RO Stránka 1 z 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO Stránka 1 z 5"

Transkript

1 VÝTAH z USNESENÍ z 55. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluveni: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová, Ing. David Lange, p. Marcela Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček p. Jiří Olšák, p. Jarmila Konečná, - vzala na vědomí žádost o odprodej části obecního pozemku parc.č. 3080/1 orná půda za účelem výstavby rodinného domu a rozhodla předložit žádost k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva obce s doporučením pozemek neodprodat. Pozemek parc.č. 3080/1 se nachází v lokalitě určené k zastavění, jedná se o rozsáhlejší území, pro které je územním plánem stanoveno zpracování územní studie a následná výstavba je možná až v návaznosti na tuto studii. Předmětná část pozemku navazuje přímo na ul. Lípovou a je možné, že by mohla být využita pro uložení inženýrských sítí, případně vybudování přístupu do uvedené lokality. - vzala na vědomí žádost o odprodej části obecního pozemku parc.č. 3672/10 vodní plocha, o výměře 402 m 2 a rozhodla předložit žádost k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva obce s doporučením pozemek neodprodat. Pozemek parc.č. 3672/10 je pozemek určený jako vodní plocha s využitím jako koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Územním plánem je pozemek určen jako plocha vodní a jeho využití je striktně stanoveno regulativy stavby související s vodním dílem, nezbytné pro vodohospodářství, s údržbou vodních toků, mosty a lávky, biokoridory, břehová zeleň. Momentálně je sice tento pozemek suchý, ale reálné koryto potoka neustále prochází změnami a může své umístění měnit. a) vzala na vědomí žádost právního zástupce Římskokatolické farnosti Ludgeřovice o vydání souhlasu k vydání pozemků parc.č. 536/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 536/5 zastavěná plocha a nádvoří, na kterých se nachází stavba Domova pokojného stáří sv. Mikuláše, která je spoluvlastnictvím obce Ludgeřovice a Charity Hlučín, Římskokatolické farnosti Ludgeřovice. b) schválila text písemné odpovědi na žádost Římskokatolické farnosti Ludgeřovice o vydání souhlasu k vydání pozemků parc.č. 536/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 536/5 zastavěná plocha a nádvoří, na kterých se nachází stavba Domova pokojného stáří sv. Mikuláše, která je spoluvlastnictvím obce Ludgeřovice a Charity Hlučín a uložila starostovi obce zaslat tuto odpověď právnímu zástupci Římskokatolické farnosti Ludgeřovice. - vzala na vědomí návrh rozpočtu obce na r. 2017, který zpracovala a předložila k projednání ekonomka obce a uložila jí, aby předložila tento návrh k projednání na nejbližším zasedání ZO. RO rozhodla doporučit ZO schválit rozpočet ve znění předloženého návrhu. - rozhodla ve smyslu ust. čl. 4 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při Stránka 1 z 5

2 zakázkách, o zaslání výzvy vybraným uchazečům k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na přístavbu MŠ Ludgeřovice, ul. Hlučínská. Vybraní uchazeči budou vyzváni k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných dokladů pro vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu), dokumentace pro stavební řízení, realizační projektové dokumentace a zadávací dokumentace. - rozhodla v souladu s ustanovením 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - společenské místnosti, WC páni, dámy a kuchyňky v I. poschodí budovy hasičské zbrojnice na ul. Požární č. p. 560/1. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na období a V uvedené době bude vypůjčitel v objektu zajišťovat relaxační a kondiční cvičení pro ženy. Kontrola usnesení z minulých schůzí. - vzala na vědomí zprávu vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce o činnosti projektanta v souvislosti s projektováním a následným projednáváním změn projektové dokumentace (DUR) pro akci Dopravní napojení zástavby 36 RD Ludgeřovice Rybníky, včetně rozvodů inženýrských sítí Ul. Vrablovecká a ul. U Rybníků. - vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že právní zástupce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice připravuje žalobu na náhradu škody proti subjektu, který způsobil škole škodu porušením povinností, vyplývajících mu z mandátní smlouvy. - rozhodla, na základě žádosti, podané příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Ludgeřovice, o vyřazení poškozeného, neopravitelného a nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku ze zařízení ZŠ Ludgeřovice. Žádost, včetně seznamu majetku k vyřazení, je nedílnou součástí tohoto usnesení s označením příloha č rozhodla, na základě písemné žádosti, prodloužit žadatelce nájem bytu č. 6 v obecním bytovém domě č. 54/43 na ulici Markvartovická o 1 rok, tzn. do RO zmocnila starostu obce podpisem Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě. a) rozhodla, na základě žádosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené Janem Ondrušem, Luční 463/2, Píšť, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP /VB002 Zemní kabelová přípojka NN (pro výstavbu na pozemku parc.č.745/2). Předmětem smlouvy je závazek uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení výše uvedené stavby a právo provést stavbu zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ludgeřovice. b) rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ke stavbě Ostrava 1618/1, Žolnerčík, NN č.iv /01 mezi obcí Ludgeřovice a obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci obchodní společnosti Profiprojekt, s.r.o., Collo louky 126, Místek, Frýdek - Místek. Předmětem smlouvy je uložení podzemního elektrického Stránka 2 z 5

3 vedení NN 0,4 kv, délky 50,6 m v pozemku parc. č ostatní plocha v k.ú. Ludgeřovice. - vzala na vědomí oznámení SmVaK, a.s. o změně ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo od schválila program 13. zasedání ZO Ludgeřovice ve znění návrhu, předloženého starostou obce. Zasedání ZO se uskuteční dne ve Společenském sále Obecního domu od 17:30 hod. Zapisovatelkami průběhu jednání budou pracovnice úseku správních činností p. Jurečková a p. Baránková. Zasedání bude řídit starosta obce. a) rozhodla o uzavření kupní smlouvy o prodeji nákladního automobilu cisternové stříkačky TATRA T 815, CAS 32 mezi obcí Ludgeřovice a fyzickou osobou - živnostníkem p. Róbertem Rovným, sídlem Družstevná 5, Martin, Slovenská republika, a to ve znění, předloženém k projednání tajemníkem OÚ. b) vzala na vědomí informaci starosty obce, že obec obdržela dne Rozhodnutí GŘ HZS ČR o poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky. - rozhodla, na základě posouzení předložených podkladů, o udělení mimořádné finanční odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Podklady, odůvodňující udělení odměny a její výši, jsou uloženy u starosty obce. a) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, o průběhu prací na odstranění poklesu povrchu silnice při nájezdu na autobusový záliv zastávky Hřiště směr Hlučín. V současné době probíhá odstraňování nerovností povrchu i na dalších místech, kde došlo k aktivaci poklesu, které byly způsobeny vyhnitím dřevní hmoty kořenů vrostlých stromů, které v dávné minulosti nebyly při realizaci zpevněné plochy odstraněny. b) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že došlo k propadu zpevněné plochy na chodníku před Obecním domem na ulici Hlučínská. Vzhledem k nebezpečí vzniku úrazu chodců byla veřejná zakázka malého rozsahu, jejímž předmětem je oprava propadnutého chodníku, přidělena v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 2, písm. a) Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity stanovené v 27 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. - vzala na vědomí žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 v obecním bytovém domě č. p. 54/43 na ul. Markvartovická a rozhodla žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu o nájmu předmětného bytu o jeden rok, tj. do RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu s žadatelem, a to ve znění, předloženém k projednání. - vzala na vědomí žádost o prodloužení nájmu bytu č. 1 v obecním bytovém domě č.p. 54/43 a rozhodla žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu o nájmu předmětného bytu o jeden rok, tj. do RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č.3 ke Stránka 3 z 5

4 smlouvě o nájmu bytu s žadatelkou, a to ve znění, předloženém k projednání. - vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že ke dnešnímu dni byla podepsána jedna smlouva o prodeji pozemku v lokalitě nad rybníky. Informace o vyhlášení další etapy prodeje pozemků byla zveřejněna v Ludgeřovickém zpravodaji a na www stránkách obce bude zveřejněna V současné době připravuje člen zastupitelstva obce p. Kramný webové stránky, zaměřené na nabídky pozemků v obci Ludgeřovice, kde by měla být zveřejněna i nabídka obce na prodej pozemků v lokalitě nad rybníky. - rozhodla, v souladu s ustanovením 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělit žadateli souhlas s užíváním loga (znaku) obce na neoficiálních stránkách obce Ludgeřovice na Facebooku, a to za předpokladu, že z úvodní stránky bude zřetelné, že se jedná o neoficiální Facebookové stránky obce Ludgeřovice a dále rozhodla udělit žadateli souhlas s užíváním loga (znaku) obce na neoficiálních stránkách nemovitosti-ludgerovice.cz, kde budou prezentovány pozemky obce k prodeji. - schválila přijetí věcného daru hraček pod vánoční stromeček obdarovaným příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Ludgeřovice od dárce Klubu rodičů Vrabčáci. - vzala na vědomí informaci vedoucí odboru stavební úřad a silniční správní úřad o Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ve věci návrhu na změnu (zmenšení) zvláštních dobývacích prostorů, vydaného na základě žádosti společnosti Green Gas DPB, a.s. Záměr změny byl projednán na 36 schůzi RO dne a bylo vydáno souhlasné stanovisko. - rozhodla, na základě posouzení šesti předložených žádosti, o poskytnutí tzv. Kotlíkové dotace těmto žadatelům a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel dotace) a žadateli. - rozhodla, ve smyslu ust. čl. 4 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zakázkách, přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je rekonstrukce baru ve vinárně obecního domu. - rozhodla v souladu s ust. čl. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zakázkách o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je prohloubení studny. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zájemcem. - vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ o výši nákladů na rekonstrukci sítě LAN, která bude realizována v budově OÚ Ludgeřovice. Stránka 4 z 5

5 - vzala na vědomí nabídku na prodej pozemku parc. č. 3239/9 a uložila starostovi obce předložit návrh kupní smlouvy k projednání na 13. zasedání ZO dne s doporučením uzavřít kupní smlouvu ve znění, předloženého návrhu. - rozhodla, na základě žádosti, o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na r TJ Ludgeřovice ve výši ,- Kč na částečné pokrytí nákladů na zakoupení hnojiv pro údržbu trávníku fotbalového hřiště, a to ve znění, předloženém k projednání. Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice v Ludgeřovicích, Schválili: Mgr. Daniel Havlík starosta obce Ing. Alena Janošová místostarostka obce Stránka 5 z 5