PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů Obsah: A. Označení budovy B. Vymezení jednotek v budově C. Stanovení spoluvlastnických podílů jednotek na společných částech domu D. Určení společných částí budovy E. Úprava práv k pozemkům F. Práva a závazky týkající se budovy a pozemků G. Hospodaření domu H. Pravidla pro správu společných částí domu a určení správce I. Závěr Bytové družstvo Kozmíkova, IČ , se sídlem Praha 10, Kozmíkova 1103/7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr na vložce Schváleno představenstvem družstva.

2 A. OZNAČENÍ BUDOVY ( 4 odst. 2 písm. a) zákona o vlastnictví bytů) (1) Bytové družstvo Kozmíkova, IČ , se sídlem Praha 10, Kozmíkova 1103/7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr na vložce 3270, je výlučným vlastníkem budovy bez čísla popisného/čísla evidenčního, stojící na pozemku parc. č. 1205/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 90 m 2, vše v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu na listu vlastnictví č (2) Budova uvedená v odstavci 1 (dále jen budova ) je trvalou stavbou spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. (3) Stavební povolení týkající se budovy bylo vydáno odborem výstavby Obvodního národního výboru Praha 10 pod č.j. výst. 441/75/Pg dne Kolaudační rozhodnutí týkající se budovy bylo vydáno pod č.j. výst. 688, 964/79/Pg dne B. VYMEZENÍ JEDNOTEK V BUDOVĚ ( 4 odst. 2 písm. b) zákona o vlastnictví bytů) (1) Vlastník budovy prohlašuje, že v budově vymezuje 8 jednotek nebytových prostor (dále jen jednotka ) garáží ve smyslu 2 písm. c) a h) zákona o vlastnictví bytů, přičemž součet celkových výměr podlahových ploch všech jednotek garáží v budově je 156,3 m 2. Součástí jednotky garáže je veškerá její vnitřní elektroinstalace včetně elektrických jističů a podružného elektroměru, dále vnitřní omítky stěn a stropů, nátěry, malby, podlahové krytiny a garážová vrata náležející k jednotce garáži. Jednotka garáž je ohraničena obvodovými stěnami, stropem, vnitřní stranou oken a garážovými vraty včetně zárubně. Vybavení jednotky garáže tvoří garážová vrata, elektrická zásuvka, osvětlovací těleso a podružný elektroměr. (2) V budově jsou vymezeny následující jednotky garáže: 2.1. Jednotka garáž č. 101 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 101 je 20,1 m 2. K jednotce garáži č. 101 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 201/ Jednotka garáž č. 102 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 102 je 19,5 m

3 K jednotce garáži č. 102 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 195/ Jednotka garáž č. 103 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 103 je 18,5 m 2. K jednotce garáži č. 103 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 185/ Jednotka garáž č. 104 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 104 je 20,2 m 2. K jednotce garáži č. 104 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 202/ Jednotka garáž č. 105 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 105 je 19,8 m 2. K jednotce garáži č. 105 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 198/ Jednotka garáž č. 106 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 106 je 19,0 m 2. K jednotce garáži č. 106 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 190/ Jednotka garáž č. 107 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 107 je 19,5 m 2. K jednotce garáži č. 107 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 195/

4 2.8. Jednotka garáž č. 108 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy Celková výměra podlahové plochy jednotky garáže č. 108 je 19,7 m 2. K jednotce garáži č. 108 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši ideálních 197/1563. C. STANOVENÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ JEDNOTEK ( 4 odst. 2 písm. d) zákona o vlastnictví bytů) Spoluvlastnický podíl jednotky na společných částech budovy určených ve stati D a spoluvlastnický podíl jednotky na pozemku uvedeném ve stati E se stanoví poměrem velikosti podlahové plochy jednotky v m 2 k součtu podlahových ploch všech jednotek v m 2. Přehled spoluvlastnických podílů je uveden v příloze č. 1 tohoto prohlášení. D. URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ BUDOVY ( 4 odst. 2 písm. c) zákona o vlastnictví bytů) (1) Vlastník budovy prohlašuje, že v budově určuje následující společné část budovy, které jsou společné všem vlastníkům jednotek: a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, b) střecha, včetně klempířských prvků a nástavby pasivního odvětrání, c) rozvody elektřiny včetně hlavní rozvodné skříně, d) dešťové svody, e) hromosvody, f) okna, g) hlavní svislé a vodorovné konstrukce. (2) Všechny společné části budovy uvedené v této stati jsou společné vlastníkům všech jednotek. Vlastníci všech jednotek jsou oprávněni tyto společné části budovy užívat a zároveň jsou povinni na jejich opravy a údržbu přispívat podle výše svého spoluvlastnického podílu. E. ÚPRAVA PRÁV K POZEMKŮM ( 4 odst. 2 písm. e) zákona o vlastnictví bytů) Bytové družstvo Kozmíkova, IČ , se sídlem Praha 10, Kozmíkova 1103/7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr na vložce 3270, je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1205/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 90 m 2, na němž stojí budova, vše v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu na listu vlastnictví č

5 F. PRÁVA A ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE BUDOVY A POZEMKŮ ( 4 odst. 2 písm. f) zákona o vlastnictví bytů) Z vlastníka budovy na vlastníky jednotek přechází právo odebírat elektrickou energii na základě smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené se společností Pražská energetika, a.s. G. HOSPODAŘENÍ DOMU ( 4 odst. 2 písm. g) zákona o vlastnictví bytů) (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu, jeho společných částí a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. (2) Správce sestavuje na každý rok rozpočet domu, který představuje přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich krytí. (3) Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí domu plánované v letech budoucích. (4) Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně předem na stanovený účet zálohy: a) na úhradu nákladů spojených se správou domu, b) na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky, c) na opravy společných částí domu. (5) Výše záloh a jejich splatnost stanoví správce po projednání se společenstvím vlastníků jednotek v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. (6) Vyúčtování záloh uvedených v odstavci 4 písm. a) a b) této stati provede správce nejpozději do 4 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok). Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníkovi jednotky nejpozději do 7 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. V případě uznané reklamace vyúčtování je lhůta pro provedení úhrady 8 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období. Záloha na opravy společných částí domu uvedená v odstavci 4 písm. c) této stati se s vlastníkem jednotky nevypořádává, správce je však povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků na této záloze nejméně 1x ročně. (7) Náklady spojené se správou, údržbou a opravami domu představují zejména tyto položky: náklady na opravy a údržbu domu a příslušenství, náklady na správu domu, náklady na pojištění domu, náklady na dodávku elektrické energie, náklady na ostatní výdaje vztahující se přímo k domu. (8) Stanovy společenství vlastníků jednotek mohou určit odlišná pravidla hospodaření domu

6 H. PRAVIDLA PRO SPRÁVU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A URČENÍ SPRÁVCE ( 4 odst. 2 písm. h) zákona o vlastnictví bytů) (1) Vlastník budovy pověřuje správou domu Bytové družstvo Pragostav, IČ , se sídlem Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20, PSČ (2) Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti jsou určeny zákonem o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a tímto prohlášením. Dále se vztahy řídí stanovami a usneseními shromáždění vlastníků jednotek. (3) Vlastník jednotky má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a pozemku, pokud neslouží pouze některým vlastníkům jednotek. (4) Jednotky garáže v domě jsou určeny výhradně k parkování vozidel. Změna účelu užívání stavby vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona) tímto nejsou dotčena. (5) Podrobnosti o povinnostech správce a o správě domu budou uvedeny ve smlouvě o správě uzavřené společenstvím vlastníků jednotek. (6) Ve vztahu ke společným částem domu musí být uzavřeno nejméně pojištění živelní a pojištění odpovědnosti. Další druhy pojištění týkající se společných částí domu mohou být uzavřeny na základě usnesení shromáždění vlastníků jednotek. I. ZÁVĚR (1) Náklady na vypracování tohoto prohlášení nese Bytové družstvo Kozmíkova. (2) Toto prohlášení bude předáno na vyžádání vlastníkovi jednotky v domě. (3) Přílohou č. 1 tohoto prohlášení je přehled spoluvlastnických podílů na společných částech domu. (4) Přílohou č. 2 tohoto prohlášení jsou půdorysy všech podlaží a jejich schémata určující polohu jednotky a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek. V Praze dne dd.mm.2013 předseda představenstva JUDr. Eva Kohoutková místopředseda představenstva František Marek - 6 -

7 Příloha č. 1 k prohlášení vlastníka budovy PŘEHLED SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ 2.1. Jednotka garáž č / Jednotka garáž č / Jednotka garáž č / Jednotka garáž č / Jednotka garáž č / Jednotka garáž č / Jednotka garáž č / Jednotka garáž č /1563