ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U D I O Z B R N O Kohoutova 16, BRNO Projektanti profesí : Urbanismus : Ing. arch. Václav Zemánek, CSc, autorizovaný architekt ČKA Ing. arch. Oldřich Navrátil Doprava : Ing. František Nantl Vodní hospodářství : Ing. Milan Přinosil, Ing. Pavel Dvořák Energetika : Ing. Jaroslav Opat, Ing. Eva Duspivová Příroda a krajina, ÚSES, ZPF a PUPFL : Ing. Martin Beneš, autorizovaný projektant ÚSES Digitální zpracování Ing.arch. Oldřich Navrátil V Brně červenec

2 TEXTOVÁ ČÁST A. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Úvod podklady k pořízení územního plánu Lavičky Městský úřad Velké Meziříčí je na ţádost obce pořizovatelem územního plánu obce Lavičky. V roce 2005 bylo pořízeno Zadání ke konceptu územního plánu, v roce 2006 by zpracován koncept územního plánu obce ( ve dvou variantách) a v listopadu 2006 zahájil pořizovatel jeho projednávání. Jelikoţ z časových důvodů nebylo moţné jiţ dokončit etapu projednávání vydáním souborného stanoviska v roce 2006 podle zákona č. 50/1976 Sb., stornoval pořizovatel po konzultaci s KÚ Vysočina projednávání konceptu územního plánu Lavičky a vydal dne Stanovisko pořizovatele ÚP Lavičky k dalšímu postupu pořízení územního plánu. V souvislosti s platností zákona č. 183/2006, který nahradil starý stavební zákon se pořizovatel po domluvě s obcí Lavičky rozhodl k následujícímu postupu pořízení ÚP Lavičky a vydal dne toto stanovisko : 1. Koncept ÚPO Lavičky, zpracovaný podle zákona č. 508/19760Sb. je jiţ nebude projednávat, ale bude pouţit jako podklad pro zpracování Návrhu územního plánu lavičky, který bude zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s platnými vyhláškami, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 2. Projektant prověří moţnost zařazení následujících pozemků do zastavitelných ploch ( na základě podaných připomínek od vlastníků pozemků) v Návrhu ÚP Lavičky: - pozemek p.č v k.ú. Lavičky prověřit moţnost zařazení pozemku do plochy s vyuţitím pro drobné podnikání a sluţby, - pozemek p.č v k.ú. Lavičky prověřit moţnost zařazení pozemku do plochy smíšené obytné. Tímto stanoviskem poţádal pořizovatel zpracovatele Územního plánu Lavičky, aby zpracoval Návrh ÚP Lavičky dle platné legislativy a v souladu s vydaným stanoviskem. Zpracováním návrhu ÚP Lavičky pověřil objednatel obec Lavičky STUDIO Z Brno, vedený Ing.arch. Václavem Zemánkem, CSc. v roce 2008 kolektiv Vzhledem k tomu, ţe dříve zpracovaný koncept ÚPO Lavičky byl zpracován ve variantách, 2

3 upřesnila obec řešení nového územního plánu Lavičky a doplnila je o nové poţadavky v usnesení Zastupitelstva č. 15/08, které předala pořizovateli a zhotoviteli. Tyto poţadavky se staly předmětem prověření a zapracování do územního plánu Lavičky. Návrh územního plánu Lavičky byl veřejně projednáván v roce 2010 poté, co návrh byl upravován v sentencích pořizovatelem předané Zprávy o projednání Návrhu ÚP Lavičky s dotčenými orgány. Návrh územního plánu byl současně aktualizován tak, aby byl v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina. Zhotovitel předal upravený a aktualizovaný Návrh ÚP pořizovateli dne , Následně vydalo zastupitelstvo obce Lavičky územní plán Lavičky formou opatření obecné povahy dne A.1 Vymezení zastavěného území Vymezení řešeného území výčtem katastrálních území ve správním obvodu obce Lavičky bylo potvrzeno v dokumentu Zadání pro zpracování konceptu územního plánu obce. Řešeným územím je administrativně správní území obce Lavičky, zahrnující katastrální území Laviček a katastrální území Závist u Velkého Meziříčí. Zastavěná území jsou vymezena podle 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice zastavěných území je vymezena k datu Zastavěné území ve správním obvodu obce Lavičky zahrnuje lokality : Zastavěné území obce Lavičky ( stávající jádrová obec), Zastavěné území vodohospodářských zařízení (severozápadně od jádrové obce při silnici III/0026 a východně od obce při účelové komunikaci směr samota U loupeţníka)) Zastavěné území v lokalitě Jestřábec (stávající podnikatelská zóna Pod dálnicí při silnici II/602) Zastavěné území místní části Závist (stávající místní část Závist) Zastavěná území v rekreační lokalitě u Netínského rybníka (dva pozemky) Zastavěná území jsou vymezena v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění území a v hlavním výkrese. 3

4 A.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Základní teze koncepce rozvoje obce ( návaznost na strategické a rozvojové plány) Obec Lavičky spolu s místní částí patří počtem obyvatel mezi menší venkovská sídla (velikostní kategorie do 500 obyvatel), v minulosti hospodářsky výhradně orientovaná na zemědělskou velkovýrobu jak rostlinnou, tak ţivočišnou. V současné době, která přinesla významnou redukci pracovních míst v zemědělské prvovýrobě, je většina ekonomicky aktivních obyvatel odkázána na kaţdodenní vyjíţďku za prací, za vyšším občanským vybavením i za vzděláním (s výjimkou základního) do sousedního průmyslového centra, města Velkého Meziříčí. Katastrálním územím obce jsou vedeny významné stavby celostátního významu a sice dopravní stavba dálnice D 1 Praha Brno a podzemní koridor produktovodů a tranzitních plynovodů se svými ochrannými a bezpečnostními pásmy. Tyto investice představují pro rozvoj obce významný stimul, zejména v podnikatelské oblasti, poloha obce v sousedství centra regionu a jeho dostupnost vytváří předpoklady pro alokaci rozvojových ploch rodinného bydlení většího rozsahu. Koridory dopravní a technické infrastruktury, vedené přes správní území obce směrem západ-východ, které příčně člení řešené území, vytvářejí fyzické překáţky pro souvislý a územní rozvoj zástavby a srůstání původní zástavby a dílem brání i v obsluze území obce. Tyto skutečnosti limitují výběr směrů rozvoje obce a omezují volbu koncepce rozvoje jak v prostorovém utváření, tak i ve vzájemných provozních vztazích v zastavěném území. Obec má díky přímému připojení na dálnici D1 podmínky pro potenciální rozvoj podnikatelských aktivit zejména v jiţní části katastru podél trasy dálnice, kde jiţ postupně vznikla na parcelách po bývalém JZD podnikatelská zóna. V jádrové obci i v místní části se sporadicky vyskytují drobné ţivnostenské provozovny. Obec jako celek však trpí nedostatkem jak zemědělských, tak i nezemědělských podnikatelských aktivit s důsledky na nízkou zaměstnanost v obci. Politika územního rozvoje se týká ORP Velké Meziříčí. Návrh ÚP Lavičky se nachází a respektuje a rozvojovou osu OS6 (dálnice D1) v sídelní struktuře, respektuje koridor výhledové trasy VRT1 i koridory a plochy technické infrastruktury uváděné v Politice územního rozvoje ČR. Dokumentace ZUR kraje Vysočina nabyla účinnosti dne a navrhuje veřejně prospěšné stavby, z nichţ zasahuje do řešeného území obce Lavičky dopravní koridor DK 32 silnice, vymezený stanovenými ochrannými pásmy. Územní plán obce Lavičky zahrnuje tuto VPS v územním rozsahu stanoveném v ZUR a upřesněném odborem dopravy a silničního hospodářství KÚ kraje Vysočina v zastavěných a zastavitelných plochách ÚP Lavičky. Navíc celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu letištního dálničního úseku Měřín. Schvalování výstavby nadzemních objektů v těchto ochranných pásmech bude řešeno cestou danou jejich správcem VUSS Pardubice. 4

5 Území obce je součástí území bývalého okresu Ţďár nad Sázavou a v současnosti začleněna do mikroregionu Velkomeziříčského. Území obce je zahrnuto do řešení územního plánu VÚC kraj Vysočina ( zpracovatel Urbanistické středisko Brno). Z nadřazených rezortních dokumentací byla převzaty trasy ropovodů MERO ČR, produktovodu ČEPRO a.s., a trasy plynovodů VVTL a VTL plynovodů RWE Transgas Net s.r.o. včetně zakreslení a respektování jejich vymezených ochranných pásem a územní rezerva pro jiţní variantu výhledové trasy VRT 1. Ze zpracovaného okresního generelu ÚSES byly do ÚP obce převzaty plochy a stanoveny regulativy pro vyuţívání ploch lokálních a regionálních biokoridorů a biocenter. Obec má zpracovánu dokumentaci Komplexní pozemkové úpravy, jejíţ záměry návrh územního plánu respektuje a vytváří podmínky pro jejich realizaci Katastr obce díky poloze v mikroregionu a dostupným pozemkům představuje potenciální rozvojové území pro příměstské bydlení i pro rozvoj podnikatelských aktivit 2.2 Hlavní cíle rozvoje Byly stanoveny pro územní plán v dokumentu Zadání územního plánu obce Lavičky, řešeny a ověřeny ve zpracovaném Návrhu územního plánu (2008), který byl projednáván a doplňován. Hlavními cíli řešení územního plánu jsou : Hlavními cíli řešení územního plánu jsou : - vytvořit podmínky ke stabilizaci místní populace v obci a v mikroregionu, - posílit postavení obce jako satelitní lokality pro rozvoj příměstského rodinného bydlení v mikroregionu s rozsáhlou nabídkou pozemků pro rodinné bydlení v bezprostředním sousedství centra mikroregionu města Velkého Meziříčí, - vyuţít přímého napojení obce na celostátní a regionální dopravní sítě k plošné nabídce pozemků pro podnikatelské aktivity i nadmístního a regionálního významu na katastru obce v návaznosti na průmyslovou zónu sousedního města Velké Meziříčí u dálnice D1 a tím přispět i k iniciaci navazujících dalších rozvojových programů v obci, - zvýšit obytnou atraktivitu obce, vyuţít tradiční venkovský obytný i rekreační a ekologický potenciál krajiny v souladu s ochranou jejích významných krajinných hodnot, - podnítit zájem investorů o plochy i prostory nevyuţívaného zařízení zemědělského areálu v Závisti a zařízení a pozemků v bývalém areálu Ministerstva obrany ČR k lokalizaci nových aktivit především k poskytování sluţeb v sociální oblasti pro obyvatele celého mikroregionu. Konkrétně to znamená v územním plánu řešit a : - vymezit nové zastavitelné plochy vhodné pro bydlení a také plochy pro rozvoj podnikání ve sluţbách pro zemědělství vč. podpory výrobních zařízení na bázi 5

6 obnovitelných zdrojů, jakoţ i pro rozvoj chybějící společenské infrastruktury ve vhodné vazbě na tradiční venkovskou strukturu osídlení, - navrhnout nové funkční vyuţití pozemků bývalých zařízení MNO a JZD v zastavěném území obce Lavičky i Závisti, - vypracovat koncepci postupného doplnění chybějících sítí a zařízení technické infrastruktury na místní úrovni s vyuţitím návrhu PRVKUK v rámci připravovaného rozvoje nadřazených systémů technické infrastruktury, - postarat se o ochranu, rehabilitaci a rozvíjení svébytných přírodních hodnot krajiny, - vyhlásit ochranný reţim pro uchování a obnovu tradiční venkovské urbanistické struktury obce a její doplnění o chybějící společenské aktivity a zařízení ( nové společenské centrum obce, sportovní plochy pro klubové sporty a cestovní ruch, sídelní veřejná zeleň a další), - stanovit regulační zásady pro výstavbu, zásady řešení dopravy a systémů technického vybavení a ţivotního prostředí v obci. Území obce vzhledem k dopravní dostupnosti, disponibilitě volných pozemků a niţší hodnotě přírodního prostředí nabízí v ÚP Lavičky rozsáhlejší lokality pro příměstské bydlení v zázemí centra mikroregionu jako alternativu k vlastnímu rozvoji centra, města Velkého Meziříčí. Přítomnost celostátní dopravní stavby, jíţ je dálnice D1 včetně přímého dopravního napojení a volné pozemky v prostoru mezi dálnicí a silnicí II/602 se jeví stále velmi atraktivní pro investory při hledání nových podnikatelských ploch. Návrh územního plánu navrhuje restrukturalizací stávajících výrobních zemědělských prostor a vytvořil novou nabídku výrobních a skladových ploch, jeţ však vyţaduje výběr jen takových navrhovaných zařízení výroby a podnikání, které provozem nenaruší soulad přírodních a civilizačních sloţek prostředí. Součástí vymezení zastavitelných ploch v ÚP se stala nově také plocha vyhrazená zemědělské výrobě s moţností výstavby energetického zdroje na bázi obnovitelných zdrojů ( bioplyn) a to na východním okraji bývalého ateálu JZD v jádrové obci. Lokalita Pod dálnicí je navrţena zčásti v ochranných pásmech obou dopravních staveb a vyuţití pozemků podléhá souhlasu silničního správního orgánu a vylučuje funkci bydlení. Provoz nových zemědělských velkovýrobních zařízení bude do budoucna územním plánem limitován. Stávající systémy technické infrastruktury ve zdrojích (el. energie, plyn) a v inţenýrských sítích (oblastní vodovod) v obci zásobují a obsluhují celé současně zastavěné území jádrové obce. Pro likvidaci odpadních vod ve výhledu územní plán respektuje koncepci obsaţenou v krajské dokumentaci PRVKUK na likvidaci odpadních vod v mechanicko biologické ČOV stávající ve Velkém Meziříčí, která prošla rekonstrukcí. Územní plán navrhuje způsoby doplnění a rozšíření stávajících vodohospodářských zařízení a sítí včetně energetických (elektřina, plyn, spoje) i v územích rozvojových, s výjimkou plynofikace m. části Závist. Cílem územního plánu je dlouhodobá profilace obce jako sídelního satelitu k městu Velké Meziříčí. Návrh územního plánu obce Lavičky proto navrhuje rozsáhlejší územní rozvoj rodinného bydlení, sportu a rekreace a také rozvoj podnikání ve vybraných nových lokalitách. Nezbytným předpokladem přitom je postupná redukce ţivočišné výroby z důvodů negativních vlivů stávajícího zemědělského areálu DS AGROS Netín na kvalitu ţivotního prostředí v obci. Územním plánem podporované aktivity podnikatelské v navrhované smíšené komerční a výrobní zóně sníţí ekonomickou závislost obce na zemědělské prvovýrobě, nabídnou nové pracovní příleţitosti a sníţí vyjíţďku obyvatel za prací a současně nezvýší v krajině ekologickou zátěţ. 6

7 Hlavními úkoly v ochraně a rozvoji přírodních a krajinných hodnot jsou v obci : - podpora projektů realizace veřejné a krajinné zeleně, především realizace skladebných částí ÚSES - zvýšení biodiverzity a obnova ekologické rovnováhy obnova a zakládání biotopů - podpora systémů protierozní ochrany, které zamezí vodní erozi a odplavení půdy - obnova krajinného rázu (estetické vegetační prvky) Jedním z hlavních cílů na úseku obnovy krajiny je zvýšení ekologické stability na katastrálním území Lavičky a Závist. Územní plán vycházel při navrhovaných opatřeních ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity krajiny z následujících dokumentů. Jednalo se především o Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), schválené v říjnu 2003, zpracovatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavíčkova 1b, Brno., v říjnu 2003 a nadregionálního a regionálního ÚSES (zpracovatel Společnost pro ţivotní prostředí, s.r.o., Brno, 1996). Dále vycházel z podrobné znalosti řešeného území a z několikaletých terénních průzkumů řešeného území. Výsledkem a syntézou výše uvedeného, je návrh realizace nefunkčních skladebných částí lokálního ÚSES. Především je nutné zaloţit navrhované lokální biocentra LBK č.3 a č.5. Na tyto lokální biokoridory je zpracovaná projektová dokumentace a bude zaţádáno v rámci druhé výzvy z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osy 6. podoblast podpory Výše uvedený lokální biokoridor LBK 5 je v územním plánu i KPÚ vymezen v optimálnějších parametrech. Realizace v těchto parametrech není moţná. V KPÚ nebyly na celou plochu lokálního biokoridoru zajištěny pozemky. Pozemky byly ponechány v soukromém vlastnictví původních majitelů, kteří nemají zájem investovat svoje soukromé finanční prostředky a podílet se na realizaci výše uvedeného lokálního biokoridoru. Z tohoto důvodu byl realizační projekt LBK č.5 zpracován v minimálních parametrech na pozemcích obce. Lokální biokoridor LBK2, na který byla rovněţ zpracována prováděcí dokumentace není moţné v současné době realizovat jelikoţ Agentura ochrany přírody a krajiny s realizací nesouhlasí z důvodu blízkosti dálnice D1, která se má v budoucnu rozšiřovat. Navrţena je také výrazná obnova rozptýlené zeleně v krajině a krajinného rázu (estetické vegetační prvky). Jedná se o realizaci interakčních prvků liniových. KPÚ naprosto nedostatečně řeší problematiku liniových interakčních prvků. Navrţené liniové interakční prvky jsou omezeny pouze na výsadby doprovodné zeleně kolem stávajících nebo navrţených polních cest. Jedná se většinou o výsadby pouze jednostranné a i tak jsou pozemky na realizaci výsadeb nedostatečné. Při dodrţení parametrů budovaných nebo stávajících polních cest není moţné provést odpovídající výsadby doprovodné zeleně. Navrţená síť interakčních prvků je naprosto nedostatečná. Vzhledem k uzavřeným a schváleným KPÚ není moţné s ohledem k vlastnickým poměrům, síť interakčních prvků dále doplňovat a rozšiřovat. 2.3 Rámcová kvantifikace navrţeného rozvoje ( počet obyvatel v návrhovém období) Navrţený rozvoj obce na zastavitelných plochách přináší přírůstek cca 235 byt. jednotek pro cca 600 osob v I. časové etapě rozvoje, coţ spolu se 2. etapou výstavby představuje v cílovém stavu: 7

8 - nárůst počtu obyvatel v obci na celkový počet cca 1100 obyvatel, - přírůstek v plochách navrţených pro podnikání bez ploch přestavby činí cca 16,74 ha, - v počtu nových pracovních míst přírůstek cca 390 míst, - přírůstek v plochách pro rekreaci a sport cca 3,3 ha,, - celkový přírůstek v nabídce zastavitelných ploch (vč. ploch sportu) činí cca 42,8 ha. V koncepci obnovy a rozvoje krajinných hodnot bylo v přírodních plochách celkem navrţeno: realizace navrhovaných skladebných částí ÚSES o rozloze cca.12,21 ha lokální biokoridory 11,07 ha lokální biocentra 1,14 ha interakční prvky liniové 0,41 ha interakční prvky plošné 0,15 ha 2.4 Rámcový časový průběh navrţeného rozvoje Rozvoj obce na vymezených zastavitelných plochách je záměrně naplánován na více lokalitách a je rozčleněn do dvou časových úseků etap, a to na základě poţadavku orgánu ochrany zemědělského fondu KÚ kraje Vysočina. Navrhovaná nová zastavitelná území pro soustředěnou rodinnou výstavu na severovýchodním okraji jádrové obce byla přesunuta do 2. časové etapy záboru ZPF, po vyčerpání ostatních zastavitelných území. Potenciální zastavitelná území jejichţ nové vyuţití je podmíněno dlouhodobějšími změnami majetkovými, změnami funkčního vyuţití sousedních ploch nebo zrušením vyhlášených omezení ( na př. část plochy areálu bývalého zemědělského druţstva s ţivočišnou výrobou s vyhlášeným ochranným pásmem) byla z důvodů nedostupnosti v reálném čase přesunuta do kategorie územních rezerv ozn. R 1, R 2 s dlouhodobým časovým horizontem vyuţití. Výsledkem je vymezení zastavitelných ploch v návrhovém období územního plánu rozčleněné do dvou časových etap a na plochy a koridory územních rezerv, mezi něţ byl zařazen i chráněný koridor jiţní varianty trasy VRT 1 jako územní rezerva R 3. Pro větší rozlohu a funkční smíšenost u zastavitelných území ozn. Z 3, Z 4, Z 11, Z 12 území je navrhováno v územním plánu pořízení územní studie, která prověří územně technické podmínky připravenosti území a stanoví současně také dostupný časový horizont realizace zástavby v lokalitách. Návrh územního plánu je proponován pro časové období cca let ( ve dvou časových etapách) a jeho realizace bude významně záviset na intenzitě ekonomického růstu samotné obce, jakoţ i blízkých průmyslových středisek, která se projeví v nabídce pracovních míst a odrazí se i v poptávce po plochách pro bydlení v obci Lavičky. Řešení územního plánu bude v souladu s platnou legislativou prověřováno a případně aktualizováno ve čtyřletém intervalu od jeho schválení. 8

9 A.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Územní průmět celkové koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot do koncepce urbanistické Urbanistická koncepce navrţená v územním plánu obce je zaloţena na vyhodnocení silných stránek a na hodnotách, jeţ jsou formulovány do základních tezí : 1. Postavení obce v sídelní struktuře mikroregionu a vazby na celostátní systémy dopravní a technické infrastruktury vytváří předpoklady obce k převzetí úlohy sídelního satelitu pro rozvoj individuálního bydlení, podnikání i vybraných sociálních sluţeb v bezprostředním zázemí centra mikroregionu města Velkého Meziříčí. 2. Územní rozvoj obce, koncentrovaný do tří funkčně diferencovaných lokalit je zárukou zachování ekologické rovnováhy v území a počítá s výraznými sociálními přínosy zejména na úseku rozvoje bydlení a pracovních míst. 3. Ve funkční struktuře dosáhnout proporcionálnější nabídky v plochách pro podnikatelské aktivity a pro rodinné bydlení s preferencí jeho příměstských forem spolu s plochami sportu, při současném zlepšení dopravní dostupnosti společenské infrastruktury v blízkém centru mikroregionu a s novým vyuţitím vymezených ploch přestavby v zastavěných územích obce. 4. Zajistit ochranu a posílení hodnoty krajinného rázu k dosaţení sociální koheze obyvatel a ke zvýšení obytné atraktivity území. Navrţená urbanistická koncepce rozvoje na území katastru obce obecně je formulována jako kombinace principu intenzifikace vyuţití zastavěných území, zejména těch s charakterem přestavbových ploch, včetně doplnění nové zástavby na volných plochách v hranicích zastavěného území obce a principu extenzívního rozvoje nových funkčních ploch a zástavby na volné plochy současného zemědělského půdního fondu. V urbanistické koncepci extenzívního rozvoje bylo zvoleno schema duálního koncentrického rozvoje stávajících jádrových sídel, t.j. obce Laviček a osady Závisti, vyznačující se přímou vazbou rozvojových ploch na zastavěná území. Dále byla zvolena forma zaloţení nové samostatné zóny v prostoru významných dopravních staveb, určené ke koncentraci podnikatelských aktivit ve výrobě, skladování, distribuci a komerčních sluţbách. Vůdčí myšlenkou bylo vytvořit územní a technické předpoklady pro rozvoj území obce jako sídelního satelitu k centru mikroregionu, jímţ je Velké Meziříčí. Koncepce stojí na reálném předpokladu, ţe se vznikem nové podnikatelské zóny budou vytvářeny podmínky pro komplexní dovybavení území obce chybějícími systémy technické a dopravní infrastruktury. Tyto aktivity souběţně ovlivní poptávku po nových kapacitních plochách pro rodinné bydlení. Obec podle sílícího zájmu investorů zejména z centra mikroregionu, (jímţ je město Velké Meziříčí a jeho okolí) o výstavbu rodinného bydlení poţaduje od urbanistické koncepce připravit rozšířenou nabídku zastavitelných ploch a počítá s další migrací obyvatel za bydlením a podnikáním do prostoru katastru obce a s nárůstem počtu obyvatel na cca 1100 obyvatel. 9

10 Z hlediska ochrany krajinného rázu se soustřeďuje na obnovu harmonické krajiny, na mírně zvlněných odlesněných návrších a plošinách východně od Závisti a na obnovu vodních a mokřadních společenstev v nivě pod Závistským rybníkem a rybníkem Sytov. V této nivě je navrţeno k realizaci několik vodních ploch včetně ploch pro rozvoj mokřadních společenstev. Budou zde realizovány také výsadby původních druhů dřevin, jako součást lokálního biokoridoru LBK č.3. Dále je navrţena obnova vodních a mokřadních společenstev v lokalitě pod zemědělským areálem, kde je navrţeno několik menších vodních ploch, které by doplnily vodní plochy stávající a vytvořily tak soustavu drobných vodních ploch, doplněnou mokřadními společenstvy a výsadbou krajinné zeleně. Koncepce intenzivního rozvoje obce : Předpoklady pro intenzifikaci vyuţití stávajících zastavěných ploch jsou dány jednak existencí bývalého areálu MNO ČR s nevyuţívaným ubytovacím objektem a jednak existencí bývalého JZD (nyní AGROS a.s. Netín) v zastavěném území Laviček, s částí jiţ nevyuţívaných objektů. Tato území vykazují do značné míry charakteristiky přestavbových ploch ( t.zv. brownfields) a představují potenciální nabídku pro nové vyuţití. Zpracovaná variantní koncepce jejich nového vyuţití v předcházejícím dokumentu konceptu ÚP obce prověřila zájem externích investorů s potenciálem vyuţití těchto ploch pro rozvoj sluţeb v oblasti sociální na úrovni nadmístní a regionální v případě objektu MNO, a pro rozvoj smíšeného areálu výrobních sluţeb pro více investorů na plochách po asanaci zemědělských účelových staveb. Návrh územního plánu obce proto vychází z řešení zpracovaného konceptu ÚPO ve variantě B, kdy je celý pozemek bývalého areálu MNO nabízen k funkční transformaci na smíšené komerční vyuţití v kombinaci s bydlením ve formě domova seniorů s doplňkovými sluţbami a s plochou sídelní zeleně. Dalšími potenciálními moţnostmi jsou dnes nezastavěné a postupně uvolňované plochy v jádru obce. Jedná se o pozemky na návsi, získané do majetku obce po asanovaných objektech, kde se počítá s výstavbou společenského centra obce (víceúčelový sál pro konání společenských a kulturních akcí, rodinných oslav a obecních slavností), které pomůţe ke zvýšení atraktivity návsi a k doplnění chybějící nabídky obecní vybavenosti, alternativně se jedná i o vyuţití pozemků nad dolním rybníkem pro rozšíření občanského vybavení, případně sportovních a rekreačních aktivit. Koncepce extenzívního rozvoje obce. Strategie extenzívního rozvoje obce, doprovázeného výrazným nárůstem počtu obyvatel i nárůstem podnikatelských aktivit vychází z vyuţití dvou významných skutečností v širších regionálních vazbách. Je to potenciálně výhodná poloha obce v sousedství průmyslového centra regionu, jímţ je město Velké Meziříčí a druhou je poloha obce vůči dálnici D 1 vč. přímého napojení na její oba směry, Prahu a Brno, která stále představuje atraktivní místo pro koncentraci podnikatelských aktivit a subjektů. Vycházeje z těchto skutečností urbanistická koncepce předkládá v návrhu plánu územní nabídku většího rozsahu soustředěnou do tří hlavních pólů rozvoje obce. Pro rozvoj podnikání v prostoru tělesa dálnice a s vyuţitím volného území v ochranných pásmech dálnice byl navrţen jiţní pól rozvoje Pod dálnicí, zaměřený na vytvoření podnikatelské zóny významného rozsahu a to společně se sousedícími pozemky jiţ zastavěnými na území 10

11 města Velkého Meziříčí. Spolupráce na s městem, tak s agenturou CZECHINVEST. další přípravě nabídky se předpokládá jak Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich alokace na katastru jiţ podnítil zájem investorů o nové prostory na katastru obce určené pro rozvoj rodinného příměstského bydlení. Urbanistická koncepce navrhuje směřovat klíčový rozvoj nových obytných území do navrţeného a vymezeného středního pólu rozvoje v jádrové obci Lavičky, a omezeně také do severního rozvojového pólu, jímţ je malá obytná zóna situovaná v místní části Závist. Urbanistická koncepce rozvoje na nových plochách zahrnuje poţadavky obce i vlastníků pozemků na tvorbu nových stavebních parcel při respektování zákonné ochrany zemědělské půdy nejvyšší bonity na katastru ( půdy v I. a ve II. Tř. ochrany). Koncepce proto počítá s etapovým, tedy postupným záborem ZPF v severovýchodním sektoru obce, ke kterému by mělo dojít aţ po vyčerpání územních rezerv v ostatních lokalitách. Nově se v územním plánu řeší poţadavek na rozvoj zemědělské výroby s orientací na produkci energie z obnovitelných zdrojů v intenzívní zemědělské krajině ( bioplyn). Realizace takto rozsáhlého urbanistického rozvoje je podmíněna dostatečnou rezervou ve zdrojích (plynofikace, elektrifikace, kanalizace, oblastní vodovod), posílením dopravního spojení s centrem mikroregionu (rekonstrukce a převedení stávající účelové komunikace do Vel. Meziříčí přes samotu Loupeţník na místní komunikaci ) a dobudováním systémů technické infrastruktury, především systému na odvedení a na likvidaci odpadních vod ve shodě s PRVKUK na rekonstruovanou ČOV ve Velkém Meziříčí. Urbanistická koncepce se týká také stabilizovaných funkcí a ploch na území katastru, řeší dopravní závadu na stávající síti místních komunikací, v rámci zlepšení ţivotního prostředí v obci navrhuje redukci zemědělských aktivit ve stávajících areálech s postupným vyloučením ţivočišné výroby z jádrového území obce. Lokalita individuální rodinné rekreace na severním okraji katastru je povaţována za stabilizovanou, bez dalšího územního rozvoje. Návrh územního plánu řeší také deficity ve sportovních plochách stávajících a počítá s jejich nárůstem i v rozvojových plochách rodinného bydlení, rozšiřuje síť místních komunikací včetně druhého komunikačního propojení s Velkým Meziříčím a navrhuje vyloučení zemědělské nákladové dopravy z jádra obce. Zapracovává protierozní a krajinářská řešení podle platné dokumentace komplexních pozemkových úprav, včetně navrţených nových vodních ploch. Koncepce rozvoje sídelní zeleně : Krajinná i veřejná sídelní zeleň spoluvytváří kvalitu obytného prostředí a má výrazný podíl na charakteristické tváři obce. V případě Laviček a ještě více osady Závist, tvoří hlavní přírodní fenomén vodní plochy rybníků, v zastavěné části obce Lavičky drobné vodní plochy, s často zachovalými břehovými společenstvy a zbytky mokřadních a polokulturních lučních společenstev. Výše uvedené plochy je nutné zachovat, nepřipustit změnu na rekreační plochy s výstavbou objektů pro rekreaci nebo sluţby. Kromě výše uvedených drobných vodních ploch je navrţeno k realizaci několik nových vodních ploch, které budou slouţit převáţně k chovu ryb. Jedná se o vodní plochu v těsné blízkosti stávající vodní plochy (Závistský rybník). Tato vodní plocha bude realizována na stávající kulturní louce, plánovaná rozloha cca 0,49 ha. Další vodní plocha je navrţena v lokalitě Na zahradách, kde bude součástí vymezeného lokálního biokoridoru. Předpokládaná rozloha 0,2 ha. V lokalitě Za zemědělským areálem bude doplněna soustava drobných vodních ploch o dvě další o plánované rozloze 0,15 ha a 0,3 ha. Poslední navrhovanou vodní plochou je rybníček v lokalitě Jestřábec o plánované rozloze 0,35 ha. Opatření budou mít vedle protierozního účinku, hlavně biologický charakter. 11

12 Doplnění chybějící části stanovišť, hydrické řady mokré, významná plocha pro výskyt obojţivelníků, plazů, ptáků a bezobratlých. Kromě doprovodné funkce veřejné zeleně v obytných souborech je dále navrţeno rozšíření veřejné zeleně v lokalitě v Sechtově. Jednalo by se o doprovodnou zeleň k navrhovaným plochám pro bydlení. Dále by se jednalo o rekonstrukci zeleně u zrušeného vojenského objektu. Navrhujeme realizaci parkové plochy, která by vhodně doplnila funkci stávajícího objektu, který by měl být přebudován na penzion pro seniory. Navrţená urbanistická koncepce v kombinaci obou popsaných způsobů rozvoje umoţňuje přizpůsobit volbu optimálních prostředků a směrů rozvoje ve vzájemné provázanosti a s moţnými změnami v jejich dynamice a tím zajistí flexibilitu v přístupu k realizaci rozvojových záměrů v území. Po schválení územního plánu bude území obce komplexně připraveno tyto změny akceptovat bez negativních dopadů do ţivotního prostředí a v souladu s udrţitelným rozvojem. 3.2 Návrh plošného i prostorového uspořádání území Existence koridorů celostátní dopravní a technické infrastruktury na katastru obce prakticky vylučuje prostorové propojení jádrové obce s místní částí Závist a naopak slouţí k ţádoucímu prostorovému oddělení podnikatelské zóny v prostoru dálnice D1 od obytné zástavby stávající i navrhované. Logickým východiskem pro urbanistický rozvoj území je jeho jiţ uvedená koncepce tří rozvojových prostorů s diferencovaným rozsahem i s rozdílnou funkční charakteristikou. Návrh plošného a prostorového uspořádání staví na zachování principu tří prostorových celků, do nichţ se koncentruje urbanizované území v členění na dvě funkční zóny určené pro stabilizované venkovské bydlení smíšené stávající (jádrová obec a místní část Závist), na tři nové obytné zóny s navrţeným bydlením příměstského typu souvisle navazující na stávající zastavěná obytná území a na zónu podnikatelských aktivit v izolované poloze u dálnice D1. Navrţená nová zastavitelná území jsou soustředěna do tří rozvojových pólů v souladu s tradiční strukturou zastavěných území obce, která se člení na hlavní obytný sektor jádrové obce Lavičky, na doplňkový obytný smíšený sektor v místní části Závist, od jádrové obce oddělený prostorově koridorem celostátních produktovodů ( vedených ve směru západ východ) a na nový podnikatelský sektor Pod dálnicí, prostorově oddělený od jádrové obce celostátním dopravním koridorem dálnice D 1( vedeným ve směru SZ-JV). Strategie střednědobého rozvoje obce Lavičky a osady Závist staví na principu oddělení potenciálně kolizních funkčních zón a vychází ze skladby existujících funkčních zón, kterou koriguje novým vyuţitím ploch přestavbových. Prostory mezi stávajícími i navrhovanými sektory zástavby zůstávají zemědělským půdním fondem s chráněnými krajinnými celky ÚSES. Toto území je v návrhu ÚP doplněno o sítě chybějící technické infrastruktury a místních komunikací, sledující zlepšení dopravní obsluhy sídelní struktury i posílení prostupnosti krajiny zemědělskou technikou a o návrh protierozních opatření dle realizačního projektu Komplexních pozemkových úprav. 12

13 3.3 Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a vymezení ploch s rozdílným způsobem vyuţití 3.1 Výčet zastavitelných ploch Místní část Závist: Zastavitelná plocha Z1 Představuje v návrhu ÚP rozšíření ploch zástavby na jiţním okraji zastavěného území v místní části Závist, určených pro lokalitu rodinného bydlení, doplněnou plochou pro sportovní aktivity a veřejný dopravní pás s plochou dopravy parkovištěm os. vozidel. Plošný rozsah je limitován severní hranicí ochranných a bezpečnostních pásem tras produktovodů a VVTL plynovodů a hranicí zastavěného území místní části. Podmínky pro využití: Jedná se o nově zastavitelný rovinný pozemek s výhodným napojením na stávající technickou infrastrukturu a dopravní kostru v místní části obce, i na nadřazenou komunikační síť, včetně možnosti pěšího propojení s krajinným zázemím na severozápadě katastru. Návrh počítá se zástavbou rodinných domků příměstského i venkovského typu se smíšeným využitím pro bydlení se základními službami, obchodem, event. drobnými řemesly. Lokalita bude členěna a dopravně obsloužena novými veřejnými dopravními pásy a nebude podobně jako celá místní část plynofikována. Zastavitelná plocha Z2 Představuje v návrhu ÚP doplnění rodinné zástavby smíšené venkovského typu na jihovýchodním okraji zastavěného území místní části Závist v okolí pozemku bývalého vepřína, který je nově vyuţíván pro smíšené nezemědělské výrobní aktivity a pro skladování. Podmínky pro využití :Jedná se o nové zastavitelný rovinný pozemek s výhodným napojením na stávající technickou infrastrukturu a dopravní kostru v místní části obce, i na nadřazenou komunikační síť, včetně možnosti pěšího propojení s krajinným zázemím na severozápadě katastru. Návrh počítá se zástavbou rodinných domků venkovského typu se smíšeným využitím pro bydlení, příp. s malozemědělským hospodařením a se základními službami, obchodem, event. drobnými řemesly. Lokalita nebude podobně jako celá místní část plynofikována. Zastavitelná plocha Z17 Představuje plochu malého rozsahu, určenou k individuální rekreaci v zalesněné rekreační lokalitě na severní hranici katastru místní části Závist. Podmínky pro využití : Jedná se o pozemek určený k výstavbě pro rodinnou rekreaci o rozloze 100 m2. ( Stanovisko KÚ OŽP v OOP k ÚP). 13

14 Jádrová obec Lavičky Zastavitelná plocha Z3 a Z4 představuje v návrhu územního plánu hlavní rozvojový prostor určený pro rodinné bydlení v přímé prostorové i provozní návaznosti na stávající zástavbu jádrové obce. Páteří nové zástavby je nová severojiţní místní komunikace, doplněná o příčné napojovací úseky směrem na stávající náves a silnici III/0029. Nově navrţená zastavitelná plocha ozn. Z3a Z4 má podobu satelitní rezidenční obytné zóny s zastoupením ploch pro maloobchod a sportovní aktivity a o plochy veřejných prostranství a dopravních pásů. Podmínky pro využití :Jedná se o nové zastavitelný mírně svažitý pozemek s jihozápadní expozicí, podmínkou je vybudování nové dopravní a technické infrastruktury s výhodným zaokruhováním se stávajícími inž. sítěmi. Dopravní napojení lokality na silnici III/0026 je podmíněno asanací neobývané nemovitosti č. p. 66, na parc. č. 168 a výkupem části pozemku ( zastavěného hospodářskými objekty) parc. č. 1035/7 a 0135/9 na jižním okraji zastavěného území obce. Výšková hladina nové zástavby je limitována výškou stávající zástavby ( ochranné pásmo dálničního letiště). Podmínkou realizace výstavby na ploše Z 3 je udržení funkčnosti melioračních zařízení na okolních nezastavěných pozemcích. Plocha Z 3 částečně zasahuje do vymezeného 300 m ochranného pásma trasy produktovodu Čepro a.s., budování objektů souvislé vesnické zástavby na ploše je omezeno vl. Nařízením č. 29/1959 Sb na vzdálenost do 100 m od osy potrubí. Povinnosti vlastníků a uživatelů nemovitostí v ochranném pásmu jsou stanoveny platnými právními předpisy. Příprava realizace výstavby na ploše je podmíněna pořízením územní studie, která zajistí koordinovaný postup výstavby v návaznosti na širší vztahy a na prostorové uspořádání i využití okolních ploch. Zastavitelná plocha Z5 V návaznosti na zastavěné území je navrţena plocha určená k lokalizaci školního sportovního hřiště v docházkové vzdálenosti od školských zařízení ( ZŠ, MŠ) v jádrové obci s doplněním stávající obytné zástavby několika pozemky určenými pro rodinné bydlení čisté, příměstského typu. Součástí plochy je také navrhované parkoviště os.vozidel uţivatelů.. Podmínky pro využití :Jedná se o nově využitelné rovinné pozemky využívající přímé pěší spojení se školskými zařízeními, jimž má sloužit především. Využití pro zástavbu objekty je omezeno existencí vzdušného vedení VN 22kW a jeho ochranným pásmem. Zastavitelná plocha Z6 a Z7 Lokality určené pro rodinné bydlení doplňují zastavěné území jádrové obce na severním a severovýchodním okraji v návaznosti na areál bývalých kasáren MNO ČR, kde je plocha původního areálu kasáren vymezena jako plocha přestavby pro nový areál domova seniorů a doplňkové sluţby ve smíšeném komerčním vyuţití. Podmínky pro využití :Jedná se o nově zastavitelné rovinné pozemky využívající přímé napojení na dostupnou stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce, nová zástavba uzavře pohled na jádrovou obec od severu. Plochy pro rodinné bydlení v domech 14

15 příměstského typu smíšeného navržené mimo současně zastavěné území obce v této lokalitě na ZPF vyšší bonity budou podle požadavku OŽP odd. ochrany ZPF KÚ Vysočina určeny k zastavění až po vyčerpání volných ploch v lokalitě Lavičky západ, tedy ve II.časové etapě. Plochy Z 6 a Z 7 zasahují do vymezeného 300 m ochranného pásma trasy produktovodu Čepro a.s., budování objektů souvislé vesnické zástavby je na ploše omezeno vl. Nařízením č. 29/1959 Sb na vzdálenost do 100 m od osy potrubí. Povinnosti vlastníků a uživatelů nemovitostí v ochranném pásmu jsou stanoveny platnými právními předpisy. Zastavitelná plocha Z8 Plocha doplňuje nově vybudovanou lokalitu určené rodinného bydlení na západním okraji katastru. Podmínky pro využití :Jedná se o nově zastavitelný pozemek využívající přímého napojení na dostupnou stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce. Návrh počítá se zástavbou domem příměstského typu ve shodě s charakterem a uspořádáním již vybudované lokality rodinného bydlení. Podmínkou realizace výstavby na ploše Z 8 je udržení funkčnosti melioračních zařízení na okolních nezastavěných pozemcích. Zastavitelná plocha Z9 a Z10 Lokality jsou určené k rozšíření ploch individuálního rodinného bydlení na východním okraji a doplňují nedávno zastavěné území jádrové obce, kde jiţ vzniklo několik novostaveb rodinného bydlení. Podmínky pro využití : Jedná se o nově zastavitelné mírně svažité pozemky využívající přímé napojení na dostupnou stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce, nová zástavba pohledově uzavře pohled na jádrovou obec od východu. Jedná se o plochy pro rodinné bydlení v domech příměstského typu smíšeného navržené mimo současně zastavěné území obce. Zastavitelná plocha Z16 Vybraná lokalita za východním okrajem jádrové obce navazuje na zastavěné území bývalého ZD a je určena v územním plánu pro rozvoj zemědělské výroby s přednostní orientací na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ( bioplyn). Podmínky pro využití : Jedná se o mírně svažitý pozemek s přímým kontaktem na stávající rozvodnou soustavu VN, navazující na stávající výrobní plochy. Vzhledem k relativné blízké poloze stávající plochy pro rodinné bydlení i navrhované územní rezervy pro rozvoj rodinného bydlení je nezbytnou podmínkou předem vyloučit případné negativní účinky z výrobního zařízení na život a zdraví obyvatel. Doloží investor v územním řízení. Podnikatelská zóna Jestřábec ( Pod dálnicí) Zastavitelné plochy Z11, Z12 a Z 13, Z 14 Plochy určené k zastavění pro lehkou výrobu, skladové a logistické podnikatelské aktivity situované po obou stranách komunikace II/602 s přímým napojením na celostátní dálniční síť v nově navrţené lokalitě Jestřábec pod dálnicí D 1. 15

16 Podmínky pro využití : Jedná se o nově zastavitelné pozemky v ochranném pásmu dopravních staveb, jejichž využití a zastavění podléhá schválení ŘSD a.s. Brno. Na plochách není přípustné trvalé bydlení. Výstavba je podmíněna vybudováním chybějící technické a dopravní infrastruktury kolektorové obslužné komunikace a inženýrské sítě vodovod, kanalizace (společná pro celý rozvojový prostor obce Lavičky), plynofikace a nové trafostanice). Dle ZUR kraje Vysočina je na katastru obce schválena VPS č. 32 dopravní koridor podél silnice II/602 v šíři 80 m, v zastavěném území je koridor zúžen na ochranné pásmo silnice II.tř., zúžení koridoru v zastavitelných plochách je podmíněno zpracováním územní studie. Výšková hladina nové zástavby je limitována výškou stávající zástavby (ochranné pásmo dálničního letiště). Podmínkou realizace výstavby na ploše Z 11 je udržení funkčnosti melioračních zařízení na okolních nezastavěných pozemcích. Příprava realizace na zastavitelných plochách Z 11, Z 12 a Z 13 je podmíněna pořízením územní studie, která zajistí koordinovaný postup výstavby v návaznosti na širší vztahy v dopravním koridoru a na prostorové uspořádání okolních ploch. Zastavitelná plocha Z15 Představuje plochu určenou k vyuţití pro situování zařízení technické infrastruktury (přečerpávací stanice odpadních vod do ČOV ve Velkém Meziříčí a plochu určenou, ke shromaţďování a třídění TKO z obce a k umístění jiných zařízení a veřejných sluţeb pro obec a případných výrobních aktivit v návaznosti na stávající výrobní areály jiţně pod silnicí II/602. Podmínky pro využití : Jedná se o nově zastavitelné pozemky, zčásti v ochranném pásmu územní rezervy pro VPS VRT a dotčené ochranným pásmem dopravního koridoru podél silnice II/602 ( VPS č.32 v ZÚR kraje Vysočina). Na ploše není přípustné bydlení. Výstavba je podmíněna vybudováním chybějící technické infrastruktury (inženýrské sítě vodovod, kanalizace společná pro celý rozvojový prostor obce Lavičky), plynofikace a nové trafostanice) a povolením dopravní obsluhy ze silnice II/ 602. Výšková hladina nové zástavby je limitována výškou stávající zástavby ( ochranné pásmo dálničního letiště). 3.2 Výčet ploch přestavby Plocha přestavby P 1 Plochu přestavby P1 představuje zastavěná část areálu bývalých kasáren MNO ČR, situovaného na severním konci jádrové obce a přímo napojeného na silnici III/0029. Součástí areálu byla i plocha smíšené zeleně s drobnými účelovými objekty. Celý areál se nachází v hranicích zastavěného území obce a nese charakteristické znaky typické pro nevyuţívaná území ( brownfields ), avšak bez původní výrobní funkce a tedy i bez kontaminace půdy a objektů. Areál po ukončení provozu v 90. letech byl převeden do majetku obce. V současné době je vydáno územní rozhodnutí na umístění nového objektu privátního domova pro seniory na území přestavby a počítá se s budoucím smíšeným komerčním vyuţitím pro umístění vybavenosti a sluţeb, doplňkových aktivit vč. bydlení k budoucí hlavní funkcí sociální sluţby. Podmínky pro využití : Nová zástavba na ploše přestavby P1 bude respektovat venkovský ráz obce a nepřesáhne stávající výšku objektů do tří podlaží s příp. využitím podkroví, na ploše původní smíšené zeleně hustota zástavby bude tvořit max. 30% z plochy pozemku, 16

17 volné plochy budou ozeleněny a parkově upraveny a aspoň část z nich bude přístupná veřejnosti jako veřejný park. Podmínkou nového využití je vybudování kanalizační čistírny odpadních vod a po přečištění jejich odvedení do vodoteče v souladu s vydaným územním rozhodnutím ke stavbě domova seniorů. Plocha přestavby P 2 Zahrnuje výrobní středisko zemědělské společnosti DS AGROS Netín, situované na východním okraji jádrové obce a přímo navazující na původní zástavbu v obci. Středisko se nachází v zastavěném území obce a jeho zástavbu tvoří převáţně jednopodlaţní objekty slouţící k ustájení a chovu dobytka, ke skladování a dnes i k pronájmu drobným zemědělcům a podnikatelům k výrobě. Objekty jsou různého stáří a stavebního stavu, budované převáţně postupně v období provozu jednotného zemědělského druţstva. V důsledku ţivočišné výroby ve středisku má areál vyhlášené ochranné pásmo hygienické... Plocha přestavby je navrţena na zastavěné části areálu, kde se počítá s novým smíšeným vyuţitím pro výstavbu pro drobné podnikání a výrobní sluţby s přípustným bydleními s vyuţitím zachovalých objektů, které neslouţily k ustájení dobytka a k ţivočišné výrobě. Okrajové nezastavěné plochy při jiţní a západní hranici jsou vymezeny jako plochy dlouhodobějších územních rezerv (pro bydlení a sídelní zeleň), jejichţ realizace je podmíněna ukončením zemědělské ( ţivočišné) výroby v areálu. Podmínky pro využití : Jedná se o funkční transformaci areálu po útlumu původní zemědělské výroby na smíšený areál služeb a drobného podnikání s přípustným rodinným bydlením. Zásadní podmínkou nového využití areálu pro bydlení je plánovaný útlum živočišné výroby ve středisku Lavičky ze strany DS AGROS a zrušení vyhlášeného ochranného hygienického pásma a likvidace provozních objektů živočišné výroby vč. účinků z této prvovýroby na půdu a okolní obytnou zástavbu. Nová funkce souvisí i s řešením likvidace odpadních vod v obci Lavičky a vybudování systému odvedení a likvidace odpadních vod bude limitujícím prvkem realizace přestavby podobně jako u realizace rozvoje obce jako celku. 3.3 Výčet ploch s rozdílným způsobem vyuţití Podrobným členěním ploch podle rozdílného vyuţití se zabývá územní plán v souladu s 3 hlavy I. Vyhlášky č. 500/2006 Sb. O obecných poţadavcích na výstavbu to pro území celé řešené obce. Na plochách s rozdíĺným způsobem vyuţití sleduje územní plán : - typ plochy ( funkční) - časový horizont ( plochy stabilizované, plochy změn, územní rezervy) - podmínky pro vyuţití ( uvedeny v kapitole 6.) V souladu s vyhláškou č Sb., 3 územní plán člení řešené území na plochy, které se vymezují podle : a) stávajícího nebo poţadovaného způsobu vyuţití ( plochy s rozdílným způsobem vyuţití) b) významu - v rozlišení na plochy zastavitelné, plochy územních rezerv, plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému vyuţití znehodnoceného území a 17

18 plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území. Pro tyto plochy se zpravidla určuje i způsob jejich nového vyuţití. Obecným poţadavkem na vymezování ploch je vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a na zastavitelných plochách, chránit stávající cesty umoţňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné. 3.1 Plochy s rozdílným způsobem vyuţití zastoupené v ÚP: Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP Lavičky jsou obsaženy ve 4 až 19 vyhl č. 501/2006 Sb.:. Podrobnější členění základních ploch na funkční typy ploch je v územním plánu navrţeno s ohledem na specifické podmínky a charakter území (viz grafické přílohy). Ke kaţdému typu plochy je přiřazen specifický kód. kódové označení : ( funkční typ plochy ) : Plochy bydlení BH BR bydlení rodinné hospodářské ( venkovské) bydlení rodinné smíšené (příměstské) Plochy občanského vybavení OV veřejná správa OK kultura a církve OS základní školství, OM maloobchod OH hasičská zbrojnice, Plochy smíšené SO SV Plochy rekreace RR RZ smíšené komerční s bydlením smíšené výrobní s bydlením individuální rekreace sport a cestovní ruch Plochy výroby a skladování VZ zemědělská výroba VZ-B Zemědělská výroba bioplynová stanice VV lehká výroba, sluţby a sklady Plochy technické infrastruktury VT technické vybavení a sběrný dvůr TKO Plochy veřejných prostranství UV veřejná prostranství a dopravní pásy v zastavěném území UE dopravní pásy v nezastavěném území ZV sídelní zeleň 18

19 Plochy dopravní infrastruktury DD doprava - dálnice D1 DP doprava parkování, odstavování vozidel Plochy vodohospodářské HN rybníky, poţární nádrţe HT vodní plochy a toky Plochy zemědělské PO orná půda PT trvalé travní porosty Plochy lesní LH Plochy přírodní NP lesy hospodářské přírodní s ochrannými prvky Plochy smíšené nezastavěného území NS smíšené v nezastavěném území Plochy specifické NA areál bývalých kasáren MNO ČR od r bez vyuţití 3.2 Typy ploch změn vymezené na zastavitelných územích: Plochy pro bydlení rodinné smíšené ozn. 1 BR 12 BR, ( 1 BR 2 BR ve II. etapě) Plocha pro sport a cestovní ruch ozn.1 RZ - 4 RZ Plocha pro občanské vybavení maloobchodní prodejna ozn. 1 OM Plocha pro zemědělskou výrobu bioplynová stanice ozn. 1 VZ-B Plocha pro lehkou výrobu a sklady ozn. 1 VV 4 VV, Plochy pro dopravu plochy parkování 1 DP Plochy veřejných dopravních pásů ozn. 1-6 UV, 1 UE Plochy technického vybavení a sběr. dvůr TKO ozn. 1 VT ( přečerpávací stanice odpad. vod ) Plocha pro individuální rekreaci 1RR Plocha smíšená výrobní s bydlením ozn. 1 SV 3.4 Typy ploch změn vymezené v zastavěném území (v prolukách) : Plocha smíšená výrobní s bydlením ozn. 2 SV Plocha pro občanské vybavení společenský víceúčelový dům ozn. 1 OV Plochy sídelní zeleně ozn. 1ZV - 4 ZV Plochy pro dopravu plochy parkování ozn. 2 DP 3.4 Typy ploch vymezené na plochách přestavby (v zastavěném území): Původní plocha ozn. NA - přestavba bývalého areálu MNO ČR na plochu smíšenou komerční ozn. 1 SO 19

20 Původní plocha ozn. VZ - přestavba zemědělského areálu DS AGROS na plochu smíšenou výrobní s přípustným bydlením ozn. 1 SV Plochy veřejných prostranství a dopravních pásů ozn. 4 UV v zastavěném území ( nové úseky místních komunikací). 3.5 Typy ploch krajinné zeleně a ploch smíšených nezastavěného území Jsou uvedené v kapitole A.5. koncepce uspořádání krajiny. Ke kaţdému typu plochy jsou územním plánem stanoveny podmínky pro vyuţití ploch v textové části A.6 územního plánu 3.6 Tabulka bilancí zastavitelných území v členění podle typů ploch změn Tab. č. 1 Místní část ZÁVIST Ozn. Funkce lokality označení Závist Bydlení rod. smíšené 11 BR Výměra v ha 2,6718 Sport.hřiště 4 RZ 1,1844 Bydlení rod. Smíšené 12 BR 1,4352 Individuální rekreace 1 RR 0,01 Zast. pl.v% podl.pl. v m2 Počet prac.m. počet Počet RD obyvatel CELKEM RD 4, Tab. č. 2 Podnikatel. zóna JESTŘÁBEC Ozn. lokality Funkce označení Výměra v ha Zast. pl.v% podl.pl. v m2 Počet prac.m. Počet RD Počet obyvatel Pod dálnicí Jestřábec Výrob.sklad. plocha 1 VV 4, VV 4, VV 0, %=30,500 4 VV 3, %=13,000 plocha tech. infra. 1VT 1,3702 CELKEM 1 4 VV + 1 VT 13, ,

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant:

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant: TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing. arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více