Uživatelská příručka. SIGNAL-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. SIGNAL-5"

Transkript

1 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. SIGNAL-5 č Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze, nastavování, údržbu a servis, demontáž, likvidaci a technické podmínky. Datum platnosti: Počet listů: 12 Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 1 z 12

2 Uživatelská příručka. Součástí této uživatelské příručky je návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, k obsluze, nastavování, údržbu a servis, demontáž, likvidaci a technické podmínky. Všichni pracovníci provádějící instalaci, uvedení do provozu, obsluhu, údržbu a servis musí být prokazatelně seznámení s tímto návodem na obsluhu. Tuto příručku uschovejte pro další použití. Užití Přenosný analyzátor metanu SIGNAL 5 (dále analyzátor) je určen pro nepřetržitou automatickou kontrolu a měření metanu v důlním ovzduší v rozsahu 0% až 100% objemového množství metanu. Při dosažení povolené maximální koncentrace metanu světelně a zvukově signalizuje. Rozsahy měření nad 5% CH4 jsou pouze orientační. Analyzátor je určen k měření v podzemí dolů s výskytem metanu. Popis a funkce. Přístroj (obr.1) se skládá z analyzátoru (pozice 1) a výměnného (snímatelného) bloku akumulátoru (pozice 7 a 14). Pouzdro analyzátoru má dva oddíly. Ve vrchním dílu je umístěna deska tištěného spoje, čidlo (pozice 9 a 11) a indikátor zvuku (pozice 10). Uprostřed krytu analyzátoru je obdelníkový průhled (pozice 2). Pod ním se nacházejí číselné indikátory. Pod kruhovým průhledem níže je umístěna světelná červená dioda LED havarijní signalizace (pozice 3). Na pravé straně se nacházejí dvě tlačítka - КП (pozice 5) а КР (pozice 6). Ve spodním dílu pouzdra analyzátoru je na konektoru pomocí kontaktů XS 1, XS 2 připojen blok akumulátoru (pozice 7 a 14). Blok akumulátoru se upevňuje speciálním šroubem (pozice 15). Pro přenášení je analyzátor vybaven popruhem (pozice 8). Napěťový blok obsahuje dva akumulátory s omezujícím rezistorem a pojistkou, zalité zalévací hmotou. Řízení pracovního režimu senzoru, zobrazení nutných dat na indikátorech, paměť nastavení a průběžné odchylky zajišťuje mikroprocesor. Jeho činnost se ovládá pomocí dvou tlačítek, funkčního (pracovního) KP a tlačítka (záznamového zápis do paměti) potvrzení nastavení KП. Tlačítko KP slouží k zapnutí analyzátoru po připojení bloku akumulátorů a ke kontrole napětí na akumulátorech při používání přístroje. Tlačítko KП se používá při nastavování a seřizování analyzátoru, při provozu analyzátoru doporučujeme jeho zaplombování. Na indikátorech, kromě průběžné informace o koncentraci v podobě trojmístného čísla, se mohou objevit také znaky v podobě písmen azbuky. Analyzátor má dva režimy provozu : StC režim cejchování (nastavování, seřizování) StP režim měření (běžný provozní režim) V režimu měření se provádí měření koncentrace metanu, přepínání rozsahu měření, zápis nutných dat do paměti. V režimu cejchování se provádí nastavení procesoru (pro každé nové čidlo - měřící element), jeho cejchování, prohlížení zápisů v paměti. Princip funkce analyzátoru je postaven na stabilizaci teploty čidla s jedním elementem. V rozsahu koncentrací od 0 do 10% objemových dílů metanu je měření založeno na principu termokatalytického spalování metanu na senzoru. Přitom se porovnává (měří) teplota senzoru s okolní teplotou. V rozsahu koncentrací s více než 10% do 99,9% objemových dílů metanu analyzátor automaticky přechází na konduktometrickou metodu měření. Rozsah měření (0 99,9) % objemového množství metanu. Počet míst na číslicovém ukazateli tři. Nastavení havarijní signalizace. Rozsah regulace prahu vybavení signalizace od 0,5 do 4,5% obj. množství metanu. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 2 z 12

3 Zobrazení údaje na třímístném displeji, LED sedmisegmentovky. Indikace z rozsahu měření : (0- X )% - 0,01% obj. množství metanu, ( X - 99,9)% - 0,1% obj. množství metanu. Přístroj je v provedení I M1 EEx ia I Uvedení do provozu. Při uvádění do provozu a vlastním používání musí být dodržovány platné předpisy, normy, vyhlášky a dále pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Před prvním nasazením analyzátoru do provozu, nebo po delším skladování (více než 14dní) musí být blok akumulátoru znovu naformován podle bodu tak jak je popsáno v kapitole údržba. Při uvedení do provozu, připojení akumulátoru, musí být koncentrace CH4 nulová. Přístroj si po zapnutí kalibruje nulu a předpokládá, že okolní atmosféra je bez CH4. Připojit blok akumulátorů k analyzátoru, nezajišťovat jej. Na indikátoru svítí první tečka. Zapnout přístroj do pracovního režimu, stisknout tlačítko KP. Po ukončení teplotní stabilizace čidla provést cejchovním plynem 2 ± 1% CH4 oživení čidla. Hodnota na displeji musí odpovídat koncentraci s max. danou odchylkou (± 0,3%). Po ukončení formátování nasuneme blok akumulátorů do transportní polohy, kontakty bloku nejsou spojeny s kontakty přístroje. V pracovním režimu musí být tlačítko КП zaplombováno proti přepnutí přístroje do režimu cejchování. Pokud se SIGNÁL 5 nepoužívá - odpojit akumulátory od přístroje. Jestliže jsou akumulátory déle skladovány, pak je nutné akumulátor naformovat 3-mi cykly nabití a vybití pomoci nabíječky/vybíječky akumulátorů ACC-700. Před vydáním analyzátoru do dolu se musí prověřit provozuschopnost přístroje a nastavená hodnota mezní koncentrace CH4 pro spuštění světelné a zvukové signalizace. Kontrola se provádí tak, že se na přístroj pouští cejchovní metanovzdušná směs s koncentrací CH4 rovnou součtu nastavené prahové hodnoty pro spuštění signalizace a absolutní odchylky spuštění prahového zařízení. Pokud je přístroj provozu schopný, tak se po přiložení tohoto plynu spustí zvuková a světelná signalizace. Praktická pravidelnost kontroly přístroje se určuje podmínkami v provozu (vlhkost, prašnost, obsah neměřených prvků atmosféry v dole, např. H 2 S, SO 2, NOx, atd). Návod na obsluhu. Provoz analyzátoru s porušeným plombováním je zakázán. Kontrolní tlačítko КП je určeno jen pro cejchování analyzátoru, při provozu musí být zaplombováno. Je zakázáno porušit plombu a vypínat analyzátor v dole. Při uvedení do provozu, připojení akumulátoru, musí být koncentrace CH4 nulová. Přístroj si po zapnutí kalibruje nulu a předpokládá, že okolní atmosféra je bez CH4. Před vydáním analyzátoru do dolu blok AKU ustavíme do pracovní polohy, zajistíme šroubem s pomocí speciálního klíče a zaplombujeme. Zkontrolujeme napětí bloku AKU stisknutím tlačítka KP. Při napětí menším než 2,2V je zakázáno přístroj vydat k používání. Je nutno jeho akumulátorový zdroj nabít. Akumulátor je nutné před výdejem řádně nabít. Nabitý akumulátor musí vydržet v provozu minimálně 10 hodin. Při přenášení a provozu chráníme analyzátor před nárazy, před vniknutím vody a špíny do komory čidla. K zapnutí přístroje do pracovního režimu je nutno stisknout tlačítko KP a setrvat do sdělení údaje na indikátoru StP ( teplotní stabilizace čidla ). Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 3 z 12

4 Teplotní stabilizace čidla probíhá 3 až 5 minut. Po ukončení teplotní stabilizace čidla se na indikátorech objeví po dobu 2 sekund sdělení o napětí na AKU bloku, doprovázené nepřetržitým zvukovým signálem, a sdělení o velikosti nastavené meze havarijní signalizace ( např. 2,00 ), doprovázené přerušovaným zvukovým signálem. Potom analyzátor automaticky přejde na režim měření a je připraven k práci. Při zvýšení koncentrace do X1 % objemového množství metanu dochází k přepnutí desetinné tečky z první pozice na druhou, X1 - des.tečka, nastavovaná de2. Doporučené označení (5+1)% objemového množství metanu. Při snížení koncentrace do X2 % objemového množství metanu dochází k přepnutí desetinné tečky z druhé pozice na první, X2 - des.tečka, nastavovaná de1. Doporučené označení (4,5-1)% objemového množství metanu. Při zvýšení koncentrace nad 9,9% objemového množství metanu dochází k přechodu na měření vysoké koncentrace metanu. Po ukončení procesu přechodu během 30 sekund se objeví měřená koncentrace. Při převýšení nastavené meze se spíná havarijní signál s periodou cca 1 Hz. Pro zjištění stavu AKU a nastavení meze signalizace je nutno stisknout tlačítko KP. V analyzátoru je možnost zápisu třech parametrů přístroje : čas spuštění havarijní signalizace nad nastavenou mez (X-U) maximální hodnota převýšení koncentrace (X-P) čas vypnutí havarijní signalizace při poklesu koncentrace (X-E). Čas se odpočítává v minutách od momentu zapnutí analyzátoru do režimu měření. Takovým způsobem probíhá záznam časových údajů o zóně, ve které se vyskytla zvýšená koncentrace CH4 nad nastavenou mez povolenou normou. Celkem takových časových údajů může být zapsáno deset. Výpis informací těchto časových údajů se provádí automaticky při zapnutí režimu cejchování. Po sdělení StC se na indikátoru objeví sdělení X U, které trvá 1,5 sekund a změní se s číselným sdělením. V tomto režimu je formát sdělení následující : X A / XXX, X - číslo zaznamenaného údaje ( v zóně s překročením meze ) od 0 do 9, A - písmeno (označení) zapsaného parametru : U - čas začátku překročení mezní hodnoty v zóně P - koncentrace CH4 E - čas poklesu koncentrace pod mez. hodnoty v zóně XXX - číslem čas v minutách při parametru U a E, nebo % obj. CH4 při P Stisknutím tlačítka KP se provádí přechod - krokování od jednoho zápisu k druhému v následujícím sledu : 0-U, 0-P, 0-E, 1-U, 1-P, 1-E, 2-U.. 9-U, 9-P, 9-E, StC Přechod do režimu cejchování se provede stisknutím tlačítka KП nebo automaticky po prohlédnutí posledního zápisu (bylo-li zapsáno 1 až 10 zápisů). Jestliže není žádný zápis, analyzátor do režimu výpisu sdělení z paměti vůbec nevstupuje. V paměti analyzátoru také zůstáná informace o času nepřetržité práce analyzátoru, od okamžiku zapnutí až do vypnutí přístroje obvodem chránícím akumulátorový zdroj napětí před úplným vybitím AKU článků. Výpis této informace se objeví v režimu cejchování StC. Jestliže byl analyzátor vypnut ručně (před automatickou ochranou AKU), tato informace se do paměti přístroje nezaznamenává. Jestliže byla informace o času nepřetržité práce analyzátoru do paměti přístroje zaznamenaná, objeví se na indikátoru po zapnutí (v režimu cejchování StC) po sdělení StC nové sdělení CAS, které se každých 1,5 sec. přepíná na informaci sdělení o času práce (číselný údaj v minutách). V režimu StC, pro přechod na prohlížení zápisů mezí a cejchováním, je nutno stisknout tlačítko KП. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 4 z 12

5 V analyzátoru je vestavěna ochrana akumulátorových článků proti úplnému vybití. V případě snížení napětí pod hodnotu 2,05 V se na indikátoru objeví sdělení nap, doprovázeno stálým nepřerušovaným zvukovým signálem. Signály zobrazené analyzátorem: Při zapnutém bloku napájení se nejprve zobrazí první desetinná tečka na číselném indikátoru. Indikace zapnutí a normálního režimu práce analyzátoru po zapnutí číselného indikátoru. Při dosažení nastavené prahové meze objemového množství metanu se sepne zvukový a optický signál s délkou impulsů v rozsahu od 0,3 do 1,2 sekund. Indikace velikosti akumulátorového zdroje napětí se objeví při stisknutí tlačítka KP, při jeho uvolnění se objeví nastavená hodnota meze havarijní signalizace a přitom se signál zkušebně spustí. Indikace poruchy (přerušení čidla) se uskuteční nepřetržitým zvukovým signálem a indikací na displeji P-C. Při vybití akumulátorů se asi na 30 sekund sepne nepřetržitý zvukový a optický signál, na displeji se objeví nap. Údržba. Osoby provádějící údržbu musí být s úkony údržby seznámení a musí být dostatečně způsobilí pro její provádění. Údržbu, servis a nabíjení akumulátoru je možné provádět pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. V pracovním režimu musí být tlačítko КП zaplombováno proti přepnutí přístroje do režimu cejchování. Všechny komponenty a materiály musí být před údržbou a cejchováním vytemperovány na teplotu okolí. Teplota okolí se musí pohybovat v rozmezí 15 až 25 o C, relativní vlhkost vzduchu do 80%. Průtok cejchovních směsí 0,13 ± 0,03 (dm3 / min). Při každé údržbě očistíme přístroj od nečistot, lze použít navlhčené tkaniny, běžné saponáty a čistidla na bázi lihu. Kontrolujeme přítomnost plombování. Nabíjení bloku akumulátorů se provádí tak jak je popsáno v uživatelské příručce pro nabíječku ACC-700. Nabíjení a vybíjení akumulátorů se provádí výlučně nabíječkou / vybíječkou ACC-.700 Cejchování a seřízení analyzátoru. Cejchování a seřízení analyzátoru se provádí v režimu cejchování. Režim cejchování je určen pro zadání nastavení základních parametrů pro práci analyzátoru v režimu měření. Přechod do režimu cejchování se provede pomocí tlačítka KP při současně stisknutém tlačítku KП. (Tlačítko KП je nutné odplombovat a odšroubovat zaslepující šroub) Při přepnutí do režimu cejchování se objeví na displeji sdělení StC (dle bodu 1 tabulky 2). Po sdělení StC se na indikátoru můžou objevit sdělení dle bodu 10 až 13 tabulky 2 (tzv.černá skříňka), kde se vyměňují sdělení s číselnými informacemi. Proto, abychom mohli opustit černou skříňku, je nutno stisknout tlačítko KП nebo vícekrát stisknout tlačítko KP do objevení údaje displeje (sdělení) StC. Sdělení StC setrvá na indikátoru po dobu 5ti minut, pokud probíhá teplotní stabilizace čidla. Po tuto dobu probíhá automatická přístrojová a programová korekce nulové hodnoty analyzátoru. V režimu cejchování se zadávají parametry dle bodu 5 až 8 tabulky 2. Po ukončení zadávání parametrů probíhá jejich zápis do paměti procesoru a na indikátoru se objeví sdělení C-U (bod 14 tabulky 2). Analyzátor je možno vypnout tlačítkem KП, nebo se vypne automaticky za 1 minutu. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 5 z 12

6 Diagnostika stavu, ve kterém se analyzátor nachází, se provádí vždy při jeho zapnutí do libovolného režimu i v průběhu celého cyklu práce, také při poruše přerušení měřícího čidla sdělením P-C. Sdělení o přerušení měřícího čidla je doprovázeno přerušovaným zvukovým signálem. Režim nastvení procesoru pro každý nový měřící senzor (čidlo) se provádí propojením kontaktů X3 a X6 na desce analyzátoru. Objeví se sdělení dat a StJ, které se přepínají tlačítkem KП na sdělení rnc nebo CiD (dle bodu 17 a 20 tab.2). Při sdělení CiD je nutno vyměnit čidlo a opakovat nastavení opakovat. Nastavení se uskutečňuje automaticky. Po nastavení procesoru se analyzátor automaticky vypíná. Cejchování analyzátoru nízkými koncentracemi. Čas působení cejchovních směsí do ustálení hodnoty koncentrace, minimálně 5 minut! Při cejchování analyzátoru po ukončení teplotní stabilizace čidla se objeví sdělení ns1, které se střídá s číselným údajem, oznamujícím koncentraci v %CH4 nutnou pro nastavení rozsahu s první desetinnou tečkou analyzátoru. Tato koncentrace (cejchovní plyn) se má co nejvíce přiblížit koncentraci (cejchovnímu plynu) kterým je nastavena havarijní mez signalizace (SIG). Nacházejí se v prvním rozsahu měření asi ( 2,2 ± 0,3 ) % objemového množství metanu (cejchování analyzátoru nízkými koncentracemi.) Při potřebě změny údaje koncentrace metanu stiskneme tlačítko KP a tlačítkem KП vybíráme potřebné číselné znaky pro změnu nastavení prvního rozsahu indikace. Při změně hodnoty číselný znak pulzuje (bliká). Tlačítkem KP se přepíná na následující (druhý) rozsah indikace). Když hodnotu koncentrace není potřeba měnit, tlačítko KП vůbec nepoužijeme. Po korekci posledního rozsahu indikace stiskneme tlačítko KP, objeví se sdělení na indikátoru, které odpovídá počtu impulsů potřebných pro ohřev čidla při dané koncentraci metanu. Množství impulsů bez přítomnosti metanu může být v rozmezí od - 50 do +50, při přítomnosti 2 % CH4 více než 300. Při údaji označujícím více než 999 (přes 1000) se objeví desetinná tečka za číslem. S pomocí cejchovacího nástavce k analyzátoru přivedeme cejchovní metanovzdušnou směs s vysokou koncentrací CH4. Je-li počet impulsů (kmitočet) větší než počet impulzů (kmitočet) při přerušení měřícího čidla P-C, má měřící čidlo nízkou citlivost a je nutné jej neprodleně vyměnit. Cejchování analyzátoru vysokými koncentracemi. Čas působení cejchovních směsí do ustálení hodnoty koncentrace, minimálně 5 minut! Abychom ocejchovali analyzátor vysokými koncentracemi, je nutno do vypnutí přístroje (než se objeví na displeji sdělení C-U) stisknout tlačítko KП a vrátit režim k druhé desetinné (pověřovací) tečce ns2. Jestli není třeba nevyhnutelně měnit nastavení prvního rozsahu (první tečky) nízké koncentrace (ns1), můžeme ihned po přechodu do režimu cejchování StC stisknout tlačítko KП.Cejchování analyzátoru se provede analogicky. Po uložení do paměti ns2 (9 ± 2,0) % objemového množství CH4 analyzátor přechází k ns3 (75 ± 25) % objemového množství CH4. Po uložení do paměti ns3 analyzátor přejde k C-U. Po tomto se analyzátor automaticky vypíná. Kontrola základní absolutní chyby měření, absolutní chyby meze havarijní signalizace a stability vyhodnoceného údaje a) Zapnout analyzátor a umístit jej do cejchovní komory zajišťující metanovzdušnou směs. b) Po ukončení teplotní stabilizace čidla namíchat v komoře metanovzdušnou směs 0,17 1,8 % CH4, postupně ji zvyšovat a zafixovat koncentraci, při které sepla havarijní mez signalizace a údaj displeje analyzátoru. Dovoleno je použít k této kontrole cejchovacího nástavce a směsi z tlakové nádoby (přes redukci vzdušný vak). Přesnost odečtu hodnot nastavení je však menší. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 6 z 12

7 c) S pomocí cejchovacího nástavce přivést k čidlu analyzátoru cejchovací plynovou směs s koncentrací 70 ± 20 % CH4, zafixovat údaj analyzátoru. d) Za 10 hodin opakovat operace b) a c). Označení základní absolutní chyba reakce se vyopčítá pomocí vzorce : Cc = Cc CH CH - objemové množství (díl) metanu (%) Cc - objemové množství (díl) metanu (%), zafixován při spuštění meze havarijní signalizace Cc - nesmí překročit ± 0,2,% objemového množství CH4. Označení základní absolutní chyby měření se stanoví v prvním a druhém rozsahu a vypočítá se pomocí vzorce : C = Cf Ca Cf skutečná hodnota Ca údaj displeje analyzátoru Za údaj displeje analyzátoru v prvním rozsahu můžeme přijmout údaje získané při stanovení chyby spuštění meze havarijní signalizace. C - nesmí překročit ± 0,3,% objemového množství CH4 v prvním rozsahu, a ± 10 % objemového množství CH4 v druhém rozsahu. Stabilita údaje se stanoví jako rozdíl údajů při začátku zkoušek a na konci zkoušek v každém z kontrolovaných rozsahů. Rozdíl nesmí převyšovat základní absolutní chybu. Kontrola času spuštění havarijní signalizace se provádí následovně : a) k analyzátoru přivedeme s pomocí cejchovacího nástavce metanovzdušnou směs s obsahem CH4 1,6 x převyšující bod nastavení havarijní signalizace. Při nastavení meze na 2 % je potřeba cejchovní směs 3,2 % CH4, při nastavení meze na 1,5 % je potřeba cejchovní směs 2,4 % CH4. b) profoukneme touto směsí přívodní hadičky nejméně po dobu 3 minut. c) přiložíme cejchovací nástavec k analyzátoru a současně spustíme stopky. d) stopneme čas spuštění havarijní signalizace. e) tuto kontrolu provedeme třikrát, zapíšeme vypočtený aritmetický průměr času. Čas spuštění signálu je do 30 sekund. Změny nastavení: Abychom mohli změnit hodnoty nastavení (SIG, de2, de1, tabulka 2) je nezbytné do aut. Vypnutí přístroje (pokud je na displeji C-U) stisknout tlačítko KП. Jestli není třeba nevyhnutelně měnit nastavení (ns1, ns2, ns3),tak po přechodu do režimu StC krokujeme tlačítkem KП k potřebnému nastavení ns Tlačítky KP a KП stanovíme tečku (bod) nastavení (KП - změna čísla, KP - zápis čísla do paměti a přechod k následujícímu). Při výrobě (ze závodu) se nastavují tato nastavení jednotlivých teček (bodů) : SIG - zapnutí havarijní meze - 2 % CH4, možnost 0,5 až 4,0 (%CH4 ), de2 - přechod des.tečky z první pozice na druhou (X,XX XX,X) 5,1 % de1 - přechod des.tečky z druhé pozice na první (XX,X X,XX) 4,2 %. Existuje možnost přechodu na následující tečku (bod) bez uložení do paměti : ( při stisknutém KП stisknout KP ). Kontrola analyzátoru: Připojit blok akumulátorů k analyzátoru, nezajišťovat jej. Na indikátoru svítí první tečka. Zapnout přístroj do pracovního režimu, stisknout tlačítko KP. Po ukončení teplotní stabilizace čidla provést cejchovním plynem 2 ± 1% CH4 oživení čidla. Hodnota na displeji musí odpovídat koncentraci s max. danou odchylkou (± 0,3%). Pro zamezení otevření krytu analyzátoru v procesu používání se pouzdro analyzátoru plombuje speciálním šroubem a drátem. Drát se zavaří. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 7 z 12

8 Odplombování a zaplombování míst se provádí jen při nevyhnutelných kontrolách a nastaveních analyzátoru. Úkony při pravidelných kontrolách, revizích: Vnější prohlídka. Odzkoušení funkce. Kontrola základní absolutní chyby sepnutí meze hav. signalizace. Kontrola povolené základní absolutní chyby měření. Kontrola stability údajů. Kontrola času sepnutí havarijní signalizace. Zhotovení zápisu o výsledku kontroly. Při intenzivním používání doporučujeme jednou za 14 dní vyzkoušet kapacitu akumulátoru a provést kontrolu jednotlivých nastavení pomocí kalibračních plynů. Zobrazování na displeji. Sdělení, která se mohou objevit při práci analyzátoru, obsahuje tabulka 2. Režim, ve kterém se objeví sdělení je označen znakem *, číslo znak X Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 8 z 12

9 Číslo Sdělení Rusky Sdělení Česky Obsah ГPA StC Režim ПPГ StP 1 ГPA StC 2 ПPГ StP 3 X,XX X,XX 4 XX,X X,XX 5 YC1 SIG 6 YC2 de2 7 YC3 de1 8 ПO1-3 ns1-3 9 XXX XXX 10 X-H X-U 11 X-П X-P 12 X-Y X-E 13 PAБ CAS 14 AAA C-U 15 ОБР P-C 16 ПБА nap 17 ПНС rnc 18 ГГГ dat 19 HHH StJ 20 HПC Cid 21 CH4 22 C Přístroj pracuje v režimu cejchování, probíhá teplotní stabilizace čidla Přístroj pracuje v režimu měření, probíhá teplotní stabilizace čidla Koncentrace metanu v % objemových dílů v 1.rozsahu měření (0 5) % Koncentrace metanu v % objemových dílů ve vyšším 2.rozsahu měření (5 99,9) % Nastavení meze signalizace (bod nastavení) Nastavení přechodu desetinné čárky z první pozice do druhé (X,XX XX,X) (bod) Nastavení přechodu desetinné čárky z druhé pozice do první (XX,X X,XX) (bod) Desetinné tečky Počet impulzů při podání MBC (cejchovní metanovzdušná směs) Doba (čas) vstupu do zóny c koncentrací metanu převyšující nactavenou mez (nad YC1) Maximální hodnota CH 4 v paměti za čas v zóně s převyšující CH 4 nad nast. mez (YC1) Doba (čas) výstupu ze zóny s koncentrací CH 4 převyšující nastavenou mez (nad YC1) Čas provozu od zapnutí do automatického vypnutí obvodem ochrany akumulátorů. Ukončení režimu cejchování Přerušení čidla (komory) Stisknout tlačítko KP při zapamatování impulzů bez metanu (velmi vysoký kmitočet zvukového signálu) Napětí akumulátorů pokleslo pod 2 V Režim nastavení procesoru pro nové čidlo Měsíc a rok výroby desky Pořadové číslo desky Toto čidlo nelze použít v tomto přístroji, parametry mimo rozsah programu. Metan jen u typu s měřením teploty 1) Teplota jen u typu s měřením teploty 1) jen u typu s měřením teploty 1) Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 9 z 12

10 1) Typ s měřením teploty není momentálně dostupný a schválený. Ukazatele spolehlivosti. Průměrná doba bezporuchového provozu analyzátoru je nejméně 5000 hodin. Zaručená nepřetržitá funkce analyzátoru nejméně 10 hodin. Střední doba životnosti analyzátoru nejméně 3 roky. Opravy a náhradní díly. Veškeré opravy a činnosti které v tomto návodu na obsluhu a technických podmínkách nejsou uvedeny provádí výrobce nebo jím písemně pověřená organizace. Náhradní díly je možno používat pouze originální dodávané výrobcem. Dodávají se pouze tyto: Blok akumulátorů. Do opravy se přístroje předávají řádně očištěné s přiloženým popisem závady a podmínek při kterých se závada projevuje. Opravy jsou prováděny v běžných termínech, v případě potřeby lze dohodnout s výrobcem nebo pověřenou organizací kratší, termíny. Dodávání, doprava a skladování. Součástí dodávky je analyzátor SIGNAL 5-1 ks blok akumulátoru - 1 ks čidlo - 1 ks sada nástrojů - 1 ks na 10 analyzátorů * cejchovní nástavec - 1 ks na 10 analyzátorů * popruh závěsný - 1ks komplet provozní dokumentace : tato uživatelská příručka - 1 ks na 10 analyzátorů * * Kompletovat po 1 ks na 10 analyzátorů, při dodávce méně než 10 ks po 1 ks na dodávku. Díly se dodávají nebalené. Při přepravě všech dílu je třeba minimalizovat možné otřesy a nárazy. Skladování v suchých prostorách při teplotě 5 až 40 o C v jedné vrstvě, max 80% vlhkosti, okolí prosté agresivních látek. Požární bezpečnost, ekologie, likvidace, recyklace. Nevystavovat otevřenému ohni, při spalováni vznikají škodlivé látky. Výrobek obsahuje 2 ks akumulátoru NiMh. Správným používáním při provozu nepůsobí škodlivě na své okolí a ekologii. Po skončení doby života se jednotlivé části likvidují následovně: díly z plastu se použijí pro recyklaci u firmy, která odebírá plastový odpad. přístrojové části se likvidují jako běžný odpad na veřejných skládkách. ostatní části se likvidují jako běžný odpad na veřejných skládkách. kovové části se likvidují v hutích. nebo výrobek vraťte výrobci na zlikvidování. Adresa je uvedena v tomto dokumentu. Elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidováno jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušné sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 10 z 12

11 Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo u obchodníka, kde jste produkt zakoupili. Výrobce a servisní organizace : ZAM - SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14, Ostrava - Přívoz, tel: Související normy, předpisy, dokumenty. ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Technické parametry a zvláštní podmínky použití. Měřený plyn CH4, metan Rozsah, přesnost 0-3% CH4, ±0,3% objemového množství CH4 Rozsah, přesnost (pouze orientační měření) 3-30% CH4, ±0,5 + 0,35(C-3) objemového množství CH4 Rozsah, přesnost (pouze orientační měření) 30-99,9% CH4, ±10% objemového množství CH4 Absolutní odchylka spuštění prahového ±0,2 % zařízení Krátkodobá nestabilita měření < ±0,1 % Dlouhodobá nestabilita měření < ±0,1 % Odchylka měření při teplotě od +5 o C po < ±0,2 % +40 o C Odchylka měření při tlaku od 80 do 120 < ±0,2 % kpa Odchylka měření při rychlosti proudění od < ±0,1 % 0 do 6 m/s Odchylka měření při změně rychlosti < ±0,1 % proudění od nominální rychlosti od 130 do 50 % Odchylka měření při vlhkosti od 20 do 80 < ±0,2 % % proti 50% při teplotě 40 o C Odchylka měření při změně orientace < ±0,1 % polohy Odchylka měření při vibracích < ±0,1 % Odchylka měření při pádové zkoušce < ±0,1 % Odchylka měření při stanoveném < ±0,1 % zahřívacím čase Čas T sec T sec Odchylka měření na konci kontinuálním < ±0,1 % měření 10 hodin Obsah CO2 v místě měření max 2% Prašnost do 1g / m3 Doba nepřetržitého provozu na min. 10 hodin akumulátor. Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 11 z 12

12 Doba přípravy k měření, od zapnutí max. 10minut Zpoždění havarijní signalizace 15 vteřin. Napětí automatického vypnutí 2V±0,05V Max odběr ve vypnutém stavu 5 ma Zvuková signalizace před vypnutím 30± 10 sekund vybitých akumulátoru Signalizace překročení meze světelná, zvuková pulsy 0,3 až 1,2 sekundy Životnost přístroje min. 3 roky Životnost akumulátoru min 1rok nebo 400 nabíjecích cyklů Hmotnost 0,4 kg Rozměr 150 x 90 x 40 mm Dovolená teplota okolí 0 C až +40 C Relativní vlhkost do 100 %, bez kondenzace Pracovní poloha Libovolná Typ ochrany proti výbuchu I M1 EEx ia I Krytí IP IP 54, vyjma komory čidla Zvláštní podmínky použití: Dovolená teplota okolí 0 C až +40 C Mechanické namáhaní chránit před údery a pády SIGNAL5 1 6 CH ZAM-SERVIS s.r.o Obr.1: Signál 5 1 přístroj SIGNÁL 5 9 čidlo 2 displej 10 indikátor zvuku 3 havarijní signalizace 11 čidlo 4 kontakty připojení 12 přístup vzduchu akumulátoru 5 tlačítko КП 13 výrobní štítek 6 tlačítko КP 14 akumulátor 7 akumulátor 15 šroub zajištění akumulátoru 8 popruh Uživatelská příručka SIGNAL-5, str. 12 z 12

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Monitorování důlního ovzduší MDO-01 číslo dokumentace: 210 18 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Informační systém pro identifikaci ISI

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Informační systém pro identifikaci ISI ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Informační systém pro identifikaci ISI č. dokumentace: 210 04-000 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností LEDWELL klasik technika s budoucností Nová řada LED reflektorů se špičkovým světelným výkonem a nízkou spotřebou energie, na které se můžete spolehnout. LEDWELL guard LEDWELL sporo LED reflektory - řada

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. čidlo TS-315K

NÁVOD K OBSLUZE. čidlo TS-315K NÁVOD K OBSLUZE čidlo TS-315K ČIDLO TS-315K Detekovaný plyn: Hořlavé plyny Princip měření: Katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Výstupní signál: 4-20mA / lineární Křížová citlivost:

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 01 Obsah 1. Všeobecné informace 3 2. Technické údaje

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-02 EK1. č.

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-02 EK1. č. ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-02 EK1 č. 208 10-100 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více