ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U D I O Z B R N O Kohoutova 16, BRNO Projektanti profesí : Urbanismus : Ing. arch. Václav Zemánek, CSc, autorizovaný architekt ČKA Ing. arch. Oldřich Navrátil Doprava : Ing. František Nantl Vodní hospodářství : Ing. Milan Přinosil, Ing. Pavel Dvořák Energetika : Ing. Jaroslav Opat, Ing. Eva Duspivová Příroda a krajina, ÚSES, ZPF a PUPFL : Ing. Martin Beneš, autorizovaný projektant ÚSES Digitální zpracování Ing.arch. Oldřich Navrátil V Brně červenec

2 TEXTOVÁ ČÁST A. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Úvod podklady k pořízení územního plánu Lavičky Městský úřad Velké Meziříčí je na ţádost obce pořizovatelem územního plánu obce Lavičky. V roce 2005 bylo pořízeno Zadání ke konceptu územního plánu, v roce 2006 by zpracován koncept územního plánu obce ( ve dvou variantách) a v listopadu 2006 zahájil pořizovatel jeho projednávání. Jelikoţ z časových důvodů nebylo moţné jiţ dokončit etapu projednávání vydáním souborného stanoviska v roce 2006 podle zákona č. 50/1976 Sb., stornoval pořizovatel po konzultaci s KÚ Vysočina projednávání konceptu územního plánu Lavičky a vydal dne Stanovisko pořizovatele ÚP Lavičky k dalšímu postupu pořízení územního plánu. V souvislosti s platností zákona č. 183/2006, který nahradil starý stavební zákon se pořizovatel po domluvě s obcí Lavičky rozhodl k následujícímu postupu pořízení ÚP Lavičky a vydal dne toto stanovisko : 1. Koncept ÚPO Lavičky, zpracovaný podle zákona č. 508/19760Sb. je jiţ nebude projednávat, ale bude pouţit jako podklad pro zpracování Návrhu územního plánu lavičky, který bude zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s platnými vyhláškami, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 2. Projektant prověří moţnost zařazení následujících pozemků do zastavitelných ploch ( na základě podaných připomínek od vlastníků pozemků) v Návrhu ÚP Lavičky: - pozemek p.č v k.ú. Lavičky prověřit moţnost zařazení pozemku do plochy s vyuţitím pro drobné podnikání a sluţby, - pozemek p.č v k.ú. Lavičky prověřit moţnost zařazení pozemku do plochy smíšené obytné. Tímto stanoviskem poţádal pořizovatel zpracovatele Územního plánu Lavičky, aby zpracoval Návrh ÚP Lavičky dle platné legislativy a v souladu s vydaným stanoviskem. Zpracováním návrhu ÚP Lavičky pověřil objednatel obec Lavičky STUDIO Z Brno, vedený Ing.arch. Václavem Zemánkem, CSc. v roce 2008 kolektiv Vzhledem k tomu, ţe dříve zpracovaný koncept ÚPO Lavičky byl zpracován ve variantách, 2

3 upřesnila obec řešení nového územního plánu Lavičky a doplnila je o nové poţadavky v usnesení Zastupitelstva č. 15/08, které předala pořizovateli a zhotoviteli. Tyto poţadavky se staly předmětem prověření a zapracování do územního plánu Lavičky. Návrh územního plánu Lavičky byl veřejně projednáván v roce 2010 poté, co návrh byl upravován v sentencích pořizovatelem předané Zprávy o projednání Návrhu ÚP Lavičky s dotčenými orgány. Návrh územního plánu byl současně aktualizován tak, aby byl v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina. Zhotovitel předal upravený a aktualizovaný Návrh ÚP pořizovateli dne , Následně vydalo zastupitelstvo obce Lavičky územní plán Lavičky formou opatření obecné povahy dne A.1 Vymezení zastavěného území Vymezení řešeného území výčtem katastrálních území ve správním obvodu obce Lavičky bylo potvrzeno v dokumentu Zadání pro zpracování konceptu územního plánu obce. Řešeným územím je administrativně správní území obce Lavičky, zahrnující katastrální území Laviček a katastrální území Závist u Velkého Meziříčí. Zastavěná území jsou vymezena podle 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice zastavěných území je vymezena k datu Zastavěné území ve správním obvodu obce Lavičky zahrnuje lokality : Zastavěné území obce Lavičky ( stávající jádrová obec), Zastavěné území vodohospodářských zařízení (severozápadně od jádrové obce při silnici III/0026 a východně od obce při účelové komunikaci směr samota U loupeţníka)) Zastavěné území v lokalitě Jestřábec (stávající podnikatelská zóna Pod dálnicí při silnici II/602) Zastavěné území místní části Závist (stávající místní část Závist) Zastavěná území v rekreační lokalitě u Netínského rybníka (dva pozemky) Zastavěná území jsou vymezena v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění území a v hlavním výkrese. 3

4 A.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Základní teze koncepce rozvoje obce ( návaznost na strategické a rozvojové plány) Obec Lavičky spolu s místní částí patří počtem obyvatel mezi menší venkovská sídla (velikostní kategorie do 500 obyvatel), v minulosti hospodářsky výhradně orientovaná na zemědělskou velkovýrobu jak rostlinnou, tak ţivočišnou. V současné době, která přinesla významnou redukci pracovních míst v zemědělské prvovýrobě, je většina ekonomicky aktivních obyvatel odkázána na kaţdodenní vyjíţďku za prací, za vyšším občanským vybavením i za vzděláním (s výjimkou základního) do sousedního průmyslového centra, města Velkého Meziříčí. Katastrálním územím obce jsou vedeny významné stavby celostátního významu a sice dopravní stavba dálnice D 1 Praha Brno a podzemní koridor produktovodů a tranzitních plynovodů se svými ochrannými a bezpečnostními pásmy. Tyto investice představují pro rozvoj obce významný stimul, zejména v podnikatelské oblasti, poloha obce v sousedství centra regionu a jeho dostupnost vytváří předpoklady pro alokaci rozvojových ploch rodinného bydlení většího rozsahu. Koridory dopravní a technické infrastruktury, vedené přes správní území obce směrem západ-východ, které příčně člení řešené území, vytvářejí fyzické překáţky pro souvislý a územní rozvoj zástavby a srůstání původní zástavby a dílem brání i v obsluze území obce. Tyto skutečnosti limitují výběr směrů rozvoje obce a omezují volbu koncepce rozvoje jak v prostorovém utváření, tak i ve vzájemných provozních vztazích v zastavěném území. Obec má díky přímému připojení na dálnici D1 podmínky pro potenciální rozvoj podnikatelských aktivit zejména v jiţní části katastru podél trasy dálnice, kde jiţ postupně vznikla na parcelách po bývalém JZD podnikatelská zóna. V jádrové obci i v místní části se sporadicky vyskytují drobné ţivnostenské provozovny. Obec jako celek však trpí nedostatkem jak zemědělských, tak i nezemědělských podnikatelských aktivit s důsledky na nízkou zaměstnanost v obci. Politika územního rozvoje se týká ORP Velké Meziříčí. Návrh ÚP Lavičky se nachází a respektuje a rozvojovou osu OS6 (dálnice D1) v sídelní struktuře, respektuje koridor výhledové trasy VRT1 i koridory a plochy technické infrastruktury uváděné v Politice územního rozvoje ČR. Dokumentace ZUR kraje Vysočina nabyla účinnosti dne a navrhuje veřejně prospěšné stavby, z nichţ zasahuje do řešeného území obce Lavičky dopravní koridor DK 32 silnice, vymezený stanovenými ochrannými pásmy. Územní plán obce Lavičky zahrnuje tuto VPS v územním rozsahu stanoveném v ZUR a upřesněném odborem dopravy a silničního hospodářství KÚ kraje Vysočina v zastavěných a zastavitelných plochách ÚP Lavičky. Navíc celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu letištního dálničního úseku Měřín. Schvalování výstavby nadzemních objektů v těchto ochranných pásmech bude řešeno cestou danou jejich správcem VUSS Pardubice. 4

5 Území obce je součástí území bývalého okresu Ţďár nad Sázavou a v současnosti začleněna do mikroregionu Velkomeziříčského. Území obce je zahrnuto do řešení územního plánu VÚC kraj Vysočina ( zpracovatel Urbanistické středisko Brno). Z nadřazených rezortních dokumentací byla převzaty trasy ropovodů MERO ČR, produktovodu ČEPRO a.s., a trasy plynovodů VVTL a VTL plynovodů RWE Transgas Net s.r.o. včetně zakreslení a respektování jejich vymezených ochranných pásem a územní rezerva pro jiţní variantu výhledové trasy VRT 1. Ze zpracovaného okresního generelu ÚSES byly do ÚP obce převzaty plochy a stanoveny regulativy pro vyuţívání ploch lokálních a regionálních biokoridorů a biocenter. Obec má zpracovánu dokumentaci Komplexní pozemkové úpravy, jejíţ záměry návrh územního plánu respektuje a vytváří podmínky pro jejich realizaci Katastr obce díky poloze v mikroregionu a dostupným pozemkům představuje potenciální rozvojové území pro příměstské bydlení i pro rozvoj podnikatelských aktivit 2.2 Hlavní cíle rozvoje Byly stanoveny pro územní plán v dokumentu Zadání územního plánu obce Lavičky, řešeny a ověřeny ve zpracovaném Návrhu územního plánu (2008), který byl projednáván a doplňován. Hlavními cíli řešení územního plánu jsou : Hlavními cíli řešení územního plánu jsou : - vytvořit podmínky ke stabilizaci místní populace v obci a v mikroregionu, - posílit postavení obce jako satelitní lokality pro rozvoj příměstského rodinného bydlení v mikroregionu s rozsáhlou nabídkou pozemků pro rodinné bydlení v bezprostředním sousedství centra mikroregionu města Velkého Meziříčí, - vyuţít přímého napojení obce na celostátní a regionální dopravní sítě k plošné nabídce pozemků pro podnikatelské aktivity i nadmístního a regionálního významu na katastru obce v návaznosti na průmyslovou zónu sousedního města Velké Meziříčí u dálnice D1 a tím přispět i k iniciaci navazujících dalších rozvojových programů v obci, - zvýšit obytnou atraktivitu obce, vyuţít tradiční venkovský obytný i rekreační a ekologický potenciál krajiny v souladu s ochranou jejích významných krajinných hodnot, - podnítit zájem investorů o plochy i prostory nevyuţívaného zařízení zemědělského areálu v Závisti a zařízení a pozemků v bývalém areálu Ministerstva obrany ČR k lokalizaci nových aktivit především k poskytování sluţeb v sociální oblasti pro obyvatele celého mikroregionu. Konkrétně to znamená v územním plánu řešit a : - vymezit nové zastavitelné plochy vhodné pro bydlení a také plochy pro rozvoj podnikání ve sluţbách pro zemědělství vč. podpory výrobních zařízení na bázi 5

6 obnovitelných zdrojů, jakoţ i pro rozvoj chybějící společenské infrastruktury ve vhodné vazbě na tradiční venkovskou strukturu osídlení, - navrhnout nové funkční vyuţití pozemků bývalých zařízení MNO a JZD v zastavěném území obce Lavičky i Závisti, - vypracovat koncepci postupného doplnění chybějících sítí a zařízení technické infrastruktury na místní úrovni s vyuţitím návrhu PRVKUK v rámci připravovaného rozvoje nadřazených systémů technické infrastruktury, - postarat se o ochranu, rehabilitaci a rozvíjení svébytných přírodních hodnot krajiny, - vyhlásit ochranný reţim pro uchování a obnovu tradiční venkovské urbanistické struktury obce a její doplnění o chybějící společenské aktivity a zařízení ( nové společenské centrum obce, sportovní plochy pro klubové sporty a cestovní ruch, sídelní veřejná zeleň a další), - stanovit regulační zásady pro výstavbu, zásady řešení dopravy a systémů technického vybavení a ţivotního prostředí v obci. Území obce vzhledem k dopravní dostupnosti, disponibilitě volných pozemků a niţší hodnotě přírodního prostředí nabízí v ÚP Lavičky rozsáhlejší lokality pro příměstské bydlení v zázemí centra mikroregionu jako alternativu k vlastnímu rozvoji centra, města Velkého Meziříčí. Přítomnost celostátní dopravní stavby, jíţ je dálnice D1 včetně přímého dopravního napojení a volné pozemky v prostoru mezi dálnicí a silnicí II/602 se jeví stále velmi atraktivní pro investory při hledání nových podnikatelských ploch. Návrh územního plánu navrhuje restrukturalizací stávajících výrobních zemědělských prostor a vytvořil novou nabídku výrobních a skladových ploch, jeţ však vyţaduje výběr jen takových navrhovaných zařízení výroby a podnikání, které provozem nenaruší soulad přírodních a civilizačních sloţek prostředí. Součástí vymezení zastavitelných ploch v ÚP se stala nově také plocha vyhrazená zemědělské výrobě s moţností výstavby energetického zdroje na bázi obnovitelných zdrojů ( bioplyn) a to na východním okraji bývalého ateálu JZD v jádrové obci. Lokalita Pod dálnicí je navrţena zčásti v ochranných pásmech obou dopravních staveb a vyuţití pozemků podléhá souhlasu silničního správního orgánu a vylučuje funkci bydlení. Provoz nových zemědělských velkovýrobních zařízení bude do budoucna územním plánem limitován. Stávající systémy technické infrastruktury ve zdrojích (el. energie, plyn) a v inţenýrských sítích (oblastní vodovod) v obci zásobují a obsluhují celé současně zastavěné území jádrové obce. Pro likvidaci odpadních vod ve výhledu územní plán respektuje koncepci obsaţenou v krajské dokumentaci PRVKUK na likvidaci odpadních vod v mechanicko biologické ČOV stávající ve Velkém Meziříčí, která prošla rekonstrukcí. Územní plán navrhuje způsoby doplnění a rozšíření stávajících vodohospodářských zařízení a sítí včetně energetických (elektřina, plyn, spoje) i v územích rozvojových, s výjimkou plynofikace m. části Závist. Cílem územního plánu je dlouhodobá profilace obce jako sídelního satelitu k městu Velké Meziříčí. Návrh územního plánu obce Lavičky proto navrhuje rozsáhlejší územní rozvoj rodinného bydlení, sportu a rekreace a také rozvoj podnikání ve vybraných nových lokalitách. Nezbytným předpokladem přitom je postupná redukce ţivočišné výroby z důvodů negativních vlivů stávajícího zemědělského areálu DS AGROS Netín na kvalitu ţivotního prostředí v obci. Územním plánem podporované aktivity podnikatelské v navrhované smíšené komerční a výrobní zóně sníţí ekonomickou závislost obce na zemědělské prvovýrobě, nabídnou nové pracovní příleţitosti a sníţí vyjíţďku obyvatel za prací a současně nezvýší v krajině ekologickou zátěţ. 6

7 Hlavními úkoly v ochraně a rozvoji přírodních a krajinných hodnot jsou v obci : - podpora projektů realizace veřejné a krajinné zeleně, především realizace skladebných částí ÚSES - zvýšení biodiverzity a obnova ekologické rovnováhy obnova a zakládání biotopů - podpora systémů protierozní ochrany, které zamezí vodní erozi a odplavení půdy - obnova krajinného rázu (estetické vegetační prvky) Jedním z hlavních cílů na úseku obnovy krajiny je zvýšení ekologické stability na katastrálním území Lavičky a Závist. Územní plán vycházel při navrhovaných opatřeních ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity krajiny z následujících dokumentů. Jednalo se především o Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), schválené v říjnu 2003, zpracovatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavíčkova 1b, Brno., v říjnu 2003 a nadregionálního a regionálního ÚSES (zpracovatel Společnost pro ţivotní prostředí, s.r.o., Brno, 1996). Dále vycházel z podrobné znalosti řešeného území a z několikaletých terénních průzkumů řešeného území. Výsledkem a syntézou výše uvedeného, je návrh realizace nefunkčních skladebných částí lokálního ÚSES. Především je nutné zaloţit navrhované lokální biocentra LBK č.3 a č.5. Na tyto lokální biokoridory je zpracovaná projektová dokumentace a bude zaţádáno v rámci druhé výzvy z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osy 6. podoblast podpory Výše uvedený lokální biokoridor LBK 5 je v územním plánu i KPÚ vymezen v optimálnějších parametrech. Realizace v těchto parametrech není moţná. V KPÚ nebyly na celou plochu lokálního biokoridoru zajištěny pozemky. Pozemky byly ponechány v soukromém vlastnictví původních majitelů, kteří nemají zájem investovat svoje soukromé finanční prostředky a podílet se na realizaci výše uvedeného lokálního biokoridoru. Z tohoto důvodu byl realizační projekt LBK č.5 zpracován v minimálních parametrech na pozemcích obce. Lokální biokoridor LBK2, na který byla rovněţ zpracována prováděcí dokumentace není moţné v současné době realizovat jelikoţ Agentura ochrany přírody a krajiny s realizací nesouhlasí z důvodu blízkosti dálnice D1, která se má v budoucnu rozšiřovat. Navrţena je také výrazná obnova rozptýlené zeleně v krajině a krajinného rázu (estetické vegetační prvky). Jedná se o realizaci interakčních prvků liniových. KPÚ naprosto nedostatečně řeší problematiku liniových interakčních prvků. Navrţené liniové interakční prvky jsou omezeny pouze na výsadby doprovodné zeleně kolem stávajících nebo navrţených polních cest. Jedná se většinou o výsadby pouze jednostranné a i tak jsou pozemky na realizaci výsadeb nedostatečné. Při dodrţení parametrů budovaných nebo stávajících polních cest není moţné provést odpovídající výsadby doprovodné zeleně. Navrţená síť interakčních prvků je naprosto nedostatečná. Vzhledem k uzavřeným a schváleným KPÚ není moţné s ohledem k vlastnickým poměrům, síť interakčních prvků dále doplňovat a rozšiřovat. 2.3 Rámcová kvantifikace navrţeného rozvoje ( počet obyvatel v návrhovém období) Navrţený rozvoj obce na zastavitelných plochách přináší přírůstek cca 235 byt. jednotek pro cca 600 osob v I. časové etapě rozvoje, coţ spolu se 2. etapou výstavby představuje v cílovém stavu: 7

8 - nárůst počtu obyvatel v obci na celkový počet cca 1100 obyvatel, - přírůstek v plochách navrţených pro podnikání bez ploch přestavby činí cca 16,74 ha, - v počtu nových pracovních míst přírůstek cca 390 míst, - přírůstek v plochách pro rekreaci a sport cca 3,3 ha,, - celkový přírůstek v nabídce zastavitelných ploch (vč. ploch sportu) činí cca 42,8 ha. V koncepci obnovy a rozvoje krajinných hodnot bylo v přírodních plochách celkem navrţeno: realizace navrhovaných skladebných částí ÚSES o rozloze cca.12,21 ha lokální biokoridory 11,07 ha lokální biocentra 1,14 ha interakční prvky liniové 0,41 ha interakční prvky plošné 0,15 ha 2.4 Rámcový časový průběh navrţeného rozvoje Rozvoj obce na vymezených zastavitelných plochách je záměrně naplánován na více lokalitách a je rozčleněn do dvou časových úseků etap, a to na základě poţadavku orgánu ochrany zemědělského fondu KÚ kraje Vysočina. Navrhovaná nová zastavitelná území pro soustředěnou rodinnou výstavu na severovýchodním okraji jádrové obce byla přesunuta do 2. časové etapy záboru ZPF, po vyčerpání ostatních zastavitelných území. Potenciální zastavitelná území jejichţ nové vyuţití je podmíněno dlouhodobějšími změnami majetkovými, změnami funkčního vyuţití sousedních ploch nebo zrušením vyhlášených omezení ( na př. část plochy areálu bývalého zemědělského druţstva s ţivočišnou výrobou s vyhlášeným ochranným pásmem) byla z důvodů nedostupnosti v reálném čase přesunuta do kategorie územních rezerv ozn. R 1, R 2 s dlouhodobým časovým horizontem vyuţití. Výsledkem je vymezení zastavitelných ploch v návrhovém období územního plánu rozčleněné do dvou časových etap a na plochy a koridory územních rezerv, mezi něţ byl zařazen i chráněný koridor jiţní varianty trasy VRT 1 jako územní rezerva R 3. Pro větší rozlohu a funkční smíšenost u zastavitelných území ozn. Z 3, Z 4, Z 11, Z 12 území je navrhováno v územním plánu pořízení územní studie, která prověří územně technické podmínky připravenosti území a stanoví současně také dostupný časový horizont realizace zástavby v lokalitách. Návrh územního plánu je proponován pro časové období cca let ( ve dvou časových etapách) a jeho realizace bude významně záviset na intenzitě ekonomického růstu samotné obce, jakoţ i blízkých průmyslových středisek, která se projeví v nabídce pracovních míst a odrazí se i v poptávce po plochách pro bydlení v obci Lavičky. Řešení územního plánu bude v souladu s platnou legislativou prověřováno a případně aktualizováno ve čtyřletém intervalu od jeho schválení. 8

9 A.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Územní průmět celkové koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot do koncepce urbanistické Urbanistická koncepce navrţená v územním plánu obce je zaloţena na vyhodnocení silných stránek a na hodnotách, jeţ jsou formulovány do základních tezí : 1. Postavení obce v sídelní struktuře mikroregionu a vazby na celostátní systémy dopravní a technické infrastruktury vytváří předpoklady obce k převzetí úlohy sídelního satelitu pro rozvoj individuálního bydlení, podnikání i vybraných sociálních sluţeb v bezprostředním zázemí centra mikroregionu města Velkého Meziříčí. 2. Územní rozvoj obce, koncentrovaný do tří funkčně diferencovaných lokalit je zárukou zachování ekologické rovnováhy v území a počítá s výraznými sociálními přínosy zejména na úseku rozvoje bydlení a pracovních míst. 3. Ve funkční struktuře dosáhnout proporcionálnější nabídky v plochách pro podnikatelské aktivity a pro rodinné bydlení s preferencí jeho příměstských forem spolu s plochami sportu, při současném zlepšení dopravní dostupnosti společenské infrastruktury v blízkém centru mikroregionu a s novým vyuţitím vymezených ploch přestavby v zastavěných územích obce. 4. Zajistit ochranu a posílení hodnoty krajinného rázu k dosaţení sociální koheze obyvatel a ke zvýšení obytné atraktivity území. Navrţená urbanistická koncepce rozvoje na území katastru obce obecně je formulována jako kombinace principu intenzifikace vyuţití zastavěných území, zejména těch s charakterem přestavbových ploch, včetně doplnění nové zástavby na volných plochách v hranicích zastavěného území obce a principu extenzívního rozvoje nových funkčních ploch a zástavby na volné plochy současného zemědělského půdního fondu. V urbanistické koncepci extenzívního rozvoje bylo zvoleno schema duálního koncentrického rozvoje stávajících jádrových sídel, t.j. obce Laviček a osady Závisti, vyznačující se přímou vazbou rozvojových ploch na zastavěná území. Dále byla zvolena forma zaloţení nové samostatné zóny v prostoru významných dopravních staveb, určené ke koncentraci podnikatelských aktivit ve výrobě, skladování, distribuci a komerčních sluţbách. Vůdčí myšlenkou bylo vytvořit územní a technické předpoklady pro rozvoj území obce jako sídelního satelitu k centru mikroregionu, jímţ je Velké Meziříčí. Koncepce stojí na reálném předpokladu, ţe se vznikem nové podnikatelské zóny budou vytvářeny podmínky pro komplexní dovybavení území obce chybějícími systémy technické a dopravní infrastruktury. Tyto aktivity souběţně ovlivní poptávku po nových kapacitních plochách pro rodinné bydlení. Obec podle sílícího zájmu investorů zejména z centra mikroregionu, (jímţ je město Velké Meziříčí a jeho okolí) o výstavbu rodinného bydlení poţaduje od urbanistické koncepce připravit rozšířenou nabídku zastavitelných ploch a počítá s další migrací obyvatel za bydlením a podnikáním do prostoru katastru obce a s nárůstem počtu obyvatel na cca 1100 obyvatel. 9

10 Z hlediska ochrany krajinného rázu se soustřeďuje na obnovu harmonické krajiny, na mírně zvlněných odlesněných návrších a plošinách východně od Závisti a na obnovu vodních a mokřadních společenstev v nivě pod Závistským rybníkem a rybníkem Sytov. V této nivě je navrţeno k realizaci několik vodních ploch včetně ploch pro rozvoj mokřadních společenstev. Budou zde realizovány také výsadby původních druhů dřevin, jako součást lokálního biokoridoru LBK č.3. Dále je navrţena obnova vodních a mokřadních společenstev v lokalitě pod zemědělským areálem, kde je navrţeno několik menších vodních ploch, které by doplnily vodní plochy stávající a vytvořily tak soustavu drobných vodních ploch, doplněnou mokřadními společenstvy a výsadbou krajinné zeleně. Koncepce intenzivního rozvoje obce : Předpoklady pro intenzifikaci vyuţití stávajících zastavěných ploch jsou dány jednak existencí bývalého areálu MNO ČR s nevyuţívaným ubytovacím objektem a jednak existencí bývalého JZD (nyní AGROS a.s. Netín) v zastavěném území Laviček, s částí jiţ nevyuţívaných objektů. Tato území vykazují do značné míry charakteristiky přestavbových ploch ( t.zv. brownfields) a představují potenciální nabídku pro nové vyuţití. Zpracovaná variantní koncepce jejich nového vyuţití v předcházejícím dokumentu konceptu ÚP obce prověřila zájem externích investorů s potenciálem vyuţití těchto ploch pro rozvoj sluţeb v oblasti sociální na úrovni nadmístní a regionální v případě objektu MNO, a pro rozvoj smíšeného areálu výrobních sluţeb pro více investorů na plochách po asanaci zemědělských účelových staveb. Návrh územního plánu obce proto vychází z řešení zpracovaného konceptu ÚPO ve variantě B, kdy je celý pozemek bývalého areálu MNO nabízen k funkční transformaci na smíšené komerční vyuţití v kombinaci s bydlením ve formě domova seniorů s doplňkovými sluţbami a s plochou sídelní zeleně. Dalšími potenciálními moţnostmi jsou dnes nezastavěné a postupně uvolňované plochy v jádru obce. Jedná se o pozemky na návsi, získané do majetku obce po asanovaných objektech, kde se počítá s výstavbou společenského centra obce (víceúčelový sál pro konání společenských a kulturních akcí, rodinných oslav a obecních slavností), které pomůţe ke zvýšení atraktivity návsi a k doplnění chybějící nabídky obecní vybavenosti, alternativně se jedná i o vyuţití pozemků nad dolním rybníkem pro rozšíření občanského vybavení, případně sportovních a rekreačních aktivit. Koncepce extenzívního rozvoje obce. Strategie extenzívního rozvoje obce, doprovázeného výrazným nárůstem počtu obyvatel i nárůstem podnikatelských aktivit vychází z vyuţití dvou významných skutečností v širších regionálních vazbách. Je to potenciálně výhodná poloha obce v sousedství průmyslového centra regionu, jímţ je město Velké Meziříčí a druhou je poloha obce vůči dálnici D 1 vč. přímého napojení na její oba směry, Prahu a Brno, která stále představuje atraktivní místo pro koncentraci podnikatelských aktivit a subjektů. Vycházeje z těchto skutečností urbanistická koncepce předkládá v návrhu plánu územní nabídku většího rozsahu soustředěnou do tří hlavních pólů rozvoje obce. Pro rozvoj podnikání v prostoru tělesa dálnice a s vyuţitím volného území v ochranných pásmech dálnice byl navrţen jiţní pól rozvoje Pod dálnicí, zaměřený na vytvoření podnikatelské zóny významného rozsahu a to společně se sousedícími pozemky jiţ zastavěnými na území 10

11 města Velkého Meziříčí. Spolupráce na s městem, tak s agenturou CZECHINVEST. další přípravě nabídky se předpokládá jak Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich alokace na katastru jiţ podnítil zájem investorů o nové prostory na katastru obce určené pro rozvoj rodinného příměstského bydlení. Urbanistická koncepce navrhuje směřovat klíčový rozvoj nových obytných území do navrţeného a vymezeného středního pólu rozvoje v jádrové obci Lavičky, a omezeně také do severního rozvojového pólu, jímţ je malá obytná zóna situovaná v místní části Závist. Urbanistická koncepce rozvoje na nových plochách zahrnuje poţadavky obce i vlastníků pozemků na tvorbu nových stavebních parcel při respektování zákonné ochrany zemědělské půdy nejvyšší bonity na katastru ( půdy v I. a ve II. Tř. ochrany). Koncepce proto počítá s etapovým, tedy postupným záborem ZPF v severovýchodním sektoru obce, ke kterému by mělo dojít aţ po vyčerpání územních rezerv v ostatních lokalitách. Nově se v územním plánu řeší poţadavek na rozvoj zemědělské výroby s orientací na produkci energie z obnovitelných zdrojů v intenzívní zemědělské krajině ( bioplyn). Realizace takto rozsáhlého urbanistického rozvoje je podmíněna dostatečnou rezervou ve zdrojích (plynofikace, elektrifikace, kanalizace, oblastní vodovod), posílením dopravního spojení s centrem mikroregionu (rekonstrukce a převedení stávající účelové komunikace do Vel. Meziříčí přes samotu Loupeţník na místní komunikaci ) a dobudováním systémů technické infrastruktury, především systému na odvedení a na likvidaci odpadních vod ve shodě s PRVKUK na rekonstruovanou ČOV ve Velkém Meziříčí. Urbanistická koncepce se týká také stabilizovaných funkcí a ploch na území katastru, řeší dopravní závadu na stávající síti místních komunikací, v rámci zlepšení ţivotního prostředí v obci navrhuje redukci zemědělských aktivit ve stávajících areálech s postupným vyloučením ţivočišné výroby z jádrového území obce. Lokalita individuální rodinné rekreace na severním okraji katastru je povaţována za stabilizovanou, bez dalšího územního rozvoje. Návrh územního plánu řeší také deficity ve sportovních plochách stávajících a počítá s jejich nárůstem i v rozvojových plochách rodinného bydlení, rozšiřuje síť místních komunikací včetně druhého komunikačního propojení s Velkým Meziříčím a navrhuje vyloučení zemědělské nákladové dopravy z jádra obce. Zapracovává protierozní a krajinářská řešení podle platné dokumentace komplexních pozemkových úprav, včetně navrţených nových vodních ploch. Koncepce rozvoje sídelní zeleně : Krajinná i veřejná sídelní zeleň spoluvytváří kvalitu obytného prostředí a má výrazný podíl na charakteristické tváři obce. V případě Laviček a ještě více osady Závist, tvoří hlavní přírodní fenomén vodní plochy rybníků, v zastavěné části obce Lavičky drobné vodní plochy, s často zachovalými břehovými společenstvy a zbytky mokřadních a polokulturních lučních společenstev. Výše uvedené plochy je nutné zachovat, nepřipustit změnu na rekreační plochy s výstavbou objektů pro rekreaci nebo sluţby. Kromě výše uvedených drobných vodních ploch je navrţeno k realizaci několik nových vodních ploch, které budou slouţit převáţně k chovu ryb. Jedná se o vodní plochu v těsné blízkosti stávající vodní plochy (Závistský rybník). Tato vodní plocha bude realizována na stávající kulturní louce, plánovaná rozloha cca 0,49 ha. Další vodní plocha je navrţena v lokalitě Na zahradách, kde bude součástí vymezeného lokálního biokoridoru. Předpokládaná rozloha 0,2 ha. V lokalitě Za zemědělským areálem bude doplněna soustava drobných vodních ploch o dvě další o plánované rozloze 0,15 ha a 0,3 ha. Poslední navrhovanou vodní plochou je rybníček v lokalitě Jestřábec o plánované rozloze 0,35 ha. Opatření budou mít vedle protierozního účinku, hlavně biologický charakter. 11

12 Doplnění chybějící části stanovišť, hydrické řady mokré, významná plocha pro výskyt obojţivelníků, plazů, ptáků a bezobratlých. Kromě doprovodné funkce veřejné zeleně v obytných souborech je dále navrţeno rozšíření veřejné zeleně v lokalitě v Sechtově. Jednalo by se o doprovodnou zeleň k navrhovaným plochám pro bydlení. Dále by se jednalo o rekonstrukci zeleně u zrušeného vojenského objektu. Navrhujeme realizaci parkové plochy, která by vhodně doplnila funkci stávajícího objektu, který by měl být přebudován na penzion pro seniory. Navrţená urbanistická koncepce v kombinaci obou popsaných způsobů rozvoje umoţňuje přizpůsobit volbu optimálních prostředků a směrů rozvoje ve vzájemné provázanosti a s moţnými změnami v jejich dynamice a tím zajistí flexibilitu v přístupu k realizaci rozvojových záměrů v území. Po schválení územního plánu bude území obce komplexně připraveno tyto změny akceptovat bez negativních dopadů do ţivotního prostředí a v souladu s udrţitelným rozvojem. 3.2 Návrh plošného i prostorového uspořádání území Existence koridorů celostátní dopravní a technické infrastruktury na katastru obce prakticky vylučuje prostorové propojení jádrové obce s místní částí Závist a naopak slouţí k ţádoucímu prostorovému oddělení podnikatelské zóny v prostoru dálnice D1 od obytné zástavby stávající i navrhované. Logickým východiskem pro urbanistický rozvoj území je jeho jiţ uvedená koncepce tří rozvojových prostorů s diferencovaným rozsahem i s rozdílnou funkční charakteristikou. Návrh plošného a prostorového uspořádání staví na zachování principu tří prostorových celků, do nichţ se koncentruje urbanizované území v členění na dvě funkční zóny určené pro stabilizované venkovské bydlení smíšené stávající (jádrová obec a místní část Závist), na tři nové obytné zóny s navrţeným bydlením příměstského typu souvisle navazující na stávající zastavěná obytná území a na zónu podnikatelských aktivit v izolované poloze u dálnice D1. Navrţená nová zastavitelná území jsou soustředěna do tří rozvojových pólů v souladu s tradiční strukturou zastavěných území obce, která se člení na hlavní obytný sektor jádrové obce Lavičky, na doplňkový obytný smíšený sektor v místní části Závist, od jádrové obce oddělený prostorově koridorem celostátních produktovodů ( vedených ve směru západ východ) a na nový podnikatelský sektor Pod dálnicí, prostorově oddělený od jádrové obce celostátním dopravním koridorem dálnice D 1( vedeným ve směru SZ-JV). Strategie střednědobého rozvoje obce Lavičky a osady Závist staví na principu oddělení potenciálně kolizních funkčních zón a vychází ze skladby existujících funkčních zón, kterou koriguje novým vyuţitím ploch přestavbových. Prostory mezi stávajícími i navrhovanými sektory zástavby zůstávají zemědělským půdním fondem s chráněnými krajinnými celky ÚSES. Toto území je v návrhu ÚP doplněno o sítě chybějící technické infrastruktury a místních komunikací, sledující zlepšení dopravní obsluhy sídelní struktury i posílení prostupnosti krajiny zemědělskou technikou a o návrh protierozních opatření dle realizačního projektu Komplexních pozemkových úprav. 12

13 3.3 Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a vymezení ploch s rozdílným způsobem vyuţití 3.1 Výčet zastavitelných ploch Místní část Závist: Zastavitelná plocha Z1 Představuje v návrhu ÚP rozšíření ploch zástavby na jiţním okraji zastavěného území v místní části Závist, určených pro lokalitu rodinného bydlení, doplněnou plochou pro sportovní aktivity a veřejný dopravní pás s plochou dopravy parkovištěm os. vozidel. Plošný rozsah je limitován severní hranicí ochranných a bezpečnostních pásem tras produktovodů a VVTL plynovodů a hranicí zastavěného území místní části. Podmínky pro využití: Jedná se o nově zastavitelný rovinný pozemek s výhodným napojením na stávající technickou infrastrukturu a dopravní kostru v místní části obce, i na nadřazenou komunikační síť, včetně možnosti pěšího propojení s krajinným zázemím na severozápadě katastru. Návrh počítá se zástavbou rodinných domků příměstského i venkovského typu se smíšeným využitím pro bydlení se základními službami, obchodem, event. drobnými řemesly. Lokalita bude členěna a dopravně obsloužena novými veřejnými dopravními pásy a nebude podobně jako celá místní část plynofikována. Zastavitelná plocha Z2 Představuje v návrhu ÚP doplnění rodinné zástavby smíšené venkovského typu na jihovýchodním okraji zastavěného území místní části Závist v okolí pozemku bývalého vepřína, který je nově vyuţíván pro smíšené nezemědělské výrobní aktivity a pro skladování. Podmínky pro využití :Jedná se o nové zastavitelný rovinný pozemek s výhodným napojením na stávající technickou infrastrukturu a dopravní kostru v místní části obce, i na nadřazenou komunikační síť, včetně možnosti pěšího propojení s krajinným zázemím na severozápadě katastru. Návrh počítá se zástavbou rodinných domků venkovského typu se smíšeným využitím pro bydlení, příp. s malozemědělským hospodařením a se základními službami, obchodem, event. drobnými řemesly. Lokalita nebude podobně jako celá místní část plynofikována. Zastavitelná plocha Z17 Představuje plochu malého rozsahu, určenou k individuální rekreaci v zalesněné rekreační lokalitě na severní hranici katastru místní části Závist. Podmínky pro využití : Jedná se o pozemek určený k výstavbě pro rodinnou rekreaci o rozloze 100 m2. ( Stanovisko KÚ OŽP v OOP k ÚP). 13

14 Jádrová obec Lavičky Zastavitelná plocha Z3 a Z4 představuje v návrhu územního plánu hlavní rozvojový prostor určený pro rodinné bydlení v přímé prostorové i provozní návaznosti na stávající zástavbu jádrové obce. Páteří nové zástavby je nová severojiţní místní komunikace, doplněná o příčné napojovací úseky směrem na stávající náves a silnici III/0029. Nově navrţená zastavitelná plocha ozn. Z3a Z4 má podobu satelitní rezidenční obytné zóny s zastoupením ploch pro maloobchod a sportovní aktivity a o plochy veřejných prostranství a dopravních pásů. Podmínky pro využití :Jedná se o nové zastavitelný mírně svažitý pozemek s jihozápadní expozicí, podmínkou je vybudování nové dopravní a technické infrastruktury s výhodným zaokruhováním se stávajícími inž. sítěmi. Dopravní napojení lokality na silnici III/0026 je podmíněno asanací neobývané nemovitosti č. p. 66, na parc. č. 168 a výkupem části pozemku ( zastavěného hospodářskými objekty) parc. č. 1035/7 a 0135/9 na jižním okraji zastavěného území obce. Výšková hladina nové zástavby je limitována výškou stávající zástavby ( ochranné pásmo dálničního letiště). Podmínkou realizace výstavby na ploše Z 3 je udržení funkčnosti melioračních zařízení na okolních nezastavěných pozemcích. Plocha Z 3 částečně zasahuje do vymezeného 300 m ochranného pásma trasy produktovodu Čepro a.s., budování objektů souvislé vesnické zástavby na ploše je omezeno vl. Nařízením č. 29/1959 Sb na vzdálenost do 100 m od osy potrubí. Povinnosti vlastníků a uživatelů nemovitostí v ochranném pásmu jsou stanoveny platnými právními předpisy. Příprava realizace výstavby na ploše je podmíněna pořízením územní studie, která zajistí koordinovaný postup výstavby v návaznosti na širší vztahy a na prostorové uspořádání i využití okolních ploch. Zastavitelná plocha Z5 V návaznosti na zastavěné území je navrţena plocha určená k lokalizaci školního sportovního hřiště v docházkové vzdálenosti od školských zařízení ( ZŠ, MŠ) v jádrové obci s doplněním stávající obytné zástavby několika pozemky určenými pro rodinné bydlení čisté, příměstského typu. Součástí plochy je také navrhované parkoviště os.vozidel uţivatelů.. Podmínky pro využití :Jedná se o nově využitelné rovinné pozemky využívající přímé pěší spojení se školskými zařízeními, jimž má sloužit především. Využití pro zástavbu objekty je omezeno existencí vzdušného vedení VN 22kW a jeho ochranným pásmem. Zastavitelná plocha Z6 a Z7 Lokality určené pro rodinné bydlení doplňují zastavěné území jádrové obce na severním a severovýchodním okraji v návaznosti na areál bývalých kasáren MNO ČR, kde je plocha původního areálu kasáren vymezena jako plocha přestavby pro nový areál domova seniorů a doplňkové sluţby ve smíšeném komerčním vyuţití. Podmínky pro využití :Jedná se o nově zastavitelné rovinné pozemky využívající přímé napojení na dostupnou stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce, nová zástavba uzavře pohled na jádrovou obec od severu. Plochy pro rodinné bydlení v domech 14

15 příměstského typu smíšeného navržené mimo současně zastavěné území obce v této lokalitě na ZPF vyšší bonity budou podle požadavku OŽP odd. ochrany ZPF KÚ Vysočina určeny k zastavění až po vyčerpání volných ploch v lokalitě Lavičky západ, tedy ve II.časové etapě. Plochy Z 6 a Z 7 zasahují do vymezeného 300 m ochranného pásma trasy produktovodu Čepro a.s., budování objektů souvislé vesnické zástavby je na ploše omezeno vl. Nařízením č. 29/1959 Sb na vzdálenost do 100 m od osy potrubí. Povinnosti vlastníků a uživatelů nemovitostí v ochranném pásmu jsou stanoveny platnými právními předpisy. Zastavitelná plocha Z8 Plocha doplňuje nově vybudovanou lokalitu určené rodinného bydlení na západním okraji katastru. Podmínky pro využití :Jedná se o nově zastavitelný pozemek využívající přímého napojení na dostupnou stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce. Návrh počítá se zástavbou domem příměstského typu ve shodě s charakterem a uspořádáním již vybudované lokality rodinného bydlení. Podmínkou realizace výstavby na ploše Z 8 je udržení funkčnosti melioračních zařízení na okolních nezastavěných pozemcích. Zastavitelná plocha Z9 a Z10 Lokality jsou určené k rozšíření ploch individuálního rodinného bydlení na východním okraji a doplňují nedávno zastavěné území jádrové obce, kde jiţ vzniklo několik novostaveb rodinného bydlení. Podmínky pro využití : Jedná se o nově zastavitelné mírně svažité pozemky využívající přímé napojení na dostupnou stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce, nová zástavba pohledově uzavře pohled na jádrovou obec od východu. Jedná se o plochy pro rodinné bydlení v domech příměstského typu smíšeného navržené mimo současně zastavěné území obce. Zastavitelná plocha Z16 Vybraná lokalita za východním okrajem jádrové obce navazuje na zastavěné území bývalého ZD a je určena v územním plánu pro rozvoj zemědělské výroby s přednostní orientací na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ( bioplyn). Podmínky pro využití : Jedná se o mírně svažitý pozemek s přímým kontaktem na stávající rozvodnou soustavu VN, navazující na stávající výrobní plochy. Vzhledem k relativné blízké poloze stávající plochy pro rodinné bydlení i navrhované územní rezervy pro rozvoj rodinného bydlení je nezbytnou podmínkou předem vyloučit případné negativní účinky z výrobního zařízení na život a zdraví obyvatel. Doloží investor v územním řízení. Podnikatelská zóna Jestřábec ( Pod dálnicí) Zastavitelné plochy Z11, Z12 a Z 13, Z 14 Plochy určené k zastavění pro lehkou výrobu, skladové a logistické podnikatelské aktivity situované po obou stranách komunikace II/602 s přímým napojením na celostátní dálniční síť v nově navrţené lokalitě Jestřábec pod dálnicí D 1. 15

16 Podmínky pro využití : Jedná se o nově zastavitelné pozemky v ochranném pásmu dopravních staveb, jejichž využití a zastavění podléhá schválení ŘSD a.s. Brno. Na plochách není přípustné trvalé bydlení. Výstavba je podmíněna vybudováním chybějící technické a dopravní infrastruktury kolektorové obslužné komunikace a inženýrské sítě vodovod, kanalizace (společná pro celý rozvojový prostor obce Lavičky), plynofikace a nové trafostanice). Dle ZUR kraje Vysočina je na katastru obce schválena VPS č. 32 dopravní koridor podél silnice II/602 v šíři 80 m, v zastavěném území je koridor zúžen na ochranné pásmo silnice II.tř., zúžení koridoru v zastavitelných plochách je podmíněno zpracováním územní studie. Výšková hladina nové zástavby je limitována výškou stávající zástavby (ochranné pásmo dálničního letiště). Podmínkou realizace výstavby na ploše Z 11 je udržení funkčnosti melioračních zařízení na okolních nezastavěných pozemcích. Příprava realizace na zastavitelných plochách Z 11, Z 12 a Z 13 je podmíněna pořízením územní studie, která zajistí koordinovaný postup výstavby v návaznosti na širší vztahy v dopravním koridoru a na prostorové uspořádání okolních ploch. Zastavitelná plocha Z15 Představuje plochu určenou k vyuţití pro situování zařízení technické infrastruktury (přečerpávací stanice odpadních vod do ČOV ve Velkém Meziříčí a plochu určenou, ke shromaţďování a třídění TKO z obce a k umístění jiných zařízení a veřejných sluţeb pro obec a případných výrobních aktivit v návaznosti na stávající výrobní areály jiţně pod silnicí II/602. Podmínky pro využití : Jedná se o nově zastavitelné pozemky, zčásti v ochranném pásmu územní rezervy pro VPS VRT a dotčené ochranným pásmem dopravního koridoru podél silnice II/602 ( VPS č.32 v ZÚR kraje Vysočina). Na ploše není přípustné bydlení. Výstavba je podmíněna vybudováním chybějící technické infrastruktury (inženýrské sítě vodovod, kanalizace společná pro celý rozvojový prostor obce Lavičky), plynofikace a nové trafostanice) a povolením dopravní obsluhy ze silnice II/ 602. Výšková hladina nové zástavby je limitována výškou stávající zástavby ( ochranné pásmo dálničního letiště). 3.2 Výčet ploch přestavby Plocha přestavby P 1 Plochu přestavby P1 představuje zastavěná část areálu bývalých kasáren MNO ČR, situovaného na severním konci jádrové obce a přímo napojeného na silnici III/0029. Součástí areálu byla i plocha smíšené zeleně s drobnými účelovými objekty. Celý areál se nachází v hranicích zastavěného území obce a nese charakteristické znaky typické pro nevyuţívaná území ( brownfields ), avšak bez původní výrobní funkce a tedy i bez kontaminace půdy a objektů. Areál po ukončení provozu v 90. letech byl převeden do majetku obce. V současné době je vydáno územní rozhodnutí na umístění nového objektu privátního domova pro seniory na území přestavby a počítá se s budoucím smíšeným komerčním vyuţitím pro umístění vybavenosti a sluţeb, doplňkových aktivit vč. bydlení k budoucí hlavní funkcí sociální sluţby. Podmínky pro využití : Nová zástavba na ploše přestavby P1 bude respektovat venkovský ráz obce a nepřesáhne stávající výšku objektů do tří podlaží s příp. využitím podkroví, na ploše původní smíšené zeleně hustota zástavby bude tvořit max. 30% z plochy pozemku, 16

17 volné plochy budou ozeleněny a parkově upraveny a aspoň část z nich bude přístupná veřejnosti jako veřejný park. Podmínkou nového využití je vybudování kanalizační čistírny odpadních vod a po přečištění jejich odvedení do vodoteče v souladu s vydaným územním rozhodnutím ke stavbě domova seniorů. Plocha přestavby P 2 Zahrnuje výrobní středisko zemědělské společnosti DS AGROS Netín, situované na východním okraji jádrové obce a přímo navazující na původní zástavbu v obci. Středisko se nachází v zastavěném území obce a jeho zástavbu tvoří převáţně jednopodlaţní objekty slouţící k ustájení a chovu dobytka, ke skladování a dnes i k pronájmu drobným zemědělcům a podnikatelům k výrobě. Objekty jsou různého stáří a stavebního stavu, budované převáţně postupně v období provozu jednotného zemědělského druţstva. V důsledku ţivočišné výroby ve středisku má areál vyhlášené ochranné pásmo hygienické... Plocha přestavby je navrţena na zastavěné části areálu, kde se počítá s novým smíšeným vyuţitím pro výstavbu pro drobné podnikání a výrobní sluţby s přípustným bydleními s vyuţitím zachovalých objektů, které neslouţily k ustájení dobytka a k ţivočišné výrobě. Okrajové nezastavěné plochy při jiţní a západní hranici jsou vymezeny jako plochy dlouhodobějších územních rezerv (pro bydlení a sídelní zeleň), jejichţ realizace je podmíněna ukončením zemědělské ( ţivočišné) výroby v areálu. Podmínky pro využití : Jedná se o funkční transformaci areálu po útlumu původní zemědělské výroby na smíšený areál služeb a drobného podnikání s přípustným rodinným bydlením. Zásadní podmínkou nového využití areálu pro bydlení je plánovaný útlum živočišné výroby ve středisku Lavičky ze strany DS AGROS a zrušení vyhlášeného ochranného hygienického pásma a likvidace provozních objektů živočišné výroby vč. účinků z této prvovýroby na půdu a okolní obytnou zástavbu. Nová funkce souvisí i s řešením likvidace odpadních vod v obci Lavičky a vybudování systému odvedení a likvidace odpadních vod bude limitujícím prvkem realizace přestavby podobně jako u realizace rozvoje obce jako celku. 3.3 Výčet ploch s rozdílným způsobem vyuţití Podrobným členěním ploch podle rozdílného vyuţití se zabývá územní plán v souladu s 3 hlavy I. Vyhlášky č. 500/2006 Sb. O obecných poţadavcích na výstavbu to pro území celé řešené obce. Na plochách s rozdíĺným způsobem vyuţití sleduje územní plán : - typ plochy ( funkční) - časový horizont ( plochy stabilizované, plochy změn, územní rezervy) - podmínky pro vyuţití ( uvedeny v kapitole 6.) V souladu s vyhláškou č Sb., 3 územní plán člení řešené území na plochy, které se vymezují podle : a) stávajícího nebo poţadovaného způsobu vyuţití ( plochy s rozdílným způsobem vyuţití) b) významu - v rozlišení na plochy zastavitelné, plochy územních rezerv, plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému vyuţití znehodnoceného území a 17

18 plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území. Pro tyto plochy se zpravidla určuje i způsob jejich nového vyuţití. Obecným poţadavkem na vymezování ploch je vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a na zastavitelných plochách, chránit stávající cesty umoţňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné. 3.1 Plochy s rozdílným způsobem vyuţití zastoupené v ÚP: Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP Lavičky jsou obsaženy ve 4 až 19 vyhl č. 501/2006 Sb.:. Podrobnější členění základních ploch na funkční typy ploch je v územním plánu navrţeno s ohledem na specifické podmínky a charakter území (viz grafické přílohy). Ke kaţdému typu plochy je přiřazen specifický kód. kódové označení : ( funkční typ plochy ) : Plochy bydlení BH BR bydlení rodinné hospodářské ( venkovské) bydlení rodinné smíšené (příměstské) Plochy občanského vybavení OV veřejná správa OK kultura a církve OS základní školství, OM maloobchod OH hasičská zbrojnice, Plochy smíšené SO SV Plochy rekreace RR RZ smíšené komerční s bydlením smíšené výrobní s bydlením individuální rekreace sport a cestovní ruch Plochy výroby a skladování VZ zemědělská výroba VZ-B Zemědělská výroba bioplynová stanice VV lehká výroba, sluţby a sklady Plochy technické infrastruktury VT technické vybavení a sběrný dvůr TKO Plochy veřejných prostranství UV veřejná prostranství a dopravní pásy v zastavěném území UE dopravní pásy v nezastavěném území ZV sídelní zeleň 18

19 Plochy dopravní infrastruktury DD doprava - dálnice D1 DP doprava parkování, odstavování vozidel Plochy vodohospodářské HN rybníky, poţární nádrţe HT vodní plochy a toky Plochy zemědělské PO orná půda PT trvalé travní porosty Plochy lesní LH Plochy přírodní NP lesy hospodářské přírodní s ochrannými prvky Plochy smíšené nezastavěného území NS smíšené v nezastavěném území Plochy specifické NA areál bývalých kasáren MNO ČR od r bez vyuţití 3.2 Typy ploch změn vymezené na zastavitelných územích: Plochy pro bydlení rodinné smíšené ozn. 1 BR 12 BR, ( 1 BR 2 BR ve II. etapě) Plocha pro sport a cestovní ruch ozn.1 RZ - 4 RZ Plocha pro občanské vybavení maloobchodní prodejna ozn. 1 OM Plocha pro zemědělskou výrobu bioplynová stanice ozn. 1 VZ-B Plocha pro lehkou výrobu a sklady ozn. 1 VV 4 VV, Plochy pro dopravu plochy parkování 1 DP Plochy veřejných dopravních pásů ozn. 1-6 UV, 1 UE Plochy technického vybavení a sběr. dvůr TKO ozn. 1 VT ( přečerpávací stanice odpad. vod ) Plocha pro individuální rekreaci 1RR Plocha smíšená výrobní s bydlením ozn. 1 SV 3.4 Typy ploch změn vymezené v zastavěném území (v prolukách) : Plocha smíšená výrobní s bydlením ozn. 2 SV Plocha pro občanské vybavení společenský víceúčelový dům ozn. 1 OV Plochy sídelní zeleně ozn. 1ZV - 4 ZV Plochy pro dopravu plochy parkování ozn. 2 DP 3.4 Typy ploch vymezené na plochách přestavby (v zastavěném území): Původní plocha ozn. NA - přestavba bývalého areálu MNO ČR na plochu smíšenou komerční ozn. 1 SO 19

20 Původní plocha ozn. VZ - přestavba zemědělského areálu DS AGROS na plochu smíšenou výrobní s přípustným bydlením ozn. 1 SV Plochy veřejných prostranství a dopravních pásů ozn. 4 UV v zastavěném území ( nové úseky místních komunikací). 3.5 Typy ploch krajinné zeleně a ploch smíšených nezastavěného území Jsou uvedené v kapitole A.5. koncepce uspořádání krajiny. Ke kaţdému typu plochy jsou územním plánem stanoveny podmínky pro vyuţití ploch v textové části A.6 územního plánu 3.6 Tabulka bilancí zastavitelných území v členění podle typů ploch změn Tab. č. 1 Místní část ZÁVIST Ozn. Funkce lokality označení Závist Bydlení rod. smíšené 11 BR Výměra v ha 2,6718 Sport.hřiště 4 RZ 1,1844 Bydlení rod. Smíšené 12 BR 1,4352 Individuální rekreace 1 RR 0,01 Zast. pl.v% podl.pl. v m2 Počet prac.m. počet Počet RD obyvatel CELKEM RD 4, Tab. č. 2 Podnikatel. zóna JESTŘÁBEC Ozn. lokality Funkce označení Výměra v ha Zast. pl.v% podl.pl. v m2 Počet prac.m. Počet RD Počet obyvatel Pod dálnicí Jestřábec Výrob.sklad. plocha 1 VV 4, VV 4, VV 0, %=30,500 4 VV 3, %=13,000 plocha tech. infra. 1VT 1,3702 CELKEM 1 4 VV + 1 VT 13, ,

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 06/2011 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV Pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Valchov je Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, a to ve smyslu 6 odst.1, písm. c) zák. č.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více