Výro ní zpráva o innosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva o innosti školy"

Transkript

1 . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok j.: ZSG-397/2013

2 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou ásti školy 1.4 Po et evidovaných stížností 1.5 Napl ování zákona. 106/1999 Sb. 1.6 Rozhodnutí editele školy dle zákona. 564/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis 1.7 Individuální integrace žák 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížd jí 2 P ehled vzd lávání 2.1 Vzd lávací program školy 2.2 U ební plán 2.3 P ehled vyu ovaných volitelných p edm t 2.4 Zájmové vzd lávání ve školní družin 2.5 Materiáln technické podmínky školy 2.6 Psychohygienické podmínky vzd lávání 2.7 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami a žák nadaných Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami Pé e o žáky nadané 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství pedagogicko-psychologické poradenství 3 P ehled pracovník školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogi tí pracovníci podle v kové skladby U itelé Vychovatelky školní družiny 3.3 Pr m rná délka pedagogické praxe 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovník 3.5 Výuka vedená odborn zp sobilým u itelem - pln aprobovaná výuka 3.6 Komentá k p ehledu pracovník školy 4 P ijímací ízení a další za azení absolvent škol 4.1 Zápis žák do 1. ro níku pro školní rok Absolventi školy a jejich další uplatn ní po ukon ení povinné školní docházky 4.3 Žáci, kte í odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia 5 Výsledky výchovy a vzd lávání žák 5.1 Celkový pr m rný prosp ch školy 5.2 Komentá k problematice prosp chu 5.3 P ehled prosp chu školy dle prosp chového pr m ru ve vyu ovacích p edm tech 5.4 Souhrnná statistika t íd dle dosaženého prosp chového pr m ru Souhrnná statistika t íd dle pr m rného prosp chu - 1. pololetí školního roku Souhrnná statistika t íd dle pr m rného prosp chu - 2. pololetí školního roku 5.5 Chování žák Výchovná opat ení Klasifikace chování

3 5.6 Docházka žák 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník 6.1 Studium k získání kvalifika ních p edpoklad 6.2 Pr b žné vzd lávání pedagogických pracovník 6.3 Samostudium 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro Gagarinova a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro Gagarinova a Hauptschule Vohenstrauss: 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy 7.3 Aktivity školy v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jev 7.4 Aktivity organizované metodickými sekcemi pro žáky a jejich rodi e 7.5 P íprava a ú ast žák v sout žích: P íprava a ú ast žák ve školních kolech sportovních sout ží dle kalendá e školního sportovního klubu P íprava a ú ast žák v sout žích organizovaných školní družinou P íprava a ú ast žák ve školních kolech sout ží organizovaných metodickými sekcemi Ú ast žák školy v okresních a krajských sout žích 7.6 Další aktivity Aktivity k ukon ení povinné školní docházky žák Aktivity organizované školním sportovním klubem Formy spolupráce se zákonnými zástupci žák 9 Spolupráce školy s další komunitou 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI 11 Základní údaje o hospoda ení školy v roce 2012

4 Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok je zpracována na základ 10 zákona. 561/2004 Sb., zákon o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a dle 7 vyhlášky MŠMT R. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám r výro ních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve zn ní pozd jších p edpis. 1 Základní údaje 1.1 Organizace Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Typ školy: Identifika ní íslo: DI : Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace St íbro, Gagarinova ulice 1039, PS St íbro, okres Tachov Od samostatný právní subjekt - p ísp vková organizace úplná Poslední za azení do sít škol: rozhodnutí j.: / ze dne s ú inností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Telefonní spojení: sekretariát školy kancelá editele školy kancelá vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: editel školy: Zástupce editele: Vedoucí školní jídelny: Výchovná poradkyn : Mgr. Kv toslava Špilerová Mgr. Olga Kožená pí Miroslava Žemli ková Mgr. Miroslava Boudová Školská rada: Datum z ízení: P edseda: p. Radek Šedivý lenové: pí Zde ka Hlavá ková, Mgr. Olga Kožená, PhDr. Jitka Soukupová, Mgr. Jana Petrová, Bc. Karel Lukeš

5 1.2 Z izovatel Název: M sto St íbro Adresa: St íbro, Masarykovo nám stí 1, okres Tachov, PS Telefonní spojení: ové spojení: 1.3 ásti organizace Základní škola Školní družina Školní jídelna Kapacita žák Po et žák k Po et t íd, odd lení Po et evidovaných stížností Celkový po et evidovaných stížností 1 - z toho oprávn ných 0 - z toho neoprávn ných Napl ování zákona. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím po et podaných žádostí o informace 0 po et podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí editele školy (podle zákona.. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ) Rozhodnutí editele školy dle ú elu Po et Po et odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodate ný odklad povinné školní docházky 1 0 P ijetí do ZŠ 64 0 Rozhodnutí o p estupu žák 17 0 Rozhodnutí o vzd lávání podle IVP 23 0 Rozhodnutí o p estupu do vyššího ro níku Individuální integrace žák T lesn postižení žáci 2 Mentáln postižení žáci 0 Žáci s více vadami 1 Žáci se sluchovým postižením 1 Žáci s vývojovou poruchou u ení 9

6 Žáci s vývojovou poruchou chování 3 Žáci s vadou e i 1 Autismus 4 Celkem: Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížd li Spádový obvod školy je stanoven obecn závaznou vyhláškou M sta St íbra. 9/2005. Pro zákonné zástupce žák však není v p ípad volné kapacity školy závazný. Školu navšt vovalo 104 žák s trvalým bydlišt m mimo území m sta St íbra. Obec Po et žák Obec Po et žák Obec Po et žák Benešovice 1 Krsov 1 eb í 1 Blahousty 1 Kšice 13 Sulislav 0 Bor u Tachova 0 Láz 1 Svinná 2 Butov 2 Lhota 1 Svi omazy 5 Cebiv 2 Malovice 1 Svojšín 2 Domažlice 0 Milíkov 4 Sytno 3 Erpužice 14 Nová Ves 1 T chlovice 5 He manova Hu Horní Kozolupy Horní Kozolupy - O ín 1 Ostrov u St íbra 1 Trpísty 10 1 Ošelín 0 Únehle 13 3 Pernarec 4 Víchov 2 Chotíkov 1 Plze 1 Záchlumí 1 Kladruby 1 Prostibo 1 Zho 1 Kostelec 1 Svinná 2 2 P ehled vzd lávání 2.1 Vzd lávací programy školy Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Zdravá škola pro každého.j. ZSG-383/2009 ŠVP ZV Zdravá škola pro každého.j.116/ a ro ník 5. ro ník

7 2.2 U ební plány U ební plán prvního stupn školy Vzd lávací oblasti Vzd lávací obory Vyu ovací p edm ty 1. stupe 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. asové dotace sou et D D Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví eský jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví eský jazyk Anglický jazyk N mecký jazyk Matematika Informatika Prvouka P írodov da ( Vlastiv da ) 1 D jepis Ob anská - výchova Fyzika Chemie P írodopis - Zem pis Hudební výchova 12 Výtvarná (5+7) výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví lov k a lov k Praktické sv t práce a sv t práce innosti Celková povinná asová dotace Disponibilní asová dotace (D D)

8 U ební plán druhého stupn školy Vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví lov k a sv t práce Volitelné p edm ty Vzd lávací obory eský jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví lov k a sv t práce Vyu ovací p edm ty eský jazyk Anglický jazyk N mecký jazyk Matematika 2.stupe 6.ro. 7.ro. 8.ro. 9.ro. asové dotace sou et D D Informatika Prvouka P írodov da Vlastiv da D jepis Ob anská 12(8+4) výchova Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví Praktické innosti Celková povinná asová dotace Disponibilní asová dotace (D D)

9 2.3 P ehled vyu ovaných volitelných p edm t k Volitelné p edm ty ro ník 7. ro ník: Literárn dramatická výchova 8 žák Užité výtvarné innosti 7 žák Sportovní aktivity 14 žák Druhý cizí jazyk n mecký jazyk 13 žák 8. ro ník: Užité výtvarné innosti 3 žák Literárn dramatická výchova 19 žák Sportovní aktivity 8 žák Konverzace v anglickém jazyce 9 žák 9. ro ník: Informatika 19 žák Sportovní aktivity 23 žák Konverzace v anglickém jazyce 8 žák Užité výtvarné innosti 12 žák Ve skupin volitelného p edm tu Užité výtvarné innosti pracovali žáci ze 7. až 9. ro níku. V jedné skupin Sportovních aktivit pracovali žáci ze 7. a 8. ro níku, druhou skupinu Sportovních aktivit navšt vovali pouze žáci 9. ro níku. Skupina žák z 9. ro níku si zvolila Informatiku. Výuka Literárn dramatické výchovy probíhala v jedné skupin tvo ené žáky 7. a 8. ro ník. Konverzaci v anglickém jazyce navšt vovali žáci 8. a 9. ro ník. 2.4 Zájmové vzd lávání ve školní družin Školní družina realizovala zájmové vzd lávání žák dle vlastního vzd lávacího programu. innosti t í odd lení školní družiny se zú astnili žáci prvního stupn školy s tím, že vzhledem ke kapacit školní družiny a velkému po tu zájemc byli do pravidelné odpolední innosti zapojeni p ednostn žáci ro níku. Krom hlavní pravidelné každodenní odpolední innosti školní družiny byla organizována i p íležitostná zájmová a tematická rekrea ní innost (návšt vy filmových p edstavení, besedy, besídky, sportovní akce, maškarní rej, projektové dny, návšt vy a akce ve školní i m stské knihovn apod.). Zájmová innost žák byla realizovaná i formou pravideln pracujících kroužk zam ených na oblast sportovní a výtvarnou. Této innosti, stejn jako p íležitostní zájmové a rekrea ní innosti a innosti jednoho odd lení p ed za átkem výuky, se zú ast ovali i žáci 4. a 5. ro níku školy, kte í nebyli k pravidelné innosti ŠD zapsáni. Zájmové útvary: Kutilové 1 skupina 15 žák Sportove ek 1 skupina 24 žák Šikulové 1 skupina 16 žák

10 2.5 Materiáln technické podmínky školy Základní škola byla otev ena v roce 1977 jako 27 t ídní škola. Má vybudovaný bezbariérový p ístup a celkov spl uje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnými legislativními normami. Vytáp ní je realizováno prost ednictvím školní pln automatické kotelny, která spole n s vnit ním centráln ízeným systémem tepelné regulace topných t les v každém vnit ním prostoru budovy umož uje hospodárné vytáp ní dle skute né pot eby. K zlepšení hygieny prost edí a zv tšení efektivity výuky ve všech kmenových t ídách i odborných u ebnách p ispívají keramické tabule. Ve dvou u ebnách jsou instalovány tabule interaktivní. U ebny výpo etní techniky, fyziky, výtvarné výchovy, p írodopisu, odd lení školní družiny a n které kmenové t ídy jsou vybaveny výškov nastavitelným žákovským nábytkem, který umož uje respektování ergonomických zásad práce žák. Škola provozuje vlastní kuchy, která zabezpe uje nejenom kvalitní stravování žák a pracovník školy, ale i ostatních zájemc v rámci své dopl kové innosti. V areálu šatnových sk ín k žák je k dispozici žák m i pracovník m školy bufet poskytující drobné ob erstvení a v prvním podlaží u ebního areálu pravideln dopl ovaný prodejní automat. Pracovníci školy mohou též využívat místnost vybavenou základním za ízením pro kondi ní cvi ení. Zvyšovat efektivitu vzd lávání umož uje možnost výuky v dob e vybavených odborných u ebnách školní t locvi na, u ebna výpo etní techniky pro první stupe, u ebna výpo etní techniky pro druhý stupe, dv multifunk ní u ebny, dále u ebny: jazyková, p írodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cvi ná kuchy ka, víceú elová u ebna prvního stupn, specializovaná u ebna praktického vyu ování pro žáky druhého stupn, u ebna p stitelských prací, školní žákovská dílna. K napln ní úkol výchovn vzd lávací innosti je využívána i klubovna školy. Školní informa ní a komunika ní technologie p ekra uje ukazatele doporu ené MŠMT R ve Standardu ICT služeb ve škole. Spole n s obsáhlým výukovým softwarem umož uje pedagog m využívat efektivní metody vyu ování nejen p i výuce a zájmové innosti informatiky, ale i p i výuce dalších vyu ovacích p edm t na obou stupních ZŠ a p i zájmové innosti žák. V odborné u ebn informatiky druhého stupn je 18 pracovních stanic žák, pracovní stanice u itele a server. V odborné u ebn výpo etní techniky pro využívání žáky prvního stupn vybavené 16 pracovními stanicemi žák a pracovní stanicí u itele pokra ovala i v tomto školním roce pr b žná obm na po íta ových stanic. Samoz ejmým vybavením t chto u eben, u eben multifunk ních, u ebny fyziky a sborovny jsou i datové projektory. Po íta e v odborné u ebn informatiky druhého stupn i po íta e v síti LAN pro pedagogické pracovníky, které jsou umíst né v kabinetech na každém podlaží školy, umož ují p ipojení k internetu a tím p ispívají k zlepšení podmínek pro komunikaci nap. využíváním webové aplikace programu Bakalá, které umož uje pedagogickým pracovník m zadávat a zákonným zástupc m žák kontrolovat klasifikaci svých d tí i touto formou. Spole n s dvanácti p enosnými po íta i lze ke zkvalitn ní výuky využít i možnost bezdrátového p ipojení k internetu v odborných u ebnách p írodopisu, fyziky, chemie, jazykové výchovy a výtvarné výchovy. P enosné po íta e jsou mimo jiné využívány i p i individuální práci žák a p i aktivitách žák se speciálními vzd lávacími pot ebami. K výuce žák jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy. Rozlehlý sportovní areál s b žeckou dráhou s um lým povrchem, dv ma h išti s um lým povrchem, h išt m na kopanou s povrchem travnatým, zmodernizovaný sektor

11 pro skok daleký i sektor pro vrh koulí poskytuje žák m nadstandardní možnosti k realizaci vzd lávacích i zájmových pohybových a sportovních aktivit. Také dopravní h išt s asfaltovým povrchem v areálu školy vytvá í nadstandardní podmínky pro aktivity v oblasti dopravní výchovy žák. Je využíváno p i povinné výuce žák i p i zájmové innosti p edevším školní družinou. Školní pozemek se zeleninovou i ovocnou ástí v areálu školy umož uje standardní výuku pracovních inností a dalších zájmových aktivit. Pozitivn p sobí rozsáhlé travní plochy v areálu školy sob sta n pravideln udržované. 2.6 Psychohygienické podmínky vzd lávání innosti školy vycházely i v tomto školním roce z princip a zásad zdravé komunikativní školy. Základní pravidla života školy byla stanovena ve Školním ádu, který vycházel z mezinárodní úmluvy o právech dít te a dalších platných legislativních p edpis. Stanovoval nejenom povinnosti, ale i práva žák a jejich zákonných zástupc. Žák m umož oval ovliv ovat život školy prost ednictvím schránky d v ry, osobn p i jednáních na úrovni vyu ujících, t ídních u itel, len vedení školy, nebo prost ednictvím svých zástupc ve školním žákovském parlamentu, který se scházel pravideln, minimáln jednou m sí n, s vedením školy. Žáci i pracovníci školy využívali k nákupu nápoj a drobného ob erstvení bufet v areálu šatnových sk íní žák. V u ebním areálu byl k dispozici prodejní pravideln dopl ovaný automat. Všichni žáci prvního stupn dostávali minimáln jednou týdne ovoce a ovocné výrobky v rámci akce Ovoce do škol. Zájemci mohli odebírat i zlevn ná školní mléka. Žáci p ihlášení k zájmovému vzd lávání m li v rámci pitného režimu možnost konzumace nápoje p ipraveného pracovnicemi školní jídelny v pr b hu celého pobytu ve školní družin. Rozvrh hodin výuky žák byl sestaven tak, aby v co možná nejv tší mí e napl oval nejenom požadavky stanovené legislativními p edpisy, ale i pedagogicko psychologické zásady a požadavky. P i výuce byl d raz kladen p edevším na propojení obsahu u iva s jeho praktickým použitím, na individuální p ístup k žák m a na odpovídající rozvoj kompetencí jednotlivých žák. Kladem byla snaha vyu ujících využívat netradi ní formy a metody výuky nap. p i jednodenním, týdenním i déletrvajícím projektovém vyu ování v jednotlivých t ídách i celé školy. 2.7 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami a žák nadaných Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami Škola má velmi dobré podmínky pro vzd lávání žák se zdravotním znevýhodn ním i zdravotním postižením. T mto žák m byla v souladu s doporu ením školských poradenských za ízení systematicky v nována velká pozornost. Ve školním roce 2012/2013 se ve škole vzd lávalo 15 žák se specifickými poruchami u ení a chování. Dalších 8 žák bylo vzd láváno dle individuálního vzd lávacího plánu z d vodu zdravotního postižení t lesného (2 lehká, 1 t žké), vady sluchu (1), autismu (3) a vady e i (1). Skladba, funk nost a míra pln ní t chto plán byla vedením školy kontrolována, t ídními u iteli pr b žn koordinována a ve spolupráci s rodi i vyhodnocována. Žáci s t lesným postižením, žák s vadou sluchu a žáci s autismem se vzd lávali

12 na základ žádosti vedení školy odsouhlasené Krajským ú adem Plze ského kraje nejen podle individuálního vzd lávacího plánu, ale také za pomoci asistenta pedagoga Pé e o žáky nadané Pé e o nadané žáky byla realizována konkrétní individuální prací p i vyu ovacích hodinách jednotlivých vyu ovacích p edm t, diferenciací, p ípravou a ú astí žák v sout žích a na dalších specializovaných innostech. 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství Ve školním roce 2012/2013 využívali žáci krátkodobou i dlouhodobou pomoc VP p i ešení adapta ních, osobnostních, sociáln - vztahových a podobných problém. Prob hly také individuální konzultace se zákonnými zástupci. Individuální práce s jednotlivci a skupinami: - s jednotlivci (konzultace s t ídními u iteli p ed nebo po vyšet ení žáka v pedagogickopsychologické poradn ), - integrovaní žáci na za átku roku realizovali t ídní u itelé tvorbu dvaceti IVP, v pr b hu roku TU ve spolupráci s VP doplnili IVP u dalších t í žák - na konci roku bylo 23 žák vzd láváno dle IVP a jedna integrace, v pr b hu roku byl vytvo en TU jeden dodatek k IVP, - práce se skupinou (dlouhodobá intervence) - byli vybráni t i žáci I. stupn, u kterých poradna konstatovala ADHD a byla jim nabídnuta pravidelná spolupráce, dva žáci s konstatovanou poruchou pozornosti pracovali podle doporu ených pracovních list, - krátkodobá intervence probíhala u sedmi žák, kdy se ešily vztahy žák-žák, žák-u itel, rodinné a sourozenecké vztahy. Spolupráce s rodi i: - probíhala p evážn v rámci práce na individuáln vzd lávacích plánech a jejich zm nách (5 rodi ), - v oblasti výchovných problém probíhala opakovan jednání se 2 rodi i, - v rámci p ijímacího ízení probíhala spolupráce s 15 rodi i. 2 P ehled pracovník školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Po et fyzický po et p epo tený po et Po et pracovník celkem 47 39,564 Po et u itel ZŠ 27 23,895 Po et vychovatelek ŠD 3 2,262 Po et asistentek pedagoga 5 3,501 Po et správních zam stnanc v etn dopl kové innosti 12 9, u itelka druhého stupn a 1 u itelka prvního stupn byla na rodi ovské dovolené.

13 3.2 Pedagogi tí pracovníci v aktivním pracovním pom ru podle v kové skladby U itelé Do 35 let let let nad 55 let d chod.v ku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let d chod.v ku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pr m rná délka pedagogické praxe Pedagogický pracovník Po et let pedagogické praxe U itelé 23,96 Vychovatelé 30,39 Asistenti pedagoga 11,4 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovník - u itelé, vychovatelky ŠD (fyzický po et/p epo tený po et) St ední pedagogická škola St ední škola Bakalá ské studium Vysoká škola - PF Základní škola 0/0,000 1/1 3/2,122 23/20,773 Školní družina 3/2, Výuka vedená odborn zp sobilým u itelem - pln aprobovaná výuka: Aprobovanost výuky 1. stupe % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin 23 8,98 Aprobovanost výuky 2. stupe % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin 89 41,40 Aprobovanost výuky - škola: % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin ,78 pln aprobovaná výuka p edm t na 1. stupni: pln aprobovaná výuka p edm t na 2. stupni: pln neaprobovaná výuka p edm t : J, M, PR, P, VL, VV, P,TV PP, NJ, CH, LDV, J, Z AJ, P, INF, HV, VV, VZ

14 3.5 Komentá k p ehledu pracovník školy Pedagogický sbor i kolektiv správních zam stnanc je stabilizovaný. Dlouhodobý popula ní pokles po tu žák a tím i snižující se pot ebný po et pedagogických pracovník spole n se stanoveným závazným ukazatelem limitem pracovník - výrazným zp sobem i v tomto školním roce ovlivnil složení pedagogického sboru školy. Neumož oval pr b žnou obnovu, i p estože v tomto školním roce nastoupil na první stupe muž a jedna asistentka pedagoga. Nebylo možné v plné mí e eliminovat ur itý nedostatek sboru, malé zastoupení muž pedagog. 4 P ijímací ízení a další za azení absolvent škol 4.1 Zápis žák do 1. ro níku pro školní rok Nenastoupí Dodate n Skute ný Po et za azení po et žák 1. Po et 1. t íd zapsaných p estup odklady p estup opakuje ro níku Zápis žák do prvního ro níku byl stejn jako v p edcházejících letech organizován ve stejném termínu na obou základních školách ve St íb e. Oproti p edcházejícímu školnímu roku se zvýšil po et žák v 1. ro níku naší školy o 16 žák. 4.2 Absolventi školy a jejich další uplatn ní po ukon ení povinné školní docházky Po et celkem Z toho p ijatých na Gymnázia SŠ s maturitou SŠ (VL) SOU Z toho po et žák, kte í dokon ili docházku do ZŠ v nižším než 9. ro níku 4 Po et žák, kte í nepokra ují v dalším vzd lávání 0 Na st ední školy z izované krajem, které jsou ukon eny maturitní zkouškou, z devátých ro ník bylo p ijato celkem 23 žák : gymnázia - 0 žák obchodní akademie - 1 žák zdravotní školy - 2 žáci pr myslové školy - 1 žák ostatní st ední školy - 19 žák st ední odborná u ilišt - 7 žák Do u ebních obor ukon ených záv re nou zkouškou: - 0 žák Do výu ních obor na st edních školách bylo p ijato 5 žák a do u ebních obor na st edních odborných u ilištích bylo p ijato 6 žák. Celkem bylo p ijato do u ebních obor 11 žák. V tšina žák byla p ijata v prvním kole p ijímacího ízení, pouze dva žáci se umístili až po odvolacím ízení. 4.3 Žáci, kte í odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia Po et žák osmileté sedmileté p ihlášených na víceletá gymnázia 12 0 p ijatých na víceletá gymnázia 10 0

15 5 Výsledky výchovy a vzd lávání žák 5.1 Celkový pr m rný prosp ch školy Celkový pr m rný prosp ch školy Pr m rný prosp ch 1. pololetí 1, pololetí 1,765 Stupe hodnocení prosp chu Prosp lo s vyznamenáním 228 žák Prosp lo s vyznamenáním 207žák Prosp lo 149 žák Prosp lo 171 žák Neprosp lo 11 žák Neprosp lo 12 žák 5.2 Komentá k problematice prosp chu Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo v prvním pololetí ke zlepšení prosp chu o 0,031, ve druhém pololetí ke zlepšení o 0,05. Sou asn došlo ke snížení po tu žák, kte í neprosp li. V prvním pololetí o 11 žák, v druhém pololetí k nár stu neprospívajících žák o 1 žáka. Na opravnou zkoušku bylo v souladu s legislativním p edpisem pozváno p t žák. Všichni pozvaní se ke zkoušce dostavili. Pouze jeden žák složil opravnou zkoušku úsp šn. 5.3 P ehled prosp chu školy dle prosp chového pr m ru ve vyu ovacích p edm tech P edm t 1.pololetí 2. pololetí Chování 1,013 1,036 eský jazyk a literatura 2,052 2,131 Anglický jazyk 2,031 2,043 N mecký jazyk 3,048 2,952 Vlastiv da 1,828 1,920 Ob anská výchova 1,926 2,058 D jepis 2,934 3,022 Zem pis 2,471 2,522 Výchova ke zdraví 1,728 2,029 Informatika 1,544 1,588 Matematika 1,969 2,187 Fyzika 2,750 3,094 Chemie 2,435 2,522 P írodopis 2,294 2,594 T lesná výchova 1,034 1,034 P írodov da 1,697 1,600 Prvouka 1,261 1,408 Výtvarná výchova 1,131 1,218 Hudební výchova 1,175 1,164 Praktické innosti 1,198 1,141 Informatika vol. 1,789 1,684 Sportovní aktivity 1,023 1,000 Užité výtvarné innosti 1,190 1,522 Literárn dramatická výchova 1,040 1,560

16 5.4 Souhrnná statistika t íd dle dosaženého prosp chového pr m ru Souhrnná statistika t íd - pr m rný prosp ch - 1. pololetí školního roku t ída po et žák celkový prosp ch V P 5 2. a 3. stupe z chov. pr m rný prosp ch absence na žáka oml. neom. t ídní u itel/ka 1.A ,043 08,52 - Mgr.. Koutová Jana 1.B ,043 21,75 - Mgr. Rejdová Ivana 1.C ,082 32,95 Mgr. Svobodová Ji ina 2.A ,185 41,51 - Mgr. Oberajtrová Šárka 2.B ,338 39,27 - Mgr.Van iková Marcela 3.A ,197 30,68 - Mgr. Charousková Zde ka 3.B ,268 42,42 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 4.A ,782 39,03 - Mgr. Boudová Miroslava 4.B ,410 25,27 - Mgr. Koblen Daniel 5.A ,430 49,72 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 5.B ,466 45,47 - Mgr. Petrová Jana 6.A ,976 47,59 - Mgr.Marková Marie 7.A (1+0) 1,953 47,30 0,15 Bc. Pitrová Jana 7.B (1+0) 2,13 43,10 0,85 Mgr.Lindová Tereza 8.A ,677 46,38 0,06 Mgr. N me ková Eva 8.B (2+0) 2,313 69,42 - Mgr. Štruncová Alena 9.A ,022 42,31 0,31 Mgr. Kordíková Marcela 9.B (1+0) 1,937 62,57 0,57 Kubincová Alexandra Legenda: V - prosp l s vyznamenáním, P prosp l, 5 neprosp l Souhrnná statistika t íd - pr m rný prosp ch - 2. pololetí školního roku t ída po et žák celkový prosp ch V P 5 2. a 3. stupe z chov. pr m rný prosp ch absence na žáka oml. neom. t ídní u itel/ka 1.A ,099 38,82 - Mgr. Koutová Jana 1.B ,057 42,65 - Mgr. Rejdová Ivana 1.C ,113 44,57 - Mgr. Svobodová Ji ina 2.A ,201 45,29 Mgr. Oberajtrová Šárka 2.B ,383 53,59 - Mgr. Van iková

17 Marcela 3.A ,356 39,20 - Mgr. Charousková Zde ka 3.B ,419 52,33 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 4.A (2+0) 1,762 50, Mgr. Boudová Miroslava 4.B ,484 38,03 - Mgr. Koblen Daniel 5.A ,446 60,64 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 5.B ,450 51,15 - Mgr. Petrová Jana 6.A (1+0) 2,180 54,51 - Mgr. Marková Marie 7.A (0+1) 2,070 64,05 0,10 Bc. Pitrová Jana 7.B (1+0) 2, ,32 Mgr. Lindová Terezie 8.A ,771 72,50 - Mgr. N me ková Eva 8.B (1+1) 2,402 77,80 - Mgr. Štruncová Alena 9.A (3+1) 2,029 73,93 1,13 Mgr. Kordíková Marcela 9.B ,126 81,35 0,14 Mgr. Kubincová Alexandra Legenda: V - prosp l s vyznamenáním, P prosp l, 5 neprosp l 5.5 Chování žák Výchovná opat ení V hodnoceném školním roce bylo ud leno 31 pochval, které byly projednány p i jednání pedagogických rad a žák m zapsány na vysv d ení. D vodem k ud lení t chto výchovných opat ení byla p evážn úsp šná reprezentace školy v r zných významn jších sout žích. ada dalších úsp ch žák byla ocen na pochvalami v žákovských knížkách a pochvalnými listy. V oblasti opat ení k posílení kázn bylo Napomenutí t ídního u itele ud leno 68 krát, v tšinou za zapomínání a nepln ní školních povinností. D tku t ídního u itele ud lili t ídní u itelé svým žák m v 47 p ípadech, v tšinou za nevhodné chování p i výuce. D tka editele školy byla uložena 17 žák m p evážn za neomluvenou absenci ve výuce a p íchod na výuku po požití návykové látky (nikotinu). Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k poklesu po tu ud lených Pochval editele školy o 2 a k poklesu ud lených Napomenutí t ídního u itele o 14. Naproti tomu D tek t ídního u itele bylo ud leno o 10 více a D tek editele školy o 1 mén. P í inu tohoto hodnocení chování žák lze vid t v d sledn provád né prevenci negativních jev, ve snaze o zvýšení odpov dnosti žák za svoji školní innost a v systematickém projednávání d vod ud lení každého opat ení k posílení kázn s rodi i žák ve školní výchovné komisi, které v ad p ípad p isp lo k v tší spolupráci mezi školou a rodinou žáka Klasifikace chování Snížený stupe z chování Po et žák 1. pololetí 2. pololetí 2. stupe stupe 0 3

18 Hodnocení chování žák 3. stupn m bylo podobn jako v p edcházejícím školním roce podloženo jejich opakující se neomluvenou absencí a nevhodným chováním k pracovník m školy. P evládajícím d vodem klasifikace chování žák druhým stupn m byla zejména neomluvená absence, nepln ní povinností žáka ve spojení s narušováním pr b hu vyu ování a v n kolika p ípadech i zjišt ný p íchod na výuku po konzumaci návykové látky (nikotinu). 5.6 Docházka žák Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Na žáka Celkem Na žáka Omluvené hodiny , ,372 Neomluvené hodiny 34 0, ,087 Ve srovnání s rokem 2011/2012 stoupl po et zameškaných a omluvených hodin v prvním pololetí v pr m ru na žáka o 0,653 hodin v druhém pololetí o hod. V p ípad neomluvené absence došlo v prvním i druhém pololetí k poklesu zameškaných hodin. V prvním pololetí o 0,21 hod. v pr m ru na žáka, v druhém pololetí o 0,76 hod. Celkov došlo ke snížení po tu hodin pr m rné neomluvené absence o 0,97 hod. Toto snížení bylo ovlivn no d slednou prací t ídních u itel a úzkou spoluprací s pracovnicemi sociálního odboru m sta. 6 Další vzd lávání pedagogických pracovník Další vzd lávání pedagogických pracovník bylo organizováno dle plánu vzd lávání pedagogických pracovník aktualizovaného dle podmínek školy a studijního zájmu pedagogických pracovník. Velká ást školení byla zam ena na problematiku ICT a používání moderních technologií p i výuce. Stejn jako v p edcházejícím školním roce však bylo výrazn ovlivn no finan ními možnostmi školy. Vycházelo z koncepce, kdy v jednotlivých metodických sekcích se vzd lávají pedagogové specificky v ur ité oblasti, ve které pracují jako garanti odbornosti a metodiky a kdy vzd lávání pedagog v oblasti pedagogiky, psychologie a dalších specifických témat je ešeno formou samostudia, ú astí pedagoga na jednotlivých vzd lávacích akcích nebo v p ípad výrazn jší aktuálnosti a pot eby vzd láváním celého pedagogického sboru. 6.1 Studium k získání kvalifika ních p edpoklad editelka školy, výchovná poradkyn i p evážná v tšina pedagogických pracovník pln spl ují požadované kvalifika ní p edpoklady. Kvalifika ní p edpoklady nespl ovali 4 pedagogi tí pracovníci, což v p epo tu na celý úvazek bylo 3,122 pedagoga. 2 pedagogi tí pracovníci z tohoto po tu si dopl ují kvalifikaci studiem na pedagogické fakult. 4 asistentky pedagoga p sobící na škole v sou asné dob spl ují kvalifika ní p edpoklady (absolvovaly požadované studium pro asistenty pedagoga, jedna má st edoškolské pedagogické vzd lání). 1 asistentka pedagoga má st edoškolské vzd lání s maturitou a požadovanou kvalifikaci si doplní ve školním roce 2013/14, kdy zahájí Studium pro asistenty pedagoga podle 22 odst. 1 písm. b) zákona. 563/2004 Sb.

19 6.2 Pr b žné vzd lávání pedagogických pracovník Oblast Po et ú astník Po et vzd lávací akce Vzd lávání pracovník pro 1. stupe 1 pracovnice 1 akce Cizí jazyky (anglický jazyk) 1 pracovnice 1 akce Speciální pedagogika 3 pracovnice 3 akce ízení 2 pracovníci 2 akce ICT 3 pracovníci 2 akce Matematika 1 pracovnice 1 akce ŠVP 1 pracovníci 1 akce Prevence ve škole 1 pracovníci 2 akce Bezpe ný internet 18 pracovník 1 akce Výb r vzd lávacích akcí a p ihlášky jednotlivých pracovník byly projednávány a doporu ovány v metodických sekcích školy. Po absolvování vzd lávací akce byl provád n p enos získaných nových poznatk ostatním pedagogickým pracovník m, a to nejenom len m sekce. Ze strany zam stnanc byl v tší zájem o vzd lávání, než je výše uvedeno. Ú ast byla výrazným zp sobem ovlivn na finan ní možností školy. Krom uvedených vzd lávacích akcí jednotlivc byly vedením školy zorganizovány i vzd lávací akce v budov školy pro všechny pedagogické pracovníky. 6.3 Samostudium Samostudium bylo organizováno dle 24 odst. 4 písmena b) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n n kterých zákon v dob prázdnin žák v rozsahu 12 dn. Nebylo centráln ízeno. Dle individuálních pot eb jednotlivých pedagog bylo zam eno p edevším na problematiku efektivity školních vzd lávacích program a pedagogickou a psychologickou oblast výchovn vzd lávací innosti školy. 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Úsp šn pokra ovala dlouholetá spolupráce žák a pracovník školy s žáky a pedagogy partnerských škol Hauptschule Vohenstrauss - spolupráce byla navázána v roce 1990 a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz neformální kontakty probíhají od roku Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková org. a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: byla 6. t ída v Olešnici. Vyráb li ozdoby z ov í vlny, v t locvi n hráli závodivé hry smíšených družstev a poté šli na váno ní trhy se uskute nil sportovní den ve St íb e, kterého se zú astnilo 21 žák ze školy v Olešnici. Porovnávali své síly v atletických disciplínách a ve fotbale.

20 p ijeli n me tí žáci k nám. Nejprve prob hlo uvítání ve t íd 6. A. Všichni spole n navštívili dv st íbrské památky muzeum a d kanský kostel. Poté ve smíšených skupinkách zjiš ovali odpov di na otázky týkající se m sta St íbra. Po ob d probíhaly ve škole zábavné sout že (jazykové, hlavolamy) op t ve smíšených skupinkách. Na záv r byly všechny úkoly vyhodnoceny Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková org. a Hauptschule Vohenstrauss: prob hlo 2. setkání a vzd lávání pracovní skupiny týkající se spolupráce eských a n meckých škol na ZŠ St íbro, Mánesova, kterého se za naši školu zú astnily zástupkyn editele školy a pí. u itelka Eva N me ková prob hla návšt va žák 8. t íd ve Vohenstraussu. Spole n navštívili strojírenský závod Kennametal, kde pro n byla p ipravena zajímavá prezentace a prohlídka závodu. Odpoledne si zahráli fotbal a volejbal. 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy Aktivity v oblasti environmentální výchovy prolínaly životem školy v dob vyu ování i v její mimoškolní innosti. Žáci a zam stnanci školy t ídili každodenní inností vyprodukovaný domovní odpad a stejn jako v p edcházejících ty ech letech se aktivn zapojili do celostátn vyhlášeného 4. ro níku programu Recyklohraní organizovaného spole nostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT s.r.o. a EKO-KOM a.s. Jedná se o program, jehož cílem je realizace zp tného odb ru baterií a elektroza ízení spojeného s osv tovou inností v oblasti nakládání s odpady ve školních za ízeních v eské republice. V rámci tohoto programu žáci a pracovníci školy odevzdali 146 kg baterií, 37 kg elektroza ízení a 23 mobilních telefon. sekce Celoro ní projekt Indiánský rok žák t íd -výstava chovatel drobného domácího zví ectva a okrasného ptactva žák t ídy -návšt va školního statku S0Š St íbro Dny zahrady 148 žák t ídy Listopad - 3. t ídy- duši kový Halloween tvo ivá dílna pro žáky a rodi e 26 žák 1 2. t ída 62 žák výroba totem práce rodi a d tí B ezen Zdravé zuby t ídy 134 žák Duben- Den Zem 3. t ídy- 36 žák Chytrá hlava t ída celoro ní projekt 40 žák Svátky jara 1. t ídy 59 žák erven Na indiánské stezce t ídy 98 žák - spolupráce s rodi i Ekologická stezka t ídy 62 žák sb rný dv r St íbro sekce 4-5.

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více