci kontinuálním < ±0,1 % měření 10 hodin Obsah CO2 v místě měření max 2% Prašnost do 1g / m3 Doba nepřetržitého provozu na min. 10 hodin akumulátor. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 11 z 12

12 Doba přípravy k měření, od zapnutí max. 10minut Zpoždění havarijní signalizace 15 vteřin. Napětí automatického vypnutí 2V±0,05V Max odběr ve vypnutém stavu 5 ma Zvuková signalizace před vypnutím 30± 10 sekund vybitých akumulátoru Signalizace překročení meze světelná, zvuková pulsy 0,3 až 1,2 sekundy Životnost přístroje min. 3 roky Životnost akumulátoru min 1rok nebo 400 nabíjecích cyklů Hmotnost 0,4 kg Rozměr 150 x 90 x 40 mm Dovolená teplota okolí 0 C až +40 C Relativní vlhkost do 100 %, bez kondenzace Pracovní poloha Libovolná Typ ochrany proti výbuchu I M1 EEx ia I Krytí IP IP 54, vyjma komory čidla Zvláštní podmínky použití: Dovolená teplota okolí 0 C až +40 C Mechanické namáhaní chránit před údery a pády SIGNAL5 1 6 CH ZAM-SERVIS s.r.o Obr.1: Signál 5 1 přístroj SIGNÁL 5 9 čidlo 2 displej 10 indikátor zvuku 3 havarijní signalizace 11 čidlo 4 kontakty připojení 12 přístup vzduchu akumulátoru 5 tlačítko КП 13 výrobní štítek 6 tlačítko КP 14 akumulátor 7 akumulátor 15 šroub zajištění akumulátoru 8 popruh Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 12 z 12

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Modemová skříň ZSBE-M. č. dokumentace: 208 23

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Modemová skříň ZSBE-M. č. dokumentace: 208 23 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka Modemová skříň ZSBE-M č. dokumentace: 208 23 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

Typ : EV 5N (2,5, 10)

Typ : EV 5N (2,5, 10) ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTOMAGNETICKÝ VENTIL NEVÝBUŠNÝ Typ : EV 5N (2,5, 10) Číslo dokumentace : 9803 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Přenosový systém binární informace PSBI-01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Přenosový systém binární informace PSBI-01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 72, OSTRAVA - PŘÍVOZ Přenosový systém binární informace PSBI- č. dokumentace: 28 3 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 Číslo dokumentace 201 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVĚ OPTICKÁ SKŘÍŇ DOR-01. č. dokumentace: 210 10

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVĚ OPTICKÁ SKŘÍŇ DOR-01. č. dokumentace: 210 10 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka DATOVĚ OPTICKÁ SKŘÍŇ DOR-0 č. dokumentace: 20 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu HOUK

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu HOUK ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu č. dokumentace: 20418-24 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116 / 14, Ostrava - Přívoz, 702 00 NEVÝBUŠNÁ SVORKOVÁ SKŘÍŇ TYP STN. IM2/II2G/II3D T50 C E xe I/II T4/Mb/Gb/Db

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116 / 14, Ostrava - Přívoz, 702 00 NEVÝBUŠNÁ SVORKOVÁ SKŘÍŇ TYP STN. IM2/II2G/II3D T50 C E xe I/II T4/Mb/Gb/Db ZAM-SERVIS, Křišťanova 1116 / 14, Ostrava - Přívoz, 702 00 NEVÝBUŠNÁ SVORKOVÁ SKŘÍŇ TYP STN IM2/II2G/II3D T50 C E xe I/II T4/Mb/Gb/Db NÁVOD K OBSLUZE Číslo dokumentace 20117 Vypracoval: Ing.Ševčík František

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSK-03. číslo dokumentace: 205 16-01-02

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSK-03. číslo dokumentace: 205 16-01-02 ZAM - SERVIS s. r. o. ŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSÁ PŘÍRUČA OVLÁDACÍ SŘÍŇ OS-03 číslo dokumentace: 205 16-01-02 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01 číslo dokumentace: 212 24-14 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1-C provedení 2131A s rozsahem měření 999,999 až 9999,999m. www.aterm.cz. Měřič délky MD6LED/1-C Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1-C provedení 2131A s rozsahem měření 999,999 až 9999,999m. www.aterm.cz. Měřič délky MD6LED/1-C Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ MD6LED/1-C provedení 2131A s rozsahem měření 999,999 až 9999,999m 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

FITEST 45 je zkušební sonda, která umožňuje: zkoušet vybavení proudových chráničů s reziduálním proudem I

FITEST 45 je zkušební sonda, která umožňuje: zkoušet vybavení proudových chráničů s reziduálním proudem I Před použitím zkušební sondy prostudujte tento návod a řiďte se pokyny v něm uvedenými. Nerespektování všech upozornění a instrukcí, týkajících se provozu, může mít za následek vážné poškození nebo zničení

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka PROPOJOVACÍ OPTICKÁ SKŘÍŇ POK-72XX POK-36XX

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka PROPOJOVACÍ OPTICKÁ SKŘÍŇ POK-72XX POK-36XX ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka PROPOJOVACÍ OPTICKÁ SKŘÍŇ POK-72XX POK-36XX č. dokumentace: 212 16 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace: 9919-1

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace: 9919-1 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3 č. dokumentace: 9919-1 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1.

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1. - 1 - Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003 1. Charakteristika přístroje Přístroj E-ITN 10.4 je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Světlomet SV-01 číslo dokumentace: 205 22-150 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

OBSAH strana. 1. Úvod 1

OBSAH strana. 1. Úvod 1 OBSAH strana 1. Úvod 1 2. Popis 2.1. Přepínač NAPÁJENÍ 1 2.2. Přepínač FUNKCE 1 2.3. Přepínač PROUDmA a knoflík plynulého nastavení proudu 1 2.4. Přepínač DISPLEJ 2 2.5. Displej 2 2.6. Přední panel 2 3.

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T Číslo dokumentace : 9806 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP4 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 Řídící automat RAK A09 Uživatelská příručka listopad 2003 1 OBSAH OBSAH...2 I. OBECNÁ ČÁST...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAM ETRY AUTOM ATŮ RAK A09...3 2.1. ROZMÍSTĚNÍ POJISTEK...3

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu Novar 106/114 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti Úvod pro náročné a středně náročné aplikace 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP)

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Návod k obsluze a údržbě Tento výrobek je homologován pod číslem E8 10R-04 7084 a je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy WSL Sp. z o.o. 41-608 Świętochłowice ul. Sztygarska 39 tel. +48 32 281 92 21 fax +48 32 286 24 92 biuro@wsl.pl Vodní lázeň BLUE LINE Instrukce obsluhy OBSAH: 1. Úvod 2. Popis zařízení 3. Vlastnosti zařízení

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Obsah balení: 1x bateriový generátor Discovery 1200 ws 1x záblesková hlava pro Discovery 1200 ws 1x transportní brašna 1x nabíječka 1x popruh

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

Návod k obsluze Bakteriocidní lampy typu LW, L-02, LP-02, NBV 15, NBV 2x15, NBV 30, NBV 2x30

Návod k obsluze Bakteriocidní lampy typu LW, L-02, LP-02, NBV 15, NBV 2x15, NBV 30, NBV 2x30 Návod k obsluze Bakteriocidní lampy typu LW, L-02, LP-02, NBV 15, NBV 2x15, NBV 30, NBV 2x30 N nástěnná S stropní P pojízdná (-) bez počítadla času L s počítadlem času bez displeje LW s počítadlem času

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

E-ITN 30.6 wireless M-BUS

E-ITN 30.6 wireless M-BUS ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ S INTEGROVANÝM RÁDIOVÝM VYSÍLAČEM E-ITN 30.6 wireless M-BUS Návod k instalaci, servisu a obsluze APATOR METRA s.r.o. Havlíčkova 919/24 787 64 Šumperk tel.: +420 583

Více

Systémová řešení napájení

Systémová řešení napájení Systémová řešení napájení Síťové filtry Transformátory Napájecí zdroje Spínané zdroje Inteligentní kontrola proudů Vyrovnávací moduly Záložní systémy 02 SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ NAPÁJENÍ Z JEDNÉ RUKY TRANSFORMÁTORY

Více

Přípravek adresovací MHY 535 Návod k použití

Přípravek adresovací MHY 535 Návod k použití 1. Rozsah použití Přípravek adresovací MHY 535 Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek určený k nastavení adresy hlásičů interaktivních, členů akčních, jednotky adresovací a hlásiče technologického

Více

Změřit. Vytisknout. Hotovo.

Změřit. Vytisknout. Hotovo. Změřit. Vytisknout. Hotovo. testo 310. Jednoduchý způsob analýzy spalin. testo 310 Tak snadná je analýza spalin. Úspěchem je volba správného nástroje. Seznamte se s novým analyzátorem spalin testo 310.

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací převodník OP-01 OP-NK OP-PB. č. 20434

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací převodník OP-01 OP-NK OP-PB. č. 20434 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 6/4, 72 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ovládací převodník OP- OP-NK OP-PB č. 2434 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,uvedení do provozu, používání,

Více

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1- KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné... 2 2. Funkce řadiče...2 2.1. Obecný popis... 2 2.2. Režimy řízení...2 2.2.1. Řízení na konstantní teplotu...2 2.2.2. Pseudoekviterm...2 2.2.3 Řízení dle

Více

Návod k obsluze. Limitní snímač hladin MAREG. Typ. BLZ-XX.XX.XX Ex

Návod k obsluze. Limitní snímač hladin MAREG. Typ. BLZ-XX.XX.XX Ex Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 Návod k obsluze Limitní snímač hladin MAREG NKO0802/ BLZ Ex Na Lužci 657 Lázně Bohdaneč Typ BLZ-XX.XX.XX Ex Návod k obsluze schvaluje za výrobce : Datum, razítko,

Více

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Světlomet SV-02. č. dokumentace: 210 12 100

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Světlomet SV-02. č. dokumentace: 210 12 100 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Světlomet SV-02 č. dokumentace: 210 12 100 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 2 Obsah : Prohlášení o shodě 1. Bezpečnostní pokyny 2. Ovládací panel váhy 3. Popis funkcí na tlačítkách 4. Popis symbolů na displeji 5. Vypínací automatika

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

ETL-Ekotherm spol. s r.o.

ETL-Ekotherm spol. s r.o. ETL-Ekotherm spol. s r.o. NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VYROVNÁVACÍ A DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ V D Z Platí pro typy: VDZ 205 Hbaby, HD, HDO; HVDZ 205 HD, HDO; VDZ 405 HD, HDO; HVDZ 405 HD, HDO; VDZ 208

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C Návod k instalaci a seřízení Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Přemyslovců 76/43, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Tel.: 599 526 776 Fax: 599 526 777 www.levelexpert.cz,

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Indikace polohy Z-16

Indikace polohy Z-16 Typ Z-16 Indikace polohy Z-16 pro bateriový provoz 12 měsíců provozní doby* senzor pro magnetický systém LCD-displej ELGO-Electric spol. s r.o. Kouřimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 s PID regulátorem

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 s PID regulátorem ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem

Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem Zkrácený návod k obsluze Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 14 mm se znaménkem ± a dalšími symboly indikace stavu baterie symbol pro úhlová

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0404-2015/05 NÁVOD DMD 331 Snímač tlakové diference Měření tlakové diference kapalin a plynů. Rozsahy od 20 kpa do 1,6 MPa. Rozsah diferenciálního tlaku lze volit

Více

KP100, KP500, SDC010. Snímače pro bezkontaktní karty, digitální klávesnice, snímače pro DALLAS čipy a řídicí jednotky SBC500/1000

KP100, KP500, SDC010. Snímače pro bezkontaktní karty, digitální klávesnice, snímače pro DALLAS čipy a řídicí jednotky SBC500/1000 Snímače pro bezkontaktní karty, digitální klávesnice, pro DALLAS čipy a řídicí jednotky SBC500/1000 Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na

Více

DETEKTORY MAXIMUM. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 28.01. 2009 poslední korekce dne --

DETEKTORY MAXIMUM. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 28.01. 2009 poslední korekce dne -- MAXIMUM manuál DETEKTORY MAXIMUM Manuál GUARD-AV DOUBLE-TEC CURTAIN-PM OUT-LOOK Dokumentace vytvořena dne 28.01. 2009 poslední korekce dne -- manuál MAXIMUM Obsah 1. Hlavní zásady pro instalaci...3 2.

Více

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ.

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Zdroje řady KA3000 Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Pro bezpečné použití: - nezakrývejte a neblokujte otvory chladícího ventilátoru - vylučte práci neškolené obsluhy, která

Více

DETEKTOR PLYNU Art. 0715 53 260

DETEKTOR PLYNU Art. 0715 53 260 DETEKTOR PLYNU Art. 0715 53 260 CZ Návod Pro vaši bezpečnost Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento návod k použití a dodržujte jej. Uschovejte jej pro případné pozdější použití nebo pro dalšího

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Kupující byl seznámen s použitelností výrobku : ano ne. Kupujícímu byl výrobek předveden : ano ne

ZÁRUČNÍ LIST. Kupující byl seznámen s použitelností výrobku : ano ne. Kupujícímu byl výrobek předveden : ano ne NIPO Tools s.r.o. Lipová 7, 763 26 LUHAČOVICE tel/fax: 577 131 357 ZÁRUČNÍ LIST Řezacího stroje PLASMA CUT 40-80 v.č. / Vyplní prodávající Razítko, podpis prodejce : Datum prodeje : Kupující byl seznámen

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více