Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, Deblín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění školního vzdělávacího program školní družiny projednala a schválila: Pedagogická rada dne 26. srpna 2014 Školská rada dne 29. srpna 2014 Verze září 2014

2 OBSAH 1. Identifikační údaje školy 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání 3.2. Formy a obsah činností 3.3. Velikost a vnitřní organizace zařízení 4. Podmínky ke vzdělávání 4.1. Materiální podmínky 4.2. Psychosociální podmínky 4.3. Organizace školní družiny 4.4. Řízení školského zařízení 4.5. Personální podmínky 4.6. Ekonomické podmínky 4.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 4.8. Bezpečnost a ochrana zdraví 5. Konkrétní cíle vzdělávání 6. Obsah vzdělávacího programu 6.1. Člověk a jeho svět 6.2. Informační a komunikační technologie 6.3. Umění a kultura 6.4. Člověk a svět práce 6.5. Člověk a zdraví 7. Klíčové kompetence 8. Podmínky pro činnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 9. Podmínky přijímání uchazečů 10. Dokumentace 11. Evaluační činnost

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 1.1 Název programu Školní vzdělávací program pro školní družinu - HROU ZA POZNÁNÍM 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu pro školní družiny Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Deblín 277, Deblín IZO: REDIZO: IČO: Právní forma: Příspěvková organizace Ředitel školy: RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. Telefon/mobil: ; Webové stránky školy: 1.3 Zřizovatel Název organizace: Městys Deblín Adresa: Deblín 43, Deblín IČO: Telefon: Webové stránky obce: 1.4 Platnost dokumentu Tato verze 1.3 školního vzdělávacího programu poznáním je platná od pro školní družinu Hrou za kulaté razítko... RNDr. Břetislav Svozil. Ph.D. ředitel školy

4 2. Charakteristika, umístění Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Deblín. Pro svou činnost využívá samostatnou místnost v budově ZŠ a školní třídu. Všechna oddělení jsou vybavena knihovničkou, promítací technikou, stavebnicemi, hrami, výtvarnými potřebami. K odpočinku i pohybovým aktivitám mohou děti využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, výtvarnou učebnu, školní knihovnu. Za příznivého počasí děti tráví čas v areálu školy (školní hřiště, školní dvůr), vybaveným pískovištěm, atestovanými průlezkami, k dispozici mají sportovní potřeby a hračky pro venkovní využití. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 9. ročníku. V prostorách školy je i školní jídelna, pitný režim zajišťuje kuchyně ve spolupráci s vychovatelkou. 3. Charakteristika školního programu Školní družina je organizační součástí základní školy, plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu. Hravou formou upevňuje vědomosti získané ve vyučování, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů. Cílem vzdělávání ve školní družině je připravit žáky pro život ve společnosti a prostřednictvím nejrůznějších aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Zahrnuje ovlivňování trávení volného času, nabídku alternativních aktivit, nabídku her, pomůcek. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, pestrosti a přitažlivosti. Školní vzdělávací program je orientován na témata oblastí člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a svět práce, člověk a zdraví, informační a komunikační technologie. Prostřednictvím plánů dále naplňujeme klíčové kompetence a začleňujeme průřezová témata. Školní družina je místo: pro zájmové vyžití dětí pro regeneraci sil po vyučování pro rozvíjení tvořivosti pro posilování sebevědomí pro komunikaci dětí, vychovatelek a rodičů (informace o činnosti ŠD, připravovaných akcích ) Vychovatelka: motivuje žáka ke správnému přístupu ke vzdělání k celoživotnímu učení vede děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci vytváří v žácích potřebu utvářet kladné vztahy učí žáky rozvíjet fyzické, duševní a sociální zdraví pomáhá žákům rozvíjet a poznávat vlastní schopnosti s reálnými možnostmi a uplatňovat je rozvíjí zájmy žáků pomáhá dětem orientovat se v konfliktních situacích a nalézat správná řešení 3.1. Délka a časový plán vzdělávání Vzdělávací plán pro školní družinu je vypracován v návaznosti na školní vyučovací plán na období celé školní docházky do ŠD. Jednotlivé činnosti vychází z měsíčních témat.

5 3.2. Formy a obsah činností Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na prožitku účastníků, která rozšiřuje vědomosti a dovednosti, obohacuje jejich sebepoznání a navozuje kladné emoce. Školní družinou prostupují činnosti/aktivity: příležitostné besídky, vystoupení, sportovní dny, výlety, pravidelné organizované aktivity, spontánní každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, individuální zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí či podpora zdravotně nebo sociálně znevýhodněným žákům ve spolupráci se zákonnými zástupci, s využitím poradenské pomoci školy nebo doporučeným poradenským zařízením, odpočinkové poslechové činnosti, individuální hry, ale i aktivní odpočinek, relaxační které kompenzují zátěž během školního vyučování, přípravné (příprava na vyučování) didaktické hry, činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Po dohodě s rodiči a třídními učiteli se někteří žáci věnují práci na domácích úkolech (nikoli bezprostředně po obědě nebo náročnější aktivitě, ale až po 15. hodině, kdy je možno připravit klidné prostředí), zájmové výtvarné, rukodělné, hudba, zpěv a tanec, literárně dramatická činnost, přírodovědná a vlastivědná činnost, výpočetní technika, pohybové a tělovýchovné Velikost a vnitřní organizace zařízení Školní družina má tři oddělení. Program ŠD je koncipován pro 75 dětí, které bydlí v městysu Deblín a v okolních obcích: Svatoslav, Braníškov, Maršov, Úsuší, Čížky, Chudčice aj. ŠD navštěvují děti z I. a II. stupně ZŠ. Prostory ŠD jsou rozděleny do několika hracích koutků (stavebnicový, výtvarný a rukodělný, oddechový). K venkovnímu vyžití využíváme školní zahradu s pískovištěm, atestovanými průlezkami, školní dvůr. Při nepříznivém počasí využíváme multifunkční herny a tělocvičny školy. Organizační chod se řídí vnitřním řádem družiny a plánem výchovně vzdělávacích činností. 4. Podmínky ke vzdělávání 4.1. Materiální podmínky K oddechovým činnostem slouží dětem herny, které jsou vybaveny různými typy a modely stavebnic a her, kobercem k relaxačním činnostem. Herny jsou dále vybaveny malou knihovnou, promítací technikou, audio technikou. Výtvarný a rukodělný koutek je vybaven stoly a židlemi, které slouží i ke stolním hrám. Výtvarné potřeby jsou uloženy ve skříňkách a kdykoliv přístupné dětem dle zájmu. Děti dále mohou využívat k potřebným činnostem keramickou dílnu, počítačovou učebnu, výtvarnou učebnu a tělocvičnu. K venkovním aktivitám využívají prostor ve školní zahradě, kde jsou atestované průlezky, pískoviště, školní dvůr a sportovní hřiště Psychosociální podmínky Ve škole je kladen důraz na vytváření příznivého sociální klimatu, vytvoření klidné a uvolněné atmosféry. Utváření přátelských mezilidských vztahů. Je důležité: spoluvytvářet pohodové prostředí mezi žáky a pedagogickými pracovníky, poskytovat žákům možnost spoluúčasti na životě školy,

6 dbát na včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni, chránit žáky před patologickými jevy Organizace školní družiny Provoz školní družiny je zajištěn denně po skončení vyučování do 16:30 hodin. Ranní družina začíná v 7,15 hodin do 8,15 hodin. Odpolední družina probíhá od 12:00-17:00 hodin. Po skončení vyučování si přebírají vychovatelky děti prvního stupně v jídelně a odvádí je do ŠD. Za ostatní děti zodpovídají vychovatelky až poté, co samy přijdou po skončení výuky do prostor ŠD. Pokud dětí navštěvují zájmové kroužky, přijde si pro ně do družiny učitel (vedoucí kroužku) a po skončení je opět přivede zpět. Odchod dětí ze ŠD je zajišťován dle informací v zápisních lístcích. Provoz ŠD se řídí ustanoveným Vnitřním řádem školní družiny, poplatky za ŠD jsou stanoveny dokumentem Úplata ve školní družině Řízení školského zařízení Školní družina je součástí základní školy. Zřizovatelem je městys Deblín. Mimoškolní vzdělávání zajišťují tři vychovatelky. Jejich úkoly jsou vymezeny pracovní náplní. Vychovatelky jsou řízeny zástupcem ředitele. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Při organizování kulturních a společenských akcí zveme ke spoluúčasti i rodiče. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje vzájemnou spolupráci Personální podmínky Vzdělávání ve školní družině zajišťují tři vychovatelky. Vychovatelky poskytují dětem zájmové vzdělávání, jsou iniciátory a průvodci dětí při volno časových aktivitách. Ty pak přímo nebo nepřímo řídí, motivují a hodnotí. Probouzejí v dětech aktivní zájem o dění, komunikaci, spolupráci, chuť vnímat své okolí. Podněcují a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí, jejich chuť objevovat nové skutečnosti a ukázat, co všechno zvládnou. Vybranými aktivitami vzbuzují v dětech zájem o činnosti, podporují jejich sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky jejich osobnosti Ekonomické podmínky Úplata za poskytování výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině se řídí na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Podmínky platby jsou uvedeny na webových stránkách školy a ve vnitřním řádu školní družiny. Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, které je společně posuzovanou osobou pro nárok sociálního příplatku, který podle zák.č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších úprav, pobírá jako zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba. Podmínky pro osvobození od placení školného jsou stanoveny vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších úprav 11 odst. 3 písm. a, b Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Jako podstatnou součást úspěšné realizace ŠVP vnímáme zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. Proto je jedním z našich cílů otevřená vzájemná komunikace. O činnosti školní družiny je pravidelně informujeme prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Další formou informování rodičů jsou dny otevřených dveří a nástěnky, umístěné v prostorách školy.

7 Pozitivní vzájemné vztahy ovlivňují společenské akce jako jsou vánoční jarmark, dílny pro rodiče nebo školní ples. Zapojujeme se do aktivit místních organizací, velmi přínosná je pro nás take spolupráce s mateřskou školkou. Některé formy spolupráce: se ZŠ konzultace s vyučujícími a výchovným poradcem, spolupráce s metodikem prevence, s Pedagogickou radou, s rodiči rozhovory, spolupráce na akcích, výrobky a dárky domů, s okolními ŠD metodická spolupráce, vzájemné pracovní návštěvy vychovatelek, s veřejností výstavy, besedy. s knihovnami a další Bezpečnost a ochrana zdraví V ŠD jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dozor vychovatelkou, výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným ŠVP. Ve všech prostorách školní družiny je žákům zakázáno požívání alkoholických nápojů, kouření, distribuce nebo aplikace návykových nebo toxických látek. Vychovatelka průběžně sleduje konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňuje různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Vychovatelka je povinna v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat dohled nad žáky, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. Vytváříme pohodu prostředí, příznivé sociální klima otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci, spolupráci. Respektujeme potřeby jedince, veškeré činnosti vycházejí ze zájmů účastníků. Všestranný prospěch dítěte je hlavním momentem v činnosti. Dodržujeme zásady věkové přiměřenosti a motivujícího hodnocení. Hrubé a úmyslné fyzické útoky vůči vychovatelce a ostatním žákům se vždy považují za závažný přestupek. Žáci se spolupodílejí na životě zařízení při plánování činnosti, mají vlastní podíl na případném řízení a provádění i následném hodnocení. 5. Formy vzdělávání Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek i přípravu na vyučování. Cílem je vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Plán činností školní družiny Hrou za poznáním je vypracován

8 na období docházky do ŠD pro skupinu dětí od 1. do 5. ročníku. Jsou v něm konkretizována jednotlivá témata, která jsou v souladu s ŠVP pro základní vzdělávání. Bereme zřetel na žáky s vývojovými poruchami školních dovedností, se speciálními vzdělávacími potřebami, na žáky s riziky neúspěšnosti, sociálně znevýhodněné, talentované a nadané žáky. V tomto ohledu spolupracujeme s výchovným poradcem školy a s třídními učiteli. Dbáme na rozvoj v oblastech: - společenských besedy, předčítání z knih, přehlídky, setkávání, - odpočinkových individuální hry, sociální hry, - pracovních péče o školní zahradu, zřízení bylinkové zahrady, ekologické aktivity, výroba výrobků, přírava jednoduchých pokrmů a základy stolování - výtvarných seznamovat s různými technikami, práce s barvami, modelování, práce s keramickou hlínou a jinými netradičními materiály, - sportovních a relaxačních seznamovat děti s různými sporty, soutěže, turnaje, vycházky, zapojení relaxačních technik aj. - dramatické a hudební výchovy vystupování na besídkách, dramatizace různých plánovaných i nahodilých situací, vystoupení pro děti ŠD, MŠ, - estetické naučit děti pečovat o květiny, spolupodílet se na výzdobě školy Cíle ŠVP pro ŠD: všeobecný rozvoj osobnosti dítěte, získání všeobecného přehledu /v návaznosti na učivo 1. stupně /, rozvoj čtenářské gramotnosti, pochopení a uplatňování zásad demokracie ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE / každý má svá práva, ale i povinnosti /, utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana, dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví. 6. Obsah vzdělávacího programu školní družiny Vzdělávací a výchovné oblasti 6.1. Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí školy - významných objektů v městysu (úřad, zdravotní středisko, místní pošta, knihovna), ale i jeho nejbližšího okolí (kopce, rybník, místní lesy atd.); orientace v prostoru a čase, odhad času a vzdálenosti; bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. /Kompetence činnostní a občanské/. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemné úcty, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely), práce s internetem (vyhledávání informací). /Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální/. Lidé a čas

9 Utváření a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků; vhodné rozvržení činností a jejich střídání; účelné využívání volného času (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit). /Kompetence k trávení volného času /. Člověk a svět práce Učí se základům pracovních i výtvarných technik, pracuje s různými materiály, vytváří si pozitivní vztah k práci. Člověk a příroda (rozmanitosti přírody) Vycházky a pobyt v přírodě - pozorování změn, určování živočichů a rostlin, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování; péče o pokojové rostliny; ekologická výchova ochrana přírody. /Kompetence k učení /. Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama; poučení a péče o zdraví, poučení o nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, ošetření drobných poranění. Tyto činnosti jsou doplněny besedami. Dodržování bezpečnosti při pohybových hrách v místnosti, tělocvičně, v přírodě a ve sportovním areálu školy, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu. /Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské / Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Zvládnutí základních funkcí počítače, orientace na internetu, ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím. Vyhledávání informací a komunikace Bezpečná komunikace s internetem. Zpracování a využití informací Podpora informační gramotnosti u dětí od 6 let Umění a kultura Výtvarná výchova Během celé docházky dítěte do ŠD rozvíjíme kulturu v oblastech chování, stolování, oblékání, cestování, rozvoj estetického cítění. Umění se vyjádřit beze slov mimika, gesta, jazykem dramatická výchova. Umění se vyjádřit jazykem, obohacení emocionálního života Čtení knih, besedy a akce v knihovnách. /Rozvíjíme kompetence k učení, trávení volného času, k řešení problémů, komunikativní/. Estetická a hudební výchova S hudbou se dítě setkává odmalička. Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti. Naší snahou je u dětí rozvíjet potřebu zpívat, naučit je cítit a vnímat hudbu, vyjádřit ji různými prostředky, rozvíjet rytmické cítění. /Rozvoj kompetencí komunikativních a sociálních/ Člověk a svět práce Pracovní výchova Všechny pracovní praktické činnosti pomáhají rozvoji rozumového poznání, zdokonalují jemnou motoriku, manuální zručnost, učí přemýšlet. Žáci se učí zodpovídat za kvalitu, učí se vnímat vlastnosti materiálů, zacházet s nástroji, dbát o bezpečnost, naučit se práci s tradičními i netradičními materiály. /Rozvoj kompetencí pracovních, občanských, k řešení problémů a k trávení volného času/.

10 6.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova Veškeré tělesné aktivity vedou k všestrannému rozvoji dětí, k zvýšení jejich pohybové schopnosti, k posílení charakterových vlastností spolupráci, zodpovědnosti, odvahy, vytrvalosti, respektování dospělých i vrstevníků, umět se podřídit. Tělesná výchova vede k navození pocitu štěstí, k navýšení psychické odolnosti vůči negativním jevům. /Rozvoj kompetencí sociálních, komunikativních, k trávení volného času/. 7. Klíčové kompetence Rozvoj klíčových kompetencí zahrnuje dlouhodobý proces. Jedná se o souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. KOMPETENCE K UČENÍ Děti se učí vědomě eliminovat rušivé podněty a vytvářet si optimální podmínky pro učení. Učit se s chutí, práci dokončit, klást si otázky, hledat na ně odpovědi, vytvářet si plán pro dosažení cílů, získané vědomosti dávat do souvislostí, uplatňovat v praktických situacích používat jednoduché textové zdroje (učebnice, dětské encyklopedie, časopisy, internet) apod. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Cílem je naučit děti všímat si dění okolo sebe, hledat různé varianty řešení problémů a vybírat mezi nimi, nenechat se odradit případným neúspěchem a vytrvale směřovat k řešení (chápat, že vyhýbání se řešení problémů k cíli nevede). Rozpoznat případné chyby a uznat je. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE Naučit děti ovládat řeč, vyjadřovat své myšlenky, komunikovat s vrstevníky, dospělými, volit vhodný projev. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE Vést děti k samostatnému rozhodování, učit je přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, dokázat pochválit, ocenit kamaráda, spolupracovat, rozpoznat chování, prosadit se, přijmout názor jiných. Být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE Učit děti aktivně se zapojovat do veřejného dění, uvědomovat si práva svá i ostatních, vnímat povinnosti, odpovědnost v přístupu k povinnostem, úkolům apod, plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhadovat rizika svých nápadů, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbát na zdraví své i jiných. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Vést děti k orientaci v možnostech smysluplného trávení volného času, aby si uměli vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných skupinách i v individuálních činnostech, dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času, plánovat a organizovat si své pracovní činnosti.

11 8. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců budeme nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 9. Podmínky přijímání uchazečů do školní družiny O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Umísťováni budou přednostně děti nižších ročníků. Žák bude zapsán do ŠD po odevzdání řádně vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisového lístku. Doba pobytu se řídí záznamem rodičů v zápisovém lístku. Mimořádné uvolnění bude povoleno z důvodu bezpečnosti na základě písemné žádosti rodičů, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, čas odchodu, s kým dítě odchází a podpis rodičů. Děti nebudou uvolňovány na základě telefonických žádostí. Docházka do ŠD je pro přihlášené žáky povinná a způsob omluvy je stejný jako ve vyučování. Podmínkou zahájení docházky je připsání platby školného na účet školní družiny. Do ŠD může být přihlášeno max. 75 žáků. V případě, že nemohou být zařazeni všichni přihlášení žáci, rozhoduje o jejich přijetí pouze ředitelka školy. V případě zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se maximální počet žáků ŠD upravuje dle zákona. Pokud žák vážným způsobem poruší vnitřní řád školní družiny, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. 10. Seznam dokumentů školní družiny (ŠD) zápisové lístky; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí celoroční plán činnosti vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti úplata ve ŠD ŠVP pro školní družinu knihu úrazů (v ředitelně školy) 11. Evaluační činnost Výchovně vzdělávací činnost je hodnocena čtvrtletně na pedagogických poradách. Zaměření Podmínky Spolupráce s rodiči Klima atuoevaluace a veřejností Cíle Zlepšování podmínek k práci, Zabezpečení bezpečného prostředí Spolupráce Otevřená komunikace Spokojenost dětí a pedagogů, Řešení problémů ze strany žáků, ped.

12 Kritéria Nástroje Časový harmonogram Vytvářet pravidla jednání Objektivní vyhodnocování pokroku každého žáka Zlepšování podmínek ve ŠD Plán ŠD, Postupné doplňování vybavení ŠD, Spolupráce a odpovědnost Každé čtvrtletí vyhodnocovat Prezentace ŠD rodičům, Zpřístupnit ŠD veřejnosti Rozhovor, popř. dotazník Průběžně Spokojenost žáků, pedagogů, rodičů Každý žák má právo zažít úspěch Pozorování žáků, okamžité řešení problémů, neúspěchu Průběžně, konzultace s třídními učiteli Metody a formy evaluace - hodnocení dětí chválíme, oceňujeme a vyhodnocujeme, - výstavky v prostorách školy i obce, - výrobky domů, - rozhovory s rodiči, dětmi, - konzultace s vyučujícími, vedoucím met. sdružení, výchovným poradcem, - hodnocení celoroční práce průběh a výsledky vzdělávacích aktivit, jaké změny je třeba udělat pro příští školní rok ve ŠVP ŠD. Další metody - pozorování, - rozbor aktivit, analýza prací, - sociometrické metody rozbor chování a jednání dítěte ve skupině a jeho postavení v ní, - analýza vlastní pedagogické activity, - vyhodnocování dílčích programů, projektů a nadstandardních činností - rozbory příčin neúspěchů, - sociometrické metody SCIO apod.