CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!"

Transkript

1 CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s

2 Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!" je praktická příručka určená pracovníkům malých a středních firem s cílem zlepšit marketingovou komunikaci. Tento materiál připravila OKI Printing Solutions, aby vám pomohla co nejlépe využít možností současné kancelářské techniky. Zaměřuje se především na to, jak získat tolik potřebnou konkurenční výhodu pomocí tištěné komunikace. Díky rychlým a velmi kvalitním tiskárnám si mohou i malé firmy vyrábět materiály, které pro ně byly dříve nedostupné, nebo je musely nákladně zadávat k externí výrobě. Cílem této příručky je předat vám znalosti a zkušenosti z praxe, a přispět tak k efektivnější marketingové komunikaci. OKI Printing Solutions při přípravě tohoto materiálu spolupracovala s předními marketingovými agenturami McCann Erickson a Euro RSCG. Spojením jejich znalostí vznikl tento unikátní, praktický materiál pro malé a střední firmy. OBSAH 1. Co všechno mù ete sami dìlat? 2. Zaèínáme 3. Ovìøená pravidla 4. Tvorba marketingových materiálù 5. Tipy k tvorbì 6. Pravidla a regulace 7. U iteèné kontakty

3 1. Co všechno mù ete sami dìlat? Moderní kanceláøské tiskárny umo òují snadnou tvorbu nejrùznìjších marketingových materiálù, jako jsou poutače, plakáty, nabídky, brožury, vizitky, přání a poděkování. To vše lze využít k propagaci vaší značky a firmy mezi novými i stávajícími zákazníky. Zatímco klasická reklama se snaží zákazníky upoutat prostřednictvím placené inzerce, osobnější a efektivnější způsob komunikace se zákazníky je cílený marketing. Je to osobní dopis ve schránce, prodejní brožurka, kvalitní poutač u akčního zboží nebo třeba poukázka na slevu v obchodě. Pro menší firmy jsou výhody cíleného marketingu zvláště zajímavé. Právě direct marketing je stále rostoucí způsob komunikace, do kterého evropské firmy v roce 2002 investovaly neuvěřitelných * 52,7 miliard Euro. Tím pravým důvodem je, že marketing "ušitý na míru" je velmi přesně zacílený a rovněž i cenově výhodný. Lze jej upravit pro jednotlivé skupiny potenciálních klientů, dobře se měří jeho odezva a přitom je to jeden z ekonomicky nejvýhodnějších způsobů získávání a udržení zákazníků. * FEDMA 2002 Pokud se direct mail připravuje přímo ve firmě, vše probíhá velmi rychle, snadno se testuje na malém vzorku a na základě odezvy jej lze flexibilně upravit.

4 2. Zaèínáme Zodpovìzte si nìkolik dùle itých otázek... Co prodáváme? Jakýkoliv marketing začíná u značky. Dříve, než se začne uvažovat o konkrétním způsobu propagace produktu, firmy nebo služby, chce každý marketingový odborník přesnou definici toho, co se vlastně prodává. Nejde přitom jen o popis funkcí nebo produktů, ale o celkový přínos pro zákazníka. Značka obsahuje komplexní dojem zákazníka o vaší firmě. Toto vnímání se nevyhnutelně skládá ze zkušeností s vašimi produkty a službami, ale také z vašeho vystupování, jednání a referencí od ostatních. Je to jakási skořápka vaší firmy. Zde se skrývají důvody, proč za vámi zákazník přijde. Komu prodáváme? Poměrně obvyklou chybou marketingových aktivit je zapomenout na zákazníka. Zde by skutečně měli být zákazníci na prvním místě. Porozumění cílové skupině, kdo jsou, jak jednají, jaké jsou jejich potřeby a zájmy, to je cesta k jejich úspěšnému oslovení. Jak budu propagovat znaèku? Většina reklamních materiálů, které si vytvoříte sami, bude využita v rámci direct marketingu. Další logický krok proto bude výběr způsobu realizace. Jednotlivé obory se od sebe značně liší, takže konkrétní způsob provedení bude čistě na vás. Záleží rovněž na vašich produktech nebo službách, cílové skupině, konkurenci, rozpočtu a možnostech. " Pøesné definování znaèky a zpùsob odlišení od konkurence je první klíèový krok. "

5 Ovìøená pravidla (pokraèování) 9. Myslete v obrazech 10. Důkladně popřemýšlejte o nejlepší vizuální prezentaci vašeho sdělení. Jednoduchý obrázek je často nejúčinnější. Pamatujte, že ještě před vlastní tvorbou marketingových materiálů byste měli mít jasno v tom, co by si měl zákazník myslet, cítit a udělat. Plán nejenom promyslete, ale i zapište. Projděte si vhodnou grafiku a obrázky, které máte k dispozici. Vždy si zajistěte autorská práva k použití. Existuje celá řada webových stránek s volně použitelnými obrázky i ve vysokém rozlišení. Ovìøte si své nápady Tisk přímo ve firmě vám umožňuje produkci malé série materiálů a jejich průběžné testování. Vyzkoušejte je na spolupracovnících nebo malé skupině zákazníků a na základě jejich odezvy své nápady upravte. 11. Udr ujte konzistentní komunikaci Zvolte jednotný styl - zákazníci důvěřují zavedeným a stabilním firmám. Zajistěte proto, aby se tón, forma a vzhled všech materiálů, a to nejenom tištěných, hodil k ostatním. Pokud zatím nemáte vypracovaný jednotný styl firemní prezentace, pusťte se do toho a vytvořte jej.

6 4. Tvorba marketingových materiálù Direct mail Direct mail je osobně adresovaná reklama zasílaná poštou nebo em. Můžete tak komunikovat se stávajícími zákazníky nebo vyhledávat nové na základě zakoupených databází. Klíčová výhoda je přímé, osobní oslovení čtenáře. Pro úspěch tohoto typu poštovní zásilky je klíčový výběr adresátů. Stávající zákazníci zpravidla přináší nejvyšší návratnost investic. Získání nových zákazníků může být velmi drahé a vzhledem k tomu, že stávající zákazníci již nějaký vztah k vaší značce mají, je jednodušší získat je pro další obchody a jsou zároveň dobrou reklamou. Velkou výhodou direct mailu je, že při výběru správné cílové skupiny je výrazně levnější, než ostatní formy reklamy. Další předností je vysoká flexibilita této formy komunikace. Tiskárna OKI umožňuje tisk všeho, co pro direct mail potřebujete - od pohlednice až po velkou poštovní zásilku (obsahující např. hlavičkový papír, vizitku, leták, brožurku, obal a potištěné prezentační CD). Nakonec si můžete vytisknout i adresní štítky nebo potisknout vlastní obálku. Pøipravte vhodný obsah. Pokud neodvedete kvalitní práci, budete rozesílat obyèejnou nevy ádanou poštu. Jedinì správné sdìlení správné osobì a ve správný èas bude skuteènì u iteèné. Aktualizujte data. Ovìøením jmen a adres si nejen ušetøíte peníze, ale zabráníte obtì ování lidí. Doplnìní databáze o další informace o jednotlivých zákaznících (napø. jejich pøedchozí zakázky) umo ní pøesnìjší èlenìní cílových skupin a lepší komunikaci. Dobøe promyslete èetnost rozesílání zásilek. Nìkteré sezónní firmy mohou distribuovat skuteènì aktuální nabídky ètyøikrát do roka, u jiných to mù e být nepøijatelnì mnoho. Zjednodušte komunikaci. Vyjádøete své sdìlení a akci po adovanou od zákazníka struènì a jasnì. Usnadnìte zákazníkùm odpovìï. Bezplatná telefonní linka nebo ofrankovaná obálka zvýší odezvu, podobnì jako správnì vytištìné jméno a adresa z vaší databáze. Nezapomeòte na výzvu k akci. Nezasílejte nic, pokud si nejste jisti legálností svých dat. Souhlasí pøíjemce se zasíláním direct mailu? Není na seznamu adresátù, kteøí si nepøejí dostávat tento typ pošty? Neudìlejte chybu ve jménu osoby, které píšete. Zajistìte si aktualizaci databáze a adresy kupujte výhradnì od renomovaných spoleèností. Nedávejte toho do obálky pøíliš mnoho. Riskujete, e bude vypadat jako nezajímavý katalog.

7 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Poutaèe a plakáty Poutače jsou jednoduché, velké plochy s reklamními nápisy, většinou umístěné venku nebo ve výloze. Mohou být orientovány na rozšíření klientely (např. přilákání okolojdoucích do vašeho obchodu) nebo na prohloubení vazby se stávajícími klienty (např. poutače v místech prodeje, nebo třeba v klubech či na sportovištích). Poutače a plakáty jsou jednoúčelové a vysoce účinné prostředky propagace. Vytváří povědomí a prohlubují porozumění vaší značce a vašemu sdělení. Jsou zvláště výhodné k představení novinek a speciálních nabídek. Pouze pár firem si bude schopno vyrábět vlastní A0 plakáty, nicméně i A3 tiskárna dokáže vytvořit působivé, i když menší výstupy. K některým A4 tiskárnám se navíc dodává software pro výrobu plakátů, kde se 16 A4 stránek složí do jednoho velkého A0 plakátu. Všechny barevné tiskárny OKI umí například vytisknout transparent o délce až 1,2 metru. Nepøeplòte plochu poutaèe. SDÌLENÍ MUSÍ BÝT JASNÉ Zùstaòte u jednoho jednoduchého sdìlení. Nikdo se nebude zastavovat, aby si pøeèetl dlouhý text. Vyu ijte pùsobivou grafiku a velké písmo, které upoutá pozornost ètenáøù. Pøemýšlejte o umístìní poutaèe a o zpùsobu myšlení bì ného ètenáøe. Jak mohou sdìlení vyu ít? Nepou ívejte malé písmo. Nikdo nebude tak blízko, aby jej pøeèetl. Pokud si nejste velikostí písma jisti, postavte se tak daleko, jak budou vaši potenciální zákazníci a vyzkoušejte, zda jej pohodlnì pøeètete. Nezapomeòte na výzvu k akci, co má podle vás zákazník udìlat. To vyjádøete jasnì a velkým písmem. Dr te se jednoduchého sdìlení a velkých písmen. Pou ijte plakáty rùzných Nezapomeòte na rozmìrù, které se vzájemnì kreativitu. Plakáty doplní. mohou pøedat víc, ne jen nabídku a znaèku.

8 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Neadresné zásilky Distribuci neadresných materiálù mù eme rozdìlit na dva druhy: samostatnì roznášené a vkládané. Samostatná roznáška Samostatně roznášené materiály jsou neadresované zásilky roznášené v určité oblasti či čtvrti. Tento typ zásilek umožňuje cenově efektivnější oslovení širšího publika, protože distribuční náklady jsou obvykle nižší než běžné poštovné. Samostatná roznáška znamená, že distribuční společnost roznáší pouze jeden materiál direct marketingu a zajišťuje mu tak výhodu Vyu ijte výraznou a pøita livou grafiku, která zajistí vìtší pozornost. 6 Creating marketing tools osamocené a tudíž nepřehlédnutelné pozice ve schránce. Ačkoliv je u roznášky menší možnost přizpůsobení materiálu konkrétnímu příjemci než u direct mailu, stále je možné cílit na určitou skupinu podle konkrétní oblasti. Nový obchod nebo firma mohou roznášku využít k oslovení lidí v bezprostředním okolí. Poznejte dobøe pøíslušnou oblast. Zaènìte u mapy ètvrti èi oblasti (obvykle jsou dostupné i on-line) a buïte realistiètí v odhadu, jak daleko za vámi budou lidé cestovat. Vyberte nejvhodnìjší místa k oslovení. Bude lepší vniknout do teritoria hlavního konkurenta, nebo hledat dosud "volnou" oblast? Vlo ené materiály Pøedstavte jednu jasnou myšlenku a nabídku. Pou ijte neobvyklý a kreativní formát, abyste se odlišili od ostatních vkládaných materiálù, proto e vklady bývají umístìny pohromadì. Zabráníte tomu, aby ten váš skonèil s ostatními v koši. Vložené materiály jsou marketingové výtisky zasunuté do novin nebo časopisu. Může to být cokoliv, od jednoduchého letáčku s nabídkou, až po katalog nebo firemní brožuru. Vložené materiály slouží ke zvýšení povědomí či vzbuzení zájmu o představené produkty nebo služby, přičemž cílová skupina je definována zájmem o daný typ tiskoviny. To umožňuje lepší směrování sdělení, které lze dále zpřesnit výběrem vhodné sekce publikace, kam se materiál zasune (např. nabídka realitní kanceláře do části o bydlení) nebo výběrem regionu, Roznáška po domech je rovněž užitečná při budování a pročišťování vlastní databáze. Při využití motivace pro zpětnou odezvu, jako je poukaz na slevu či produkt zdarma, získáte jména a adresy potenciálních zájemců. Podobně jako direct marketing je i roznáška vysoce flexibilní, lze ji ztvárnit do podoby tištěné pohlednice, dopisu, letáku či poukázky. Nezapomeòte na výzvu k akci. Nezapomeòte potisknout i zadní stranu letáku nebo obálky. Nikdy nevíte, kterou stranou pøistane ve schránce! kde se bude materiál do novin či časopisu vkládat. Vložení materiálů je cenově výhodné a zpravidla levnější než samostatná roznáška. Mějte však na zřeteli, že vaše reklama bude jedna z mnoha a že zde jsou určitá omezení ve formátu a hmotnosti. Nesna te se vmìstnat maximum informací na malou plochu. Pøipravíte se tak akorát o pozornost ètenáøù. Nepou ívejte levný a tenký papír. Pou ití netradièního nebo vysoce kvalitního papíru povzbudí zájem ètenáøe o materiál.

9 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Prezentace v místì prodeje Prodejní materiály v prodejně obvykle doplňují nabízené produkty a pomáhají zákazníkům při výběru zboží. Může se jednat o různé plakáty, letáky, brožurky či stojánky. Jejich cílem je povzbudit návštěvníky prodejny k většímu nákupu nebo k vyzkoušení nějaké novinky. Na výbavu prodejny se můžeme dívat jako na "němé prodavače". Může rovněž pomoci při osobním kontaktu se zákazníkem, když mu během hovoru předáme leták nebo kupon na slevu. Pøemýšlejte o pohytu zákazníkù v obchodì. Jaké informace potøebují? Kde by je asi hledali a jak jim pøedat vlastní sdìlení? Pøemýšlejte kreativnì. Uva ujte o rùzných variantách prodejních materiálù. Proè místo vizitek radìji nevytisknout vlastní kupony nebo letáèky? Bro urky by mìly být psány jednoduchým jazykem a vyu ívat nadpisy a zvýraznìný text ke èlenìní odstavcù a zdùraznìní hlavních bodù. Letáèky jsou struèné a jejich obsah by proto mìl být zcela konkrétnì zamìøený, jasný a pro lepší dojem na kvalitním papíøe. Význam kuponù musí být zøejmý na první pohled. Sleva je výborný magnet! Nedìlejte pøíliš komplikované nabídky. Nesna te se zaplnit celou stránku slovy. Lákavá grafika je daleko úèinnìjší. Nezapomeòte na výzvu k akci.

10 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Další marketingové materiály Moderní tiskové technologie umo òují interní výrobu široké škály marketingových materiálù. Vizitky, pøání, podìkování, bro urky a prezentace mají v marketingu nezastupitelnou úlohu. Témìø vše, co jste døíve museli zadávat externì, mù ete dnes vyrobit jednoduše a rychle sami. Podìkování, pøání Poděkování a přání představují velmi flexibilní formu komunikace. Je to dobrý způsob připomenutí firmy, názvu, adresy a loga stávajícím a potenciálním klientům. Nezaplòte plochu textem nebo velkými obrázky. Volný prostor na pøání je urèen pro osobní sdìlení. Buïte kreativní. Vyzkoušejte rùzné tvary, neobvyklý papír a výrazné barvy. Tím zajistíte, e si vás zákazník zapamatuje. " Vyzkoušejte rùzné druhy papíru i rùzné barvy. " Vizitky Primárně jsou vizitky určeny k předání kontaktů, ale nenechte se zmást malým formátem. Velikost vizitky je pro zákazníky velmi přitažlivá, všude se vejde a snadno se uchovává. Pokud máte nějaké důležité sdělení, které byste chtěli zákazníkům zanechat, zvažte tento formát. Nezkoušejte samoúèelné triky, jen abyste se odlišili. Vizitka musí odpovídat charakteru firmy. Nezapomeòte na základní funkci - kontakty musí být jasnì èitelné, to je hlavní smysl vizitky. Vizitku zjednodušte, je to malý formát, ale funkèní komunikace. Nezapomeòte uvést webové stránky. Zva te zaèlenìní jednoduchého, ale netradièního prvku, jako je výsek nebo grafický prvek, který lidi povzbudí k uchování takové kartièky.

11 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Bro ury Firemní brožury lze využít k samostatné roznášce, do direct mailu nebo v prodejně. Jejich cílem je informovat o vaší firmě a produktech. Ve většině případů již budou mít čtenáři o vaší firmě nějaké povědomí, takže máte příležitost sdělit více podrobností než v jiných marketingových materiálech. Oboustranný a vysoce kvalitní barevný tisk dnes umožňuje snadnou a rychlou výrobu brožur přímo v kanceláři. Zkontrolujte, zda je bro ura jasnì strukturovaná. U iteèné jsou výrazné nadpisy a podnadpisy. K dìlení textu vyu ijte grafiku, pøedejdete tak ztrátì zájmu ze strany ètenáøe. Pou ívejte snadno èitelný typ písma s velikostí, která se dobøe ète ze vzdálenosti lidské ruky. I kdy máte k dispozici vìtší prostor, nebuïte mnohomluvní. Dr te se hlavních bodù. Zlaté pravidlo - ménì znamená více. Pou ívejte prezentaci jako pomùcku, ne jako náhradu za sebe. Pokud má prezentace pøíliš mnoho stránek, zva te pøípravu a rozdání jednodušší verze z textového editoru, napø. MS Word. Prezentace Prezentace jsou podpůrný prostředek vašeho výkladu. Jasné a kvalitně vytištěné prezentace podporují dobrý dojem ze setkání. Neposílejte po setkání velké, grafikou nabité soubory prezentace em. Mnoho lidí preferuje ètení z papíru a kvalitní dokument má vìtší šance na pøeètení ne další z mnoha ù.

12 5. Tipy k tvorbì Hledání inspirace Kreativita nemusí být zdaleka drahá. Pokud máte za to, že k přípravě loga nebo šablony dokumentů potřebujete nějakého odborníka, můžete vyzkoušet šikovného studenta se zájmem o grafiku. Umělecké školy vás mohou zkontaktovat s nadšenými tvůrci, kteří přivítají příležitost k získání dalších zkušeností. Pokud potřebujete nějaké fotografie a nemůžete si dovolit profesionála, obraťte se na místní fotografický kroužek. Projděte si rovněž nabídku on-line fotogalerií, které nabízí existující fotografie za nízké poplatky. Další variantou je oslovení PR oddělení firmy, jejíž snímky by se vám hodily. Závìreèná rada zní: Pøedstavte si, e stojíte pøímo pøed zákazníkem a máte jej pøesvìdèit v osobním rozhovoru. To je èasto ta nejlepší cesta k nasmìrování inspirace pøi tvorbì marketingových materiálù. Kompozice pùsobivého textu Dejte tomu punc " jedineènosti. " Nadpis a hlavní èást Nadpisy musí být jednoduché, krátké a věcné. Hotový výtvor musí projít testem tří sekund. Pokud čtenář obsah během této doby nepochopí, začněte znovu od začátku. Vždy mějte na zřeteli emocionální úhel pohledu, protože ten často vede k nejúčinnější propagaci. Pamatujte, že prodáváte lidem a přemýšlejte o tom, co z toho budou mít. Nezapomínejte formulovat nadpisy jako příležitosti ("Velikost jakou potřebujete. ) nebo se dotknout obecného problému ("Proč v obchodech schází zrovna vaše velikost? ). Začátek musí být dominantní, jak z hlediska prostoru, tak i použití barev. Textová èást a výzva k akci Vytváøejte jednoduché, krátké a vìcné n adpisy. Právě jste něco slíbili; teď je to potřeba dotáhnout. Stále si před sebou představujte svého zákazníka a vysvětlete mu, jaký jedinečný užitek mu z vašich produktů nebo služeb plyne. Co by měl nyní udělat? Vyzýváte ho k návštěvě, telefonátu nebo prohlédnutí webu? Existuje přitom nějaké časové omezení? V této části komunikace je klíčové udržet údernost textu a nezacházet do zbytečných detailů. Snažíte se povzbudit k nákupu, ne sdělit celý životní příběh daného produktu. Přiměřené množství textu udržíte, když doplňkovou textovou část plně podřídíte hlavnímu sdělení, a to jak z hlediska prostoru, tak i barev. Text nesmí v žádném případě svádět k přeskakování, čtenář se musí k informacím dostat ve správném pořadí.

13 Tipy k tvorbì (pokraèování) Pár bodù k direct mailu Ve snaze o maximální kreativitu se snadno zapomene na nìkteré základní principy. Zkontrolujte si podle následujících bodù, zda je vaše práce nejen zajímavá, ale také praktická. Co bude váš direct mail obsahovat? Vejde se to do standardního obalu èi do obálky? 1. Obsah Vejde se všechno, co chcete poslat, do standardní obálky? Vyzkoušejte různé i méně obvyklé papíry (zkontrolujte, zda jsou určeny pro laserovou tiskárnu). Pamatujte, že čím těžší je zásilka, tím vyšší jsou náklady na poštovné. 2. Zpracování Budete používat obálky s okénkem, lepit na ně štítky, nebo je celé potiskovat? Budete plnit obálky ručně sami? U větších množství se vyplatí zadat obálkování specializované firmě, k tomu je ale potřeba přizpůsobit volbu obálky i obsahu. 3. Písmo Je použitý typ písma dobře a snadno čitelný a neodvádí pozornost od vlastního sdělení? 4. Obálka Umístěte na vnější stranu výrazné sdělení, třeba otázku. Vyzkoušejte neobvyklé obálky, text a barvy. 5. Dopis Měl by vypadat jako normální dopis. Možná to zní samozřejmě, ale často tak nevypadá. Měl by začít krátkou větou, možná pokračováním sdělení na obálce. Pište jej v první osobě a podepište existující osobu. Lidé komunikují s lidmi. Noticka "P.S." funguje! Často je to to první, co si lidé přečtou.

14 6. Pravidla a regulace marketingové komunikace Pøed odesláním nebo vystavením jakéhokoliv tištìného materiálu se ujistìte, e odpovídá platné legislativì. Direct marketing a reklama jsou regulovány dobrovolnými kodexy a zákony, jejichž cílem je zajistit férovou, etickou a poctivou reklamu. Podléhají rovněž zákonům o ochraně osobních údajů, které občanům zaručují právo vědět, kdo je oslovuje a jak bude s informacemi o nich nakládáno. Dobrovolné kodexy a zákony se v jednotlivých zemích liší a pravidelně se aktualizují. Podrobnější informace získáte například na nebo na Nìkolik bodù k regulaci 1. Zeptejte se sami sebe, zda by se vaše marketingové materiály nedaly oznaèit za: - urážlivé - pomlouvačné - nepravdivé nebo zavádějící - propagující nekalou soutěž - okopírované 2. Projdìte si autorská práva. Máte platné smlouvy pro použití obrázků nebo textů ve vašich tištěných materiálech? Máte smlouvy sjednané pro tento způsob využití? Zajistili jste si souhlas s použitím citací nebo ochranných značek obsažených v tištěném materiálu? 3. Zva te implikace zákona o ochranì údajù. Vyjádřili jste jasně, kdo jste a jak budete zacházet s informacemi získanými od zákazníků? Máte souhlas se zasíláním el. pošty adresátům? Umožňujete zákazníkům "odhlášení" zasílání dalších informací od vás nebo třetích stran? 4. Na závìr... Prošli jste si zákonné a odborné profesní požadavky na komunikaci připravené marketingovými a reklamními asociacemi?

15 7. U iteèné kontakty Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ) ADMAZ je profesním sdružením firem podnikajících v direct marketingu a zásilkovém obchodu. Je členem Rady pro reklamu, Evropské asociace zásilkového obchodu (EMOTA) a Federace evropských direct marketingových agentur (FEDMA). Asociace komunikaè ních agentur (AKA) Posláním AKA je péče o zvyšování kvality komerčních komunikací, zejména reklamy v České republice, a to v souladu s vývojem komerčních komunikací v Evropě. Asociace èeských reklamních agentur a marketingové komunikace ( AÈ RA MK) Cílem činnosti asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace. AČRA MK poskytuje odborné informace, poradenské služby a vyvíjí činnost k prosazování příznivé image reklamy. Point of Purchase Advertising International (POPAI) POPAI pomáhá svým členům efektivně využívat reklamu v místě prodeje. Slouží jako jedinečný zdroj informací a novinek o P.O.P. oboru, realizuje výzkumy trhu zaměřené na efektivitu POP a nabízí odborné a vzdělávací akce. Rada pro reklamu (RPR) RPR byla založena zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy k dosažení čestné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území České republiky.

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak napsat životopis Vytvořila: Lenka Dvořáčková 1 Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095 685 email:

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více