Barevné putování se Sluníčko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevné putování se Sluníčko"

Transkript

1 Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny: počet dětí 26 věkové složení dětí 3-7 let předškolní děti 11 odkladové děti 2 mladší děti 13 Konkrétní charakteristika vzdělávacího programu: Vzdělávací cíle a záměry Tvorba vzdělávacího programu vychází z RVP PV, ze ŠVP a specifických vzdělávacích cílů, očekávaných kompetencí, zájmů a potřeb dětí, které jsou vyvážené a z evaluace TVP. Záměr: Koncepce mateřské školy je zaměřena na ochranu životního prostředí a na osobnostní a citový vývoj dítěte. Naší snahou je,aby si děti vytvářely dobrý vztah, úctu a lásklu k sobě, k druhým a k okolí, ve kterém žijí, zejména k domovu, přírodě a životnímu prostředí. Cíle mateřské školy : Přirozenou formou podporovat osobnostní a sociální rozvoj dětí

2 Podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi Poskytovat dětem co nejvíce příležitostí k aktivnímu pobytu na školní zahradě a v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky a tvořivost,což by mělo vést k jejich aktivnímu zapojení do péče o kousek živé přírody a ochrany životního prostředí Zavádět zásady tkz. domácí ekologie (šetření energiemi a vodou,třídění odpadů atd.) a zdravé výživy do provozu MŠ Otevřít MŠ místnímu společenství-spolupráce s rodiči a prarodiči,zš a dalšími institucemi Priority, záměr školního roku 2012/2013 na úrovni i třídy: Třída je zaměřena zejména na získávání praktických poznatkům o přírodě a ekologii, na přípravu předškolních a odkladových dětí pro vstup do ZŠ v oblasti percepční zralosti, školní zralosti, citové a sociální zralosti, pracovní zralosti a v oblasti rozvoje grafomotoriky a výslovnosti. Dále na adaptaci dětí nových na prostředí třídy, školy a okolí, na učitelky a provozní zaměstnance, na vrstevníky. U všech dětí zaměřujeme na: -sebepoznávání dětí (láska a úcta k sobě, samostatnost, sebeobsluha, ) -ohleduplnost k druhým(láska úcta k druhým, spolupráce, týmová práce, pomoc) - vztah k prostředí, ve kterém žijí(láska a úcta k okolí a k přírodě, ochrana životního prostředí) Ve třídě chováme drobné domácí živočichy osmáky, morče, rybičky, andulky.

3 Využíváme hry na klavír, flétnu a kytaru. Pěstujeme pěší turistiku a pobýváme často v přírodě. Zařazujeme pěší dopolední a i celodenní výlety do okolí. Seznamujeme děti se základy tábornické encyklopedie Péčujeme s dětmi o školní zahradu učební altán a květinový záhon u altánu Roční námět: Barevné putování se Sluníčkem Program je zpracován dle RVP a ŠVP, je rozdělen do šesti integrovaných bloků. Všechny třídy mají zpracované TVP a pracují právě v těchto integrovaných blocích. Ve TVP jsou rozvržena podtémata a činnosti, která vedou k naplňování cílů a jsou je přizpůsobena potřebám dětí.bloky mohou učitelky rozvíjet,doplňovat,zpracovávat dle zájmu dětí a dle spontánních prožitků a situací,které vyplynou ze života dětí. Vše je přizpůsobeno schopnostem dětí: Tématické bloky: Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. 1.INTEGROVANÝ BLOK 2.INTEGROVANÝ BLOK 3.INTEGROVANÝ BLOK ŽLUTÉ putování se Sluníčkem ORANŽOVÉ putování se Sluníčkem BÍLÉ putování se Sluníčkem 4. INTEGROVANÝ BLOK MODRÉ putování se Sluníčkem 5. INTEGROVANÝ BLOK ZELENÉ putování se Sluníčkem 6. INTEGROVANÝ BLOK ČERVENÉ putování se Sluníčkem Individuelní diagnostika dítěte: Všechny děti : viz. pedagogický záznamník + portfolio dítěte Děti s odkladem školní docházky: Individuelní zaměření vycházející ze závěru individuelní diagnostiky dítěte předchozího roku, zprávy PPP či vstupního dotazníku.

4 Podmínky předškolního vzdělávání: Materiální podmínky: Třída: prostor ve třídě je rozdělen na centra aktivních her, činností a pohybu, klidová a relaxační a stravovací. V prostoru je relaxační koutek s živou a neživou přírodou květiny, rybičky, osmáci, hudební koutek, knihovna, kuchyňka, hrací koutek, koutek pracovních a výtvarných činností, učební kout aj Hračky jsou přiměřené k věku dětí, jsou uloženy v otevřených skříňkách na dosah dětí. Prostory šatny a třídy jsou zútulněny výrobky z přírodnin, přírodních a recyklovaných materiálů, dětskými pracemi a fotografiemi ze života třídy a pokojovými květinami, které si děti donesly a o které se samy starají. Psychosociální: Režim dne spánek: děti odpočívají zpravidla půl hodiny na lehátku, pak dle potřeby individuelně vstávají věnují se individuelním činnostem: MDS, grafické listy, logopedická chvilka, listy na zrakovou diferenciaci aj Děti, které usnou - nerušíme. Pobyt dětí venku je dle počasí upravován tak, aby děti trávily hodně času v přírodě-přenos činností a aktivit ven (pobyt venku před svačinou, po dopolední svačině, dle možností před odpolední svačinou, po odpolední svačině) Pravidla třídy jsou vytvořeny ve spolupráci s dětmi a jejich rodiči, jsou součástí TVP. Podmínky zdravé výživy: Životospráva:dítě si samo může rozhodnout, jaké množství jídla si vezme. Děti jsou pak vedeny, aby toto množství snědly.dáváme přednost menším porcím, ale častějšímu přidávání jídla.svačina je sebeobslužná, průběžná i společná dle potřeby. Ke stolování používají děti příbory, mladší děti dle vlastního výběru (lžíce nebo příbor) Personální: Ve třídě pracují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice,které se průběžně vzdělávají. Společně vytváří TVP, zásobníky her, písní, básní, pracovních listů. Čerpají informace z odborných knih a časopisů, internetu. V rámci průběžného vzdělávání jsou proškoleny v seminářích:

5 p.zapachová-logopedie, informatika pro začátečníky, dramatická tvořivost v MŠ, dramatická výchova v MŠ pro pokročilé, křesťanské svátky, diagnostika dítěte předškolního věku, rozvoj fonematického sluchu dětí, Metoda dobrého startu pro předškolní děti, posuzování školní zralosti, diagnostika dětské kresby, síťování, perníčky, kraslice, pečení jidášů, výroba recyklovaného papíru, výroba draků, pletení košíků pro pokročilé, výroba ze šustí a z makovic, drátkování, práce s příběhem, ekologické výukové programy, významné dny v MŠ prožité pohybem, báseň jako prostředek motivace, grafomotorika prostřednictvím rytmických cvičení p.römanová-dramatická tvořivost v MŠ, dramatická výchova v MŠ pro pokročilé, Metoda dobrého startu pro předškolní děti, funkční studium ředitelů, asertivní chování, posuzování školní zralosti, křesťanské svátky, kurz loutkového divadla, projektování TVP a ŠVP, informatika pro pokročilé, ekologie v MŠ, diagnostika dětské kresby (Baumtest, nabourávání písmové normy) pro pokročilé, pravá a levá hemisféra v kresbě, integrace zdravotně postiženého dítěte, pletení košíků, drátkování, výroba z vizovického těsta, ekologická výchova, hra na klavír, kytaru a flétnu, automatická kresba Spoluúčast rodičů,akce a spolupráce Tř.spolupráce: zubní odd. Nýřany (návštěva, nástěnka ZŠ Nýřany 1.třída, MŠ I.Nýřany Zeměloď Sázava Akce třídy: pěší výlety do okolí Nýřan Úherce, Doubrava, Blatnice, Rochlov, Dioss, Tlučná výlet do Plzně na vánoční trhy, výlet do Prahy Návštěva dětí v ZŠ před zápisem + pasování předškoláků na konci roku, solná jeskyně. Další plánované akce viz.švp, měsíční přehled na nástěnce v šatně dětí a webu MŠ Sluníčko. Pravidla pro evaluaci programu: -písemně po skončení tématického celku (+, -) (vyhodnocení vzdělávacího obsahu (zvolené činnosti,metody,akce,které měly vést k naplnění cílů RVP PV, ŠVP, priorit a záměru třídy, specifik třídy) -stručné závěry pro další postup -písemně na konci školního roku - autoevaluace třídního vzdělávacího programu Pozn.změny TVP vyhrazeny

6