Výro ní zpráva o innosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva o innosti školy"

Transkript

1 . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok j.: ZSG-397/2013

2 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou ásti školy 1.4 Po et evidovaných stížností 1.5 Napl ování zákona. 106/1999 Sb. 1.6 Rozhodnutí editele školy dle zákona. 564/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis 1.7 Individuální integrace žák 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížd jí 2 P ehled vzd lávání 2.1 Vzd lávací program školy 2.2 U ební plán 2.3 P ehled vyu ovaných volitelných p edm t 2.4 Zájmové vzd lávání ve školní družin 2.5 Materiáln technické podmínky školy 2.6 Psychohygienické podmínky vzd lávání 2.7 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami a žák nadaných Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami Pé e o žáky nadané 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství pedagogicko-psychologické poradenství 3 P ehled pracovník školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogi tí pracovníci podle v kové skladby U itelé Vychovatelky školní družiny 3.3 Pr m rná délka pedagogické praxe 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovník 3.5 Výuka vedená odborn zp sobilým u itelem - pln aprobovaná výuka 3.6 Komentá k p ehledu pracovník školy 4 P ijímací ízení a další za azení absolvent škol 4.1 Zápis žák do 1. ro níku pro školní rok Absolventi školy a jejich další uplatn ní po ukon ení povinné školní docházky 4.3 Žáci, kte í odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia 5 Výsledky výchovy a vzd lávání žák 5.1 Celkový pr m rný prosp ch školy 5.2 Komentá k problematice prosp chu 5.3 P ehled prosp chu školy dle prosp chového pr m ru ve vyu ovacích p edm tech 5.4 Souhrnná statistika t íd dle dosaženého prosp chového pr m ru Souhrnná statistika t íd dle pr m rného prosp chu - 1. pololetí školního roku Souhrnná statistika t íd dle pr m rného prosp chu - 2. pololetí školního roku 5.5 Chování žák Výchovná opat ení Klasifikace chování

3 5.6 Docházka žák 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník 6.1 Studium k získání kvalifika ních p edpoklad 6.2 Pr b žné vzd lávání pedagogických pracovník 6.3 Samostudium 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro Gagarinova a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro Gagarinova a Hauptschule Vohenstrauss: 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy 7.3 Aktivity školy v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jev 7.4 Aktivity organizované metodickými sekcemi pro žáky a jejich rodi e 7.5 P íprava a ú ast žák v sout žích: P íprava a ú ast žák ve školních kolech sportovních sout ží dle kalendá e školního sportovního klubu P íprava a ú ast žák v sout žích organizovaných školní družinou P íprava a ú ast žák ve školních kolech sout ží organizovaných metodickými sekcemi Ú ast žák školy v okresních a krajských sout žích 7.6 Další aktivity Aktivity k ukon ení povinné školní docházky žák Aktivity organizované školním sportovním klubem Formy spolupráce se zákonnými zástupci žák 9 Spolupráce školy s další komunitou 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI 11 Základní údaje o hospoda ení školy v roce 2012

4 Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok je zpracována na základ 10 zákona. 561/2004 Sb., zákon o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a dle 7 vyhlášky MŠMT R. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám r výro ních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve zn ní pozd jších p edpis. 1 Základní údaje 1.1 Organizace Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Typ školy: Identifika ní íslo: DI : Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace St íbro, Gagarinova ulice 1039, PS St íbro, okres Tachov Od samostatný právní subjekt - p ísp vková organizace úplná Poslední za azení do sít škol: rozhodnutí j.: / ze dne s ú inností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Telefonní spojení: sekretariát školy kancelá editele školy kancelá vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: editel školy: Zástupce editele: Vedoucí školní jídelny: Výchovná poradkyn : Mgr. Kv toslava Špilerová Mgr. Olga Kožená pí Miroslava Žemli ková Mgr. Miroslava Boudová Školská rada: Datum z ízení: P edseda: p. Radek Šedivý lenové: pí Zde ka Hlavá ková, Mgr. Olga Kožená, PhDr. Jitka Soukupová, Mgr. Jana Petrová, Bc. Karel Lukeš

5 1.2 Z izovatel Název: M sto St íbro Adresa: St íbro, Masarykovo nám stí 1, okres Tachov, PS Telefonní spojení: ové spojení: 1.3 ásti organizace Základní škola Školní družina Školní jídelna Kapacita žák Po et žák k Po et t íd, odd lení Po et evidovaných stížností Celkový po et evidovaných stížností 1 - z toho oprávn ných 0 - z toho neoprávn ných Napl ování zákona. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím po et podaných žádostí o informace 0 po et podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí editele školy (podle zákona.. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ) Rozhodnutí editele školy dle ú elu Po et Po et odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodate ný odklad povinné školní docházky 1 0 P ijetí do ZŠ 64 0 Rozhodnutí o p estupu žák 17 0 Rozhodnutí o vzd lávání podle IVP 23 0 Rozhodnutí o p estupu do vyššího ro níku Individuální integrace žák T lesn postižení žáci 2 Mentáln postižení žáci 0 Žáci s více vadami 1 Žáci se sluchovým postižením 1 Žáci s vývojovou poruchou u ení 9

6 Žáci s vývojovou poruchou chování 3 Žáci s vadou e i 1 Autismus 4 Celkem: Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížd li Spádový obvod školy je stanoven obecn závaznou vyhláškou M sta St íbra. 9/2005. Pro zákonné zástupce žák však není v p ípad volné kapacity školy závazný. Školu navšt vovalo 104 žák s trvalým bydlišt m mimo území m sta St íbra. Obec Po et žák Obec Po et žák Obec Po et žák Benešovice 1 Krsov 1 eb í 1 Blahousty 1 Kšice 13 Sulislav 0 Bor u Tachova 0 Láz 1 Svinná 2 Butov 2 Lhota 1 Svi omazy 5 Cebiv 2 Malovice 1 Svojšín 2 Domažlice 0 Milíkov 4 Sytno 3 Erpužice 14 Nová Ves 1 T chlovice 5 He manova Hu Horní Kozolupy Horní Kozolupy - O ín 1 Ostrov u St íbra 1 Trpísty 10 1 Ošelín 0 Únehle 13 3 Pernarec 4 Víchov 2 Chotíkov 1 Plze 1 Záchlumí 1 Kladruby 1 Prostibo 1 Zho 1 Kostelec 1 Svinná 2 2 P ehled vzd lávání 2.1 Vzd lávací programy školy Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Zdravá škola pro každého.j. ZSG-383/2009 ŠVP ZV Zdravá škola pro každého.j.116/ a ro ník 5. ro ník

7 2.2 U ební plány U ební plán prvního stupn školy Vzd lávací oblasti Vzd lávací obory Vyu ovací p edm ty 1. stupe 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. asové dotace sou et D D Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví eský jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví eský jazyk Anglický jazyk N mecký jazyk Matematika Informatika Prvouka P írodov da ( Vlastiv da ) 1 D jepis Ob anská - výchova Fyzika Chemie P írodopis - Zem pis Hudební výchova 12 Výtvarná (5+7) výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví lov k a lov k Praktické sv t práce a sv t práce innosti Celková povinná asová dotace Disponibilní asová dotace (D D)

8 U ební plán druhého stupn školy Vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví lov k a sv t práce Volitelné p edm ty Vzd lávací obory eský jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví lov k a sv t práce Vyu ovací p edm ty eský jazyk Anglický jazyk N mecký jazyk Matematika 2.stupe 6.ro. 7.ro. 8.ro. 9.ro. asové dotace sou et D D Informatika Prvouka P írodov da Vlastiv da D jepis Ob anská 12(8+4) výchova Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví Praktické innosti Celková povinná asová dotace Disponibilní asová dotace (D D)

9 2.3 P ehled vyu ovaných volitelných p edm t k Volitelné p edm ty ro ník 7. ro ník: Literárn dramatická výchova 8 žák Užité výtvarné innosti 7 žák Sportovní aktivity 14 žák Druhý cizí jazyk n mecký jazyk 13 žák 8. ro ník: Užité výtvarné innosti 3 žák Literárn dramatická výchova 19 žák Sportovní aktivity 8 žák Konverzace v anglickém jazyce 9 žák 9. ro ník: Informatika 19 žák Sportovní aktivity 23 žák Konverzace v anglickém jazyce 8 žák Užité výtvarné innosti 12 žák Ve skupin volitelného p edm tu Užité výtvarné innosti pracovali žáci ze 7. až 9. ro níku. V jedné skupin Sportovních aktivit pracovali žáci ze 7. a 8. ro níku, druhou skupinu Sportovních aktivit navšt vovali pouze žáci 9. ro níku. Skupina žák z 9. ro níku si zvolila Informatiku. Výuka Literárn dramatické výchovy probíhala v jedné skupin tvo ené žáky 7. a 8. ro ník. Konverzaci v anglickém jazyce navšt vovali žáci 8. a 9. ro ník. 2.4 Zájmové vzd lávání ve školní družin Školní družina realizovala zájmové vzd lávání žák dle vlastního vzd lávacího programu. innosti t í odd lení školní družiny se zú astnili žáci prvního stupn školy s tím, že vzhledem ke kapacit školní družiny a velkému po tu zájemc byli do pravidelné odpolední innosti zapojeni p ednostn žáci ro níku. Krom hlavní pravidelné každodenní odpolední innosti školní družiny byla organizována i p íležitostná zájmová a tematická rekrea ní innost (návšt vy filmových p edstavení, besedy, besídky, sportovní akce, maškarní rej, projektové dny, návšt vy a akce ve školní i m stské knihovn apod.). Zájmová innost žák byla realizovaná i formou pravideln pracujících kroužk zam ených na oblast sportovní a výtvarnou. Této innosti, stejn jako p íležitostní zájmové a rekrea ní innosti a innosti jednoho odd lení p ed za átkem výuky, se zú ast ovali i žáci 4. a 5. ro níku školy, kte í nebyli k pravidelné innosti ŠD zapsáni. Zájmové útvary: Kutilové 1 skupina 15 žák Sportove ek 1 skupina 24 žák Šikulové 1 skupina 16 žák

10 2.5 Materiáln technické podmínky školy Základní škola byla otev ena v roce 1977 jako 27 t ídní škola. Má vybudovaný bezbariérový p ístup a celkov spl uje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnými legislativními normami. Vytáp ní je realizováno prost ednictvím školní pln automatické kotelny, která spole n s vnit ním centráln ízeným systémem tepelné regulace topných t les v každém vnit ním prostoru budovy umož uje hospodárné vytáp ní dle skute né pot eby. K zlepšení hygieny prost edí a zv tšení efektivity výuky ve všech kmenových t ídách i odborných u ebnách p ispívají keramické tabule. Ve dvou u ebnách jsou instalovány tabule interaktivní. U ebny výpo etní techniky, fyziky, výtvarné výchovy, p írodopisu, odd lení školní družiny a n které kmenové t ídy jsou vybaveny výškov nastavitelným žákovským nábytkem, který umož uje respektování ergonomických zásad práce žák. Škola provozuje vlastní kuchy, která zabezpe uje nejenom kvalitní stravování žák a pracovník školy, ale i ostatních zájemc v rámci své dopl kové innosti. V areálu šatnových sk ín k žák je k dispozici žák m i pracovník m školy bufet poskytující drobné ob erstvení a v prvním podlaží u ebního areálu pravideln dopl ovaný prodejní automat. Pracovníci školy mohou též využívat místnost vybavenou základním za ízením pro kondi ní cvi ení. Zvyšovat efektivitu vzd lávání umož uje možnost výuky v dob e vybavených odborných u ebnách školní t locvi na, u ebna výpo etní techniky pro první stupe, u ebna výpo etní techniky pro druhý stupe, dv multifunk ní u ebny, dále u ebny: jazyková, p írodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cvi ná kuchy ka, víceú elová u ebna prvního stupn, specializovaná u ebna praktického vyu ování pro žáky druhého stupn, u ebna p stitelských prací, školní žákovská dílna. K napln ní úkol výchovn vzd lávací innosti je využívána i klubovna školy. Školní informa ní a komunika ní technologie p ekra uje ukazatele doporu ené MŠMT R ve Standardu ICT služeb ve škole. Spole n s obsáhlým výukovým softwarem umož uje pedagog m využívat efektivní metody vyu ování nejen p i výuce a zájmové innosti informatiky, ale i p i výuce dalších vyu ovacích p edm t na obou stupních ZŠ a p i zájmové innosti žák. V odborné u ebn informatiky druhého stupn je 18 pracovních stanic žák, pracovní stanice u itele a server. V odborné u ebn výpo etní techniky pro využívání žáky prvního stupn vybavené 16 pracovními stanicemi žák a pracovní stanicí u itele pokra ovala i v tomto školním roce pr b žná obm na po íta ových stanic. Samoz ejmým vybavením t chto u eben, u eben multifunk ních, u ebny fyziky a sborovny jsou i datové projektory. Po íta e v odborné u ebn informatiky druhého stupn i po íta e v síti LAN pro pedagogické pracovníky, které jsou umíst né v kabinetech na každém podlaží školy, umož ují p ipojení k internetu a tím p ispívají k zlepšení podmínek pro komunikaci nap. využíváním webové aplikace programu Bakalá, které umož uje pedagogickým pracovník m zadávat a zákonným zástupc m žák kontrolovat klasifikaci svých d tí i touto formou. Spole n s dvanácti p enosnými po íta i lze ke zkvalitn ní výuky využít i možnost bezdrátového p ipojení k internetu v odborných u ebnách p írodopisu, fyziky, chemie, jazykové výchovy a výtvarné výchovy. P enosné po íta e jsou mimo jiné využívány i p i individuální práci žák a p i aktivitách žák se speciálními vzd lávacími pot ebami. K výuce žák jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy. Rozlehlý sportovní areál s b žeckou dráhou s um lým povrchem, dv ma h išti s um lým povrchem, h išt m na kopanou s povrchem travnatým, zmodernizovaný sektor

11 pro skok daleký i sektor pro vrh koulí poskytuje žák m nadstandardní možnosti k realizaci vzd lávacích i zájmových pohybových a sportovních aktivit. Také dopravní h išt s asfaltovým povrchem v areálu školy vytvá í nadstandardní podmínky pro aktivity v oblasti dopravní výchovy žák. Je využíváno p i povinné výuce žák i p i zájmové innosti p edevším školní družinou. Školní pozemek se zeleninovou i ovocnou ástí v areálu školy umož uje standardní výuku pracovních inností a dalších zájmových aktivit. Pozitivn p sobí rozsáhlé travní plochy v areálu školy sob sta n pravideln udržované. 2.6 Psychohygienické podmínky vzd lávání innosti školy vycházely i v tomto školním roce z princip a zásad zdravé komunikativní školy. Základní pravidla života školy byla stanovena ve Školním ádu, který vycházel z mezinárodní úmluvy o právech dít te a dalších platných legislativních p edpis. Stanovoval nejenom povinnosti, ale i práva žák a jejich zákonných zástupc. Žák m umož oval ovliv ovat život školy prost ednictvím schránky d v ry, osobn p i jednáních na úrovni vyu ujících, t ídních u itel, len vedení školy, nebo prost ednictvím svých zástupc ve školním žákovském parlamentu, který se scházel pravideln, minimáln jednou m sí n, s vedením školy. Žáci i pracovníci školy využívali k nákupu nápoj a drobného ob erstvení bufet v areálu šatnových sk íní žák. V u ebním areálu byl k dispozici prodejní pravideln dopl ovaný automat. Všichni žáci prvního stupn dostávali minimáln jednou týdne ovoce a ovocné výrobky v rámci akce Ovoce do škol. Zájemci mohli odebírat i zlevn ná školní mléka. Žáci p ihlášení k zájmovému vzd lávání m li v rámci pitného režimu možnost konzumace nápoje p ipraveného pracovnicemi školní jídelny v pr b hu celého pobytu ve školní družin. Rozvrh hodin výuky žák byl sestaven tak, aby v co možná nejv tší mí e napl oval nejenom požadavky stanovené legislativními p edpisy, ale i pedagogicko psychologické zásady a požadavky. P i výuce byl d raz kladen p edevším na propojení obsahu u iva s jeho praktickým použitím, na individuální p ístup k žák m a na odpovídající rozvoj kompetencí jednotlivých žák. Kladem byla snaha vyu ujících využívat netradi ní formy a metody výuky nap. p i jednodenním, týdenním i déletrvajícím projektovém vyu ování v jednotlivých t ídách i celé školy. 2.7 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami a žák nadaných Žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami Škola má velmi dobré podmínky pro vzd lávání žák se zdravotním znevýhodn ním i zdravotním postižením. T mto žák m byla v souladu s doporu ením školských poradenských za ízení systematicky v nována velká pozornost. Ve školním roce 2012/2013 se ve škole vzd lávalo 15 žák se specifickými poruchami u ení a chování. Dalších 8 žák bylo vzd láváno dle individuálního vzd lávacího plánu z d vodu zdravotního postižení t lesného (2 lehká, 1 t žké), vady sluchu (1), autismu (3) a vady e i (1). Skladba, funk nost a míra pln ní t chto plán byla vedením školy kontrolována, t ídními u iteli pr b žn koordinována a ve spolupráci s rodi i vyhodnocována. Žáci s t lesným postižením, žák s vadou sluchu a žáci s autismem se vzd lávali

12 na základ žádosti vedení školy odsouhlasené Krajským ú adem Plze ského kraje nejen podle individuálního vzd lávacího plánu, ale také za pomoci asistenta pedagoga Pé e o žáky nadané Pé e o nadané žáky byla realizována konkrétní individuální prací p i vyu ovacích hodinách jednotlivých vyu ovacích p edm t, diferenciací, p ípravou a ú astí žák v sout žích a na dalších specializovaných innostech. 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství Ve školním roce 2012/2013 využívali žáci krátkodobou i dlouhodobou pomoc VP p i ešení adapta ních, osobnostních, sociáln - vztahových a podobných problém. Prob hly také individuální konzultace se zákonnými zástupci. Individuální práce s jednotlivci a skupinami: - s jednotlivci (konzultace s t ídními u iteli p ed nebo po vyšet ení žáka v pedagogickopsychologické poradn ), - integrovaní žáci na za átku roku realizovali t ídní u itelé tvorbu dvaceti IVP, v pr b hu roku TU ve spolupráci s VP doplnili IVP u dalších t í žák - na konci roku bylo 23 žák vzd láváno dle IVP a jedna integrace, v pr b hu roku byl vytvo en TU jeden dodatek k IVP, - práce se skupinou (dlouhodobá intervence) - byli vybráni t i žáci I. stupn, u kterých poradna konstatovala ADHD a byla jim nabídnuta pravidelná spolupráce, dva žáci s konstatovanou poruchou pozornosti pracovali podle doporu ených pracovních list, - krátkodobá intervence probíhala u sedmi žák, kdy se ešily vztahy žák-žák, žák-u itel, rodinné a sourozenecké vztahy. Spolupráce s rodi i: - probíhala p evážn v rámci práce na individuáln vzd lávacích plánech a jejich zm nách (5 rodi ), - v oblasti výchovných problém probíhala opakovan jednání se 2 rodi i, - v rámci p ijímacího ízení probíhala spolupráce s 15 rodi i. 2 P ehled pracovník školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Po et fyzický po et p epo tený po et Po et pracovník celkem 47 39,564 Po et u itel ZŠ 27 23,895 Po et vychovatelek ŠD 3 2,262 Po et asistentek pedagoga 5 3,501 Po et správních zam stnanc v etn dopl kové innosti 12 9, u itelka druhého stupn a 1 u itelka prvního stupn byla na rodi ovské dovolené.

13 3.2 Pedagogi tí pracovníci v aktivním pracovním pom ru podle v kové skladby U itelé Do 35 let let let nad 55 let d chod.v ku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let d chod.v ku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pr m rná délka pedagogické praxe Pedagogický pracovník Po et let pedagogické praxe U itelé 23,96 Vychovatelé 30,39 Asistenti pedagoga 11,4 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovník - u itelé, vychovatelky ŠD (fyzický po et/p epo tený po et) St ední pedagogická škola St ední škola Bakalá ské studium Vysoká škola - PF Základní škola 0/0,000 1/1 3/2,122 23/20,773 Školní družina 3/2, Výuka vedená odborn zp sobilým u itelem - pln aprobovaná výuka: Aprobovanost výuky 1. stupe % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin 23 8,98 Aprobovanost výuky 2. stupe % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin 89 41,40 Aprobovanost výuky - škola: % Po et vyu ovacích hodin celkem za týden z toho po et neaprobovan odu. hodin ,78 pln aprobovaná výuka p edm t na 1. stupni: pln aprobovaná výuka p edm t na 2. stupni: pln neaprobovaná výuka p edm t : J, M, PR, P, VL, VV, P,TV PP, NJ, CH, LDV, J, Z AJ, P, INF, HV, VV, VZ

14 3.5 Komentá k p ehledu pracovník školy Pedagogický sbor i kolektiv správních zam stnanc je stabilizovaný. Dlouhodobý popula ní pokles po tu žák a tím i snižující se pot ebný po et pedagogických pracovník spole n se stanoveným závazným ukazatelem limitem pracovník - výrazným zp sobem i v tomto školním roce ovlivnil složení pedagogického sboru školy. Neumož oval pr b žnou obnovu, i p estože v tomto školním roce nastoupil na první stupe muž a jedna asistentka pedagoga. Nebylo možné v plné mí e eliminovat ur itý nedostatek sboru, malé zastoupení muž pedagog. 4 P ijímací ízení a další za azení absolvent škol 4.1 Zápis žák do 1. ro níku pro školní rok Nenastoupí Dodate n Skute ný Po et za azení po et žák 1. Po et 1. t íd zapsaných p estup odklady p estup opakuje ro níku Zápis žák do prvního ro níku byl stejn jako v p edcházejících letech organizován ve stejném termínu na obou základních školách ve St íb e. Oproti p edcházejícímu školnímu roku se zvýšil po et žák v 1. ro níku naší školy o 16 žák. 4.2 Absolventi školy a jejich další uplatn ní po ukon ení povinné školní docházky Po et celkem Z toho p ijatých na Gymnázia SŠ s maturitou SŠ (VL) SOU Z toho po et žák, kte í dokon ili docházku do ZŠ v nižším než 9. ro níku 4 Po et žák, kte í nepokra ují v dalším vzd lávání 0 Na st ední školy z izované krajem, které jsou ukon eny maturitní zkouškou, z devátých ro ník bylo p ijato celkem 23 žák : gymnázia - 0 žák obchodní akademie - 1 žák zdravotní školy - 2 žáci pr myslové školy - 1 žák ostatní st ední školy - 19 žák st ední odborná u ilišt - 7 žák Do u ebních obor ukon ených záv re nou zkouškou: - 0 žák Do výu ních obor na st edních školách bylo p ijato 5 žák a do u ebních obor na st edních odborných u ilištích bylo p ijato 6 žák. Celkem bylo p ijato do u ebních obor 11 žák. V tšina žák byla p ijata v prvním kole p ijímacího ízení, pouze dva žáci se umístili až po odvolacím ízení. 4.3 Žáci, kte í odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia Po et žák osmileté sedmileté p ihlášených na víceletá gymnázia 12 0 p ijatých na víceletá gymnázia 10 0

15 5 Výsledky výchovy a vzd lávání žák 5.1 Celkový pr m rný prosp ch školy Celkový pr m rný prosp ch školy Pr m rný prosp ch 1. pololetí 1, pololetí 1,765 Stupe hodnocení prosp chu Prosp lo s vyznamenáním 228 žák Prosp lo s vyznamenáním 207žák Prosp lo 149 žák Prosp lo 171 žák Neprosp lo 11 žák Neprosp lo 12 žák 5.2 Komentá k problematice prosp chu Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo v prvním pololetí ke zlepšení prosp chu o 0,031, ve druhém pololetí ke zlepšení o 0,05. Sou asn došlo ke snížení po tu žák, kte í neprosp li. V prvním pololetí o 11 žák, v druhém pololetí k nár stu neprospívajících žák o 1 žáka. Na opravnou zkoušku bylo v souladu s legislativním p edpisem pozváno p t žák. Všichni pozvaní se ke zkoušce dostavili. Pouze jeden žák složil opravnou zkoušku úsp šn. 5.3 P ehled prosp chu školy dle prosp chového pr m ru ve vyu ovacích p edm tech P edm t 1.pololetí 2. pololetí Chování 1,013 1,036 eský jazyk a literatura 2,052 2,131 Anglický jazyk 2,031 2,043 N mecký jazyk 3,048 2,952 Vlastiv da 1,828 1,920 Ob anská výchova 1,926 2,058 D jepis 2,934 3,022 Zem pis 2,471 2,522 Výchova ke zdraví 1,728 2,029 Informatika 1,544 1,588 Matematika 1,969 2,187 Fyzika 2,750 3,094 Chemie 2,435 2,522 P írodopis 2,294 2,594 T lesná výchova 1,034 1,034 P írodov da 1,697 1,600 Prvouka 1,261 1,408 Výtvarná výchova 1,131 1,218 Hudební výchova 1,175 1,164 Praktické innosti 1,198 1,141 Informatika vol. 1,789 1,684 Sportovní aktivity 1,023 1,000 Užité výtvarné innosti 1,190 1,522 Literárn dramatická výchova 1,040 1,560

16 5.4 Souhrnná statistika t íd dle dosaženého prosp chového pr m ru Souhrnná statistika t íd - pr m rný prosp ch - 1. pololetí školního roku t ída po et žák celkový prosp ch V P 5 2. a 3. stupe z chov. pr m rný prosp ch absence na žáka oml. neom. t ídní u itel/ka 1.A ,043 08,52 - Mgr.. Koutová Jana 1.B ,043 21,75 - Mgr. Rejdová Ivana 1.C ,082 32,95 Mgr. Svobodová Ji ina 2.A ,185 41,51 - Mgr. Oberajtrová Šárka 2.B ,338 39,27 - Mgr.Van iková Marcela 3.A ,197 30,68 - Mgr. Charousková Zde ka 3.B ,268 42,42 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 4.A ,782 39,03 - Mgr. Boudová Miroslava 4.B ,410 25,27 - Mgr. Koblen Daniel 5.A ,430 49,72 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 5.B ,466 45,47 - Mgr. Petrová Jana 6.A ,976 47,59 - Mgr.Marková Marie 7.A (1+0) 1,953 47,30 0,15 Bc. Pitrová Jana 7.B (1+0) 2,13 43,10 0,85 Mgr.Lindová Tereza 8.A ,677 46,38 0,06 Mgr. N me ková Eva 8.B (2+0) 2,313 69,42 - Mgr. Štruncová Alena 9.A ,022 42,31 0,31 Mgr. Kordíková Marcela 9.B (1+0) 1,937 62,57 0,57 Kubincová Alexandra Legenda: V - prosp l s vyznamenáním, P prosp l, 5 neprosp l Souhrnná statistika t íd - pr m rný prosp ch - 2. pololetí školního roku t ída po et žák celkový prosp ch V P 5 2. a 3. stupe z chov. pr m rný prosp ch absence na žáka oml. neom. t ídní u itel/ka 1.A ,099 38,82 - Mgr. Koutová Jana 1.B ,057 42,65 - Mgr. Rejdová Ivana 1.C ,113 44,57 - Mgr. Svobodová Ji ina 2.A ,201 45,29 Mgr. Oberajtrová Šárka 2.B ,383 53,59 - Mgr. Van iková

17 Marcela 3.A ,356 39,20 - Mgr. Charousková Zde ka 3.B ,419 52,33 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 4.A (2+0) 1,762 50, Mgr. Boudová Miroslava 4.B ,484 38,03 - Mgr. Koblen Daniel 5.A ,446 60,64 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 5.B ,450 51,15 - Mgr. Petrová Jana 6.A (1+0) 2,180 54,51 - Mgr. Marková Marie 7.A (0+1) 2,070 64,05 0,10 Bc. Pitrová Jana 7.B (1+0) 2, ,32 Mgr. Lindová Terezie 8.A ,771 72,50 - Mgr. N me ková Eva 8.B (1+1) 2,402 77,80 - Mgr. Štruncová Alena 9.A (3+1) 2,029 73,93 1,13 Mgr. Kordíková Marcela 9.B ,126 81,35 0,14 Mgr. Kubincová Alexandra Legenda: V - prosp l s vyznamenáním, P prosp l, 5 neprosp l 5.5 Chování žák Výchovná opat ení V hodnoceném školním roce bylo ud leno 31 pochval, které byly projednány p i jednání pedagogických rad a žák m zapsány na vysv d ení. D vodem k ud lení t chto výchovných opat ení byla p evážn úsp šná reprezentace školy v r zných významn jších sout žích. ada dalších úsp ch žák byla ocen na pochvalami v žákovských knížkách a pochvalnými listy. V oblasti opat ení k posílení kázn bylo Napomenutí t ídního u itele ud leno 68 krát, v tšinou za zapomínání a nepln ní školních povinností. D tku t ídního u itele ud lili t ídní u itelé svým žák m v 47 p ípadech, v tšinou za nevhodné chování p i výuce. D tka editele školy byla uložena 17 žák m p evážn za neomluvenou absenci ve výuce a p íchod na výuku po požití návykové látky (nikotinu). Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k poklesu po tu ud lených Pochval editele školy o 2 a k poklesu ud lených Napomenutí t ídního u itele o 14. Naproti tomu D tek t ídního u itele bylo ud leno o 10 více a D tek editele školy o 1 mén. P í inu tohoto hodnocení chování žák lze vid t v d sledn provád né prevenci negativních jev, ve snaze o zvýšení odpov dnosti žák za svoji školní innost a v systematickém projednávání d vod ud lení každého opat ení k posílení kázn s rodi i žák ve školní výchovné komisi, které v ad p ípad p isp lo k v tší spolupráci mezi školou a rodinou žáka Klasifikace chování Snížený stupe z chování Po et žák 1. pololetí 2. pololetí 2. stupe stupe 0 3

18 Hodnocení chování žák 3. stupn m bylo podobn jako v p edcházejícím školním roce podloženo jejich opakující se neomluvenou absencí a nevhodným chováním k pracovník m školy. P evládajícím d vodem klasifikace chování žák druhým stupn m byla zejména neomluvená absence, nepln ní povinností žáka ve spojení s narušováním pr b hu vyu ování a v n kolika p ípadech i zjišt ný p íchod na výuku po konzumaci návykové látky (nikotinu). 5.6 Docházka žák Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Na žáka Celkem Na žáka Omluvené hodiny , ,372 Neomluvené hodiny 34 0, ,087 Ve srovnání s rokem 2011/2012 stoupl po et zameškaných a omluvených hodin v prvním pololetí v pr m ru na žáka o 0,653 hodin v druhém pololetí o hod. V p ípad neomluvené absence došlo v prvním i druhém pololetí k poklesu zameškaných hodin. V prvním pololetí o 0,21 hod. v pr m ru na žáka, v druhém pololetí o 0,76 hod. Celkov došlo ke snížení po tu hodin pr m rné neomluvené absence o 0,97 hod. Toto snížení bylo ovlivn no d slednou prací t ídních u itel a úzkou spoluprací s pracovnicemi sociálního odboru m sta. 6 Další vzd lávání pedagogických pracovník Další vzd lávání pedagogických pracovník bylo organizováno dle plánu vzd lávání pedagogických pracovník aktualizovaného dle podmínek školy a studijního zájmu pedagogických pracovník. Velká ást školení byla zam ena na problematiku ICT a používání moderních technologií p i výuce. Stejn jako v p edcházejícím školním roce však bylo výrazn ovlivn no finan ními možnostmi školy. Vycházelo z koncepce, kdy v jednotlivých metodických sekcích se vzd lávají pedagogové specificky v ur ité oblasti, ve které pracují jako garanti odbornosti a metodiky a kdy vzd lávání pedagog v oblasti pedagogiky, psychologie a dalších specifických témat je ešeno formou samostudia, ú astí pedagoga na jednotlivých vzd lávacích akcích nebo v p ípad výrazn jší aktuálnosti a pot eby vzd láváním celého pedagogického sboru. 6.1 Studium k získání kvalifika ních p edpoklad editelka školy, výchovná poradkyn i p evážná v tšina pedagogických pracovník pln spl ují požadované kvalifika ní p edpoklady. Kvalifika ní p edpoklady nespl ovali 4 pedagogi tí pracovníci, což v p epo tu na celý úvazek bylo 3,122 pedagoga. 2 pedagogi tí pracovníci z tohoto po tu si dopl ují kvalifikaci studiem na pedagogické fakult. 4 asistentky pedagoga p sobící na škole v sou asné dob spl ují kvalifika ní p edpoklady (absolvovaly požadované studium pro asistenty pedagoga, jedna má st edoškolské pedagogické vzd lání). 1 asistentka pedagoga má st edoškolské vzd lání s maturitou a požadovanou kvalifikaci si doplní ve školním roce 2013/14, kdy zahájí Studium pro asistenty pedagoga podle 22 odst. 1 písm. b) zákona. 563/2004 Sb.

19 6.2 Pr b žné vzd lávání pedagogických pracovník Oblast Po et ú astník Po et vzd lávací akce Vzd lávání pracovník pro 1. stupe 1 pracovnice 1 akce Cizí jazyky (anglický jazyk) 1 pracovnice 1 akce Speciální pedagogika 3 pracovnice 3 akce ízení 2 pracovníci 2 akce ICT 3 pracovníci 2 akce Matematika 1 pracovnice 1 akce ŠVP 1 pracovníci 1 akce Prevence ve škole 1 pracovníci 2 akce Bezpe ný internet 18 pracovník 1 akce Výb r vzd lávacích akcí a p ihlášky jednotlivých pracovník byly projednávány a doporu ovány v metodických sekcích školy. Po absolvování vzd lávací akce byl provád n p enos získaných nových poznatk ostatním pedagogickým pracovník m, a to nejenom len m sekce. Ze strany zam stnanc byl v tší zájem o vzd lávání, než je výše uvedeno. Ú ast byla výrazným zp sobem ovlivn na finan ní možností školy. Krom uvedených vzd lávacích akcí jednotlivc byly vedením školy zorganizovány i vzd lávací akce v budov školy pro všechny pedagogické pracovníky. 6.3 Samostudium Samostudium bylo organizováno dle 24 odst. 4 písmena b) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n n kterých zákon v dob prázdnin žák v rozsahu 12 dn. Nebylo centráln ízeno. Dle individuálních pot eb jednotlivých pedagog bylo zam eno p edevším na problematiku efektivity školních vzd lávacích program a pedagogickou a psychologickou oblast výchovn vzd lávací innosti školy. 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Úsp šn pokra ovala dlouholetá spolupráce žák a pracovník školy s žáky a pedagogy partnerských škol Hauptschule Vohenstrauss - spolupráce byla navázána v roce 1990 a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz neformální kontakty probíhají od roku Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková org. a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: byla 6. t ída v Olešnici. Vyráb li ozdoby z ov í vlny, v t locvi n hráli závodivé hry smíšených družstev a poté šli na váno ní trhy se uskute nil sportovní den ve St íb e, kterého se zú astnilo 21 žák ze školy v Olešnici. Porovnávali své síly v atletických disciplínách a ve fotbale.

20 p ijeli n me tí žáci k nám. Nejprve prob hlo uvítání ve t íd 6. A. Všichni spole n navštívili dv st íbrské památky muzeum a d kanský kostel. Poté ve smíšených skupinkách zjiš ovali odpov di na otázky týkající se m sta St íbra. Po ob d probíhaly ve škole zábavné sout že (jazykové, hlavolamy) op t ve smíšených skupinkách. Na záv r byly všechny úkoly vyhodnoceny Spole né aktivity žák a pedagog partnerských škol ZŠ St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková org. a Hauptschule Vohenstrauss: prob hlo 2. setkání a vzd lávání pracovní skupiny týkající se spolupráce eských a n meckých škol na ZŠ St íbro, Mánesova, kterého se za naši školu zú astnily zástupkyn editele školy a pí. u itelka Eva N me ková prob hla návšt va žák 8. t íd ve Vohenstraussu. Spole n navštívili strojírenský závod Kennametal, kde pro n byla p ipravena zajímavá prezentace a prohlídka závodu. Odpoledne si zahráli fotbal a volejbal. 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy Aktivity v oblasti environmentální výchovy prolínaly životem školy v dob vyu ování i v její mimoškolní innosti. Žáci a zam stnanci školy t ídili každodenní inností vyprodukovaný domovní odpad a stejn jako v p edcházejících ty ech letech se aktivn zapojili do celostátn vyhlášeného 4. ro níku programu Recyklohraní organizovaného spole nostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT s.r.o. a EKO-KOM a.s. Jedná se o program, jehož cílem je realizace zp tného odb ru baterií a elektroza ízení spojeného s osv tovou inností v oblasti nakládání s odpady ve školních za ízeních v eské republice. V rámci tohoto programu žáci a pracovníci školy odevzdali 146 kg baterií, 37 kg elektroza ízení a 23 mobilních telefon. sekce Celoro ní projekt Indiánský rok žák t íd -výstava chovatel drobného domácího zví ectva a okrasného ptactva žák t ídy -návšt va školního statku S0Š St íbro Dny zahrady 148 žák t ídy Listopad - 3. t ídy- duši kový Halloween tvo ivá dílna pro žáky a rodi e 26 žák 1 2. t ída 62 žák výroba totem práce rodi a d tí B ezen Zdravé zuby t ídy 134 žák Duben- Den Zem 3. t ídy- 36 žák Chytrá hlava t ída celoro ní projekt 40 žák Svátky jara 1. t ídy 59 žák erven Na indiánské stezce t ídy 98 žák - spolupráce s rodi i Ekologická stezka t ídy 62 žák sb rný dv r St íbro sekce 4-5.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 026 122/99-2168 Signatura: bb6cs103 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 1. základní škola Rakovník, Martinovského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1174/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava,

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 221/99-3412 Signatura: bb5ks101 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště Příbram INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Sedlčany,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. k 31.8.2011

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. k 31.8.2011 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 k 31.8.2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Organizace vzdělávání a výchovy III. Materiálně technické vybavení školy

Více

Správní obvod (název a sídlo) Městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Charakteristika mateřské školy

Správní obvod (název a sídlo) Městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Charakteristika mateřské školy Výroční zpráva za škoní rok 2014/2015 Mateřská škola - Točná, K Výboru 8 Se sídlem Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 Praha 4 - Modřany Správní obvod (název

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Velké Pavlovice, 20. ledna 2012 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Louny, Školní 2426 Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny Identifikátor: 600 082 989 Termín konání inspekce: 24. - 25. duben 2007 Čj.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-295/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Lípa 118, 763 11 E-mail právnické osoby mslipa@seznam.cz IČO 75 021 145

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Ústí je Obec Ústí,škola byla financována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více