Záznam ze zahraniční cesty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam ze zahraniční cesty"

Transkript

1 Záznam ze zahraniční cesty CO: ACE, pracovní skupina Environment & Sustainability Architecture (WG ESA) KDY: čtvrtek , KDE: sídlo ACE, Brusel, BE KDO: David Mareš ÚČASTNÍCI Kancelář ACE: Ian Pritchard generální sekretář ACE, Pierre Obajtek komunikace ACE, Eleni Goni Evropské projekty Koordinátor pracovních skupin sekce TA3 - Quality of Life: Nikolaj Galabov (BG) Přítomní členové pracovní skupiny: Judit Kampion (UK) předsedkyně, Perit Vincent Cassar (Malta), Thomas H. Karpati (GE), Bernadette Stauder-Buschlinger (GE), Antoaneta Tsanova (BG), Silvia Demeter-Lowe (RO), Sara Van Rompaey (BE), David Mareš (CZ) Zástupci členských organizací zhodnotili situaci ve svých zemích. Zdá se, že architekti ve východních státech nepovažují téma udržitelnosti za důležité (Silvia z Rumunska mluví o tom, že stavební firmy jsou v této oblasti podstatně progresivnější, než její kolegové) na rozdíl od západních zemí. Ve východních zemích je také problém se zužováním tématu na obalování domů polystyrenem a výměnu plastových oken; tímto vulgárním obdobím prý již v Německu prošli, i když Bernadette upozorňuje, že je to také otázka finančních možností investorů. Vzdělání architektů je nedostatečné, znalosti stavební fyziky nebo schopnost zapojení a koordinace profesí již v konceptu návrhu je často nedostatečná, i když se v různých zemích liší. Holistický integrovaný způsob myšlení chybí často i u samotných architektů. Je evidentní, že pokud má být návrh udržitelný, holistický, komplexní a integrovaný, je nutný příslušný způsob práce architekta. V oblasti legislativy: Nyní nejaktuálnější nová evropská směrnice o energetické účinnosti (EED, viz níže), kterou nyní začaly členské státy zapracovávat do národních legislativ s termínem do 06/2014. V diskuzi bylo zdůrazněno, že by architekti měli být v implementaci aktivní. Nutno spojit s adekvátním vzděláváním na školách architektury i v rámci CPV. Důležitá čerstvá aktivita Evropské komise: Strategie 'Stavebnictví 2020' (viz níže) a 'Udržitelné stavby' (viz níže). Evropští politici rozhodli téměř zdvojnásobit množství peněz pro energetické renovace budov. Rady pro šetrné budovy (GBC, Green Building Councils) v Evropě zahájily kampaň za snížení DPH při opatřeních snižujících spotřebu energie. V Belgii je DPH na REKONSTRUKCE jen 6%, na NOVOSTAVBY 21%! V Belgii vidí problém je v tom, že architekt často vypadává z řetězce investor se často obrací přímo na dodavatele, zejm. u stavebních úprav. Nikolaj uvedl, že evropští politici přijali téma udržitelnosti a běžně mluví o 'holistickém' a 'integrovaném'... nyní je třeba pokračovat a využít toho. Sara upozornila na aktivitu bývalého ředitele ACE Adriana Joyce, který je nyní generálním tajemníkem Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE). Více na konci tohoto textu. Část debaty se věnovala certifikačním nástrojům staveb. ACE se účastní projektu OpenHouse. Evropská komise provádí srovnání hlavních certifikačním nástrojů, které jsou na trhu. Cílem je vytvořit celoevropský certifikační nástroj.

2 Organizace pracovní skupiny ESA (WG ESA): Na schůzce byla zvolena novou vedoucí pracovní skupiny Judit Kampion (RIBA, UK), kterou následující den potvrdilo představenstvo ACE. Judit uvedla, že by bylo vhodné scházet se dvakrát ročně a v meziobdobí pořádat telekonference; zaznělo současně, že všechny členské organizace ACE však nebudou mít možnost platit tak často cestu. N. Galabov připomněl, že výstup z WG ESA musí být k dispozici na koordinační jednání ACE , aby mohlo být dále prezentováno na Valné hromadě ACE Na konci jednání prezentovala Eleni Goni pět evropských projektů, spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů, na kterých se ACE nyní podílí: OPEN HOUSE (http://oh.building-21.net) - vývoj evropského otevřeného certifikačního nástroje SHELTER - sociální bydlení + architekti + dodavatelé a energetické renovace TRAINREBUILD - návody pro majitele rezidenčních objektů a místní úřady LEEMA - izolační materiály s nízkou zabudovanou energií, které jsou současně levné INSPIRE - vývoj systémových řešení energetických renovací nevýrobních staveb Informace o současných projektech, va kterých je ACE partnerem jsou jak na webu ACE, tak na webu ČKA. SHRNUTÍ JEDNÁNÍ - nadcházející agenda pracovní skupiny: 1. vyjasnit si, jak jednotlivé členské organizace ACE chápou pojem udržitelnost 2. přesvědčit veřejnost, soustředit se na význam rekonstrukcí (99% stavební činnosti) a urbanismu, zdůrazňovat nutnost komplexního přístupu (obálka budovy, vnitřní prostředí a celková architektonická kvalita) NESMÍ PŘEVLÁDNOUT MECHANICKÝ PŘÍSTUP, VYTRATIT SE MOŽNOST KREATIVITY A HLEDÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ, 3. přesvědčit architekty, že je zde příležitost vrátit profesi její význam ve společnosti, 4. význam vzdělávání (odborného i dětí), 5. význam osvěty, např. upozorňovat na zdařilé příklady (Best Practise), zahrnout kritéria udržitelnosti do architektonických přehlídek, 6. zapojit se do implementace Strategie 'Stavebnictví 2020' EK, 7. na úrovni států se zapojit do implementace Směrnice o energetické účinnosti EED, 8. prosazovat Green Procurement kritéria udržitelnosti při zadávání (především veřejných) zakázek, 9. chybí sběr dat (měření) provozních parametrů budov námět pro výzkumé programy? 10. chce ACE prosazovat vznik jednotného evropského otevřeného certifikačího nástroje? 11. prosazovat (jednotných evropských) databází pro profesionály šedá energie / CO2 v materiálech apod.

3 Směrnice o energetické účinnosti (EED, Energy Efficiency Directive) Text směrnice, zveřejněné v úředním věstníku EU dne 14. listopadu 2012 v češtině Evropská komise - webový portál o energetické účinnosti, kde v dolní části stránky v sekci Related documents naleznete dva dokumenty vysvětlující důvody a cíle Směrnice široké veřejnosti. Směrnice o energetické účinnosti, kterou schválilo plénum EP, zavede závazná opatření na úspory energie, mezi která budou patřit renovace veřejných budov, plány na úsporu energií pro energetické společnosti a energetické audity pro všechny velké firmy. Omezení spotřeby energií v EU o 20% by mohlo ušetřit až 50 miliard EUR ročně. Renovace veřejných budov Směrnice stanoví, že členské státy budou muset každoročně renovovat 3% celkové podlahové plochy "vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání jejich ústředních vládních institucí" (tj.úřadů, jejichž pravomoci se dotýkají celého území členského státu). Tato povinnost se bude vztahovat na budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m², a následně od července 2015 nad 250 m². Členské státy však budou k dosažení odpovídajících energetických úspor moci použít alternativní opatření. Systémy úspor energie pro energetické společnosti Energetické společnosti, na které se směrnice vztahuje, budou muset do roku 2020 dosáhnout "kumulativního cíle v oblasti úspor energie u konečných zákazníků." Tento cíl by měl odpovídat od roku 2014 do roku 2020 alespoň ekvivalentu každoročních nových úspor ve výši 1,5% objemu ročního prodeje koncovým zákazníkům, který se vypočte na základě průměrného prodeje během tří let předcházejících vstupu směrnice v platnost. Z výpočtu lze vyjmout objem prodeje energie využívané při přepravě, je-li zachována ekvivalence. Tento cíl se na první pohled zdá nesmyslný a tuzemské energetické firmy se proti tomu již začaly ozývat. Princip fungování popisuje v tomto rozhovoru (http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/interview/elenamarkova-neprodavame-zelene-sny-ale-udrzitelny-byznys ) Elena Marková, manažerka dánské energetické společnosti EnergiMidt. Zejména z dánských zkušeností autoři směrnice vycházeli. Energetické audity Všechny velké podniky budou muset absolvovat energetický audit. Ten bude nutno provést kvalifikovanými a akreditovanými odborníky do tří let od vstupu směrnice v platnost a následně alespoň každé čtyři roky. Malých a středních podniků se tato povinnost týkat nebude. Finanční mechanismy Směrnice obsahuje opatření týkající se finančních mechanismů ke zvyšování energetické účinnosti - členské státy budou muset zřizování těchto mechanismů napomáhat nebo využívat stávající mechanismy. Další postup Směrnice vstoupila v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Členské státy mají 18 měsíců na její provedení do vnitrostátních předpisů. Směrnice byla přijata 632 hlasy pro, 25 poslanců bylo proti a 19 se zdrželo hlasování. (výše uvedený text je převzatý z webu Pozice ACE ke směrnici Směrnice je příležitost pro povzbuzení stavebnictví zejm. v oblasti renovací. ACE však upozorňuje, že záleží na způsobu, jak jednotlivé státy směrnici zapracují. ACE doporučuje svým členským organizacím (tj. komorám a asociacím architektů), aby apelovaly na své národní vlády k vytvoření nových strategií pro podporu stavebnictví a rekonstrukcí. ACE bude nadále zdůrazňovat, že energetickou účinnost je nutno chápat jako součást holistického přístupu, který se nevztahuje jen na jednu budovu, ale i na urbanistické měřítko a uživatele. Role ČKA Představenstvo by mělo rozhodnout, zda se chce účastnit implementace s cílem prosadit kvalitativní kritéria, KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K OTÁZCE ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, význam KVALITNÍHO PROJEKTU POD VEDENÍM ARCHITEKTA apod.

4 Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost stavebního sektoru zkráceně 'Stavebnictví 2020' text Strategie v češtině Na webu ČKA tisková zpráva Construction 2020 nová strategie EU Evropská komise vydala sdělení pro Evropský parlament a Radu s tímto názvem. Strategie ukazuje cestu k oživení evropské ekonomiky a současně snížení spotřeby energie v Evropě přes investice do udržitelného stavebnictví a infrastruktury. Evropská komise kvůli Strategii zřídila High-Level Group, jejíž členkou je předsedkyně ACE Selma Harrington. Význam stavebního sektoru pro ekonomiku a zaměstnanost... Strategie vychází / je postavena na významu stavebního sektoru pro evropskou ekonomiku. Tvoří 6,3% HDP, (po započítání výrobců stavebních materiálů, projektantů a dalších zúčastněných profesí je to téměř 10%). Je to průmyslové odvětví zaměstnávající v Evropě největší počet lidí jde o 7% všech zaměstnaných a 30,7% zaměstnaných v průmyslu, cca 14,6 mil. lidí a to v malých a středních podnicích. Pokud se vezme v úvahu multiplikační efekt (jedna osobu v tomto odvětví vytváří další dvě pracovní místa v jiných odvětvích), je celkový počet pracujících závislých na stavebnictví dokonce asi 43,8 mil. Ve Strategii se současně uvádí, že stavebnictví (vč. infrastruktury) od 01/2008 do 11/2011 v zemích E27 spadlo o 16% a snížil se i počet zaměstnaných....a pro snižování spotřeby energie Strategie přisuzuje stavebnictví důležitou roli při snižování spotřeby energie v Evropě a zmenšení negativního vlivu člověka na životní prostředí. Doslova uvádí, že investice do udržitelného stavebnictví a infrastruktury jsou pro budoucí prosperitu Evropy nezbytností, nepovažuje je za další utrácení veřejných peněz, ale za strategický krok na cestě k ekonomické prosperitě a pracovním místům. Je třeba si uvědomit význam, jaký evropská politika spatřuje ve snížení spotřeby energie, množství skleníkových plynů a celkovém zmenšení environmentálních vlivů lidské činnosti. V roce 2011 stál Evropu nákup energie téměř 4% HDP! V tomto kontextu je stavebnictví důležitá oblast, protože budovy a stavební sektor jako celek se na celoevropské spotřebě energie podílí 40 %. Strategie považuje za klíčové, aby si členské země uvědomily význam investic do udržitelného stavebnictví a infrastruktury, aby byly vytvořeny legislativní podmínky, finanční stimuly pro soukromý sektor a správně směrované veřejné investice. Pozice ACE ke Strategii 'Stavebnictví 2020' ACE považuje Strategii 'Stavebnictví 2020' za velkou příležitost pro oživení naší profese v Evropě. Chce vytvořit Platformu a Dokument, který by členské organizace (jednotlivé komory) používaly pro prosazování Strategie ve svých zemích i v Evropském parlamentu. Současně vyzývá členské organizace k účasti v High-Level Group (kterou Evropská komise kvůli Strategii založila), resp. jejích podskupinách, aby dohlédli na implementaci Strategie. Platforma by měla: - při implementaci Strategie prosazovat holistický přístup a důraz na kvalitu, - prosazovat renovace staveb pod vedením architekta s cílem komplexního energeticky úsporného řešení, - dosáhnout propojení Strategie 'Stavebnictví 2020' a Sustainable urban regeneration. Role ČKA Představenstvo by mělo rozhodnout, zda se chce připojit k Platformě ACE, pomáhat prosazovat Strategii 'Stavebnictví 2020' (na MMR, MPO apod.) a případně se účastnit práce High-Level Group resp. jejích sekcí. Součástí realizace Strategie budou i finanční stimuly pro investory staveb, kteří budou muset plnit určitá pravidla pro čerpání těchto peněz - Komora by měla dosáhnout toho, aby se KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K OTÁZCE ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI a význam KVALITNÍHO PROJEKTU POD VEDENÍM ARCHITEKTA mezi pravidly objevil.

5 Udržitelné stavby Evropská komise vydala sdělení pro Evropský parlament a Radu s tímto názvem. Politický kontext iniciativy Evropská strategie EU2020 stanovuje tři hlavní priority pro ekonomiku Evropy v tomto desetiletí: inteligentní, udržitelný a zahrnující růst. V rámci toho bylo vytvořeno sedm iniciativ, z nichž jedna je Resource Efficient Europe - efektivní hospodaření se zdroji v Evropě. Evroplská komise přijala 09/2011 postup naplnění této iniciativy (Roadmap to the Resource Efficient Europe), ve které uvádí tři hlavní oblasti: transformace ekonomiky, přírodní kapitál a klíčové sektory. Zdůrazňuje, že v průmyslově rozvinutých zemích tvoří potraviny, doprava a bydlení 70-80% celkového dopadu společnosti na životní prostředí. Závěr iniciativy je, že Energetická úspornost a využívání OZE by mělo být doplněno i efektivním hospodařením se zdroji. Tím dojde k dalšímu rozšíření šetrnosti a konkurenceschopnosti stavebního sektoru. Cíle iniciativy Hlavním cílem je zlepšit hospodaření stavebního sektoru se zdroji. Tento sektor je jedním z největších konzumentů zdrojů. Efektivnějším využíváním zdrojů by se zlepšila konkurenceschopnost stavebnictví a znížil by se jeho vliv na životní prostředí v souladu s cíly EU2020. Měl by se využívat holistický přístup a sledovat enviromentální vliv během celoživotního cyklu. Předpokládá se vznik nových politik (a legislativy) v oblasti úsporného hospodaření se zdroji. Možnosti vývoje iniciativy Iniciativa se bude rozvíjet v těchto oblastech: hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, hodnocení a způsob označování vlivu stavebních výrobků na živostní prostředí a tvorba databází, motivování poptávky po stavbách šetrných ke zdrojům (zelené zadávání VZ, finanční pobídky investorům vč. nízkoúročených půjček, systémy informovanosti podnikatel-podnikatel a podnikatel-klient), motivování dodávek pro stavby šetrné ke zdrojům (finanční i nefinanční pobídky stavebním firmám, aby začaly se šetrností vzhledem k využívání zdrojů ve stavbách a to v celém dodavatelském řetězci). Zhodnocení vlivu iniciativy V současné době je zpracovávána studie posuzující vlivy této iniciativy. Je jasné, že sjednocení přístupu a legislativy v rámci Evropy by bylo výhodné pro firmy podnikající ve více zemích současně. Je třeba, aby způsob hodnocení a označování staveb a stavebních výrobků byl jednoduchý. Na téma využívání zdrojů a vlivu na životní prostředí je již v současné době řada informací z několika studií (viz str. 5 originálního dokumentu). Tyto informace jsou však dílčí a nesystematizované. Mezery v údajích doplní samostatná roční studie, která již probíhá od podzimu Další průběh, projednávání Iniciativa je průběžně projednávána se zástupci veřejnosti, průmyslu, vědecké oblasti a politiků. Pozice ACE ke iniciativě Evropské komise Udržitelné stavby Tato iniciativa je pro ACE jednou z klíčových legislativ v oblasti udržitelnosti. Role ČKA Představenstvo by mělo rozhodnout, zda se chce účastnit ovlivňování této iniciativy, nejlépe prostřednictvím ACE.

6 NĚKOLIK DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ Finanční stimuly pro investory, které doporučuje Strategie Stavebnictví 2020 by se na první pohled mohly někomu zdát jako levicové vyhazování veřejných peněz. Doporučuji tedy Vaší pozornosti dvě ekonomické studie. Práce ekonoma a člena NERV Miroslava Zámečníka, zpracovaná v polovině minulého roku pro Šanci pro budovy, ukázala, že státní investice do energetických úspor v budovách mohou díky vysokému multiplikačnímu efektu výrazně přispět k oživení české ekonomiky v době hospodářské krize. Navíc mají takové investice společenský přínos v podobě nižších výdajů za energii a vyšší kvality bydlení i životního prostředí. Je velmi obtížné nalézt ekonomickou aktivitu se srovnatelně pozitivním dopadem na růst ekonomiky, příjmy státního rozpočtu i zaměstnanost, komentoval závěry analýzy Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte, který dříve působil ve funkci viceguvernéra České národní banky. Studie zde K podobným závěrům došel Kodaňský ekonomický institut ve své práci Multiple Benefits of Investing in Energy Efficient Renovations - Impact on Public Finances. Studie (http://www.renovate-europe.eu/multiple-benefits-study). Studie byla zpracovaná pro iniciativu Renovate Europe, ve které je jedním z klíčových osob bývalý ředitel ACE Adrian Joyce. Adrian Joyce je nyní generálním tajemníkem Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE, Doporučuji dva rozhovory s Adrianem Joycem, ve kterých vysvětluje význam snižování spotřeby energie v budovách a odpovídá i na typicky tuzemské skeptické otázky českého redaktora. Rozhovor s českým redaktorem Další rozhovor na stejné téma v angličtině Na webu EuroACE doporučuji Vaší pozornosti jejich cíle: Na závěr znovu odkaz na rozhovor s Elenou Markovou, manažerkou dánské energetické společnosti EnergiMidt, kde popisuje, jak energetické společnosti v Dánsku motivují klienty k úsporám spotřeby energie. Tento systém zavádí nyní Směrnice o energetické účinnosti pro celou Unii David Mareš

7 sídlo ACE

8 cestou do kanceláře ACE - energetická úspornost staveb jako marketingově úspěšná součást života... 'SOON A NEW LOW ENERGY BUILDING OFFICES TO LET'

9 ...a dokonce i architektonická kvalita reklama realitní společnosti: 'PRESTIGIOUS ARCHITECTURE & SUSTAINABILITY'

10 benzínová pumpa v centru Bruselu se stojanem pro dobití elektromobilů a na letišti byla tato reklama ABB ELECTRIC CARS: 15 MINUTES CHARGING, 200 KM DRIVING? CERTAINLY. Mimochodem, ABB realizovalo v Estonsku síť dobíjecích stanic po celé zemi, vzdálenosti mezi stanicemi není větší než cca 50 km. Tato maličká země je první na světě, kde je takto ucelený systém infrastruktury pro elektromobily realizován!

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY Členská schůze 2016 HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY 40 akcí s návštěvností 900 lidí, rozšířená témata Stabilní členská základna Úspěšný rozvoj aktivit v Brně a regionu Výrazný nárůst mediálních výstupů a PR aktivit

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh

Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh Prezentace: Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh Ing. Miroslav Linhart Ing.arch.& Ing. Filip Endal Deloitte. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu BEFFA

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Společná strategie šíření na národní úrovni Česká republika

Společná strategie šíření na národní úrovni Česká republika ProjeKt CEC5: Energetická účinnost a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, udržitelnost ve výstavbě veřejných budov 3sCE412P3 Společná strategie šíření na národní úrovni

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

Novela zákona o hospodaření energií jako transpozice směrnice 2010/31/EU

Novela zákona o hospodaření energií jako transpozice směrnice 2010/31/EU Novela zákona o hospodaření energií jako transpozice směrnice 2010/31/EU Cesta k vyšším energetickým standardům budov Petr Holub, 18. října 2012 Stavební fórum, Clarion Congress Hotel Prague Představení

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

FINANČNÍ PERSPEKTIVA

FINANČNÍ PERSPEKTIVA FINANČNÍ PERSPEKTIVA 2014-2020 - Kohezní politika strukturální fondy: EU cca 366 mld. EUR; alokace 21,6 mld. EUR pro Českou republiku v rámci vlastní kohezní politiky (oproti stále jsoucím téměř 27 mld.

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Cesta k vyšším energetickým standardům budov

Cesta k vyšším energetickým standardům budov Cesta k vyšším energetickým standardům budov Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a finanční nástroje na podporu úspor energie v budovách Petr Holub, 9. listopadu 2012 Výzvy blízké budoucnosti:

Více

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie aneb Velká modernizace českého stavebnictví Petr Holub, 1. února 2012 Ekologická platforma ČSSD Zvonečník Představení Šance pro budovy je společná nezisková

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot MPO JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ BIM V ČR Konference BIM ve stavebnictví Praha, 24. června 2015 Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot 1 Co je to BIM? Building Information Modeling

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. Základní informace Strategický dokument s celostátní působností schvalovaný vládou České republiky.

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Chytré zakázky v praxi

Chytré zakázky v praxi Chytré zakázky v praxi Využití (nejen) kritérií energetické účinnosti a zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy Petr Zahradník Konference Sdružení energetických manažerů měst a obcí 23.11.2016, Praha

Více

Udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 na Islandu

Udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 na Islandu Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu Konference, Prague, 11 Nov 2010 Implementace Udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 na Islandu Stefán Gíslason doktor

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

Veřejné zakázky Stavební fórum,

Veřejné zakázky Stavební fórum, Veřejné zakázky Stavební fórum, 10.6.2010 Efektivita veřejného investičního procesu versus efektivita veřejného zadávání Analýza předpokladů v České republice Základní otázky veřejného nakupování - veřejného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více