S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany"

Transkript

1 Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva Ing. Jiřím Hodinou na straně jedné jako předávající a uzavřely tuto na straně druhé jako nabyvatel S M L O U V U o převodu družstevního bytu a příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích do vlastnictví člena družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., Zákon o vlastnictví bytů, v platném znění

2 I. Předávající prohlašuje, že je spoluvlastníkem domu čp.. (č. orient..) v ulici. umístěném na pozemku parc. č..(dále jen dům nebo budova ), dále je prodávající spoluvlastníkem pozemku parc. č... (dále jen pozemek ), to vše v k.ú. a obci Plzeň, část obce., to vše zapsáno na příslušném LV, jež je veden Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. Dům a pozemek jsou dále označeny společně jako nemovitosti. II. Prohlášením vlastníka budovy, které bylo vloženo do katastru nemovitostí pod č.j.. dne s právními účinky vkladu., vymezil předávající ve smyslu ustanovení 5 zákona č. 72/1994 Sb., jako vlastník nemovitostí uvedených v článku I. této smlouvy bytové jednotky a určil společné části. III. 1. Podle prohlášení vztahujícího se k domu uvedenému v článku I. této smlouvy je předávající vlastníkem bytové jednotky č.. o celkové podlahové ploše.. m 2 v 1. nadzemním podlaží domu čp Podlahová plocha místností bytu: Vybavení bytové jednotky je zaznamenáno v předávacím protokole, který byl mezi smluvními stranami podepsán při podpisu této Smlouvy, což smluvní strany stvrzují svým podpisem. Příslušenstvím jednotky je sklepní kóje o výměře 8,00 m 2 umístěná v suterénu domu. Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, elektroinstalace apod., kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). K vlastnictví jednotky dále patří : podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 2. Dále spolu s vlastnictvím jednotky č.., umístěné v 1. nadzemním podlaží domu na nabyvatele přechází spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p.. o velikosti /.. Společnými částmi budovy jsou základy, hlavní stěny, průčelí, vchody, schodiště, chodby, půdy, komíny, střecha, vodovodní, kanalizační, elektrické, telefonní, plynovodní sítě, prádelna) Společnými konstrukčními částmi se rozumí zejména základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, komíny, střecha, okna a domovní dveře. 2

3 Společným technickým zařízením se rozumí zejména domovní zdravotně technická zařízení, hlavní rozvody vody, plynu a kanalizace, větrání, domovní elektroinstalace, hromosvody. Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek z titulu svého spoluvlastnického práva ke společným částem domu. V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem budovy, včetně pozemku. Podlahová plocha společných prostor činí celkem 524,82 m 2. Spoluvlastnický podíl ke společným částem domu vzniká vlastnictvím jednotky, nesmí být tudíž předmětem samostatného převodu. 3. Dále je předmětem převodu spoluvlastnický podíl o velikosti.. na pozemku parc.č.. 4. Práva a závazky týkající se odběru tepla, teplé vody a studené vody přecházejí z předávajícího na přejímajícího dnem provedení vkladu do katastru nemovitostí. IV. Na základě této smlouvy převádí předávající Nemovitosti popsané a blíže specifikované v čl. III. této Smlouvy v dnešním, oběma smluvním stranám dobře známém stavu, a to nabyvateli. Nabyvatel prohlašuje, že je jí stav převáděných nemovitostí znám a že nemovitosti od předávajícího do svého výlučného vlastnictví nabývá. V. 1. Převod vlastnictví a spoluvlastnictví dle čl. III. 1. a 2. této Smlouvy je v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v aktuálním znění bezúplatný. 2. Za převod spoluvlastnického podílu k pozemku dle čl. III. 3 této Smlouvy se smluvní strany dohodly na kupní ceně, která byla stanovena dle platné cenové mapy města Plzně z roku 1992 ve výši,- Kč (slovy:..). 3

4 Tato kupní cena byla nabyvatelem uhrazena předávajícímu před podpisem této Smlouvy, což smluvní strany stvrzují svým podpisem. 3. Daň z převodu nemovitostí se smluvní strany zavazují uhradit dle zákona. Náklady spojené s přípravou a vypracováním této Smlouvy uhradil/a nabyvatel před podpisem této smlouvy. 4. Nabyvatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá vůči předávajícímu nedoplatek na nájemném, nedoplatek na fondu oprav ani na jiných plněních souvisejících s užíváním bytu, jehož převod je předmětem této smlouvy. 5. Nabyvatel souhlasí, aby zůstatek prostředků určených na financování oprav a údržby domu a dodatečné investice, připadající na převáděnou jednotku vč. dalšího přírůstku (úbytku) těchto prostředků z nájemného, byl nadále používán na financování oprav a údržby domu a dodatečné investice a byl veden u předávajícího do doby převodu jednotky a poté převeden na účet správce domu. 6. Až do měsíce, ve kterém dojde ke vkladu vlastnického práva nabyvatele do příslušného katastru nemovitostí, je nabyvatel povinen provádět celkovou úhradu záloh a poplatků nájemného. Po provedení převodu jednotky je nabyvatel povinen měsíčně poukazovat správci zálohy a poplatky ve výši uvedené ve sdělení o výši záloh a poplatků za užívání bytu. 7. Při určení vypořádacího podílu nabyvatele jednotky se postupuje dle zákona č. 72/94 Sb. v platném znění a stanov Lidového bytového družstva v Plzni. 8. Nabyvatele a převádějící výslovně konstatují, že po převodu dle této smlouvy nemá nabyvatel žádnou majetkovou účast v družstvu převádějícím. 1. Nabyvatel prohlašuje a na důkaz toho připojuje svůj podpis, že: VI. - se seznámil se současným stavem převáděných nemovitostí, tento je mu dobře znám, a že ke dni podpisu této Smlouvy neshledal žádných vad, jež by mu bránili v uzavření této Smlouvy a převzetí převáděných nemovitostí a že k převáděným nemovitostem ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádných výhrad, - se řádně seznámil s Prohlášením vlastníka budovy předávajícího o vymezení jednotek, s jeho obsahem souhlasí a bere na vědomí, - je povinen na svůj náklad bytovou jednotku udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy. Je povinen při užívání, udržování, změnách, při nájmu bytové jednotky nebo její části a při jiném nakládání s bytovou jednotkou počínat si tak, aby nerušil a neohrožoval třetí osoby při výkonu jejich práv, - je povinen odstranit závady a poškození, která na jiných bytových jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním bytovou jednotku užívají, - nesmí provádět úpravy bytové jednotky a jejího zařízení, jímž by byl měněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnost technického zařízení domu, a to bez souhlasu ostatních vlastníků, 4

5 - k platnosti dohod o přenechání části společných prostor nabyvateli, nájemníkům, popř. jiným subjektům, uzavřených po vkladu této Smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, se vyžaduje souhlas spoluvlastníků, jejíž součástí bude i otázka podílu na nákladech a příjmech s takovýmto pronájmem spojených, - si je vědom toho, že bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení, nebytové jednotky k účelu, stanovenému účinným rozhodnutím příslušného orgánu.. Každá změna takto stanoveného účelu vyžaduje rozhodnutí stavebního úřadu, stejně tak, jako při změně užívání účelu stavby, a poté souhlas všech vlastníků jednotek v domě. 2. Předávající prohlašuje, že: - na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, další zástavní práva, ani jiné právní povinnosti, - proti němu nejsou zahájena a vedena žádná soudní, správní či jiná řízení (včetně konkursního řízení), která by mohla mít za následek jakékoliv omezení vlastnických práv k převáděným nemovitostem nebo by mohla mít tato soudní či správní či jiná řízení za následek postižení převáděných nemovitostí výkonem rozhodnutí či zřízením zástavního práva příslušného finančního úřadu či jiného orgánu, ani takové či jiné řízení nehrozí, - že neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně předmětu této Smlouvy podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, - neexistují žádné skutečnosti, které by zapříčinily nebo by mohly zapříčinit vznik zákonného zástavního práva na nemovitostech a žádné takové zákonné zástavní právo ke dni podpisu této smlouvy neexistuje. Předávající se dále zavazuje, že do dne účinnosti vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele k předmětu této smlouvy uvedenému v čl. III. této Smlouvy nezřídí ve prospěch svůj ani třetích osob žádná vlastnická práva, věcná břemena, nájemní práva, zástavní práva či jakékoliv jiné právní závazky. VII. Správu, provoz a opravy společných částí domu zajišťuje správce, kterým je v souladu s prohlášením vlastníka budovy Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: , se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: (dále jen správce ). Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, opravami, údržbou a investicemi ve společné části domu, stejně jako pravidla pro správu společných částí domu jsou k dispozici u Lidového bytového družstva v Plzni, IČ: , se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15. Účastníci této smlouvy konstatují, že současně s touto smlouvou byla mezi týmiž účastníky uzavřena smlouva o správě domu. Nabyvatel se zavazuje přispívat podle spoluvlastnického podílu na pojištění domu podle uzavřené pojistné smlouvy tak, aby byl zachován dosavadní rozsah pojištění budovy. 5

6 Nabyvatel zmocňuje správce k uzavření pojištěné smlouvy, k vyřizování pojistných událostí a k přijímání pojistného plnění. Podrobnosti o správě, provozu a opravách společných částí domu stanovuje smlouva o správě domu, uzavřená mezi předávajícím (správcem domu) a nabyvatelem. Ve věcech souvisejících se správou, opravami a držbou společných částí domu, jakož i s poskytováním služeb spojených s užíváním bytové jednotky podle této Smlouvy, zastupuje nabyvatele dle dohody smluvních stran ve vztazích k třetím osobám správce domu. VIII. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, dnem podpisu jsou smluvní strany vázány svými projevy vůle v této Smlouvě. Vlastnictví k převáděným nemovitostem přechází na nabyvatele dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch nabyvatele. IX. Předávající a nabyvatel se dohodli na tom, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí bude podán u příslušného katastrálního úřadu nejpozději do 5 pracovních dní po podpisu této Smlouvy, a to JUDr. Lenkou Skřivánkovou, advokátkou. Správní poplatek za návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit nabyvatel. V případě, že katastrální úřad zamítne povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele do katastru nemovitostí, se strany této Smlouvy zavazují k poskytnutí veškeré součinnosti k odstranění těchto vad tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy. X. Před podpisem této smlouvy byla nabyvatelem uhrazena částka Kč (slovy čtyřitisícekorunčeskýc) jako záloha na poplatky a další náklady spojené s převodem nemovitosti popsané v čl. I této smlouvy do vlastnictví nabyvatele, a to na účet převádějícího. Předávající se zavazuje vyúčtovat zálohu podle předchozího odstavce ve lhůtě 90 dnů od oznámení povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele. XI. Převádějící a nabyvatel se na základě této smlouvy výslovně dohodli, že dnem právních účinků vkladu práv dle této smlouvy na nabyvatele končí dle této dohody členství nabyvatele v Lidovém bytovém družstvu v Plzni. Nespotřebovaný zůstatek uhrazený do vkladu práv dle této smlouvy nabyvatelem na financování oprav a údržby domu bude použit v souladu s čl. V, odst. 5, této smlouvy. 6

7 XII. Na základě této smlouvy nechť jsou provedeny příslušné změny v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. XIII. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je jimi podepsána. V Plzni dne V Plzni dne.. Ing. Miroslav Šteffek předseda představenstva V Plzni dne.. Ing. Jiří Hodina člen představenstva 7