CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!"

Transkript

1 CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s

2 Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!" je praktická příručka určená pracovníkům malých a středních firem s cílem zlepšit marketingovou komunikaci. Tento materiál připravila OKI Printing Solutions, aby vám pomohla co nejlépe využít možností současné kancelářské techniky. Zaměřuje se především na to, jak získat tolik potřebnou konkurenční výhodu pomocí tištěné komunikace. Díky rychlým a velmi kvalitním tiskárnám si mohou i malé firmy vyrábět materiály, které pro ně byly dříve nedostupné, nebo je musely nákladně zadávat k externí výrobě. Cílem této příručky je předat vám znalosti a zkušenosti z praxe, a přispět tak k efektivnější marketingové komunikaci. OKI Printing Solutions při přípravě tohoto materiálu spolupracovala s předními marketingovými agenturami McCann Erickson a Euro RSCG. Spojením jejich znalostí vznikl tento unikátní, praktický materiál pro malé a střední firmy. OBSAH 1. Co všechno mù ete sami dìlat? 2. Zaèínáme 3. Ovìøená pravidla 4. Tvorba marketingových materiálù 5. Tipy k tvorbì 6. Pravidla a regulace 7. U iteèné kontakty

3 1. Co všechno mù ete sami dìlat? Moderní kanceláøské tiskárny umo òují snadnou tvorbu nejrùznìjších marketingových materiálù, jako jsou poutače, plakáty, nabídky, brožury, vizitky, přání a poděkování. To vše lze využít k propagaci vaší značky a firmy mezi novými i stávajícími zákazníky. Zatímco klasická reklama se snaží zákazníky upoutat prostřednictvím placené inzerce, osobnější a efektivnější způsob komunikace se zákazníky je cílený marketing. Je to osobní dopis ve schránce, prodejní brožurka, kvalitní poutač u akčního zboží nebo třeba poukázka na slevu v obchodě. Pro menší firmy jsou výhody cíleného marketingu zvláště zajímavé. Právě direct marketing je stále rostoucí způsob komunikace, do kterého evropské firmy v roce 2002 investovaly neuvěřitelných * 52,7 miliard Euro. Tím pravým důvodem je, že marketing "ušitý na míru" je velmi přesně zacílený a rovněž i cenově výhodný. Lze jej upravit pro jednotlivé skupiny potenciálních klientů, dobře se měří jeho odezva a přitom je to jeden z ekonomicky nejvýhodnějších způsobů získávání a udržení zákazníků. * FEDMA 2002 Pokud se direct mail připravuje přímo ve firmě, vše probíhá velmi rychle, snadno se testuje na malém vzorku a na základě odezvy jej lze flexibilně upravit.

4 2. Zaèínáme Zodpovìzte si nìkolik dùle itých otázek... Co prodáváme? Jakýkoliv marketing začíná u značky. Dříve, než se začne uvažovat o konkrétním způsobu propagace produktu, firmy nebo služby, chce každý marketingový odborník přesnou definici toho, co se vlastně prodává. Nejde přitom jen o popis funkcí nebo produktů, ale o celkový přínos pro zákazníka. Značka obsahuje komplexní dojem zákazníka o vaší firmě. Toto vnímání se nevyhnutelně skládá ze zkušeností s vašimi produkty a službami, ale také z vašeho vystupování, jednání a referencí od ostatních. Je to jakási skořápka vaší firmy. Zde se skrývají důvody, proč za vámi zákazník přijde. Komu prodáváme? Poměrně obvyklou chybou marketingových aktivit je zapomenout na zákazníka. Zde by skutečně měli být zákazníci na prvním místě. Porozumění cílové skupině, kdo jsou, jak jednají, jaké jsou jejich potřeby a zájmy, to je cesta k jejich úspěšnému oslovení. Jak budu propagovat znaèku? Většina reklamních materiálů, které si vytvoříte sami, bude využita v rámci direct marketingu. Další logický krok proto bude výběr způsobu realizace. Jednotlivé obory se od sebe značně liší, takže konkrétní způsob provedení bude čistě na vás. Záleží rovněž na vašich produktech nebo službách, cílové skupině, konkurenci, rozpočtu a možnostech. " Pøesné definování znaèky a zpùsob odlišení od konkurence je první klíèový krok. "

5 Ovìøená pravidla (pokraèování) 9. Myslete v obrazech 10. Důkladně popřemýšlejte o nejlepší vizuální prezentaci vašeho sdělení. Jednoduchý obrázek je často nejúčinnější. Pamatujte, že ještě před vlastní tvorbou marketingových materiálů byste měli mít jasno v tom, co by si měl zákazník myslet, cítit a udělat. Plán nejenom promyslete, ale i zapište. Projděte si vhodnou grafiku a obrázky, které máte k dispozici. Vždy si zajistěte autorská práva k použití. Existuje celá řada webových stránek s volně použitelnými obrázky i ve vysokém rozlišení. Ovìøte si své nápady Tisk přímo ve firmě vám umožňuje produkci malé série materiálů a jejich průběžné testování. Vyzkoušejte je na spolupracovnících nebo malé skupině zákazníků a na základě jejich odezvy své nápady upravte. 11. Udr ujte konzistentní komunikaci Zvolte jednotný styl - zákazníci důvěřují zavedeným a stabilním firmám. Zajistěte proto, aby se tón, forma a vzhled všech materiálů, a to nejenom tištěných, hodil k ostatním. Pokud zatím nemáte vypracovaný jednotný styl firemní prezentace, pusťte se do toho a vytvořte jej.

6 4. Tvorba marketingových materiálù Direct mail Direct mail je osobně adresovaná reklama zasílaná poštou nebo em. Můžete tak komunikovat se stávajícími zákazníky nebo vyhledávat nové na základě zakoupených databází. Klíčová výhoda je přímé, osobní oslovení čtenáře. Pro úspěch tohoto typu poštovní zásilky je klíčový výběr adresátů. Stávající zákazníci zpravidla přináší nejvyšší návratnost investic. Získání nových zákazníků může být velmi drahé a vzhledem k tomu, že stávající zákazníci již nějaký vztah k vaší značce mají, je jednodušší získat je pro další obchody a jsou zároveň dobrou reklamou. Velkou výhodou direct mailu je, že při výběru správné cílové skupiny je výrazně levnější, než ostatní formy reklamy. Další předností je vysoká flexibilita této formy komunikace. Tiskárna OKI umožňuje tisk všeho, co pro direct mail potřebujete - od pohlednice až po velkou poštovní zásilku (obsahující např. hlavičkový papír, vizitku, leták, brožurku, obal a potištěné prezentační CD). Nakonec si můžete vytisknout i adresní štítky nebo potisknout vlastní obálku. Pøipravte vhodný obsah. Pokud neodvedete kvalitní práci, budete rozesílat obyèejnou nevy ádanou poštu. Jedinì správné sdìlení správné osobì a ve správný èas bude skuteènì u iteèné. Aktualizujte data. Ovìøením jmen a adres si nejen ušetøíte peníze, ale zabráníte obtì ování lidí. Doplnìní databáze o další informace o jednotlivých zákaznících (napø. jejich pøedchozí zakázky) umo ní pøesnìjší èlenìní cílových skupin a lepší komunikaci. Dobøe promyslete èetnost rozesílání zásilek. Nìkteré sezónní firmy mohou distribuovat skuteènì aktuální nabídky ètyøikrát do roka, u jiných to mù e být nepøijatelnì mnoho. Zjednodušte komunikaci. Vyjádøete své sdìlení a akci po adovanou od zákazníka struènì a jasnì. Usnadnìte zákazníkùm odpovìï. Bezplatná telefonní linka nebo ofrankovaná obálka zvýší odezvu, podobnì jako správnì vytištìné jméno a adresa z vaší databáze. Nezapomeòte na výzvu k akci. Nezasílejte nic, pokud si nejste jisti legálností svých dat. Souhlasí pøíjemce se zasíláním direct mailu? Není na seznamu adresátù, kteøí si nepøejí dostávat tento typ pošty? Neudìlejte chybu ve jménu osoby, které píšete. Zajistìte si aktualizaci databáze a adresy kupujte výhradnì od renomovaných spoleèností. Nedávejte toho do obálky pøíliš mnoho. Riskujete, e bude vypadat jako nezajímavý katalog.

7 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Poutaèe a plakáty Poutače jsou jednoduché, velké plochy s reklamními nápisy, většinou umístěné venku nebo ve výloze. Mohou být orientovány na rozšíření klientely (např. přilákání okolojdoucích do vašeho obchodu) nebo na prohloubení vazby se stávajícími klienty (např. poutače v místech prodeje, nebo třeba v klubech či na sportovištích). Poutače a plakáty jsou jednoúčelové a vysoce účinné prostředky propagace. Vytváří povědomí a prohlubují porozumění vaší značce a vašemu sdělení. Jsou zvláště výhodné k představení novinek a speciálních nabídek. Pouze pár firem si bude schopno vyrábět vlastní A0 plakáty, nicméně i A3 tiskárna dokáže vytvořit působivé, i když menší výstupy. K některým A4 tiskárnám se navíc dodává software pro výrobu plakátů, kde se 16 A4 stránek složí do jednoho velkého A0 plakátu. Všechny barevné tiskárny OKI umí například vytisknout transparent o délce až 1,2 metru. Nepøeplòte plochu poutaèe. SDÌLENÍ MUSÍ BÝT JASNÉ Zùstaòte u jednoho jednoduchého sdìlení. Nikdo se nebude zastavovat, aby si pøeèetl dlouhý text. Vyu ijte pùsobivou grafiku a velké písmo, které upoutá pozornost ètenáøù. Pøemýšlejte o umístìní poutaèe a o zpùsobu myšlení bì ného ètenáøe. Jak mohou sdìlení vyu ít? Nepou ívejte malé písmo. Nikdo nebude tak blízko, aby jej pøeèetl. Pokud si nejste velikostí písma jisti, postavte se tak daleko, jak budou vaši potenciální zákazníci a vyzkoušejte, zda jej pohodlnì pøeètete. Nezapomeòte na výzvu k akci, co má podle vás zákazník udìlat. To vyjádøete jasnì a velkým písmem. Dr te se jednoduchého sdìlení a velkých písmen. Pou ijte plakáty rùzných Nezapomeòte na rozmìrù, které se vzájemnì kreativitu. Plakáty doplní. mohou pøedat víc, ne jen nabídku a znaèku.

8 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Neadresné zásilky Distribuci neadresných materiálù mù eme rozdìlit na dva druhy: samostatnì roznášené a vkládané. Samostatná roznáška Samostatně roznášené materiály jsou neadresované zásilky roznášené v určité oblasti či čtvrti. Tento typ zásilek umožňuje cenově efektivnější oslovení širšího publika, protože distribuční náklady jsou obvykle nižší než běžné poštovné. Samostatná roznáška znamená, že distribuční společnost roznáší pouze jeden materiál direct marketingu a zajišťuje mu tak výhodu Vyu ijte výraznou a pøita livou grafiku, která zajistí vìtší pozornost. 6 Creating marketing tools osamocené a tudíž nepřehlédnutelné pozice ve schránce. Ačkoliv je u roznášky menší možnost přizpůsobení materiálu konkrétnímu příjemci než u direct mailu, stále je možné cílit na určitou skupinu podle konkrétní oblasti. Nový obchod nebo firma mohou roznášku využít k oslovení lidí v bezprostředním okolí. Poznejte dobøe pøíslušnou oblast. Zaènìte u mapy ètvrti èi oblasti (obvykle jsou dostupné i on-line) a buïte realistiètí v odhadu, jak daleko za vámi budou lidé cestovat. Vyberte nejvhodnìjší místa k oslovení. Bude lepší vniknout do teritoria hlavního konkurenta, nebo hledat dosud "volnou" oblast? Vlo ené materiály Pøedstavte jednu jasnou myšlenku a nabídku. Pou ijte neobvyklý a kreativní formát, abyste se odlišili od ostatních vkládaných materiálù, proto e vklady bývají umístìny pohromadì. Zabráníte tomu, aby ten váš skonèil s ostatními v koši. Vložené materiály jsou marketingové výtisky zasunuté do novin nebo časopisu. Může to být cokoliv, od jednoduchého letáčku s nabídkou, až po katalog nebo firemní brožuru. Vložené materiály slouží ke zvýšení povědomí či vzbuzení zájmu o představené produkty nebo služby, přičemž cílová skupina je definována zájmem o daný typ tiskoviny. To umožňuje lepší směrování sdělení, které lze dále zpřesnit výběrem vhodné sekce publikace, kam se materiál zasune (např. nabídka realitní kanceláře do části o bydlení) nebo výběrem regionu, Roznáška po domech je rovněž užitečná při budování a pročišťování vlastní databáze. Při využití motivace pro zpětnou odezvu, jako je poukaz na slevu či produkt zdarma, získáte jména a adresy potenciálních zájemců. Podobně jako direct marketing je i roznáška vysoce flexibilní, lze ji ztvárnit do podoby tištěné pohlednice, dopisu, letáku či poukázky. Nezapomeòte na výzvu k akci. Nezapomeòte potisknout i zadní stranu letáku nebo obálky. Nikdy nevíte, kterou stranou pøistane ve schránce! kde se bude materiál do novin či časopisu vkládat. Vložení materiálů je cenově výhodné a zpravidla levnější než samostatná roznáška. Mějte však na zřeteli, že vaše reklama bude jedna z mnoha a že zde jsou určitá omezení ve formátu a hmotnosti. Nesna te se vmìstnat maximum informací na malou plochu. Pøipravíte se tak akorát o pozornost ètenáøù. Nepou ívejte levný a tenký papír. Pou ití netradièního nebo vysoce kvalitního papíru povzbudí zájem ètenáøe o materiál.

9 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Prezentace v místì prodeje Prodejní materiály v prodejně obvykle doplňují nabízené produkty a pomáhají zákazníkům při výběru zboží. Může se jednat o různé plakáty, letáky, brožurky či stojánky. Jejich cílem je povzbudit návštěvníky prodejny k většímu nákupu nebo k vyzkoušení nějaké novinky. Na výbavu prodejny se můžeme dívat jako na "němé prodavače". Může rovněž pomoci při osobním kontaktu se zákazníkem, když mu během hovoru předáme leták nebo kupon na slevu. Pøemýšlejte o pohytu zákazníkù v obchodì. Jaké informace potøebují? Kde by je asi hledali a jak jim pøedat vlastní sdìlení? Pøemýšlejte kreativnì. Uva ujte o rùzných variantách prodejních materiálù. Proè místo vizitek radìji nevytisknout vlastní kupony nebo letáèky? Bro urky by mìly být psány jednoduchým jazykem a vyu ívat nadpisy a zvýraznìný text ke èlenìní odstavcù a zdùraznìní hlavních bodù. Letáèky jsou struèné a jejich obsah by proto mìl být zcela konkrétnì zamìøený, jasný a pro lepší dojem na kvalitním papíøe. Význam kuponù musí být zøejmý na první pohled. Sleva je výborný magnet! Nedìlejte pøíliš komplikované nabídky. Nesna te se zaplnit celou stránku slovy. Lákavá grafika je daleko úèinnìjší. Nezapomeòte na výzvu k akci.

10 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Další marketingové materiály Moderní tiskové technologie umo òují interní výrobu široké škály marketingových materiálù. Vizitky, pøání, podìkování, bro urky a prezentace mají v marketingu nezastupitelnou úlohu. Témìø vše, co jste døíve museli zadávat externì, mù ete dnes vyrobit jednoduše a rychle sami. Podìkování, pøání Poděkování a přání představují velmi flexibilní formu komunikace. Je to dobrý způsob připomenutí firmy, názvu, adresy a loga stávajícím a potenciálním klientům. Nezaplòte plochu textem nebo velkými obrázky. Volný prostor na pøání je urèen pro osobní sdìlení. Buïte kreativní. Vyzkoušejte rùzné tvary, neobvyklý papír a výrazné barvy. Tím zajistíte, e si vás zákazník zapamatuje. " Vyzkoušejte rùzné druhy papíru i rùzné barvy. " Vizitky Primárně jsou vizitky určeny k předání kontaktů, ale nenechte se zmást malým formátem. Velikost vizitky je pro zákazníky velmi přitažlivá, všude se vejde a snadno se uchovává. Pokud máte nějaké důležité sdělení, které byste chtěli zákazníkům zanechat, zvažte tento formát. Nezkoušejte samoúèelné triky, jen abyste se odlišili. Vizitka musí odpovídat charakteru firmy. Nezapomeòte na základní funkci - kontakty musí být jasnì èitelné, to je hlavní smysl vizitky. Vizitku zjednodušte, je to malý formát, ale funkèní komunikace. Nezapomeòte uvést webové stránky. Zva te zaèlenìní jednoduchého, ale netradièního prvku, jako je výsek nebo grafický prvek, který lidi povzbudí k uchování takové kartièky.

11 Tvorba marketingových materiálù (pokraèování) Bro ury Firemní brožury lze využít k samostatné roznášce, do direct mailu nebo v prodejně. Jejich cílem je informovat o vaší firmě a produktech. Ve většině případů již budou mít čtenáři o vaší firmě nějaké povědomí, takže máte příležitost sdělit více podrobností než v jiných marketingových materiálech. Oboustranný a vysoce kvalitní barevný tisk dnes umožňuje snadnou a rychlou výrobu brožur přímo v kanceláři. Zkontrolujte, zda je bro ura jasnì strukturovaná. U iteèné jsou výrazné nadpisy a podnadpisy. K dìlení textu vyu ijte grafiku, pøedejdete tak ztrátì zájmu ze strany ètenáøe. Pou ívejte snadno èitelný typ písma s velikostí, která se dobøe ète ze vzdálenosti lidské ruky. I kdy máte k dispozici vìtší prostor, nebuïte mnohomluvní. Dr te se hlavních bodù. Zlaté pravidlo - ménì znamená více. Pou ívejte prezentaci jako pomùcku, ne jako náhradu za sebe. Pokud má prezentace pøíliš mnoho stránek, zva te pøípravu a rozdání jednodušší verze z textového editoru, napø. MS Word. Prezentace Prezentace jsou podpůrný prostředek vašeho výkladu. Jasné a kvalitně vytištěné prezentace podporují dobrý dojem ze setkání. Neposílejte po setkání velké, grafikou nabité soubory prezentace em. Mnoho lidí preferuje ètení z papíru a kvalitní dokument má vìtší šance na pøeètení ne další z mnoha ù.

12 5. Tipy k tvorbì Hledání inspirace Kreativita nemusí být zdaleka drahá. Pokud máte za to, že k přípravě loga nebo šablony dokumentů potřebujete nějakého odborníka, můžete vyzkoušet šikovného studenta se zájmem o grafiku. Umělecké školy vás mohou zkontaktovat s nadšenými tvůrci, kteří přivítají příležitost k získání dalších zkušeností. Pokud potřebujete nějaké fotografie a nemůžete si dovolit profesionála, obraťte se na místní fotografický kroužek. Projděte si rovněž nabídku on-line fotogalerií, které nabízí existující fotografie za nízké poplatky. Další variantou je oslovení PR oddělení firmy, jejíž snímky by se vám hodily. Závìreèná rada zní: Pøedstavte si, e stojíte pøímo pøed zákazníkem a máte jej pøesvìdèit v osobním rozhovoru. To je èasto ta nejlepší cesta k nasmìrování inspirace pøi tvorbì marketingových materiálù. Kompozice pùsobivého textu Dejte tomu punc " jedineènosti. " Nadpis a hlavní èást Nadpisy musí být jednoduché, krátké a věcné. Hotový výtvor musí projít testem tří sekund. Pokud čtenář obsah během této doby nepochopí, začněte znovu od začátku. Vždy mějte na zřeteli emocionální úhel pohledu, protože ten často vede k nejúčinnější propagaci. Pamatujte, že prodáváte lidem a přemýšlejte o tom, co z toho budou mít. Nezapomínejte formulovat nadpisy jako příležitosti ("Velikost jakou potřebujete. ) nebo se dotknout obecného problému ("Proč v obchodech schází zrovna vaše velikost? ). Začátek musí být dominantní, jak z hlediska prostoru, tak i použití barev. Textová èást a výzva k akci Vytváøejte jednoduché, krátké a vìcné n adpisy. Právě jste něco slíbili; teď je to potřeba dotáhnout. Stále si před sebou představujte svého zákazníka a vysvětlete mu, jaký jedinečný užitek mu z vašich produktů nebo služeb plyne. Co by měl nyní udělat? Vyzýváte ho k návštěvě, telefonátu nebo prohlédnutí webu? Existuje přitom nějaké časové omezení? V této části komunikace je klíčové udržet údernost textu a nezacházet do zbytečných detailů. Snažíte se povzbudit k nákupu, ne sdělit celý životní příběh daného produktu. Přiměřené množství textu udržíte, když doplňkovou textovou část plně podřídíte hlavnímu sdělení, a to jak z hlediska prostoru, tak i barev. Text nesmí v žádném případě svádět k přeskakování, čtenář se musí k informacím dostat ve správném pořadí.

13 Tipy k tvorbì (pokraèování) Pár bodù k direct mailu Ve snaze o maximální kreativitu se snadno zapomene na nìkteré základní principy. Zkontrolujte si podle následujících bodù, zda je vaše práce nejen zajímavá, ale také praktická. Co bude váš direct mail obsahovat? Vejde se to do standardního obalu èi do obálky? 1. Obsah Vejde se všechno, co chcete poslat, do standardní obálky? Vyzkoušejte různé i méně obvyklé papíry (zkontrolujte, zda jsou určeny pro laserovou tiskárnu). Pamatujte, že čím těžší je zásilka, tím vyšší jsou náklady na poštovné. 2. Zpracování Budete používat obálky s okénkem, lepit na ně štítky, nebo je celé potiskovat? Budete plnit obálky ručně sami? U větších množství se vyplatí zadat obálkování specializované firmě, k tomu je ale potřeba přizpůsobit volbu obálky i obsahu. 3. Písmo Je použitý typ písma dobře a snadno čitelný a neodvádí pozornost od vlastního sdělení? 4. Obálka Umístěte na vnější stranu výrazné sdělení, třeba otázku. Vyzkoušejte neobvyklé obálky, text a barvy. 5. Dopis Měl by vypadat jako normální dopis. Možná to zní samozřejmě, ale často tak nevypadá. Měl by začít krátkou větou, možná pokračováním sdělení na obálce. Pište jej v první osobě a podepište existující osobu. Lidé komunikují s lidmi. Noticka "P.S." funguje! Často je to to první, co si lidé přečtou.

14 6. Pravidla a regulace marketingové komunikace Pøed odesláním nebo vystavením jakéhokoliv tištìného materiálu se ujistìte, e odpovídá platné legislativì. Direct marketing a reklama jsou regulovány dobrovolnými kodexy a zákony, jejichž cílem je zajistit férovou, etickou a poctivou reklamu. Podléhají rovněž zákonům o ochraně osobních údajů, které občanům zaručují právo vědět, kdo je oslovuje a jak bude s informacemi o nich nakládáno. Dobrovolné kodexy a zákony se v jednotlivých zemích liší a pravidelně se aktualizují. Podrobnější informace získáte například na nebo na Nìkolik bodù k regulaci 1. Zeptejte se sami sebe, zda by se vaše marketingové materiály nedaly oznaèit za: - urážlivé - pomlouvačné - nepravdivé nebo zavádějící - propagující nekalou soutěž - okopírované 2. Projdìte si autorská práva. Máte platné smlouvy pro použití obrázků nebo textů ve vašich tištěných materiálech? Máte smlouvy sjednané pro tento způsob využití? Zajistili jste si souhlas s použitím citací nebo ochranných značek obsažených v tištěném materiálu? 3. Zva te implikace zákona o ochranì údajù. Vyjádřili jste jasně, kdo jste a jak budete zacházet s informacemi získanými od zákazníků? Máte souhlas se zasíláním el. pošty adresátům? Umožňujete zákazníkům "odhlášení" zasílání dalších informací od vás nebo třetích stran? 4. Na závìr... Prošli jste si zákonné a odborné profesní požadavky na komunikaci připravené marketingovými a reklamními asociacemi?

15 7. U iteèné kontakty Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ) ADMAZ je profesním sdružením firem podnikajících v direct marketingu a zásilkovém obchodu. Je členem Rady pro reklamu, Evropské asociace zásilkového obchodu (EMOTA) a Federace evropských direct marketingových agentur (FEDMA). Asociace komunikaè ních agentur (AKA) Posláním AKA je péče o zvyšování kvality komerčních komunikací, zejména reklamy v České republice, a to v souladu s vývojem komerčních komunikací v Evropě. Asociace èeských reklamních agentur a marketingové komunikace ( AÈ RA MK) Cílem činnosti asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace. AČRA MK poskytuje odborné informace, poradenské služby a vyvíjí činnost k prosazování příznivé image reklamy. Point of Purchase Advertising International (POPAI) POPAI pomáhá svým členům efektivně využívat reklamu v místě prodeje. Slouží jako jedinečný zdroj informací a novinek o P.O.P. oboru, realizuje výzkumy trhu zaměřené na efektivitu POP a nabízí odborné a vzdělávací akce. Rada pro reklamu (RPR) RPR byla založena zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy k dosažení čestné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území České republiky.

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o.

Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o. I. Reklama 1. Využíváte některou podobu z těchto druhů reklamy? - tištěná a vysílaná, nápisy na obalech, letáčky, balení,

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 TISK a LOGISTIKA 10 1 ADRESNÁ DISTRIBUCE Zajistíme adresnou distribuci listovních zásilek, klientských časopisů, obálek, katalogů: - do

Více

Segmenty zákazníků Status 2012

Segmenty zákazníků Status 2012 Marketing v praxi Kdo je váš zákazník? Zamyslete se nad tím, kdo je váš zákazník? Jaké chcete mít zákazníky? Kterou skupinu zákazníků můžete lehce a s rozumnými náklady získat? Jakým způsobem můžete konkrétní

Více

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem 14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem Bez znalostí a informací se podnikatelé a firmy často pouštějí do mnoha marketingových činností. Ty jim nakonec více škodí, než

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Direct mail v digitální době? Nesmysl! Anebo to dává smysl?

Direct mail v digitální době? Nesmysl! Anebo to dává smysl? Direct mail v digitální době? Nesmysl! Anebo to dává smysl? Reference 9 let konferencí Den direct marketingu Hosté mimo jiné Drayton Bird, Daniel Morel, Steve Harrison 10 let Direkt, časopis pro direct

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

grafické portfolio rebel art

grafické portfolio rebel art grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

O PORTÁLU OCTAVIACLUB.CZ

O PORTÁLU OCTAVIACLUB.CZ REKLAMA NA SPRÁVNÉ ADRESE.............................................................................. Propagujte své zboží a služby na správném místě. U nás budete vidět. Octavia Club je ideální místo

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Checklist: Než rozešlete e-mailing

Checklist: Než rozešlete e-mailing Checklist: Než rozešlete e-mailing Prosinec 2009 Spam Máte v e-mailingu odkaz na odhlášení a nastavení preferencí pro klienty? Je odhlášení skutečně jednoduché? Zasíláte kampaň na aktivní e-mailové adresy?

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG VIZUÁLNÍ IDENTITA FIRMY

NABÍDKOVÝ KATALOG VIZUÁLNÍ IDENTITA FIRMY NABÍDKOVÝ KATALOG VIZUÁLNÍ IDENTITA FIRMY Platný od 1. 1. 2017 Specializujeme se na kompletní tvorbu vizuálních identit společností. Identita vždy musí reflektovat hodnoty dané společnosti a právě díky

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...2 Aktualizace kariérních stránek...2 Implementace ATS... 2 Výroba sady reklamních bannerů...2

Více

POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2016

POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2016 POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2016 POPAI CENTRAL EUROPE pořádá soutěž POPAI STUDENT AWARD, která je zaměřena na podporu a rozvoj spolupráce se zástupci a studenty středních a vysokých odborných a uměleckých

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven Virtuální kolega Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz a návrh implementace jeho nabídky: do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven a jako nová služba pro návštěvníky knihoven na

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka

Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka Březen, 2007 Přezkoumání 01 30.03.2007 Spokojenost zákazníka Spokojený zákazník je velmi důležitým základem pro další rozvoj: Spokojený zákazník

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více