Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov"

Transkript

1 Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001oryn MUVRX001ORYN Č.j. : MUVR 3874/2008 Sp.Zn. : SPIS 794/2008/VAŽP40 7 Vyřizuje : Slívová Svatava Tel. : Fax : Datum : Petr Košec ( nar ) Ahepjukova 2798/ Ostrava Moravská Ostrava R O Z H O D N U T Í Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne žádost Petra Košece, trvale bytem Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží, přípojky vody a elektřiny, žumpy, vsakovací jímky a manipulačních ploch na pozemku parc. č. 350/28, 430/1 a 351/1 v kat. území Horní Datyně a dne podal stavebník Petr Košec, Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava žádost o stavební povolení na realizaci rodinného domu s garáží, žumpy, vsakovací jímky a sjezdu na místní komunikaci na parc.č. 350/28 a 430/1 v k.ú. Horní Datyně. Vzhledem k tomu, že jsou podmínky v území jednoznačné a pro území byl schválen územní plán, stavební úřad dle 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ) a dle 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) spojil územní a stavební řízení. A: Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), posoudil žádost podle ustanovení 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu, přípojky vody a elektřiny, žumpy, vsakovací jímky a manipulačních ploch na pozemku parc. č. 350/28, 430/1 a 351/1 v k.ú. Horní Datyně Petru Košecovi ( nar. 1965), trvale bytem Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava.

2 B: Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), přezkoumal žádost podle ustanovení 111 stavebního zákona a na základě tohoto přezkumu v souladu se zněním 115 stavebního zákona povoluje stavbu rodinného domu ( půdorys ve tvaru L max. rozměr 19,25 x 13,25m, výška 5,1 m, zastavěná plocha 205m²), žumpy, vsakovací jímky a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc.č. 350/28 v k.ú. Horní Datyně Petru Košecovi ( nar. 1965), trvale bytem Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava stavba obsahuje: rodinný dům nepodsklepený, přízemní bez obytného podkroví, 1 b.j. 1. NP zádveří, předsíň, WC, chodba, technická místnost, spíž, obytná kuchyň, koupelna, 2 x ložnice, dvojgaráž, terasa žumpa objem 10 m³ vsakovací jímka objem 17,5 m³ sjezd Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část r ozhodnutí vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výr oková část r ozhodnutí o umístění stavby. A: Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu půdorysu ve tvaru L o max. rozměrech 119,25 x 13,25 m, zastavěná plocha 205 m², výška 5,1 m bude umístěna na parc.č. st. 350/28 v k.ú. Horní Datyně ve vzdálenosti 9,0 m od společné hranice s parc.č. 350/27 v k.ú. Horní Datyně a 23,0 m od společné hranice s parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně( t..j. místní komunikace ul. V Údolí), tak jak je zakresleno na připojené situaci v.č. 1 z 05/2008, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezuje pozemek parc. č.350/28 v k.ú Horní Datyně o výměře cca 900 m² jako pozemek stavební. 3. Rodinný dům bude nepodsklepený, přízemní bez obytného podkroví, zastřešený sedlovou střechou a kombinovanou orientací hřebene orientací hřebene SV JZ a JV SZ se stejnou výškou hřebene. Výška hřebene rodinného domu bude 5,1 m. Rodinný dům bude opatřen okapními žlaby a svody. 4. Přípojka vody (délka cca 32,0m) bude na stavební parcelu 350/28 v k.ú. Horní Datyně přivedena z hlavního řadu umístěného na parc.č. 351/1 v k.ú Horní Datyně v souladu s podmínkami správců sítí. ( Souhlasy vlastníků pozemků parc.č. 430/1 a 351/1 v k.ú Horní Datyně doloženy). 5. Přípojka elektro ( délka cca 8,0 m) bude na stavební parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně přivedena ze sloupu ČEZ Distribuce, a.s. umístěného na parc.č. 351/1 v k.ú Horní Datyně podzemním kabelovým vedením přes parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně do elektroměru umístěného v pilíři. 2

3 6. Vytápění rodinného domu bude kombinovaně krbem a elektrickým kotlem. 7. Odpadní vody budou svedeny do žumpy o objemu 10,0 m³ umístěné na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně před jihovýchodní stěnou rodinného domu ve vzdálenosti 10,0 m od společné hranice s parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně ( místní komunikace ul. V Údolí) 8. Veškeré povrchové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně tak, že budou odvedeny do vsakovací jímky o objemu 17,5 m³ umístěné v jižním rohu parcely. Dešťové vody nesmí podmáčet sousední pozemky a stavby na nich. 9. U rodinného domu bude vyhrazen prostor pro umístění nádoby na odpad. 10. Příjezd ke stavbě bude z místní komunikace ul. V Údolí, parc.č. 5430/1 v k.ú. Horní Datyně vybudováním sjezdu na základě Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, Městského úřadu Vratimov, odboru investic a údržby obecního majetku č.j. MUVR 3289/2008 ze dne Manipulační plochy příjezd ke garáži a přístupový chodník k rodinnému domu o výměře cca 150 m² budou umístěny na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně. 12. Při realizaci stavby budou respektována a dodržena stanoviska a podmínky správců inženýrských sítí: Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. Stanovisko k umístění: Při realizaci stavby na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně nnedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Stavbou přípojek inženýrských sítí k navrženému objektu je nutné respektovat naše zařízení. Před zahájením stavby je nutno požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Místek, tel.č ) Podmínky týkající se přípravy stavby: a) na základě vytýčení bude v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí ( umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, vodoměrné šachty apod. ), stejně jako výsadba trvalých porostů umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma bude provedeno rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m b) u zpevněných ploch v místech kolize řešených úprav a vedení vodovodu SmVaK Ostrava, a.s.bude v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky c) obrubníky zpevněných ploch budou osazeny min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava, a.s. d) při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň min. krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN e) Při křížení a souběhu bude dodržena svislá vzdálenost dle ČSN f) křížení bude v PD navrženo kolmo, max. pod úhlem 45º, nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí a vodárenských šachet g) v místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky s přesahem 1 m od krajů potrubí oboustranně h) v případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou i) technická dokumentace bude předložena k odsouhlasení Podmínky pro připojení na vodovod: a) objekt je možno připojit na vodovod PVC DN 80 v majetku SmVaK Ostrava, a.s. 3

4 b) připojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO. c) materiál vodovodní přípojky bude HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm d) vodoměrná sestava bude vytvořena pomocí kulového kohoutu přímého nebo rovného bez odvodnění před vodoměrem ( dodá SmVaK Ostrava, a.s.) a kulového kohoutu přímého s odvodňovacím ventilem za vodoměrem. Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku. Vodoměrnou sestavu nutno umístit za prostupem přípojky obvodovou zdí objektu ( nejdále2,0 m od obvodového zdiva budovy, na přístupném, suchém a větraném místě nejméně 0,2 m a nejvíce 1,2 m nad podlahou a nejméně 0,2 m od bočního zdiva. Vodoměr nutno zabezpečit proti mrazu. u vodoměrné sestavy nutno respektovat náběhové délky vodoměru dané výrobcem. e) hloubka uložení vodovodní přípojky bude min. 1, 2 m. Lože pod potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubím v tloušťce min. 0,10 m s obsypem potrubí v tloušťce 0,30 m nad vrchol potrubí. Potrubí bude zasypáno přímo výkopkem. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší množství ostrohranných zrn. Sklon vodovodní přípojky bude min. 3, aby potrubí bylo vždy odvzdušněné. Vodovodní přípojka bude opatřena integrovaným vodičem s tím, že u navrtávacího pasu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL 6 ( žlutá) s izolovaným vodičem CY 1,5 mm², který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy. Spojení vodičů bude izolováno pomocí samovulkanizační pásky v šířce 25 mm. Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. f) při zpracování TD vodovodní přípojky budou respektovány Všeobecné podmínky pro napojení na vodovod. g) v rámci zpracování TD je nutno požádat o vytýčení vodovodního potrubí středisko vodovodních sítí Místek tel h) Přesné místo napojení a další podmínky určí pracovníci střediska vodovodních sítí Frýdek Místek, tel i) PD bude předložena k posouzení. Stanovisko SmVaK Ostrava, a.s. k realizační PD je podmínkou připojení na vodovod v majetku SmVaK Ostrava, a.s. Podmínky týkající s realizace stavby: a) při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení ve správě SmVaK Ostrava, a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit podmínky b) před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení zařízení, s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět c) zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení SmVaK Ostrava,a.s. v případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. d) v rozsahu ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. e) při úpravě terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň mim. krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN Veškeré poklopy armatur ( šoupátkové, hydrantové) budou upraveny do nivelety konečných úprav terénu. f) celková konstrukční vrstva nových zpevněných plochv místech kolize s vodovodem ( včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm. g) obrubníky zpevněných ploch budou osazeny min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava, a.s. h) před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. bez této kontroly nesouhlasí SmVaK Ostrava,a.s. se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasí SmVaK Ostrava, a.s. s udělením kolaudačního souhlasu 4

5 i) v případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou j) po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě ( šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) k) případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava, a.s. s nepřetržitou službou ( tel l) geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv bude předáno oddělení GIS na e mailovou adresu Vodovodní přípojka: Předložená dokumentace řeší zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům. V PD je řešeno napojení přípojky na vodovod DN 80 PVC, délka přípojky je 31,0 m, materiál PE d 32. Vodoměrná sestava bude umístěna v garáži cca 1,0 m od obvodové zdi. Připomínky k předložené TD: a) materiál vodovodní přípojky bude HDPE 100, SDR 11, PN 16 d 32x3 s vnějším ochranným pláštěm b) vodoměrná sestava bude vytvořena pomocí kulového kohoutu přímého nebo rohového bez odvodnění před vodoměrem ( dodá SmVaK Ostrava, a.s.) a kulovoho kohoutu přímého s odvodňovacím ventilem za vodoměrem. Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku Podmínky pro připojení na kanalizaci: Splašková kanalizace z výše uvedeného rodinného domu bude svedena do žumpy a dešťová kanalizace do vsakovací jímky umístěné na pozemku investora. ČEZ Distribuce, a.s. Při realizaci stavby na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně dojde ke styku křížením nebo souběhem, přiblížením se zařízením distribuční soustavy nadzemní vedení NN 0,4 kv a podzemní vedení NN 0,4 kv, která jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména ČSN ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s realizací stavby za těchto podmínek: Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb, příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá stavebník za škodu jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí stavebník sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní níže uvedené podmínky: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení: Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany a) u napětí nad 1 kv a do 35kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m, ( resp. 10 m i zařízení postaveného do ), pro vodiče s izolací základní 2,0 m, pro závěsná kabelová vedení 1,0 m b) u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m, ( resp. 15 m u zařízení postaveného do V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. 8 a 9 zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob 5

6 d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením e) vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb. Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat: a) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2,0m ( dle ČSN EN ) b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. vedení f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN g) pokud není možné dodržet body a) d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení ( zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m 2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46 odst. 5 Zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. 8 a 10 zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. V ochranném pásmu podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na 6

7 odchylky od výkresové dokumentace ( vytyčování podzemních sítí provádí ČEZ Distribuční služby p. Volný Karel, tel ) b) výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond ručně může být tato vzdálenost snížena na 0,5m c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN ( zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN , ČSN EN , 2, ČSN , ČSN a ČSN e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození g) je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu ( příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusaná, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. j) bez předchozího souhlasu je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad kabelem k) každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru na zákaznickou linku nebo poruchovou linku nebo l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru m)po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce ne svém zařízení nebude ČZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno v souladu s 93 Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. Stanovisko k žádosti o připojení : Požadavku pro zřízení odběrného místa na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně V Údolí lze vyhovět za následujících podmínek: Bude nutné následujícím způsobem připojit odběrné místo na zařízení distribuční soustavy napojení bude provedeno kabelem AYKY4x16 do HDS v hranici pozemku. Elektrickou přípojku do 50 m provede na své náklady provozovatel. Elektrická přípojka zůstane v majetku provozovatele. Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN, Pravidly provozování distribuční soustavy, Připojovacími podmínkami provozovatele DS a podmínkami dodávky elektřiny. Následující úpravy si zajistí žadatel sám na své náklady. Přípojka bude provedena zemním kabelovým vedením do HDS v hranici pozemku, elektroměrný rozváděč si zrealizuje odběratel na své náklady. Typ měřícího zařízení : přímé NN Jako jistič před elektroměrem bude použit s vypínací charakteristikou B podle technické normy ČSN EN s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu ( např. zvláštní barva ovládací páčky). Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby nebylo možno žádný z pólů odděleně vypnout. Odběratel bude moci provozovat spotřebiče v požadovaném rozsahu přímotopné topení 7,0 kw 7

8 příprava pokrmů 7,5 kw myčka, pračka 2,0 kw osvětlení 1,0 kw ostatní spotřebiče 4,0 kw drobná elektronika 0,5 kw jistič před elektroměrem ( rezervovaný příkon ): 3 x 20,0 A kategorie zákazníka : D Žadatel je povinen podle zákona 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistí, aby odběrné zařízení připojené na distribuční soustavu provozovatele bylo vybaveno dostupnými technickými prostředky omezujícími vliv zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny ostatním zákazníkům, a aby neovlivňovalo funkci řídící, měřící a zabezpečovací techniky a činnost systému hromadného dálkového ovládání. Stavebník je povinen chránit své spotřebiče citlivé na přepětí dostupnými stupni přepěťových ochran. Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Při realizaci nedojde ke střetu se sítí elektronických situací Telefónica 02 Czech Republic, a.s Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací Telefónica 02, Czech Republic, a.s.. ( dále SEK) a) při činnostech v blízkosti NVSEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení. ( např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.) Manipulační a skladové plochy budou zřízeny v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Hořlavé látky budou skladovány min. 3 m od trasy NVSEK b) výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení jejich stability. Pomocná zařízení ( patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací sestavy, apod), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna c) při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí. Potřebná změna bude projednána se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 CR, a.s. pověřená ochranou sítě. d) V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, bude kontaktováno pracoviště ochrany sítě Radim Koňař tel e) Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně ohlášeno Poruchové službě Telefónica 02 CR, a.s. na tel Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pro zajištění ochrany vod ochrany vod ve smyslu 18, odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, stanoví podmínky, za kterých je stavební záměr možný z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona : a) realizací záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod b) veškerá případná manipulace s vodám závaznými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami c) realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě d) odpadní vody z objektu budou svedeny do bezodtokové žumpy e) žumpa musí být provedena s přihlédnutím k ČSN f) Dno i stěny žumpy musí být vodotěsné, materiál konstrukce žumpy musí být bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům odpadních vod v žumpě g) Poklop musí být zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou h) Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody v žumpě musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány v souladu s požadavky na ochranu životního 8

9 prostředí i) Žumpa musí být pravidelně vyprazdňována a bude vedena průkazná evidence( v provozním deníku žumpy) o množství odvezených vod ze žumpy a toto množství bude srovnáváno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti j) Provozní deník musí být veden tak, aby mohl být předložen vodoprávnímu úřadu ke kontrole k) Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních recipientů a odvodňovacích příkopů l) Odpadní vody ze budou po vybudování a kolaudačním souhlasu kanalizace odvádějící odpadní vody na městskou ČOV neprodleně svedeny do této kanalizace a žumpa bude zrušena m) Srážkové vody musí být likvidovány tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí a stavebnímu úřadu bude prokázáno, že v dané lokalitě je možné srážkové vody z plánovaného záměru zneškodnit vsakováním 13. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydal v souladu s ustanovením 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu závazné stanovisko, kterým udělil souhlas dle 9 odst. 6 zákona o ochraně půdního fondu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu 0,04ha pro stavbu rodinného domu a zpevněných ploch na p.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně a současně určil podmínky pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu: a) na pozemku p.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně bude v místě stavby provedena skrývka ornice a ta bude využita k úpravě zbývající části pozemku b) za trvalý zábor zemědělské půdy výše uvedenou stavbou v souladu s ust. 11 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nebude předepsán odvod 14. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydal v souladu s ustanovením 14. odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ( dále jen lesní zákon) stanovisko k umístění stavby do 50 m od okraje lesa. Účelem řízení je stanovení předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Vzhledem ke skutečnosti, že realizací stavby nedojde k poškození lesa, rozhodl MMO OOŽP tak jak je uvedeno. 15. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pro zajištění ochrany vod ochrany vod ve smyslu 18, odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, stanoví podmínky, za kterých je stavební záměr možný z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona : a) realizací záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod b) veškerá případná manipulace s vodám závaznými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami c) realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě d) vodovodní přípojka bude provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečistění vody ve vodovodu. e) srážkové vody musí být likvidovány tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí a stavebnímu úřadu bude prokázáno, že v dané lokalitě je možné srážkové vody z plánovaného záměru zneškodnit vsakováním f) splaškové vody z rodinného domu budou svedeny do bezodtokové žumpy, která musí být řešena s přihlédnutím k ČSN , nesmí se opatřit odtokem ani přelivem a musí být umístěna tak, aby k ní byl přístup nebo příjezd za účelem jejího vyprázdnění s přihlédnutím k hygienickým a estetickým požadavkům g) dno i stěny žumpy musí být vodotěsné, materiál konstrukce žumpy musí být bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 9

10 odpadních vod v žumpě h) poklop musí být zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou i) v žumpě bude osazena signalizace max. přípustné hladiny odpadních vod j) všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody v žumpě musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí k) žumpa musí být pravidelně vyprazdňována a bude vedena průkazná evidence( v provozním deníku žumpy) o množství odvezených vod ze žumpy a toto množství bude srovnáváno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti l) provozní deník musí být veden tak, aby mohl být předložen vodoprávnímu úřadu ke kontrole m) odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních recipientů a odvodňovacích příkopů n) odpadní vody ze budou po vybudování a kolaudačním souhlasu kanalizace odvádějící odpadní vody na městskou ČOV neprodleně svedeny do této kanalizace a žumpa bude zrušena 16. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek: a) vodovodní a zemní kabelová elektropřípojka přes místní komunikaci ul V Údolí bude provedena protlakem, popř. překopem b) dotčená plocha bude po ukončení prací uvedena do původního stavu. V případě propadu zeminy po zásypu bude tato závada odstraněna neodkladně. Dále se ukládá bezplatná udržovací povinnost žadatele po dobu 36 měsíců od ukončení prací a to bez předchozí výzvy na základě jeho vlastní kontroly c) začátek a ukončení prací oznámí žadatel Městskému úřadu Vratimov, odboru investic a údržby obecního majetku a společně provedou kontrolu dle bodu b) d) pro danou lokalitu si žadatel vyžádá vyjádření správců sítí e) během stavby je žadatel povinen řídit se podmínkami pro hloubku a uložení inženýrských sítí, dle závazné normy ČSN prostorové uspořádání sítí technického vybavení 17. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou autorizovanou osobou. Kopie dokladu o způsobilosti projektanta ( autorizace) bude doložena k projektové dokumentaci. 18. S ohledem na výsledky průzkumu měření radonu pozemek s nízkým radonovým indexem není nutné provádět protiradonová opatření. 19. Stavby uvedené v tomto územním rozhodnutí je možno realizovat takto: rodinný dům zastavěná plocha 205 m² na základě stavebního povolení. Stavba. žumpy, vsakovací jímky a sjezdu z místní komunikace na základě ohlášení. S ohledem na skutečnost že se jedná o spojené územní a stavební řízení, bylo přistoupeno k těmto stavbám jako jednomu celku a v režimu stavebního řízení budou projednány i žumpa, vsakovací jímka a sjezd. Přípojka vody a elektřiny a manipulační plochy mohou být realizovány na základě tohoto právomocného územního rozhodnutí. B: Pro realizaci stavby se stanoví následující podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006Sb. a 262/2006Sb. týkající se bezpečnosti práce a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a příslušné technické normy. 10

11 4. Práce na stavbě, při kterých by hluk přesahoval 50 db, nesmí být prováděny v době od 21 do 7 hod. 5. Vozidla vyjíždějící ze staveniště nesmí znečišťovat místní komunikaci. 6. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu k oznámení o zahájení užívání stavby. 7. Stavba bude v souladu s ustanovením 160 odst. 1 stavebního zákona prováděna stavebním podnikatelem Ing. Radim Bokaj, Hegerova 50/15, Ostrava Nová Bělá, IČ: , který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 8. Před vlastním zahájením stavby jsou stavebníci dále povinni oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 9. Na základě výzvy stavebníků bude provedena 1. kontrolní prohlídka stavby ve fázi po dokončení základové desky, kde bude zkontrolováno založení stavby s vazbou na vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami ( protokol o vytýčení stavby bude v kopii doložen stavebnímu úřadu). 2. kontrolní prohlídka po provedení hrubé stavby a 3. kontrolní prohlídka bude zároveň závěrečnou kontrolní prohlídkou na základě oznámení stavebníků o užívání stavby. 10. Před zahájením užívání stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. K závěrečné kontrolní prohlídce budou stavebnímu úřadu doložena prohlášení o shodě na vodoinstalační materiál použitý k domovním rozvodům, který musí být z materiálů certifikovaných ze zdravotního hlediska jako materiál vhodný pro styk s pitnou vodou a dále je nutno prokázat, že stavebními úpravami nebyla ovlivněna zpětně kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu. 11. K závěrečné kontrolní prohlídce mimo již specifikované doklady doloží stavebníci kopie dokladů: elektrorevizní zprávu, revizní zprávu komína, revizi hromosvodu, zápisy o tlakových zkouškách vnitřních instalačních rozvodů, doklad o nepropustnosti žumpy, geometrický plán apod. 12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do oznámení záměru započít s užíváním stavby. 13. Stavba bude dokončena do Stavbu lze užívat dle 120 stavebního zákona jen na základě oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky. O d ů v o d n ě n í p r o v ý r o k A: i B: Dne podal Petr Košec žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu, žumpy, vsakovací jímky, manipulačních ploch, přípojky vody a elektřiny na pozemku parc.č. 350/28, 430/1 a 351/1 v k.ú Horní Datyně. V době, kdy žadatel podával žádost o umístění staveb zároveň konzultoval se stavebním úřadem projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která byla již zcela vypracována, byly shromážděny veškeré podklady a stanoviska a z tohoto důvodu stavebník dne podal žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, žumpy a vsakovací jímky. Vzhledem k tomu, že podmínky v území jsou jednoznačné a pro území byl schválen územní plán a byly předloženy všechny podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavební úřad ve smyslu 78 odst. 1 stavebního zákona a ve smyslu 140 správního řádu spojil územní a stavební řízení. Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne bylo zahájeno územní řízení. 11

12 Podáním žádosti o stavební povolení dne bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad opatřením č.j. MUVR 3237/2008, spis. zn. 794/2008/VAŽP ze dne oznámil v souladu se zněním 87 odst. 1 a ze zněním 112 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a k projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den a současně upozornil, že v souladu se zněním 89 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání mohou být uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti. O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. Správní úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který nabyl účinnosti od (dále je správní řád ) dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Lhůta byla určena do 3 dnů od obdržení usnesení. Této možnosti žádný účastník řízení nevyužil. Okruh účastníků řízení územního řízení byl stanoven na základě 85 stavebního zákona a byli jimi hlavní účastníci řízení Petr Košec žadatel a Město Vratimov, vedlejší účastníci řízení vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna parc. č. 430/1 v k.ú Horní Datyně a nejsou stavebníky Město Vratimov a vlastníci pozemku parc.č. 351/1 v k.ú Horní Datyně Daniel Dančevský, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, může li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno parc.č. 350/27 v k.ú Horní Datyně Robert Segeťa a Ing. Jitka Štefková, parc.č. 350/1, 349/1 a 349/3 v k.ú. Horní Datyně Petr Vavřík, Dana Vavříková, Jaromír Vavřík a Kamila Sterculová a správci sítí, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni. Hlavním účastníkům bylo oznámení o zahájení územního řízení zasláno dle 87 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou a vedlejším účastníkům řízení dle 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s 25 správního řádu. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu se zněním 109 stavebního zákona a byli jimi hlavní účastníci řízení Petr Košec stavebník, vedlejší účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, může li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně Město Vratimov, parc.č. 350/1, 349/1 a 349 /3 v k.ú. Horní Datyně Petr Vavřík, Dana Vavříková,Jaromír Vavřík a Kamila Sterculová a parc.č. 350/27 v k.ú Horní Datyně Robert Segeťa a Ing. Jitka Štefková a správci sítí, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni. Hlavním i vedlejším účastníkům řízení bylo oznámeno zahájení řízení ve smyslu 20 a 21 správního řádu do vlastních rukou. Umístění stavby je v souladu s územním plánem Města Vratimova, ve znění pozdějších změn. Pozemek parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně se nachází v území urbanizovaném zastavitelném, v zóně rekreačně obytné U RO a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb. a vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích. Stavebník předložil tyto souhlasy a vyjádření: Kopie katastrální mapy č. PÚ 2950/098 ze dne Ověřený souhlas Daniela Dančevského s vedením přípojek v p.č. 351/1 Horní Datyně Souhlas Obce Vratimov ze dne

13 Prohlášení Romana Otiska o provádění odborného dozoru ze dne Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č ze dne stanovisko ČEZ Distribuce,a.s. č ze dne vyjádření RWE distribuční služby, s.r.o., 2273/08/155 ze dne vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. č.j. 9773/V001237/2008/VÁ ze dne vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. č.j. 9773/V008044/2008/VÁ ze dne vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č /08/MOV/000 ze dne koordinované závazné stanovisko č 1160/2008 ze dne vyjádření MMO, odboru ochrany životního prostředí a zemědělství č. OŽP/13585/08/Ho/4 ze dne vyjádření MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku č. MUVR 3523/2008 ze dne Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci č. MUVR 3289/2008 ze dne závazné stanovisko HS MSK č. Prev 4893/KŘ 2008 ze dne hodnocení radonového indexu č.j. 2/8/2008 ze dne autorizace Romana Otiska, ČKAIT: , obor pozemní stavby projektant 2 x projektová dokumentace vč. požární bezpečnosti, vodovodní a elektropřípojky z 05/2008 Projektovou dokumentaci zpracoval: Roman Otisk, Slavíkova 1750, Ostrava Poruba P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí. Podle ust. 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok pro povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují. O s t a t n í p o u č e n í Podle ust. 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou 13

14 písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Ing. Renáta P a v l o v s k á vedoucí odboru VaŽP Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši Kč 1000, byl uhrazen Příloha : ověřený situační výkres Příloha pro žadatele po nabytí právní moci: ověřená dokumentace pro stavby vodovodní a elektropřípojky, manipulačních ploch, které možno realizovat na základě územního rozhodnutí štítek Stavba povolena ověřená dokumentace pro stavby rodinného domu, žumpy, vsak. jímky a sjezdu, které možno realizovat na základě stavebního povolení Dotčené orgány pro územní a stavební řízení: rozhodnutí územního řízení se doručuje do vlastních rukou dle 87 odst 1 stavebního zákona a oznámení stavebního řízení se doručuje do vlastních rukou dle 21 správního řádu 1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava 2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. á, Ostrava 3. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, Frýdecká853, Vratimov zde Hlavní účastníci řízení v územním řízení: rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle 87 odst.1 stavebního zákona 1. Petr Košec, Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava žadatel 2. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov 14

15 Hlavní účastníci řízení ve stavebním řízení: rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle 21 správního řádu 1. Petr Košec, Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava stavebník Vedlejší účastníci řízení v územním řízení. rozhodnutí se doručuje dle 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s 25 správního řádu 1. ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 2. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 3. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 1. máje 3, Ostrava Mariánské Hory 4. Daniel Dančevský, U Společenského domu 1041/5, Vratimov 5. Petr Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 6. Dana Vavříková, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 7. Jaromír Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 8. Kamila Sterculová, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 9. Robert Segeťa, Lumírova 536/54, Ostrava Výškovice 10. Jitka Štefková, Zborovská 2501/22, Ostrava Moravská Ostrava Vedlejší účastníci řízení ve stavebním řízení: rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle 20, 21 správního řádu 1. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov 2. ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 3. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 4. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 1. máje 3, Ostrava Mariánské Hory 5. Petr Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 6. Dana Vavříková, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 7. Jaromír Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 8. Kamila Sterculová, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 9. Robert Segeťa, Lumírova 536/54, Ostrava Výškovice 10. Jitka Štefková, Zborovská 2501/22, Ostrava Moravská Ostrava Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno:... Sejmuto: 15

16 16

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001zr7f MUVRX001ZR7F Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2793/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 16 Vyřizuje:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0010p96 MUVRX0010P96 Č.j. : MUVR 1540/2007 Sp.Zn. : SPIS 409/2007/VAŽP42 5 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001uw9z MUVRX001UW9Z Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1083/2009 Sp.Zn.: SPIS 247/2009/VAŽP42 8 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001yju5 MUVRX001YJU5 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2400/2009 Sp.Zn.: SPIS 500/2009/VAŽP42 6 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002py9x MUVRX002PY9X Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2115/2011 Sp.Zn.: SPIS 252/2011/VAŽP40 7 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/106144/2012/Mo 20187/2013/OSÚP/LEMO 22674

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/42210/2012/MAKŘ 64631/2012/ 72605 Marcela

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox002ljqi* MUPOX002LJQI Vaše zn.: ze

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Rousínov

Městský úřad Rousínov Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/07-8133/2007-1491/PJ Rousínov, dne 1. února 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Č.j.: SÚ 175/11-134/2011-Pet Mníšek pod Brdy, dne 23. března 2011 Oprávněná úřední osoba: Lenka Petříková, tel.: 318541925,

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2012/508 Číslo jednací: 2012/4382/OV/VOB/22 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn: METR_S 4338/2011 ÚPaSŘ Ze dne : 14. 9. 2011 Naše č.j.: METR 4426/2011

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1290/2009-4-S-Rozh Č.j: 1290/2009-4-S-Rozh Buchlovice, dne: 2.12.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice,

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná, Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/2834/2012/362/SU V Desné dne : 30.1.2013 Vyřizuje

Více

*mupox002pdx9* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne

*mupox002pdx9* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox002pdx9* MUPOX002PDX9 Vaše zn.: ze

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 17372/12-KLI-925/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 27.8.2012

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001abel MUVRX001ABEL Č.j. : MUVR 3761/2007 Sp.Zn. : SPIS 900/2007/VAŽP41 6 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského S00RP00JHP1R SOORXOOKCSVL Městský úřad Břeclav odbor stavebního rády a obecního živnostenského úřadu _ oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 54081/2012 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, óne 23.08.2012 Č.j: MUBR 57834/2012

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více