00/02. Č, 00/02/36 ze dne Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček"

Transkript

1 Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu Stran /02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost i Nejvy ššiho kontro lního ú řa du (dá le jen,.nkú) na rok 1000 pod číslem 00/02. Kontro lu řídil a kontrolní zá věr vy pracoval čl e n NKÚ JUDr. Jan Holeček. Cílem ko ntroly bylo p rově ři t posky tová ní a užit i neinves ti č ních dotací ze st átního rozpočtu občansk ým sdružení m a humanitárním organizacím. Kontrolu provedly skup iny kon troluj ících NKÚ odboru sociálních věc i, školství a kullu ry a územních odboru severozá padní Čechy. západní Čec hy, scve rovýchodní Čechy. severní Morava a s třední Morava v období od února do kvě t na rok u Kontrolovaným obdobim byly roky 1998 a. Kontrolovaný mi osobami byly; A. Ministe rstvo práce a sociál níc h věcí (dále jen.mpsv ); B. vybraní příjemci dotací: Sjednocená organizace nevidomých a slabozra kýc h v ČR, Na ha rfě 9, Pra ha 9-Vysočany, Sdružení zdravotně postižen ých v České republice, Karlínské nám. 12, Praha 8, Arkadie. společno st pro komple x ní p é či o zdravotně postižené. U Nových lázni 9/1286. Teplice. DRUG - OUT Klub, Stará 1799/ 1, Ústí nad Labem. Rezo nance. Ústí nad Labem, Č e ský klub nedoslých avýc h HELP, Tomano va 5, Plzeň, Sdruž ení občanu Exodus, Požá m i ků 5 1. Třemošná. Hospic Svatého Laza ra, Sladkovs kého t ř. 66, Plzeň. T -ATLAS, Pospíš ilovo nám. 1693, Pardubíce, EMAUZY, Ekologícká 10, Rychnov nad K něž no u, Handicap (?), Pad ě lky 1367, Zlín, NADATIO SAMARITANUS - Sdružení Samaritán, Silarova2, Brno, Sdružení Podané ruce, Kroftova 64, Brno, SAMARITÁN - Spo leče n s tví k ře sťan ské pomocí v Opavě, Nákla dni 390/2-1-, Opava, Moravskoslezské sdružení Cí rkve adve nt i stů sedmého dne. Ostrava, Slezská dia konie. Čes k)' Těšín, Dětské centrum 1990, Heyrovskéh o 23, Olomouc. JASNĚNKA Uničov, Uni čov, JITRO - Sdružení rodič ů a přá te l postižených děti, Mo zartova 1161/43. Olomouc. (N ázvy kontrolovaných osob jsou uvádě ny tak, j ak byly zapsány v registru ob čanskýc h sdruženi u Ministerstva vnitra nebo v rej st ř í ku právnických osob, které j sou součástmi registrova n ých církví a n áboženskýc h společnost í zapsan ých u Ministerstva kul tury). Proti kon trolnímu protokolu podaly námitky MPSV. Sdružení zdravotně postižených v Č eské republice a D ěr ské centrum Odvo lání proti rozhodnuti o n ámitkác h podal o Sdr užení zdravotně postižen ých v Č es ké republice. O odvolání rozhodl sen át NKÚ us nesením Č, 00/02/36 ze dne Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček p ředseda senátu a JUDr. J iří Drábek, Ing. Jana Krejčová, MVDr. RudolfNěmeče k. lng. Josef Pohl- č le nové senátu) na svém zasedání konaném dne s c h v á I Í I svým us nesením Č. 00/02 /-18 k o n t ro I n í z a v ě r v tomto zn ění : V roce 1998 obdrželo MPSV od nestátních subjektů provozujících sociální služby žádostí o poskytnuti dotace na ne in v e sti č n í vydaje související s realizací jednotlivých p rojektů. V roce to bylo více než 700 žádostí. V roce 1998 MPSV poskytl o na zá k l ad ě uzavře n ýc h smluv t čm t o subj e k t ů m dotace na projektů v celkové vý ši Kč a v roce na 633 p roj e kt ů v celkové v ýši Kč, Kontrola byla zam ě ře na zej ména na průkaznost dotační ho řízení zabezpečovaného MPSV, na dod rženi stanoveného účelua podmínek použ ití dotací a na správnost, úplnost a PfŮ kaznost jej ich vyú čtová ni ze strany příjemců dotací. Kont rolou by lo zjištěno : A.U MPSV L Právní zabezpečeníken trolovan éproblematiky Základn í právní úprava poskyrováuí dotací ze státníh o rozpoč tu je zabezpeče n a v zá ko ně Č. 576/ 1990 Sb.. o pr avidl ech hospodatení s ro zpo čt ovým i pro středky Čcské republiky a obc í v České republice (rozpočt ová pravidla republik)"). ve z nění pozdějš íc h p ředpi s ů V ustanoveni 5 odst.2 zákona Č. 576/1990 Sb, je uvedeno...na konkrétní akce nebo pledem stanovené okruhy potleb se poskytují účelové dotace. a to za podmínek stanovených zasadami dotačnípolitiky. Mohou být pou žityj en na určené učely a podléhají ročnímu zučtováníse státním rozpočtemrepubliky. ", přičemž v 5 odst. 3 písm. e) a d) tohoto zákona je mj. uvedeno:..ze státního rozpočtu se mohou poskytovat.. c) dotace občanským sdrulením..., d) dotace právnickým osobám, které j sou zaloleny k poskytovanízdravotních, vzdělávacích, kulturnich a soda/nich slu f.eb... a to vyhradně na tyto učely,... "

2 Částka J Vi'.tník :O; ~jvyhíbo kontrolnlbo.. řad" 2000 Stranil 192 Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 27. l l Č. 663 a změnila usnesením ze dne Č. 223 Zásady pro poskytov áni dotací ze státního rozpočtu České rep ubli ky občanským sdružením (dále j en "Zásady '). V ustanovení části I Zásad je mj. uvedeno:,.z ásady se vztahují na poskytování dotacíze st útniho rozpočtu České republiky (dále jen 'státní rozpočet republiky'j výhradně občanským sdružením, která vyvíjejí činnostpodle zákona Č, 83/1990Sb., o sdružován í občan ů, ve znění pozdějších předpisů ". Občanským sdružením je možno poskytovat účelové dotace ze st átního rozpočtu republiky na činnosti spoj ené se zajišt'ovánim těchto úkolů - 5 odst. Z a odst, 3 písm. cj zákon a České národni rady Č, 576/ / 1990 Sb.... PFifinancov áni projektu je nutno vylou čit poskytováni dotací jiný m subjektům. nel občanským sdružen ím ",.. V návaznosti na podmínky upravené v Zásadách zpracova lo MPSV v kontrolovaném období v rámci své do tační politiky Postupy MPS V ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 1998 a na rok (dále jen..postupy" ). Pos tup pro rok umo žnil MPSV poskytovat dotace i s ubje k t ů m. které nevyvíjejí č i n no s t podle zákona Č. 83/ 1990 Sb., a to humanitárním organizacirn církvt vzniklým podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské viry a postavení církví a nábo ženských s polečno stí, a obecně p rospě šn ým spo lečnostem založeným podle zákona Č. U8/19 95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a dop lnění n ě kterých zákonu. 1. MPSV nezaji stilo, aby zpracované Postupy by ty závaz né pro žada tele, resp. příjemce dotací, a ncřidilo se j imi ani MPSV, jak dokládají dále uved en á zj i š tění. To, že Postupy nemč ly charakter závazného dokumentu, dokládá i skutečnost, že veškeré kon trole podrobené smlouvy o po skytnutí dotace u zav řelo MPSV bez prohlášení p ř íjemce ve smy slu čá s t i II čl. 7 Postupu pro rok 1998 a č l. 10 Postu pu pro rok, kde je mj. uvedeno: "So učá st ; smlouvy je prohlášení žadatele, že by l sezná men s Postupem. Navic MPSV nedoložil o řá d né sc hvále ní těchto mat e r iá l ů. 2. MPSV nad rámec sta nove ný Postupem pro rok 1998 poskytlo v uveden ém roce dotace hu man itárním organizacím církví v celkové v ýší 186 mil. K č. Tím MPSV porušilo ustanoven! 5 odst. 2 zákona Č Sb., neboť pro uvedený dotačn í tit ul nestanovilo pro rok 1998 zásady dota čn í po litik,', 3. M PSV v rámci právního zabezpeč e n í problematiky v jeho p ůsobnosti nespecifikova lo v Postupech věcnou náplň dota čního titulu,.sociální služby". Poskytnutí dotace v jednotlivých případech bylo v d ůs ledku nesta noven ého kritéria pro j ed noz na č né určení charakteru sociá lní slu žby pouze předmě tem rozhodnutí poskytovatele. Uvedeným způsobem např. MPS V v rámct do tací subjekt ům poskytujícím sociální služby posk)110v roce dotaci í Ná rodně vzdě lávací mu fondu. o. p. s., ve v ýši K č, a to na " zaj i š tě n ; realizace programů E..-r op ské unie ". T uto obecně prosp ě šnou s po l e č n o s t zal o žtlo MPSV v roce k..zab ezpečení organizace, administrace a vyhodnocování projekt ů zejména v oblasti spolupráce s E,' ropsko u unií", jak je uvedeno v zakládací lis t ině ze dn c NavÍC na uvedenou č i n nos t uzav řelo MPSV s př íjemcem sm louvu o poskytnutí dotace bez zp racovaného projektu a údaje o pos kytnuté dotaci nebyly kontrolujícím předány v rámci vyžádan ých pře h ledů o příjemcích, nýbr ž byly p ředloženy dodatečně na zá k l adě zj iš t ě ni této sku t e č nost i ve státnim závě rečném účtu kapitoly MP SV za rok. Pří poskytnuti dotace Ná rodně vzdělávacímu fondu, o. p. s., MPSV ncpostupovalo hospodárně ve smyslu usta noveni 30 od st. 2 vyhl ášky Č. 205 /1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovým í prost ředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření ro zpoč tov ý ch a při spěvkový c h organizací. kde je mj. uvedeno :.. Org anizace hospodaří cí s rospocto vymt pros tředky je p ovlllna. dbát. aby plnila ůkoly hraze né ze státního rozpo čtu republi ky nejhospodárnějsim zpú sobe m a aby efeku vne vyutívala rozpoctovycn prostředků. " 4. Obdobn ě MPSV nespecifikovalo pojmy "zdravo t ně postiženi" a.ob čan é v sociální nouzi", na jejichž zák ladě poskytovalo v rámci dota čního titulu,.sociální služby" dotace na mzdy příjemcům vyv íjejícím činnost v oblasti péče o tyto občany. V důs ledku to ho nebyla při poskytování dotací na uveden)' úč e l pou žita jednozna č ná krité ria. Dle informace p ředlože n é v rámci prováděné kontroly vycházelo MPSV pti pos kytování dotací z definice pojmu..zdrav otně pos tižen)' občan" v pojetí Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO). podle niž j sou do této katego rie za hrnutí í občané staří, občané s c iv i l i zač n ím i chorobami, obč ané drogově závislí, alkoholici, psychot íci a pod. Tuto ani jinou defi nici však MPSV v mat eriálech up ravujících jeho dotační politiku neuvedlo. V dů s le dku nedostatků uvedených v bodech I - 4 této částí kontrolní ho závěru MPSV v r ámci pr ávníh o zabezpečení své dotač u í poli tiky nepostupoval o podle ustanovení 21, 22 a 24 zákona Č Sb., o zř í ze n í mi nisterstev a jiných ústřední ch orgánů státní správ)' ČR. ve z ně ní pozdějších před p i sů, kde je mj. uvedeno:.ministerstva se ve ve šker é své čin nosti řidí ústavn ími a ostatními z ákony a usneseními vlády... zkoumají spo lečensko u problemati ku v okruhu své působností, anatyzuji dosahované vystedky a č iní opattent k tešent aktuá lních otázek.. peč ují o náletitou právn í úpravu věci patří cích do působnos ti České repu bliky. dbají o za-

3 Čhtkol J vhtdlk i"iejv,-ulh o kontrolnlho úhd u 2000 chováváni zákonnosti v okru /lil své působnosti podle zákonů poffebná opatfeni k nápravě. <. a činí ll Dota ěni řízenía uzavírání smluv o poskytnutí dotace V roce MPSV zavedlo nový systém p ř i dělování dotací, j ehož cílem bylo zejména zhod nocení p rojektů interní mi a externími hodn otiteli, zpracování návrhu dota ce, projednání návrhu dotace dotační ko misí MPSV a kon e č né rozhodnu tí ministra práce a soci álních věci o výši p řid ělen é dotace. Tento systém byl zkušebně uplatněn ve 2. kole dotačního řízen í, ve kterém byly také poprvé zavedeny koeficienty d ůlež ito s t í poskytované služby. Zhodnocení tohoto systému bude možné až na zák ladě dotačního řizení na rok 2000, kdy byl tento systém jíž pln ě uplatněn. I. MPSV nedoložilo objektivní důvody k poskytnutí dotace na rok na projekty, které hodnotitelé jménovani MPSV nedoporučilike schválení, např. projekty " Zaj i š t ěn í služeb osobní asistence",..správa služeb SZdP v ČR", _ Soc i á l n ě právní služby a účast na legislativním procesu" předložené Sdružením zdravotně posti žen ých v České republice, na které MPSV poskytlo dotaci v celkové vý ši Kč. 2. MPSV průkazně nedoloži lo způsob stanovení vý še dotace uvedené v uzavřených smlouvách, a 10zejména v případech. kdy neakceptovalo jej í vý ši uvedenou v žádosti. např. u projektů realizovan ých těmito subjekty (viz Přílohy str. 198, tabulka č. I), Ze závazných písemn ých informaci vyžádaných v prů běhu ko ntroly od MPSV a p ř íjemc ů dotací vyplynulo. že s oh ledem na objem fi nančních prostředků v rozpočtové kapitole MPSV ř eši l o t)10 případy formou jednání s př í slušným žadatelem. Přestože Zásady v částí II č l. 3 ukládají ústřednímu orgánu projednat objem navrhované dotace s občansk ým sdruženim, nelze na základě provedené kontroly hodnotit dotační ří zen í jako průkazné, neboť MPSV nedoložilo příslušnou dokumentaci dokládající způsob výpočtu přiznané dotace na z á k l a dě ekonomiekých údajů vyk ázan ých žadatelem. Uveden}' systém ve svém důsledku vedl ke zna čn ým disproporcím v objemech dotací p řiznaných ve smlouvách jednotlivým p ř í jemcůmbez jej ich průkazného zdůvodnění. J. V ustanovení části II čl. 8 Zásad je mj. uvedeno:. Dotace ze státního rozpo čtu republiky nesmízásadně pfesáhnout 70 % rozpočtovanych výdajů sdružení (projektu),.. V odůvodněných pfípadech mate ústředníorgán stanovené procento zvýšit. " MPSV porušilo uvedené ustanovení tím. že v dotačním řízení schv álilo i projekty. u kterých nebyla v žadostech zajištěna finanční spoluúčast žadatele, aniž by takov)' postup zd ůvod n ilo. Např. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR uvedla v roce 1998 v žádostech o dotaci na 14 projektů, že nemá žádné vlastní finanční zdroje, z nichž by mohla financovat své projekt)'. Pře sto MPSV rozhodlo poskytnout na tyto projekty dotace v rozmezí od 60 do 95 % p ředpo kl á d a n ý c h výdaj ů v ce lkové výši 2~ Kč, Obdobně v roce bez zajiš t ěn í finanční spoluúčastí žadatele poskytlo MPSV tomuto sdružení dotace na II projektů v rozmezí od 60 do 90 % p ředpokl ádan ý ch v ýdaj ů v celkové výši Kč. 4. V ustanoven! části II čl. 10 Zásad je mj. uvedeno: " Dohoda musí obsahovat... přesné vymezení konkrétního účelu, na který je dotace ze státního rozpočtu republiky poskytována a vymezení účelů, na které neíze dotaci poulit..... MPSV porušilo uvedené ustanovení tím, že ve smlouvách o poskytnuti dotace na rok nespecifikova lo neinvestič ní náklady projektu. na které poskytlo dotaci. a nevymezilo náklady. na které dotaci pou žit nelze. Úče l použití dotace byl v čl. II bod 2,3. všech kontrolove ných sml uv stanoven pouze takto: " Prostře dky dotace budou p oužity pouze a vynradn ě k účelovému financování dále specifi kované ho projektu a činnosti : Násev projektu Ce lkové neinve stičn í náklady Dotace. " Tí m MPSV umožnilo použít dotaci k úhradě všech neinvestičníchnákladů příjemce. 5. V ustanoven! části II tl. J Zásad je mj. uvedeno:,.ústfední orgán, který fádá o dotaci pro občanské sdruženiplněodpovídá za ověření registrace občanského sdru!.ení..... a dále \' ustancvemtásti Il č í, 10 Zásad je mj. uvedeno:..dohoda musí obsahovat kromě identifikačních údajů... " MPSV porušilo uvedená ustanoveni tím, že nezaj istilo, aby ve sm louvách o poskytnutí dotace byly uvedeo)" identifikační údaje o příjemcích dotace tak. jak byly za psány v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra nebo v rejstříku právnických osob, které j sou součástmi registrovaných církvi a náboženských spo lečností zapsaných u Ministerstva kultury, Tyto nedostatky byl)' zj iš t ě ny ve všech smlouvách s p ř íjemci podrobených kontrole, 6. V ustanovení části I Zásad je mj. uvedeno:.,ž ádoucí je koordinovat jak plípravu, tak i vyhodnocení projektů a finančn/ ph.'iplvky, aby nedošlo k duplicitnímu poskytovánídotací... Plni-li ob čanská sdru!.ení úkoly pnslufejici do působnosti několika ústfedních orgánů a pfispívají-li tyto ústfední orgányna tuto činnost, musíseo způsobu poskytnutí II výši dotace navzájem informovat a dohodnout Uvedené ustanoveni Zásad upravnc MPSV \' Postupu na rok v ustanoveni čl. 11 takto:.. V pfipadě, fe pfijemce dotací bude mít žádost o dotaci na shodný nebo obdobný projekt podanou na

4 Č ástka J Vhhllk :'\ ~jvyiil ho kontrolnlho ",h dl,l 2000 Stran a víc e ústředn ích orgán ech, je povinen na tuto skutečno st předem upozornit. Poku d bude tato skutečnost zamlčena, lze dotaci odejmout i se :.p/ tnou platností. Přiznanéfinančníprostředky ZMPSV('R, určené na kon krétní účel, nelze dup licitně použit na tytét účely hrazené zjiných resortních zdrojů. " a v ustancveu! čl. IV bod 4.3. uzavřen ý ch smluv o posk)'tnutí dotace takto: " Příjemce podpisem léto smlouvy závazněp rohlašuje, t e nafinancováníprojektu (ů) a činn osti (i) uvedených v čl. llj1.3., na něž byla dotaceposkytnuta, mu n ebyl j iný pfispěvek ze státního rozpočtu před uza že během vřením této smlouvy p oskytnut. Vp/ípadě, ro ku p říjemce tak ovi flnančni prostředky obdrti, ihnedpísemně omámituto skutečn ost MPSV." MPSV porušilo uvedené ustanoven í Zásad tím. že dostatečně nekoordino valo poskytování dot ací ze stát ního rozpočtu s osta tní mi poskytovateli, Kontrolou II příjemců bylo zjištěno, že n ěk te ří žadatelé obdrže li na stejný projekt dal ší dotaci ze státního rozpočt u. j ak uvádí p řeh l ed (vi z tabulka Č, 2). av šak tuto sku tečn ost MPSV neoznámili. Vzhl edem k tomu. že zejména v předepsaném formul á ři pro vyúčtování dotací MPSV nestanovilo příjemci povinn ost uvést j me nov itě dalš í poskytovatele. od kterých obdržel v da ném roce fina nčn í prostř edky na projekt. nezajistilo si veškeré potř eb né informace roz hodné pro defi nitivní přizná ní dotace, Např. v účetn ict ví Sjcd noccné orga nizace nevidomých a slabozrakých v ČR bylo zjištěno. že tato organizace získala v rámci projektu..kynologický servis a servis výcviku vodících psu pro nevidomé" í finan čn í čás t ky od okresních úřadů za vý cvik vodících psu ve smyslu 13 odst. 9 vyhlášky Č. 182/ 1991 Sb" kte rou se provádí zákon o sociálnim zabe zpečeni a zákon Čes ké národní rady o pů sob no st i orgá nů České republiky v soci álním zabezpe čeni, ve z nění po zděj š íc h p řed p i sů. Tímto způsobem organizace získala v roc e 1998 p říj my ve výši Kč a v roce ve vj'ši I 758 -I. 78 Kč, kte ré MPSV neozn ámila. a naopak v žádos ti o dotaci uvedl a. že nemá vlastní zdroje financování, a proto svoj i fi nanční spol u účas t na projektu nepředpok ládá. Na uveden }' projekt obd rže la od MPSV dotaci v roce 1998 ve v ýš i Kč a v roce ve vý ši Kč, Na neinv es tiční výdaje projektu předpokládané v roce 1998 ve výši Kč a v roce ve v ýši Kč organ izace tak celkem získala v roce 1998 fi na nční zd roje ve výši Kč a v roce ve v ýši K č. 7. Další nedostatky při uzavírání smluv: a) MPSV uzavře l o smlouvy a poskytlo dotace žadat e lům. kte ří nedoložili prohlášení ve smyslu čl. 3 a 9 Postu pu pro rok 1998 a v čl. 7 Postupu pro rok. kde je mj, sta novena povinnost přiložit k žádosti.. vyjádření okresního. ptíp, magistrátního úřadu. ze druh sociálních služeb. zabezpecovany projektem, je v regionu pottebny, u projek tů zaměrenych na osobní asistenc í j e nutn é pňtož it prohlášeni žadatele, ze lato péče není poskytov ána klientům. na [ejichž péči je n ěkym uplatňov án ptísp ěvek na péč í pro osobu blízkou a nejedná se o so uběh s pečovatelskou službou", Uvedená prohlášení žada tele nebyla doložena k proj ek t ům. na které MPSV poskytlo dotace v celkové výš! Kč, jak uvádí přehled (vi z tabulka Č. 3), b) Ve s m louvě o poskytn utí dotace na rok občanskému sdružen í Emauzy byl úče l jejího použiti na ostatní osobní náklady (dále jen "OON"") v celkové v ý ší Kč sta noven na zák la dě nevě rohodn ého údaje uvedeného v žádosti, P ře s t ože závaznou součástí pro rozh odnutí o žá dost i byl roz poč e t projektu. ve kterém žadatel up lat nil celkový požadavek dotace pouze na věc né výdaje a o dotaci na OQN nežádal. MP5V neposoudilo žádost a jej í p řílohy jako celek. a tím uveden)' rozpor mez i údaji nezj istilo a nepožadovale je ho vysv ětle ní a ods t raněn í. Při u zavře n í smlouvy MPSV ani nep řihl édl o k nevě roh odn é výši dotace na OON v souvislosti s předc hozím obdobím, kdy na stejný projekt byla sdružením požadována a poskytnuta dotace pouze na v ěcné výdaje. Na základ ě vyúčtovaní dotace, použité příj emcem v roz poru se smlouvou v celé vý ší na věc né výdaje. MPSV požadovalo její vrácení pro nedodržení stanoveného úče l u použiti. Až na zákla dě žádosti sdruže ní o udělení výj imky promínul ministr práce a socíálních věc í povinnost vráccní dotace s ohlede m na oboustrann ě zavi něnou chybu. c) Ve všech smlouvách o poskytnut í dotace uzav ře ných v kontrolovaném období bylo v usta novení čl. III bod 3.6, mj, uvedeno, že " př íjemce se zavazuje, že prosttedky z dotace nepoužije k úhradě vydoj ů na stravné ", S tim to ustano vením uzavřel o MPSV smlouvy v letech 1998 a i s občan ským sdružením T - Atlas na projekt.abilympi áda''. Obsah termínu..stravné" tak. jak je zaveden v záko ně Č, 119/1992 Sb" o cestovn ích náhradách, p ř e d s t a vuje příspěvek za městnava tele na výdaje za stravu za m ě s t n a nce p ři pracovní ces tě, Pojem..,stram é"" stan oven)' ve smlouvách mě l zjevně jiný smysl a úče l, než jak byl definován v uvedeném zákoně. MPSV obsa h neje dnoz na č n ě sta noveného poj mu..stravné" ve s mlouvě neuvedlo. a proto nebylo an i u příj e mce možné u rči t, zda výdaje na stravov ání úč astní ků Abilympíády byly ve smyslu výše uvedeného ustanovení sm lo uvy p ř í pu st ným výda jem hrazeným z dotace, ln. VJůč t o\'ání dotací 1. V ust an ovení části VI čl. 1 Postu pu pro rok 1998 je uvedeno; "Dotace za rok 1998je nutno vyúčtovat MPSV ČR n ejpozdějido 31. ledna. Ve stejném termínuje nutné předložit závěrečnou hodnotící :.právu o prů hěhu realizace a efektu projektu." Obdobněv ustanovení čl. 20 Postupu pro rok je uvedeno:..pfidělená dotace za rok musí být fádně vyúčlována k 31. prosinci na p1edepsaném formu-

5 Č,htkll J Vhtnlk N ejv)'ulho kontrolnlho ú hd u 2000 Strana 195 láli a nejpozději do 31. ledn a 2000 předloúna MPSV ČR spolu se záv ěre čnou hodnotící zprávou o průběhu realizace a efektu projektu. " Tato ustanoveni Postupů byla do čl. 111 bod 3.8. uza \'řenj'ch sml uv převzata v tomto znění: " Pfíjemce se zavazuj e zej ména k tomu, le:... současně s vyiičtováním dle osnovy uvedené v p fítoze č. 1 této smlouvy zašle zprávu o průběhu realizace projektu(ů)... MPSV nezajistilo plnění uveden ých ustanoveni a schv álilo vyúčtování dotace. aniž by příjemci předlo žili zprávu o průběhu rea lizace projektu. a tak definit ivně při znalo pos kytn utou dotaci bez údajů o naplně ní kon krétního účelu po užití dotace. Tuto zprávu nepředlo ž tlí např. tito p říjemci : Dětské centrum 1990 v roce Handicap (?) Zlín v roce 1998 a, Moravskoslezsk ésdružení Církve adventistů sedmého dne v roce a Rezonance v roce. Ani před ložené hodnoticí zprávy neobsahovaly vypovídající údaj e. a to zej ména v d ůsledku toho. že MPSV nestanovilo osnovu těchto zp ráv. 2. V ustanovení č ásti [[ č l. 13 Zá..'1adje pak mj. uvedeno: " Ústřední org án, který poskytl občan skému sdružení dotaci ze st átního rozpočtu, je povinen ověfovat správnost použiuposkytnutých finančnic"prostředků ze státního rozpočtu... " MPSV porušilo uvedená ustanovení tí m. že neprovedlo dostatečně kontrolu \)'líčto\'ání dotací předležených příjemci. V ustanovení části II č l. 8 Zásad je uvedcno: " Pokud dosažené plíjmy sdružení budou niui ne! plánovan é, nesmi použiti poskytnuté dotace pfesáhno ut 70 % skutečných vydaj ů sdru ženi. V pfípadě vykázaného vyššího podílu, musí bitprostledky ptipadaj ící n a překročený podíl vráceny do státního rozpočtu republiky. " Uvede né ustanovení Zásad zapracovalo MP SV i do Postupů a uzavřených smluv o poskytnu tí dotace. Jak vypl ynulo z vyů č továni zaslaných na MPSV. nedosáhly v n ěkt e rých př ípadech skutečné příjmy určené k fin ancování neinvest i čn í ch nák ladů projektu jej ich plánované vý še, p ři č em ž zbývající prostředky ptipadajíci na překro č e ny podíl dotace uveden}' ve smlouvě př íj emc i do státního rozpočtu neodvedli v celkové výš i I K č, j ak uvádi ná sledující přehl ed. Jednou z příčin tohoto stavu byla i zj i š t ě ná s kutečnost. že příjemci p ř i vyúčtování ne invest i ční dotace za hrnutí do vyk áza ných příjmů dle p ředep sa n é ho Fo rm u l áře i finanční zdroj na investice. které MP SV pti kontrole vy úč tov á ni neode četlo od vykázaných p ř íjm ů u r čen ých k financování neinvestičních náklad ů projektu (vi z tabulka Č,.J), 3. MPSV uzavřelo koncem roz počtovéh o obdob í, na které byla dota ce poskytnuta (l istopad. prosinec roků 1998 a ). dodatky ke smlouvám s některými př í jemci, ktc ř t nep lml i svoji s po l uúča st na fina nco vání projektu ve výši uvedené ve sml ouvě. a to se Sdružením zdrav ot ně posti žen ých v Čcské republice. Sdruž e nim Podané ruce a Slezskou diakonií. V dodatcích ke smlouvám se smluvní strany dohodly na sní žen í p ů vodn ě sml uvně dohodnutých neinvestičních nákladů. avšak výše dota ce uvedená ve smlouvě zůst a la ne z mě ně n a. jak uvádí nás led ující p ře h l ed, Na základě uvedených doda tků doš lo nap ř. u Sdruženi zd ravot ně postižených v České republice ke zv ýšení procentuálního poměru dotace nad 70 %. Tento postup byl nehospodám}' ve smyslu ustanovení 30 od st. 2 vyhlášky Č Sb (viz tabu lka Č, 5), IV. Další zjištění I. MPSV nezaj istil o ve svém státním závěrečném účtu za rok 1998 jednotnost údajů o financovaných projektec h. n eboť v něm uvedlo hodnotu n ě kterých projektů p řevzatou ze žádosti o dotaci ( Český klub nedosl ý chavých HELP. NADATlO SAMARITANUS - Sd ružení Samaritán. Sdruž ení Podané ruce. Jas n ěnka Uničov. Hospic Sv. La zara, Slezská diakonie) a hodnotu projektu ostatn ích p ř ijemc ú uvedlo ve vý ši dohodnuté ve smlouvě o poskytnutí do ta ce. p řes t ože se oba údaje v uvedených případech z na čně lišily, jak uvádí nás leduj ící p řehled. Hodnotu projektů Sdružení zdravotně posti žených v Čes ké republice uvedenou ve státním závěrečném účtu ve vý ši -t Kč MPSV nij ak nedo lo žilo. V d ůsledku uvedených nesrovnalosti nebyly údaje o v ýši neinve s ti čn ích nákladu na dotované projekty uveden é ve státní m z á vě reč n é m účtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních v ěcí za rok 1998 průkazné (viz tabulka Č. 6). 2. V ustanoven! č ást i II č l. 13 Zásad je mj. uvedeno:.. Ústřední orgán, kte rý poskytl občanskému sdruženi dotaci ze státniho rozpočtu, je povinen o věřo vat správnost použiti poskytnutj'ch finančních prosttedků ze státního rozpočtu republiky (dotace), zejména zda jsou hospodárněa ú čelně vy u!.ívány..... V kontrolovaném období provedlo MPSV kont rolu hospoda řen í s dotacemi u I.J ze 166 příjemců v roce 1998 a II II z 231 příjem ců v roce. Z 20 příjemců podrobcných kon trole NKÚ proved lo MPSV pouze jednu kontrolu. a to u Sdružení Podané ruce v roce 1998, B. U vyb raných p říjemců dotací I. Dodržení stancveněbc účel u a podmínek použití dotací, správn ost, úplnost a p růkaznost jejích,')"účto\' ání V ustanove ni části II č l. 12 Zásad je uvedeno:.. Občanské sdruženi odp ovídá za hosp odárné p ouliti rozpočtových pro!i11edkíi l' souladu s učely, p ro které byly poskytnuty a zajej ich řádné a oddělené sledování v j ednoduchém nebo podvoj ném ů četn ictv i.. "

6 Částka.s Yhtnik N ItJvyUlho kont rolnlho úhdu 2000 Strana 196 a dále \.. ustaneveet části II čl. 1 Zásad je uvedeno: " Po skončeníroku občanskésdružení vyhotoví v rámci účetní závěrky vyúčtování, které pťedloži příslušnému ú.uřednimuorgánu... Dětské centrum 1990 porušilo uvedená ustanovení tím. že neprckázalo na základě řádně vede ného účetnic tv í opr ávn ěnost použití dotace poskytnuté na projekt "Dětské centrum komplexní péče o dět i s kombínovanými vadami" v roce 1998 ve v ýši Kč a v roce ve v ýši -l Kč. Po celý průběh kontrol}"nkú bylo jeho účetnictví za kontrolované účetní období předmětem rekonstrukce. lako důvod zjištěného stanl Dětské centrum 1990 uved lo havárii softwaru. která m ěta dopad na zpracované účetní z á věrky. V důsledku toho ncprovedlo v letech 1998 a vyúčtování dotace na zákl adě řá d ný c h úč etn í ch závěrek, ale pouze na základě seznamu prvotních účetních dokladů. Ve vyú čtovan ém če rpá ní dota ce Dětské centrum 1990 uvedlo i čá stky, které účetn ími doklady nedoložilo (nákup dvou fotografických přístrojů), nebo čá s t ky, které vyk ázalo duplicitně. a dá le zde uvedlo i čá s tky, které věcn ě nebo ča sově nesouvis ely se stanoven ým úč e lem a podmínkami použití dotace ( např. náklady i nves tič ní ho charakte ru. náklady Střední školy Dětského centra 1990). V důsledku uvedených zj iš t ě n í vykázalo vyúč t ová n í dotace vyšší v roce 1998 o Kč a v roce o K č. Dá le D ět ské centrum 1990 nepostupovalo hospodárně p ři č e rpání dota ce v roce 1998 na paušální náhrad)' cestovné ho ř e d i te l ky v celkové čá s tce K č. nebo l' nedoložilo stanovení těcht o náhrad ve smyslu 19 zákona Č. 119/ / 1992 Sb. o cestovních náhradách, a tim neprokázalojejích oprávněnost. Českj' klub nedeslýehavých HELP poru šil uvedená ustanovení tím. že odd ělen ě nesl edoval v ú č e t n ict v í če r pání dotace na projekt.poradcnská s t ř ed i ska". V důsled ku toho nevyhotovil vyúč tování dotací v souladu se stavem odděleného účetnictv í a nepřed lo žil ani přehled ú čet nich dokladů, kterými byla dotace zúč tová na, Ve vy úč tování dotace poskytnuté v roce 1998 na uveden}' projekt uvedl neinvesti čn í náklady vyšší o K č, než doložil v rámci provedené kontrol y, a tím překročil smluvně stanovený procentní podíl do tace o 10.6 %, tj. o čá s t ku Kč. Slezsk á diakonie porušila uvedená ustanovení tím, že uvedla ve vy úč tová n í dotace poskytnuté v roce 1998 na projekt.berhel II"' neinve st iční náklady vy šší o Kč, než vykázala v jej ich odděleném účetnictví, a v důsledku toho překročila s m luv ně stanoven}' procentní podíl dota ce o %, tj. o čá s t ku K č. Hospic Svatého Laza ra porušil uvedená ustanovení tím, že uvedl ve vyúčt ování dotace po skytnuté v roce 1998 a na proj ekt.hospíc Sv. Lazara" neinvest ičn í náklady vyšš í v roce 1998 o 1 1.J9 577 Kč a v roce J-I- K č. než vykáza l v j ejích odděl eném účetnictví. Zjiště ná skuteč nost vša k nem ě la v tomto případě vliv na dodrže ni smluvně sta noveného procenta dotace. neboť i po odpočtu uvedených čá s t ek příjemce dosáhl dostatečné vý še vlas tních příjmů. Emauzy porušily výše uvedená ustanovení tím. že zahrn uly ve vy účtov án! dotace do celkových nákladů na projekt.provoz emauzsk ých domů" i náklady. které s projektem nesouvisely, a to v roce 1998 v ce lkové výši.j Kč a v roce v celkové \')'ši Kč, např. fakturu za zpracování projektové dokumentace související s pořízením hmotné investice, dotaci od ministerstva zemědělství určenou na jiný projekt. pokuty a penále a pod, I v tomto př ípadě neměla zj i š tě ná sku teč nos t vliv na dodrženi s m l uvně stanoveného procenta dotace. neboť i po odpočtu uvedených čás t ek p říjem ce dosáhl dostatečné výše vlastních příjmů. Arkadíe, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. porušila uvedená ustanovení tím, že neinvestiční náklady na projekty..archa" a,.c hrá něné dílny" vykázala v odděleném účetnictví a ve vyú čtovaní dota ce za rok 1998 vyšší o částku Kč, než vykázala v ú četní závě r c e za uvedené ú č et n í období. J asněnka U n i čov porušila výše uvedená ustanovení tim, 7.e - ve vyúč tování dotace na projekt..provo z stacionáře pro děti s kombinovan ými vadami" vykázala v roce 1998 její čerpá ni sm luv ně určené na ostatní osobní náklady vyšší o čá s tku Kč. než dolo žila účetními doklad y; - proplatila v ro zporu s ustanovením části IV bod 2 písm. b) Postupu z pro středků dotace poskytnutých v roce na projekt.provoz stacionáře pro děli s kombinovanými vadami" odměnu za devět hodin provedené zdravotní rehabilitace ve výš i 5.JOO K č na zá k l a dě dohody o pro vedení práce stanovenou ve v ýši 600 Kč/hod.. přestože Postup umožnil jej í maximální výš i 250 Kč/hod. V rozporu s Postupem tak čerpala dotaci ve výši Kč. Sdružení občanů EXODUS porušilo vý šeuvedená ustanovení tím. že - nevyhotovilo vyúč tov á n! dotace ur č ené v roce na projekt.provoz víceúčelovéhodomu EXODUS" z údajů odděleného účetnic tví. neber' ve vyúč tová ni nesprávně vyká zalo úhradu zdravotního a sociálního poj ištění ve,)'ši Kč z dotace, ačkoliv tuto úhradu provedlo z vlastních zd rojů, Uvedenou část dotace však použilo v souladu se smlouvou na věcné výdaje projektu; - za hrn ulo do vyúč t ová n í dota ce v rozporu s ů čclcm stanoven ým ve sm l ouvě o poskytnutí dotace na rok 1998 na projekt..provoz bezbariérového zařízení v Třemo š né u P l zn ě ' i náklady v celkové výši Kč. které s či n nos t m i uvedenými v projektu věcně nebo časově nesouvisely, např. potraviny. poplatky za telefon a elektrickou energi i za jiné odběrné místo. nájemné. náklad)' na teplo za dobu před za háj ením provozu zařízeni a pod.

7 Čhtlul J \ 'h t n lk X e jv)'uibo kontrolnlho ůhdu 2000 Strana 19 1 Handicap (?) Zlín porušil vý še uvedena ustanoveni tím.že - čerpal z poskytnuté dotace na rok 1998 na projekt.kur Z)" sociální rehabilitace pro rodi n)" s dětmi " část dotace ve výši Kč na jiný než sta noven}' úče l, a to na odměny" rámci dohod o provedeni práce vlast ními pracovníky, přes to že uzav řená smlouva o poskytnutí dotace umožnila její částečné použití na kry ti odměn výh radn ě extern ím spo lupracovníkům ; - použil dotaci poskytnutou na projekt.klub handica povaných děti" v roce ve výši Kč na jiné pobytové akce. než byly schváleny. an iž by tyto změny nahlásil ve smyslu uzav řené smlo uvy MPS V: - zahrnul do vy ú čtován i dotace poskytnuté na projekt "Střed i sko speciáln ích služeb imobilním Zlín 1998" i mzdu z a měs t n a nce ve výši Kč, aniž s nim uzavřel pracovní smlouvu; - používal při vedení svého ú čet ni ct ví účtovou osnovu pro podnikatele v rozporu s ustanovením 4 odst. 2 zákona č o účetn ictví, namísto účtové osnovy vydan éopatřením Feder ál ního ministerstva financí ze dne č.]. V/ , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtován í pro poli tické strany. hnutí. obča n ská sdruženi a jin é nev ýd ě le čn é organízace. T - ATLAS porušil v ýše uvedená ustanovení tím, že proplatil z prost ředků dotace na rok 1998 " rámci projektu.abítympiáda 98" odm ěny na zá k la dě dohod o provedeni práce za umě le cké vystoupení v cel kové výši Kč, ačkoliv se nejednalo ve smyslu ustanovení čás ti IV bod 2 pism. b) Post upu o náklady nezbytně nu tné na odborné č i n no s t i související s realizací projektu. Navic při stanoveni výše odm ěny T - ATLAS ncrespektoval jej i maximální limit povolen)' uvedeným ustanovením Postupu ve v ýši 250 K č/h od., nebo ť za jednu hodinu vystoupeni proplatil 375 Kč, NADAT10 SAMARlTANUS - Sdružení Samaritán porušilo V)'ŠC uvedená ustanovení tím, že uzavře lo v rámci projektu " S t řed i sk o pro zdravotně a tě lesně po st iže né v Brnč " sedm dohod o prácí konané mimo pracovní poměr, na jejíchž zá k la dě ' ) 'pla til o z prostředk ů dotace na rok 1998 čá stku I I 500 Kč, ačkoliv u šesti doh od neby ly specifikovány činno sti, na které byly dohody uzavřen}', a u jedné se nejednalo o odborné činnosti související s realizací projektu, Moravskoslezské sdruženícírkve a d ve nti s t ů sedmého dne porušilo uvede ná ustanoveni t ím, že o dota cích na pr ojekt.e řa ta - dům s pečova telskou službou Zlín" poskytnutých od města Zlin a Okre sního ú řadu Zlin v roce 1998 ve vý ši Kč a v roce ve výši Kč ú č tova l o pouze v jednoduchém úč etnic tví Domu s pečova telskou službou ve Z li ně-ma l e novicíc h, což je jeho účelové za ř íz e n í, které ncmá pr ávn í subjektivitu. Tim sdruže ni porušilo ustanoven í 4 odst. 3 a 9 odst. I zákona Č Sb., o účetn ictví, kde je mj. uvedeno:.účetn t crvi se vede za ú četní je dnotku j ako cel ek. " " f soustavě j ednodu chého účetn i ctví ú čtuj í e) církve a nábožensk é společno sti. Jejich orgány a církevn í instituce, které mají právní subjekti vitu, p o kud nepodmkají nebo poklid nejsou pt ijemci dotací z ptislušných stá tních rozpočtů. II. Ostatní zjištění Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých \' ČR nepostupovala h ospodárně při financováni svého systému ekonomick ých agend. Přestože v roce 1998 obdržela od MPSV dotaci ve v ýši Kč na projekt..organizačně administ rativní zajištěn í",jehož naplní bylo t)10 agendy zajistit, uhrazovaly její jednotlivé organizační složky svému ústředí náklady na ekonomické a ad ministrativnl služby z dota cí u r č e ných najíné proj ekty, a to v celkové v ýš í Kč, Na vý kon vedení ekonomického oddělen i mčla organizace v roce 1998 uzavřenu s jednou osobou dvě smlouvy, a to pracovní smlouv u se svým zaměs t na ncem a dá le mandantni smlouvu. ve které tento zam ěst nanec vystupuje jako manda nt ář so ukromé firmy, Na základě těchto SIlŮm' organizace uhradila z dotace jak plat za vedeni odděleni. tak i čá s t ku ve výši Kč za úhradu faktur vystavených touto soukromou firmou. V roce obdobn ýprojekt organizace nezpracovala a veškeré ekonomické agendy zaj iš ťova la jiná soukrom á firma. ve kteréje dotyčn ý zaměstnanecprokuristou. Té to firm ě organizace uhradila 7. dotací na různé proje kty v roce celkem Kč, Manda ntni srnlouvu však nevypo věděla a rovn ě ž neupravila zm í ně n ou pracovn í sm louvu, ačko li ekonomick é odd ělen í od I. I. v organizací j iž neexi stuje. DRue - OUT Klub neuzavřel s odpovědn ým i pracovn íky ve smyslu smlouvy o poskytnutí do tace na rok 1998 dohody o hmotné odpovědnosti za h ospo dařen i s prosttedky celého objemu dotace, kte rá č i n i l a K č, nýb r ž pou ze 7.3 hospodaření s čá s t k o u -l-.j4 000 Kč. Dále podepsal smlouvu o poskytnut! dot ace na rok 1998 ve výši Kč i smlouvu o poskytnutí dota ce na rok ve v ýši v rozporu s jeho stanovami registrovanýmí Ministerstvem vnitra, a to po uze jménem předsedkyně správní rady, a č ko liv stanovy v p řípadech. kdy p ředmětem jednání je věc či právo, j ehož celková hodnota převyšuje Kč. ukládají, aby listina byla podepsána též da lším č le nem výboru. C. Shrnutí a vyh odnocení Na základě v:i"sledku proved eně kontroly je nutno konstatovat, že MPSV v kcmrolovan ěm období let 1998 a nestanovilo v zásadách dotační politiky její jedn oz načnj' z áměr a cíl při fínaneováni soci álních služeh a nezabezpe čilo jejíprůkaznost tím, že: - nespecíňkcvalc \' zásadách dot aění politik)' \'knoo náplň dotačního titulu..sociální služb)'" a další pojmy jako.,zd ravotně postiže ní" a,..občané \' sociální nouz i", na jejichž základě posk)110 \' r.imci uvedeného titulu dot ace;

8 (lístkl! 3 Vht Dik N"~jvyUlho kont rolnlh o uhdu ZOOO Strana poskytlo \' roce 1998 dotace i nad rámec stanovený jeho zásadami dotační politik~' ; - nezajistilo z ávaznost zásad dotační politik, zp racovaných k dotačnímu titulu..sociální služby" p ro p řij emce dotací a tyto zásad~' samo nedodržonlo; - nespecifikovalo,' uzavřen ých smlouvách o poskytnutí dotace účel jejího použití a nezabezpeč ilo veške ré předepsané náležítosti těchto smluv; - průkazně nedolož ilo způsob stanoveni výše dotace uvedené,' uzavřených smlouvách s příjemci. MPSV neprcv áděle dostatečně kontro lu údajů uvedených ve vyů čtov én i dotací a nevyvodilo odpovídající důsledkyz nesp lnění podmínek stanovených pro použití dotace. MPSV nezajístilojednotnost údajůo ňnancovan ých projektech ve státním závěrečném účtu kapitoly 313 Ministersh"o práce a sociálních věci za rok Ze zjištění uvedených v tomto kontrolním z ávěru V)' plyn ulo, že někteří příjemci čerp al i poskytnu t ě dotace v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami jejich poožití,' celkové \jši Kč, viz Příloh, na str. 201 (tabulka č. 7). Z \jsledku kontroly dále vrplynulo, že Zásady"Hdy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu o bčanským sdružením neřeší některéproblémy v oblasti financování sociálních služeb. V této souvislosti se je"'í nutnost přijetízejména zákona o sociální pomoc i a dalších předpisů. které uvedené Zásad)" nahradí. Úk olem těchto nových právních norem by mělo bj,t předev šfm stanovení celostátních príorit při financov án! sociálních služeb, vy ře šení pr axe uzavíráni dohod mezi pcskyt cvatelem a příjemcem dotace a přenesen í č ás ti dotační politik)' na regionální články státní sprá\)'. Provedená kontrola prokázala. že MPSV nemá dostatek informací o potřebě provozován! dotcvan ýeh sociálních služeb v regionech, zejména z hlediska jejich stru ktury. V d ůsledku tobo a vzbledem k omezeným finančním zd roj ům státního rozpočtu a narůstajícímu počtu nestátních subjektů požadujících dotace jsou pak t)'t o prostředky poskytcvény přednostně stá le stejnjm ž ad are f ů m (příjemcum). Phlohy: Tabulka Č. 1 ( v l-: č ) '99' ' Ú ptl su b~l<ru Poladovana dot*,~ Posllytnutá dot *,~ PoladonnlÍ Pos"'tnutá C"l!'lkeom n lkeom dot*'1!' «I...m dotocl!' e..i...m Arkadie, s k~ ex ' i ozdrav. li!cnc 9 'i 'i 'i8 8'i Hendica ('!) Zlin 'iH 1 21'i 'i Sdru Ť.en í zdra votně tiženvch v eské blice H II 000 4'i 'i Sdru ženi Podan é ruce I 'i 'i 'i 'i00 Emau no 'i S<kuteni občanů Exodus 2 28 'i OB Jasněnk a L'ničov JO000 h'adatio Sarnaril:mu s. Sdru t mí SarnarilJin Semaritén - S ečenstvt křesťansk é oci vo ' B 'i 000 Slezs ká diakonie H76000

9 Čb t ka 3 \ ' h tník :'rrl ejv"uih o k o n trolnih o ú řa d u 2000 Slra na 199 Tabulka č. 2 Pi'lJtmn Prejtkt Poakyt ov'attl ~t l nnlltll.. í d otace v' K l ~k skvt n ut l Handicap (? ) Zlín Centrum infonn aci a pom ocí Ministers"'o zdra vomictvi 2S0 000 v Pard ubic ích 199. Han dicap (? ) Zlin Centrum infonn aci a pom ocí Ministers"'o zdra votnictví v Parduh icích DRUG Ol rr Klub Kontaktn i C~"J1 tru m pro :\i ini5lcnlvo zdravotni ctv i dro<!:ovt závislé ' DRllG OUT Klu b Kontak tni centru m pro Ministerslvo z dr a~ otn ictvi drogově závi slé OkÚ Ústí n. L los 000 Sdruženi Podané ruce Farm a a Podceetn ý mlyn Min isterstvo zdra votnictvi 1 OSO Sdružení Podané ruce hnna a Podcestny mlyn :\Iini.terstvo zdra v otnictvi Sdru žení Podané ruce Kontak tní centrum pro Minis tt:ntvo zdravotnictví užiu lele drog 199. OkÚ Olomouc Sdru ženi Podané ruce Kontak tní centrum pro :\t ini.tt:nlvo zdra votnictví 20S 000 užiutclc dr og OkÚ O lomouc.jsi 000 Sdruž eni Podané ruce Denní pobyl. terapeutické Mini.tenlvo zdravot niclvi zařileni pro pookylo\'áni 199. kom plexni oécc l\.'f~'\i LiS Sdruženi Podané ruce Denní poby l. tera peutické Mini.terstvo zdravot nictví zamení pro pookylo\'áni komo!e.'rni oéče NE.XILlS Sdruk'Jli Podané ruce Konta ktní cenlnlm DRlIG Ministerstvo zdra votnictví AZY L v Brn ě 1998 Sdruženi Podané ruce Kontaklni cenlnl m DRUG :\finisterslvo zdravotn ictví S.J7 500 AZY L V Bmč Sdruženi Podané ruce DoleCo'.-acizatizeni Min isterstvo zdravotnic,,"'i Pfálel, lvi.. družení rodi č ll A centru m peciálni zaiizeni Min i. terst vo zdra votni ct\-i 39 n o zdravo lně postiž,;n 5-eh dět i pro z dr a\ 'otnč pooližene dčti a 1998 mladež (&'Jlni staeionát) v Česk é Ttd",.-,; Přítel.tvi. sdru ženi rod ič ů A - cenlru m. speciální zatizeni r..lin i,lentvo zdr.. otnictví zdrav otn ě postiže ných děti pro z dra"oi nč postižené děl i a mládež (denní. tacionát) v teské T řebové Slezská diakonie Betania - Ktcs.ť a nský domov Ok U FI)'dck-:\i i. lek pokoj neho stáň v Komorní 1998 Lhotce Slez..ká diakonie BETEZ DA - Dom ov pro OkU Frýdck-:\ Ii. lek mentá ln ě pootiženou mládež v Komorní Lhotce Slez..ká diakonie Bcthd II. Ok U Karviná Moravskoslezské sdrutení Církve Dům s pečo '-a leb kou slu žbou OkU Zlín am' en l is lů sedmého dne EF ATA Rezon ance Pl-ychosoei ální rehabili tace OkU L i lomětice onkologických a j inak zdrn otn č postižených obča nů ÚP L i tom ě ři ce (>1' Ústi n, L Sjednocená orga nizace K) nologický servi s a _e,,:i_ oeu-cn V S8 000 nevidomých a. labozrakých v CR výevikll vodícich ps ů pro nevidom é Sjednocená orga ni7.ace Vj'cv ik vodicích p«ll pro OkUvC"R! 7S11478 ne" idom)'ch a slabo zrakýc h v CR nevidom é a serv i. jej ich držrtelům Pozn : Ok Ú ~ okresni úřad; ÚP ~ ůřa d práce.

10 Čistka a \ ' h t n lk ~ ejvyního kontrolního úiadu 2000 Strana 200 Tabulka č. 3 Pfíjemce dotace Poslo1mrtá dotace" Klro Id rok Handkap(!) Zl in Střediskosociální.:h "b imobilním olxanům 1998 Středisko sociálních služeb imobilním občanům Osobní asislajc" pro t ěže<: to!lesno! h a ndi ca JlO ~' ané SdnlŮ'ni ojk'ani Elodus Provoz ví.:eúčeloy~ho domu Exodus v roce )Iorankos!ezskr!!dndelÚ a...o'e lidnntistů M"dmiho dne 1998 F:rala. dóm s (><'ČOva ldskou slu7bou Jasněnka l :nlrov Provoz sta cion áře pro dět i S konjbmovanýrm vadami 1998 ("~ký klub nedoslýcha~j'ch HEI,P jj)()j)<)<) KurIV sociá lni rdlabi1ila~ DI'O rodinv s dětm i 1998 F..mauzy Pomo.: občanům bez plisttdi 1998 OOslii centnun Dětsk é cerarum An.adíe. společnost i pro komplexní pki o zdra"otně '"'-"lq postihni 1998 Archa - provoz pra~'o \l'lí skupiny char al.t<:ru d.:imího UJlJ)QQ stacionáře 1998 Chránohle dílny M adi" Tabulka č. 4 (v Kč) P říjemce dotace Pro 1... Sdruf.mi zdra'-oině postl!enj'ch v Cnké R' publke Spr áva slukb SZdP v CR 3~ Soc i álně pr.l\ní služby a ú časl na legislativním procesu Střediskapro porad:nst..í a sociální rehabilitaci v 8S okresech Sdndnll Podani ~ R <:!io,.; al il.ačni zatil<.'lli Podcestnýmlýn Denní sta<,.;oná! Nexilis SA:\L\RITA.~ - Spok>t enst..i kfesťanské pomod v Opu..f Azy lový dům v Opavě 8888 Slezská diakonie Azylový dům v ThTK.; Sdndeni zch-a,'oině postl!en)'t'h v Cme republice Správa služeb SZdP v CR Sociálně právní služby a účasl: na legislanvn en procesu rs 648 Organ i l.ačni a adm inistrativní zajišťování ~yko se zahraničím Sdndeni Podllflé ruce Resociahzačni7.ati7..:ni Podcestný mlýn Denní l;1a"';on;íj' Nexilis CELKI<:M POZll. : SldP = Sdruh.,JÍ zdravotně postižených ProsthdL.)' dollke neochedene do státního rozpoku

11 Čh llul J Vhtn ák iii~j..yšiíh o k o ntro lní h o ú ř adu Slrana Tabulka č. 5 -(v Kč ) Ptíltmc ~ dota~ iliákl ady :"OáJdady -;. d ot ac ~ % d otac~ projt'kt proj ektu proj~ktu ve sm1ou,-f v dod atku ro k ve smlo u, 'f " d odatku Sdl'11hrú zdrnoldf stllen r-h " ČnW re ubllce Sociálně pravn i služby a účast na legsslativnim ,99 88, "'~ Stf.:diska pro pora<kostvi a soci<ilni rebabiluaci , Správa služeb SZd P v CR Stfed iska pro poradenshí a socia bu rehabilitaci Organil..acrú a adminislratimí 7.aj;!t"o\'<ini styk u s.: U zahraničím Sdr-ult.-.ú P..dlUoé nk" Kontaktní cent rem pro uživa tele drog Program kootaktnioo centra Drog Azyl I , mm<! D=ní,1a~'ionát ~e.x;li s , Dol'»'va..' zařízeni Koedukovaná terapeutick é komunita Espaanza I 033 ()()() ,85 69, SlnsIlá dlakonw BETEZD A Domo v pro m<:ritalno! postiženou mládd v Komorní Illot"e BENIAhllN - stac ionář s rýdennen poby1.m1pro di:ti , amládd, Poradna pro dět i oběti trestnýc h či n ů a násil i ELP IS ()()() P«ovatelská slwba EUM , ,3 = Tabulka č. 6 (v Kč) Pfíjem c~ j\iein'~stičn i ná klady :'\ein..n t ič n i náklad}' rn ' ~ktu" ládosti ro..klu,. ~ sm lo u,'" Českv klub nedosl ''duvveh HEL P NADAn o SA.\IARITA:\lIS -. druleni Samaritán Sdružení Podane ruce JASS!'KA Unič ov Hos ie Sv. Lau ra Slezská di..konie Sdruže ní zd ravo tně lil c:nvch v Čcs ke ub lice S 261 Tabulka č. 7 (v Kč) Pl'i m..~ Sdružení zdravotně iženvch v České blice SdruženiPodané ruce SA.\IARITAi''; - S l cčcnstv i křesťanské oci v ve Slezská diakonie Do.'Uké centrum 1990 Česk ' klub nedoslvcaavvch HELP Jasněnk a Umccv Sdružení občanů EXODU S Handi? Zlín T - ATL\S NADATlO SA,\ far IT Ai'';US - Sdruženi Samaritá n C~u.rm ass ] " "00 II SOl 121

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Č. j. S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra V Brně dne 28. listopadu 2008

Č. j. S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra V Brně dne 28. listopadu 2008 Č. j. S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra V Brně dne 28. listopadu 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a 18. 306 13 Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/2659114 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: 70279632, r.č..., se sídlem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1)

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Old~ch Bubenfček hejtman

Old~ch Bubenfček hejtman 10.6.20159:16:44 Old~ch Bubenfček hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: JD: Clslo jednacr: Vyl'izuje/lfnka: E-mail: 5.6.2015 7544612015/KUUK 3031/EK2015 Jana Stohlovál641 stohlova.j@kr-ustecky.cz ZvefeJnini

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1 ~up KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMCKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ r; OBCÍ A KO TROL Y rva 18. 306 13 P7cn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/17789/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 275/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 275, a dále na pozemku st.p.č. 223/1, a to vše ve výši 2780/71850,

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více