CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!"

Transkript

1 CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s

2 Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!" je praktická příručka určená pracovníkům malých a středních firem s cílem zlepšit marketingovou komunikaci. Tento materiál připravila OKI Printing Solutions, aby vám pomohla co nejlépe využít možností současné kancelářské techniky. Zaměřuje se především na to, jak získat tolik potřebnou konkurenční výhodu pomocí tištěné komunikace. Díky rychlým a velmi kvalitním tiskárnám si mohou i malé firmy vyrábět materiály, které pro ně byly dříve nedostupné, nebo je musely nákladně zadávat k externí výrobě. Cílem této příručky je předat vám znalosti a zkušenosti z praxe, a přispět tak k efektivnější marketingové komunikaci. OKI Printing Solutions při přípravě tohoto materiálu spolupracovala s předními marketingovými agenturami McCann Erickson a Euro RSCG. Spojením jejich znalostí vznikl tento unikátní, praktický materiál pro malé a střední firmy. OBSAH 1. Co všechno mù ete sami dìlat? 2. Zaèínáme 3. Ovìøená pravidla 4. Tvorba marketingových materiálù 5. Tipy k tvorbì 6. Pravidla a regulace 7. U iteèné kontakty

3 1. Co všechno mù ete sami dìlat? Moderní kanceláøské tiskárny umo òují snadnou tvorbu nejrùznìjších marketingových materiálù, jako jsou poutače, plakáty, nabídky, brožury, vizitky, přání a poděkování. To vše lze využít k propagaci vaší značky a firmy mezi novými i stávajícími zákazníky. Zatímco klasická reklama se snaží zákazníky upoutat prostřednictvím placené inzerce, osobnější a efektivnější způsob komunikace se zákazníky je cílený marketing. Je to osobní dopis ve schránce, prodejní brožurka, kvalitní poutač u akčního zboží nebo třeba poukázka na slevu v obchodě. Pro menší firmy jsou výhody cíleného marketingu zvláště zajímavé. Právě direct marketing je stále rostoucí způsob komunikace, do kterého evropské firmy v roce 2002 investovaly neuvěřitelných * 52,7 miliard Euro. Tím pravým důvodem je, že marketing "ušitý na míru" je velmi přesně zacílený a rovněž i cenově výhodný. Lze jej upravit pro jednotlivé skupiny potenciálních klientů, dobře se měří jeho odezva a přitom je to jeden z ekonomicky nejvýhodnějších způsobů získávání a udržení zákazníků. * FEDMA 2002 Pokud se direct mail připravuje přímo ve firmě, vše probíhá velmi rychle, snadno se testuje na malém vzorku a na základě odezvy jej lze flexibilně upravit.

4 2. Zaèínáme Zodpovìzte si nìkolik dùle itých otázek... Co prodáváme? Jakýkoliv marketing začíná u značky. Dříve, než se začne uvažovat o konkrétním způsobu propagace produktu, firmy nebo služby, chce každý marketingový odborník přesnou definici toho, co se vlastně prodává. Nejde přitom jen o popis funkcí nebo produktů, ale o celkový přínos pro zákazníka. Značka obsahuje komplexní dojem zákazníka o vaší firmě. Toto vnímání se nevyhnutelně skládá ze zkušeností s vašimi produkty a službami, ale také z vašeho vystupování, jednání a referencí od ostatních. Je to jakási skořápka vaší firmy. Zde se skrývají důvody, proč za vámi zákazník přijde. Komu prodáváme? Poměrně obvyklou chybou marketingových aktivit je zapomenout na zákazníka. Zde by skutečně měli být zákazníci na prvním místě. Porozumění cílové skupině, kdo jsou, jak jednají, jaké jsou jejich potřeby a zájmy, to je cesta k jejich úspěšnému oslovení. Jak budu propagovat znaèku? Většina reklamních materiálů, které si vytvoříte sami, bude využita v rámci direct marketingu. Další logický krok proto bude výběr způsobu realizace. Jednotlivé obory se od sebe značně liší, takže konkrétní způsob provedení bude čistě na vás. Záleží rovněž na vašich produktech nebo službách, cílové skupině, konkurenci, rozpočtu a možnostech. " Pøesné definování znaèky a zpùsob odlišení od konkurence je první klíèový krok. "

5 Ovìøená pravidla (pokraèování) 9. Myslete v obrazech 10. Důkladně popřemýšlejte o nejlepší vizuální prezentaci vašeho sdělení. Jednoduchý obrázek je často nejúčinnější. Pamatujte, že ještě před vlastní tvorbou marketingových materiálů byste měli mít jasno v tom, co by si měl zákazník myslet, cítit a udělat. Plán nejenom promyslete, ale i zapište. Projděte si vhodnou grafiku a obrázky, které máte k dispozici. Vždy si zajistěte autorská práva k použití. Existuje celá řada webových stránek s volně použitelnými obrázky i ve vysokém rozlišení. Ovìøte si své nápady Tisk přímo ve firmě vám umožňuje produkci malé série materiálů a jejich průběžné testování. Vyzkoušejte je na spolupracovnících nebo malé skupině zákazníků a na základě jejich odezvy své nápady upravte. 11. Udr ujte konzistentní komunikaci Zvolte jednotný styl - zákazníci důvěřují zavedeným a stabilním firmám. Zajistěte proto, aby se tón, forma a vzhled všech materiálů, a to nejenom tištěných, hodil k ostatním. Pokud zatím nemáte vypracovaný jednotný styl firemní prezentace, pusťte se do toho a vytvořte jej.

6 4. Tvorba marketingových materiálù Direct mail Direct mail je osobně adresovaná reklama zasílaná poštou nebo em. Můžete tak komunikovat se stávajícími zákazníky nebo vyhledávat nové na základě zakoupených databází. Klíčová výhoda je přímé, osobní oslovení čtenáře. Pro úspěch tohoto typu poštovní zásilky je klíčový výběr adresátů. Stávající zákazníci zpravidla přináší nejvyšší návratnost investic. Získání nových zákazníků může být velmi drahé a vzhledem k tomu, že stávající zákazníci již nějaký vztah k vaší značce mají, je jednodušší získat je pro další obchody a jsou zároveň dobrou reklamou. Velkou výhodou direct mailu je, že při výběru správné cílové skupiny je výrazně levnější, než ostatní formy reklamy. Další předností je vysoká flexibilita této formy komunikace. Tiskárna OKI umožňuje tisk všeho, co pro direct mail potřebujete - od pohlednice až po velkou poštovní zásilku (obsahující např. hlavičkový papír, vizitku, leták, brožurku, obal a potištěné prezentační CD). Nakonec si můžete vytisknout i adresní štítky nebo potisknout vlastní obálku. Pøipravte vhodný obsah. Pokud neodvedete kvalitní práci, budete rozesílat obyèejnou nevy ádanou poštu. Jedinì správné sdìlení správné osobì a ve správný èas bude skuteènì u iteèné. Aktualizujte data. Ovìøením jmen a adres si nejen ušetøíte peníze, ale zabráníte obtì ování lidí. Doplnìní databáze o další informace o jednotlivých zákaznících (napø. jejich pøedchozí zakázky) umo ní pøesnìjší èlenìní cílových skupin a lepší komunikaci. Dobøe promyslete èetnost rozesílání zásilek. Nìkteré sezónní firmy mohou distribuovat skuteènì aktuální nabídky ètyøikrát do roka, u jiných to mù e být nepøijatelnì mnoho. Zjednodušte komunikaci. Vyjádøete své sdìlení a akci po adovanou od zákazníka struènì a jasnì. Usnadnìte zákazníkùm odpovìï. Bezplatná telefonní linka nebo ofrankovaná obálka zvýší odezvu, podobnì jako správnì vytištìné jméno a adresa z vaší databáze. Nezapomeòte na výzvu k akci. Nezasílejte nic, pokud si nejste jisti legálností svých dat. Souhlasí pøíjemce se zasíláním direct mailu? Není na seznamu adresátù, kteøí si nepøejí dostávat tento typ pošty? Neudìlejte chybu ve jménu osoby, které píšete. Zajistìte si aktualizaci databáze a adresy kupujte výhradnì od renomovaných spoleèností. Nedávejte toho do obálky pøíliš mnoho. Riskujete, e bude vypadat jako nezajímavý katalog.

7 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Poutaèe a plakáty Poutače jsou jednoduché, velké plochy s reklamními nápisy, většinou umístěné venku nebo ve výloze. Mohou být orientovány na rozšíření klientely (např. přilákání okolojdoucích do vašeho obchodu) nebo na prohloubení vazby se stávajícími klienty (např. poutače v místech prodeje, nebo třeba v klubech či na sportovištích). Poutače a plakáty jsou jednoúčelové a vysoce účinné prostředky propagace. Vytváří povědomí a prohlubují porozumění vaší značce a vašemu sdělení. Jsou zvláště výhodné k představení novinek a speciálních nabídek. Pouze pár firem si bude schopno vyrábět vlastní A0 plakáty, nicméně i A3 tiskárna dokáže vytvořit působivé, i když menší výstupy. K některým A4 tiskárnám se navíc dodává software pro výrobu plakátů, kde se 16 A4 stránek složí do jednoho velkého A0 plakátu. Všechny barevné tiskárny OKI umí například vytisknout transparent o délce až 1,2 metru. Nepøeplòte plochu poutaèe. SDÌLENÍ MUSÍ BÝT JASNÉ Zùstaòte u jednoho jednoduchého sdìlení. Nikdo se nebude zastavovat, aby si pøeèetl dlouhý text. Vyu ijte pùsobivou grafiku a velké písmo, které upoutá pozornost ètenáøù. Pøemýšlejte o umístìní poutaèe a o zpùsobu myšlení bì ného ètenáøe. Jak mohou sdìlení vyu ít? Nepou ívejte malé písmo. Nikdo nebude tak blízko, aby jej pøeèetl. Pokud si nejste velikostí písma jisti, postavte se tak daleko, jak budou vaši potenciální zákazníci a vyzkoušejte, zda jej pohodlnì pøeètete. Nezapomeòte na výzvu k akci, co má podle vás zákazník udìlat. To vyjádøete jasnì a velkým písmem. Dr te se jednoduchého sdìlení a velkých písmen. Pou ijte plakáty rùzných Nezapomeòte na rozmìrù, které se vzájemnì kreativitu. Plakáty doplní. mohou pøedat víc, ne jen nabídku a znaèku.

8 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Neadresné zásilky Distribuci neadresných materiálù mù eme rozdìlit na dva druhy: samostatnì roznášené a vkládané. Samostatná roznáška Samostatně roznášené materiály jsou neadresované zásilky roznášené v určité oblasti či čtvrti. Tento typ zásilek umožňuje cenově efektivnější oslovení širšího publika, protože distribuční náklady jsou obvykle nižší než běžné poštovné. Samostatná roznáška znamená, že distribuční společnost roznáší pouze jeden materiál direct marketingu a zajišťuje mu tak výhodu Vyu ijte výraznou a pøita livou grafiku, která zajistí vìtší pozornost. 6 Creating marketing tools osamocené a tudíž nepřehlédnutelné pozice ve schránce. Ačkoliv je u roznášky menší možnost přizpůsobení materiálu konkrétnímu příjemci než u direct mailu, stále je možné cílit na určitou skupinu podle konkrétní oblasti. Nový obchod nebo firma mohou roznášku využít k oslovení lidí v bezprostředním okolí. Poznejte dobøe pøíslušnou oblast. Zaènìte u mapy ètvrti èi oblasti (obvykle jsou dostupné i on-line) a buïte realistiètí v odhadu, jak daleko za vámi budou lidé cestovat. Vyberte nejvhodnìjší místa k oslovení. Bude lepší vniknout do teritoria hlavního konkurenta, nebo hledat dosud "volnou" oblast? Vlo ené materiály Pøedstavte jednu jasnou myšlenku a nabídku. Pou ijte neobvyklý a kreativní formát, abyste se odlišili od ostatních vkládaných materiálù, proto e vklady bývají umístìny pohromadì. Zabráníte tomu, aby ten váš skonèil s ostatními v koši. Vložené materiály jsou marketingové výtisky zasunuté do novin nebo časopisu. Může to být cokoliv, od jednoduchého letáčku s nabídkou, až po katalog nebo firemní brožuru. Vložené materiály slouží ke zvýšení povědomí či vzbuzení zájmu o představené produkty nebo služby, přičemž cílová skupina je definována zájmem o daný typ tiskoviny. To umožňuje lepší směrování sdělení, které lze dále zpřesnit výběrem vhodné sekce publikace, kam se materiál zasune (např. nabídka realitní kanceláře do části o bydlení) nebo výběrem regionu, Roznáška po domech je rovněž užitečná při budování a pročišťování vlastní databáze. Při využití motivace pro zpětnou odezvu, jako je poukaz na slevu či produkt zdarma, získáte jména a adresy potenciálních zájemců. Podobně jako direct marketing je i roznáška vysoce flexibilní, lze ji ztvárnit do podoby tištěné pohlednice, dopisu, letáku či poukázky. Nezapomeòte na výzvu k akci. Nezapomeòte potisknout i zadní stranu letáku nebo obálky. Nikdy nevíte, kterou stranou pøistane ve schránce! kde se bude materiál do novin či časopisu vkládat. Vložení materiálů je cenově výhodné a zpravidla levnější než samostatná roznáška. Mějte však na zřeteli, že vaše reklama bude jedna z mnoha a že zde jsou určitá omezení ve formátu a hmotnosti. Nesna te se vmìstnat maximum informací na malou plochu. Pøipravíte se tak akorát o pozornost ètenáøù. Nepou ívejte levný a tenký papír. Pou ití netradièního nebo vysoce kvalitního papíru povzbudí zájem ètenáøe o materiál.

9 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Prezentace v místì prodeje Prodejní materiály v prodejně obvykle doplňují nabízené produkty a pomáhají zákazníkům při výběru zboží. Může se jednat o různé plakáty, letáky, brožurky či stojánky. Jejich cílem je povzbudit návštěvníky prodejny k většímu nákupu nebo k vyzkoušení nějaké novinky. Na výbavu prodejny se můžeme dívat jako na "němé prodavače". Může rovněž pomoci při osobním kontaktu se zákazníkem, když mu během hovoru předáme leták nebo kupon na slevu. Pøemýšlejte o pohytu zákazníkù v obchodì. Jaké informace potøebují? Kde by je asi hledali a jak jim pøedat vlastní sdìlení? Pøemýšlejte kreativnì. Uva ujte o rùzných variantách prodejních materiálù. Proè místo vizitek radìji nevytisknout vlastní kupony nebo letáèky? Bro urky by mìly být psány jednoduchým jazykem a vyu ívat nadpisy a zvýraznìný text ke èlenìní odstavcù a zdùraznìní hlavních bodù. Letáèky jsou struèné a jejich obsah by proto mìl být zcela konkrétnì zamìøený, jasný a pro lepší dojem na kvalitním papíøe. Význam kuponù musí být zøejmý na první pohled. Sleva je výborný magnet! Nedìlejte pøíliš komplikované nabídky. Nesna te se zaplnit celou stránku slovy. Lákavá grafika je daleko úèinnìjší. Nezapomeòte na výzvu k akci.

10 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Další marketingové materiály Moderní tiskové technologie umo òují interní výrobu široké škály marketingových materiálù. Vizitky, pøání, podìkování, bro urky a prezentace mají v marketingu nezastupitelnou úlohu. Témìø vše, co jste døíve museli zadávat externì, mù ete dnes vyrobit jednoduše a rychle sami. Podìkování, pøání Poděkování a přání představují velmi flexibilní formu komunikace. Je to dobrý způsob připomenutí firmy, názvu, adresy a loga stávajícím a potenciálním klientům. Nezaplòte plochu textem nebo velkými obrázky. Volný prostor na pøání je urèen pro osobní sdìlení. Buïte kreativní. Vyzkoušejte rùzné tvary, neobvyklý papír a výrazné barvy. Tím zajistíte, e si vás zákazník zapamatuje. " Vyzkoušejte rùzné druhy papíru i rùzné barvy. " Vizitky Primárně jsou vizitky určeny k předání kontaktů, ale nenechte se zmást malým formátem. Velikost vizitky je pro zákazníky velmi přitažlivá, všude se vejde a snadno se uchovává. Pokud máte nějaké důležité sdělení, které byste chtěli zákazníkům zanechat, zvažte tento formát. Nezkoušejte samoúèelné triky, jen abyste se odlišili. Vizitka musí odpovídat charakteru firmy. Nezapomeòte na základní funkci - kontakty musí být jasnì èitelné, to je hlavní smysl vizitky. Vizitku zjednodušte, je to malý formát, ale funkèní komunikace. Nezapomeòte uvést webové stránky. Zva te zaèlenìní jednoduchého, ale netradièního prvku, jako je výsek nebo grafický prvek, který lidi povzbudí k uchování takové kartièky.

11 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Bro ury Firemní brožury lze využít k samostatné roznášce, do direct mailu nebo v prodejně. Jejich cílem je informovat o vaší firmě a produktech. Ve většině případů již budou mít čtenáři o vaší firmě nějaké povědomí, takže máte příležitost sdělit více podrobností než v jiných marketingových materiálech. Oboustranný a vysoce kvalitní barevný tisk dnes umožňuje snadnou a rychlou výrobu brožur přímo v kanceláři. Zkontrolujte, zda je bro ura jasnì strukturovaná. U iteèné jsou výrazné nadpisy a podnadpisy. K dìlení textu vyu ijte grafiku, pøedejdete tak ztrátì zájmu ze strany ètenáøe. Pou ívejte snadno èitelný typ písma s velikostí, která se dobøe ète ze vzdálenosti lidské ruky. I kdy máte k dispozici vìtší prostor, nebuïte mnohomluvní. Dr te se hlavních bodù. Zlaté pravidlo - ménì znamená více. Pou ívejte prezentaci jako pomùcku, ne jako náhradu za sebe. Pokud má prezentace pøíliš mnoho stránek, zva te pøípravu a rozdání jednodušší verze z textového editoru, napø. MS Word. Prezentace Prezentace jsou podpůrný prostředek vašeho výkladu. Jasné a kvalitně vytištěné prezentace podporují dobrý dojem ze setkání. Neposílejte po setkání velké, grafikou nabité soubory prezentace em. Mnoho lidí preferuje ètení z papíru a kvalitní dokument má vìtší šance na pøeètení ne další z mnoha ù.

12 5. Tipy k tvorbì Hledání inspirace Kreativita nemusí být zdaleka drahá. Pokud máte za to, že k přípravě loga nebo šablony dokumentů potřebujete nějakého odborníka, můžete vyzkoušet šikovného studenta se zájmem o grafiku. Umělecké školy vás mohou zkontaktovat s nadšenými tvůrci, kteří přivítají příležitost k získání dalších zkušeností. Pokud potřebujete nějaké fotografie a nemůžete si dovolit profesionála, obraťte se na místní fotografický kroužek. Projděte si rovněž nabídku on-line fotogalerií, které nabízí existující fotografie za nízké poplatky. Další variantou je oslovení PR oddělení firmy, jejíž snímky by se vám hodily. Závìreèná rada zní: Pøedstavte si, e stojíte pøímo pøed zákazníkem a máte jej pøesvìdèit v osobním rozhovoru. To je èasto ta nejlepší cesta k nasmìrování inspirace pøi tvorbì marketingových materiálù. Kompozice pùsobivého textu Dejte tomu punc " jedineènosti. " Nadpis a hlavní èást Nadpisy musí být jednoduché, krátké a věcné. Hotový výtvor musí projít testem tří sekund. Pokud čtenář obsah během této doby nepochopí, začněte znovu od začátku. Vždy mějte na zřeteli emocionální úhel pohledu, protože ten často vede k nejúčinnější propagaci. Pamatujte, že prodáváte lidem a přemýšlejte o tom, co z toho budou mít. Nezapomínejte formulovat nadpisy jako příležitosti ("Velikost jakou potřebujete. ) nebo se dotknout obecného problému ("Proč v obchodech schází zrovna vaše velikost? ). Začátek musí být dominantní, jak z hlediska prostoru, tak i použití barev. Textová èást a výzva k akci Vytváøejte jednoduché, krátké a vìcné n adpisy. Právě jste něco slíbili; teď je to potřeba dotáhnout. Stále si před sebou představujte svého zákazníka a vysvětlete mu, jaký jedinečný užitek mu z vašich produktů nebo služeb plyne. Co by měl nyní udělat? Vyzýváte ho k návštěvě, telefonátu nebo prohlédnutí webu? Existuje přitom nějaké časové omezení? V této části komunikace je klíčové udržet údernost textu a nezacházet do zbytečných detailů. Snažíte se povzbudit k nákupu, ne sdělit celý životní příběh daného produktu. Přiměřené množství textu udržíte, když doplňkovou textovou část plně podřídíte hlavnímu sdělení, a to jak z hlediska prostoru, tak i barev. Text nesmí v žádném případě svádět k přeskakování, čtenář se musí k informacím dostat ve správném pořadí.

13 Tipy k tvorbì (pokraèování) Pár bodù k direct mailu Ve snaze o maximální kreativitu se snadno zapomene na nìkteré základní principy. Zkontrolujte si podle následujících bodù, zda je vaše práce nejen zajímavá, ale také praktická. Co bude váš direct mail obsahovat? Vejde se to do standardního obalu èi do obálky? 1. Obsah Vejde se všechno, co chcete poslat, do standardní obálky? Vyzkoušejte různé i méně obvyklé papíry (zkontrolujte, zda jsou určeny pro laserovou tiskárnu). Pamatujte, že čím těžší je zásilka, tím vyšší jsou náklady na poštovné. 2. Zpracování Budete používat obálky s okénkem, lepit na ně štítky, nebo je celé potiskovat? Budete plnit obálky ručně sami? U větších množství se vyplatí zadat obálkování specializované firmě, k tomu je ale potřeba přizpůsobit volbu obálky i obsahu. 3. Písmo Je použitý typ písma dobře a snadno čitelný a neodvádí pozornost od vlastního sdělení? 4. Obálka Umístěte na vnější stranu výrazné sdělení, třeba otázku. Vyzkoušejte neobvyklé obálky, text a barvy. 5. Dopis Měl by vypadat jako normální dopis. Možná to zní samozřejmě, ale často tak nevypadá. Měl by začít krátkou větou, možná pokračováním sdělení na obálce. Pište jej v první osobě a podepište existující osobu. Lidé komunikují s lidmi. Noticka "P.S." funguje! Často je to to první, co si lidé přečtou.

14 6. Pravidla a regulace marketingové komunikace Pøed odesláním nebo vystavením jakéhokoliv tištìného materiálu se ujistìte, e odpovídá platné legislativì. Direct marketing a reklama jsou regulovány dobrovolnými kodexy a zákony, jejichž cílem je zajistit férovou, etickou a poctivou reklamu. Podléhají rovněž zákonům o ochraně osobních údajů, které občanům zaručují právo vědět, kdo je oslovuje a jak bude s informacemi o nich nakládáno. Dobrovolné kodexy a zákony se v jednotlivých zemích liší a pravidelně se aktualizují. Podrobnější informace získáte například na nebo na Nìkolik bodù k regulaci 1. Zeptejte se sami sebe, zda by se vaše marketingové materiály nedaly oznaèit za: - urážlivé - pomlouvačné - nepravdivé nebo zavádějící - propagující nekalou soutěž - okopírované 2. Projdìte si autorská práva. Máte platné smlouvy pro použití obrázků nebo textů ve vašich tištěných materiálech? Máte smlouvy sjednané pro tento způsob využití? Zajistili jste si souhlas s použitím citací nebo ochranných značek obsažených v tištěném materiálu? 3. Zva te implikace zákona o ochranì údajù. Vyjádřili jste jasně, kdo jste a jak budete zacházet s informacemi získanými od zákazníků? Máte souhlas se zasíláním el. pošty adresátům? Umožňujete zákazníkům "odhlášení" zasílání dalších informací od vás nebo třetích stran? 4. Na závìr... Prošli jste si zákonné a odborné profesní požadavky na komunikaci připravené marketingovými a reklamními asociacemi?

15 7. U iteèné kontakty Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ) ADMAZ je profesním sdružením firem podnikajících v direct marketingu a zásilkovém obchodu. Je členem Rady pro reklamu, Evropské asociace zásilkového obchodu (EMOTA) a Federace evropských direct marketingových agentur (FEDMA). Asociace komunikaè ních agentur (AKA) Posláním AKA je péče o zvyšování kvality komerčních komunikací, zejména reklamy v České republice, a to v souladu s vývojem komerčních komunikací v Evropě. Asociace èeských reklamních agentur a marketingové komunikace ( AÈ RA MK) Cílem činnosti asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace. AČRA MK poskytuje odborné informace, poradenské služby a vyvíjí činnost k prosazování příznivé image reklamy. Point of Purchase Advertising International (POPAI) POPAI pomáhá svým členům efektivně využívat reklamu v místě prodeje. Slouží jako jedinečný zdroj informací a novinek o P.O.P. oboru, realizuje výzkumy trhu zaměřené na efektivitu POP a nabízí odborné a vzdělávací akce. Rada pro reklamu (RPR) RPR byla založena zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy k dosažení čestné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území České republiky.

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Stručně o studiu CobraDesign

Stručně o studiu CobraDesign Stručně o studiu CobraDesign CobraDesign je grafické studio zabývající se především webdesignem a internetovým obchodováním se vším, co s tím souvisí, tedy včetně účinné SEO optimalizace a online marketingu.

Více

O PORTÁLU OCTAVIACLUB.CZ

O PORTÁLU OCTAVIACLUB.CZ REKLAMA NA SPRÁVNÉ ADRESE.............................................................................. Propagujte své zboží a služby na správném místě. U nás budete vidět. Octavia Club je ideální místo

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Segmenty zákazníků Status 2012

Segmenty zákazníků Status 2012 Marketing v praxi Kdo je váš zákazník? Zamyslete se nad tím, kdo je váš zákazník? Jaké chcete mít zákazníky? Kterou skupinu zákazníků můžete lehce a s rozumnými náklady získat? Jakým způsobem můžete konkrétní

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace G R A F I C K É S T U D I O Propagační katalog AMADEUS - Petr Kopecký U Vinohradské nemocnice 7 130 00 Praha 3 - Vinohrady Loga, firemní tiskoviny Propagační materiály Corporate identity Kresba, malba,

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Ceník (platnost od 01.01.2010)

Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník DTP prací Ceník vánočních a novoročních přání Ceník vizitek Ceník webdesignu o Tvorba www stránek o Ceník webdesignu Ceník DTP prací Poř. Název položky Jednotka Cena

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

literadesign 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO

literadesign 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO literadesign REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra Nechte si přinést kávu s vhodným dezertem, pohodlně se usaďte, a vklidu si prohlédněte naší prezentaci služeb

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2015 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Průvodce prvními kroky

Průvodce prvními kroky Průvodce prvními kroky S programem Expedia TravelAds se naučíte pracovat snadno a rychle. Pomocí tohoto jednoduchého návodu zveřejníte svůj první inzerát během několika minut. Naši domovskou stránku pro

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

JAK VYLEPŠIT VLASTNÍ KATALOGY A PROSPEKTY?

JAK VYLEPŠIT VLASTNÍ KATALOGY A PROSPEKTY? JAK VYLEPŠIT VLASTNÍ KATALOGY A PROSPEKTY? 5 PRAKTICKÝCH KROKŮ Rozhodujete se, u koho necháte vytvořit Vaše reklamní tiskoviny, nebo chystáte redesign? Nepouštějte se rovnou do tvorby grafických návrhů.

Více

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Petr Bucher, ComGate, 2011 ComGate, a.s. Strana 1 Osnova Kdo jsme / představení ComGate Co nás trápí v oblasti prodeje po telefonu Jak pomůže

Více

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.)

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Mgr. Radka Hlaváčová VY_32_INOVACE_Inf.Hl.20-1 - Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání:

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Vklady do balíků vhodné pro výrobce a distributory FMCG,

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

6 VLASTNOSTÍ POUŽÍVAT PROČ MODERNÍ VSTUPENKOVÝ A REZERVAČNÍ SYSTÉM MODERNÍ VSTUPENKOVÝ A REZERVAČNÍ SYSTÉM

6 VLASTNOSTÍ POUŽÍVAT PROČ MODERNÍ VSTUPENKOVÝ A REZERVAČNÍ SYSTÉM MODERNÍ VSTUPENKOVÝ A REZERVAČNÍ SYSTÉM 6 VLASTNOSTÍ PROČ POUŽÍVAT 1 Prodej vstupenek v kině help. 1 Krok 1 Krok Krok Pokladna Prodej vstupenek na pokladně je řešen v jednoduchých krocích. Výběr představení, výběr sedadel, určení slev a platba.

Více

Katedra marketingové komunikace. Direkt marketingová kampaň pro cestovní kancelář Iríny Tours. - poštovní mailing -

Katedra marketingové komunikace. Direkt marketingová kampaň pro cestovní kancelář Iríny Tours. - poštovní mailing - Katedra marketingové komunikace Direkt marketingová kampaň pro cestovní kancelář Iríny Tours - poštovní mailing - Připravila: xxxx Akademický rok 2009/2010 LS 2. ročník, PS, MK UČO:xxxx Datum: 1. 10. 2010

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více