Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN

2 1. Úvod Rok 2002 byl charakterizován rozvojem ústavu v oblasti počtu studentů, prvním rokem pobytu v nové budově Na Okraji a mapováním nákladů této budovy, rozvojem řady dalších oblastí a bohužel také několika neúspěchy. V měsíci dubnu byly dokončeny a prostřednictvím rektora univerzity předloženy Akreditační komisi ČR materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 2303 Strojírenská technologie. Ve stejné době byly připraveny doplňující materiály k odložené reakreditaci kombinované formy bakalářského studia. Při přijímacím řízení se projevil zvýšený zájem o studium akreditovaného studijního programu a byl přijímán téměř každý druhý zájemce o studium. Zájem byl patrně vyvolán možností akreditace magisterského navazujícího stupně studia a jeho opakování v dalším období nepředpokládáme. V září bylo otevřeno pracoviště ústavu na SPŠ a VOŠ v Chomutově, kde byl otevřen 1. rok bakalářského studijního programu v kombinované formě studia. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 8 projektů 2 FRVŠ, 4 MŠMT, 2 GA ČR. Ústav je i nadále zapojen do Výzkumných záměrů přírodovědných kateder Pedagogické fakulty UJEP. Pracovníci ústavu prezentovali svoje práce na konferencích v ČR i zahraničí. Doktorandské studium úspěšně ukončili 2 pracovníci ústavu. Při výběrovém řízení byla posílena personální oblast ústavu, na plný úvazek 1 odborný asistent, 1 docent a pro zvýšený tlak na ekonomiku ústavu byl přijat pracovník pro danou oblast do funkce asistenta ředitele. V oblasti spolupráce pokračoval výzkum pro Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, probíhala užší spolupráce s Auto Škoda, a.s. Mladá Boleslav, kdy s vedením podniku byla podepsána smlouva o spolupráci na další roky. Ústav se zapojil do programu Erasmus, kde vznikl základ zejména úzké spolupráce s University Kristianstad ve Švédsku, byly kontaktováni další možní partneři v Rakousku a Anglii. V oblasti materiálového vybavení se podařilo získat další zařízení pomocí grantů. Byla realizována studovna ústavu a laboratoř elektrických pohonů. 2. Organizační schéma ústavu 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr.1) 2

3 3. Složení orgánů ústavu Vedení ústavu: Ředitel ústavu: Doc. Dr. Ing. František Holešovský Zástupce ředitele pro studium: Mgr. Jan Janovec Zástupce ředitele pro vědu a zahran. styky: Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Zástupce ředitele pro rozvoj a informatiku: Doc.Ing.Peter Ponický, CSc. Tajemník ústavu: Mgr. Jan Černý Vedoucí sekce strojírenské výroby: Doc.Ing.Peter Ponický, CSc. Vedoucí sekce projektování strojů: Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Vedoucí sekce ekonomiky a řízení výroby: Ing. Michael Straka Vedoucí sekce didaktiky technických předmětů: Mgr. Jan Janovec Vedoucí dílen a laboratoří: Mgr. Jaroslav Zukerstein, PhD. Zástupce v AS UJEP: Mgr. Jan Janovec, Ing. Josef Soukup, CSc. Zástupce v ediční radě: Ing. Michael Straka Správa počítačové sítě ÚTŘV: Bc. Jan Povolný Technický redaktor Strojírenské technologie: Ing. Vladimír Karásek Referent studijního odd. a knihovny: Soňa Olivová Sekretariát ÚTŘV: Jindra Smutná 3

4 Vědecká rada ústavu: Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. Doc. Ing. Naděžda Čuboňová, PhD. Doc. Ing. Daďourek, CSc. Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc Doc. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. Ing. Václav Chrz, CSc. Prof. Ing. Rudolf Kaloč, CSc. Prof. Ing. Karel Macík, CSc. Doc. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Peter Ponický, CSc. Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. Ing. Helena Sjölander, MSc., PhD. Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. Komise informatiky Ing.Michal Straka vedoucí Mgr. Jan Černý Ing.Tomáš Hrala Bc. Jan Povolný Ing.Jaroslav Šípal, PhD. Stipendijní komise ústavu Mgr.Jan Janovec předseda Pavel Kváš Olga Marhulová Tomáš Kubíček 4. Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy 4

5 Studijní program Studijní obor Forma studia 2303 Strojírenská Řízení výroby prezenční technologie 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby kombinované 4.2 Programy celoživotního vzdělávání Poř. Název kurzu Počet Místo Délka kurzu číslo účastníků 1. Nové poznatky obrábění kovů 6 ÚTŘV 5 týdnů, 25 hodin 2. Kryogenní 19 Ferox Děčín 3 semestry inženýrství 3. Obrábění kovů 10 Aisan ABE Louny 4 týdny, 24 hodin 4.3 Výsledky přijímacího řízení Studijní program Strojírenská technologie Strojírenská technologie Forma studia Přihlášeno Účast na přij.řízení Přijato Nepřijato Prezenční Kombinovaná Počty studentů Typ programu Forma studia Program Celke Bakalářský Prezenční kombinovaná m 2303R Počty zahraničních studentů nejsou 5

6 4.6 Počty absolventů Studijní Forma studia 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ program R Prezenční R Kombinovaná Inovace bakalářského studijního programu Na základě jednání s průmyslovými podniky, provedené analýze studijních programů byla provedena inovace studijního programu úprava sylabů studia a změny v semestrech doporučených předmětů naposled v roce V roce 2002 k inovaci nedochází, inovace probíhají pouze v obsahu kurzů, kde jsou vyučujícími zařazovány nejnovější poznatky získané studiem publikací a zahraniční literatury. Další inovace je připravována u kombinované formy studia pro rok Nové studijní programy Akreditační komisi vlády ČR byl předložen navazující studijní program 2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby. Na přelomu měsíců srpna a září bylo AK doporučeno stažení návrhu z jednání komise, což bylo učiněno. V dalším průběhu roku nebyl oznámen žádný důvod vedoucí k doporučenému stažení materiálů. Jiné studijní programy nebyly vytvořeny, je připravován bakalářský studijní program Design strojírenských výrobků ve spolupráci se Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 4.9 Nabídka studijních oborů O absolventy bakalářského studia je v současné době v podnicích značný zájem, ústav navštěvují jednotlivé podniky a nabízí absolventům studia uplatnění. Na základě jednání s průmyslovými podniky jsou požadování také absolventi magisterského stupně studia. Ústav nabízí jeden bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Nové formy studia Nové formy studia nejsou připravovány. Od roku 2002 má ústav otevřeno pracoviště na SPŠ a VOŠ v Chomutově pro kombinovanou formu studia. 6

7 4.11 Studijní neúspěšnost Prezenční studium Rok Počet studentů Nesplnil Pracovní za- Finanční Rodinné Celkem studia podmínky neprázdnění problémy problémy Kombinované studium Celkem: Studijní neúspěšnost v roce 2002 byla 20%. Studijní neúspěšnost je jedním z vážných problémů studia, je zapříčiněna horší přípravou ke studiu na středních školách a také nepřipraveností studentů pro náročné vysokoškolské studium. Při ukončení studia se objevují nové důvody jakými jsou finanční, rodinné a pracovní Studium handicapovaných uchazečů. V současné době není studium možné. V budově, do níž byl ústav přemístěn, byl v dřívější době zrušen výtah a vytvořeno únikové schodiště. Budova nemá bezbariérový přístup do učeben a dalších prostor. Hledisko studia uvedených uchazečů bylo zohledněna pouze při úpravách dílensko-laboratorního objektu Za Válcovnou kde je bezbariérový přístup Využívání kreditního systému. Studijní programy ÚTŘV mají zaveden evropský kreditní systém ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svojí náročností. Evropský kreditní systém je plně funkční a byl plně uplatněn např. při semestrálním studiu třetího ročníku na švédské univerzitě. 5. Informační a komunikační technologie. 5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií na ústavu Objekty ÚTŘV jsou připojeny na síť UJEP. Objekt Na Okraji je připojen na optickou páteřní síť /Gigabit Ethernet/, objekt Za Válcovnou pak pomocí Miracle Skywalket 4 Mb. V objektu Na okraji je část sítě rozvedena ve standardu Gigabit Ethernet /učebna A7/, část ve standardu 100 Mb Ethernet. Rozvoji sítě ve standardu Gigabit Ethernet brání koncové zařízení optické sítě, které umožňuje využívat pouze standard 100 Mb Ethernet. V objektu Na Okraji jsou umístěny dva servery, jeden na platformě Novell a jeden na platformě Linux /využíván pro www, Samba videoserver, atd./, konstrukce a výkon umožňují dostatečný rozvoj e-learningu, síťových aplikací, počtu uživatelů, atd. V objektu Na okraji vznikla studovna /sedm PC stanic, maximum 12/, která je přístupná pomocí elektronického selekčního systému, pomocí čipových karet. Dále ÚTŘV provozuje vlastní DataCard Select system centrum, které umožňuje tisknout chipové a magnetické karty v celé šíři běžných standardů.v lokalní síti v objektu Na 7

8 okraji jsou zapojeny také dvě konstrukční stanice na platformě Catia 5, jsou provozovány ve spolupráci s Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav. V objektu Za Válcovnou byla vybudována v roce 2001 konstrukční studentská dílna s nepřetržitým provozem (8 PC stanic pro konstrukci a design, plotter A0, soustruh CNC 16), přístup je možný pomocí elektronického selekčního systému. Stav výpočetní techniky. Pracovníci Studovna Konstrukční dílna Servery Laboratoře 16 ks PC, 2 ks Catia 7 ks PC, 8 ks PC 1 Novell, 1 Linux, 1 W NT (objekt Za Válcovnou) 6 ks průmyslových počítačů 5.2 Využití informačních systémů. ÚTŘV využívá všechny informační systémy implementované v univerzitním intranetu. Vlastní informační systém, především pro využívání e-learningu je ve vývoji. 5.3 Vysokoškolské knihovny, jejich elektronické služby pro ústav Knihovna ÚTŘV vlastní v současné době cca svazků, pro knihovnu byla zakoupen elektronický knihovní systém TIN. V roce 2002 byla vybudována nová studovna pro cca 10 studentů. 5.4 E-learning, stav a plán rozvoje na ústavu Na www stránkách ústavu jsou umisťovány podklady pro výuku, přípravu k výuce a cvičení. Pro efektivní využívání e-learningu je připravena učebna A7, přímé na pojení na videoserver ÚTŘV a videoserver CI. V rozvoji e-learningu bude ústav pokračovat, je podáno několik grantů, tak aby záměr přenést maximum výuky na nepřímou, byl v krátkém časovém horizontu implementován do procesu vzdělávání na ÚTŘV. 6. Výzkum a vývoj 6.1 Zaměření výzkumu a vývoje Strojírenská technologie broušení, obrábění Aplikace elektromagnetického vlnění Stanovení momentů setrvačnosti velkých těles, tuhost soustav 6.2 Organizační, personální a materiální stránka V oblasti výzkumu broušení je zaměstnán 1 výzkumný pracovník. Tento pracovník byl zainteresován na řešení grantu GA ČR a výzkumu pro podniky. Bohužel se začíná projevovat nedostatek prostor pro laboratoře. Ústav v roce 2002 instaloval laboratoř elektrických pohonů a vytvořil podmínky pro rozvoj laboratoře materiálů. 6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu. 8

9 Mezinárodní spolupráce je ve stavu příprav zejména s Kristianstad University ve Švédsku. 6.4 Ostatní spolupráce. Pracoviště strojírenské technologie vysokých škol ČR spolupracují v oblasti obrábění, výzkumu a vydávání časopisu Strojírenská technologie, dále spolupracujeme s průmyslovými podniky ve výzkumu Carborundum Benátky nad Jizerou, byla uzavřena nová rámcová smlouva s Auto Škoda Mladá Boleslav, dále je navázána spolupráce s podniky Ústeckého kraje Kronen Labe, BMD Teplice, Metal Ústí nad Labem atd Projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu Grant MŠMT 3 ( CD ROM Strojírenská technologie, Popularizace vědy a výzkumu, Budování bakalářského studia v El Alto-Bolívie) Grant FRVŠ 2 (Výzkum tepelného zpracování kovů, Laboratoř elektrických pohonů) Rozvojový projekt MŠMT Strojírenská technologie Granty GA ČR 2 spoluřešitelé s ČVUT Praha a TU Liberec (Základní výzkum vysoce přesných technologií), - řešitel s VUT Brno, ČVUT Praha a TU v Liberci (Terminologie obrábění) Interní grantový systém granty: Grečenko, A., Prof. Hodnocení kompakčního účinku terénních pneumatik Náprstková, N., Ing. Optimalizace CAD/CAM systémů. Straka, M., Ing. Racionální výroba, přenos a spotřeba energie. Soukup, J., Ing. Paroplynný cyklus teplárny. Zapojení do VZ na PF: VZ 001 Doc. Novák KFy 6.6 Program Posílení výzkumu na vysokých školách, hodnocení programu Vzhledem k zaměření ústavu a systému práce nemá program znatelný dopad na výzkum. Otázky související s podporou výzkumu jsou zejména otázkou úspěšnosti získávání grantových projektů a finančních prostředků k podpoře výzkumu. Všichni pracovníci se snaží získat grantové prostředky, což dokladuje počet řešených projektů na ústavu. 6.7 Využití institucionálních prostředků na nespecifikovaný Prostředky na nespecifikovaný výzkum jsou využívány každoročně na podporu interní grantové činnosti. V roce 2002 byly řešeny 4 projekty z toho 1 doktorandský. 7. Akademičtí pracovníci 7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 9

10 Odb.as doktor. stud. Ø věk Odb. as. Ø Věk Prof. Úvazek Ø Doc. Úva- Ø Odb.as Úva- Ø DrSc věk CSc. zek Věk CSc. zek věk , ,7 54 Úvazek Úvazek Lektor Úvazek , Ø věk 7.2 Celkový a přepočtený počet pracovníků Prof. Přepočtený Doc. Přepočtený Odb.as. Přepočtený DrSc. počet CSc. počet CSc. počet ,5 4 2,7 Odb.as v doktor. stud. Přepočte ný počet Odb. as. Přepočtený počet Lektor Přepočtený počet ,1 0 0 Celkový počet akad. pracovníků: Habilitační řízení Není 8. Hodnocení činnosti 8.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ústavu Kvalita vzdělávání ústavu je sledována na základě vnějšího a vnitřního hodnocení. Vnějším hodnocením je pravidelná akreditace studijních programů, kdy materiály k akreditaci jsou postupně vkládány na www stránku univerzity a jsou přístupny prostřednictvím hesla vedení ústavu a UJEP a Akreditační komisi vlády ČR. Dalším způsobem hodnocení kvality studia je sledování trhu práce a zpětná vazba od výrobních podniků coby zaměstnavatelů absolventů studia. Vnitřní hodnocení probíhá ve dvou stupních. Jedním je vlastní evaluace pracoviště, jejíž provedení se předpokládá v roce 2003, druhým je hodnocení studia studenty a hodnocení práce pedagogů studenty. Pro oba typy hodnocení jsou používány dotazníky. 8.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení ústavu 10

11 Studijní programy v prezenční a kombinované formě byly akreditovány do roku V roce 2002 byly neúspěšně předány materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu. 8.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení studentů je prováděno pravidelně, s výsledky jsou seznámeni vedoucí pracovníci a Vědecká rada ústavu, vybrané výsledky a metodika jsou publikovány v Bulletinu ÚTŘV a na odborných konferencích. V roce 2002 bylo zahájeno také získávání informací od absolventů studia, kteří jsou již v praxi. 8.4 Hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení práce pedagogů je prováděno dotazníkem jednotlivými pedagogy a není zveřejňováno. 9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 9.1 Zapojení ústavu do mezinárodních programů Ústav je zapojen do programu ERASMUS společně s University Kristianstad ve Švédsku. Od roku 2003 se ústav také zapojuje do programu CEEPUS. V roce 2002 byl řešen projekt MŠMT a MZV tvorba bakalářského studijního programu na Universidad Pública de El Alto v Bolívii. V roce 2002 byl navázán kontakt s univerzitou v Namibii s níž by mohl být řešen od roku 2004 obdobný rozvojový projekt. 9.2 Zahraniční mobilita Výjezdy studentů - počet / 4/360 dnů Výjezdy pracovníků počet / 8/38 dnů Přijetí studentů počet / dnů 3/180 Přijetí pracovníků počet / dnů 10. Činnost dalších součástí ústavu Další součásti ústav nemá 11. Další aktivity ústavu 11.1 Konference, semináře 7 / 95 V roce 2002 nebyl ústav pořadatelem konference nebo semináře 11.2 Jiné nepedagogické aktivity ústavu vydávání celostátního časopisu a knihovničky Strojírenská technologie iniciování vzniku celostátně koordinovaného výzkumu v oblasti přesných technologií příprava Mezinárodního kongresu přesných technologií v roce 2003 vznik pracovní skupiny pro vypracování terminologie strojírenské technologie 11

12 založení a místo sídla České společnosti strojírenské technologie 11.3 Publikační činnost v roce Apetaur, M. Automobilizmus v 21. století. Publikace ukazuje vazby mezi výrobou automobilů, infrastrukturou, energetickými nároky a stavem lidské společnosti. Většina statistických údajů byla převzata z nejnovějších časopiseckých pramenů zejména zahraničních. Publikace je určena posluchačům oboru a dalším zájemcům o uvedenou problematiku. 2. Grečenko, A., Soukup, J. Úvod do strojnictví. Publikace se zabývá jednotlivými disciplinami strojírenské výroby včetně jejich teoretických základů. Na příkladech ukazuje rozsah strojírenské výroby a jeho význam pro lidskou společnost a ekonomiku státu. Publikace je určena posluchačům 1.roku studia předmětu stejného názvu. 3. Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ústavu za rok Soubor významných prací členů ústavu, které vznikly při výzkumu v roce Manufacturing Engineering. Anglická verze časopisu Strojírenská technologie shrnující nejvýznamnější články v oblasti strojírenské technologie za uplynulý rok. 5. Strojírenská technologie. 4 čísla časopisu celostátního vydání, časopis prezentuje nejnovější poznatky z oboru a prezentuje moderní oblasti strojírenské výroby Obhájené bakalářské práce: 1. Leszko Přemysl: Návrh modernizace stávající výroby omítkových a nátěrových směsí 2. Pícha Petr: Hodnoty statické stability vysokozdvižného vozíku o nosnosti kg 3. Kraus Martin: Využití CNC v dopravě 4. Hozová Kateřina: Výběr dodavatele nástrojové oceli 5. Krausová Petra: Řešení ostřikování zadního skla vozů značky Škoda 6. Uličný Jan: Zjištění tepelných podmínek reflektoru SL2 7. Nedorost Josef: Návrh klimatizace velínu 8. Tesařík Josef: Návrh řešení balicího stroje 11.5 Publikace členů ústavu Holešovský F., Hrala M.: Broušení kovů a keramiky Drsnost povrchu a jeho profil. Časopis Strojírenská technologie, č.4/2002, ročník VII, str.18-25, ISSN Holešovský, F., Hrala, M.: Grinding of ceramic materials by diamond grinding wheel. The 4th International Scientific Conference DMC 2002, Košice, Slovensko, str.5-8, ISBN Holešovský F., Hrala M. Grinding of ceramic materials by diamond grinding wheel. Sborník 4.Medzinárodná vedecká konferencia RTO 2002 v Košicích, , str.5-8, ISBN Holešovský F., Hrala M. Vliv řezných podmínek na povrch ložiskové oceli při broušení. Sborník Medzinárodná vedecko-technická konferencia Valivé ložiská a strojárska Technológia 2002 v Súlove, , str.44-47, ISBN

13 Holešovský, F., Hrala, M.: Vlastnosti kotouče se zrnem SG při broušení ložiskové oceli Výzkumná zpráva ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/1/BK-CZ, září 2002, 16 stran Holešovský, F. Vlastnosti kotouče se zrnem SG při broušení ložiskové oceli , Výzkumná zpráva, 1.část, UJEP Ústí nad Labem, září 2002, ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/1/BK-CZ, 16 stran Holešovský, F. Vlastnosti kotouče se zrnem SG při broušení ložiskové oceli , Výzkumná zpráva, 2. část, UJEP Ústí nad Labem, září 2002, ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/2/BK-CZ, 16 stran Holešovský, F. Vlastnosti kotouče se zrnem bílého korundu při broušení ložiskové oceli Výzkumná zpráva, UJEP Ústí nad Labem, prosinec 2002, ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/3/BK-CZ, 10 stran Šlesaríková,S., Konečná,R.: Vplyv antimónu v automatových mosadziach, In.: SEMDOK 2002, Súľov - Čierny Potok, 2002, s Pešlová, F., Schmidová, E., Letko, I., Blažíková, J., Janíček, P., Beneš, D., Hajduchová, Ľ., Šlesaríková, S., Šišák, F.: Komplexné zhodnotenie stavu vaní degradovaných kokíl, VÚ č. 25/OPPÚ/2002, Púchov, august Jirešová, H., Soukup, J., Straka, M.: Výroba tepla a elektrické energie klasickým a paroplynným cyklem teplárna ˇUstí n. L. Acta Mechnica Slovaka 2/2002 ISSN , str Janovec, J., Straka, M.: Podpora a budování e-learningu na UTŘV UJEP. Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ÚTŘV. UJEP, Ústí nad Labem ISBN Janovec, J., Straka, M., Zukerstein, J.: Studentské hodnocení výuky na ÚTŘV rok Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ÚTŘV. UJEP, Ústí nad Labem ISBN Jirešová, H., Soukup, J., Straka, M.: Teplárna Trmice výroba, ekonomika a životní prostředí. Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ÚTŘV. UJEP, Ústí nad Labem ISBN Volek, J., Soukup, J., Karásek, V.: Transversale impact of elastic rod on thin elastic rectangular Plate. In.: Inženýrská mechanika. Svratka 2002 Soukup, J., Jirešová, H.: Několik poznámek k paroplynnému cyklu v Teplárně Ústí nad Labem. In.: XXI Medzinárodná vedecká konferencia katieder a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Slovenská polnohopodárska univerzita v Nitre ISBN Šípal, J.: Elektrotechnika I. www ÚTŘV Šípal, J.: Elektrotechnika II. www ÚTŘV 12. Péče o studenty 12.1 Poskytovaná stipendia Poskytována ústavní stipendia podle kritérií, která byla stanovena. V roce 2002 bylo studentům vyplaceno mimořádné stipendium ve výši : Kč 12.2 Informační a poradenské služby Pro informace a řešení problémů společně se studenty pracuje studijní oddělení ústavu. Studenti mohou využívat univerzitní poradenské centrum. 13

14 12.3 Další činnost studentů Studenti jsou zapojováni do činnosti ústavu jako SVS, SPS a jsou vytvářeny podmínky pro studentskou vědeckou a odbornou činnost. Jedenkrát ročně je organizována akademická obec, kde jsou studenti seznámeni s postoji vedení ústavu a naopak mohou diskutovat s vedením ústavu o problémech. Pro studenty je organizována i další sportovní činnost. V roce 2002 byly zapojeni 3 studenti do řešení projektů FRVŠ G1 studentská odborná činnost a GA ČR. 13. Rozvoj ústavu 13.1 Investiční rozvoj ústavu V oblasti investičního rozvoje byla v roce 2002 vybudována studovna ústavu, ústav zapojen na vlastní informační síť. 14. Závěr Rok 2002 lze charakterizovat jako rok stabilizace práce ústavu. V přijímacím řízení se projevil nárůst zájmu o studium. Celkově bylo přijato ke studiu 138 studentů, s učitelským studiem má ústav kolem 300 studentů. Ústavu se podařilo zahájit kurzy celoživotního vzdělávání pro podniky. V roce 2002 proběhly 3 kurzy. Personálně ústav v roce 2002 posílil o několik mladých pracovníků z nichž je 1 docent, 1 odborný asistent PhD. a 1 odborný asistent přijatý do doktorandského studia. Ekonomická oblast byla zajištěna přijetím tajemníka ústavu. Vzhledem k rozšíření a posílení rozvoje byl jmenován třetí zástupce ředitele pro oblast rozvoje a informatiky. Výrazně se změnila informační soustava ústavu, kdy byl ústav zapojen na vlastní server, byla vytvořena počítačová síť pro výzkum v objektu Za Válcovnou, vytvořena studovna. V oblasti výzkumu se podařilo stabilizovat a rozvinout výzkum v oblasti obrábění. V oblasti jsou již řešeny také závěrečné bakalářské práce. Připravován byl výzkum v dalších oblastech zaměření ústavu. Pro další období je nutné zvláště posílení personální oblasti, zvýšení počtu laboratoří (ergonomie, počítačová učebna, audiovizuální učebna), vytvoření balíčku studijních podpor pro studenty kombinované formy studia a příprava materiálů pro reakreditaci studijního programu v roce

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2001 1 Výroční zpráva 1. Úvod Rok 2000 byl druhým rokem samostatné činnosti ústavu. Práce

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústav techniky a řízení výroby VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2004 1. Úvod Rok 2003 byl charakterizován dalším rozvojem ústavu v oblasti

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta pro rok Ústí nad labem, únor 2012

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta pro rok Ústí nad labem, únor 2012 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2012 2012 Ústí nad labem, únor 2012 012 1 ÚVOD Aktualizace DZ na rok 2012 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Sekretariát Akreditační komise Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Praha, leden 2005 Dotazník pro hodnocení akreditovaných

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/05/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 26. 4. 2013 Ú: 26. 4. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem 1. Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulty sociálně-ekonomické (dále: FSE)

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2009 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více