2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary"

Transkript

1 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti zahraničních pobytů studentů. V organizační oblasti došlo k vytvoření tří kateder pro lepší organizaci a přenesení části pravomocí zejména ve vztahu ke studentům na samotné katedry. V měsíci prosinci byly dokončeny a prostřednictvím rektora univerzity předloženy Akreditační komisi ČR materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v prezenční formě studia. Pro úspěšnou akreditaci byl rozšířen pedagogický sbor a zvýšena kvalita laboratoří a knihovny. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaného studijního programu a bylo přijato kolem 75% zájemců o studium. Zájem je patrně vyvolán možností akreditace magisterského navazujícího studijního programu a je stabilní již několik roků. Bez větších problémů byl otevřen třetí rok kombinované formy studia na pracovišti ústavu při SPŠ a VOŠ v Chomutově. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 7 projektů 3 MŠMT, 1 GA ČR, 1 projekt Cesnet a 2 projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR. Ústav byl i nadále zapojen do Výzkumného záměru katedry fyziky Pedagogické fakulty UJEP. Pracovníci ústavu prezentovali svoje práce na konferencích v ČR i v zahraničí. Při výběrovém řízení byli přijati 1 profesor, 2 odborní asistenti a 1 asistent. V oblasti spolupráce pokračoval výzkum pro Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, probíhala užší spolupráce s Auto Škoda, a.s. Mladá Boleslav. Ústav rozšířil zapojení do programu Erasmus o univerzity na Slovensku, ve Slovinsku a Maďarsku. Rozvíjel se úzký kontakt s univerzitou v Kristianstad ve Švédsku, kde studenti 2. roku studia absolvují semestrální studijní pobyt. V oblasti materiálového vybavení se podařilo získat další zařízení pomocí grantů. 1

2 2. Organizační schéma ústavu 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu 3.1 Vedení ústavu a správní útvary Ředitel ústavu Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky Doc. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Zástupce ředitele pro rozvoj a informatizaci Doc. Ing. Peter Ponický, CSc. Zástupce ředitele pro studium Tajemník Vedoucí dílen a laboratoří Sekretariát ředitele Informační centrum Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Zástupce v akademickém senátu UJEP Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Strojírenská technologie: Stroje a mechanika : Obecných disciplín : 3.2 Vědecká rada ústavu Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor termomechanika Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. UJEP Ústí n. L., prorektor, obor matematika Mgr. Jan Janovec Mgr. Jan Černý PhDr. Jaroslav Zukerstein, PhD. Jindřiška Smutná Bc. Jan Povolný Soňa Olivová Mgr. Jana Bejdlová Mgr. Jan Janovec Ing. Josef Soukup, CSc. Bocheza Michael Ing. Tomáš Hrala Mgr. Jan Novotný Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. Ing. Jaroslav Šípal, CSc. Ing. Ladislav Stančík Doc. Ing. Naděžda Čuboňová, CSc. TU Žilina, Slovensko, obor automatizace výrobních procesů Doc. Ing. Jaroslav Daďourek, CSc. TU Liberec, obor materiály Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor konstrukce Doc.Dr. Ing. František Holešovský UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor technologie 2

3 Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor mechanika Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. ŠKODA Mladá Boleslav, obor ekonomie Ing.Václav Chrz, CSc. Ferox Děčín, ředitel pro inženýrské činnosti Doc.Ing.Josef Kout, CSc. TU Pardubice, obor mechanika Prof. Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor řízení a ekonomika podniku Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor technologie Doc.Ing.Peter Ponický,CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor materiály Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. TU Liberec, fakulta strojní, obor konstrukce strojů a zařízení Dr. Ing. Helena Sjölander, Kristianstad University, Švédsko, obor management Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. MFF Praha, obor fyzika Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. MPO - náměstek ministra průmyslu, obor stroje a zařízení 3.3 Komise ústavu Komise informatiky Bc. Jan Povolný vedoucí Mgr. Jan Černý Ing.Tomáš Hrala Ing.Jaroslav Šípal, PhD. Stipendijní komise ústavu Mgr.Jan Janovec předseda Jan Lipert Olga Marhulová Jana Zelenková 3

4 4. Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Studijní programy / obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem stud.prog./oborů technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní program Studijní obor Forma studia 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby prezenční 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby kombinovaná 4.2 Využívání kretitního systému, typ kreditního systému Studijní programy ÚTŘV mají zaveden evropský kreditní systém ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svojí náročností. Evropský kreditní systém je plně funkční a je uplatňován např. při semestrálním studiu na švédské univerzitě v Kristianstadu v rámci Erasmu. 4

5 4.3 Programy celoživotního vzdělávání V roce 2004 byl realizován 1 kurz v rámci celoživotního vzdělávání pro podniky. Skupiny oborů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Kód skupiny kmen. oborů 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP bezplatné placené Ostatní Celkem 21 až až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Poř. číslo Název kurzu Počet účastníků Místo Délka kurzu 1 Měření el. veličin 5 ÚTŘV 12 hodin 5

6 4.4 Zájem o studium na vysoké škole Počet Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných přihlášek Přihlášených přijetí přijatých zapsaných Celkem přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, 71 až 74 ekonomie 62 právo, právní a veřejnospr. činnost pedagika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Studijní program Forma studia Přihlášeno Účast na přij. řízení Přijato Strojírenská technologie Prezenční Strojírenská technologie Kombinovaná Počty studentů Kód skupingramu Studenti ve studijním pro- Celkem Skupiny oborů kmen. oborů bak. mag. mag. dokt. studenti nava- zující přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až

7 4.6 Počty zahraničních studentů Výuky zimního semestru v českém jazyce se zúčastnili 2 studenti z University v Ljubljani, Slovinsko. 4.7 Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. navaz. Celkem dokt. absolventi technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Inovace bakalářského studijního programu Na základě jednání s průmyslovými podniky, provedené analýze studijních programů byla provedena inovace studijního programu úprava sylabů studia a změny v semestrech doporučených předmětů naposled v roce V roce 2004 proběhla akreditace studijního programu do roku 2010 a k inovaci nedochází, inovace probíhají pouze v obsahu kurzů, kde jsou vyučujícími zařazovány nejnovější poznatky získané studiem publikací a zahraniční literatury. 4.9 Nové studijní programy Akreditační komisi byl předán materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby. Dále byly v roce 2004 připravovány dva bakalářské studijní programy Strojírenská technologie, obor Technologie zpracování skla a polymerů a bakalářský studijní program 2341 R Strojírenství v oboru Design strojírenských výrobků. Bakalářský studijní program oboru Technologie zpracování skla a polymerů bude předložen AK po schválení VR UJEP na počátku roku

8 4.10 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Vzhledem k rozvoji strojírenské výroby a přílivu investorů, dochází ke zvýšení zájmu trhu práce o absolventy technických oborů studia.o absolventy bakalářského studia je v současné době v podnicích značný zájem, ústav navštěvují jednotlivé podniky a nabízí absolventům studia uplatnění. Na základě jednání s průmyslovými podniky jsou požadování také absolventi magisterského stupně studia. Ústav nabízí jeden bakalářský studijní obor v prezenční a kombinované formě a je nutno nabídku rychle rozšířit Studijní neúspěšnost Studijní neúspěšnost je jedním z vážných problémů studia, je zapříčiněna horší přípravou ke studiu na středních školách a také nepřipraveností studentů pro náročné vysokoškolské studium. Při ukončení studia se objevují nové důvody jakými jsou finanční, rodinné a pracovní. Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Neúspěšní studenti ve stud. programu bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem neúspěšní stud. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 Celkem 11 až Studium handicapovaných uchazečů. V současné době není možné zajistit studium handicapovaných studentů. V budově, do níž byl ústav přemístěn, byl v dřívější době zrušen výtah a vytvořeno únikové schodiště. Budova nemá bezbariérový přístup do učeben a dalších prostor. Studium uvedených uchazečů bylo zohledněno pouze při úpravách dílensko-laboratorního objektu Za Válcovnou kde je bezbariérový přístup. 5. Informační a komunikační technologie 5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury V roce 2004 byla na ÚTŘV vybudována bezdrátová síťová struktura postavená na technologii Wi-Fi. Signál bezdrátové sítě plně pokrývá hlavní budovu ÚTŘV Na Okraji 8

9 1001 a její nejbližší okolí. Síť mohou využívat všichni registrovaní studenti i zaměstnanci UJEP. 5.2 Rychlost koncových připojení ústavu a pracovišť na CESNET 2 tzv. poslední míle, včetně zapojení do evropských projektů vysokorychlost-ních sítí a GRIDů ÚTŘV je připojeno do sítě CESNET2 prostřednictvím lokální sítě UJEP rychlostí 1 Gbit/s. Jednotlivé stanice ústavu jsou propojeny do centrálního switche rychlostí 100 Mbit/s. 5.3 E-learning, stav a plán rozvoje V současné době neprobíhá na ÚTŘV žádný e-learningový program. Využíváme pouze jednotlivých elektronických testů vlastní produkce. V budoucnu bychom se rádi připojili s nabídkou svých kurzů k některému z e-learningových projektů probíhajících právě na jiných součástech UJEP. 6. Knihovny, knihovnicko-informační služby Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 257/2001 Sb. jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem (evid. č. 5941/2004). 6.1 Doplňování knihovního fondu Přírůstek knihovního fondu za rok Knihovní fond celkem 2203 Počet odebíraných titulů periodik: fyzicky 16 elektronicky 0 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) 40 Počet absenčních výpůjček Počet uživatelů 3 80 Počet studijních míst 10 Počet svazků umístěných ve volném výběru Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet-intranet) Studenti a zaměstnanci ÚTŘV využívají společné elektronické informační zdroje dostupné v rámci celé UJEP na jejích internetových stránkách. 6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Studenti a zaměstnanci UJEP mají k dispozici knihovnu a studovnu ÚTŘV, popřípadě mohou využít centrální knihovny UJEP. Součástí studovny je i 7 pracovišť vybavených počítačem s připojením na Internet. 6.4 Vzdělávání a výchova uživatelů Vzdělávání uživatelů knihovny zajišťuje dle individuálních potřeb stálý pracovník knihovny. 9

10 6.5 Pracovníci kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání Na provozu knihovny se podílí celkem 3 pracovníci (přepočtený počet je 1.3) z toho jeden s vysokoškolským vzděláním. Pracovníci ÚTŘV mají možnost absolvovat kurzy probíhající v Centru životního vzdělávání UJEP. Kurzy jsou zaměřeny zejména na různé formy využívání PC, Internetu a vnitřních informačních zdrojů. 6.6 Další aktivity, různé (přechod na automatizovaný knihovnicko-informační systém, grantová činnost apod.) ÚTŘV využívá shodného softwarového vybavení pro elektronický provoz knihovny jako ostatní součásti UJEP (produkty T-Series). V rámci úspory prostředků vytvořili zaměstnanci UJEP vlastní výpůjční modul provozovaný na platformě MySQL a PHP. V současné době lze využívat knihovního fondu pouze klasickou formou osobních výpůjček, nebo studia literatury přímo na místě. V knihovně / studovně jsou k dispozici i PC s připojením na rychlý Internet. 7. Výzkum a vývoj 7.1 Oblasti výzkumu a vývoje Výzkum ústavu je dlouhodobě zaměřen na: Strojírenská technologie broušení, obrábění Mechanika tuhých a deformovatelných těles Hodnocení výuky Nový výzkum se připravoval v oblasti: Povrchové inženýrství, chování materiálu v korozním prostředí Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) 1K Podpora začínajících pracovníků výzkumu GA Standardní projekty GA ČR Celkem Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení Tematický okruh: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení 1 0 Poskytovatel: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. Celkem

11 Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů Název výzkumného záměru MSM Studium chemicky aktivního plazmatu, plazmochemických technologií, produkovaných vrstev a jejich vlastností Přidělené prostředky 2004 (v tis. Kč) Celkem dotace z veřejných prostředků Zaměření výzkumných záměrů Vzhledem ke vzniku ústavu v prosinci 1998, nebyl přímo nositelem Výzkumného záměru. Pracovníci ústavu byli zapojeni v menší míře do řešení výzkumného záměru 0001 doc.nováka z katedry fyziky PF v oblasti broušení a vzniku povrchových vrstev při obrábění. 7.3 V rámci ČR unikátní pracoviště ústavu, vybavení a výsledky v roce 2004 Ústav má vytvořeno pracoviště pro výzkum broušení. Pracoviště bylo vybaveno postupně pomocí grantů a vlastních prostředků. V roce 2004 byl odstraněn poslední nedostatek měření sil pomocí vlastnoručně vytvořeného zařízení. Zařízení bylo nahrazeno snímačem Kistler, mezinárodně uznávaným měřícím členem, který je uložen v dynamometru konstruovaném na ÚTŘV. Zařízení je v současné době přihlašováno jako užitný vzor. Na pracovišti vznikla řada nových poznatků z hlediska únosnosti povrchu materiálu po broušení. 7.4 Významná spolupráce ve vývoji a výzkumu se subjekty v ČR Pracoviště strojírenské technologie vysokých škol ČR spolupracují v oblasti obrábění, výzkumu a vydávání časopisu Strojírenská technologie, dále spolupracujeme s průmyslovými podniky ve výzkumu, byla uzavřena nová rámcová smlouva se Škoda Auto Mladá Boleslav, dále je navázána spolupráce s podniky Ústeckého kraje Kronen Labe, BMD Teplice, Metal Ústí nad Labem atd. Ve výzkumu prováděném pro výrobní sféru velký objem tvoří výzkum pro Carborundum Benátky nad Jizerou. 7.5 Významná mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji V roce 2003 byly vytvořeny předpoklady pro hlubší zapojení do výzkumu v zahraničí. Zaměstnanec ústavu Ing. Michal Hrala získal pobytový grant na výzkumné pracoviště John Mores University v Liverpoolu. Na tomto pracovišti se od podzimu 2003 do léta roku 2004 podílel na výzkumu, který částečně probíhá také na pracovišti ústavu. 7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu GA ČR pokračující 101/02/0202 Terminologie obrábění a montáže Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 13 Spoluřešitel: Ústav strojírenské technologie ČVUT v Praze 11

12 Ústav strojírenské technologie VUT v Brně Katedra obrábění a montáže TU v Liberci MŠMT pokračující 1K03015 Výzkum použití a způsobu dodávky kapaliny při broušení Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu Prostředky ve výši 8.- tis.kč byly využity při řešení závěrečných bakalářských prací studenty v souladu s vyhláškou MŠMT. 7.8 Interní grantová činnost Výzkum je součástí práce všech pracovníků ústavu. Čtyři pracovníci provádějí výzkum v rámci doktorandského studia. Pracovníci předkládají projekty do externích soutěží GA ČR, MŠMT. Ústav má vytvořen vnitřní grantový systém pro malé granty, účast na konferencích a granty pro doktorandy. Do výzkumu se zapojují také studenti při řešení projektů a řešení v rámci závěrečných bakalářských prací. Materiální zajištění výzkumu vychází z dříve i v současnosti řešených externích projektů (GA ČR), vlastních prostředků a prostředků získaných výzkumem pro výrobu. Kvalitně je zajištěn výzkum v oblasti broušení, byly zahájeny práce k zabezpečení výzkumu v oblasti materiálových věd a mechaniky. Seznam interních grantů Náprstková, N., Ing.: Optimalizace a řízení procesu broušení Náprstková, N., Ing.: Mezinárodní doktorandská konference Poznaň 2004 Soukup, J., Ing.: Ráz a přenos impulsu v soustavě jedno- a dvourozměrných těles Příčný ráz na obdélníkovou desku Janovec, J., Mgr.: Studentské hodnocení výuky na ÚTŘV 8. Pracovníci ústavu 8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Věk Profesoři Docenti odb. asist. do 29 let let let let let 1 1 nad 70 let Vědečtí asistenti lektoři pracovníci 12

13 8.2 Celkový a přepočtený počet pracovníků Prof. Přepočtený počet Doc. Přepočtený počet Odb. as. Přepočtený počet Asistent Přepočtený počet 3 2,7 4 3, , Počet pracovníků v hlavním a vedlejším pracovním poměru Pedagogičtí pracovníci Pracovníci Prof. Doc. odb. asist. asistenti lektoři interní Fyzické osoby Vědečtí prac. Další prac ,7 3,5 16,3 1 9,6 externí Fyzické osoby Přepočtení Přepočtení Vzdělávání akademických pracovníků V roce 2004 byli v doktorandském studiu zapojeni 4 zaměstnanci. K zahájení doktorandského studia se připravují další 3 zaměstnanci. Jeden zaměstnanec předložil habilitační práci a 1 zaměstnanec žádost o zahájení profesorského řízení. Na ústavu již řadu roků probíhá interní kurz anglického jazyka se zaměřením na technickou a obchodní angličtinu. Kurzu se účastní pravidelně 6 zaměstnanců. Druhým rokem probíhal kurz španělského jazyka jehož se zúčastňují 4 zaměstnanci. 9. Hodnocení činnosti 9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ústavu Kvalita vzdělávání ústavu je sledována na základě vnějšího a vnitřního hodnocení. Vnějším hodnocením je pravidelná akreditace studijních programů, kdy materiály k akreditaci jsou postupně vkládány na www stránku univerzity a jsou přístupny prostřednictvím hesla pro vedení ústavu a UJEP a Akreditační komisi vlády ČR. Dalším způsobem hodnocení kvality studia je sledování trhu práce a zpětná vazba od výrobních podniků coby zaměstnavatelů absolventů studia. Vnitřní hodnocení probíhá ve dvou stupních. Jedním je vlastní evaluace pracoviště, druhým je hodnocení studia studenty a hodnocení práce pedagogů studenty. Pro oba typy hodnocení jsou používány dotazníky. 9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení ústavu Studijní programy v prezenční a kombinované formě byly předloženy Akreditační komisi Vlády ČR k prodloužení akreditace. Obě formy studia byly akreditovány do roku

14 9.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení kvality vzdělávání studenty je prováděno pravidelně řadu roků, s výsledky jsou seznámeni vedoucí pracovníci a Vědecká rada ústavu, vybrané výsledky a metodika jsou publikovány v Bulletinu ÚTŘV a na odborných konferencích. V roce 2003 bylo zahájeno také získávání informací od absolventů studia, kteří jsou již v praxi. 9.4 Hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení kvality práce pedagogů bylo v rámci UJEP prováděno elektronickou formou. Vzhledem k velmi nízké účasti studentů nebylo možné výsledky vyučujícími hodnotit. 9.5 Hodnocení pedagogů V roce 2004 byl zaveden systém výkonového hodnocení pedagogů. Tento systém zahrnuje všechny činnosti týkající se výzkumné, vědecké i pedagogické práce v přepočtu na časové zatížení. Hodnocení slouží jako podklad vedení ústavu k objektivnímu přidělování nenárokové složky mzdy. Současně byl schválen a vstoupil v platnost systém hodnocení publikační činnosti. 10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce na smluvním základě Ústav byl zapojen do programu ERASMUS společně s University Kristianstad ve Švédsku, s uvedenou univerzitou je podepsána i dvoustranná smlouva o spolupráci. V roce 2004 měl ústav navázánu zahraniční spolupráci s následujícími pracovišti: Högskolan Kristianstad, Švédsko Technická univerzita v Košiciach, Slovensko Nyíregyházi Föiskola, Maďarsko Technische Universität Wien, Rakousko Univerza v Ljubljani, Slovinsko Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko Universidad Pública de El Alto, Bolívie Polytechnic of Namibia, Windhoek, Namibie 14

15 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Program Sokrates Erasmus Grun dtvig Socrates Lingua Minerva Comenius Leonardo Počet projektů 1 celouniversitní Počet vyslaných studentů 20 Počet přijatých studentů 2 Počet vyslaných ak. prac. 25 Počet přijatých ak. prac. 0 Dotace (v tis. EUR) Zapojení do mezinárodních programů V roce 2004 byly řešeny dva projekty MŠMT a MZV Rozvoj bakalářského studijního programu na Universidad Pública de El Alto v Bolívii a Rozvoj technickoekonomických studijních programů na Polytechnic of Namibia. Oba projekty byly v roce 2004 úspěšně řešeny. Byl vyřešen problém vzniklý nestabilní politickou situací v Bolívii, kde proběhla evaluační mise MZV, MŠMT, nezávislého experta za účasti ředitele ÚTŘV jako realizátora. Evaluace doporučila pokračování a vytvořila podmínky pro dokončení projektu Zahraniční mobilita Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů 0 Počet přijatých studentů 0 Počet vyslaných akademických pracovníků 7 Počet přijatých akademických pracovníků 2 Dotace (v tis. Kč) Výjezdy studentů počet / dnů 21/2 667 Výjezdy pracovníků počet / dnů 39/547 Přijetí studentů počet / dnů 2/176 Přijetí pracovníků počet / dnů 7/19 15

16 Další studijní pobyty v zahraničí Program Vládní stipendia Přímá meziuniverzitní spolupráce v Evropě Počet vyslaných studentů 1 Počet přijatých studentů Počet vyslaných akademických pracovníků Počet přijatých akademických pracovníků 11. Činnost dalších součástí ústavu Další součásti ústav nemá 12. Další aktivity ústavu 12.1 Významné konference, semináře a výročí Seminář Mechanika tuhých a poddajných těles, září 2004, 24 účastníků Účast expozice na veletrhu MACH 2004 v Praze v měsíci květnu 12.2 Vydavatelská činnost mimo Evropu a) Ediční činnost ústavu: - Celostátní časopis strojírenská technologie 4 čísla - Anglická verze časopisu Manufacturing technology 1 číslo - Publikace Terminologie obrábění a montáže b) Publikační činnost pedagogických pracovníků: - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Manufacturing Engineering, 2/2004, pp.21-23, ISSN HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Integrity of Ground Cylindrical Surface. Journal of Material Processing Technology. - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, Meffect of the Abrasive Grains on the Grinding Power and Surface Quality. Manufacturing Technology, vol.4, October HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Proceedings 7th International Scientific Conference, Prešov, 2004, str , ISBN NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. APLIKACE SOFTWARE TYPU SCADA/HMI PŘI MONITOROVÁNÍ PROCESU BROUŠENÍ. Mezinárodní vědecká konference, Súlov HOLEŠOVSKÝ, F. Zpevnění broušeného povrchu a ovlivnění jeho únosnosti. Sborník Mezinárodní konference Strojírenská technologie 2004, Plzeň 2004, str.34-39, ISBN

17 - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Effect of the Abrasive Grain on the Grinding Power and Quality. Sborník International Congres MATAR 2004, Praha 2004, str , ISBN HRALA, M. Vlastnosti kotoučů 99A80K/L6-16V a TgxA. Výzkumná zpráva pro Carborundum Electrite, a.s., Benátky nad Jizerou, 12/2004, ISRN/UJEP/UTRV/TR- 04/1/BK-CZ - KUŚMIERCZAK, S; LUKAVEC, Š. Optimalizácia technologických parametrov zvárania plechov z ocele metódou APT pri výrobe tlakových nádob. In TechMat 04: Perspektívní technologie a materiály pro technické aplikace, Česká Třebová, , ČR str , ISBN GREČENKO, A. Motory a vozidla. Skriptum ÚTŘV, Ujep Ústí nad Labem, SOUKUP, J. Pneumatická doprava v kontejnerech. Acta Mechanica Slovaca, 3/2004, Košice SOUKUP, J. Investigation of influence of assymetry in the case of vibration of resiniently suported and coupled three rigid plates application on the vehicle vibrations. Proceedings Engineering Mechanics, Jiné nepedagogické aktivity Ústav se v roce 2004 podílel na činnosti České společnosti strojírenské technologie, kdy je ústav sídlem této společnosti. Dále se zapojil do příprav Koncepce vědy a výzkumu v Ústeckém kraji. Na celostátní úrovni byly započaty práce na Koncepci vědy a výzkumu v oblasti strojírenských technologií pod hlavičkou ČSST za spolupráce odborných pracovišť vysokých škol. Ústav je registrován mezi světovými výzkumnými organizacemi v oblasti broušení, je evidován v databázi University of Connecticut. Ve spolupráci s agenturou Czech Invest byla rozpracována myšlenka vzniku podnikatelského inkubátoru. Na podzim roku 2004 se uskutečnilo pravidelné setkání s představiteli výrobních podniků. V měsíci květnu proběhlo setkání s absolventy studia od roku V měsíci dubnu proběhl na ústavu Den kariéry v jehož rámci se představila řada podniků především Ústeckého kraje. V měsíci listopadu proběhlo setkání s představiteli průmyslu Ústeckého kraje. 13. Péče o studenty 13.1 Poskytovaná stipendia Ústav nejlepším studentům poskytuje ústavní stipendia podle předem stanovených kritérií. V roce 2004 bylo studentům vyplaceno mimořádné stipendium ve výši ,- Kč, jednotlivým studentům byla vyplacena částka v rozsahu od 4 000,- do 6 500,- Kč. Stipendium obdrželi 4 studenti Informační a poradenské služby Pro informace a řešení problémů společně se studenty pracuje studijní oddělení ústavu. Studenti mohou využívat univerzitní poradenské centrum. 17

18 13.3 Další činnost studentů Studenti jsou zapojováni do činnosti ústavu jako SVS, SPS a jsou vytvářeny podmínky pro studentskou vědeckou a odbornou činnost. Jedenkrát ročně je organizována akademická obec, kde jsou studenti seznámeni s postoji vedení ústavu a naopak mohou diskutovat s vedením ústavu o problémech. Pro studenty je organizována i další sportovní činnost. 14. Rozvoj ústavu 14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku V roce 2004 bylo z prostředků FRIM UJEP realizováno: Úprava kanceláří Na Okraji Instalace motorové brzdy Za Válcovnou Zasíťování objektu Za Válcovnou Elektronické zabezpečení objektu Za Válcovnou Z vlastních prostředků FRIM bylo pořízeno: Pozlaceni ústavní insignie (žezla) Víceúčelový tiskový a kopírovací stroj Sharp 3D CNC frézka 14.2 Další investiční aktivity Transformační a rozvojový projekt MŠMT rozvoj informačních technologií, řešitel Mgr. Palíková UJEP, spoluřešitel Mgr. Janovec: Plazmová televize Notebook Dataprojektor Zařízení bylo použito k vytvoření audiovizuální učebny Obnova a údržba objektů Udržba objektů byla prováděna v nezbytné míře vlastním zaměstnancem. Důvodem je záměr přemístění ústavu do plánovaného campusu, případně jiný způsob rychlého řešení rozvoje ústavu Zapojení do projektů FRVŠ Nebyl řešen projekt FRVŠ. 18

19 14.5 Zapojení do transformačních a rozvojových programů Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy Přidělené fin. Počet podaných projektů Počet přijatých projektů v tis. Kč prostředky INV NIV Program na podporu rozvoje struktury (hlavní řešitel + spoluřešitel) Program na podporu rozvoje internacionalizace 2 celouniversitní 2 celouniversitní 100 CELKEM Závěr Rok 2004 byl dalším krokem ústavu zejména ke stabilizaci pedagogů a k rozvoji vybavení laboratoří pro praktickou výuku a provádění výzkumu. Ústavu se podařilo získat další projekt zahraniční rozvojové pomoci, kdy po jednání s děkanem fakulty University Windhoek je předpokladem vytvoření v dohledné době společného výzkumu. Mezi problémy ústavu stále patří nedostatečná kapacita laboratoří a všeobecně výukových prostor a nutnost dalšího rozšíření pedagogů zejména posílením ekonomické větve ústavu. V roce 2005 se bude nutno zaměřit na rozvoj studijních programů, rozvoj spolupráce s výrobou a zejména zajištění prostorových podmínek pro další aktivity ústavu. Dne: 25. ledna 2005 Ředitel ústavu: Doc. Dr. Ing. František Holešovský 19

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2001 1 Výroční zpráva 1. Úvod Rok 2000 byl druhým rokem samostatné činnosti ústavu. Práce

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2004 1. Úvod Rok 2003 byl charakterizován dalším rozvojem ústavu v oblasti

Více

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2003 1 1. Úvod Rok 2002 byl charakterizován rozvojem ústavu v oblasti počtu

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne

Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 14.5.2007 Přítomni: Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Vlček, prof. Z. Votruba, prof. Kovanda

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Studium na FST Bakalářské - Bc. Navazující magisterské Ing. Doktorské Ph.D. Prezenční i kombinované Průběh studia Bakalářský

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem 1. Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulty sociálně-ekonomické (dále: FSE)

Více