Výro ní zpráva o innosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva o innosti školy"

Transkript

1 . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok j.: ZSG-397/2013

2 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou ásti školy 1.4 Po et evidovaných stížností 1.5 Napl ování zákona. 106/1999 Sb. 1.6 Rozhodnutí editele školy dle zákona. 564/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis 1.7 Individuální integrace žák 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížd jí 2 P ehled vzd lávání 2.1 Vzd lávací program školy 2.2 U ební plán 2.3 P ehled vyu ovaných volitelných p edm t 2.4 Zájmové vzd lávání ve školní družin 2.5 Materiáln technické podmínky školy 2.6 Psychohygienické podmínky vzd lávání 2.7 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami a žák nadaných Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami Pé e o žáky nadané 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství pedagogicko-psychologické poradenství 3 P ehled pracovník školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogi tí pracovníci podle v kové skladby U itelé Vychovatelky školní družiny 3.3 Pr m rná délka pedagogické praxe 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovník 3.5 Výuka vedená odborn zp sobilým u itelem - pln aprobovaná výuka 3.6 Komentá k p ehledu pracovník školy 4 P ijímací ízení a další za azení absolvent škol 4.1 Zápis žák do 1. ro níku pro školní rok Absolventi školy a jejich další uplatn ní po ukon ení povinné školní docházky 4.3 Žáci, kte í odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia 5 Výsledky výchovy a vzd lávání žák 5.1 Celkový pr m rný prosp ch školy 5.2 Komentá k problematice prosp chu 5.3 P ehled prosp chu školy dle prosp chového pr m ru ve vyu ovacích p edm tech 5.4 Souhrnná statistika t íd dle dosaženého prosp chového pr m ru Souhrnná statistika t íd dle pr m rného prosp chu - 1. pololetí školního roku Souhrnná statistika t íd dle pr m rného prosp chu - 2. pololetí školního roku 5.5 Chování žák Výchovná opat ení Klasifikace chování

3 5.6 Docházka žák 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník 6.1 Studium k získání kvalifika ních p edpoklad 6.2 Pr b žné vzd lávání pedagogických pracovník 6.3 Samostudium 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro Gagarinova a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro Gagarinova a Hauptschule Vohenstrauss: 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy 7.3 Aktivity školy v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jev 7.4 Aktivity organizované metodickými sekcemi pro žáky a jejich rodi e 7.5 P íprava a ú ast žák v sout žích: P íprava a ú ast žák ve školních kolech sportovních sout ží dle kalendá e školního sportovního klubu P íprava a ú ast žák v sout žích organizovaných školní družinou P íprava a ú ast žák ve školních kolech sout ží organizovaných metodickými sekcemi Ú ast žák školy v okresních a krajských sout žích 7.6 Další aktivity Aktivity k ukon ení povinné školní docházky žák Aktivity organizované školním sportovním klubem Formy spolupráce se zákonnými zástupci žák 9 Spolupráce školy s další komunitou 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI 11 Základní údaje o hospoda ení školy v roce 2012

4 Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok je zpracována na základ 10 zákona. 561/2004 Sb., zákon o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a dle 7 vyhlášky MŠMT R. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám r výro ních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve zn ní pozd jších p edpis. 1 Základní údaje 1.1 Organizace Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Typ školy: Identifika ní íslo: DI : Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace St íbro, Gagarinova ulice 1039, PS St íbro, okres Tachov Od samostatný právní subjekt - p ísp vková organizace úplná Poslední za azení do sít škol: rozhodnutí j.: / ze dne s ú inností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Telefonní spojení: sekretariát školy kancelá editele školy kancelá vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: editel školy: Zástupce editele: Vedoucí školní jídelny: Výchovná poradkyn : Mgr. Kv toslava Špilerová Mgr. Olga Kožená pí Miroslava Žemli ková Mgr. Miroslava Boudová Školská rada: Datum z ízení: P edseda: p. Radek Šedivý lenové: pí Zde ka Hlavá ková, Mgr. Olga Kožená, PhDr. Jitka Soukupová, Mgr. Jana Petrová, Bc. Karel Lukeš

5 1.2 Z izovatel Název: M sto St íbro Adresa: St íbro, Masarykovo nám stí 1, okres Tachov, PS Telefonní spojení: ové spojení: 1.3 ásti organizace Základní škola Školní družina Školní jídelna Kapacita žák Po et žák k Po et t íd, odd lení Po et evidovaných stížností Celkový po et evidovaných stížností 1 - z toho oprávn ných 0 - z toho neoprávn ných Napl ování zákona. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím po et podaných žádostí o informace 0 po et podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí editele školy (podle zákona.. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ) Rozhodnutí editele školy dle ú elu Po et Po et odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodate ný odklad povinné školní docházky 1 0 P ijetí do ZŠ 64 0 Rozhodnutí o p estupu žák 17 0 Rozhodnutí o vzd lávání podle IVP 23 0 Rozhodnutí o p estupu do vyššího ro níku Individuální integrace žák T lesn postižení žáci 2 Mentáln postižení žáci 0 Žáci s více vadami 1 Žáci se sluchovým postižením 1 Žáci s vývojovou poruchou u ení 9

6 Žáci s vývojovou poruchou chování 3 Žáci s vadou e i 1 Autismus 4 Celkem: Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížd li Spádový obvod školy je stanoven obecn závaznou vyhláškou M sta St íbra. 9/2005. Pro zákonné zástupce žák však není v p ípad volné kapacity školy závazný. Školu navšt vovalo 104 žák s trvalým bydlišt m mimo území m sta St íbra. Obec Po et žák Obec Po et žák Obec Po et žák Benešovice 1 Krsov 1 eb í 1 Blahousty 1 Kšice 13 Sulislav 0 Bor u Tachova 0 Láz 1 Svinná 2 Butov 2 Lhota 1 Svi omazy 5 Cebiv 2 Malovice 1 Svojšín 2 Domažlice 0 Milíkov 4 Sytno 3 Erpužice 14 Nová Ves 1 T chlovice 5 He manova Hu Horní Kozolupy Horní Kozolupy - O ín 1 Ostrov u St íbra 1 Trpísty 10 1 Ošelín 0 Únehle 13 3 Pernarec 4 Víchov 2 Chotíkov 1 Plze 1 Záchlumí 1 Kladruby 1 Prostibo 1 Zho 1 Kostelec 1 Svinná 2 2 P ehled vzd lávání 2.1 Vzd lávací programy školy Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Zdravá škola pro každého.j. ZSG-383/2009 ŠVP ZV Zdravá škola pro každého.j.116/ a ro ník 5. ro ník

7 2.2 U ební plány U ební plán prvního stupn školy Vzd lávací oblasti Vzd lávací obory Vyu ovací p edm ty 1. stupe 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. asové dotace sou et D D Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví eský jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví eský jazyk Anglický jazyk N mecký jazyk Matematika Informatika Prvouka P írodov da ( Vlastiv da ) 1 D jepis Ob anská - výchova Fyzika Chemie P írodopis - Zem pis Hudební výchova 12 Výtvarná (5+7) výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví lov k a lov k Praktické sv t práce a sv t práce innosti Celková povinná asová dotace Disponibilní asová dotace (D D)

8 U ební plán druhého stupn školy Vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví lov k a sv t práce Volitelné p edm ty Vzd lávací obory eský jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví lov k a sv t práce Vyu ovací p edm ty eský jazyk Anglický jazyk N mecký jazyk Matematika 2.stupe 6.ro. 7.ro. 8.ro. 9.ro. asové dotace sou et D D Informatika Prvouka P írodov da Vlastiv da D jepis Ob anská 12(8+4) výchova Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví Praktické innosti Celková povinná asová dotace Disponibilní asová dotace (D D)

9 2.3 P ehled vyu ovaných volitelných p edm t k Volitelné p edm ty ro ník 7. ro ník: Literárn dramatická výchova 8 žák Užité výtvarné innosti 7 žák Sportovní aktivity 14 žák Druhý cizí jazyk n mecký jazyk 13 žák 8. ro ník: Užité výtvarné innosti 3 žák Literárn dramatická výchova 19 žák Sportovní aktivity 8 žák Konverzace v anglickém jazyce 9 žák 9. ro ník: Informatika 19 žák Sportovní aktivity 23 žák Konverzace v anglickém jazyce 8 žák Užité výtvarné innosti 12 žák Ve skupin volitelného p edm tu Užité výtvarné innosti pracovali žáci ze 7. až 9. ro níku. V jedné skupin Sportovních aktivit pracovali žáci ze 7. a 8. ro níku, druhou skupinu Sportovních aktivit navšt vovali pouze žáci 9. ro níku. Skupina žák z 9. ro níku si zvolila Informatiku. Výuka Literárn dramatické výchovy probíhala v jedné skupin tvo ené žáky 7. a 8. ro ník. Konverzaci v anglickém jazyce navšt vovali žáci 8. a 9. ro ník. 2.4 Zájmové vzd lávání ve školní družin Školní družina realizovala zájmové vzd lávání žák dle vlastního vzd lávacího programu. innosti t í odd lení školní družiny se zú astnili žáci prvního stupn školy s tím, že vzhledem ke kapacit školní družiny a velkému po tu zájemc byli do pravidelné odpolední innosti zapojeni p ednostn žáci ro níku. Krom hlavní pravidelné každodenní odpolední innosti školní družiny byla organizována i p íležitostná zájmová a tematická rekrea ní innost (návšt vy filmových p edstavení, besedy, besídky, sportovní akce, maškarní rej, projektové dny, návšt vy a akce ve školní i m stské knihovn apod.). Zájmová innost žák byla realizovaná i formou pravideln pracujících kroužk zam ených na oblast sportovní a výtvarnou. Této innosti, stejn jako p íležitostní zájmové a rekrea ní innosti a innosti jednoho odd lení p ed za átkem výuky, se zú ast ovali i žáci 4. a 5. ro níku školy, kte í nebyli k pravidelné innosti ŠD zapsáni. Zájmové útvary: Kutilové 1 skupina 15 žák Sportove ek 1 skupina 24 žák Šikulové 1 skupina 16 žák

10 2.5 Materiáln technické podmínky školy Základní škola byla otev ena v roce 1977 jako 27 t ídní škola. Má vybudovaný bezbariérový p ístup a celkov spl uje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnými legislativními normami. Vytáp ní je realizováno prost ednictvím školní pln automatické kotelny, která spole n s vnit ním centráln ízeným systémem tepelné regulace topných t les v každém vnit ním prostoru budovy umož uje hospodárné vytáp ní dle skute né pot eby. K zlepšení hygieny prost edí a zv tšení efektivity výuky ve všech kmenových t ídách i odborných u ebnách p ispívají keramické tabule. Ve dvou u ebnách jsou instalovány tabule interaktivní. U ebny výpo etní techniky, fyziky, výtvarné výchovy, p írodopisu, odd lení školní družiny a n které kmenové t ídy jsou vybaveny výškov nastavitelným žákovským nábytkem, který umož uje respektování ergonomických zásad práce žák. Škola provozuje vlastní kuchy, která zabezpe uje nejenom kvalitní stravování žák a pracovník školy, ale i ostatních zájemc v rámci své dopl kové innosti. V areálu šatnových sk ín k žák je k dispozici žák m i pracovník m školy bufet poskytující drobné ob erstvení a v prvním podlaží u ebního areálu pravideln dopl ovaný prodejní automat. Pracovníci školy mohou též využívat místnost vybavenou základním za ízením pro kondi ní cvi ení. Zvyšovat efektivitu vzd lávání umož uje možnost výuky v dob e vybavených odborných u ebnách školní t locvi na, u ebna výpo etní techniky pro první stupe, u ebna výpo etní techniky pro druhý stupe, dv multifunk ní u ebny, dále u ebny: jazyková, p írodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cvi ná kuchy ka, víceú elová u ebna prvního stupn, specializovaná u ebna praktického vyu ování pro žáky druhého stupn, u ebna p stitelských prací, školní žákovská dílna. K napln ní úkol výchovn vzd lávací innosti je využívána i klubovna školy. Školní informa ní a komunika ní technologie p ekra uje ukazatele doporu ené MŠMT R ve Standardu ICT služeb ve škole. Spole n s obsáhlým výukovým softwarem umož uje pedagog m využívat efektivní metody vyu ování nejen p i výuce a zájmové innosti informatiky, ale i p i výuce dalších vyu ovacích p edm t na obou stupních ZŠ a p i zájmové innosti žák. V odborné u ebn informatiky druhého stupn je 18 pracovních stanic žák, pracovní stanice u itele a server. V odborné u ebn výpo etní techniky pro využívání žáky prvního stupn vybavené 16 pracovními stanicemi žák a pracovní stanicí u itele pokra ovala i v tomto školním roce pr b žná obm na po íta ových stanic. Samoz ejmým vybavením t chto u eben, u eben multifunk ních, u ebny fyziky a sborovny jsou i datové projektory. Po íta e v odborné u ebn informatiky druhého stupn i po íta e v síti LAN pro pedagogické pracovníky, které jsou umíst né v kabinetech na každém podlaží školy, umož ují p ipojení k internetu a tím p ispívají k zlepšení podmínek pro komunikaci nap. využíváním webové aplikace programu Bakalá, které umož uje pedagogickým pracovník m zadávat a zákonným zástupc m žák kontrolovat klasifikaci svých d tí i touto formou. Spole n s dvanácti p enosnými po íta i lze ke zkvalitn ní výuky využít i možnost bezdrátového p ipojení k internetu v odborných u ebnách p írodopisu, fyziky, chemie, jazykové výchovy a výtvarné výchovy. P enosné po íta e jsou mimo jiné využívány i p i individuální práci žák a p i aktivitách žák se speciálními vzd lávacími pot ebami. K výuce žák jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy. Rozlehlý sportovní areál s b žeckou dráhou s um lým povrchem, dv ma h išti s um lým povrchem, h išt m na kopanou s povrchem travnatým, zmodernizovaný sektor

11 pro skok daleký i sektor pro vrh koulí poskytuje žák m nadstandardní možnosti k realizaci vzd lávacích i zájmových pohybových a sportovních aktivit. Také dopravní h išt s asfaltovým povrchem v areálu školy vytvá í nadstandardní podmínky pro aktivity v oblasti dopravní výchovy žák. Je využíváno p i povinné výuce žák i p i zájmové innosti p edevším školní družinou. Školní pozemek se zeleninovou i ovocnou ástí v areálu školy umož uje standardní výuku pracovních inností a dalších zájmových aktivit. Pozitivn p sobí rozsáhlé travní plochy v areálu školy sob sta n pravideln udržované. 2.6 Psychohygienické podmínky vzd lávání innosti školy vycházely i v tomto školním roce z princip a zásad zdravé komunikativní školy. Základní pravidla života školy byla stanovena ve Školním ádu, který vycházel z mezinárodní úmluvy o právech dít te a dalších platných legislativních p edpis. Stanovoval nejenom povinnosti, ale i práva žák a jejich zákonných zástupc. Žák m umož oval ovliv ovat život školy prost ednictvím schránky d v ry, osobn p i jednáních na úrovni vyu ujících, t ídních u itel, len vedení školy, nebo prost ednictvím svých zástupc ve školním žákovském parlamentu, který se scházel pravideln, minimáln jednou m sí n, s vedením školy. Žáci i pracovníci školy využívali k nákupu nápoj a drobného ob erstvení bufet v areálu šatnových sk íní žák. V u ebním areálu byl k dispozici prodejní pravideln dopl ovaný automat. Všichni žáci prvního stupn dostávali minimáln jednou týdne ovoce a ovocné výrobky v rámci akce Ovoce do škol. Zájemci mohli odebírat i zlevn ná školní mléka. Žáci p ihlášení k zájmovému vzd lávání m li v rámci pitného režimu možnost konzumace nápoje p ipraveného pracovnicemi školní jídelny v pr b hu celého pobytu ve školní družin. Rozvrh hodin výuky žák byl sestaven tak, aby v co možná nejv tší mí e napl oval nejenom požadavky stanovené legislativními p edpisy, ale i pedagogicko psychologické zásady a požadavky. P i výuce byl d raz kladen p edevším na propojení obsahu u iva s jeho praktickým použitím, na individuální p ístup k žák m a na odpovídající rozvoj kompetencí jednotlivých žák. Kladem byla snaha vyu ujících využívat netradi ní formy a metody výuky nap. p i jednodenním, týdenním i déletrvajícím projektovém vyu ování v jednotlivých t ídách i celé školy. 2.7 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami a žák nadaných Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami Škola má velmi dobré podmínky pro vzd lávání žák se zdravotním znevýhodn ním i zdravotním postižením. T mto žák m byla v souladu s doporu ením školských poradenských za ízení systematicky v nována velká pozornost. Ve školním roce 2012/2013 se ve škole vzd lávalo 15 žák se specifickými poruchami u ení a chování. Dalších 8 žák bylo vzd láváno dle individuálního vzd lávacího plánu z d vodu zdravotního postižení t lesného (2 lehká, 1 t žké), vady sluchu (1), autismu (3) a vady e i (1). Skladba, funk nost a míra pln ní t chto plán byla vedením školy kontrolována, t ídními u iteli pr b žn koordinována a ve spolupráci s rodi i vyhodnocována. Žáci s t lesným postižením, žák s vadou sluchu a žáci s autismem se vzd lávali

12 na základ žádosti vedení školy odsouhlasené Krajským ú adem Plze ského kraje nejen podle individuálního vzd lávacího plánu, ale také za pomoci asistenta pedagoga Pé e o žáky nadané Pé e o nadané žáky byla realizována konkrétní individuální prací p i vyu ovacích hodinách jednotlivých vyu ovacích p edm t, diferenciací, p ípravou a ú astí žák v sout žích a na dalších specializovaných innostech. 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství Ve školním roce 2012/2013 využívali žáci krátkodobou i dlouhodobou pomoc VP p i ešení adapta ních, osobnostních, sociáln - vztahových a podobných problém. Prob hly také individuální konzultace se zákonnými zástupci. Individuální práce s jednotlivci a skupinami: - s jednotlivci (konzultace s t ídními u iteli p ed nebo po vyšet ení žáka v pedagogickopsychologické poradn ), - integrovaní žáci na za átku roku realizovali t ídní u itelé tvorbu dvaceti IVP, v pr b hu roku TU ve spolupráci s VP doplnili IVP u dalších t í žák - na konci roku bylo 23 žák vzd láváno dle IVP a jedna integrace, v pr b hu roku byl vytvo en TU jeden dodatek k IVP, - práce se skupinou (dlouhodobá intervence) - byli vybráni t i žáci I. stupn, u kterých poradna konstatovala ADHD a byla jim nabídnuta pravidelná spolupráce, dva žáci s konstatovanou poruchou pozornosti pracovali podle doporu ených pracovních list, - krátkodobá intervence probíhala u sedmi žák, kdy se ešily vztahy žák-žák, žák-u itel, rodinné a sourozenecké vztahy. Spolupráce s rodi i: - probíhala p evážn v rámci práce na individuáln vzd lávacích plánech a jejich zm nách (5 rodi ), - v oblasti výchovných problém probíhala opakovan jednání se 2 rodi i, - v rámci p ijímacího ízení probíhala spolupráce s 15 rodi i. 2 P ehled pracovník školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Po et fyzický po et p epo tený po et Po et pracovník celkem 47 39,564 Po et u itel ZŠ 27 23,895 Po et vychovatelek ŠD 3 2,262 Po et asistentek pedagoga 5 3,501 Po et správních zam stnanc v etn dopl kové innosti 12 9, u itelka druhého stupn a 1 u itelka prvního stupn byla na rodi ovské dovolené.

13 3.2 Pedagogi tí pracovníci v aktivním pracovním pom ru podle v kové skladby U itelé Do 35 let let let nad 55 let d chod.v ku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let d chod.v ku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pr m rná délka pedagogické praxe Pedagogický pracovník Po et let pedagogické praxe U itelé 23,96 Vychovatelé 30,39 Asistenti pedagoga 11,4 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovník - u itelé, vychovatelky ŠD (fyzický po et/p epo tený po et) St ední pedagogická škola St ední škola Bakalá ské studium Vysoká škola - PF Základní škola 0/0,000 1/1 3/2,122 23/20,773 Školní družina 3/2, Výuka vedená odborn zp sobilým u itelem - pln aprobovaná výuka: Aprobovanost výuky 1. stupe % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin 23 8,98 Aprobovanost výuky 2. stupe % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin 89 41,40 Aprobovanost výuky - škola: % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin ,78 pln aprobovaná výuka p edm t na 1. stupni: pln aprobovaná výuka p edm t na 2. stupni: pln neaprobovaná výuka p edm t : J, M, PR, P, VL, VV, P,TV PP, NJ, CH, LDV, J, Z AJ, P, INF, HV, VV, VZ

14 3.5 Komentá k p ehledu pracovník školy Pedagogický sbor i kolektiv správních zam stnanc je stabilizovaný. Dlouhodobý popula ní pokles po tu žák a tím i snižující se pot ebný po et pedagogických pracovník spole n se stanoveným závazným ukazatelem limitem pracovník - výrazným zp sobem i v tomto školním roce ovlivnil složení pedagogického sboru školy. Neumož oval pr b žnou obnovu, i p estože v tomto školním roce nastoupil na první stupe muž a jedna asistentka pedagoga. Nebylo možné v plné mí e eliminovat ur itý nedostatek sboru, malé zastoupení muž pedagog. 4 P ijímací ízení a další za azení absolvent škol 4.1 Zápis žák do 1. ro níku pro školní rok Nenastoupí Dodate n Skute ný Po et za azení po et žák 1. Po et 1. t íd zapsaných p estup odklady p estup opakuje ro níku Zápis žák do prvního ro níku byl stejn jako v p edcházejících letech organizován ve stejném termínu na obou základních školách ve St íb e. Oproti p edcházejícímu školnímu roku se zvýšil po et žák v 1. ro níku naší školy o 16 žák. 4.2 Absolventi školy a jejich další uplatn ní po ukon ení povinné školní docházky Po et celkem Z toho p ijatých na Gymnázia SŠ s maturitou SŠ (VL) SOU Z toho po et žák, kte í dokon ili docházku do ZŠ v nižším než 9. ro níku 4 Po et žák, kte í nepokra ují v dalším vzd lávání 0 Na st ední školy z izované krajem, které jsou ukon eny maturitní zkouškou, z devátých ro ník bylo p ijato celkem 23 žák : gymnázia - 0 žák obchodní akademie - 1 žák zdravotní školy - 2 žáci pr myslové školy - 1 žák ostatní st ední školy - 19 žák st ední odborná u ilišt - 7 žák Do u ebních obor ukon ených záv re nou zkouškou: - 0 žák Do výu ních obor na st edních školách bylo p ijato 5 žák a do u ebních obor na st edních odborných u ilištích bylo p ijato 6 žák. Celkem bylo p ijato do u ebních obor 11 žák. V tšina žák byla p ijata v prvním kole p ijímacího ízení, pouze dva žáci se umístili až po odvolacím ízení. 4.3 Žáci, kte í odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia Po et žák osmileté sedmileté p ihlášených na víceletá gymnázia 12 0 p ijatých na víceletá gymnázia 10 0

15 5 Výsledky výchovy a vzd lávání žák 5.1 Celkový pr m rný prosp ch školy Celkový pr m rný prosp ch školy Pr m rný prosp ch 1. pololetí 1, pololetí 1,765 Stupe hodnocení prosp chu Prosp lo s vyznamenáním 228 žák Prosp lo s vyznamenáním 207žák Prosp lo 149 žák Prosp lo 171 žák Neprosp lo 11 žák Neprosp lo 12 žák 5.2 Komentá k problematice prosp chu Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo v prvním pololetí ke zlepšení prosp chu o 0,031, ve druhém pololetí ke zlepšení o 0,05. Sou asn došlo ke snížení po tu žák, kte í neprosp li. V prvním pololetí o 11 žák, v druhém pololetí k nár stu neprospívajících žák o 1 žáka. Na opravnou zkoušku bylo v souladu s legislativním p edpisem pozváno p t žák. Všichni pozvaní se ke zkoušce dostavili. Pouze jeden žák složil opravnou zkoušku úsp šn. 5.3 P ehled prosp chu školy dle prosp chového pr m ru ve vyu ovacích p edm tech P edm t 1.pololetí 2. pololetí Chování 1,013 1,036 eský jazyk a literatura 2,052 2,131 Anglický jazyk 2,031 2,043 N mecký jazyk 3,048 2,952 Vlastiv da 1,828 1,920 Ob anská výchova 1,926 2,058 D jepis 2,934 3,022 Zem pis 2,471 2,522 Výchova ke zdraví 1,728 2,029 Informatika 1,544 1,588 Matematika 1,969 2,187 Fyzika 2,750 3,094 Chemie 2,435 2,522 P írodopis 2,294 2,594 T lesná výchova 1,034 1,034 P írodov da 1,697 1,600 Prvouka 1,261 1,408 Výtvarná výchova 1,131 1,218 Hudební výchova 1,175 1,164 Praktické innosti 1,198 1,141 Informatika vol. 1,789 1,684 Sportovní aktivity 1,023 1,000 Užité výtvarné innosti 1,190 1,522 Literárn dramatická výchova 1,040 1,560

16 5.4 Souhrnná statistika t íd dle dosaženého prosp chového pr m ru Souhrnná statistika t íd - pr m rný prosp ch - 1. pololetí školního roku t ída po et žák celkový prosp ch V P 5 2. a 3. stupe z chov. pr m rný prosp ch absence na žáka oml. neom. t ídní u itel/ka 1.A ,043 08,52 - Mgr.. Koutová Jana 1.B ,043 21,75 - Mgr. Rejdová Ivana 1.C ,082 32,95 Mgr. Svobodová Ji ina 2.A ,185 41,51 - Mgr. Oberajtrová Šárka 2.B ,338 39,27 - Mgr.Van iková Marcela 3.A ,197 30,68 - Mgr. Charousková Zde ka 3.B ,268 42,42 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 4.A ,782 39,03 - Mgr. Boudová Miroslava 4.B ,410 25,27 - Mgr. Koblen Daniel 5.A ,430 49,72 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 5.B ,466 45,47 - Mgr. Petrová Jana 6.A ,976 47,59 - Mgr.Marková Marie 7.A (1+0) 1,953 47,30 0,15 Bc. Pitrová Jana 7.B (1+0) 2,13 43,10 0,85 Mgr.Lindová Tereza 8.A ,677 46,38 0,06 Mgr. N me ková Eva 8.B (2+0) 2,313 69,42 - Mgr. Štruncová Alena 9.A ,022 42,31 0,31 Mgr. Kordíková Marcela 9.B (1+0) 1,937 62,57 0,57 Kubincová Alexandra Legenda: V - prosp l s vyznamenáním, P prosp l, 5 neprosp l Souhrnná statistika t íd - pr m rný prosp ch - 2. pololetí školního roku t ída po et žák celkový prosp ch V P 5 2. a 3. stupe z chov. pr m rný prosp ch absence na žáka oml. neom. t ídní u itel/ka 1.A ,099 38,82 - Mgr. Koutová Jana 1.B ,057 42,65 - Mgr. Rejdová Ivana 1.C ,113 44,57 - Mgr. Svobodová Ji ina 2.A ,201 45,29 Mgr. Oberajtrová Šárka 2.B ,383 53,59 - Mgr. Van iková

17 Marcela 3.A ,356 39,20 - Mgr. Charousková Zde ka 3.B ,419 52,33 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 4.A (2+0) 1,762 50, Mgr. Boudová Miroslava 4.B ,484 38,03 - Mgr. Koblen Daniel 5.A ,446 60,64 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 5.B ,450 51,15 - Mgr. Petrová Jana 6.A (1+0) 2,180 54,51 - Mgr. Marková Marie 7.A (0+1) 2,070 64,05 0,10 Bc. Pitrová Jana 7.B (1+0) 2, ,32 Mgr. Lindová Terezie 8.A ,771 72,50 - Mgr. N me ková Eva 8.B (1+1) 2,402 77,80 - Mgr. Štruncová Alena 9.A (3+1) 2,029 73,93 1,13 Mgr. Kordíková Marcela 9.B ,126 81,35 0,14 Mgr. Kubincová Alexandra Legenda: V - prosp l s vyznamenáním, P prosp l, 5 neprosp l 5.5 Chování žák Výchovná opat ení V hodnoceném školním roce bylo ud leno 31 pochval, které byly projednány p i jednání pedagogických rad a žák m zapsány na vysv d ení. D vodem k ud lení t chto výchovných opat ení byla p evážn úsp šná reprezentace školy v r zných významn jších sout žích. ada dalších úsp ch žák byla ocen na pochvalami v žákovských knížkách a pochvalnými listy. V oblasti opat ení k posílení kázn bylo Napomenutí t ídního u itele ud leno 68 krát, v tšinou za zapomínání a nepln ní školních povinností. D tku t ídního u itele ud lili t ídní u itelé svým žák m v 47 p ípadech, v tšinou za nevhodné chování p i výuce. D tka editele školy byla uložena 17 žák m p evážn za neomluvenou absenci ve výuce a p íchod na výuku po požití návykové látky (nikotinu). Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k poklesu po tu ud lených Pochval editele školy o 2 a k poklesu ud lených Napomenutí t ídního u itele o 14. Naproti tomu D tek t ídního u itele bylo ud leno o 10 více a D tek editele školy o 1 mén. P í inu tohoto hodnocení chování žák lze vid t v d sledn provád né prevenci negativních jev, ve snaze o zvýšení odpov dnosti žák za svoji školní innost a v systematickém projednávání d vod ud lení každého opat ení k posílení kázn s rodi i žák ve školní výchovné komisi, které v ad p ípad p isp lo k v tší spolupráci mezi školou a rodinou žáka Klasifikace chování Snížený stupe z chování Po et žák 1. pololetí 2. pololetí 2. stupe stupe 0 3

18 Hodnocení chování žák 3. stupn m bylo podobn jako v p edcházejícím školním roce podloženo jejich opakující se neomluvenou absencí a nevhodným chováním k pracovník m školy. P evládajícím d vodem klasifikace chování žák druhým stupn m byla zejména neomluvená absence, nepln ní povinností žáka ve spojení s narušováním pr b hu vyu ování a v n kolika p ípadech i zjišt ný p íchod na výuku po konzumaci návykové látky (nikotinu). 5.6 Docházka žák Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Na žáka Celkem Na žáka Omluvené hodiny , ,372 Neomluvené hodiny 34 0, ,087 Ve srovnání s rokem 2011/2012 stoupl po et zameškaných a omluvených hodin v prvním pololetí v pr m ru na žáka o 0,653 hodin v druhém pololetí o hod. V p ípad neomluvené absence došlo v prvním i druhém pololetí k poklesu zameškaných hodin. V prvním pololetí o 0,21 hod. v pr m ru na žáka, v druhém pololetí o 0,76 hod. Celkov došlo ke snížení po tu hodin pr m rné neomluvené absence o 0,97 hod. Toto snížení bylo ovlivn no d slednou prací t ídních u itel a úzkou spoluprací s pracovnicemi sociálního odboru m sta. 6 Další vzd lávání pedagogických pracovník Další vzd lávání pedagogických pracovník bylo organizováno dle plánu vzd lávání pedagogických pracovník aktualizovaného dle podmínek školy a studijního zájmu pedagogických pracovník. Velká ást školení byla zam ena na problematiku ICT a používání moderních technologií p i výuce. Stejn jako v p edcházejícím školním roce však bylo výrazn ovlivn no finan ními možnostmi školy. Vycházelo z koncepce, kdy v jednotlivých metodických sekcích se vzd lávají pedagogové specificky v ur ité oblasti, ve které pracují jako garanti odbornosti a metodiky a kdy vzd lávání pedagog v oblasti pedagogiky, psychologie a dalších specifických témat je ešeno formou samostudia, ú astí pedagoga na jednotlivých vzd lávacích akcích nebo v p ípad výrazn jší aktuálnosti a pot eby vzd láváním celého pedagogického sboru. 6.1 Studium k získání kvalifika ních p edpoklad editelka školy, výchovná poradkyn i p evážná v tšina pedagogických pracovník pln spl ují požadované kvalifika ní p edpoklady. Kvalifika ní p edpoklady nespl ovali 4 pedagogi tí pracovníci, což v p epo tu na celý úvazek bylo 3,122 pedagoga. 2 pedagogi tí pracovníci z tohoto po tu si dopl ují kvalifikaci studiem na pedagogické fakult. 4 asistentky pedagoga p sobící na škole v sou asné dob spl ují kvalifika ní p edpoklady (absolvovaly požadované studium pro asistenty pedagoga, jedna má st edoškolské pedagogické vzd lání). 1 asistentka pedagoga má st edoškolské vzd lání s maturitou a požadovanou kvalifikaci si doplní ve školním roce 2013/14, kdy zahájí Studium pro asistenty pedagoga podle 22 odst. 1 písm. b) zákona. 563/2004 Sb.

19 6.2 Pr b žné vzd lávání pedagogických pracovník Oblast Po et ú astník Po et vzd lávací akce Vzd lávání pracovník pro 1. stupe 1 pracovnice 1 akce Cizí jazyky (anglický jazyk) 1 pracovnice 1 akce Speciální pedagogika 3 pracovnice 3 akce ízení 2 pracovníci 2 akce ICT 3 pracovníci 2 akce Matematika 1 pracovnice 1 akce ŠVP 1 pracovníci 1 akce Prevence ve škole 1 pracovníci 2 akce Bezpe ný internet 18 pracovník 1 akce Výb r vzd lávacích akcí a p ihlášky jednotlivých pracovník byly projednávány a doporu ovány v metodických sekcích školy. Po absolvování vzd lávací akce byl provád n p enos získaných nových poznatk ostatním pedagogickým pracovník m, a to nejenom len m sekce. Ze strany zam stnanc byl v tší zájem o vzd lávání, než je výše uvedeno. Ú ast byla výrazným zp sobem ovlivn na finan ní možností školy. Krom uvedených vzd lávacích akcí jednotlivc byly vedením školy zorganizovány i vzd lávací akce v budov školy pro všechny pedagogické pracovníky. 6.3 Samostudium Samostudium bylo organizováno dle 24 odst. 4 písmena b) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n n kterých zákon v dob prázdnin žák v rozsahu 12 dn. Nebylo centráln ízeno. Dle individuálních pot eb jednotlivých pedagog bylo zam eno p edevším na problematiku efektivity školních vzd lávacích program a pedagogickou a psychologickou oblast výchovn vzd lávací innosti školy. 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Úsp šn pokra ovala dlouholetá spolupráce žák a pracovník školy s žáky a pedagogy partnerských škol Hauptschule Vohenstrauss - spolupráce byla navázána v roce 1990 a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz neformální kontakty probíhají od roku Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková org. a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: byla 6. t ída v Olešnici. Vyráb li ozdoby z ov í vlny, v t locvi n hráli závodivé hry smíšených družstev a poté šli na váno ní trhy se uskute nil sportovní den ve St íb e, kterého se zú astnilo 21 žák ze školy v Olešnici. Porovnávali své síly v atletických disciplínách a ve fotbale.

20 p ijeli n me tí žáci k nám. Nejprve prob hlo uvítání ve t íd 6. A. Všichni spole n navštívili dv st íbrské památky muzeum a d kanský kostel. Poté ve smíšených skupinkách zjiš ovali odpov di na otázky týkající se m sta St íbra. Po ob d probíhaly ve škole zábavné sout že (jazykové, hlavolamy) op t ve smíšených skupinkách. Na záv r byly všechny úkoly vyhodnoceny Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková org. a Hauptschule Vohenstrauss: prob hlo 2. setkání a vzd lávání pracovní skupiny týkající se spolupráce eských a n meckých škol na ZŠ St íbro, Mánesova, kterého se za naši školu zú astnily zástupkyn editele školy a pí. u itelka Eva N me ková prob hla návšt va žák 8. t íd ve Vohenstraussu. Spole n navštívili strojírenský závod Kennametal, kde pro n byla p ipravena zajímavá prezentace a prohlídka závodu. Odpoledne si zahráli fotbal a volejbal. 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy Aktivity v oblasti environmentální výchovy prolínaly životem školy v dob vyu ování i v její mimoškolní innosti. Žáci a zam stnanci školy t ídili každodenní inností vyprodukovaný domovní odpad a stejn jako v p edcházejících ty ech letech se aktivn zapojili do celostátn vyhlášeného 4. ro níku programu Recyklohraní organizovaného spole nostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT s.r.o. a EKO-KOM a.s. Jedná se o program, jehož cílem je realizace zp tného odb ru baterií a elektroza ízení spojeného s osv tovou inností v oblasti nakládání s odpady ve školních za ízeních v eské republice. V rámci tohoto programu žáci a pracovníci školy odevzdali 146 kg baterií, 37 kg elektroza ízení a 23 mobilních telefon. sekce Celoro ní projekt Indiánský rok žák t íd -výstava chovatel drobného domácího zví ectva a okrasného ptactva žák t ídy -návšt va školního statku S0Š St íbro Dny zahrady 148 žák t ídy Listopad - 3. t ídy- duši kový Halloween tvo ivá dílna pro žáky a rodi e 26 žák 1 2. t ída 62 žák výroba totem práce rodi a d tí B ezen Zdravé zuby t ídy 134 žák Duben- Den Zem 3. t ídy- 36 žák Chytrá hlava t ída celoro ní projekt 40 žák Svátky jara 1. t ídy 59 žák erven Na indiánské stezce t ídy 98 žák - spolupráce s rodi i Ekologická stezka t ídy 62 žák sb rný dv r St íbro sekce 4-5.