2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary"

Transkript

1 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti zahraničních pobytů studentů. V organizační oblasti došlo k vytvoření tří kateder pro lepší organizaci a přenesení části pravomocí zejména ve vztahu ke studentům na samotné katedry. V měsíci prosinci byly dokončeny a prostřednictvím rektora univerzity předloženy Akreditační komisi ČR materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v prezenční formě studia. Pro úspěšnou akreditaci byl rozšířen pedagogický sbor a zvýšena kvalita laboratoří a knihovny. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaného studijního programu a bylo přijato kolem 75% zájemců o studium. Zájem je patrně vyvolán možností akreditace magisterského navazujícího studijního programu a je stabilní již několik roků. Bez větších problémů byl otevřen třetí rok kombinované formy studia na pracovišti ústavu při SPŠ a VOŠ v Chomutově. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 7 projektů 3 MŠMT, 1 GA ČR, 1 projekt Cesnet a 2 projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR. Ústav byl i nadále zapojen do Výzkumného záměru katedry fyziky Pedagogické fakulty UJEP. Pracovníci ústavu prezentovali svoje práce na konferencích v ČR i v zahraničí. Při výběrovém řízení byli přijati 1 profesor, 2 odborní asistenti a 1 asistent. V oblasti spolupráce pokračoval výzkum pro Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, probíhala užší spolupráce s Auto Škoda, a.s. Mladá Boleslav. Ústav rozšířil zapojení do programu Erasmus o univerzity na Slovensku, ve Slovinsku a Maďarsku. Rozvíjel se úzký kontakt s univerzitou v Kristianstad ve Švédsku, kde studenti 2. roku studia absolvují semestrální studijní pobyt. V oblasti materiálového vybavení se podařilo získat další zařízení pomocí grantů. 1

2 2. Organizační schéma ústavu 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu 3.1 Vedení ústavu a správní útvary Ředitel ústavu Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky Doc. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Zástupce ředitele pro rozvoj a informatizaci Doc. Ing. Peter Ponický, CSc. Zástupce ředitele pro studium Tajemník Vedoucí dílen a laboratoří Sekretariát ředitele Informační centrum Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Zástupce v akademickém senátu UJEP Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Strojírenská technologie: Stroje a mechanika : Obecných disciplín : 3.2 Vědecká rada ústavu Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor termomechanika Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. UJEP Ústí n. L., prorektor, obor matematika Mgr. Jan Janovec Mgr. Jan Černý PhDr. Jaroslav Zukerstein, PhD. Jindřiška Smutná Bc. Jan Povolný Soňa Olivová Mgr. Jana Bejdlová Mgr. Jan Janovec Ing. Josef Soukup, CSc. Bocheza Michael Ing. Tomáš Hrala Mgr. Jan Novotný Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. Ing. Jaroslav Šípal, CSc. Ing. Ladislav Stančík Doc. Ing. Naděžda Čuboňová, CSc. TU Žilina, Slovensko, obor automatizace výrobních procesů Doc. Ing. Jaroslav Daďourek, CSc. TU Liberec, obor materiály Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor konstrukce Doc.Dr. Ing. František Holešovský UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor technologie 2

3 Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor mechanika Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. ŠKODA Mladá Boleslav, obor ekonomie Ing.Václav Chrz, CSc. Ferox Děčín, ředitel pro inženýrské činnosti Doc.Ing.Josef Kout, CSc. TU Pardubice, obor mechanika Prof. Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor řízení a ekonomika podniku Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor technologie Doc.Ing.Peter Ponický,CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor materiály Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. TU Liberec, fakulta strojní, obor konstrukce strojů a zařízení Dr. Ing. Helena Sjölander, Kristianstad University, Švédsko, obor management Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. MFF Praha, obor fyzika Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. MPO - náměstek ministra průmyslu, obor stroje a zařízení 3.3 Komise ústavu Komise informatiky Bc. Jan Povolný vedoucí Mgr. Jan Černý Ing.Tomáš Hrala Ing.Jaroslav Šípal, PhD. Stipendijní komise ústavu Mgr.Jan Janovec předseda Jan Lipert Olga Marhulová Jana Zelenková 3

4 4. Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Studijní programy / obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem stud.prog./oborů technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní program Studijní obor Forma studia 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby prezenční 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby kombinovaná 4.2 Využívání kretitního systému, typ kreditního systému Studijní programy ÚTŘV mají zaveden evropský kreditní systém ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svojí náročností. Evropský kreditní systém je plně funkční a je uplatňován např. při semestrálním studiu na švédské univerzitě v Kristianstadu v rámci Erasmu. 4

5 4.3 Programy celoživotního vzdělávání V roce 2004 byl realizován 1 kurz v rámci celoživotního vzdělávání pro podniky. Skupiny oborů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Kód skupiny kmen. oborů 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP bezplatné placené Ostatní Celkem 21 až až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Poř. číslo Název kurzu Počet účastníků Místo Délka kurzu 1 Měření el. veličin 5 ÚTŘV 12 hodin 5

6 4.4 Zájem o studium na vysoké škole Počet Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných přihlášek Přihlášených přijetí přijatých zapsaných Celkem přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, 71 až 74 ekonomie 62 právo, právní a veřejnospr. činnost pedagika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Studijní program Forma studia Přihlášeno Účast na přij. řízení Přijato Strojírenská technologie Prezenční Strojírenská technologie Kombinovaná Počty studentů Kód skupingramu Studenti ve studijním pro- Celkem Skupiny oborů kmen. oborů bak. mag. mag. dokt. studenti nava- zující přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až

7 4.6 Počty zahraničních studentů Výuky zimního semestru v českém jazyce se zúčastnili 2 studenti z University v Ljubljani, Slovinsko. 4.7 Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. navaz. Celkem dokt. absolventi technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Inovace bakalářského studijního programu Na základě jednání s průmyslovými podniky, provedené analýze studijních programů byla provedena inovace studijního programu úprava sylabů studia a změny v semestrech doporučených předmětů naposled v roce V roce 2004 proběhla akreditace studijního programu do roku 2010 a k inovaci nedochází, inovace probíhají pouze v obsahu kurzů, kde jsou vyučujícími zařazovány nejnovější poznatky získané studiem publikací a zahraniční literatury. 4.9 Nové studijní programy Akreditační komisi byl předán materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby. Dále byly v roce 2004 připravovány dva bakalářské studijní programy Strojírenská technologie, obor Technologie zpracování skla a polymerů a bakalářský studijní program 2341 R Strojírenství v oboru Design strojírenských výrobků. Bakalářský studijní program oboru Technologie zpracování skla a polymerů bude předložen AK po schválení VR UJEP na počátku roku

8 4.10 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Vzhledem k rozvoji strojírenské výroby a přílivu investorů, dochází ke zvýšení zájmu trhu práce o absolventy technických oborů studia.o absolventy bakalářského studia je v současné době v podnicích značný zájem, ústav navštěvují jednotlivé podniky a nabízí absolventům studia uplatnění. Na základě jednání s průmyslovými podniky jsou požadování také absolventi magisterského stupně studia. Ústav nabízí jeden bakalářský studijní obor v prezenční a kombinované formě a je nutno nabídku rychle rozšířit Studijní neúspěšnost Studijní neúspěšnost je jedním z vážných problémů studia, je zapříčiněna horší přípravou ke studiu na středních školách a také nepřipraveností studentů pro náročné vysokoškolské studium. Při ukončení studia se objevují nové důvody jakými jsou finanční, rodinné a pracovní. Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Neúspěšní studenti ve stud. programu bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem neúspěšní stud. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 Celkem 11 až Studium handicapovaných uchazečů. V současné době není možné zajistit studium handicapovaných studentů. V budově, do níž byl ústav přemístěn, byl v dřívější době zrušen výtah a vytvořeno únikové schodiště. Budova nemá bezbariérový přístup do učeben a dalších prostor. Studium uvedených uchazečů bylo zohledněno pouze při úpravách dílensko-laboratorního objektu Za Válcovnou kde je bezbariérový přístup. 5. Informační a komunikační technologie 5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury V roce 2004 byla na ÚTŘV vybudována bezdrátová síťová struktura postavená na technologii Wi-Fi. Signál bezdrátové sítě plně pokrývá hlavní budovu ÚTŘV Na Okraji 8

9 1001 a její nejbližší okolí. Síť mohou využívat všichni registrovaní studenti i zaměstnanci UJEP. 5.2 Rychlost koncových připojení ústavu a pracovišť na CESNET 2 tzv. poslední míle, včetně zapojení do evropských projektů vysokorychlost-ních sítí a GRIDů ÚTŘV je připojeno do sítě CESNET2 prostřednictvím lokální sítě UJEP rychlostí 1 Gbit/s. Jednotlivé stanice ústavu jsou propojeny do centrálního switche rychlostí 100 Mbit/s. 5.3 E-learning, stav a plán rozvoje V současné době neprobíhá na ÚTŘV žádný e-learningový program. Využíváme pouze jednotlivých elektronických testů vlastní produkce. V budoucnu bychom se rádi připojili s nabídkou svých kurzů k některému z e-learningových projektů probíhajících právě na jiných součástech UJEP. 6. Knihovny, knihovnicko-informační služby Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 257/2001 Sb. jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem (evid. č. 5941/2004). 6.1 Doplňování knihovního fondu Přírůstek knihovního fondu za rok Knihovní fond celkem 2203 Počet odebíraných titulů periodik: fyzicky 16 elektronicky 0 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) 40 Počet absenčních výpůjček Počet uživatelů 3 80 Počet studijních míst 10 Počet svazků umístěných ve volném výběru Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet-intranet) Studenti a zaměstnanci ÚTŘV využívají společné elektronické informační zdroje dostupné v rámci celé UJEP na jejích internetových stránkách. 6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Studenti a zaměstnanci UJEP mají k dispozici knihovnu a studovnu ÚTŘV, popřípadě mohou využít centrální knihovny UJEP. Součástí studovny je i 7 pracovišť vybavených počítačem s připojením na Internet. 6.4 Vzdělávání a výchova uživatelů Vzdělávání uživatelů knihovny zajišťuje dle individuálních potřeb stálý pracovník knihovny. 9

10 6.5 Pracovníci kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání Na provozu knihovny se podílí celkem 3 pracovníci (přepočtený počet je 1.3) z toho jeden s vysokoškolským vzděláním. Pracovníci ÚTŘV mají možnost absolvovat kurzy probíhající v Centru životního vzdělávání UJEP. Kurzy jsou zaměřeny zejména na různé formy využívání PC, Internetu a vnitřních informačních zdrojů. 6.6 Další aktivity, různé (přechod na automatizovaný knihovnicko-informační systém, grantová činnost apod.) ÚTŘV využívá shodného softwarového vybavení pro elektronický provoz knihovny jako ostatní součásti UJEP (produkty T-Series). V rámci úspory prostředků vytvořili zaměstnanci UJEP vlastní výpůjční modul provozovaný na platformě MySQL a PHP. V současné době lze využívat knihovního fondu pouze klasickou formou osobních výpůjček, nebo studia literatury přímo na místě. V knihovně / studovně jsou k dispozici i PC s připojením na rychlý Internet. 7. Výzkum a vývoj 7.1 Oblasti výzkumu a vývoje Výzkum ústavu je dlouhodobě zaměřen na: Strojírenská technologie broušení, obrábění Mechanika tuhých a deformovatelných těles Hodnocení výuky Nový výzkum se připravoval v oblasti: Povrchové inženýrství, chování materiálu v korozním prostředí Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) 1K Podpora začínajících pracovníků výzkumu GA Standardní projekty GA ČR Celkem Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení Tematický okruh: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení 1 0 Poskytovatel: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. Celkem

11 Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů Název výzkumného záměru MSM Studium chemicky aktivního plazmatu, plazmochemických technologií, produkovaných vrstev a jejich vlastností Přidělené prostředky 2004 (v tis. Kč) Celkem dotace z veřejných prostředků Zaměření výzkumných záměrů Vzhledem ke vzniku ústavu v prosinci 1998, nebyl přímo nositelem Výzkumného záměru. Pracovníci ústavu byli zapojeni v menší míře do řešení výzkumného záměru 0001 doc.nováka z katedry fyziky PF v oblasti broušení a vzniku povrchových vrstev při obrábění. 7.3 V rámci ČR unikátní pracoviště ústavu, vybavení a výsledky v roce 2004 Ústav má vytvořeno pracoviště pro výzkum broušení. Pracoviště bylo vybaveno postupně pomocí grantů a vlastních prostředků. V roce 2004 byl odstraněn poslední nedostatek měření sil pomocí vlastnoručně vytvořeného zařízení. Zařízení bylo nahrazeno snímačem Kistler, mezinárodně uznávaným měřícím členem, který je uložen v dynamometru konstruovaném na ÚTŘV. Zařízení je v současné době přihlašováno jako užitný vzor. Na pracovišti vznikla řada nových poznatků z hlediska únosnosti povrchu materiálu po broušení. 7.4 Významná spolupráce ve vývoji a výzkumu se subjekty v ČR Pracoviště strojírenské technologie vysokých škol ČR spolupracují v oblasti obrábění, výzkumu a vydávání časopisu Strojírenská technologie, dále spolupracujeme s průmyslovými podniky ve výzkumu, byla uzavřena nová rámcová smlouva se Škoda Auto Mladá Boleslav, dále je navázána spolupráce s podniky Ústeckého kraje Kronen Labe, BMD Teplice, Metal Ústí nad Labem atd. Ve výzkumu prováděném pro výrobní sféru velký objem tvoří výzkum pro Carborundum Benátky nad Jizerou. 7.5 Významná mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji V roce 2003 byly vytvořeny předpoklady pro hlubší zapojení do výzkumu v zahraničí. Zaměstnanec ústavu Ing. Michal Hrala získal pobytový grant na výzkumné pracoviště John Mores University v Liverpoolu. Na tomto pracovišti se od podzimu 2003 do léta roku 2004 podílel na výzkumu, který částečně probíhá také na pracovišti ústavu. 7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu GA ČR pokračující 101/02/0202 Terminologie obrábění a montáže Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 13 Spoluřešitel: Ústav strojírenské technologie ČVUT v Praze 11

12 Ústav strojírenské technologie VUT v Brně Katedra obrábění a montáže TU v Liberci MŠMT pokračující 1K03015 Výzkum použití a způsobu dodávky kapaliny při broušení Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu Prostředky ve výši 8.- tis.kč byly využity při řešení závěrečných bakalářských prací studenty v souladu s vyhláškou MŠMT. 7.8 Interní grantová činnost Výzkum je součástí práce všech pracovníků ústavu. Čtyři pracovníci provádějí výzkum v rámci doktorandského studia. Pracovníci předkládají projekty do externích soutěží GA ČR, MŠMT. Ústav má vytvořen vnitřní grantový systém pro malé granty, účast na konferencích a granty pro doktorandy. Do výzkumu se zapojují také studenti při řešení projektů a řešení v rámci závěrečných bakalářských prací. Materiální zajištění výzkumu vychází z dříve i v současnosti řešených externích projektů (GA ČR), vlastních prostředků a prostředků získaných výzkumem pro výrobu. Kvalitně je zajištěn výzkum v oblasti broušení, byly zahájeny práce k zabezpečení výzkumu v oblasti materiálových věd a mechaniky. Seznam interních grantů Náprstková, N., Ing.: Optimalizace a řízení procesu broušení Náprstková, N., Ing.: Mezinárodní doktorandská konference Poznaň 2004 Soukup, J., Ing.: Ráz a přenos impulsu v soustavě jedno- a dvourozměrných těles Příčný ráz na obdélníkovou desku Janovec, J., Mgr.: Studentské hodnocení výuky na ÚTŘV 8. Pracovníci ústavu 8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Věk Profesoři Docenti odb. asist. do 29 let let let let let 1 1 nad 70 let Vědečtí asistenti lektoři pracovníci 12

13 8.2 Celkový a přepočtený počet pracovníků Prof. Přepočtený počet Doc. Přepočtený počet Odb. as. Přepočtený počet Asistent Přepočtený počet 3 2,7 4 3, , Počet pracovníků v hlavním a vedlejším pracovním poměru Pedagogičtí pracovníci Pracovníci Prof. Doc. odb. asist. asistenti lektoři interní Fyzické osoby Vědečtí prac. Další prac ,7 3,5 16,3 1 9,6 externí Fyzické osoby Přepočtení Přepočtení Vzdělávání akademických pracovníků V roce 2004 byli v doktorandském studiu zapojeni 4 zaměstnanci. K zahájení doktorandského studia se připravují další 3 zaměstnanci. Jeden zaměstnanec předložil habilitační práci a 1 zaměstnanec žádost o zahájení profesorského řízení. Na ústavu již řadu roků probíhá interní kurz anglického jazyka se zaměřením na technickou a obchodní angličtinu. Kurzu se účastní pravidelně 6 zaměstnanců. Druhým rokem probíhal kurz španělského jazyka jehož se zúčastňují 4 zaměstnanci. 9. Hodnocení činnosti 9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ústavu Kvalita vzdělávání ústavu je sledována na základě vnějšího a vnitřního hodnocení. Vnějším hodnocením je pravidelná akreditace studijních programů, kdy materiály k akreditaci jsou postupně vkládány na www stránku univerzity a jsou přístupny prostřednictvím hesla pro vedení ústavu a UJEP a Akreditační komisi vlády ČR. Dalším způsobem hodnocení kvality studia je sledování trhu práce a zpětná vazba od výrobních podniků coby zaměstnavatelů absolventů studia. Vnitřní hodnocení probíhá ve dvou stupních. Jedním je vlastní evaluace pracoviště, druhým je hodnocení studia studenty a hodnocení práce pedagogů studenty. Pro oba typy hodnocení jsou používány dotazníky. 9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení ústavu Studijní programy v prezenční a kombinované formě byly předloženy Akreditační komisi Vlády ČR k prodloužení akreditace. Obě formy studia byly akreditovány do roku

14 9.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení kvality vzdělávání studenty je prováděno pravidelně řadu roků, s výsledky jsou seznámeni vedoucí pracovníci a Vědecká rada ústavu, vybrané výsledky a metodika jsou publikovány v Bulletinu ÚTŘV a na odborných konferencích. V roce 2003 bylo zahájeno také získávání informací od absolventů studia, kteří jsou již v praxi. 9.4 Hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení kvality práce pedagogů bylo v rámci UJEP prováděno elektronickou formou. Vzhledem k velmi nízké účasti studentů nebylo možné výsledky vyučujícími hodnotit. 9.5 Hodnocení pedagogů V roce 2004 byl zaveden systém výkonového hodnocení pedagogů. Tento systém zahrnuje všechny činnosti týkající se výzkumné, vědecké i pedagogické práce v přepočtu na časové zatížení. Hodnocení slouží jako podklad vedení ústavu k objektivnímu přidělování nenárokové složky mzdy. Současně byl schválen a vstoupil v platnost systém hodnocení publikační činnosti. 10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce na smluvním základě Ústav byl zapojen do programu ERASMUS společně s University Kristianstad ve Švédsku, s uvedenou univerzitou je podepsána i dvoustranná smlouva o spolupráci. V roce 2004 měl ústav navázánu zahraniční spolupráci s následujícími pracovišti: Högskolan Kristianstad, Švédsko Technická univerzita v Košiciach, Slovensko Nyíregyházi Föiskola, Maďarsko Technische Universität Wien, Rakousko Univerza v Ljubljani, Slovinsko Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko Universidad Pública de El Alto, Bolívie Polytechnic of Namibia, Windhoek, Namibie 14

15 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Program Sokrates Erasmus Grun dtvig Socrates Lingua Minerva Comenius Leonardo Počet projektů 1 celouniversitní Počet vyslaných studentů 20 Počet přijatých studentů 2 Počet vyslaných ak. prac. 25 Počet přijatých ak. prac. 0 Dotace (v tis. EUR) Zapojení do mezinárodních programů V roce 2004 byly řešeny dva projekty MŠMT a MZV Rozvoj bakalářského studijního programu na Universidad Pública de El Alto v Bolívii a Rozvoj technickoekonomických studijních programů na Polytechnic of Namibia. Oba projekty byly v roce 2004 úspěšně řešeny. Byl vyřešen problém vzniklý nestabilní politickou situací v Bolívii, kde proběhla evaluační mise MZV, MŠMT, nezávislého experta za účasti ředitele ÚTŘV jako realizátora. Evaluace doporučila pokračování a vytvořila podmínky pro dokončení projektu Zahraniční mobilita Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů 0 Počet přijatých studentů 0 Počet vyslaných akademických pracovníků 7 Počet přijatých akademických pracovníků 2 Dotace (v tis. Kč) Výjezdy studentů počet / dnů 21/2 667 Výjezdy pracovníků počet / dnů 39/547 Přijetí studentů počet / dnů 2/176 Přijetí pracovníků počet / dnů 7/19 15

16 Další studijní pobyty v zahraničí Program Vládní stipendia Přímá meziuniverzitní spolupráce v Evropě Počet vyslaných studentů 1 Počet přijatých studentů Počet vyslaných akademických pracovníků Počet přijatých akademických pracovníků 11. Činnost dalších součástí ústavu Další součásti ústav nemá 12. Další aktivity ústavu 12.1 Významné konference, semináře a výročí Seminář Mechanika tuhých a poddajných těles, září 2004, 24 účastníků Účast expozice na veletrhu MACH 2004 v Praze v měsíci květnu 12.2 Vydavatelská činnost mimo Evropu a) Ediční činnost ústavu: - Celostátní časopis strojírenská technologie 4 čísla - Anglická verze časopisu Manufacturing technology 1 číslo - Publikace Terminologie obrábění a montáže b) Publikační činnost pedagogických pracovníků: - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Manufacturing Engineering, 2/2004, pp.21-23, ISSN HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Integrity of Ground Cylindrical Surface. Journal of Material Processing Technology. - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, Meffect of the Abrasive Grains on the Grinding Power and Surface Quality. Manufacturing Technology, vol.4, October HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Proceedings 7th International Scientific Conference, Prešov, 2004, str , ISBN NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. APLIKACE SOFTWARE TYPU SCADA/HMI PŘI MONITOROVÁNÍ PROCESU BROUŠENÍ. Mezinárodní vědecká konference, Súlov HOLEŠOVSKÝ, F. Zpevnění broušeného povrchu a ovlivnění jeho únosnosti. Sborník Mezinárodní konference Strojírenská technologie 2004, Plzeň 2004, str.34-39, ISBN

17 - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Effect of the Abrasive Grain on the Grinding Power and Quality. Sborník International Congres MATAR 2004, Praha 2004, str , ISBN HRALA, M. Vlastnosti kotoučů 99A80K/L6-16V a TgxA. Výzkumná zpráva pro Carborundum Electrite, a.s., Benátky nad Jizerou, 12/2004, ISRN/UJEP/UTRV/TR- 04/1/BK-CZ - KUŚMIERCZAK, S; LUKAVEC, Š. Optimalizácia technologických parametrov zvárania plechov z ocele metódou APT pri výrobe tlakových nádob. In TechMat 04: Perspektívní technologie a materiály pro technické aplikace, Česká Třebová, , ČR str , ISBN GREČENKO, A. Motory a vozidla. Skriptum ÚTŘV, Ujep Ústí nad Labem, SOUKUP, J. Pneumatická doprava v kontejnerech. Acta Mechanica Slovaca, 3/2004, Košice SOUKUP, J. Investigation of influence of assymetry in the case of vibration of resiniently suported and coupled three rigid plates application on the vehicle vibrations. Proceedings Engineering Mechanics, Jiné nepedagogické aktivity Ústav se v roce 2004 podílel na činnosti České společnosti strojírenské technologie, kdy je ústav sídlem této společnosti. Dále se zapojil do příprav Koncepce vědy a výzkumu v Ústeckém kraji. Na celostátní úrovni byly započaty práce na Koncepci vědy a výzkumu v oblasti strojírenských technologií pod hlavičkou ČSST za spolupráce odborných pracovišť vysokých škol. Ústav je registrován mezi světovými výzkumnými organizacemi v oblasti broušení, je evidován v databázi University of Connecticut. Ve spolupráci s agenturou Czech Invest byla rozpracována myšlenka vzniku podnikatelského inkubátoru. Na podzim roku 2004 se uskutečnilo pravidelné setkání s představiteli výrobních podniků. V měsíci květnu proběhlo setkání s absolventy studia od roku V měsíci dubnu proběhl na ústavu Den kariéry v jehož rámci se představila řada podniků především Ústeckého kraje. V měsíci listopadu proběhlo setkání s představiteli průmyslu Ústeckého kraje. 13. Péče o studenty 13.1 Poskytovaná stipendia Ústav nejlepším studentům poskytuje ústavní stipendia podle předem stanovených kritérií. V roce 2004 bylo studentům vyplaceno mimořádné stipendium ve výši ,- Kč, jednotlivým studentům byla vyplacena částka v rozsahu od 4 000,- do 6 500,- Kč. Stipendium obdrželi 4 studenti Informační a poradenské služby Pro informace a řešení problémů společně se studenty pracuje studijní oddělení ústavu. Studenti mohou využívat univerzitní poradenské centrum. 17

18 13.3 Další činnost studentů Studenti jsou zapojováni do činnosti ústavu jako SVS, SPS a jsou vytvářeny podmínky pro studentskou vědeckou a odbornou činnost. Jedenkrát ročně je organizována akademická obec, kde jsou studenti seznámeni s postoji vedení ústavu a naopak mohou diskutovat s vedením ústavu o problémech. Pro studenty je organizována i další sportovní činnost. 14. Rozvoj ústavu 14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku V roce 2004 bylo z prostředků FRIM UJEP realizováno: Úprava kanceláří Na Okraji Instalace motorové brzdy Za Válcovnou Zasíťování objektu Za Válcovnou Elektronické zabezpečení objektu Za Válcovnou Z vlastních prostředků FRIM bylo pořízeno: Pozlaceni ústavní insignie (žezla) Víceúčelový tiskový a kopírovací stroj Sharp 3D CNC frézka 14.2 Další investiční aktivity Transformační a rozvojový projekt MŠMT rozvoj informačních technologií, řešitel Mgr. Palíková UJEP, spoluřešitel Mgr. Janovec: Plazmová televize Notebook Dataprojektor Zařízení bylo použito k vytvoření audiovizuální učebny Obnova a údržba objektů Udržba objektů byla prováděna v nezbytné míře vlastním zaměstnancem. Důvodem je záměr přemístění ústavu do plánovaného campusu, případně jiný způsob rychlého řešení rozvoje ústavu Zapojení do projektů FRVŠ Nebyl řešen projekt FRVŠ. 18

19 14.5 Zapojení do transformačních a rozvojových programů Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy Přidělené fin. Počet podaných projektů Počet přijatých projektů v tis. Kč prostředky INV NIV Program na podporu rozvoje struktury (hlavní řešitel + spoluřešitel) Program na podporu rozvoje internacionalizace 2 celouniversitní 2 celouniversitní 100 CELKEM Závěr Rok 2004 byl dalším krokem ústavu zejména ke stabilizaci pedagogů a k rozvoji vybavení laboratoří pro praktickou výuku a provádění výzkumu. Ústavu se podařilo získat další projekt zahraniční rozvojové pomoci, kdy po jednání s děkanem fakulty University Windhoek je předpokladem vytvoření v dohledné době společného výzkumu. Mezi problémy ústavu stále patří nedostatečná kapacita laboratoří a všeobecně výukových prostor a nutnost dalšího rozšíření pedagogů zejména posílením ekonomické větve ústavu. V roce 2005 se bude nutno zaměřit na rozvoj studijních programů, rozvoj spolupráce s výrobou a zejména zajištění prostorových podmínek pro další aktivity ústavu. Dne: 25. ledna 2005 Ředitel ústavu: Doc. Dr. Ing. František Holešovský 19