2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary"

Transkript

1 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti zahraničních pobytů studentů. V organizační oblasti došlo k vytvoření tří kateder pro lepší organizaci a přenesení části pravomocí zejména ve vztahu ke studentům na samotné katedry. V měsíci prosinci byly dokončeny a prostřednictvím rektora univerzity předloženy Akreditační komisi ČR materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v prezenční formě studia. Pro úspěšnou akreditaci byl rozšířen pedagogický sbor a zvýšena kvalita laboratoří a knihovny. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaného studijního programu a bylo přijato kolem 75% zájemců o studium. Zájem je patrně vyvolán možností akreditace magisterského navazujícího studijního programu a je stabilní již několik roků. Bez větších problémů byl otevřen třetí rok kombinované formy studia na pracovišti ústavu při SPŠ a VOŠ v Chomutově. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 7 projektů 3 MŠMT, 1 GA ČR, 1 projekt Cesnet a 2 projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR. Ústav byl i nadále zapojen do Výzkumného záměru katedry fyziky Pedagogické fakulty UJEP. Pracovníci ústavu prezentovali svoje práce na konferencích v ČR i v zahraničí. Při výběrovém řízení byli přijati 1 profesor, 2 odborní asistenti a 1 asistent. V oblasti spolupráce pokračoval výzkum pro Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, probíhala užší spolupráce s Auto Škoda, a.s. Mladá Boleslav. Ústav rozšířil zapojení do programu Erasmus o univerzity na Slovensku, ve Slovinsku a Maďarsku. Rozvíjel se úzký kontakt s univerzitou v Kristianstad ve Švédsku, kde studenti 2. roku studia absolvují semestrální studijní pobyt. V oblasti materiálového vybavení se podařilo získat další zařízení pomocí grantů. 1

2 2. Organizační schéma ústavu 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu 3.1 Vedení ústavu a správní útvary Ředitel ústavu Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky Doc. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Zástupce ředitele pro rozvoj a informatizaci Doc. Ing. Peter Ponický, CSc. Zástupce ředitele pro studium Tajemník Vedoucí dílen a laboratoří Sekretariát ředitele Informační centrum Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Zástupce v akademickém senátu UJEP Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Strojírenská technologie: Stroje a mechanika : Obecných disciplín : 3.2 Vědecká rada ústavu Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor termomechanika Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. UJEP Ústí n. L., prorektor, obor matematika Mgr. Jan Janovec Mgr. Jan Černý PhDr. Jaroslav Zukerstein, PhD. Jindřiška Smutná Bc. Jan Povolný Soňa Olivová Mgr. Jana Bejdlová Mgr. Jan Janovec Ing. Josef Soukup, CSc. Bocheza Michael Ing. Tomáš Hrala Mgr. Jan Novotný Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. Ing. Jaroslav Šípal, CSc. Ing. Ladislav Stančík Doc. Ing. Naděžda Čuboňová, CSc. TU Žilina, Slovensko, obor automatizace výrobních procesů Doc. Ing. Jaroslav Daďourek, CSc. TU Liberec, obor materiály Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor konstrukce Doc.Dr. Ing. František Holešovský UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor technologie 2

3 Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor mechanika Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. ŠKODA Mladá Boleslav, obor ekonomie Ing.Václav Chrz, CSc. Ferox Děčín, ředitel pro inženýrské činnosti Doc.Ing.Josef Kout, CSc. TU Pardubice, obor mechanika Prof. Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor řízení a ekonomika podniku Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor technologie Doc.Ing.Peter Ponický,CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor materiály Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. TU Liberec, fakulta strojní, obor konstrukce strojů a zařízení Dr. Ing. Helena Sjölander, Kristianstad University, Švédsko, obor management Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. MFF Praha, obor fyzika Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. MPO - náměstek ministra průmyslu, obor stroje a zařízení 3.3 Komise ústavu Komise informatiky Bc. Jan Povolný vedoucí Mgr. Jan Černý Ing.Tomáš Hrala Ing.Jaroslav Šípal, PhD. Stipendijní komise ústavu Mgr.Jan Janovec předseda Jan Lipert Olga Marhulová Jana Zelenková 3

4 4. Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Studijní programy / obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem stud.prog./oborů technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní program Studijní obor Forma studia 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby prezenční 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby kombinovaná 4.2 Využívání kretitního systému, typ kreditního systému Studijní programy ÚTŘV mají zaveden evropský kreditní systém ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svojí náročností. Evropský kreditní systém je plně funkční a je uplatňován např. při semestrálním studiu na švédské univerzitě v Kristianstadu v rámci Erasmu. 4

5 4.3 Programy celoživotního vzdělávání V roce 2004 byl realizován 1 kurz v rámci celoživotního vzdělávání pro podniky. Skupiny oborů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Kód skupiny kmen. oborů 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP bezplatné placené Ostatní Celkem 21 až až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Poř. číslo Název kurzu Počet účastníků Místo Délka kurzu 1 Měření el. veličin 5 ÚTŘV 12 hodin 5

6 4.4 Zájem o studium na vysoké škole Počet Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných přihlášek Přihlášených přijetí přijatých zapsaných Celkem přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, 71 až 74 ekonomie 62 právo, právní a veřejnospr. činnost pedagika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Studijní program Forma studia Přihlášeno Účast na přij. řízení Přijato Strojírenská technologie Prezenční Strojírenská technologie Kombinovaná Počty studentů Kód skupingramu Studenti ve studijním pro- Celkem Skupiny oborů kmen. oborů bak. mag. mag. dokt. studenti nava- zující přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až

7 4.6 Počty zahraničních studentů Výuky zimního semestru v českém jazyce se zúčastnili 2 studenti z University v Ljubljani, Slovinsko. 4.7 Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. navaz. Celkem dokt. absolventi technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Inovace bakalářského studijního programu Na základě jednání s průmyslovými podniky, provedené analýze studijních programů byla provedena inovace studijního programu úprava sylabů studia a změny v semestrech doporučených předmětů naposled v roce V roce 2004 proběhla akreditace studijního programu do roku 2010 a k inovaci nedochází, inovace probíhají pouze v obsahu kurzů, kde jsou vyučujícími zařazovány nejnovější poznatky získané studiem publikací a zahraniční literatury. 4.9 Nové studijní programy Akreditační komisi byl předán materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby. Dále byly v roce 2004 připravovány dva bakalářské studijní programy Strojírenská technologie, obor Technologie zpracování skla a polymerů a bakalářský studijní program 2341 R Strojírenství v oboru Design strojírenských výrobků. Bakalářský studijní program oboru Technologie zpracování skla a polymerů bude předložen AK po schválení VR UJEP na počátku roku

8 4.10 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Vzhledem k rozvoji strojírenské výroby a přílivu investorů, dochází ke zvýšení zájmu trhu práce o absolventy technických oborů studia.o absolventy bakalářského studia je v současné době v podnicích značný zájem, ústav navštěvují jednotlivé podniky a nabízí absolventům studia uplatnění. Na základě jednání s průmyslovými podniky jsou požadování také absolventi magisterského stupně studia. Ústav nabízí jeden bakalářský studijní obor v prezenční a kombinované formě a je nutno nabídku rychle rozšířit Studijní neúspěšnost Studijní neúspěšnost je jedním z vážných problémů studia, je zapříčiněna horší přípravou ke studiu na středních školách a také nepřipraveností studentů pro náročné vysokoškolské studium. Při ukončení studia se objevují nové důvody jakými jsou finanční, rodinné a pracovní. Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Neúspěšní studenti ve stud. programu bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem neúspěšní stud. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 Celkem 11 až Studium handicapovaných uchazečů. V současné době není možné zajistit studium handicapovaných studentů. V budově, do níž byl ústav přemístěn, byl v dřívější době zrušen výtah a vytvořeno únikové schodiště. Budova nemá bezbariérový přístup do učeben a dalších prostor. Studium uvedených uchazečů bylo zohledněno pouze při úpravách dílensko-laboratorního objektu Za Válcovnou kde je bezbariérový přístup. 5. Informační a komunikační technologie 5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury V roce 2004 byla na ÚTŘV vybudována bezdrátová síťová struktura postavená na technologii Wi-Fi. Signál bezdrátové sítě plně pokrývá hlavní budovu ÚTŘV Na Okraji 8

9 1001 a její nejbližší okolí. Síť mohou využívat všichni registrovaní studenti i zaměstnanci UJEP. 5.2 Rychlost koncových připojení ústavu a pracovišť na CESNET 2 tzv. poslední míle, včetně zapojení do evropských projektů vysokorychlost-ních sítí a GRIDů ÚTŘV je připojeno do sítě CESNET2 prostřednictvím lokální sítě UJEP rychlostí 1 Gbit/s. Jednotlivé stanice ústavu jsou propojeny do centrálního switche rychlostí 100 Mbit/s. 5.3 E-learning, stav a plán rozvoje V současné době neprobíhá na ÚTŘV žádný e-learningový program. Využíváme pouze jednotlivých elektronických testů vlastní produkce. V budoucnu bychom se rádi připojili s nabídkou svých kurzů k některému z e-learningových projektů probíhajících právě na jiných součástech UJEP. 6. Knihovny, knihovnicko-informační služby Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 257/2001 Sb. jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem (evid. č. 5941/2004). 6.1 Doplňování knihovního fondu Přírůstek knihovního fondu za rok Knihovní fond celkem 2203 Počet odebíraných titulů periodik: fyzicky 16 elektronicky 0 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) 40 Počet absenčních výpůjček Počet uživatelů 3 80 Počet studijních míst 10 Počet svazků umístěných ve volném výběru Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet-intranet) Studenti a zaměstnanci ÚTŘV využívají společné elektronické informační zdroje dostupné v rámci celé UJEP na jejích internetových stránkách. 6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Studenti a zaměstnanci UJEP mají k dispozici knihovnu a studovnu ÚTŘV, popřípadě mohou využít centrální knihovny UJEP. Součástí studovny je i 7 pracovišť vybavených počítačem s připojením na Internet. 6.4 Vzdělávání a výchova uživatelů Vzdělávání uživatelů knihovny zajišťuje dle individuálních potřeb stálý pracovník knihovny. 9

10 6.5 Pracovníci kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání Na provozu knihovny se podílí celkem 3 pracovníci (přepočtený počet je 1.3) z toho jeden s vysokoškolským vzděláním. Pracovníci ÚTŘV mají možnost absolvovat kurzy probíhající v Centru životního vzdělávání UJEP. Kurzy jsou zaměřeny zejména na různé formy využívání PC, Internetu a vnitřních informačních zdrojů. 6.6 Další aktivity, různé (přechod na automatizovaný knihovnicko-informační systém, grantová činnost apod.) ÚTŘV využívá shodného softwarového vybavení pro elektronický provoz knihovny jako ostatní součásti UJEP (produkty T-Series). V rámci úspory prostředků vytvořili zaměstnanci UJEP vlastní výpůjční modul provozovaný na platformě MySQL a PHP. V současné době lze využívat knihovního fondu pouze klasickou formou osobních výpůjček, nebo studia literatury přímo na místě. V knihovně / studovně jsou k dispozici i PC s připojením na rychlý Internet. 7. Výzkum a vývoj 7.1 Oblasti výzkumu a vývoje Výzkum ústavu je dlouhodobě zaměřen na: Strojírenská technologie broušení, obrábění Mechanika tuhých a deformovatelných těles Hodnocení výuky Nový výzkum se připravoval v oblasti: Povrchové inženýrství, chování materiálu v korozním prostředí Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) 1K Podpora začínajících pracovníků výzkumu GA Standardní projekty GA ČR Celkem Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení Tematický okruh: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení 1 0 Poskytovatel: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. Celkem

11 Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů Název výzkumného záměru MSM Studium chemicky aktivního plazmatu, plazmochemických technologií, produkovaných vrstev a jejich vlastností Přidělené prostředky 2004 (v tis. Kč) Celkem dotace z veřejných prostředků Zaměření výzkumných záměrů Vzhledem ke vzniku ústavu v prosinci 1998, nebyl přímo nositelem Výzkumného záměru. Pracovníci ústavu byli zapojeni v menší míře do řešení výzkumného záměru 0001 doc.nováka z katedry fyziky PF v oblasti broušení a vzniku povrchových vrstev při obrábění. 7.3 V rámci ČR unikátní pracoviště ústavu, vybavení a výsledky v roce 2004 Ústav má vytvořeno pracoviště pro výzkum broušení. Pracoviště bylo vybaveno postupně pomocí grantů a vlastních prostředků. V roce 2004 byl odstraněn poslední nedostatek měření sil pomocí vlastnoručně vytvořeného zařízení. Zařízení bylo nahrazeno snímačem Kistler, mezinárodně uznávaným měřícím členem, který je uložen v dynamometru konstruovaném na ÚTŘV. Zařízení je v současné době přihlašováno jako užitný vzor. Na pracovišti vznikla řada nových poznatků z hlediska únosnosti povrchu materiálu po broušení. 7.4 Významná spolupráce ve vývoji a výzkumu se subjekty v ČR Pracoviště strojírenské technologie vysokých škol ČR spolupracují v oblasti obrábění, výzkumu a vydávání časopisu Strojírenská technologie, dále spolupracujeme s průmyslovými podniky ve výzkumu, byla uzavřena nová rámcová smlouva se Škoda Auto Mladá Boleslav, dále je navázána spolupráce s podniky Ústeckého kraje Kronen Labe, BMD Teplice, Metal Ústí nad Labem atd. Ve výzkumu prováděném pro výrobní sféru velký objem tvoří výzkum pro Carborundum Benátky nad Jizerou. 7.5 Významná mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji V roce 2003 byly vytvořeny předpoklady pro hlubší zapojení do výzkumu v zahraničí. Zaměstnanec ústavu Ing. Michal Hrala získal pobytový grant na výzkumné pracoviště John Mores University v Liverpoolu. Na tomto pracovišti se od podzimu 2003 do léta roku 2004 podílel na výzkumu, který částečně probíhá také na pracovišti ústavu. 7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu GA ČR pokračující 101/02/0202 Terminologie obrábění a montáže Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 13 Spoluřešitel: Ústav strojírenské technologie ČVUT v Praze 11

12 Ústav strojírenské technologie VUT v Brně Katedra obrábění a montáže TU v Liberci MŠMT pokračující 1K03015 Výzkum použití a způsobu dodávky kapaliny při broušení Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu Prostředky ve výši 8.- tis.kč byly využity při řešení závěrečných bakalářských prací studenty v souladu s vyhláškou MŠMT. 7.8 Interní grantová činnost Výzkum je součástí práce všech pracovníků ústavu. Čtyři pracovníci provádějí výzkum v rámci doktorandského studia. Pracovníci předkládají projekty do externích soutěží GA ČR, MŠMT. Ústav má vytvořen vnitřní grantový systém pro malé granty, účast na konferencích a granty pro doktorandy. Do výzkumu se zapojují také studenti při řešení projektů a řešení v rámci závěrečných bakalářských prací. Materiální zajištění výzkumu vychází z dříve i v současnosti řešených externích projektů (GA ČR), vlastních prostředků a prostředků získaných výzkumem pro výrobu. Kvalitně je zajištěn výzkum v oblasti broušení, byly zahájeny práce k zabezpečení výzkumu v oblasti materiálových věd a mechaniky. Seznam interních grantů Náprstková, N., Ing.: Optimalizace a řízení procesu broušení Náprstková, N., Ing.: Mezinárodní doktorandská konference Poznaň 2004 Soukup, J., Ing.: Ráz a přenos impulsu v soustavě jedno- a dvourozměrných těles Příčný ráz na obdélníkovou desku Janovec, J., Mgr.: Studentské hodnocení výuky na ÚTŘV 8. Pracovníci ústavu 8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Věk Profesoři Docenti odb. asist. do 29 let let let let let 1 1 nad 70 let Vědečtí asistenti lektoři pracovníci 12

13 8.2 Celkový a přepočtený počet pracovníků Prof. Přepočtený počet Doc. Přepočtený počet Odb. as. Přepočtený počet Asistent Přepočtený počet 3 2,7 4 3, , Počet pracovníků v hlavním a vedlejším pracovním poměru Pedagogičtí pracovníci Pracovníci Prof. Doc. odb. asist. asistenti lektoři interní Fyzické osoby Vědečtí prac. Další prac ,7 3,5 16,3 1 9,6 externí Fyzické osoby Přepočtení Přepočtení Vzdělávání akademických pracovníků V roce 2004 byli v doktorandském studiu zapojeni 4 zaměstnanci. K zahájení doktorandského studia se připravují další 3 zaměstnanci. Jeden zaměstnanec předložil habilitační práci a 1 zaměstnanec žádost o zahájení profesorského řízení. Na ústavu již řadu roků probíhá interní kurz anglického jazyka se zaměřením na technickou a obchodní angličtinu. Kurzu se účastní pravidelně 6 zaměstnanců. Druhým rokem probíhal kurz španělského jazyka jehož se zúčastňují 4 zaměstnanci. 9. Hodnocení činnosti 9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ústavu Kvalita vzdělávání ústavu je sledována na základě vnějšího a vnitřního hodnocení. Vnějším hodnocením je pravidelná akreditace studijních programů, kdy materiály k akreditaci jsou postupně vkládány na www stránku univerzity a jsou přístupny prostřednictvím hesla pro vedení ústavu a UJEP a Akreditační komisi vlády ČR. Dalším způsobem hodnocení kvality studia je sledování trhu práce a zpětná vazba od výrobních podniků coby zaměstnavatelů absolventů studia. Vnitřní hodnocení probíhá ve dvou stupních. Jedním je vlastní evaluace pracoviště, druhým je hodnocení studia studenty a hodnocení práce pedagogů studenty. Pro oba typy hodnocení jsou používány dotazníky. 9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení ústavu Studijní programy v prezenční a kombinované formě byly předloženy Akreditační komisi Vlády ČR k prodloužení akreditace. Obě formy studia byly akreditovány do roku

14 9.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení kvality vzdělávání studenty je prováděno pravidelně řadu roků, s výsledky jsou seznámeni vedoucí pracovníci a Vědecká rada ústavu, vybrané výsledky a metodika jsou publikovány v Bulletinu ÚTŘV a na odborných konferencích. V roce 2003 bylo zahájeno také získávání informací od absolventů studia, kteří jsou již v praxi. 9.4 Hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení kvality práce pedagogů bylo v rámci UJEP prováděno elektronickou formou. Vzhledem k velmi nízké účasti studentů nebylo možné výsledky vyučujícími hodnotit. 9.5 Hodnocení pedagogů V roce 2004 byl zaveden systém výkonového hodnocení pedagogů. Tento systém zahrnuje všechny činnosti týkající se výzkumné, vědecké i pedagogické práce v přepočtu na časové zatížení. Hodnocení slouží jako podklad vedení ústavu k objektivnímu přidělování nenárokové složky mzdy. Současně byl schválen a vstoupil v platnost systém hodnocení publikační činnosti. 10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce na smluvním základě Ústav byl zapojen do programu ERASMUS společně s University Kristianstad ve Švédsku, s uvedenou univerzitou je podepsána i dvoustranná smlouva o spolupráci. V roce 2004 měl ústav navázánu zahraniční spolupráci s následujícími pracovišti: Högskolan Kristianstad, Švédsko Technická univerzita v Košiciach, Slovensko Nyíregyházi Föiskola, Maďarsko Technische Universität Wien, Rakousko Univerza v Ljubljani, Slovinsko Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko Universidad Pública de El Alto, Bolívie Polytechnic of Namibia, Windhoek, Namibie 14

15 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Program Sokrates Erasmus Grun dtvig Socrates Lingua Minerva Comenius Leonardo Počet projektů 1 celouniversitní Počet vyslaných studentů 20 Počet přijatých studentů 2 Počet vyslaných ak. prac. 25 Počet přijatých ak. prac. 0 Dotace (v tis. EUR) Zapojení do mezinárodních programů V roce 2004 byly řešeny dva projekty MŠMT a MZV Rozvoj bakalářského studijního programu na Universidad Pública de El Alto v Bolívii a Rozvoj technickoekonomických studijních programů na Polytechnic of Namibia. Oba projekty byly v roce 2004 úspěšně řešeny. Byl vyřešen problém vzniklý nestabilní politickou situací v Bolívii, kde proběhla evaluační mise MZV, MŠMT, nezávislého experta za účasti ředitele ÚTŘV jako realizátora. Evaluace doporučila pokračování a vytvořila podmínky pro dokončení projektu Zahraniční mobilita Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů 0 Počet přijatých studentů 0 Počet vyslaných akademických pracovníků 7 Počet přijatých akademických pracovníků 2 Dotace (v tis. Kč) Výjezdy studentů počet / dnů 21/2 667 Výjezdy pracovníků počet / dnů 39/547 Přijetí studentů počet / dnů 2/176 Přijetí pracovníků počet / dnů 7/19 15

16 Další studijní pobyty v zahraničí Program Vládní stipendia Přímá meziuniverzitní spolupráce v Evropě Počet vyslaných studentů 1 Počet přijatých studentů Počet vyslaných akademických pracovníků Počet přijatých akademických pracovníků 11. Činnost dalších součástí ústavu Další součásti ústav nemá 12. Další aktivity ústavu 12.1 Významné konference, semináře a výročí Seminář Mechanika tuhých a poddajných těles, září 2004, 24 účastníků Účast expozice na veletrhu MACH 2004 v Praze v měsíci květnu 12.2 Vydavatelská činnost mimo Evropu a) Ediční činnost ústavu: - Celostátní časopis strojírenská technologie 4 čísla - Anglická verze časopisu Manufacturing technology 1 číslo - Publikace Terminologie obrábění a montáže b) Publikační činnost pedagogických pracovníků: - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Manufacturing Engineering, 2/2004, pp.21-23, ISSN HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Integrity of Ground Cylindrical Surface. Journal of Material Processing Technology. - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, Meffect of the Abrasive Grains on the Grinding Power and Surface Quality. Manufacturing Technology, vol.4, October HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Proceedings 7th International Scientific Conference, Prešov, 2004, str , ISBN NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. APLIKACE SOFTWARE TYPU SCADA/HMI PŘI MONITOROVÁNÍ PROCESU BROUŠENÍ. Mezinárodní vědecká konference, Súlov HOLEŠOVSKÝ, F. Zpevnění broušeného povrchu a ovlivnění jeho únosnosti. Sborník Mezinárodní konference Strojírenská technologie 2004, Plzeň 2004, str.34-39, ISBN

17 - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Effect of the Abrasive Grain on the Grinding Power and Quality. Sborník International Congres MATAR 2004, Praha 2004, str , ISBN HRALA, M. Vlastnosti kotoučů 99A80K/L6-16V a TgxA. Výzkumná zpráva pro Carborundum Electrite, a.s., Benátky nad Jizerou, 12/2004, ISRN/UJEP/UTRV/TR- 04/1/BK-CZ - KUŚMIERCZAK, S; LUKAVEC, Š. Optimalizácia technologických parametrov zvárania plechov z ocele metódou APT pri výrobe tlakových nádob. In TechMat 04: Perspektívní technologie a materiály pro technické aplikace, Česká Třebová, , ČR str , ISBN GREČENKO, A. Motory a vozidla. Skriptum ÚTŘV, Ujep Ústí nad Labem, SOUKUP, J. Pneumatická doprava v kontejnerech. Acta Mechanica Slovaca, 3/2004, Košice SOUKUP, J. Investigation of influence of assymetry in the case of vibration of resiniently suported and coupled three rigid plates application on the vehicle vibrations. Proceedings Engineering Mechanics, Jiné nepedagogické aktivity Ústav se v roce 2004 podílel na činnosti České společnosti strojírenské technologie, kdy je ústav sídlem této společnosti. Dále se zapojil do příprav Koncepce vědy a výzkumu v Ústeckém kraji. Na celostátní úrovni byly započaty práce na Koncepci vědy a výzkumu v oblasti strojírenských technologií pod hlavičkou ČSST za spolupráce odborných pracovišť vysokých škol. Ústav je registrován mezi světovými výzkumnými organizacemi v oblasti broušení, je evidován v databázi University of Connecticut. Ve spolupráci s agenturou Czech Invest byla rozpracována myšlenka vzniku podnikatelského inkubátoru. Na podzim roku 2004 se uskutečnilo pravidelné setkání s představiteli výrobních podniků. V měsíci květnu proběhlo setkání s absolventy studia od roku V měsíci dubnu proběhl na ústavu Den kariéry v jehož rámci se představila řada podniků především Ústeckého kraje. V měsíci listopadu proběhlo setkání s představiteli průmyslu Ústeckého kraje. 13. Péče o studenty 13.1 Poskytovaná stipendia Ústav nejlepším studentům poskytuje ústavní stipendia podle předem stanovených kritérií. V roce 2004 bylo studentům vyplaceno mimořádné stipendium ve výši ,- Kč, jednotlivým studentům byla vyplacena částka v rozsahu od 4 000,- do 6 500,- Kč. Stipendium obdrželi 4 studenti Informační a poradenské služby Pro informace a řešení problémů společně se studenty pracuje studijní oddělení ústavu. Studenti mohou využívat univerzitní poradenské centrum. 17

18 13.3 Další činnost studentů Studenti jsou zapojováni do činnosti ústavu jako SVS, SPS a jsou vytvářeny podmínky pro studentskou vědeckou a odbornou činnost. Jedenkrát ročně je organizována akademická obec, kde jsou studenti seznámeni s postoji vedení ústavu a naopak mohou diskutovat s vedením ústavu o problémech. Pro studenty je organizována i další sportovní činnost. 14. Rozvoj ústavu 14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku V roce 2004 bylo z prostředků FRIM UJEP realizováno: Úprava kanceláří Na Okraji Instalace motorové brzdy Za Válcovnou Zasíťování objektu Za Válcovnou Elektronické zabezpečení objektu Za Válcovnou Z vlastních prostředků FRIM bylo pořízeno: Pozlaceni ústavní insignie (žezla) Víceúčelový tiskový a kopírovací stroj Sharp 3D CNC frézka 14.2 Další investiční aktivity Transformační a rozvojový projekt MŠMT rozvoj informačních technologií, řešitel Mgr. Palíková UJEP, spoluřešitel Mgr. Janovec: Plazmová televize Notebook Dataprojektor Zařízení bylo použito k vytvoření audiovizuální učebny Obnova a údržba objektů Udržba objektů byla prováděna v nezbytné míře vlastním zaměstnancem. Důvodem je záměr přemístění ústavu do plánovaného campusu, případně jiný způsob rychlého řešení rozvoje ústavu Zapojení do projektů FRVŠ Nebyl řešen projekt FRVŠ. 18

19 14.5 Zapojení do transformačních a rozvojových programů Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy Přidělené fin. Počet podaných projektů Počet přijatých projektů v tis. Kč prostředky INV NIV Program na podporu rozvoje struktury (hlavní řešitel + spoluřešitel) Program na podporu rozvoje internacionalizace 2 celouniversitní 2 celouniversitní 100 CELKEM Závěr Rok 2004 byl dalším krokem ústavu zejména ke stabilizaci pedagogů a k rozvoji vybavení laboratoří pro praktickou výuku a provádění výzkumu. Ústavu se podařilo získat další projekt zahraniční rozvojové pomoci, kdy po jednání s děkanem fakulty University Windhoek je předpokladem vytvoření v dohledné době společného výzkumu. Mezi problémy ústavu stále patří nedostatečná kapacita laboratoří a všeobecně výukových prostor a nutnost dalšího rozšíření pedagogů zejména posílením ekonomické větve ústavu. V roce 2005 se bude nutno zaměřit na rozvoj studijních programů, rozvoj spolupráce s výrobou a zejména zajištění prostorových podmínek pro další aktivity ústavu. Dne: 25. ledna 2005 Ředitel ústavu: Doc. Dr. Ing. František Holešovský 19

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2001 1 Výroční zpráva 1. Úvod Rok 2000 byl druhým rokem samostatné činnosti ústavu. Práce

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2003 1 1. Úvod Rok 2002 byl charakterizován rozvojem ústavu v oblasti počtu

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2004 1. Úvod Rok 2003 byl charakterizován dalším rozvojem ústavu v oblasti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem 1. Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulty sociálně-ekonomické (dále: FSE)

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 1. Úvod Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen VŠPJ) vznikla zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. června 2004. Na základě pověření

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více