RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce."

Transkript

1 VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr Bělan, p.marcela Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, Mgr.Ing. Jindřich Hudeček p. Olšák, p. Stařinský, a) vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ o nabídce města Hlučín zajišťovat pro obec Ludgeřovice na základě veřejnoprávní smlouvy správu informačních a komunikačních technologií na OÚ Ludgeřovice. RO uložila starostovi obce a tajemníkovi OÚ projednat s vedením města Hlučín podmínky takové smlouvy a připravit spolu s druhou smluvní stranou návrh předmětné smlouvy. b) uložila starostovi obce a tajemníkovi OÚ, aby se současným dodavatelem, který na základě smlouvy o dílo na servis a údržbu PC techniky zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií a tvorbu webových stránek obce, projednali změnu předmětné smlouvy tak, že s účinností od bude zajišťovat pouze tvorbu a správu webových stránek obce. - schválila záměr pronajmout pozemek, který je majetkem obce Ludgeřovice. RO uložila tajemníkovi OÚ Ludgeřovice, aby zajistil zveřejnění předmětného záměru na úřední desce OÚ Ludgeřovice ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a připravil ve spolupráci s právním poradcem obce. - rozhodla, ve smyslu ustanovení 23 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve 3. třídě ZŠ Ludgeřovice ve školním roce 2011/2012. Výjimka se uděluje do počtu 33 žáků v uvedené třídě v uvedeném školním roce. a) rozhodla, ve smyslu ustanovení 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce na r občanovi obce jako kompenzaci za celoroční údržbu pozemků ve vlastnictví obce. b) rozhodla, ve smyslu ustanovení 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce na r zaměstnanci obce Ludgeřovice jako kompenzaci nákladů za používání osobního mobilního telefonu pro služební potřeby v pracovní době v období 06-09/ vzala na vědomí nabídku Výzkumného energetického centra VŠB TU Ostrava na uspořádání prezentace na téma Jak správně (ne)topit. RO rozhodla uspořádat předmětnou prezentaci v průběhu příštího roku spolu s další akcí většího rozsahu jako Strana 1 (celkem 5)

2 např. Letní radovánky nebo hasičskou soutěží Firefighters. RO uložila starostovi obce, aby v návrhu rozpočtu na r vyčlenil potřebnou částku na finanční krytí tohoto záměru. - vzala na vědomí informaci Fakulty stavební VŠB Technická univerzita Ostrava o možnosti podat návrhy témat diplomových prací, vhodných ke zpracování studenty této katedry, kdy obhajoby proběhnou počátkem roku S ohledem na skutečnost, že návrhy témat je potřeba předložit do , ukládá RO všem svým členům předložit na příští schůzi rady návrhy vhodných témat diplomových prací, která by byla v budoucnosti využitelná pro potřeby obce. a) rozhodla, na základě posouzení předložené cenové nabídky fyzickou osobou podnikatelem, o uzavření smlouvy o dílo na odstranění porevizních závad hromosvodů na budově Společenského domu na Vrablovci a na budově Obecního domu. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. b) uložila ekonomce obce provést za účelem zabezpečení finančního krytí akce dle bodu a) potřebná rozpočtová opatření v rozpočtu obce na r a předložit je ke schválení na prosincové schůzi zastupitelstva obce. - schválila záměr pronajmout nebytový prostor nad restaurací Obecní dům č.p. 600 v Ludgeřovicích. RO uložila tajemníkovi, aby zajistil zveřejnění předmětného záměru na úřední desce OÚ Ludgeřovice ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a připravil ve spolupráci s právním poradcem obce návrh nájemní smlouvy. Kontrola usnesení z minulých schůzí. - vzala na vědomí informaci starosty obce o průběhu a výsledků jeho jednání s organizátorem výběrového řízení pro stavbu Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice II. etapa. Na schůzce, která se uskutečnila ve dnech v Praze, byl projednán obsah výzvy k doplnění podkladů jednotlivým uchazečům, kdy tato výzva byla před rozesláním jednotlivým uchazečům konzultována i se zástupci SFŽP a ÚOHS. Uchazečům byl stanoven termín 10 dnů k doplnění požadovaných podkladů. - vzala na vědomí informaci p. Jiřího Olšáka ml., že ke dni ukončil provozování živnosti. Z uvedeného důvodu se smluvní strany rozhodly ukončit pronájem nebytového prostoru v II.NP nad restaurací Obecní dům ke dni , a to formou dodatku č. 3 k nájemní smlouvě. RO zmocnila starostu obce podpisem předmětného dodatku k nájemní smlouvě. - uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce aby do příští schůze rady zajistil min. 2 cenové nabídky na osazení sloupů a těles VO vč. jejich zprovoznění v rámci stavby prodloužení VO na ulici Myslivecká. Strana 2 (celkem 5)

3 - rozhodla udělit žadateli souhlas souseda (vlastníka pozemku) obce Ludgeřovice, se stavbou - oplocení částí pozemků v k.ú.ludgeřovice. Souhlas nenahrazuje příslušné předchozí povolení stavebního úřadu. - rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas účastníka a vlastníka veřejné dopravní infrastruktury se stavbou rodinného domu na pozemku v k.ú. Ludgeřovice, která je v souladu s územním plánem. RO též udělila souhlas k uložení přípojek pro stavbu (voda, plyn) do pozemku ve vlastnictví obce. RO též souhlasí s úpravou přístupové komunikace s tím, že tuto si žadatelé provedou na své náklady, po předchozím projednání s vedoucím odboru výstavby, ŽP a údržby obce. RO zmocnila starostu k podpisu příslušných smluv o právu provést stavbu. Tento souhlas platí jen pro pozemky ve vlastnictví obce, nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro účely územního a stavebního řízení (resp. ohlášení) stavby. RO současně udělila výslovný souhlas se zjednodušeným územním řízením, bude-li vedeno. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že schůzka s ředitelem obchodní společnosti DPO a.s. se vinou kolapsu dopravy v Ostravě dne neuskutečnila. Náhradní termín nebyl dosud stanoven. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru stavební úřad a silniční správní úřad, že veřejné projednání návrhu územního plánu Hlučína změna č. 10 se koná dne v 16:00 hod. na MěÚ Hlučín. - vzala na vědomí informaci o odložení termínu vydání knihy Města a obce očima dětí II. na duben Obec si zaplatila v této knize prostor o rozsahu 2 stran. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že minulý týden obdržela obec vyjádření odboru životního prostředí a komunálních služeb MÚ Hlučín k projektu cyklostezky na ulici Na Mokřinách. Návrh na zahájení územního řízení podá obec do konce měsíce října vzala na vědomí informaci starosty obce, že příští ročník MHF Janáčkův máj se uskuteční v kostele sv. Mikuláše dne RO rozhodla, jako v předchozích letech, zajistit ve spolupráci s PČR součinnost při odklonu dopravy v době konání koncertu a zajistit parkování návštěvníkům MHF. RO uložila zabezpečit výše uvedenou součinnost vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce. - rozhodla, v souladu s ustanovením Čl. 4 směrnice č. 1/2007, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, vyzvat obchodní společnost DUPLEX s.r.o. se sídlem Ostrava Mariánské hory, 28. října 273, aby Strana 3 (celkem 5)

4 v termínu do předložila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavbu Tělocvična ZŠ Ludgeřovice, Markvartovická ulice v rozsahu, potřebném k podání žádosti o zahájení územního řízení (termín plnění do ), dále na zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném k podání žádosti o vydání stavebního povolení (termín plnění do ) a zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro realizaci stavby a zadávací dokumentaci (termín plnění ). - rozhodla o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Charitě Hlučín ve výši ,- Kč na činnost charitní pečovatelské služby (CHPS), poskytnuté občanům obce Ludgeřovice v III. čtvrtletí roku Seznam občanů obce, kterým byly služby ošetřovatelské a pečovatelské služby v III. čtvrtletí r poskytnuty, je součástí žádosti. a) vzala na vědomí, informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že projektová dokumentace na realizaci světelného signalizačního zařízení na ul. Boční byla dokončena a předána zhotovitelem obci. b) uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce podat na MÚ Hlučín žádost o stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Boční c) uložila vedoucímu odboru výstavy, ŽP a údržby obce zjistit do příští schůze výši nákladů na realizaci místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Boční. - vzala na vědomí, informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že oprava střechy nad objektem skladu hrobníka je před dokončením, kdy reálný termín dokončení se jeví do konce 42. týdne. - vzala na vědomí, informaci starosty obce o výsledku jeho dnešního jednání na uzemním pracovišti PF ČR ve věci bezúplatného převodu pozemku parc.č z majetku státu do majetku obce. RO uložila starostovi obce postupovat ve smyslu usnesení č. 21/1, přijatého na 21. schůzi zastupitelstva dne rozhodla pronajmout s účinností od nebytový prostor ve II. NP objektu budovy, ve které je umístěn poštovní úřad. RO rozhodla uzavřít nájemní smlouvu ve znění, předloženém tajemníkem OÚ a zmocnila starostu jejím podpisem. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že smlouvu o výkonu služby pořádkového dohledu zatím nepodepsal se žádným ze subjektů, který se o tuto zakázku ucházel. Dle sdělení zástupce původně vybraného uchazeče bude tento disponovat potřebnou koncesí do konce měsíce října, proto starosta obce rozhodl ještě s definitivním uzavřením smlouvy posečkat. RO rozhodla tento postup starosty obce akceptovat. Strana 4 (celkem 5)

5 - vzala na vědomí, informaci starosty obce, že nájemní smlouva o pronájmu spol. sálu v Obecním domě za účelem pořádání tanečních kurzů byla uzavřena. a) vzala na vědomí, že výzva k podání nabídek na zimní údržbu vybraných místních komunikací pro zimní období r. 2011/2012 byla vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na internetových stránkách obce. b) rozhodla, že komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a komise, která provede hodnocení budou tvořit členové Rady obce Ludgeřovice. Obálky s nabídkami uchazečů budou otevřeny dne Rada obce na svém jednání dne vybere nejvhodnější nabídku, dle zveřejněného způsobu hodnocení. Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice v Ludgeřovicích, Schválili: Mgr. Daniel Havlík starosta obce Mgr. Pavel Lokaj místostarosta obce Strana 5 (celkem 5)

6 Strana 6 (celkem 5)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více