3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky"

Transkript

1 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období ročník 2. období ročník 3. období ročník. Žáci v individuálním vzdělávání jsou podle vzdělávacích období zařazeni do tříd. ŠVP na základě RVP vymezuje orientační výstupy na konci 1. období a závazné výstupy na konci 2. a 3. období. Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.) dvouhodinové bloky, půldenní výukové programy,. Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný ročník (eventuelně pro dané vzdělávací období). Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně nechává na vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu. Použité formy a metody by měly v dětech vyvolávat touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost, stimulovat kladné rysy lidské povahy a měly by vždy směřovat k získání konkrétní aktivní dovednosti. Respektování osobnosti dítěte a uplatňování principu pozitivní motivace by měly být neodmyslitelnými prvky práce vyučujícího. V rámci hodnocení školy byl zpracován přehled výchovně-vzdělávacích strategií a doporučovaných metod práce, tento dokument se neustále doplňuje a aktualizuje. Je přílohou ŠVP 12

2 3.2. Vzdělávací oblasti, obory a předměty Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé základní vzdělávání a dále se člení na obsahově blízké obory vzdělávacích oblastí: vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace * Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie * Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět * Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova ** Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova ** Člověk a svět práce Člověk a svět práce * * ** vzdělávací oblast, která zahrnuje pouze jeden obor doplňující obory vzdělávacích oblastí - obory, které je možné zařadit jako součást povinného základního vzdělávání, ale povinnost jejich realizace nemusí být určena pro všechny žáky. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou vždy v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti, která vyjadřuje význam vzdělávací oblasti v základním vzdělávání, uvádí její strukturu a stručně charakterizuje vzdělávací obsah oborů zařazených do vzdělávací oblasti. Naznačuje rovněž vztahy mezi vzdělávacím obsahem na 1. stupni (1. období a 2. období) a na 2. stupni základního vzdělávání. Na charakteristiku vzdělávací oblasti navazuje část, která uvádí, čím vzdělávací oblast přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Vyjadřuje, k čemu jsou žáci vedeni (postoje, vědomosti, dovednosti, schopnosti) na úrovni celé vzdělávací oblasti prostřednictvím jejího vzdělávacího obsahu, aby si postupně utvářeli klíčové kompetence. Stěžejní část oborů vzdělávacích oblastí tvoří vzdělávací obsah členěný na očekávané výstupy a učivo. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují úroveň, které mají všichni žáci prostřednictvím učiva dosáhnout. Učivo je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet vzdělávacích témat (námětů, činností), které musí každá škola nabídnout všem žákům k osvojování. Obory vzdělávacích oblastí jsou v ŠVP koncipovány a vyučovány v samostatných předmětech. Předpokládá se, že školy doplní závazný vzdělávací obsah podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků. 13

3 3.3. Vzdělávací předměty ŠVP Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí (oborů vzdělávacích oblastí) je ve Školním vzdělávacím programu rozpracován do konkrétních vzdělávacích předmětů, které škola žákům v daném vzdělávacím období v jednotlivých ročnících nabízí. Skladba těchto předmětů respektuje závazný platný Rámcový učební plán pro základní vzdělávání, zohledňuje aktuální vzdělávací podmínky školy a vytčené vzdělávací priority. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Konverzace v AJ I, II Angličtina pro děti s SPU Sportovní hry Globální výchova ENO Fotografování SCIO Ruský jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Keramika Kultura bydlení a odívání Praktická matematika Aerobik Biologicko-chemické praktikum Výchova ke zdraví Projekt Globe Ateliér volné grafiky Tvorba školního časopisu 14

4 3.4. Učební plán pro I. stupeň Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro I. stupeň ZŠ Předmět ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Týdenní časová dotace Celková závazná časová dotace

5 3.5. Učební plán pro II. stupeň Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro II. stupeň ZŠ Předmět ročník: Český jazyk Anglický jazyk Volitelný předmět I *1) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Globální výchova Volitelný předmět II *2) Volitelný předmět III *3) Volitelný předmět IV *4) Týdenní časová dotace *1) Volitelný předmět I Německý jazyk; Ruský jazyk; Konverzace v AJ; Angličtina pro děti s SPU; Kultura bydlení a odívání; Sportovní hry; Keramika; Projekt Globe; Tvorba školního časopisu *2) Volitelný předmět II Praktická matematika; Fotografování; Biologicko-chemické praktikum *x) ; ENO; Ateliér volné grafiky *x) *3) Volitelný předmět III SCIO; Aerobik; Praktická matematika; Biologicko-chemické praktikum *x), Ateliér volné grafiky *x) *4) Volitelný předmět IV Francouzský jazyk, Španělský jazyk pouze pro žáky pokusného ověřování individuálního vzdělávání hodinová dotace v jednotlivých ročnících podle individuálních plánů žáků *x) V případě potřeby umožňuje náš ŠVP sdružit žáky 8. a 9.tříd se stejným volitelným předmětem, (Volitelný předmět I a II) do společné skupiny s rozdílným časovým (a tím i učebním obsahem) žáci 8.ročníku 1 hodina týdně, žáci 9.ročníku 2 hodiny týdně Celková závazná časová dotace

6 3.6. Školní programy Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy byly dlouhodobě do učebních plánů jednotlivých ročníků zařazeny tyto školní programy (projekty): ročník Plavecký výcvik 20 hodin 1.stupeň Škola v přírodě * 1 týden 2.stupeň Ochrana člověka za mimořádných situací 4 hodiny ročník Program protidrogové prevence a dalších sociálně patologických jevů průběžně 1. 9.ročník Projektové dny průběžně ročník Závěrečná prezentace činností dětí za celý školní rok 1 den (červen) 7. 9.ročník Lyžařský výcvikový kurz 1 týden 1. 9.ročník Výukové programy tématickým zaměřením průběžně * školu v přírodě je možno organizovat v každém ročníku na 1. stupni po dohodě s rodiči Očekávané výstupy a obsah učiva těchto programů (projektů) jsou specifikovány přímo v jednotlivých programech (projektech). Mohou se meziročně lišit podle charakteru konkrétního místa konání jednotlivých akcí. Za součást učebního plánu školy jsou považovány i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve státních a mezinárodních projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou (školní družinou). Plavecký kurz a lyžařský kurz budou uskutečňovány v případě dostatečného zájmu rodičů a jejich dětí, lyžařský kurz navíc v případě, že se podaří zajistit dostatek kvalifikovaných instruktorů. 3.7.Organizační podmínky Skladba vzdělávacích předmětů spolu s učebními plány ŠVP pro školní rok 2004/2005 respektuje závaznými hodinovými dotacemi pro jednotlivé předměty v jednotlivých ročnících 3. verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola tak může ověřovat vlastní Školní vzdělávací program v mezích daných platnou legislativou. Vzdělávací předměty respektují vzdělávací obory jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP. Na základě provedeného průzkumu mezi rodiči žáků a zřizovatelem školy se škola výrazně profiluje v následujících oblastech: * zavedení povinné výuky Anglického jazyka již od 1. ročníku. Škola tak navazuje na práci Mateřské školy ve Vraném a umožňuje tak dětem plynule a nenásilně pokračovat v seznamování se s cizím jazykem. V letošním školním roce mají děti v 1., 2., 3. třídě po jedné hodině týdně. K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě personálních a zejména prostorových podmínek školy. Do budoucna počítáme s přidáním druhé hodiny týdně do 2. a 3. ročníku. Děti individuálně vzdělávané mohou mít od 1. ročníku povinnou výuku jiného cizího jazyka. 17

7 * rozšíření výuky informatiky s hodinovou týdenní dotací v 5. ročníku a všech ročnících 2. stupně. K tomuto účelu škola rozšiřuje stávající malou počítačovou pracovnu se dvanácti počítači o velkou, která bude mít dvacet dva počítačů. * zavedení druhého cizího - Německého jazyka jako povinně volitelného předmětu. V 6. a 9. ročníku jsme využili možnosti a pro žáky zavádíme předmět Dramatická výchova s jednohodinovou týdenní dotací. Na základě trvalých úspěchů v mezinárodním projektu ENO, budeme i nadále pokračovat v této možnosti nejen procvičovat anglickou konverzaci, ale i projektově pracovat na daných tématech a pohlížet na svět v souvislostech. Doplňujícím, také volitelným předmětem je Fotografování, které mělo dosud u žáků velký úspěch. Dalším povinně-volitelným předmětem je Biologicko-chemické praktikum, které atraktivním způsobem nabízí doplnění a rozšíření přírodopisu a chemie. Povinně-volitelnými předměty v 7. až 9. ročníku jsou Ruský jazyk, Keramika, Kultura bydlení a odívání, Konverzace v anglickém jazyce, Angličtina pro děti s SPU, Praktická matematika, ENO, Projekt Globe, Ateliér volné grafiky a Tvorba školního časopisu, který navazuje na dlouholetou tradici školy s vydáváním školního časopisu a výrazně uplatňuje prvky průřezového tématu Mediální výchova. Povinně volitelné předměty SCIO a Sportovní hry představují navýšení hodinových dotací základních předmětů (M, Čj, TV) podle skutečných potřeb žáků. Předmět SCIO je určen nadaným a talentovaným žákům, kteří mají zájem o rozšíření povinného učiva matematiky a českého jazyka Jeho hlavními cíly jsou: rozšíření učiva matematiky a českého jazyka příprava na přestup na střední školy, ve kterých budou matematické a češtinářské dovednosti dále rozvíjeny Hodiny sportovních her slouží k rozvíjení pohybových dovedností žáků, kteří nepotřebují navýšit hodiny Čj a M. Konkrétní vzdělávací výstup a obsah volitelného předmětu zpracuje vyučující na začátku školního roku podle individuálních potřeb přihlášených žáků. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví realizujeme v těchto vzdělávacích předmětech na 2. stupni: Tělesná výchova 9 hodin, Výchova ke zdraví 1 hodina v 6. a 1 hodina v 7.ročníku. 18

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více