00/02. Č, 00/02/36 ze dne Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček"

Transkript

1 Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu Stran /02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost i Nejvy ššiho kontro lního ú řa du (dá le jen,.nkú) na rok 1000 pod číslem 00/02. Kontro lu řídil a kontrolní zá věr vy pracoval čl e n NKÚ JUDr. Jan Holeček. Cílem ko ntroly bylo p rově ři t posky tová ní a užit i neinves ti č ních dotací ze st átního rozpočtu občansk ým sdružení m a humanitárním organizacím. Kontrolu provedly skup iny kon troluj ících NKÚ odboru sociálních věc i, školství a kullu ry a územních odboru severozá padní Čechy. západní Čec hy, scve rovýchodní Čechy. severní Morava a s třední Morava v období od února do kvě t na rok u Kontrolovaným obdobim byly roky 1998 a. Kontrolovaný mi osobami byly; A. Ministe rstvo práce a sociál níc h věcí (dále jen.mpsv ); B. vybraní příjemci dotací: Sjednocená organizace nevidomých a slabozra kýc h v ČR, Na ha rfě 9, Pra ha 9-Vysočany, Sdružení zdravotně postižen ých v České republice, Karlínské nám. 12, Praha 8, Arkadie. společno st pro komple x ní p é či o zdravotně postižené. U Nových lázni 9/1286. Teplice. DRUG - OUT Klub, Stará 1799/ 1, Ústí nad Labem. Rezo nance. Ústí nad Labem, Č e ský klub nedoslých avýc h HELP, Tomano va 5, Plzeň, Sdruž ení občanu Exodus, Požá m i ků 5 1. Třemošná. Hospic Svatého Laza ra, Sladkovs kého t ř. 66, Plzeň. T -ATLAS, Pospíš ilovo nám. 1693, Pardubíce, EMAUZY, Ekologícká 10, Rychnov nad K něž no u, Handicap (?), Pad ě lky 1367, Zlín, NADATIO SAMARITANUS - Sdružení Samaritán, Silarova2, Brno, Sdružení Podané ruce, Kroftova 64, Brno, SAMARITÁN - Spo leče n s tví k ře sťan ské pomocí v Opavě, Nákla dni 390/2-1-, Opava, Moravskoslezské sdružení Cí rkve adve nt i stů sedmého dne. Ostrava, Slezská dia konie. Čes k)' Těšín, Dětské centrum 1990, Heyrovskéh o 23, Olomouc. JASNĚNKA Uničov, Uni čov, JITRO - Sdružení rodič ů a přá te l postižených děti, Mo zartova 1161/43. Olomouc. (N ázvy kontrolovaných osob jsou uvádě ny tak, j ak byly zapsány v registru ob čanskýc h sdruženi u Ministerstva vnitra nebo v rej st ř í ku právnických osob, které j sou součástmi registrova n ých církví a n áboženskýc h společnost í zapsan ých u Ministerstva kul tury). Proti kon trolnímu protokolu podaly námitky MPSV. Sdružení zdravotně postižených v Č eské republice a D ěr ské centrum Odvo lání proti rozhodnuti o n ámitkác h podal o Sdr užení zdravotně postižen ých v Č es ké republice. O odvolání rozhodl sen át NKÚ us nesením Č, 00/02/36 ze dne Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček p ředseda senátu a JUDr. J iří Drábek, Ing. Jana Krejčová, MVDr. RudolfNěmeče k. lng. Josef Pohl- č le nové senátu) na svém zasedání konaném dne s c h v á I Í I svým us nesením Č. 00/02 /-18 k o n t ro I n í z a v ě r v tomto zn ění : V roce 1998 obdrželo MPSV od nestátních subjektů provozujících sociální služby žádostí o poskytnuti dotace na ne in v e sti č n í vydaje související s realizací jednotlivých p rojektů. V roce to bylo více než 700 žádostí. V roce 1998 MPSV poskytl o na zá k l ad ě uzavře n ýc h smluv t čm t o subj e k t ů m dotace na projektů v celkové vý ši Kč a v roce na 633 p roj e kt ů v celkové v ýši Kč, Kontrola byla zam ě ře na zej ména na průkaznost dotační ho řízení zabezpečovaného MPSV, na dod rženi stanoveného účelua podmínek použ ití dotací a na správnost, úplnost a PfŮ kaznost jej ich vyú čtová ni ze strany příjemců dotací. Kont rolou by lo zjištěno : A.U MPSV L Právní zabezpečeníken trolovan éproblematiky Základn í právní úprava poskyrováuí dotací ze státníh o rozpoč tu je zabezpeče n a v zá ko ně Č. 576/ 1990 Sb.. o pr avidl ech hospodatení s ro zpo čt ovým i pro středky Čcské republiky a obc í v České republice (rozpočt ová pravidla republik)"). ve z nění pozdějš íc h p ředpi s ů V ustanoveni 5 odst.2 zákona Č. 576/1990 Sb, je uvedeno...na konkrétní akce nebo pledem stanovené okruhy potleb se poskytují účelové dotace. a to za podmínek stanovených zasadami dotačnípolitiky. Mohou být pou žityj en na určené učely a podléhají ročnímu zučtováníse státním rozpočtemrepubliky. ", přičemž v 5 odst. 3 písm. e) a d) tohoto zákona je mj. uvedeno:..ze státního rozpočtu se mohou poskytovat.. c) dotace občanským sdrulením..., d) dotace právnickým osobám, které j sou zaloleny k poskytovanízdravotních, vzdělávacích, kulturnich a soda/nich slu f.eb... a to vyhradně na tyto učely,... "

2 Částka J Vi'.tník :O; ~jvyhíbo kontrolnlbo.. řad" 2000 Stranil 192 Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 27. l l Č. 663 a změnila usnesením ze dne Č. 223 Zásady pro poskytov áni dotací ze státního rozpočtu České rep ubli ky občanským sdružením (dále j en "Zásady '). V ustanovení části I Zásad je mj. uvedeno:,.z ásady se vztahují na poskytování dotacíze st útniho rozpočtu České republiky (dále jen 'státní rozpočet republiky'j výhradně občanským sdružením, která vyvíjejí činnostpodle zákona Č, 83/1990Sb., o sdružován í občan ů, ve znění pozdějších předpisů ". Občanským sdružením je možno poskytovat účelové dotace ze st átního rozpočtu republiky na činnosti spoj ené se zajišt'ovánim těchto úkolů - 5 odst. Z a odst, 3 písm. cj zákon a České národni rady Č, 576/ / 1990 Sb.... PFifinancov áni projektu je nutno vylou čit poskytováni dotací jiný m subjektům. nel občanským sdružen ím ",.. V návaznosti na podmínky upravené v Zásadách zpracova lo MPSV v kontrolovaném období v rámci své do tační politiky Postupy MPS V ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 1998 a na rok (dále jen..postupy" ). Pos tup pro rok umo žnil MPSV poskytovat dotace i s ubje k t ů m. které nevyvíjejí č i n no s t podle zákona Č. 83/ 1990 Sb., a to humanitárním organizacirn církvt vzniklým podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské viry a postavení církví a nábo ženských s polečno stí, a obecně p rospě šn ým spo lečnostem založeným podle zákona Č. U8/19 95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a dop lnění n ě kterých zákonu. 1. MPSV nezaji stilo, aby zpracované Postupy by ty závaz né pro žada tele, resp. příjemce dotací, a ncřidilo se j imi ani MPSV, jak dokládají dále uved en á zj i š tění. To, že Postupy nemč ly charakter závazného dokumentu, dokládá i skutečnost, že veškeré kon trole podrobené smlouvy o po skytnutí dotace u zav řelo MPSV bez prohlášení p ř íjemce ve smy slu čá s t i II čl. 7 Postupu pro rok 1998 a č l. 10 Postu pu pro rok, kde je mj. uvedeno: "So učá st ; smlouvy je prohlášení žadatele, že by l sezná men s Postupem. Navic MPSV nedoložil o řá d né sc hvále ní těchto mat e r iá l ů. 2. MPSV nad rámec sta nove ný Postupem pro rok 1998 poskytlo v uveden ém roce dotace hu man itárním organizacím církví v celkové v ýší 186 mil. K č. Tím MPSV porušilo ustanoven! 5 odst. 2 zákona Č Sb., neboť pro uvedený dotačn í tit ul nestanovilo pro rok 1998 zásady dota čn í po litik,', 3. M PSV v rámci právního zabezpeč e n í problematiky v jeho p ůsobnosti nespecifikova lo v Postupech věcnou náplň dota čního titulu,.sociální služby". Poskytnutí dotace v jednotlivých případech bylo v d ůs ledku nesta noven ého kritéria pro j ed noz na č né určení charakteru sociá lní slu žby pouze předmě tem rozhodnutí poskytovatele. Uvedeným způsobem např. MPS V v rámct do tací subjekt ům poskytujícím sociální služby posk)110v roce dotaci í Ná rodně vzdě lávací mu fondu. o. p. s., ve v ýši K č, a to na " zaj i š tě n ; realizace programů E..-r op ské unie ". T uto obecně prosp ě šnou s po l e č n o s t zal o žtlo MPSV v roce k..zab ezpečení organizace, administrace a vyhodnocování projekt ů zejména v oblasti spolupráce s E,' ropsko u unií", jak je uvedeno v zakládací lis t ině ze dn c NavÍC na uvedenou č i n nos t uzav řelo MPSV s př íjemcem sm louvu o poskytnutí dotace bez zp racovaného projektu a údaje o pos kytnuté dotaci nebyly kontrolujícím předány v rámci vyžádan ých pře h ledů o příjemcích, nýbr ž byly p ředloženy dodatečně na zá k l adě zj iš t ě ni této sku t e č nost i ve státnim závě rečném účtu kapitoly MP SV za rok. Pří poskytnuti dotace Ná rodně vzdělávacímu fondu, o. p. s., MPSV ncpostupovalo hospodárně ve smyslu usta noveni 30 od st. 2 vyhl ášky Č. 205 /1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovým í prost ředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření ro zpoč tov ý ch a při spěvkový c h organizací. kde je mj. uvedeno :.. Org anizace hospodaří cí s rospocto vymt pros tředky je p ovlllna. dbát. aby plnila ůkoly hraze né ze státního rozpo čtu republi ky nejhospodárnějsim zpú sobe m a aby efeku vne vyutívala rozpoctovycn prostředků. " 4. Obdobn ě MPSV nespecifikovalo pojmy "zdravo t ně postiženi" a.ob čan é v sociální nouzi", na jejichž zák ladě poskytovalo v rámci dota čního titulu,.sociální služby" dotace na mzdy příjemcům vyv íjejícím činnost v oblasti péče o tyto občany. V důs ledku to ho nebyla při poskytování dotací na uveden)' úč e l pou žita jednozna č ná krité ria. Dle informace p ředlože n é v rámci prováděné kontroly vycházelo MPSV pti pos kytování dotací z definice pojmu..zdrav otně pos tižen)' občan" v pojetí Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO). podle niž j sou do této katego rie za hrnutí í občané staří, občané s c iv i l i zač n ím i chorobami, obč ané drogově závislí, alkoholici, psychot íci a pod. Tuto ani jinou defi nici však MPSV v mat eriálech up ravujících jeho dotační politiku neuvedlo. V dů s le dku nedostatků uvedených v bodech I - 4 této částí kontrolní ho závěru MPSV v r ámci pr ávníh o zabezpečení své dotač u í poli tiky nepostupoval o podle ustanovení 21, 22 a 24 zákona Č Sb., o zř í ze n í mi nisterstev a jiných ústřední ch orgánů státní správ)' ČR. ve z ně ní pozdějších před p i sů, kde je mj. uvedeno:.ministerstva se ve ve šker é své čin nosti řidí ústavn ími a ostatními z ákony a usneseními vlády... zkoumají spo lečensko u problemati ku v okruhu své působností, anatyzuji dosahované vystedky a č iní opattent k tešent aktuá lních otázek.. peč ují o náletitou právn í úpravu věci patří cích do působnos ti České repu bliky. dbají o za-

3 Čhtkol J vhtdlk i"iejv,-ulh o kontrolnlho úhd u 2000 chováváni zákonnosti v okru /lil své působnosti podle zákonů poffebná opatfeni k nápravě. <. a činí ll Dota ěni řízenía uzavírání smluv o poskytnutí dotace V roce MPSV zavedlo nový systém p ř i dělování dotací, j ehož cílem bylo zejména zhod nocení p rojektů interní mi a externími hodn otiteli, zpracování návrhu dota ce, projednání návrhu dotace dotační ko misí MPSV a kon e č né rozhodnu tí ministra práce a soci álních věci o výši p řid ělen é dotace. Tento systém byl zkušebně uplatněn ve 2. kole dotačního řízen í, ve kterém byly také poprvé zavedeny koeficienty d ůlež ito s t í poskytované služby. Zhodnocení tohoto systému bude možné až na zák ladě dotačního řizení na rok 2000, kdy byl tento systém jíž pln ě uplatněn. I. MPSV nedoložilo objektivní důvody k poskytnutí dotace na rok na projekty, které hodnotitelé jménovani MPSV nedoporučilike schválení, např. projekty " Zaj i š t ěn í služeb osobní asistence",..správa služeb SZdP v ČR", _ Soc i á l n ě právní služby a účast na legislativním procesu" předložené Sdružením zdravotně posti žen ých v České republice, na které MPSV poskytlo dotaci v celkové vý ši Kč. 2. MPSV průkazně nedoloži lo způsob stanovení vý še dotace uvedené v uzavřených smlouvách, a 10zejména v případech. kdy neakceptovalo jej í vý ši uvedenou v žádosti. např. u projektů realizovan ých těmito subjekty (viz Přílohy str. 198, tabulka č. I), Ze závazných písemn ých informaci vyžádaných v prů běhu ko ntroly od MPSV a p ř íjemc ů dotací vyplynulo. že s oh ledem na objem fi nančních prostředků v rozpočtové kapitole MPSV ř eši l o t)10 případy formou jednání s př í slušným žadatelem. Přestože Zásady v částí II č l. 3 ukládají ústřednímu orgánu projednat objem navrhované dotace s občansk ým sdruženim, nelze na základě provedené kontroly hodnotit dotační ří zen í jako průkazné, neboť MPSV nedoložilo příslušnou dokumentaci dokládající způsob výpočtu přiznané dotace na z á k l a dě ekonomiekých údajů vyk ázan ých žadatelem. Uveden}' systém ve svém důsledku vedl ke zna čn ým disproporcím v objemech dotací p řiznaných ve smlouvách jednotlivým p ř í jemcůmbez jej ich průkazného zdůvodnění. J. V ustanovení části II čl. 8 Zásad je mj. uvedeno:. Dotace ze státního rozpo čtu republiky nesmízásadně pfesáhnout 70 % rozpočtovanych výdajů sdružení (projektu),.. V odůvodněných pfípadech mate ústředníorgán stanovené procento zvýšit. " MPSV porušilo uvedené ustanovení tím. že v dotačním řízení schv álilo i projekty. u kterých nebyla v žadostech zajištěna finanční spoluúčast žadatele, aniž by takov)' postup zd ůvod n ilo. Např. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR uvedla v roce 1998 v žádostech o dotaci na 14 projektů, že nemá žádné vlastní finanční zdroje, z nichž by mohla financovat své projekt)'. Pře sto MPSV rozhodlo poskytnout na tyto projekty dotace v rozmezí od 60 do 95 % p ředpo kl á d a n ý c h výdaj ů v ce lkové výši 2~ Kč, Obdobně v roce bez zajiš t ěn í finanční spoluúčastí žadatele poskytlo MPSV tomuto sdružení dotace na II projektů v rozmezí od 60 do 90 % p ředpokl ádan ý ch v ýdaj ů v celkové výši Kč. 4. V ustanoven! části II čl. 10 Zásad je mj. uvedeno: " Dohoda musí obsahovat... přesné vymezení konkrétního účelu, na který je dotace ze státního rozpočtu republiky poskytována a vymezení účelů, na které neíze dotaci poulit..... MPSV porušilo uvedené ustanovení tím, že ve smlouvách o poskytnuti dotace na rok nespecifikova lo neinvestič ní náklady projektu. na které poskytlo dotaci. a nevymezilo náklady. na které dotaci pou žit nelze. Úče l použití dotace byl v čl. II bod 2,3. všech kontrolove ných sml uv stanoven pouze takto: " Prostře dky dotace budou p oužity pouze a vynradn ě k účelovému financování dále specifi kované ho projektu a činnosti : Násev projektu Ce lkové neinve stičn í náklady Dotace. " Tí m MPSV umožnilo použít dotaci k úhradě všech neinvestičníchnákladů příjemce. 5. V ustanoven! části II tl. J Zásad je mj. uvedeno:,.ústfední orgán, který fádá o dotaci pro občanské sdruženiplněodpovídá za ověření registrace občanského sdru!.ení..... a dále \' ustancvemtásti Il č í, 10 Zásad je mj. uvedeno:..dohoda musí obsahovat kromě identifikačních údajů... " MPSV porušilo uvedená ustanoveni tím, že nezaj istilo, aby ve sm louvách o poskytnutí dotace byly uvedeo)" identifikační údaje o příjemcích dotace tak. jak byly za psány v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra nebo v rejstříku právnických osob, které j sou součástmi registrovaných církvi a náboženských spo lečností zapsaných u Ministerstva kultury, Tyto nedostatky byl)' zj iš t ě ny ve všech smlouvách s p ř íjemci podrobených kontrole, 6. V ustanovení části I Zásad je mj. uvedeno:.,ž ádoucí je koordinovat jak plípravu, tak i vyhodnocení projektů a finančn/ ph.'iplvky, aby nedošlo k duplicitnímu poskytovánídotací... Plni-li ob čanská sdru!.ení úkoly pnslufejici do působnosti několika ústfedních orgánů a pfispívají-li tyto ústfední orgányna tuto činnost, musíseo způsobu poskytnutí II výši dotace navzájem informovat a dohodnout Uvedené ustanoveni Zásad upravnc MPSV \' Postupu na rok v ustanoveni čl. 11 takto:.. V pfipadě, fe pfijemce dotací bude mít žádost o dotaci na shodný nebo obdobný projekt podanou na

4 Č ástka J Vhhllk :'\ ~jvyiil ho kontrolnlho ",h dl,l 2000 Stran a víc e ústředn ích orgán ech, je povinen na tuto skutečno st předem upozornit. Poku d bude tato skutečnost zamlčena, lze dotaci odejmout i se :.p/ tnou platností. Přiznanéfinančníprostředky ZMPSV('R, určené na kon krétní účel, nelze dup licitně použit na tytét účely hrazené zjiných resortních zdrojů. " a v ustancveu! čl. IV bod 4.3. uzavřen ý ch smluv o posk)'tnutí dotace takto: " Příjemce podpisem léto smlouvy závazněp rohlašuje, t e nafinancováníprojektu (ů) a činn osti (i) uvedených v čl. llj1.3., na něž byla dotaceposkytnuta, mu n ebyl j iný pfispěvek ze státního rozpočtu před uza že během vřením této smlouvy p oskytnut. Vp/ípadě, ro ku p říjemce tak ovi flnančni prostředky obdrti, ihnedpísemně omámituto skutečn ost MPSV." MPSV porušilo uvedené ustanoven í Zásad tím. že dostatečně nekoordino valo poskytování dot ací ze stát ního rozpočtu s osta tní mi poskytovateli, Kontrolou II příjemců bylo zjištěno, že n ěk te ří žadatelé obdrže li na stejný projekt dal ší dotaci ze státního rozpočt u. j ak uvádí p řeh l ed (vi z tabulka Č, 2). av šak tuto sku tečn ost MPSV neoznámili. Vzhl edem k tomu. že zejména v předepsaném formul á ři pro vyúčtování dotací MPSV nestanovilo příjemci povinn ost uvést j me nov itě dalš í poskytovatele. od kterých obdržel v da ném roce fina nčn í prostř edky na projekt. nezajistilo si veškeré potř eb né informace roz hodné pro defi nitivní přizná ní dotace, Např. v účetn ict ví Sjcd noccné orga nizace nevidomých a slabozrakých v ČR bylo zjištěno. že tato organizace získala v rámci projektu..kynologický servis a servis výcviku vodících psu pro nevidomé" í finan čn í čás t ky od okresních úřadů za vý cvik vodících psu ve smyslu 13 odst. 9 vyhlášky Č. 182/ 1991 Sb" kte rou se provádí zákon o sociálnim zabe zpečeni a zákon Čes ké národní rady o pů sob no st i orgá nů České republiky v soci álním zabezpe čeni, ve z nění po zděj š íc h p řed p i sů. Tímto způsobem organizace získala v roc e 1998 p říj my ve výši Kč a v roce ve vj'ši I 758 -I. 78 Kč, kte ré MPSV neozn ámila. a naopak v žádos ti o dotaci uvedl a. že nemá vlastní zdroje financování, a proto svoj i fi nanční spol u účas t na projektu nepředpok ládá. Na uveden }' projekt obd rže la od MPSV dotaci v roce 1998 ve v ýš i Kč a v roce ve vý ši Kč, Na neinv es tiční výdaje projektu předpokládané v roce 1998 ve výši Kč a v roce ve v ýši Kč organ izace tak celkem získala v roce 1998 fi na nční zd roje ve výši Kč a v roce ve v ýši K č. 7. Další nedostatky při uzavírání smluv: a) MPSV uzavře l o smlouvy a poskytlo dotace žadat e lům. kte ří nedoložili prohlášení ve smyslu čl. 3 a 9 Postu pu pro rok 1998 a v čl. 7 Postupu pro rok. kde je mj, sta novena povinnost přiložit k žádosti.. vyjádření okresního. ptíp, magistrátního úřadu. ze druh sociálních služeb. zabezpecovany projektem, je v regionu pottebny, u projek tů zaměrenych na osobní asistenc í j e nutn é pňtož it prohlášeni žadatele, ze lato péče není poskytov ána klientům. na [ejichž péči je n ěkym uplatňov án ptísp ěvek na péč í pro osobu blízkou a nejedná se o so uběh s pečovatelskou službou", Uvedená prohlášení žada tele nebyla doložena k proj ek t ům. na které MPSV poskytlo dotace v celkové výš! Kč, jak uvádí přehled (vi z tabulka Č. 3), b) Ve s m louvě o poskytn utí dotace na rok občanskému sdružen í Emauzy byl úče l jejího použiti na ostatní osobní náklady (dále jen "OON"") v celkové v ý ší Kč sta noven na zák la dě nevě rohodn ého údaje uvedeného v žádosti, P ře s t ože závaznou součástí pro rozh odnutí o žá dost i byl roz poč e t projektu. ve kterém žadatel up lat nil celkový požadavek dotace pouze na věc né výdaje a o dotaci na OQN nežádal. MP5V neposoudilo žádost a jej í p řílohy jako celek. a tím uveden)' rozpor mez i údaji nezj istilo a nepožadovale je ho vysv ětle ní a ods t raněn í. Při u zavře n í smlouvy MPSV ani nep řihl édl o k nevě roh odn é výši dotace na OON v souvislosti s předc hozím obdobím, kdy na stejný projekt byla sdružením požadována a poskytnuta dotace pouze na v ěcné výdaje. Na základ ě vyúčtovaní dotace, použité příj emcem v roz poru se smlouvou v celé vý ší na věc né výdaje. MPSV požadovalo její vrácení pro nedodržení stanoveného úče l u použiti. Až na zákla dě žádosti sdruže ní o udělení výj imky promínul ministr práce a socíálních věc í povinnost vráccní dotace s ohlede m na oboustrann ě zavi něnou chybu. c) Ve všech smlouvách o poskytnut í dotace uzav ře ných v kontrolovaném období bylo v usta novení čl. III bod 3.6, mj, uvedeno, že " př íjemce se zavazuje, že prosttedky z dotace nepoužije k úhradě vydoj ů na stravné ", S tim to ustano vením uzavřel o MPSV smlouvy v letech 1998 a i s občan ským sdružením T - Atlas na projekt.abilympi áda''. Obsah termínu..stravné" tak. jak je zaveden v záko ně Č, 119/1992 Sb" o cestovn ích náhradách, p ř e d s t a vuje příspěvek za městnava tele na výdaje za stravu za m ě s t n a nce p ři pracovní ces tě, Pojem..,stram é"" stan oven)' ve smlouvách mě l zjevně jiný smysl a úče l, než jak byl definován v uvedeném zákoně. MPSV obsa h neje dnoz na č n ě sta noveného poj mu..stravné" ve s mlouvě neuvedlo. a proto nebylo an i u příj e mce možné u rči t, zda výdaje na stravov ání úč astní ků Abilympíády byly ve smyslu výše uvedeného ustanovení sm lo uvy p ř í pu st ným výda jem hrazeným z dotace, ln. VJůč t o\'ání dotací 1. V ust an ovení části VI čl. 1 Postu pu pro rok 1998 je uvedeno; "Dotace za rok 1998je nutno vyúčtovat MPSV ČR n ejpozdějido 31. ledna. Ve stejném termínuje nutné předložit závěrečnou hodnotící :.právu o prů hěhu realizace a efektu projektu." Obdobněv ustanovení čl. 20 Postupu pro rok je uvedeno:..pfidělená dotace za rok musí být fádně vyúčlována k 31. prosinci na p1edepsaném formu-

5 Č,htkll J Vhtnlk N ejv)'ulho kontrolnlho ú hd u 2000 Strana 195 láli a nejpozději do 31. ledn a 2000 předloúna MPSV ČR spolu se záv ěre čnou hodnotící zprávou o průběhu realizace a efektu projektu. " Tato ustanoveni Postupů byla do čl. 111 bod 3.8. uza \'řenj'ch sml uv převzata v tomto znění: " Pfíjemce se zavazuj e zej ména k tomu, le:... současně s vyiičtováním dle osnovy uvedené v p fítoze č. 1 této smlouvy zašle zprávu o průběhu realizace projektu(ů)... MPSV nezajistilo plnění uveden ých ustanoveni a schv álilo vyúčtování dotace. aniž by příjemci předlo žili zprávu o průběhu rea lizace projektu. a tak definit ivně při znalo pos kytn utou dotaci bez údajů o naplně ní kon krétního účelu po užití dotace. Tuto zprávu nepředlo ž tlí např. tito p říjemci : Dětské centrum 1990 v roce Handicap (?) Zlín v roce 1998 a, Moravskoslezsk ésdružení Církve adventistů sedmého dne v roce a Rezonance v roce. Ani před ložené hodnoticí zprávy neobsahovaly vypovídající údaj e. a to zej ména v d ůsledku toho. že MPSV nestanovilo osnovu těchto zp ráv. 2. V ustanovení č ásti [[ č l. 13 Zá..'1adje pak mj. uvedeno: " Ústřední org án, který poskytl občan skému sdružení dotaci ze st átního rozpočtu, je povinen ověfovat správnost použiuposkytnutých finančnic"prostředků ze státního rozpočtu... " MPSV porušilo uvedená ustanovení tí m. že neprovedlo dostatečně kontrolu \)'líčto\'ání dotací předležených příjemci. V ustanovení části II č l. 8 Zásad je uvedcno: " Pokud dosažené plíjmy sdružení budou niui ne! plánovan é, nesmi použiti poskytnuté dotace pfesáhno ut 70 % skutečných vydaj ů sdru ženi. V pfípadě vykázaného vyššího podílu, musí bitprostledky ptipadaj ící n a překročený podíl vráceny do státního rozpočtu republiky. " Uvede né ustanovení Zásad zapracovalo MP SV i do Postupů a uzavřených smluv o poskytnu tí dotace. Jak vypl ynulo z vyů č továni zaslaných na MPSV. nedosáhly v n ěkt e rých př ípadech skutečné příjmy určené k fin ancování neinvest i čn í ch nák ladů projektu jej ich plánované vý še, p ři č em ž zbývající prostředky ptipadajíci na překro č e ny podíl dotace uveden}' ve smlouvě př íj emc i do státního rozpočtu neodvedli v celkové výš i I K č, j ak uvádi ná sledující přehl ed. Jednou z příčin tohoto stavu byla i zj i š t ě ná s kutečnost. že příjemci p ř i vyúčtování ne invest i ční dotace za hrnutí do vyk áza ných příjmů dle p ředep sa n é ho Fo rm u l áře i finanční zdroj na investice. které MP SV pti kontrole vy úč tov á ni neode četlo od vykázaných p ř íjm ů u r čen ých k financování neinvestičních náklad ů projektu (vi z tabulka Č,.J), 3. MPSV uzavřelo koncem roz počtovéh o obdob í, na které byla dota ce poskytnuta (l istopad. prosinec roků 1998 a ). dodatky ke smlouvám s některými př í jemci, ktc ř t nep lml i svoji s po l uúča st na fina nco vání projektu ve výši uvedené ve sml ouvě. a to se Sdružením zdrav ot ně posti žen ých v Čcské republice. Sdruž e nim Podané ruce a Slezskou diakonií. V dodatcích ke smlouvám se smluvní strany dohodly na sní žen í p ů vodn ě sml uvně dohodnutých neinvestičních nákladů. avšak výše dota ce uvedená ve smlouvě zůst a la ne z mě ně n a. jak uvádí nás led ující p ře h l ed, Na základě uvedených doda tků doš lo nap ř. u Sdruženi zd ravot ně postižených v České republice ke zv ýšení procentuálního poměru dotace nad 70 %. Tento postup byl nehospodám}' ve smyslu ustanovení 30 od st. 2 vyhlášky Č Sb (viz tabu lka Č, 5), IV. Další zjištění I. MPSV nezaj istil o ve svém státním závěrečném účtu za rok 1998 jednotnost údajů o financovaných projektec h. n eboť v něm uvedlo hodnotu n ě kterých projektů p řevzatou ze žádosti o dotaci ( Český klub nedosl ý chavých HELP. NADATlO SAMARITANUS - Sd ružení Samaritán. Sdruž ení Podané ruce. Jas n ěnka Uničov. Hospic Sv. La zara, Slezská diakonie) a hodnotu projektu ostatn ích p ř ijemc ú uvedlo ve vý ši dohodnuté ve smlouvě o poskytnutí do ta ce. p řes t ože se oba údaje v uvedených případech z na čně lišily, jak uvádí nás leduj ící p řehled. Hodnotu projektů Sdružení zdravotně posti žených v Čes ké republice uvedenou ve státním závěrečném účtu ve vý ši -t Kč MPSV nij ak nedo lo žilo. V d ůsledku uvedených nesrovnalosti nebyly údaje o v ýši neinve s ti čn ích nákladu na dotované projekty uveden é ve státní m z á vě reč n é m účtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních v ěcí za rok 1998 průkazné (viz tabulka Č. 6). 2. V ustanoven! č ást i II č l. 13 Zásad je mj. uvedeno:.. Ústřední orgán, kte rý poskytl občanskému sdruženi dotaci ze státniho rozpočtu, je povinen o věřo vat správnost použiti poskytnutj'ch finančních prosttedků ze státního rozpočtu republiky (dotace), zejména zda jsou hospodárněa ú čelně vy u!.ívány..... V kontrolovaném období provedlo MPSV kont rolu hospoda řen í s dotacemi u I.J ze 166 příjemců v roce 1998 a II II z 231 příjem ců v roce. Z 20 příjemců podrobcných kon trole NKÚ proved lo MPSV pouze jednu kontrolu. a to u Sdružení Podané ruce v roce 1998, B. U vyb raných p říjemců dotací I. Dodržení stancveněbc účel u a podmínek použití dotací, správn ost, úplnost a p růkaznost jejích,')"účto\' ání V ustanove ni části II č l. 12 Zásad je uvedeno:.. Občanské sdruženi odp ovídá za hosp odárné p ouliti rozpočtových pro!i11edkíi l' souladu s učely, p ro které byly poskytnuty a zajej ich řádné a oddělené sledování v j ednoduchém nebo podvoj ném ů četn ictv i.. "

6 Částka.s Yhtnik N ItJvyUlho kont rolnlho úhdu 2000 Strana 196 a dále \.. ustaneveet části II čl. 1 Zásad je uvedeno: " Po skončeníroku občanskésdružení vyhotoví v rámci účetní závěrky vyúčtování, které pťedloži příslušnému ú.uřednimuorgánu... Dětské centrum 1990 porušilo uvedená ustanovení tím. že neprckázalo na základě řádně vede ného účetnic tv í opr ávn ěnost použití dotace poskytnuté na projekt "Dětské centrum komplexní péče o dět i s kombínovanými vadami" v roce 1998 ve v ýši Kč a v roce ve v ýši -l Kč. Po celý průběh kontrol}"nkú bylo jeho účetnictví za kontrolované účetní období předmětem rekonstrukce. lako důvod zjištěného stanl Dětské centrum 1990 uved lo havárii softwaru. která m ěta dopad na zpracované účetní z á věrky. V důsledku toho ncprovedlo v letech 1998 a vyúčtování dotace na zákl adě řá d ný c h úč etn í ch závěrek, ale pouze na základě seznamu prvotních účetních dokladů. Ve vyú čtovan ém če rpá ní dota ce Dětské centrum 1990 uvedlo i čá stky, které účetn ími doklady nedoložilo (nákup dvou fotografických přístrojů), nebo čá s t ky, které vyk ázalo duplicitně. a dá le zde uvedlo i čá s tky, které věcn ě nebo ča sově nesouvis ely se stanoven ým úč e lem a podmínkami použití dotace ( např. náklady i nves tič ní ho charakte ru. náklady Střední školy Dětského centra 1990). V důsledku uvedených zj iš t ě n í vykázalo vyúč t ová n í dotace vyšší v roce 1998 o Kč a v roce o K č. Dá le D ět ské centrum 1990 nepostupovalo hospodárně p ři č e rpání dota ce v roce 1998 na paušální náhrad)' cestovné ho ř e d i te l ky v celkové čá s tce K č. nebo l' nedoložilo stanovení těcht o náhrad ve smyslu 19 zákona Č. 119/ / 1992 Sb. o cestovních náhradách, a tim neprokázalojejích oprávněnost. Českj' klub nedeslýehavých HELP poru šil uvedená ustanovení tím. že odd ělen ě nesl edoval v ú č e t n ict v í če r pání dotace na projekt.poradcnská s t ř ed i ska". V důsled ku toho nevyhotovil vyúč tování dotací v souladu se stavem odděleného účetnictv í a nepřed lo žil ani přehled ú čet nich dokladů, kterými byla dotace zúč tová na, Ve vy úč tování dotace poskytnuté v roce 1998 na uveden}' projekt uvedl neinvesti čn í náklady vyšší o K č, než doložil v rámci provedené kontrol y, a tím překročil smluvně stanovený procentní podíl do tace o 10.6 %, tj. o čá s t ku Kč. Slezsk á diakonie porušila uvedená ustanovení tím, že uvedla ve vy úč tová n í dotace poskytnuté v roce 1998 na projekt.berhel II"' neinve st iční náklady vy šší o Kč, než vykázala v jej ich odděleném účetnictví, a v důsledku toho překročila s m luv ně stanoven}' procentní podíl dota ce o %, tj. o čá s t ku K č. Hospic Svatého Laza ra porušil uvedená ustanovení tím, že uvedl ve vyúčt ování dotace po skytnuté v roce 1998 a na proj ekt.hospíc Sv. Lazara" neinvest ičn í náklady vyšš í v roce 1998 o 1 1.J9 577 Kč a v roce J-I- K č. než vykáza l v j ejích odděl eném účetnictví. Zjiště ná skuteč nost vša k nem ě la v tomto případě vliv na dodrže ni smluvně sta noveného procenta dotace. neboť i po odpočtu uvedených čá s t ek příjemce dosáhl dostatečné vý še vlas tních příjmů. Emauzy porušily výše uvedená ustanovení tím. že zahrn uly ve vy účtov án! dotace do celkových nákladů na projekt.provoz emauzsk ých domů" i náklady. které s projektem nesouvisely, a to v roce 1998 v ce lkové výši.j Kč a v roce v celkové \')'ši Kč, např. fakturu za zpracování projektové dokumentace související s pořízením hmotné investice, dotaci od ministerstva zemědělství určenou na jiný projekt. pokuty a penále a pod, I v tomto př ípadě neměla zj i š tě ná sku teč nos t vliv na dodrženi s m l uvně stanoveného procenta dotace. neboť i po odpočtu uvedených čás t ek p říjem ce dosáhl dostatečné výše vlastních příjmů. Arkadíe, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. porušila uvedená ustanovení tím, že neinvestiční náklady na projekty..archa" a,.c hrá něné dílny" vykázala v odděleném účetnictví a ve vyú čtovaní dota ce za rok 1998 vyšší o částku Kč, než vykázala v ú četní závě r c e za uvedené ú č et n í období. J asněnka U n i čov porušila výše uvedená ustanovení tim, 7.e - ve vyúč tování dotace na projekt..provo z stacionáře pro děti s kombinovan ými vadami" vykázala v roce 1998 její čerpá ni sm luv ně určené na ostatní osobní náklady vyšší o čá s tku Kč. než dolo žila účetními doklad y; - proplatila v ro zporu s ustanovením části IV bod 2 písm. b) Postupu z pro středků dotace poskytnutých v roce na projekt.provoz stacionáře pro děli s kombinovanými vadami" odměnu za devět hodin provedené zdravotní rehabilitace ve výš i 5.JOO K č na zá k l a dě dohody o pro vedení práce stanovenou ve v ýši 600 Kč/hod.. přestože Postup umožnil jej í maximální výš i 250 Kč/hod. V rozporu s Postupem tak čerpala dotaci ve výši Kč. Sdružení občanů EXODUS porušilo vý šeuvedená ustanovení tím. že - nevyhotovilo vyúč tov á n! dotace ur č ené v roce na projekt.provoz víceúčelovéhodomu EXODUS" z údajů odděleného účetnic tví. neber' ve vyúč tová ni nesprávně vyká zalo úhradu zdravotního a sociálního poj ištění ve,)'ši Kč z dotace, ačkoliv tuto úhradu provedlo z vlastních zd rojů, Uvedenou část dotace však použilo v souladu se smlouvou na věcné výdaje projektu; - za hrn ulo do vyúč t ová n í dota ce v rozporu s ů čclcm stanoven ým ve sm l ouvě o poskytnutí dotace na rok 1998 na projekt..provoz bezbariérového zařízení v Třemo š né u P l zn ě ' i náklady v celkové výši Kč. které s či n nos t m i uvedenými v projektu věcně nebo časově nesouvisely, např. potraviny. poplatky za telefon a elektrickou energi i za jiné odběrné místo. nájemné. náklad)' na teplo za dobu před za háj ením provozu zařízeni a pod.

7 Čhtlul J \ 'h t n lk X e jv)'uibo kontrolnlho ůhdu 2000 Strana 19 1 Handicap (?) Zlín porušil vý še uvedena ustanoveni tím.že - čerpal z poskytnuté dotace na rok 1998 na projekt.kur Z)" sociální rehabilitace pro rodi n)" s dětmi " část dotace ve výši Kč na jiný než sta noven}' úče l, a to na odměny" rámci dohod o provedeni práce vlast ními pracovníky, přes to že uzav řená smlouva o poskytnutí dotace umožnila její částečné použití na kry ti odměn výh radn ě extern ím spo lupracovníkům ; - použil dotaci poskytnutou na projekt.klub handica povaných děti" v roce ve výši Kč na jiné pobytové akce. než byly schváleny. an iž by tyto změny nahlásil ve smyslu uzav řené smlo uvy MPS V: - zahrnul do vy ú čtován i dotace poskytnuté na projekt "Střed i sko speciáln ích služeb imobilním Zlín 1998" i mzdu z a měs t n a nce ve výši Kč, aniž s nim uzavřel pracovní smlouvu; - používal při vedení svého ú čet ni ct ví účtovou osnovu pro podnikatele v rozporu s ustanovením 4 odst. 2 zákona č o účetn ictví, namísto účtové osnovy vydan éopatřením Feder ál ního ministerstva financí ze dne č.]. V/ , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtován í pro poli tické strany. hnutí. obča n ská sdruženi a jin é nev ýd ě le čn é organízace. T - ATLAS porušil v ýše uvedená ustanovení tím, že proplatil z prost ředků dotace na rok 1998 " rámci projektu.abítympiáda 98" odm ěny na zá k la dě dohod o provedeni práce za umě le cké vystoupení v cel kové výši Kč, ačkoliv se nejednalo ve smyslu ustanovení čás ti IV bod 2 pism. b) Post upu o náklady nezbytně nu tné na odborné č i n no s t i související s realizací projektu. Navic při stanoveni výše odm ěny T - ATLAS ncrespektoval jej i maximální limit povolen)' uvedeným ustanovením Postupu ve v ýši 250 K č/h od., nebo ť za jednu hodinu vystoupeni proplatil 375 Kč, NADAT10 SAMARlTANUS - Sdružení Samaritán porušilo V)'ŠC uvedená ustanovení tím, že uzavře lo v rámci projektu " S t řed i sk o pro zdravotně a tě lesně po st iže né v Brnč " sedm dohod o prácí konané mimo pracovní poměr, na jejíchž zá k la dě ' ) 'pla til o z prostředk ů dotace na rok 1998 čá stku I I 500 Kč, ačkoliv u šesti doh od neby ly specifikovány činno sti, na které byly dohody uzavřen}', a u jedné se nejednalo o odborné činnosti související s realizací projektu, Moravskoslezské sdruženícírkve a d ve nti s t ů sedmého dne porušilo uvede ná ustanoveni t ím, že o dota cích na pr ojekt.e řa ta - dům s pečova telskou službou Zlín" poskytnutých od města Zlin a Okre sního ú řadu Zlin v roce 1998 ve vý ši Kč a v roce ve výši Kč ú č tova l o pouze v jednoduchém úč etnic tví Domu s pečova telskou službou ve Z li ně-ma l e novicíc h, což je jeho účelové za ř íz e n í, které ncmá pr ávn í subjektivitu. Tim sdruže ni porušilo ustanoven í 4 odst. 3 a 9 odst. I zákona Č Sb., o účetn ictví, kde je mj. uvedeno:.účetn t crvi se vede za ú četní je dnotku j ako cel ek. " " f soustavě j ednodu chého účetn i ctví ú čtuj í e) církve a nábožensk é společno sti. Jejich orgány a církevn í instituce, které mají právní subjekti vitu, p o kud nepodmkají nebo poklid nejsou pt ijemci dotací z ptislušných stá tních rozpočtů. II. Ostatní zjištění Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých \' ČR nepostupovala h ospodárně při financováni svého systému ekonomick ých agend. Přestože v roce 1998 obdržela od MPSV dotaci ve v ýši Kč na projekt..organizačně administ rativní zajištěn í",jehož naplní bylo t)10 agendy zajistit, uhrazovaly její jednotlivé organizační složky svému ústředí náklady na ekonomické a ad ministrativnl služby z dota cí u r č e ných najíné proj ekty, a to v celkové v ýš í Kč, Na vý kon vedení ekonomického oddělen i mčla organizace v roce 1998 uzavřenu s jednou osobou dvě smlouvy, a to pracovní smlouv u se svým zaměs t na ncem a dá le mandantni smlouvu. ve které tento zam ěst nanec vystupuje jako manda nt ář so ukromé firmy, Na základě těchto SIlŮm' organizace uhradila z dotace jak plat za vedeni odděleni. tak i čá s t ku ve výši Kč za úhradu faktur vystavených touto soukromou firmou. V roce obdobn ýprojekt organizace nezpracovala a veškeré ekonomické agendy zaj iš ťova la jiná soukrom á firma. ve kteréje dotyčn ý zaměstnanecprokuristou. Té to firm ě organizace uhradila 7. dotací na různé proje kty v roce celkem Kč, Manda ntni srnlouvu však nevypo věděla a rovn ě ž neupravila zm í ně n ou pracovn í sm louvu, ačko li ekonomick é odd ělen í od I. I. v organizací j iž neexi stuje. DRue - OUT Klub neuzavřel s odpovědn ým i pracovn íky ve smyslu smlouvy o poskytnutí do tace na rok 1998 dohody o hmotné odpovědnosti za h ospo dařen i s prosttedky celého objemu dotace, kte rá č i n i l a K č, nýb r ž pou ze 7.3 hospodaření s čá s t k o u -l-.j4 000 Kč. Dále podepsal smlouvu o poskytnut! dot ace na rok 1998 ve výši Kč i smlouvu o poskytnutí dota ce na rok ve v ýši v rozporu s jeho stanovami registrovanýmí Ministerstvem vnitra, a to po uze jménem předsedkyně správní rady, a č ko liv stanovy v p řípadech. kdy p ředmětem jednání je věc či právo, j ehož celková hodnota převyšuje Kč. ukládají, aby listina byla podepsána též da lším č le nem výboru. C. Shrnutí a vyh odnocení Na základě v:i"sledku proved eně kontroly je nutno konstatovat, že MPSV v kcmrolovan ěm období let 1998 a nestanovilo v zásadách dotační politiky její jedn oz načnj' z áměr a cíl při fínaneováni soci álních služeh a nezabezpe čilo jejíprůkaznost tím, že: - nespecíňkcvalc \' zásadách dot aění politik)' \'knoo náplň dotačního titulu..sociální služb)'" a další pojmy jako.,zd ravotně postiže ní" a,..občané \' sociální nouz i", na jejichž základě posk)110 \' r.imci uvedeného titulu dot ace;

8 (lístkl! 3 Vht Dik N"~jvyUlho kont rolnlh o uhdu ZOOO Strana poskytlo \' roce 1998 dotace i nad rámec stanovený jeho zásadami dotační politik~' ; - nezajistilo z ávaznost zásad dotační politik, zp racovaných k dotačnímu titulu..sociální služby" p ro p řij emce dotací a tyto zásad~' samo nedodržonlo; - nespecifikovalo,' uzavřen ých smlouvách o poskytnutí dotace účel jejího použití a nezabezpeč ilo veške ré předepsané náležítosti těchto smluv; - průkazně nedolož ilo způsob stanoveni výše dotace uvedené,' uzavřených smlouvách s příjemci. MPSV neprcv áděle dostatečně kontro lu údajů uvedených ve vyů čtov én i dotací a nevyvodilo odpovídající důsledkyz nesp lnění podmínek stanovených pro použití dotace. MPSV nezajístilojednotnost údajůo ňnancovan ých projektech ve státním závěrečném účtu kapitoly 313 Ministersh"o práce a sociálních věci za rok Ze zjištění uvedených v tomto kontrolním z ávěru V)' plyn ulo, že někteří příjemci čerp al i poskytnu t ě dotace v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami jejich poožití,' celkové \jši Kč, viz Příloh, na str. 201 (tabulka č. 7). Z \jsledku kontroly dále vrplynulo, že Zásady"Hdy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu o bčanským sdružením neřeší některéproblémy v oblasti financování sociálních služeb. V této souvislosti se je"'í nutnost přijetízejména zákona o sociální pomoc i a dalších předpisů. které uvedené Zásad)" nahradí. Úk olem těchto nových právních norem by mělo bj,t předev šfm stanovení celostátních príorit při financov án! sociálních služeb, vy ře šení pr axe uzavíráni dohod mezi pcskyt cvatelem a příjemcem dotace a přenesen í č ás ti dotační politik)' na regionální články státní sprá\)'. Provedená kontrola prokázala. že MPSV nemá dostatek informací o potřebě provozován! dotcvan ýeh sociálních služeb v regionech, zejména z hlediska jejich stru ktury. V d ůsledku tobo a vzbledem k omezeným finančním zd roj ům státního rozpočtu a narůstajícímu počtu nestátních subjektů požadujících dotace jsou pak t)'t o prostředky poskytcvény přednostně stá le stejnjm ž ad are f ů m (příjemcum). Phlohy: Tabulka Č. 1 ( v l-: č ) '99' ' Ú ptl su b~l<ru Poladovana dot*,~ Posllytnutá dot *,~ PoladonnlÍ Pos"'tnutá C"l!'lkeom n lkeom dot*'1!' «I...m dotocl!' e..i...m Arkadie, s k~ ex ' i ozdrav. li!cnc 9 'i 'i 'i8 8'i Hendica ('!) Zlin 'iH 1 21'i 'i Sdru Ť.en í zdra votně tiženvch v eské blice H II 000 4'i 'i Sdru ženi Podan é ruce I 'i 'i 'i 'i00 Emau no 'i S<kuteni občanů Exodus 2 28 'i OB Jasněnk a L'ničov JO000 h'adatio Sarnaril:mu s. Sdru t mí SarnarilJin Semaritén - S ečenstvt křesťansk é oci vo ' B 'i 000 Slezs ká diakonie H76000

9 Čb t ka 3 \ ' h tník :'rrl ejv"uih o k o n trolnih o ú řa d u 2000 Slra na 199 Tabulka č. 2 Pi'lJtmn Prejtkt Poakyt ov'attl ~t l nnlltll.. í d otace v' K l ~k skvt n ut l Handicap (? ) Zlín Centrum infonn aci a pom ocí Ministers"'o zdra vomictvi 2S0 000 v Pard ubic ích 199. Han dicap (? ) Zlin Centrum infonn aci a pom ocí Ministers"'o zdra votnictví v Parduh icích DRUG Ol rr Klub Kontaktn i C~"J1 tru m pro :\i ini5lcnlvo zdravotni ctv i dro<!:ovt závislé ' DRllG OUT Klu b Kontak tni centru m pro Ministerslvo z dr a~ otn ictvi drogově závi slé OkÚ Ústí n. L los 000 Sdruženi Podané ruce Farm a a Podceetn ý mlyn Min isterstvo zdra votnictvi 1 OSO Sdružení Podané ruce hnna a Podcestny mlyn :\Iini.terstvo zdra v otnictvi Sdru žení Podané ruce Kontak tní centrum pro Minis tt:ntvo zdravotnictví užiu lele drog 199. OkÚ Olomouc Sdru ženi Podané ruce Kontak tní centrum pro :\t ini.tt:nlvo zdra votnictví 20S 000 užiutclc dr og OkÚ O lomouc.jsi 000 Sdruž eni Podané ruce Denní pobyl. terapeutické Mini.tenlvo zdravot niclvi zařileni pro pookylo\'áni 199. kom plexni oécc l\.'f~'\i LiS Sdruženi Podané ruce Denní poby l. tera peutické Mini.terstvo zdravot nictví zamení pro pookylo\'áni komo!e.'rni oéče NE.XILlS Sdruk'Jli Podané ruce Konta ktní cenlnlm DRlIG Ministerstvo zdra votnictví AZY L v Brn ě 1998 Sdruženi Podané ruce Kontaklni cenlnl m DRUG :\finisterslvo zdravotn ictví S.J7 500 AZY L V Bmč Sdruženi Podané ruce DoleCo'.-acizatizeni Min isterstvo zdravotnic,,"'i Pfálel, lvi.. družení rodi č ll A centru m peciálni zaiizeni Min i. terst vo zdra votni ct\-i 39 n o zdravo lně postiž,;n 5-eh dět i pro z dr a\ 'otnč pooližene dčti a 1998 mladež (&'Jlni staeionát) v Česk é Ttd",.-,; Přítel.tvi. sdru ženi rod ič ů A - cenlru m. speciální zatizeni r..lin i,lentvo zdr.. otnictví zdrav otn ě postiže ných děti pro z dra"oi nč postižené děl i a mládež (denní. tacionát) v teské T řebové Slezská diakonie Betania - Ktcs.ť a nský domov Ok U FI)'dck-:\i i. lek pokoj neho stáň v Komorní 1998 Lhotce Slez..ká diakonie BETEZ DA - Dom ov pro OkU Frýdck-:\ Ii. lek mentá ln ě pootiženou mládež v Komorní Lhotce Slez..ká diakonie Bcthd II. Ok U Karviná Moravskoslezské sdrutení Církve Dům s pečo '-a leb kou slu žbou OkU Zlín am' en l is lů sedmého dne EF ATA Rezon ance Pl-ychosoei ální rehabili tace OkU L i lomětice onkologických a j inak zdrn otn č postižených obča nů ÚP L i tom ě ři ce (>1' Ústi n, L Sjednocená orga nizace K) nologický servi s a _e,,:i_ oeu-cn V S8 000 nevidomých a. labozrakých v CR výevikll vodícich ps ů pro nevidom é Sjednocená orga ni7.ace Vj'cv ik vodicích p«ll pro OkUvC"R! 7S11478 ne" idom)'ch a slabo zrakýc h v CR nevidom é a serv i. jej ich držrtelům Pozn : Ok Ú ~ okresni úřad; ÚP ~ ůřa d práce.

10 Čistka a \ ' h t n lk ~ ejvyního kontrolního úiadu 2000 Strana 200 Tabulka č. 3 Pfíjemce dotace Poslo1mrtá dotace" Klro Id rok Handkap(!) Zl in Střediskosociální.:h "b imobilním olxanům 1998 Středisko sociálních služeb imobilním občanům Osobní asislajc" pro t ěže<: to!lesno! h a ndi ca JlO ~' ané SdnlŮ'ni ojk'ani Elodus Provoz ví.:eúčeloy~ho domu Exodus v roce )Iorankos!ezskr!!dndelÚ a...o'e lidnntistů M"dmiho dne 1998 F:rala. dóm s (><'ČOva ldskou slu7bou Jasněnka l :nlrov Provoz sta cion áře pro dět i S konjbmovanýrm vadami 1998 ("~ký klub nedoslýcha~j'ch HEI,P jj)()j)<)<) KurIV sociá lni rdlabi1ila~ DI'O rodinv s dětm i 1998 F..mauzy Pomo.: občanům bez plisttdi 1998 OOslii centnun Dětsk é cerarum An.adíe. společnost i pro komplexní pki o zdra"otně '"'-"lq postihni 1998 Archa - provoz pra~'o \l'lí skupiny char al.t<:ru d.:imího UJlJ)QQ stacionáře 1998 Chránohle dílny M adi" Tabulka č. 4 (v Kč) P říjemce dotace Pro 1... Sdruf.mi zdra'-oině postl!enj'ch v Cnké R' publke Spr áva slukb SZdP v CR 3~ Soc i álně pr.l\ní služby a ú časl na legislativním procesu Střediskapro porad:nst..í a sociální rehabilitaci v 8S okresech Sdndnll Podani ~ R <:!io,.; al il.ačni zatil<.'lli Podcestnýmlýn Denní sta<,.;oná! Nexilis SA:\L\RITA.~ - Spok>t enst..i kfesťanské pomod v Opu..f Azy lový dům v Opavě 8888 Slezská diakonie Azylový dům v ThTK.; Sdndeni zch-a,'oině postl!en)'t'h v Cme republice Správa služeb SZdP v CR Sociálně právní služby a účasl: na legislanvn en procesu rs 648 Organ i l.ačni a adm inistrativní zajišťování ~yko se zahraničím Sdndeni Podllflé ruce Resociahzačni7.ati7..:ni Podcestný mlýn Denní l;1a"';on;íj' Nexilis CELKI<:M POZll. : SldP = Sdruh.,JÍ zdravotně postižených ProsthdL.)' dollke neochedene do státního rozpoku

11 Čh llul J Vhtn ák iii~j..yšiíh o k o ntro lní h o ú ř adu Slrana Tabulka č. 5 -(v Kč ) Ptíltmc ~ dota~ iliákl ady :"OáJdady -;. d ot ac ~ % d otac~ projt'kt proj ektu proj~ktu ve sm1ou,-f v dod atku ro k ve smlo u, 'f " d odatku Sdl'11hrú zdrnoldf stllen r-h " ČnW re ubllce Sociálně pravn i služby a účast na legsslativnim ,99 88, "'~ Stf.:diska pro pora<kostvi a soci<ilni rebabiluaci , Správa služeb SZd P v CR Stfed iska pro poradenshí a socia bu rehabilitaci Organil..acrú a adminislratimí 7.aj;!t"o\'<ini styk u s.: U zahraničím Sdr-ult.-.ú P..dlUoé nk" Kontaktní cent rem pro uživa tele drog Program kootaktnioo centra Drog Azyl I , mm<! D=ní,1a~'ionát ~e.x;li s , Dol'»'va..' zařízeni Koedukovaná terapeutick é komunita Espaanza I 033 ()()() ,85 69, SlnsIlá dlakonw BETEZD A Domo v pro m<:ritalno! postiženou mládd v Komorní Illot"e BENIAhllN - stac ionář s rýdennen poby1.m1pro di:ti , amládd, Poradna pro dět i oběti trestnýc h či n ů a násil i ELP IS ()()() P«ovatelská slwba EUM , ,3 = Tabulka č. 6 (v Kč) Pfíjem c~ j\iein'~stičn i ná klady :'\ein..n t ič n i náklad}' rn ' ~ktu" ládosti ro..klu,. ~ sm lo u,'" Českv klub nedosl ''duvveh HEL P NADAn o SA.\IARITA:\lIS -. druleni Samaritán Sdružení Podane ruce JASS!'KA Unič ov Hos ie Sv. Lau ra Slezská di..konie Sdruže ní zd ravo tně lil c:nvch v Čcs ke ub lice S 261 Tabulka č. 7 (v Kč) Pl'i m..~ Sdružení zdravotně iženvch v České blice SdruženiPodané ruce SA.\IARITAi''; - S l cčcnstv i křesťanské oci v ve Slezská diakonie Do.'Uké centrum 1990 Česk ' klub nedoslvcaavvch HELP Jasněnk a Umccv Sdružení občanů EXODU S Handi? Zlín T - ATL\S NADATlO SA,\ far IT Ai'';US - Sdruženi Samaritá n C~u.rm ass ] " "00 II SOl 121

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

04/32 Neinvestiční dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby

04/32 Neinvestiční dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 344 04/32 Neinvestiční dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pravidla - dě ti. PDF byl vytvořen zkušebníverzífineprint pdffactory Pro http://www.fineprint.cz. Číslo dokumentu: OS3302 Vydáníč.: 01 Vý tisk č.

Pravidla - dě ti. PDF byl vytvořen zkušebníverzífineprint pdffactory Pro http://www.fineprint.cz. Číslo dokumentu: OS3302 Vydáníč.: 01 Vý tisk č. Pravidla - dě ti Číslo dokumentu: OS3302 Vydáníč.: 01 Vý tisk č.: 01 Platnost od: 5.4.2007 Účinnost od : 5.4.2007 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Kubová Dne: 21.3.2007 Podpis: Přezkoumal: Ing. Prchal Dne:

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám

05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 227 05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

03/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na přípravu členství České republiky v Evropské unii

03/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na přípravu členství České republiky v Evropské unii Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 188 03/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na přípravu členství České republiky v Evropské

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více