Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN

2 1. Úvod Rok 2002 byl charakterizován rozvojem ústavu v oblasti počtu studentů, prvním rokem pobytu v nové budově Na Okraji a mapováním nákladů této budovy, rozvojem řady dalších oblastí a bohužel také několika neúspěchy. V měsíci dubnu byly dokončeny a prostřednictvím rektora univerzity předloženy Akreditační komisi ČR materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 2303 Strojírenská technologie. Ve stejné době byly připraveny doplňující materiály k odložené reakreditaci kombinované formy bakalářského studia. Při přijímacím řízení se projevil zvýšený zájem o studium akreditovaného studijního programu a byl přijímán téměř každý druhý zájemce o studium. Zájem byl patrně vyvolán možností akreditace magisterského navazujícího stupně studia a jeho opakování v dalším období nepředpokládáme. V září bylo otevřeno pracoviště ústavu na SPŠ a VOŠ v Chomutově, kde byl otevřen 1. rok bakalářského studijního programu v kombinované formě studia. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 8 projektů 2 FRVŠ, 4 MŠMT, 2 GA ČR. Ústav je i nadále zapojen do Výzkumných záměrů přírodovědných kateder Pedagogické fakulty UJEP. Pracovníci ústavu prezentovali svoje práce na konferencích v ČR i zahraničí. Doktorandské studium úspěšně ukončili 2 pracovníci ústavu. Při výběrovém řízení byla posílena personální oblast ústavu, na plný úvazek 1 odborný asistent, 1 docent a pro zvýšený tlak na ekonomiku ústavu byl přijat pracovník pro danou oblast do funkce asistenta ředitele. V oblasti spolupráce pokračoval výzkum pro Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, probíhala užší spolupráce s Auto Škoda, a.s. Mladá Boleslav, kdy s vedením podniku byla podepsána smlouva o spolupráci na další roky. Ústav se zapojil do programu Erasmus, kde vznikl základ zejména úzké spolupráce s University Kristianstad ve Švédsku, byly kontaktováni další možní partneři v Rakousku a Anglii. V oblasti materiálového vybavení se podařilo získat další zařízení pomocí grantů. Byla realizována studovna ústavu a laboratoř elektrických pohonů. 2. Organizační schéma ústavu 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr.1) 2

3 3. Složení orgánů ústavu Vedení ústavu: Ředitel ústavu: Doc. Dr. Ing. František Holešovský Zástupce ředitele pro studium: Mgr. Jan Janovec Zástupce ředitele pro vědu a zahran. styky: Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Zástupce ředitele pro rozvoj a informatiku: Doc.Ing.Peter Ponický, CSc. Tajemník ústavu: Mgr. Jan Černý Vedoucí sekce strojírenské výroby: Doc.Ing.Peter Ponický, CSc. Vedoucí sekce projektování strojů: Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Vedoucí sekce ekonomiky a řízení výroby: Ing. Michael Straka Vedoucí sekce didaktiky technických předmětů: Mgr. Jan Janovec Vedoucí dílen a laboratoří: Mgr. Jaroslav Zukerstein, PhD. Zástupce v AS UJEP: Mgr. Jan Janovec, Ing. Josef Soukup, CSc. Zástupce v ediční radě: Ing. Michael Straka Správa počítačové sítě ÚTŘV: Bc. Jan Povolný Technický redaktor Strojírenské technologie: Ing. Vladimír Karásek Referent studijního odd. a knihovny: Soňa Olivová Sekretariát ÚTŘV: Jindra Smutná 3

4 Vědecká rada ústavu: Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. Doc. Ing. Naděžda Čuboňová, PhD. Doc. Ing. Daďourek, CSc. Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc Doc. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. Ing. Václav Chrz, CSc. Prof. Ing. Rudolf Kaloč, CSc. Prof. Ing. Karel Macík, CSc. Doc. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Peter Ponický, CSc. Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. Ing. Helena Sjölander, MSc., PhD. Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. Komise informatiky Ing.Michal Straka vedoucí Mgr. Jan Černý Ing.Tomáš Hrala Bc. Jan Povolný Ing.Jaroslav Šípal, PhD. Stipendijní komise ústavu Mgr.Jan Janovec předseda Pavel Kváš Olga Marhulová Tomáš Kubíček 4. Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy 4

5 Studijní program Studijní obor Forma studia 2303 Strojírenská Řízení výroby prezenční technologie 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby kombinované 4.2 Programy celoživotního vzdělávání Poř. Název kurzu Počet Místo Délka kurzu číslo účastníků 1. Nové poznatky obrábění kovů 6 ÚTŘV 5 týdnů, 25 hodin 2. Kryogenní 19 Ferox Děčín 3 semestry inženýrství 3. Obrábění kovů 10 Aisan ABE Louny 4 týdny, 24 hodin 4.3 Výsledky přijímacího řízení Studijní program Strojírenská technologie Strojírenská technologie Forma studia Přihlášeno Účast na přij.řízení Přijato Nepřijato Prezenční Kombinovaná Počty studentů Typ programu Forma studia Program Celke Bakalářský Prezenční kombinovaná m 2303R Počty zahraničních studentů nejsou 5

6 4.6 Počty absolventů Studijní Forma studia 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ program R Prezenční R Kombinovaná Inovace bakalářského studijního programu Na základě jednání s průmyslovými podniky, provedené analýze studijních programů byla provedena inovace studijního programu úprava sylabů studia a změny v semestrech doporučených předmětů naposled v roce V roce 2002 k inovaci nedochází, inovace probíhají pouze v obsahu kurzů, kde jsou vyučujícími zařazovány nejnovější poznatky získané studiem publikací a zahraniční literatury. Další inovace je připravována u kombinované formy studia pro rok Nové studijní programy Akreditační komisi vlády ČR byl předložen navazující studijní program 2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby. Na přelomu měsíců srpna a září bylo AK doporučeno stažení návrhu z jednání komise, což bylo učiněno. V dalším průběhu roku nebyl oznámen žádný důvod vedoucí k doporučenému stažení materiálů. Jiné studijní programy nebyly vytvořeny, je připravován bakalářský studijní program Design strojírenských výrobků ve spolupráci se Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 4.9 Nabídka studijních oborů O absolventy bakalářského studia je v současné době v podnicích značný zájem, ústav navštěvují jednotlivé podniky a nabízí absolventům studia uplatnění. Na základě jednání s průmyslovými podniky jsou požadování také absolventi magisterského stupně studia. Ústav nabízí jeden bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Nové formy studia Nové formy studia nejsou připravovány. Od roku 2002 má ústav otevřeno pracoviště na SPŠ a VOŠ v Chomutově pro kombinovanou formu studia. 6

7 4.11 Studijní neúspěšnost Prezenční studium Rok Počet studentů Nesplnil Pracovní za- Finanční Rodinné Celkem studia podmínky neprázdnění problémy problémy Kombinované studium Celkem: Studijní neúspěšnost v roce 2002 byla 20%. Studijní neúspěšnost je jedním z vážných problémů studia, je zapříčiněna horší přípravou ke studiu na středních školách a také nepřipraveností studentů pro náročné vysokoškolské studium. Při ukončení studia se objevují nové důvody jakými jsou finanční, rodinné a pracovní Studium handicapovaných uchazečů. V současné době není studium možné. V budově, do níž byl ústav přemístěn, byl v dřívější době zrušen výtah a vytvořeno únikové schodiště. Budova nemá bezbariérový přístup do učeben a dalších prostor. Hledisko studia uvedených uchazečů bylo zohledněna pouze při úpravách dílensko-laboratorního objektu Za Válcovnou kde je bezbariérový přístup Využívání kreditního systému. Studijní programy ÚTŘV mají zaveden evropský kreditní systém ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svojí náročností. Evropský kreditní systém je plně funkční a byl plně uplatněn např. při semestrálním studiu třetího ročníku na švédské univerzitě. 5. Informační a komunikační technologie. 5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií na ústavu Objekty ÚTŘV jsou připojeny na síť UJEP. Objekt Na Okraji je připojen na optickou páteřní síť /Gigabit Ethernet/, objekt Za Válcovnou pak pomocí Miracle Skywalket 4 Mb. V objektu Na okraji je část sítě rozvedena ve standardu Gigabit Ethernet /učebna A7/, část ve standardu 100 Mb Ethernet. Rozvoji sítě ve standardu Gigabit Ethernet brání koncové zařízení optické sítě, které umožňuje využívat pouze standard 100 Mb Ethernet. V objektu Na Okraji jsou umístěny dva servery, jeden na platformě Novell a jeden na platformě Linux /využíván pro www, Samba videoserver, atd./, konstrukce a výkon umožňují dostatečný rozvoj e-learningu, síťových aplikací, počtu uživatelů, atd. V objektu Na okraji vznikla studovna /sedm PC stanic, maximum 12/, která je přístupná pomocí elektronického selekčního systému, pomocí čipových karet. Dále ÚTŘV provozuje vlastní DataCard Select system centrum, které umožňuje tisknout chipové a magnetické karty v celé šíři běžných standardů.v lokalní síti v objektu Na 7

8 okraji jsou zapojeny také dvě konstrukční stanice na platformě Catia 5, jsou provozovány ve spolupráci s Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav. V objektu Za Válcovnou byla vybudována v roce 2001 konstrukční studentská dílna s nepřetržitým provozem (8 PC stanic pro konstrukci a design, plotter A0, soustruh CNC 16), přístup je možný pomocí elektronického selekčního systému. Stav výpočetní techniky. Pracovníci Studovna Konstrukční dílna Servery Laboratoře 16 ks PC, 2 ks Catia 7 ks PC, 8 ks PC 1 Novell, 1 Linux, 1 W NT (objekt Za Válcovnou) 6 ks průmyslových počítačů 5.2 Využití informačních systémů. ÚTŘV využívá všechny informační systémy implementované v univerzitním intranetu. Vlastní informační systém, především pro využívání e-learningu je ve vývoji. 5.3 Vysokoškolské knihovny, jejich elektronické služby pro ústav Knihovna ÚTŘV vlastní v současné době cca svazků, pro knihovnu byla zakoupen elektronický knihovní systém TIN. V roce 2002 byla vybudována nová studovna pro cca 10 studentů. 5.4 E-learning, stav a plán rozvoje na ústavu Na www stránkách ústavu jsou umisťovány podklady pro výuku, přípravu k výuce a cvičení. Pro efektivní využívání e-learningu je připravena učebna A7, přímé na pojení na videoserver ÚTŘV a videoserver CI. V rozvoji e-learningu bude ústav pokračovat, je podáno několik grantů, tak aby záměr přenést maximum výuky na nepřímou, byl v krátkém časovém horizontu implementován do procesu vzdělávání na ÚTŘV. 6. Výzkum a vývoj 6.1 Zaměření výzkumu a vývoje Strojírenská technologie broušení, obrábění Aplikace elektromagnetického vlnění Stanovení momentů setrvačnosti velkých těles, tuhost soustav 6.2 Organizační, personální a materiální stránka V oblasti výzkumu broušení je zaměstnán 1 výzkumný pracovník. Tento pracovník byl zainteresován na řešení grantu GA ČR a výzkumu pro podniky. Bohužel se začíná projevovat nedostatek prostor pro laboratoře. Ústav v roce 2002 instaloval laboratoř elektrických pohonů a vytvořil podmínky pro rozvoj laboratoře materiálů. 6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu. 8

9 Mezinárodní spolupráce je ve stavu příprav zejména s Kristianstad University ve Švédsku. 6.4 Ostatní spolupráce. Pracoviště strojírenské technologie vysokých škol ČR spolupracují v oblasti obrábění, výzkumu a vydávání časopisu Strojírenská technologie, dále spolupracujeme s průmyslovými podniky ve výzkumu Carborundum Benátky nad Jizerou, byla uzavřena nová rámcová smlouva s Auto Škoda Mladá Boleslav, dále je navázána spolupráce s podniky Ústeckého kraje Kronen Labe, BMD Teplice, Metal Ústí nad Labem atd Projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu Grant MŠMT 3 ( CD ROM Strojírenská technologie, Popularizace vědy a výzkumu, Budování bakalářského studia v El Alto-Bolívie) Grant FRVŠ 2 (Výzkum tepelného zpracování kovů, Laboratoř elektrických pohonů) Rozvojový projekt MŠMT Strojírenská technologie Granty GA ČR 2 spoluřešitelé s ČVUT Praha a TU Liberec (Základní výzkum vysoce přesných technologií), - řešitel s VUT Brno, ČVUT Praha a TU v Liberci (Terminologie obrábění) Interní grantový systém granty: Grečenko, A., Prof. Hodnocení kompakčního účinku terénních pneumatik Náprstková, N., Ing. Optimalizace CAD/CAM systémů. Straka, M., Ing. Racionální výroba, přenos a spotřeba energie. Soukup, J., Ing. Paroplynný cyklus teplárny. Zapojení do VZ na PF: VZ 001 Doc. Novák KFy 6.6 Program Posílení výzkumu na vysokých školách, hodnocení programu Vzhledem k zaměření ústavu a systému práce nemá program znatelný dopad na výzkum. Otázky související s podporou výzkumu jsou zejména otázkou úspěšnosti získávání grantových projektů a finančních prostředků k podpoře výzkumu. Všichni pracovníci se snaží získat grantové prostředky, což dokladuje počet řešených projektů na ústavu. 6.7 Využití institucionálních prostředků na nespecifikovaný Prostředky na nespecifikovaný výzkum jsou využívány každoročně na podporu interní grantové činnosti. V roce 2002 byly řešeny 4 projekty z toho 1 doktorandský. 7. Akademičtí pracovníci 7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 9

10 Odb.as doktor. stud. Ø věk Odb. as. Ø Věk Prof. Úvazek Ø Doc. Úva- Ø Odb.as Úva- Ø DrSc věk CSc. zek Věk CSc. zek věk , ,7 54 Úvazek Úvazek Lektor Úvazek , Ø věk 7.2 Celkový a přepočtený počet pracovníků Prof. Přepočtený Doc. Přepočtený Odb.as. Přepočtený DrSc. počet CSc. počet CSc. počet ,5 4 2,7 Odb.as v doktor. stud. Přepočte ný počet Odb. as. Přepočtený počet Lektor Přepočtený počet ,1 0 0 Celkový počet akad. pracovníků: Habilitační řízení Není 8. Hodnocení činnosti 8.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ústavu Kvalita vzdělávání ústavu je sledována na základě vnějšího a vnitřního hodnocení. Vnějším hodnocením je pravidelná akreditace studijních programů, kdy materiály k akreditaci jsou postupně vkládány na www stránku univerzity a jsou přístupny prostřednictvím hesla vedení ústavu a UJEP a Akreditační komisi vlády ČR. Dalším způsobem hodnocení kvality studia je sledování trhu práce a zpětná vazba od výrobních podniků coby zaměstnavatelů absolventů studia. Vnitřní hodnocení probíhá ve dvou stupních. Jedním je vlastní evaluace pracoviště, jejíž provedení se předpokládá v roce 2003, druhým je hodnocení studia studenty a hodnocení práce pedagogů studenty. Pro oba typy hodnocení jsou používány dotazníky. 8.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení ústavu 10

11 Studijní programy v prezenční a kombinované formě byly akreditovány do roku V roce 2002 byly neúspěšně předány materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu. 8.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení studentů je prováděno pravidelně, s výsledky jsou seznámeni vedoucí pracovníci a Vědecká rada ústavu, vybrané výsledky a metodika jsou publikovány v Bulletinu ÚTŘV a na odborných konferencích. V roce 2002 bylo zahájeno také získávání informací od absolventů studia, kteří jsou již v praxi. 8.4 Hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení práce pedagogů je prováděno dotazníkem jednotlivými pedagogy a není zveřejňováno. 9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 9.1 Zapojení ústavu do mezinárodních programů Ústav je zapojen do programu ERASMUS společně s University Kristianstad ve Švédsku. Od roku 2003 se ústav také zapojuje do programu CEEPUS. V roce 2002 byl řešen projekt MŠMT a MZV tvorba bakalářského studijního programu na Universidad Pública de El Alto v Bolívii. V roce 2002 byl navázán kontakt s univerzitou v Namibii s níž by mohl být řešen od roku 2004 obdobný rozvojový projekt. 9.2 Zahraniční mobilita Výjezdy studentů - počet / 4/360 dnů Výjezdy pracovníků počet / 8/38 dnů Přijetí studentů počet / dnů 3/180 Přijetí pracovníků počet / dnů 10. Činnost dalších součástí ústavu Další součásti ústav nemá 11. Další aktivity ústavu 11.1 Konference, semináře 7 / 95 V roce 2002 nebyl ústav pořadatelem konference nebo semináře 11.2 Jiné nepedagogické aktivity ústavu vydávání celostátního časopisu a knihovničky Strojírenská technologie iniciování vzniku celostátně koordinovaného výzkumu v oblasti přesných technologií příprava Mezinárodního kongresu přesných technologií v roce 2003 vznik pracovní skupiny pro vypracování terminologie strojírenské technologie 11

12 založení a místo sídla České společnosti strojírenské technologie 11.3 Publikační činnost v roce Apetaur, M. Automobilizmus v 21. století. Publikace ukazuje vazby mezi výrobou automobilů, infrastrukturou, energetickými nároky a stavem lidské společnosti. Většina statistických údajů byla převzata z nejnovějších časopiseckých pramenů zejména zahraničních. Publikace je určena posluchačům oboru a dalším zájemcům o uvedenou problematiku. 2. Grečenko, A., Soukup, J. Úvod do strojnictví. Publikace se zabývá jednotlivými disciplinami strojírenské výroby včetně jejich teoretických základů. Na příkladech ukazuje rozsah strojírenské výroby a jeho význam pro lidskou společnost a ekonomiku státu. Publikace je určena posluchačům 1.roku studia předmětu stejného názvu. 3. Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ústavu za rok Soubor významných prací členů ústavu, které vznikly při výzkumu v roce Manufacturing Engineering. Anglická verze časopisu Strojírenská technologie shrnující nejvýznamnější články v oblasti strojírenské technologie za uplynulý rok. 5. Strojírenská technologie. 4 čísla časopisu celostátního vydání, časopis prezentuje nejnovější poznatky z oboru a prezentuje moderní oblasti strojírenské výroby Obhájené bakalářské práce: 1. Leszko Přemysl: Návrh modernizace stávající výroby omítkových a nátěrových směsí 2. Pícha Petr: Hodnoty statické stability vysokozdvižného vozíku o nosnosti kg 3. Kraus Martin: Využití CNC v dopravě 4. Hozová Kateřina: Výběr dodavatele nástrojové oceli 5. Krausová Petra: Řešení ostřikování zadního skla vozů značky Škoda 6. Uličný Jan: Zjištění tepelných podmínek reflektoru SL2 7. Nedorost Josef: Návrh klimatizace velínu 8. Tesařík Josef: Návrh řešení balicího stroje 11.5 Publikace členů ústavu Holešovský F., Hrala M.: Broušení kovů a keramiky Drsnost povrchu a jeho profil. Časopis Strojírenská technologie, č.4/2002, ročník VII, str.18-25, ISSN Holešovský, F., Hrala, M.: Grinding of ceramic materials by diamond grinding wheel. The 4th International Scientific Conference DMC 2002, Košice, Slovensko, str.5-8, ISBN Holešovský F., Hrala M. Grinding of ceramic materials by diamond grinding wheel. Sborník 4.Medzinárodná vedecká konferencia RTO 2002 v Košicích, , str.5-8, ISBN Holešovský F., Hrala M. Vliv řezných podmínek na povrch ložiskové oceli při broušení. Sborník Medzinárodná vedecko-technická konferencia Valivé ložiská a strojárska Technológia 2002 v Súlove, , str.44-47, ISBN

13 Holešovský, F., Hrala, M.: Vlastnosti kotouče se zrnem SG při broušení ložiskové oceli Výzkumná zpráva ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/1/BK-CZ, září 2002, 16 stran Holešovský, F. Vlastnosti kotouče se zrnem SG při broušení ložiskové oceli , Výzkumná zpráva, 1.část, UJEP Ústí nad Labem, září 2002, ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/1/BK-CZ, 16 stran Holešovský, F. Vlastnosti kotouče se zrnem SG při broušení ložiskové oceli , Výzkumná zpráva, 2. část, UJEP Ústí nad Labem, září 2002, ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/2/BK-CZ, 16 stran Holešovský, F. Vlastnosti kotouče se zrnem bílého korundu při broušení ložiskové oceli Výzkumná zpráva, UJEP Ústí nad Labem, prosinec 2002, ISRN/UJEP/UTRV/TR-02/3/BK-CZ, 10 stran Šlesaríková,S., Konečná,R.: Vplyv antimónu v automatových mosadziach, In.: SEMDOK 2002, Súľov - Čierny Potok, 2002, s Pešlová, F., Schmidová, E., Letko, I., Blažíková, J., Janíček, P., Beneš, D., Hajduchová, Ľ., Šlesaríková, S., Šišák, F.: Komplexné zhodnotenie stavu vaní degradovaných kokíl, VÚ č. 25/OPPÚ/2002, Púchov, august Jirešová, H., Soukup, J., Straka, M.: Výroba tepla a elektrické energie klasickým a paroplynným cyklem teplárna ˇUstí n. L. Acta Mechnica Slovaka 2/2002 ISSN , str Janovec, J., Straka, M.: Podpora a budování e-learningu na UTŘV UJEP. Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ÚTŘV. UJEP, Ústí nad Labem ISBN Janovec, J., Straka, M., Zukerstein, J.: Studentské hodnocení výuky na ÚTŘV rok Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ÚTŘV. UJEP, Ústí nad Labem ISBN Jirešová, H., Soukup, J., Straka, M.: Teplárna Trmice výroba, ekonomika a životní prostředí. Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací ÚTŘV. UJEP, Ústí nad Labem ISBN Volek, J., Soukup, J., Karásek, V.: Transversale impact of elastic rod on thin elastic rectangular Plate. In.: Inženýrská mechanika. Svratka 2002 Soukup, J., Jirešová, H.: Několik poznámek k paroplynnému cyklu v Teplárně Ústí nad Labem. In.: XXI Medzinárodná vedecká konferencia katieder a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Slovenská polnohopodárska univerzita v Nitre ISBN Šípal, J.: Elektrotechnika I. www ÚTŘV Šípal, J.: Elektrotechnika II. www ÚTŘV 12. Péče o studenty 12.1 Poskytovaná stipendia Poskytována ústavní stipendia podle kritérií, která byla stanovena. V roce 2002 bylo studentům vyplaceno mimořádné stipendium ve výši : Kč 12.2 Informační a poradenské služby Pro informace a řešení problémů společně se studenty pracuje studijní oddělení ústavu. Studenti mohou využívat univerzitní poradenské centrum. 13

14 12.3 Další činnost studentů Studenti jsou zapojováni do činnosti ústavu jako SVS, SPS a jsou vytvářeny podmínky pro studentskou vědeckou a odbornou činnost. Jedenkrát ročně je organizována akademická obec, kde jsou studenti seznámeni s postoji vedení ústavu a naopak mohou diskutovat s vedením ústavu o problémech. Pro studenty je organizována i další sportovní činnost. V roce 2002 byly zapojeni 3 studenti do řešení projektů FRVŠ G1 studentská odborná činnost a GA ČR. 13. Rozvoj ústavu 13.1 Investiční rozvoj ústavu V oblasti investičního rozvoje byla v roce 2002 vybudována studovna ústavu, ústav zapojen na vlastní informační síť. 14. Závěr Rok 2002 lze charakterizovat jako rok stabilizace práce ústavu. V přijímacím řízení se projevil nárůst zájmu o studium. Celkově bylo přijato ke studiu 138 studentů, s učitelským studiem má ústav kolem 300 studentů. Ústavu se podařilo zahájit kurzy celoživotního vzdělávání pro podniky. V roce 2002 proběhly 3 kurzy. Personálně ústav v roce 2002 posílil o několik mladých pracovníků z nichž je 1 docent, 1 odborný asistent PhD. a 1 odborný asistent přijatý do doktorandského studia. Ekonomická oblast byla zajištěna přijetím tajemníka ústavu. Vzhledem k rozšíření a posílení rozvoje byl jmenován třetí zástupce ředitele pro oblast rozvoje a informatiky. Výrazně se změnila informační soustava ústavu, kdy byl ústav zapojen na vlastní server, byla vytvořena počítačová síť pro výzkum v objektu Za Válcovnou, vytvořena studovna. V oblasti výzkumu se podařilo stabilizovat a rozvinout výzkum v oblasti obrábění. V oblasti jsou již řešeny také závěrečné bakalářské práce. Připravován byl výzkum v dalších oblastech zaměření ústavu. Pro další období je nutné zvláště posílení personální oblasti, zvýšení počtu laboratoří (ergonomie, počítačová učebna, audiovizuální učebna), vytvoření balíčku studijních podpor pro studenty kombinované formy studia a příprava materiálů pro reakreditaci studijního programu v roce

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky 4. 5. 2011 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 10.

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní V ý r o č n í z p r á v a 2006 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Úvod... 6 3. Organizační struktura fakulty... 9 4. Složení orgánů fakulty... 10 5. Studijní

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 2014 Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2014... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 29 V Praze dne 5. května 2010 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ, o.p.s.),

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více