Záznam ze zahraniční cesty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam ze zahraniční cesty"

Transkript

1 Záznam ze zahraniční cesty CO: ACE, pracovní skupina Environment & Sustainability Architecture (WG ESA) KDY: čtvrtek , KDE: sídlo ACE, Brusel, BE KDO: David Mareš ÚČASTNÍCI Kancelář ACE: Ian Pritchard generální sekretář ACE, Pierre Obajtek komunikace ACE, Eleni Goni Evropské projekty Koordinátor pracovních skupin sekce TA3 - Quality of Life: Nikolaj Galabov (BG) Přítomní členové pracovní skupiny: Judit Kampion (UK) předsedkyně, Perit Vincent Cassar (Malta), Thomas H. Karpati (GE), Bernadette Stauder-Buschlinger (GE), Antoaneta Tsanova (BG), Silvia Demeter-Lowe (RO), Sara Van Rompaey (BE), David Mareš (CZ) Zástupci členských organizací zhodnotili situaci ve svých zemích. Zdá se, že architekti ve východních státech nepovažují téma udržitelnosti za důležité (Silvia z Rumunska mluví o tom, že stavební firmy jsou v této oblasti podstatně progresivnější, než její kolegové) na rozdíl od západních zemí. Ve východních zemích je také problém se zužováním tématu na obalování domů polystyrenem a výměnu plastových oken; tímto vulgárním obdobím prý již v Německu prošli, i když Bernadette upozorňuje, že je to také otázka finančních možností investorů. Vzdělání architektů je nedostatečné, znalosti stavební fyziky nebo schopnost zapojení a koordinace profesí již v konceptu návrhu je často nedostatečná, i když se v různých zemích liší. Holistický integrovaný způsob myšlení chybí často i u samotných architektů. Je evidentní, že pokud má být návrh udržitelný, holistický, komplexní a integrovaný, je nutný příslušný způsob práce architekta. V oblasti legislativy: Nyní nejaktuálnější nová evropská směrnice o energetické účinnosti (EED, viz níže), kterou nyní začaly členské státy zapracovávat do národních legislativ s termínem do 06/2014. V diskuzi bylo zdůrazněno, že by architekti měli být v implementaci aktivní. Nutno spojit s adekvátním vzděláváním na školách architektury i v rámci CPV. Důležitá čerstvá aktivita Evropské komise: Strategie 'Stavebnictví 2020' (viz níže) a 'Udržitelné stavby' (viz níže). Evropští politici rozhodli téměř zdvojnásobit množství peněz pro energetické renovace budov. Rady pro šetrné budovy (GBC, Green Building Councils) v Evropě zahájily kampaň za snížení DPH při opatřeních snižujících spotřebu energie. V Belgii je DPH na REKONSTRUKCE jen 6%, na NOVOSTAVBY 21%! V Belgii vidí problém je v tom, že architekt často vypadává z řetězce investor se často obrací přímo na dodavatele, zejm. u stavebních úprav. Nikolaj uvedl, že evropští politici přijali téma udržitelnosti a běžně mluví o 'holistickém' a 'integrovaném'... nyní je třeba pokračovat a využít toho. Sara upozornila na aktivitu bývalého ředitele ACE Adriana Joyce, který je nyní generálním tajemníkem Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE). Více na konci tohoto textu. Část debaty se věnovala certifikačním nástrojům staveb. ACE se účastní projektu OpenHouse. Evropská komise provádí srovnání hlavních certifikačním nástrojů, které jsou na trhu. Cílem je vytvořit celoevropský certifikační nástroj.

2 Organizace pracovní skupiny ESA (WG ESA): Na schůzce byla zvolena novou vedoucí pracovní skupiny Judit Kampion (RIBA, UK), kterou následující den potvrdilo představenstvo ACE. Judit uvedla, že by bylo vhodné scházet se dvakrát ročně a v meziobdobí pořádat telekonference; zaznělo současně, že všechny členské organizace ACE však nebudou mít možnost platit tak často cestu. N. Galabov připomněl, že výstup z WG ESA musí být k dispozici na koordinační jednání ACE , aby mohlo být dále prezentováno na Valné hromadě ACE Na konci jednání prezentovala Eleni Goni pět evropských projektů, spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů, na kterých se ACE nyní podílí: OPEN HOUSE (http://oh.building-21.net) - vývoj evropského otevřeného certifikačního nástroje SHELTER - sociální bydlení + architekti + dodavatelé a energetické renovace TRAINREBUILD - návody pro majitele rezidenčních objektů a místní úřady LEEMA - izolační materiály s nízkou zabudovanou energií, které jsou současně levné INSPIRE - vývoj systémových řešení energetických renovací nevýrobních staveb Informace o současných projektech, va kterých je ACE partnerem jsou jak na webu ACE, tak na webu ČKA. SHRNUTÍ JEDNÁNÍ - nadcházející agenda pracovní skupiny: 1. vyjasnit si, jak jednotlivé členské organizace ACE chápou pojem udržitelnost 2. přesvědčit veřejnost, soustředit se na význam rekonstrukcí (99% stavební činnosti) a urbanismu, zdůrazňovat nutnost komplexního přístupu (obálka budovy, vnitřní prostředí a celková architektonická kvalita) NESMÍ PŘEVLÁDNOUT MECHANICKÝ PŘÍSTUP, VYTRATIT SE MOŽNOST KREATIVITY A HLEDÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ, 3. přesvědčit architekty, že je zde příležitost vrátit profesi její význam ve společnosti, 4. význam vzdělávání (odborného i dětí), 5. význam osvěty, např. upozorňovat na zdařilé příklady (Best Practise), zahrnout kritéria udržitelnosti do architektonických přehlídek, 6. zapojit se do implementace Strategie 'Stavebnictví 2020' EK, 7. na úrovni států se zapojit do implementace Směrnice o energetické účinnosti EED, 8. prosazovat Green Procurement kritéria udržitelnosti při zadávání (především veřejných) zakázek, 9. chybí sběr dat (měření) provozních parametrů budov námět pro výzkumé programy? 10. chce ACE prosazovat vznik jednotného evropského otevřeného certifikačího nástroje? 11. prosazovat (jednotných evropských) databází pro profesionály šedá energie / CO2 v materiálech apod.

3 Směrnice o energetické účinnosti (EED, Energy Efficiency Directive) Text směrnice, zveřejněné v úředním věstníku EU dne 14. listopadu 2012 v češtině Evropská komise - webový portál o energetické účinnosti, kde v dolní části stránky v sekci Related documents naleznete dva dokumenty vysvětlující důvody a cíle Směrnice široké veřejnosti. Směrnice o energetické účinnosti, kterou schválilo plénum EP, zavede závazná opatření na úspory energie, mezi která budou patřit renovace veřejných budov, plány na úsporu energií pro energetické společnosti a energetické audity pro všechny velké firmy. Omezení spotřeby energií v EU o 20% by mohlo ušetřit až 50 miliard EUR ročně. Renovace veřejných budov Směrnice stanoví, že členské státy budou muset každoročně renovovat 3% celkové podlahové plochy "vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání jejich ústředních vládních institucí" (tj.úřadů, jejichž pravomoci se dotýkají celého území členského státu). Tato povinnost se bude vztahovat na budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m², a následně od července 2015 nad 250 m². Členské státy však budou k dosažení odpovídajících energetických úspor moci použít alternativní opatření. Systémy úspor energie pro energetické společnosti Energetické společnosti, na které se směrnice vztahuje, budou muset do roku 2020 dosáhnout "kumulativního cíle v oblasti úspor energie u konečných zákazníků." Tento cíl by měl odpovídat od roku 2014 do roku 2020 alespoň ekvivalentu každoročních nových úspor ve výši 1,5% objemu ročního prodeje koncovým zákazníkům, který se vypočte na základě průměrného prodeje během tří let předcházejících vstupu směrnice v platnost. Z výpočtu lze vyjmout objem prodeje energie využívané při přepravě, je-li zachována ekvivalence. Tento cíl se na první pohled zdá nesmyslný a tuzemské energetické firmy se proti tomu již začaly ozývat. Princip fungování popisuje v tomto rozhovoru (http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/interview/elenamarkova-neprodavame-zelene-sny-ale-udrzitelny-byznys ) Elena Marková, manažerka dánské energetické společnosti EnergiMidt. Zejména z dánských zkušeností autoři směrnice vycházeli. Energetické audity Všechny velké podniky budou muset absolvovat energetický audit. Ten bude nutno provést kvalifikovanými a akreditovanými odborníky do tří let od vstupu směrnice v platnost a následně alespoň každé čtyři roky. Malých a středních podniků se tato povinnost týkat nebude. Finanční mechanismy Směrnice obsahuje opatření týkající se finančních mechanismů ke zvyšování energetické účinnosti - členské státy budou muset zřizování těchto mechanismů napomáhat nebo využívat stávající mechanismy. Další postup Směrnice vstoupila v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Členské státy mají 18 měsíců na její provedení do vnitrostátních předpisů. Směrnice byla přijata 632 hlasy pro, 25 poslanců bylo proti a 19 se zdrželo hlasování. (výše uvedený text je převzatý z webu Pozice ACE ke směrnici Směrnice je příležitost pro povzbuzení stavebnictví zejm. v oblasti renovací. ACE však upozorňuje, že záleží na způsobu, jak jednotlivé státy směrnici zapracují. ACE doporučuje svým členským organizacím (tj. komorám a asociacím architektů), aby apelovaly na své národní vlády k vytvoření nových strategií pro podporu stavebnictví a rekonstrukcí. ACE bude nadále zdůrazňovat, že energetickou účinnost je nutno chápat jako součást holistického přístupu, který se nevztahuje jen na jednu budovu, ale i na urbanistické měřítko a uživatele. Role ČKA Představenstvo by mělo rozhodnout, zda se chce účastnit implementace s cílem prosadit kvalitativní kritéria, KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K OTÁZCE ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, význam KVALITNÍHO PROJEKTU POD VEDENÍM ARCHITEKTA apod.

4 Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost stavebního sektoru zkráceně 'Stavebnictví 2020' text Strategie v češtině Na webu ČKA tisková zpráva Construction 2020 nová strategie EU Evropská komise vydala sdělení pro Evropský parlament a Radu s tímto názvem. Strategie ukazuje cestu k oživení evropské ekonomiky a současně snížení spotřeby energie v Evropě přes investice do udržitelného stavebnictví a infrastruktury. Evropská komise kvůli Strategii zřídila High-Level Group, jejíž členkou je předsedkyně ACE Selma Harrington. Význam stavebního sektoru pro ekonomiku a zaměstnanost... Strategie vychází / je postavena na významu stavebního sektoru pro evropskou ekonomiku. Tvoří 6,3% HDP, (po započítání výrobců stavebních materiálů, projektantů a dalších zúčastněných profesí je to téměř 10%). Je to průmyslové odvětví zaměstnávající v Evropě největší počet lidí jde o 7% všech zaměstnaných a 30,7% zaměstnaných v průmyslu, cca 14,6 mil. lidí a to v malých a středních podnicích. Pokud se vezme v úvahu multiplikační efekt (jedna osobu v tomto odvětví vytváří další dvě pracovní místa v jiných odvětvích), je celkový počet pracujících závislých na stavebnictví dokonce asi 43,8 mil. Ve Strategii se současně uvádí, že stavebnictví (vč. infrastruktury) od 01/2008 do 11/2011 v zemích E27 spadlo o 16% a snížil se i počet zaměstnaných....a pro snižování spotřeby energie Strategie přisuzuje stavebnictví důležitou roli při snižování spotřeby energie v Evropě a zmenšení negativního vlivu člověka na životní prostředí. Doslova uvádí, že investice do udržitelného stavebnictví a infrastruktury jsou pro budoucí prosperitu Evropy nezbytností, nepovažuje je za další utrácení veřejných peněz, ale za strategický krok na cestě k ekonomické prosperitě a pracovním místům. Je třeba si uvědomit význam, jaký evropská politika spatřuje ve snížení spotřeby energie, množství skleníkových plynů a celkovém zmenšení environmentálních vlivů lidské činnosti. V roce 2011 stál Evropu nákup energie téměř 4% HDP! V tomto kontextu je stavebnictví důležitá oblast, protože budovy a stavební sektor jako celek se na celoevropské spotřebě energie podílí 40 %. Strategie považuje za klíčové, aby si členské země uvědomily význam investic do udržitelného stavebnictví a infrastruktury, aby byly vytvořeny legislativní podmínky, finanční stimuly pro soukromý sektor a správně směrované veřejné investice. Pozice ACE ke Strategii 'Stavebnictví 2020' ACE považuje Strategii 'Stavebnictví 2020' za velkou příležitost pro oživení naší profese v Evropě. Chce vytvořit Platformu a Dokument, který by členské organizace (jednotlivé komory) používaly pro prosazování Strategie ve svých zemích i v Evropském parlamentu. Současně vyzývá členské organizace k účasti v High-Level Group (kterou Evropská komise kvůli Strategii založila), resp. jejích podskupinách, aby dohlédli na implementaci Strategie. Platforma by měla: - při implementaci Strategie prosazovat holistický přístup a důraz na kvalitu, - prosazovat renovace staveb pod vedením architekta s cílem komplexního energeticky úsporného řešení, - dosáhnout propojení Strategie 'Stavebnictví 2020' a Sustainable urban regeneration. Role ČKA Představenstvo by mělo rozhodnout, zda se chce připojit k Platformě ACE, pomáhat prosazovat Strategii 'Stavebnictví 2020' (na MMR, MPO apod.) a případně se účastnit práce High-Level Group resp. jejích sekcí. Součástí realizace Strategie budou i finanční stimuly pro investory staveb, kteří budou muset plnit určitá pravidla pro čerpání těchto peněz - Komora by měla dosáhnout toho, aby se KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K OTÁZCE ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI a význam KVALITNÍHO PROJEKTU POD VEDENÍM ARCHITEKTA mezi pravidly objevil.

5 Udržitelné stavby Evropská komise vydala sdělení pro Evropský parlament a Radu s tímto názvem. Politický kontext iniciativy Evropská strategie EU2020 stanovuje tři hlavní priority pro ekonomiku Evropy v tomto desetiletí: inteligentní, udržitelný a zahrnující růst. V rámci toho bylo vytvořeno sedm iniciativ, z nichž jedna je Resource Efficient Europe - efektivní hospodaření se zdroji v Evropě. Evroplská komise přijala 09/2011 postup naplnění této iniciativy (Roadmap to the Resource Efficient Europe), ve které uvádí tři hlavní oblasti: transformace ekonomiky, přírodní kapitál a klíčové sektory. Zdůrazňuje, že v průmyslově rozvinutých zemích tvoří potraviny, doprava a bydlení 70-80% celkového dopadu společnosti na životní prostředí. Závěr iniciativy je, že Energetická úspornost a využívání OZE by mělo být doplněno i efektivním hospodařením se zdroji. Tím dojde k dalšímu rozšíření šetrnosti a konkurenceschopnosti stavebního sektoru. Cíle iniciativy Hlavním cílem je zlepšit hospodaření stavebního sektoru se zdroji. Tento sektor je jedním z největších konzumentů zdrojů. Efektivnějším využíváním zdrojů by se zlepšila konkurenceschopnost stavebnictví a znížil by se jeho vliv na životní prostředí v souladu s cíly EU2020. Měl by se využívat holistický přístup a sledovat enviromentální vliv během celoživotního cyklu. Předpokládá se vznik nových politik (a legislativy) v oblasti úsporného hospodaření se zdroji. Možnosti vývoje iniciativy Iniciativa se bude rozvíjet v těchto oblastech: hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, hodnocení a způsob označování vlivu stavebních výrobků na živostní prostředí a tvorba databází, motivování poptávky po stavbách šetrných ke zdrojům (zelené zadávání VZ, finanční pobídky investorům vč. nízkoúročených půjček, systémy informovanosti podnikatel-podnikatel a podnikatel-klient), motivování dodávek pro stavby šetrné ke zdrojům (finanční i nefinanční pobídky stavebním firmám, aby začaly se šetrností vzhledem k využívání zdrojů ve stavbách a to v celém dodavatelském řetězci). Zhodnocení vlivu iniciativy V současné době je zpracovávána studie posuzující vlivy této iniciativy. Je jasné, že sjednocení přístupu a legislativy v rámci Evropy by bylo výhodné pro firmy podnikající ve více zemích současně. Je třeba, aby způsob hodnocení a označování staveb a stavebních výrobků byl jednoduchý. Na téma využívání zdrojů a vlivu na životní prostředí je již v současné době řada informací z několika studií (viz str. 5 originálního dokumentu). Tyto informace jsou však dílčí a nesystematizované. Mezery v údajích doplní samostatná roční studie, která již probíhá od podzimu Další průběh, projednávání Iniciativa je průběžně projednávána se zástupci veřejnosti, průmyslu, vědecké oblasti a politiků. Pozice ACE ke iniciativě Evropské komise Udržitelné stavby Tato iniciativa je pro ACE jednou z klíčových legislativ v oblasti udržitelnosti. Role ČKA Představenstvo by mělo rozhodnout, zda se chce účastnit ovlivňování této iniciativy, nejlépe prostřednictvím ACE.

6 NĚKOLIK DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ Finanční stimuly pro investory, které doporučuje Strategie Stavebnictví 2020 by se na první pohled mohly někomu zdát jako levicové vyhazování veřejných peněz. Doporučuji tedy Vaší pozornosti dvě ekonomické studie. Práce ekonoma a člena NERV Miroslava Zámečníka, zpracovaná v polovině minulého roku pro Šanci pro budovy, ukázala, že státní investice do energetických úspor v budovách mohou díky vysokému multiplikačnímu efektu výrazně přispět k oživení české ekonomiky v době hospodářské krize. Navíc mají takové investice společenský přínos v podobě nižších výdajů za energii a vyšší kvality bydlení i životního prostředí. Je velmi obtížné nalézt ekonomickou aktivitu se srovnatelně pozitivním dopadem na růst ekonomiky, příjmy státního rozpočtu i zaměstnanost, komentoval závěry analýzy Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte, který dříve působil ve funkci viceguvernéra České národní banky. Studie zde K podobným závěrům došel Kodaňský ekonomický institut ve své práci Multiple Benefits of Investing in Energy Efficient Renovations - Impact on Public Finances. Studie (http://www.renovate-europe.eu/multiple-benefits-study). Studie byla zpracovaná pro iniciativu Renovate Europe, ve které je jedním z klíčových osob bývalý ředitel ACE Adrian Joyce. Adrian Joyce je nyní generálním tajemníkem Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE, Doporučuji dva rozhovory s Adrianem Joycem, ve kterých vysvětluje význam snižování spotřeby energie v budovách a odpovídá i na typicky tuzemské skeptické otázky českého redaktora. Rozhovor s českým redaktorem Další rozhovor na stejné téma v angličtině Na webu EuroACE doporučuji Vaší pozornosti jejich cíle: Na závěr znovu odkaz na rozhovor s Elenou Markovou, manažerkou dánské energetické společnosti EnergiMidt, kde popisuje, jak energetické společnosti v Dánsku motivují klienty k úsporám spotřeby energie. Tento systém zavádí nyní Směrnice o energetické účinnosti pro celou Unii David Mareš

7 sídlo ACE

8 cestou do kanceláře ACE - energetická úspornost staveb jako marketingově úspěšná součást života... 'SOON A NEW LOW ENERGY BUILDING OFFICES TO LET'

9 ...a dokonce i architektonická kvalita reklama realitní společnosti: 'PRESTIGIOUS ARCHITECTURE & SUSTAINABILITY'

10 benzínová pumpa v centru Bruselu se stojanem pro dobití elektromobilů a na letišti byla tato reklama ABB ELECTRIC CARS: 15 MINUTES CHARGING, 200 KM DRIVING? CERTAINLY. Mimochodem, ABB realizovalo v Estonsku síť dobíjecích stanic po celé zemi, vzdálenosti mezi stanicemi není větší než cca 50 km. Tato maličká země je první na světě, kde je takto ucelený systém infrastruktury pro elektromobily realizován!