Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov"

Transkript

1 Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0010p96 MUVRX0010P96 Č.j. : MUVR 1540/2007 Sp.Zn. : SPIS 409/2007/VAŽP42 5 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. : Fax : Datum : Kresta Jaromír, rok nar a Mgr. Krestová Renáta, rok nar Žákovská 1024/ Havířov 1 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Dne podali manž. Kresta Jaromír a Renáta Mgr., oba bytem Žákovská 1024/2, Havířov žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu vč. garáže, vodovodní přípojky, přípojky plynu, žumpy, sjezdu, manipulační plochy (zpevněné) na pozemcích parc. č. 1539/7, 1539/8 a 2200/1 v katastrálním území Vratimov. Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13, odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil žádost podle 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 79 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu vč. garáže o rozměrech 14,2 m x 9,2 m a 6,1 m x 4,0 m, vodovodní přípojky, přípojky plynu, žumpy, sjezdu, manipulační plochy (zpevněné) 60 m 2, na pozemcích parc.č. 1539/7, 1539/8 a 2200/1 v katastrálním území Vratimov pro žadatele Jaromíra Krestu, nar a Mgr. Renátu Krestovou, nar , oba trvale bytem Žákovská 1024/2, Havířov 1. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rod. domu s garáží bude umístěna na pozemku parc.č. 1539/7 v k.ú. Vratimov, jak je zakresleno na situačním snímku v měřítku 1:200, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Rod. dům bude umístěn 12,4 m od pozemku parc.č. 1539/8 a 4,0 m od pozemku parc.č. 1539/6 k.ú. Vratimov. 2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku parc. 1539/7 k.ú. Vratimov s výměrou cca 250 m 2 tak, jak je zakresleno na připojeném situač. snímku. 3. Rod. dům bude nepodsklepený, přízemní, bez obyvatelného podkroví, zastřešený rovnou střechou. Stavbou rod. domu vznikne jedna bytová jednotka. 4. Dešťové vody ze střechy rod. domu a garáže budou likvidovány na vlastním pozemku do vsaku tak, aby nepodmáčely sousední stavby a pozemky.

2 5. Příjezd na pozemek: bude zajištěno vybudováním sjezdu z místní komunikace č. 11b ul. Na Příčnici, k.ú. Vratimov. Při výjezdu na komunikaci musí být trvale zachovány rozhledové poměry dle ČSN. 6. Příjezdová komunikace bude po celou dobu výstavby průběžně udržována, aby byl zajištěn průchod a průjezd a po dokončení stavby neprodleně uvedena do původního stavu. 7. Zásobování vodou: stavba bude napojena na stávající vodovodní řad procházející pozemkem parc.č. 1539/8 k.ú. Vratimov. Vodovodní přípojka bude vedena přes pozemek parc.č. 1539/8 k.ú. Vratimov na pozemek žadatelů. Vodovodní přípojka z PE 1 bude uložena v nezamrzlé hloubce, tj. min. 1,2 m. 8. Zdroj el. energie: stávající elektro přípojka. 9. Plynová přípojka bude napojena na stávající NTL plynovod DN 150 procházející pozemkem parc.č. 2200/1, k.ú. Vratimov. Před samotnou realizací plynové přípojky musí žadatelé požádat zdejší silniční správní orgán Městského úřadu ve Vratimově o povolení zvláštního užívání komunikace. Přípojka plynu bude vedena přes místní komunikaci výkopem, popř. protlakem.dotčená plocha bude po ukončení prací uvedena do původního stavu. V případě propadu zeminy po zásypu bude tato závada odstraněna neodkladně. Dále se ukládá bezplatná udržovací povinnost žadatele po dobu 36 měsíců od ukončení prací a to bez předchozí výzvy na základě jeho vlastní pravidelné kontroly.začátek a ukončení prací oznámí žadatel odboru investic a údržby obecního majetku při MěÚ Vratimov. Žadatel zajistí staveniště tak, aby při provádění prací nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů ul. Na Příčnici, Vratimov. 10. Odpadní vody: budou svedeny do nové bezodtokové žumpy umístěné na pozemku parc.č. 1539/7, k.ú. Vratimov tak, jak je zakresleno v situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Před započetím užívání stavby je nutné provést zkoušku o její nepropustnosti. 11. Vytápění rod.domu bude zajištěno plynovým kotlem. 12. Odstavné a parkovací stání bude zajištěno zpevněnými plochami a garáží, která bude součástí rodinného domu. 13. Napojení na inženýrské sítě bude provedeno tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 14. Budou dodrženy podmínky: SmVaK a.s., Ostrava: Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc.č. 1539/7, k.ú. Vratimov nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě SmVaK Ostrava a.s. Stavbou přípojek inženýrských sítí je nutné respektovat naše zařízení. Zákres dotčených zařízení ve správě SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením prací požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod středisko vodovodních sítí Místek, kanalizace středisko kanalizačních sítí Sviadnov). Podmínky týkající se realizace stavby: Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení ve správě SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky: Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedeni a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením v naší správě požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN Při souběhu s vodovodní resp. kanalizační přípojkou dodržet ČSN

3 Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních šachet. v místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky s přesahem 1 m od krajů potrubí oboustranně Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění HUP, pilíř, sloupky oplocení apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku pásma provést rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranné pásma jsou stanovena v 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m u vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu. V případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou. Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě nebo kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou tel.: Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat před kolaudací stavby našemu oddělení GIS ing. Uhrová na e mailovou adresu Podmínky pro připojení na vodovod: Výše uvedený objekt je možno napojit na vodovod v naší správě DN 80 PVC, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s.. připojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO. Materiál vodovodní přípojky požadujeme HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm (DN dle návrhu přípojky). vodoměrnou sestavu požadujeme vytvořit pomocí kulového kohoutu přímého nebo rohového bez odvodnění před vodoměrem (SmVaK Ostrava a.s.) a kulového kohoutu přímého s odvodňovacím ventilem za vodoměrem. Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku. Vodoměrnou sestavu nutno umístit za prostupem přípojky obvodovou zdí objektu (nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy), na přístupném, suchém a větraném místě nejméně 0,2 m a nejvíce 1,2 m nad podlahou a nejméně 0,2 m od bočního zdiva. Vodoměr nutno zabezpečit proti mrazu. U vodoměrné sestavy nutno respektovat náběhové délky vodoměru dané výrobcem hloubka uložení vodovodní přípojky bude min. 1,2 m. Lože pro potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubím v tloušťce min. 0,1 m s obsypem potrubí v min. tloušťce 0,3 m nad vrchol potrubí. Podsyp a obsyp potrubí bude z písku se zrny max. 10 mm, z prohozené zeminy bez ostrohranných kamenů. Sklon vodovodní přípojky bude min. 3 o / oo, aby potrubí bylo vždy odvzdušněné.vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím vodičem z izolovaného měděného drátu min. průřezu 4 mm 2, který bude vyveden pod poklop zákopové soupravy. Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. při zpracování PD požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení pro vodovod viz příloha. 3

4 V rámci zpracování projektové dokumentace nutno požádat o vytýčení vodovodního potrubí (středisko vodovodních sítí Místek, tel.: ). Zde Vám budou rovněž sděleny v případě nejasností další technické podmínky připojení. PD požadujeme předložit k posouzení ČEZ Distribuce, a.s.: Při realizaci stavby dojde ke styku, křížení, přiblížení, souběhu s tímto zařízením: venkovní vedení VN 22 kv a kabelové vedení NN 0,4 kv, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. 46 a technickými normami zejména ČSN Provozovatel souhlasí s realizací v požadovaném rozsahu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb, příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá stavebník zaškodí jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí stavebník sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že splní beze zbytku podmínky. Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany a) u napětí nad 1 kv a do 35kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m, ( resp. 10 m i zařízení postaveného do ), pro vodiče s izolací základní 2,0 m, pro závěsná kabelová vedení 1,0 m b) u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m, ( resp. 15 m u zařízení postaveného do V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. 8 a 9 zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením e) vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě 46 odst. 8 a11 zák. č. 458/2000 Sb. Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat: a) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. Vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2,0m ( dle ČSN EN ) b) jeřáby a ji podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly včechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. Vedení 4

5 f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ˇČSN EN g) pokud není možné dodržet body a) d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení ( zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m 2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN , ČSN a ČSN Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí bit za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce 5

6 neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel nebo zákaznickou linku tel ). 12. Ukončení stavby musí bit neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma novech rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, as.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. Společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Veřejné komunikačni sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (dále VKS) Na staveništi ani v zájmovém území stavby se nevyskytuje podzemní vedení telekomunikační sítě. Pokud se v prostoru vyskytuje nadzemní vedení komunikační sítě (dále NVKS), může se nacházet i v objektech jako vnitřní komunikační rozvod. Vnitřní komunikační rozvod je částí veřejné komunikační sítě a má stejnou právní ochranu. Při provádění stavebních nebo jiných prací je investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména: a) Při činnostech v blízkosti NVKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVKS tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než lm. Hořlavé látky (dříví; slámu aj.) smí skladovat nejméně 3m od trasy NVKS. b) Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. c) V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm je povinen provést průzkum a zjistit vnější i vnitřní komunikační vedení na omítce i pod ní ( 63, Vyhl. 324/1990 Sb.). d) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinen respektovat výšku vedení nad zemí Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.; pověřeným ochranou sítě. e) V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení VKS kontaktujte, prosím, pracoviště ochrany sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Provoz sítí Ostrava, Středisko ochrany sítě Ostrava, máje 3, Ostrava Mar. Hory f) Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizeni vedeni VKS neprodleně oznamte poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo (pro Prahu volejte ). Sm plynárenské a.s. Ostrava: Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během 6

7 stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plyn. společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu plyn. zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním především následujících podmínek: 1. Písemně uvědomit provozní středisko Ostrava (vydavatele vyjádření) o zahájení prací nejméně 7 dnů předem. 2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plyn. zařízení a to kontrolními sondami ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu. Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět. (Zaměření z povrchu lze u plyn. organizace písemně objednat v 15 ti denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality). 3. Zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od místa zaměření z povrchu) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků. 4. Na vytýčenou trasu plyn. zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý plyn. zařízení, jakož i přístup k zařízení SMP a.s. 5. Neprodleně ohlásit každé odkrytí, příp. poškození plyn. zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) na provozní středisko Ostrava tel.č V místech, kde dojde k souběhu nebo zkřížením s podzemním zařízením ostatních správců se zařízením SMP a.s., požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem provozního střediska Ostrava zápisem do stavebního deníku. Podmínkou SMP a.s. při kolaudaci akce je kladné vyjádření správce dotčené plynárenské sítě. Způsob napojení na plynárenské zařízení předem dohodnout s technikem p. Rybovičem tel.č O vytýčení plynovodu požádat na tel.č p. Černíka. Nebudou li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považována dle 26 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o uložení plynovodu, příp. další získané informace o plyn. zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány. Vyjádření o existenci plyn. zařízení nenahrazuje stanovisko SMP a.s. k projektové dokumentaci stavby v případě dotčení plynárenských zařízení. V případě požadavku na zvýšení odběru plynu popř. zřízení nového odběrního místa je třeba požádat o stanovisko SMP, a.s. Obchodní centrum Ostrava., a to před zahájením stavebního řízení. Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy: Realizací záměru a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami v době stavebních prací musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Vodovodní přípojka bude provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčené právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí. Ve stavebním řízení bude prokázáno, že je v dané lokalitě možné zneškodnit vsakováním předpokládané množství srážkových vod z plánovaného záměru. Splaškové vody z objektu budou svedeny do bezodtokové žumpy. 7

8 Žumpa musí být provedena s přihlédnutím k ČSN Žumpa nesmí být opatřena odtokem a přelivem. Žumpa se umisťuje tak, aby k ní byl přístup nebo příjezd za účelem jejího vyprázdnění s přihlédnutím k hygienickým a estetickým požadavkům. Dno i stěny žumpy včetně pracovních spár a spojů prefabrikátů musí být vodotěsné. Materiál konstrukce jímky musí být odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům odpadních vod v jímce a proti jejich agresivním účinkům.je nutno osadit signalizaci maximálně přípustné hladiny odpadních vod v žumpě. Je li žumpa umístěna v místě přístupném veřejnosti,musí být poklop zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou. Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Žumpa musí být pravidelně vyprazdňována a je zapotřebí vést průkaznou evidenci (v provozním deníku žumpy) o množství odvezených vod ze žumpy a toto množství bude srovnáváno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti připojené na žumpu. Provozní deník musí být veden tak, aby mohl být při kontrole předložen vodoprávnímu úřadu. Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních recipientů nebo do odvodňovacích příkopů. Odpadní vody vznikající užíváním nemovitosti budou po vybudování a kolaudaci kanalizace, odvádějící odpadní vody na městskou ČOV, neprodleně svedeny do této kanalizace a žumpa bude zrušena. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí. Stavebnímu úřadu bude prokázáno, že v dané lokalitě je možné zneškodnit vsakováním předpokládané množství srážkových vod z plánovaného záměru. Na pozemku parc.č. 1539/7 v k.ú. Vratimov bude na místě stavby provedena skrývka ornice a tato ornice bude využita k úpravě zbývající části pozemku. Za trvalý zábor zemědělské půdy výše uvedenou stavbou v souladu s ust. 11 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění, nebude předepsán odvod. 15. Zhodnocení radonového rizika: pozemek se nachází dle naměřených hodnot v kategorii nízkého radonového rizika. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření. 16. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í : Žadatelé Kresta Jaromír a Mgr. Krestová Renáta, oba bytem Žákovská 1024/2, Havířov podali dne žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu vč. garáže, vodovodní přípojky, přípojky plynu, žumpy, sjezdu, manipulační plochy (zpevněné) na pozemcích parc. č. 1539/7, 1539/8 a 2200/1 v katastrálním území Vratimov Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad opatřením č.j.: MUVR 1139/2007 spis.zn.: 409/2007/VAŽP42 3 ze dne oznámil v souladu s 87 odst. 1) stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení územního řízení a k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. 8

9 Upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.současně mohli v souladu s ustanovením 36, odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s 36 odst. 1 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení nevyužili. Okruh účastníků řízení byl stanoven dle 85 stavebního zákona a byli jimi: hlavní účastníci řízení: žadatelé Kresta Jaromír a Mgr. Krestová Renáta, oba bytem Žákovská 1024/2, Havířov a Město Vratimov, vedlejší účastníci řízení: správci inženýrských sítí ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, Sm vodovody a kanalizace a.s., 28.října 169, Ostrava, Sm plynárenská a.s., Plynární 5, Ostrava, vlastníci sousedních a dotčených pozemků ing. Kondas Stanislav a ing. Kondasová Jana, oba bytem U Mateřské školy 780/20, Vratimov a Pol Petr, Břízkova 1160, Vratimov. Hlavním účastníkům řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle 87 odst. 1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s 25 správního řádu. V průběhu řízení nebyly vzneseny námitky. Umístění stavby vyhovuje obecným techn. požadavkům na výstavbu stanovených vyhl.č. 137/1998 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Stavba je v souladu s územním plánem města Vratimova, účinným ode dne Pozemek parc.č. 1539/7 v k.ú. Vratimov se nachází v zastavitelném území v zóně U BI čistého bydlení individuálního. Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: Doklad o vlastnictví list vlastnictví 3022 Kopie katastrální mapy ze dne Informace o sousedních parcelách ze dne Vyjádření SmVaK a.s.,ostrava n.z 9773/V003630/2006/MI ze dne Stanovisko ČEZ a.s., Praha k existenci sítí ze dne Stanovisko ČEZ a.s. Praha č k připojení ze dne Vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic a.s.,ostrava č.j.:199325/06/mov/000 ze dne Vyjádření Sm plynárenské a.s. Ostrava ze dne č.j.: 1787/2006 Vyjádření MěÚ Vratimov, odboru investic a ÚOM ze dne čj.:muvr 731/2007 Souhlas Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy ze dne nz.: OVP/2556/07/Km/4 Koordinované závazné stanovisko č.397/2007 MMO, útvaru hl. architekta ze dne n.z.: ÚHA/2242/07/Gav Radon. průzkum č. 4232/07 ze dne Projektová dokumentace Oprávnění projektanta Doklad o zaplacení správního poplatku P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 9

10 řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí. Podle ust. 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. 37 odst. 2 správního řádu a a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. O s t a t n í p o u č e n í Podle ust. 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. ing. Renáta Pavlovská vedoucí odboru VaŽP Příloha: ověřený situační snímek se zakreslením umístění staveb v měřítku 1:200 Dotčené orgány : oznámení se doručuje do vlastních rukou dle 87 odst 1 stavebního zákona 1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava 2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, Ostrava 3. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku silniční správní úřad zde Hlavní účastníci řízení: oznámení se doručuje do vlastních rukou dle 87 odst.1 stavebního zákona 1. Kresta Jaromír, Žákovská 1024/2, Havířov 2. Mgr. Krestová Renáta, Žákovská 1024/2, Havířov 3. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov 10

11 Vedlejší účastníci řízení. zahájení řízení se doručuje dle 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s 25 správního řádu 1. ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 2. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 3. Sm plynárenská a.s., Plynární 6, Ostrava 4. ing. Kondas Stanislav, U Mateřské školy 780/20, Vratimov 5. ing. Kondasová Jana,, U Mateřské školy 780/20, Vratimov 6. Pol Petr, Břízkova 1160, Vratimov Správní poplatek dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1.000, Kč byl uhrazen. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno:... Sejmuto:... 11

12 12

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001uw9z MUVRX001UW9Z Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1083/2009 Sp.Zn.: SPIS 247/2009/VAŽP42 8 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001yju5 MUVRX001YJU5 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2400/2009 Sp.Zn.: SPIS 500/2009/VAŽP42 6 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001466u MUVRX001466U Č.j. : MUVR 1597/2007 Sp.Zn. : SPIS 160/2007/VAŽP40 11 Vyřizuje : Slívová Svatava Tel. :

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001oryn MUVRX001ORYN Č.j. : MUVR 3874/2008 Sp.Zn. : SPIS 794/2008/VAŽP40 7 Vyřizuje : Slívová Svatava Tel. : 595

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001zr7f MUVRX001ZR7F Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2793/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 16 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 21.5.2012 Naše zn.: MěÚ-R/ St.1566,1567/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/106144/2012/Mo 20187/2013/OSÚP/LEMO 22674

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002py9x MUVRX002PY9X Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2115/2011 Sp.Zn.: SPIS 252/2011/VAŽP40 7 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001abel MUVRX001ABEL Č.j. : MUVR 3761/2007 Sp.Zn. : SPIS 900/2007/VAŽP41 6 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Frýdl a n t o d bor stavebního úřadu a živo tního pr o stř edí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 021, fax 00420 482 464 020 - žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 272

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/42210/2012/MAKŘ 64631/2012/ 72605 Marcela

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 18. 9. 2012 Č.J.: 1179/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 Č.j.: OÚA/1696/2010 Vyřizuje: Chudaničová Albrechtice 18. března 2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 10 Obecní

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č.

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č. M a g i s t r á t m ě s t a P ř e r o v a Odbor zemědělství Oddělení vodního hospodářství Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Smetanova 7, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 517

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4378/2015/Ko V Třebíči dne 13.04.2015 Č.j.: OV 21871/15

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/011677/STAV/SU/Kl

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOMAGKP* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/865/2013/SUlS

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E F R Ý D L A N T Ě ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU Frýdlant, nám, T.G.Masaryka 37 PSČ 464 13 tel.: 482 464 022 fax: 482 464 020 Žadatel:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00FO36F* *MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/876/2013/SU/S Louny 06.03.2013 Číslo jednací: MULNCJ 17219/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více