Grantové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.vscht.cz Grantové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji"

Transkript

1 Grantové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji

2 PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VaVaI v ČR rozsáhlá publikace (238 stran) Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice (1,3 MB) ve formátu PDF. Právní předpisy a dokumenty o výzkumu a vývoji Současný systém veřejné podpory výzkumu a vývoje Programy výzkumu a vývoje jednotlivých poskytovatelů Kontakt na jednotlivé poskytovatele, vč. Odpovědných pracovníků Podpora výzkumu a vývoje ze strukturálních fondu EU

3 Výzkumné programy Informace o možnostech a způsobech získání státní podpory účastí na veřejných soutěžích Grantová agentura CR (GA ČR), Technologická agentura (TA ČR), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Ministerstvo zemědělství (Mze), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo obrany (MO) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Poskytovatelé, kteří již nové soutěže nevyhlašují - Akademie věd ČR (AV CR), Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Strukturální fondy Mezinárodní spolupráce, Evropský výzkumný prostor

4 Technologická agentura ČR PROGRAM ALFA ( ) cca 7,5 mld. Kč Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Rozdělen do 3 podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy První výzva do veřejné soutěže byla vyhlášena 24. března 2010, TA ČR rozdělila 780 mil. Kč. Další výzvy proběhnou v letech 2011 a 2012 Minimální délka řešení projektů je 24 měsíců, maximální 72 měsíců. Dlouhodobé projekty budou finančně podporovány pouze výjimečně

5 Technologická agentura ČR Financování Příjemci podpory musí prokázat schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků ve výši minimálně 20% nákladů projektu. Výše podpory se liší dle typu uchazeče a typu prováděného výzkumu (např. malé podniky provádějící aplikovaný výzkum mohou získat vyšší míru podpory než velké podniky provádějící experimentální vývoj)

6 Technologická agentura ČR Spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi patří k hlavním cílům programu za účinnou spolupráci na projektu mezi podnikem a výzkumnou organizací se považuje projekt, ve kterém se výzkumná organizace podílí na řešení projektu, na jeho uznaných nákladech a jeho výsledcích alespoň ve výši 10 %. Zároveň má výzkumná organizace právo zveřejnit výsledky výzkumného projektu, které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, v rozsahu jejího podílu na realizaci tohoto projektu. Práva k duševnímu vlastnictví na výsledky projektu náleží výzkumné organizaci ve výši stanovené smlouvou o spolupráci, odvíjí se od výše jejího podílu na činnostech v projektu a mohou být převedena na spolupracující podnik za tržní cenu

7 Technologická agentura ČR Zkušenosti VŠCHT Praha V roce 2010 podáno 38 žádostí Přijato k řešení od roku projektů V současné době se uzavírají smlouvy o spolupráci Vzorové smlouvy vypracovány již při podávání projektů

8 Projekty VŠCHT financované TA ČR 1 Recyklace, separace a rafinace vzácných kovů z druhotných surovin elektronického a fotovoltaického průmyslu (INDIUM) VŠCHT 2 Vývoj prototypu a ověření bezpečnosti a funkčnosti dámských hygienických prostředků s probiotickým účinkem pro prevenci urogenitálních infekcí 3 Bidegradovatelné oděvní a technické textilie 4 Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné 5 Vývoj a ověření technologie termické desorpce s užitím mikrovlnného záření 6 Vývoj biologického surfaktantu pro sanační promývání kontaminovaných matric životního prostředí 7 Bioracionální nízkoenergetické technologie dezinsekce škůdců v potravinářství jako alternativa k neekologickým termickým a toxickým zásahům. 8 Komplexní biotechnologie pro spojené odstraňování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích 9 Výzkum a vývoj pokročilé technologie výroby vodíku vysokoteplotní elektrolýzou 10 Regenerační systém pro komplexní vysokoteplotní čištění hořlavých plynů vznikajících termochemickou konverzí obnovitelných a alternativních paliv

9 VÝZKUMNÉ PROGRAMY MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO) V roce 2011 bude MPO poskytovat prostředky na řešení nových programových projektů v programu TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) doba trvání programu je od roku 2009 do roku 2017 délka řešení jednotlivých projektů většinou 4 roky účast, resp. získání podpory, v tomto programu má napomoci výrobním organizacím zaujmout takovou pozici na trhu, která by jim umožnila rychle reagovat na změny a spolupodílet se na nich, či je utvářet

10 VÝZKUMNÉ PROGRAMY MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO) Příjemcem podpory mohou být: podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby, výzkumné organizace a školy, které prokáží schopnost projekt kofinancovat z vlastních zdrojů nebo jiných neveřejných prostředků Významně by měl být podpořen výzkum a vývoj pro malé a střední podniky

11 Projekty MPO řešené na VŠCHT Praha v roce 2011 (27) 2A-1TP1/063 Nové skelné a keramické materiály a pokročilé postupy jejich příprav a výrob Trvalá prosperita FR-TI1/086 Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry TIP FR-TI1/170 Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu TIP FR-TI1/173 Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu TIP FR-TI1/204 Vývoj technologie přípravy a použití elementárního nanoželeza pro sanaci horninového prostředí TIP FR-TI1/218 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY BIOBUTANOLU A JEJÍ OVĚŘENÍ V POLOPROVOZNÍM MĚŘÍTKU TIP FR-TI1/219 Vývoj a výzkum zařízení zplynování odpadů ze dřeva ve formě dřevní štěpky TIP FR-TI1/225 Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy TIP FR-TI1/272 Modifikace morfologie houževnatého polypropylenu s cílem zlepšení jeho vlastností TIP FR-TI1/302 Tvrzený kámen a jeho funkcionální povrchové úpravy TIP FR-TI1/313 Nové technologie pro diagnostiku vybraných polutantů v životním prostředí TIP FR-TI1/327 Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu TIP FR-TI1/362 Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení TIP FR-TI1/454 Nanokatalyzátory pro likvidaci škodlivin z odpadních plynů TIP

12 Projekty MPO řešené na VŠCHT Praha v roce 2011 (27) FR-TI1/456 Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody TIP FR-TI1/470 Progresivní technologie zpracování slané syrovátky z výroby sýrů TIP FR-TI1/479 Výzkum a modelování hybridních membránových separačních technologií a jejich aplikace v energetickém průmyslu TIP FR-TI1/497 Nová technologie spalování biomasy s kontinuálním odvodem popela o řízeném chemickém složení TIP FR-TI1/539 Technologie pro zvýšení účinnosti spalování a pro omezení emisí kotlů na fosilní paliva TIP FR-TI1/548 Pilotní projekt pro výrobu nanočástic oxidů a směsných oxidů Zr, Ti, Al, Li a Mn TIP FR-TI2/442 Výzkum a vývoj pokročilých vodíkových technologií pro energetiku a dopravu TIP FR-TI2/546 Výzkum a vývoj nového typu zmaselňovačů s vyššími technicko-užitnými vlastnostmi TIP FR-TI2/594 Výzkum a vývoj modulárního systému pro vestavbu čistých prostor ve zdravotnictví se zvýšenou odolností vůči moderním dekontaminačním agens TIP 2A-1TP1-073 Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů 2A-2TP1/049 Výzkum a vývoj platnatých komplexů s nestejnými aminoligandy a jejich platinových syntetických meziproduktů 2A-3TP1/063 Zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností Trvalá prosperita Trvalá prosperita Trvalá prosperita

13 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU V období v ČR 26 operačních programů Cíl Konvergence 7 regionálních operačních programů (ROP) vyčerpané 8 tematických operačních programů (OP) OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace (OP PI) poskytovatel MPO OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) poskytovatel MŠMT OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) MŠMT Integrovaný operační program OP Technická pomoc

14 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Cíl Evropská územní spolupráce podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionu. 9 operačních programů; např.: OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)

15 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE - MPO (OPPI) podpora rozvoje podnikatelského prostředí podpora přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědecko-výzkumnými institucemi. Aktuální informace lze nalézt na:

16 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE - MPO (OPPI) Prioritní osa 1 - Vznik firem 79,1 mil., tj. 2,6 % OPPI Jde například o pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 663,0 mil., tj. 21,8 % OPPI Jde např. o pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, koupě podniku v konkurzu, rozvoj informačních a komunikačních technologií apod. Prioritní osa 3 - Efektivní energie 121,6 mil., tj. 4,0 % OPPI. Jde např. o výstavbu a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavaděnía modernizace systému měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod

17 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE - MPO (OPPI) Prioritní osa 4 Inovace 680,2 mil., tj. 22,4 % OPPI. např. ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesu a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace 1 168,9 mil., tj. 38,4 % OPPI. např. podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem,zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání 239,9 mil., tj. 7,9 % OPPI. např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod. Prioritní osa 7 - Technická pomoc 89,6 mil., tj. 2,9 % OPPI. financování aktivit spojených s řízením programu, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod

18 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE - MPO (OPPI) Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit Výzva III (alokováno 3 mld. Kč), zveřejněna Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace zahájen 26. února 2010 Příjem registračních žádostí končí Příjem plných žádostí od do Více informací naleznete v dokumentech na

19 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE - MPO (OPPI) Program PROGRES realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" OPPI Cílem programu PROGRES je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a pomocí podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Výzva III k předkládání projektů - příjem žádostí zahájen 3. ledna 2011 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a bude ukončen 31. prosince Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč

20 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Zapojení VŠCHT Pracné, nízká úspěšnost, poddáváno do roku 2010 cca 30 žádostí PROJEKTY PODÁVANÉ DO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Operační program počet žádostí hlavní žadatel 2009 celková počet získaná přijatých dotacepro VŠCHT z toho VŠCHT partner projektů k řešení (tis. Kč) Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK Praha Konkurenceschopnost OP PK Praha Adaptabilita OP PA Věda a výzkum pro inovace OP VaVpI Přeshraniční spolupráce OP PS celkem :

21 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Zapojení VŠCHT 2011 řešeno/zapojení do 6 projektů, VŠCHT je 2x příjemce, 4x partner ROP (OPPS ČR-SR ) Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa (KaSklo), prof. Ing. A.Helebrant, CSc.; příjemce Trenčianská univerzita A.Dubčeka; OP PK Pražské vysokoškolské analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí (PAC); prof. Ing. M. Suchánek, CSc., 80mil. na investice, příjemce VŠCHT Praha

22 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Zapojení VŠCHT OP VaVpI - Centra excelence Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG); příjemce Univerzita Palackého v Olomouci; škola je partner bez fin. Příspěvku

23 Oddělení pro vědu a výzkum Ing. Iveta Pospíšilová Tel