Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov"

Transkript

1 Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001oryn MUVRX001ORYN Č.j. : MUVR 3874/2008 Sp.Zn. : SPIS 794/2008/VAŽP40 7 Vyřizuje : Slívová Svatava Tel. : Fax : Datum : Petr Košec ( nar ) Ahepjukova 2798/ Ostrava Moravská Ostrava R O Z H O D N U T Í Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne žádost Petra Košece, trvale bytem Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží, přípojky vody a elektřiny, žumpy, vsakovací jímky a manipulačních ploch na pozemku parc. č. 350/28, 430/1 a 351/1 v kat. území Horní Datyně a dne podal stavebník Petr Košec, Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava žádost o stavební povolení na realizaci rodinného domu s garáží, žumpy, vsakovací jímky a sjezdu na místní komunikaci na parc.č. 350/28 a 430/1 v k.ú. Horní Datyně. Vzhledem k tomu, že jsou podmínky v území jednoznačné a pro území byl schválen územní plán, stavební úřad dle 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ) a dle 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) spojil územní a stavební řízení. A: Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), posoudil žádost podle ustanovení 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu, přípojky vody a elektřiny, žumpy, vsakovací jímky a manipulačních ploch na pozemku parc. č. 350/28, 430/1 a 351/1 v k.ú. Horní Datyně Petru Košecovi ( nar. 1965), trvale bytem Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava.

2 B: Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), přezkoumal žádost podle ustanovení 111 stavebního zákona a na základě tohoto přezkumu v souladu se zněním 115 stavebního zákona povoluje stavbu rodinného domu ( půdorys ve tvaru L max. rozměr 19,25 x 13,25m, výška 5,1 m, zastavěná plocha 205m²), žumpy, vsakovací jímky a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc.č. 350/28 v k.ú. Horní Datyně Petru Košecovi ( nar. 1965), trvale bytem Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava stavba obsahuje: rodinný dům nepodsklepený, přízemní bez obytného podkroví, 1 b.j. 1. NP zádveří, předsíň, WC, chodba, technická místnost, spíž, obytná kuchyň, koupelna, 2 x ložnice, dvojgaráž, terasa žumpa objem 10 m³ vsakovací jímka objem 17,5 m³ sjezd Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část r ozhodnutí vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výr oková část r ozhodnutí o umístění stavby. A: Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu půdorysu ve tvaru L o max. rozměrech 119,25 x 13,25 m, zastavěná plocha 205 m², výška 5,1 m bude umístěna na parc.č. st. 350/28 v k.ú. Horní Datyně ve vzdálenosti 9,0 m od společné hranice s parc.č. 350/27 v k.ú. Horní Datyně a 23,0 m od společné hranice s parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně( t..j. místní komunikace ul. V Údolí), tak jak je zakresleno na připojené situaci v.č. 1 z 05/2008, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezuje pozemek parc. č.350/28 v k.ú Horní Datyně o výměře cca 900 m² jako pozemek stavební. 3. Rodinný dům bude nepodsklepený, přízemní bez obytného podkroví, zastřešený sedlovou střechou a kombinovanou orientací hřebene orientací hřebene SV JZ a JV SZ se stejnou výškou hřebene. Výška hřebene rodinného domu bude 5,1 m. Rodinný dům bude opatřen okapními žlaby a svody. 4. Přípojka vody (délka cca 32,0m) bude na stavební parcelu 350/28 v k.ú. Horní Datyně přivedena z hlavního řadu umístěného na parc.č. 351/1 v k.ú Horní Datyně v souladu s podmínkami správců sítí. ( Souhlasy vlastníků pozemků parc.č. 430/1 a 351/1 v k.ú Horní Datyně doloženy). 5. Přípojka elektro ( délka cca 8,0 m) bude na stavební parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně přivedena ze sloupu ČEZ Distribuce, a.s. umístěného na parc.č. 351/1 v k.ú Horní Datyně podzemním kabelovým vedením přes parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně do elektroměru umístěného v pilíři. 2

3 6. Vytápění rodinného domu bude kombinovaně krbem a elektrickým kotlem. 7. Odpadní vody budou svedeny do žumpy o objemu 10,0 m³ umístěné na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně před jihovýchodní stěnou rodinného domu ve vzdálenosti 10,0 m od společné hranice s parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně ( místní komunikace ul. V Údolí) 8. Veškeré povrchové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně tak, že budou odvedeny do vsakovací jímky o objemu 17,5 m³ umístěné v jižním rohu parcely. Dešťové vody nesmí podmáčet sousední pozemky a stavby na nich. 9. U rodinného domu bude vyhrazen prostor pro umístění nádoby na odpad. 10. Příjezd ke stavbě bude z místní komunikace ul. V Údolí, parc.č. 5430/1 v k.ú. Horní Datyně vybudováním sjezdu na základě Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, Městského úřadu Vratimov, odboru investic a údržby obecního majetku č.j. MUVR 3289/2008 ze dne Manipulační plochy příjezd ke garáži a přístupový chodník k rodinnému domu o výměře cca 150 m² budou umístěny na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně. 12. Při realizaci stavby budou respektována a dodržena stanoviska a podmínky správců inženýrských sítí: Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. Stanovisko k umístění: Při realizaci stavby na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně nnedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Stavbou přípojek inženýrských sítí k navrženému objektu je nutné respektovat naše zařízení. Před zahájením stavby je nutno požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Místek, tel.č ) Podmínky týkající se přípravy stavby: a) na základě vytýčení bude v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí ( umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, vodoměrné šachty apod. ), stejně jako výsadba trvalých porostů umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma bude provedeno rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m b) u zpevněných ploch v místech kolize řešených úprav a vedení vodovodu SmVaK Ostrava, a.s.bude v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky c) obrubníky zpevněných ploch budou osazeny min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava, a.s. d) při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň min. krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN e) Při křížení a souběhu bude dodržena svislá vzdálenost dle ČSN f) křížení bude v PD navrženo kolmo, max. pod úhlem 45º, nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí a vodárenských šachet g) v místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky s přesahem 1 m od krajů potrubí oboustranně h) v případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou i) technická dokumentace bude předložena k odsouhlasení Podmínky pro připojení na vodovod: a) objekt je možno připojit na vodovod PVC DN 80 v majetku SmVaK Ostrava, a.s. 3

4 b) připojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO. c) materiál vodovodní přípojky bude HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm d) vodoměrná sestava bude vytvořena pomocí kulového kohoutu přímého nebo rovného bez odvodnění před vodoměrem ( dodá SmVaK Ostrava, a.s.) a kulového kohoutu přímého s odvodňovacím ventilem za vodoměrem. Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku. Vodoměrnou sestavu nutno umístit za prostupem přípojky obvodovou zdí objektu ( nejdále2,0 m od obvodového zdiva budovy, na přístupném, suchém a větraném místě nejméně 0,2 m a nejvíce 1,2 m nad podlahou a nejméně 0,2 m od bočního zdiva. Vodoměr nutno zabezpečit proti mrazu. u vodoměrné sestavy nutno respektovat náběhové délky vodoměru dané výrobcem. e) hloubka uložení vodovodní přípojky bude min. 1, 2 m. Lože pod potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubím v tloušťce min. 0,10 m s obsypem potrubí v tloušťce 0,30 m nad vrchol potrubí. Potrubí bude zasypáno přímo výkopkem. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší množství ostrohranných zrn. Sklon vodovodní přípojky bude min. 3, aby potrubí bylo vždy odvzdušněné. Vodovodní přípojka bude opatřena integrovaným vodičem s tím, že u navrtávacího pasu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL 6 ( žlutá) s izolovaným vodičem CY 1,5 mm², který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy. Spojení vodičů bude izolováno pomocí samovulkanizační pásky v šířce 25 mm. Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. f) při zpracování TD vodovodní přípojky budou respektovány Všeobecné podmínky pro napojení na vodovod. g) v rámci zpracování TD je nutno požádat o vytýčení vodovodního potrubí středisko vodovodních sítí Místek tel h) Přesné místo napojení a další podmínky určí pracovníci střediska vodovodních sítí Frýdek Místek, tel i) PD bude předložena k posouzení. Stanovisko SmVaK Ostrava, a.s. k realizační PD je podmínkou připojení na vodovod v majetku SmVaK Ostrava, a.s. Podmínky týkající s realizace stavby: a) při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení ve správě SmVaK Ostrava, a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit podmínky b) před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení zařízení, s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět c) zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení SmVaK Ostrava,a.s. v případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. d) v rozsahu ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. e) při úpravě terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň mim. krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN Veškeré poklopy armatur ( šoupátkové, hydrantové) budou upraveny do nivelety konečných úprav terénu. f) celková konstrukční vrstva nových zpevněných plochv místech kolize s vodovodem ( včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm. g) obrubníky zpevněných ploch budou osazeny min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava, a.s. h) před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. bez této kontroly nesouhlasí SmVaK Ostrava,a.s. se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasí SmVaK Ostrava, a.s. s udělením kolaudačního souhlasu 4

5 i) v případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou j) po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě ( šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) k) případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava, a.s. s nepřetržitou službou ( tel l) geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv bude předáno oddělení GIS na e mailovou adresu Vodovodní přípojka: Předložená dokumentace řeší zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům. V PD je řešeno napojení přípojky na vodovod DN 80 PVC, délka přípojky je 31,0 m, materiál PE d 32. Vodoměrná sestava bude umístěna v garáži cca 1,0 m od obvodové zdi. Připomínky k předložené TD: a) materiál vodovodní přípojky bude HDPE 100, SDR 11, PN 16 d 32x3 s vnějším ochranným pláštěm b) vodoměrná sestava bude vytvořena pomocí kulového kohoutu přímého nebo rohového bez odvodnění před vodoměrem ( dodá SmVaK Ostrava, a.s.) a kulovoho kohoutu přímého s odvodňovacím ventilem za vodoměrem. Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku Podmínky pro připojení na kanalizaci: Splašková kanalizace z výše uvedeného rodinného domu bude svedena do žumpy a dešťová kanalizace do vsakovací jímky umístěné na pozemku investora. ČEZ Distribuce, a.s. Při realizaci stavby na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně dojde ke styku křížením nebo souběhem, přiblížením se zařízením distribuční soustavy nadzemní vedení NN 0,4 kv a podzemní vedení NN 0,4 kv, která jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména ČSN ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s realizací stavby za těchto podmínek: Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb, příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá stavebník za škodu jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí stavebník sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní níže uvedené podmínky: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení: Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany a) u napětí nad 1 kv a do 35kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m, ( resp. 10 m i zařízení postaveného do ), pro vodiče s izolací základní 2,0 m, pro závěsná kabelová vedení 1,0 m b) u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m, ( resp. 15 m u zařízení postaveného do V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. 8 a 9 zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob 5

6 d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením e) vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb. Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat: a) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2,0m ( dle ČSN EN ) b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. vedení f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN g) pokud není možné dodržet body a) d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení ( zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m 2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46 odst. 5 Zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. 8 a 10 zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. V ochranném pásmu podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na 6

7 odchylky od výkresové dokumentace ( vytyčování podzemních sítí provádí ČEZ Distribuční služby p. Volný Karel, tel ) b) výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond ručně může být tato vzdálenost snížena na 0,5m c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN ( zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN , ČSN EN , 2, ČSN , ČSN a ČSN e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození g) je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu ( příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusaná, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. j) bez předchozího souhlasu je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad kabelem k) každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru na zákaznickou linku nebo poruchovou linku nebo l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru m)po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce ne svém zařízení nebude ČZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno v souladu s 93 Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. Stanovisko k žádosti o připojení : Požadavku pro zřízení odběrného místa na parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně V Údolí lze vyhovět za následujících podmínek: Bude nutné následujícím způsobem připojit odběrné místo na zařízení distribuční soustavy napojení bude provedeno kabelem AYKY4x16 do HDS v hranici pozemku. Elektrickou přípojku do 50 m provede na své náklady provozovatel. Elektrická přípojka zůstane v majetku provozovatele. Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN, Pravidly provozování distribuční soustavy, Připojovacími podmínkami provozovatele DS a podmínkami dodávky elektřiny. Následující úpravy si zajistí žadatel sám na své náklady. Přípojka bude provedena zemním kabelovým vedením do HDS v hranici pozemku, elektroměrný rozváděč si zrealizuje odběratel na své náklady. Typ měřícího zařízení : přímé NN Jako jistič před elektroměrem bude použit s vypínací charakteristikou B podle technické normy ČSN EN s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu ( např. zvláštní barva ovládací páčky). Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby nebylo možno žádný z pólů odděleně vypnout. Odběratel bude moci provozovat spotřebiče v požadovaném rozsahu přímotopné topení 7,0 kw 7

8 příprava pokrmů 7,5 kw myčka, pračka 2,0 kw osvětlení 1,0 kw ostatní spotřebiče 4,0 kw drobná elektronika 0,5 kw jistič před elektroměrem ( rezervovaný příkon ): 3 x 20,0 A kategorie zákazníka : D Žadatel je povinen podle zákona 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistí, aby odběrné zařízení připojené na distribuční soustavu provozovatele bylo vybaveno dostupnými technickými prostředky omezujícími vliv zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny ostatním zákazníkům, a aby neovlivňovalo funkci řídící, měřící a zabezpečovací techniky a činnost systému hromadného dálkového ovládání. Stavebník je povinen chránit své spotřebiče citlivé na přepětí dostupnými stupni přepěťových ochran. Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Při realizaci nedojde ke střetu se sítí elektronických situací Telefónica 02 Czech Republic, a.s Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací Telefónica 02, Czech Republic, a.s.. ( dále SEK) a) při činnostech v blízkosti NVSEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení. ( např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.) Manipulační a skladové plochy budou zřízeny v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Hořlavé látky budou skladovány min. 3 m od trasy NVSEK b) výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení jejich stability. Pomocná zařízení ( patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací sestavy, apod), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna c) při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí. Potřebná změna bude projednána se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 CR, a.s. pověřená ochranou sítě. d) V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, bude kontaktováno pracoviště ochrany sítě Radim Koňař tel e) Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně ohlášeno Poruchové službě Telefónica 02 CR, a.s. na tel Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pro zajištění ochrany vod ochrany vod ve smyslu 18, odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, stanoví podmínky, za kterých je stavební záměr možný z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona : a) realizací záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod b) veškerá případná manipulace s vodám závaznými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami c) realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě d) odpadní vody z objektu budou svedeny do bezodtokové žumpy e) žumpa musí být provedena s přihlédnutím k ČSN f) Dno i stěny žumpy musí být vodotěsné, materiál konstrukce žumpy musí být bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům odpadních vod v žumpě g) Poklop musí být zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou h) Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody v žumpě musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány v souladu s požadavky na ochranu životního 8

9 prostředí i) Žumpa musí být pravidelně vyprazdňována a bude vedena průkazná evidence( v provozním deníku žumpy) o množství odvezených vod ze žumpy a toto množství bude srovnáváno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti j) Provozní deník musí být veden tak, aby mohl být předložen vodoprávnímu úřadu ke kontrole k) Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních recipientů a odvodňovacích příkopů l) Odpadní vody ze budou po vybudování a kolaudačním souhlasu kanalizace odvádějící odpadní vody na městskou ČOV neprodleně svedeny do této kanalizace a žumpa bude zrušena m) Srážkové vody musí být likvidovány tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí a stavebnímu úřadu bude prokázáno, že v dané lokalitě je možné srážkové vody z plánovaného záměru zneškodnit vsakováním 13. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydal v souladu s ustanovením 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu závazné stanovisko, kterým udělil souhlas dle 9 odst. 6 zákona o ochraně půdního fondu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu 0,04ha pro stavbu rodinného domu a zpevněných ploch na p.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně a současně určil podmínky pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu: a) na pozemku p.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně bude v místě stavby provedena skrývka ornice a ta bude využita k úpravě zbývající části pozemku b) za trvalý zábor zemědělské půdy výše uvedenou stavbou v souladu s ust. 11 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nebude předepsán odvod 14. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydal v souladu s ustanovením 14. odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ( dále jen lesní zákon) stanovisko k umístění stavby do 50 m od okraje lesa. Účelem řízení je stanovení předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Vzhledem ke skutečnosti, že realizací stavby nedojde k poškození lesa, rozhodl MMO OOŽP tak jak je uvedeno. 15. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pro zajištění ochrany vod ochrany vod ve smyslu 18, odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, stanoví podmínky, za kterých je stavební záměr možný z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona : a) realizací záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod b) veškerá případná manipulace s vodám závaznými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami c) realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě d) vodovodní přípojka bude provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečistění vody ve vodovodu. e) srážkové vody musí být likvidovány tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí a stavebnímu úřadu bude prokázáno, že v dané lokalitě je možné srážkové vody z plánovaného záměru zneškodnit vsakováním f) splaškové vody z rodinného domu budou svedeny do bezodtokové žumpy, která musí být řešena s přihlédnutím k ČSN , nesmí se opatřit odtokem ani přelivem a musí být umístěna tak, aby k ní byl přístup nebo příjezd za účelem jejího vyprázdnění s přihlédnutím k hygienickým a estetickým požadavkům g) dno i stěny žumpy musí být vodotěsné, materiál konstrukce žumpy musí být bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 9

10 odpadních vod v žumpě h) poklop musí být zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou i) v žumpě bude osazena signalizace max. přípustné hladiny odpadních vod j) všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody v žumpě musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí k) žumpa musí být pravidelně vyprazdňována a bude vedena průkazná evidence( v provozním deníku žumpy) o množství odvezených vod ze žumpy a toto množství bude srovnáváno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti l) provozní deník musí být veden tak, aby mohl být předložen vodoprávnímu úřadu ke kontrole m) odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních recipientů a odvodňovacích příkopů n) odpadní vody ze budou po vybudování a kolaudačním souhlasu kanalizace odvádějící odpadní vody na městskou ČOV neprodleně svedeny do této kanalizace a žumpa bude zrušena 16. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek: a) vodovodní a zemní kabelová elektropřípojka přes místní komunikaci ul V Údolí bude provedena protlakem, popř. překopem b) dotčená plocha bude po ukončení prací uvedena do původního stavu. V případě propadu zeminy po zásypu bude tato závada odstraněna neodkladně. Dále se ukládá bezplatná udržovací povinnost žadatele po dobu 36 měsíců od ukončení prací a to bez předchozí výzvy na základě jeho vlastní kontroly c) začátek a ukončení prací oznámí žadatel Městskému úřadu Vratimov, odboru investic a údržby obecního majetku a společně provedou kontrolu dle bodu b) d) pro danou lokalitu si žadatel vyžádá vyjádření správců sítí e) během stavby je žadatel povinen řídit se podmínkami pro hloubku a uložení inženýrských sítí, dle závazné normy ČSN prostorové uspořádání sítí technického vybavení 17. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou autorizovanou osobou. Kopie dokladu o způsobilosti projektanta ( autorizace) bude doložena k projektové dokumentaci. 18. S ohledem na výsledky průzkumu měření radonu pozemek s nízkým radonovým indexem není nutné provádět protiradonová opatření. 19. Stavby uvedené v tomto územním rozhodnutí je možno realizovat takto: rodinný dům zastavěná plocha 205 m² na základě stavebního povolení. Stavba. žumpy, vsakovací jímky a sjezdu z místní komunikace na základě ohlášení. S ohledem na skutečnost že se jedná o spojené územní a stavební řízení, bylo přistoupeno k těmto stavbám jako jednomu celku a v režimu stavebního řízení budou projednány i žumpa, vsakovací jímka a sjezd. Přípojka vody a elektřiny a manipulační plochy mohou být realizovány na základě tohoto právomocného územního rozhodnutí. B: Pro realizaci stavby se stanoví následující podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006Sb. a 262/2006Sb. týkající se bezpečnosti práce a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a příslušné technické normy. 10

11 4. Práce na stavbě, při kterých by hluk přesahoval 50 db, nesmí být prováděny v době od 21 do 7 hod. 5. Vozidla vyjíždějící ze staveniště nesmí znečišťovat místní komunikaci. 6. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu k oznámení o zahájení užívání stavby. 7. Stavba bude v souladu s ustanovením 160 odst. 1 stavebního zákona prováděna stavebním podnikatelem Ing. Radim Bokaj, Hegerova 50/15, Ostrava Nová Bělá, IČ: , který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 8. Před vlastním zahájením stavby jsou stavebníci dále povinni oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 9. Na základě výzvy stavebníků bude provedena 1. kontrolní prohlídka stavby ve fázi po dokončení základové desky, kde bude zkontrolováno založení stavby s vazbou na vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami ( protokol o vytýčení stavby bude v kopii doložen stavebnímu úřadu). 2. kontrolní prohlídka po provedení hrubé stavby a 3. kontrolní prohlídka bude zároveň závěrečnou kontrolní prohlídkou na základě oznámení stavebníků o užívání stavby. 10. Před zahájením užívání stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. K závěrečné kontrolní prohlídce budou stavebnímu úřadu doložena prohlášení o shodě na vodoinstalační materiál použitý k domovním rozvodům, který musí být z materiálů certifikovaných ze zdravotního hlediska jako materiál vhodný pro styk s pitnou vodou a dále je nutno prokázat, že stavebními úpravami nebyla ovlivněna zpětně kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu. 11. K závěrečné kontrolní prohlídce mimo již specifikované doklady doloží stavebníci kopie dokladů: elektrorevizní zprávu, revizní zprávu komína, revizi hromosvodu, zápisy o tlakových zkouškách vnitřních instalačních rozvodů, doklad o nepropustnosti žumpy, geometrický plán apod. 12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do oznámení záměru započít s užíváním stavby. 13. Stavba bude dokončena do Stavbu lze užívat dle 120 stavebního zákona jen na základě oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky. O d ů v o d n ě n í p r o v ý r o k A: i B: Dne podal Petr Košec žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu, žumpy, vsakovací jímky, manipulačních ploch, přípojky vody a elektřiny na pozemku parc.č. 350/28, 430/1 a 351/1 v k.ú Horní Datyně. V době, kdy žadatel podával žádost o umístění staveb zároveň konzultoval se stavebním úřadem projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která byla již zcela vypracována, byly shromážděny veškeré podklady a stanoviska a z tohoto důvodu stavebník dne podal žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, žumpy a vsakovací jímky. Vzhledem k tomu, že podmínky v území jsou jednoznačné a pro území byl schválen územní plán a byly předloženy všechny podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavební úřad ve smyslu 78 odst. 1 stavebního zákona a ve smyslu 140 správního řádu spojil územní a stavební řízení. Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne bylo zahájeno územní řízení. 11

12 Podáním žádosti o stavební povolení dne bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad opatřením č.j. MUVR 3237/2008, spis. zn. 794/2008/VAŽP ze dne oznámil v souladu se zněním 87 odst. 1 a ze zněním 112 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a k projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den a současně upozornil, že v souladu se zněním 89 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání mohou být uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti. O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. Správní úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který nabyl účinnosti od (dále je správní řád ) dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Lhůta byla určena do 3 dnů od obdržení usnesení. Této možnosti žádný účastník řízení nevyužil. Okruh účastníků řízení územního řízení byl stanoven na základě 85 stavebního zákona a byli jimi hlavní účastníci řízení Petr Košec žadatel a Město Vratimov, vedlejší účastníci řízení vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna parc. č. 430/1 v k.ú Horní Datyně a nejsou stavebníky Město Vratimov a vlastníci pozemku parc.č. 351/1 v k.ú Horní Datyně Daniel Dančevský, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, může li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno parc.č. 350/27 v k.ú Horní Datyně Robert Segeťa a Ing. Jitka Štefková, parc.č. 350/1, 349/1 a 349/3 v k.ú. Horní Datyně Petr Vavřík, Dana Vavříková, Jaromír Vavřík a Kamila Sterculová a správci sítí, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni. Hlavním účastníkům bylo oznámení o zahájení územního řízení zasláno dle 87 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou a vedlejším účastníkům řízení dle 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s 25 správního řádu. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu se zněním 109 stavebního zákona a byli jimi hlavní účastníci řízení Petr Košec stavebník, vedlejší účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, může li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno parc.č. 430/1 v k.ú Horní Datyně Město Vratimov, parc.č. 350/1, 349/1 a 349 /3 v k.ú. Horní Datyně Petr Vavřík, Dana Vavříková,Jaromír Vavřík a Kamila Sterculová a parc.č. 350/27 v k.ú Horní Datyně Robert Segeťa a Ing. Jitka Štefková a správci sítí, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni. Hlavním i vedlejším účastníkům řízení bylo oznámeno zahájení řízení ve smyslu 20 a 21 správního řádu do vlastních rukou. Umístění stavby je v souladu s územním plánem Města Vratimova, ve znění pozdějších změn. Pozemek parc.č. 350/28 v k.ú Horní Datyně se nachází v území urbanizovaném zastavitelném, v zóně rekreačně obytné U RO a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb. a vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích. Stavebník předložil tyto souhlasy a vyjádření: Kopie katastrální mapy č. PÚ 2950/098 ze dne Ověřený souhlas Daniela Dančevského s vedením přípojek v p.č. 351/1 Horní Datyně Souhlas Obce Vratimov ze dne

13 Prohlášení Romana Otiska o provádění odborného dozoru ze dne Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č ze dne stanovisko ČEZ Distribuce,a.s. č ze dne vyjádření RWE distribuční služby, s.r.o., 2273/08/155 ze dne vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. č.j. 9773/V001237/2008/VÁ ze dne vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. č.j. 9773/V008044/2008/VÁ ze dne vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č /08/MOV/000 ze dne koordinované závazné stanovisko č 1160/2008 ze dne vyjádření MMO, odboru ochrany životního prostředí a zemědělství č. OŽP/13585/08/Ho/4 ze dne vyjádření MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku č. MUVR 3523/2008 ze dne Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci č. MUVR 3289/2008 ze dne závazné stanovisko HS MSK č. Prev 4893/KŘ 2008 ze dne hodnocení radonového indexu č.j. 2/8/2008 ze dne autorizace Romana Otiska, ČKAIT: , obor pozemní stavby projektant 2 x projektová dokumentace vč. požární bezpečnosti, vodovodní a elektropřípojky z 05/2008 Projektovou dokumentaci zpracoval: Roman Otisk, Slavíkova 1750, Ostrava Poruba P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí. Podle ust. 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok pro povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují. O s t a t n í p o u č e n í Podle ust. 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou 13

14 písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Ing. Renáta P a v l o v s k á vedoucí odboru VaŽP Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši Kč 1000, byl uhrazen Příloha : ověřený situační výkres Příloha pro žadatele po nabytí právní moci: ověřená dokumentace pro stavby vodovodní a elektropřípojky, manipulačních ploch, které možno realizovat na základě územního rozhodnutí štítek Stavba povolena ověřená dokumentace pro stavby rodinného domu, žumpy, vsak. jímky a sjezdu, které možno realizovat na základě stavebního povolení Dotčené orgány pro územní a stavební řízení: rozhodnutí územního řízení se doručuje do vlastních rukou dle 87 odst 1 stavebního zákona a oznámení stavebního řízení se doručuje do vlastních rukou dle 21 správního řádu 1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava 2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. á, Ostrava 3. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, Frýdecká853, Vratimov zde Hlavní účastníci řízení v územním řízení: rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle 87 odst.1 stavebního zákona 1. Petr Košec, Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava žadatel 2. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov 14

15 Hlavní účastníci řízení ve stavebním řízení: rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle 21 správního řádu 1. Petr Košec, Ahepjukova 2798/31, Ostrava Moravská Ostrava stavebník Vedlejší účastníci řízení v územním řízení. rozhodnutí se doručuje dle 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s 25 správního řádu 1. ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 2. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 3. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 1. máje 3, Ostrava Mariánské Hory 4. Daniel Dančevský, U Společenského domu 1041/5, Vratimov 5. Petr Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 6. Dana Vavříková, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 7. Jaromír Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 8. Kamila Sterculová, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 9. Robert Segeťa, Lumírova 536/54, Ostrava Výškovice 10. Jitka Štefková, Zborovská 2501/22, Ostrava Moravská Ostrava Vedlejší účastníci řízení ve stavebním řízení: rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle 20, 21 správního řádu 1. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov 2. ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 3. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 4. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 1. máje 3, Ostrava Mariánské Hory 5. Petr Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 6. Dana Vavříková, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 7. Jaromír Vavřík, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 8. Kamila Sterculová, V Údolí 114, Vratimov Horní Datyně 9. Robert Segeťa, Lumírova 536/54, Ostrava Výškovice 10. Jitka Štefková, Zborovská 2501/22, Ostrava Moravská Ostrava Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno:... Sejmuto: 15

16 16

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 13.5.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.1381/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5466/11-6 Hranice, dne: 30.5.2011 Vyřizuje: Romana Demišová E-mail: romana.demisova@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx0022u14 MUVRX0022U14 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 3655/2009 Sp.Zn.: SPIS 823/2009/VAŽP28 8 Vyřizuje: Podešvová

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.: 115/2916/2011-Pe Č.j. : MU-3543/2011 Vyřizuje : Ing.Kristýna Pekařová Karolinka, dne 6.9.2011

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

e-mail: sajdlova@dolnilutyne.org Rychvaldská 191 735 53 Dolní Lutyně

e-mail: sajdlova@dolnilutyne.org Rychvaldská 191 735 53 Dolní Lutyně OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1700/2014/06 KOCH Lukáš čj.oúdl 0148/2015 Bezručova

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 44-4/2010-328/R V Proseči dne 28.7.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara li, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: CIs. /.: ({l-io/q/f. Přílohy. Tel.

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara li, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: CIs. /.: ({l-io/q/f. Přílohy. Tel. (J Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara li, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 28234/2009 OS 849/2009 zat Šternberk dne 3.9.2009 Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice. Úřad městyse Čechtice, stavební úřad Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.cz SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: DATUM: Výst./330-267-87/2012/ Výst./330-267-87/2012/4

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více