NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ"

Transkript

1 ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: I: Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský kolektiv : Datum : íjen 2014 Ing. arch. Jan Psota, Ing. Marie Psotová, Ing. Jií Havel, Pavel Ondráek, Mgr. Jana Popelová Zakázkové íslo : 3/V/13

2 Obec Vcov.j. : MUNMNM/... Ve Vcov dne... ÚZEMNÍ PLÁN VCOV ZMNA.I Zastupitelstvo obce Vcov, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona.183/2006sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 54 odst. 2 stavebního zákona, 13 a pílohy. 7 vyhlášky. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, 171 a následujících zákona. 500/2004 Sb., správní ád, v y d á v á Zmnu. I Územního plánu Vcov, formou opatení obecné povahy.... obsahující textovou a grafickou ást v rozsahu ílohy. 7 k vyhlášce. 500/2006 Sb. ZÁZNAM O ÚINNOSTI ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ZMNU. I ÚP Vcov Zastupitelstvo obce Vcov Datum nabytí úinnosti ÚP:... POIZOVATEL stský úad Nové Msto na Morav, odbor stavební a životního prostedí Vratislavovo námstí 103, Nové Msto na Morav Oprávnná úední osoba poizovatele jméno : Ing. arch. Josef Cacek funkce : referent podpis :... STUDIO P 2

3 OBSAH : A. TEXTOVÁ ÁST B. Grafická ást ZMNA. I ÚP Vcov - NÁVRH ZI-0 Schéma umístní výez a zmn ZI-1A Výkres základního lenní území - výez A 1:5000 ZI-1B Výkres základního lenní území - výez B 1:5000 ZI-1C Výkres základního lenní území - výez C 1:5000 ZI-1D Výkres základního lenní území - výez D 1:5000 ZI-2A Hlavní výkres - výez A 1:5000 ZI-2B Hlavní výkres - výez B 1:5000 ZI-2C Hlavní výkres - výez C 1:5000 ZI-2D Hlavní výkres - výez D 1:5000 ZI-3B Veejn prospšné stavby a opatení, asanace - výez B 1:5000 ZI-3C Veejn prospšné stavby a opatení, asanace - výez C 1:5000 ZI-3D Veejn prospšné stavby a opatení, asanace - výez D 1:5000 C. TEXTOVÁ ÁST - ODVODNNÍ 1. Postup pi poízení Zmny. I územního plánu Vcov 2. Výroková textová ást platného ÚP s vyznaením zmn 3. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis, s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, pípadn s výsledkem ešení rozpor 3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 3.2. Soulad s územn plánovací dokumentací vydanou krajem 3.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 3.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích pedpis 3.5 Soulad s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních práv ních edpis. pípadn s výsledkem ešení rozpor 4. Stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona 5. Sdlení jak bylo stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohlednno 6. Komplexní zdvodnní pijatého ešení a vybrané varianty 6.1. Urbanistická koncepce, sídelní zele 6.2. Zabezpeení poteb na úseku bydlení 6.3. Koncepce veejná infrastruktura 6.4. Koncepce uspoádání krajiny 6.5. Vodní plochy a toky, povodí 6.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití, podmínky prostorového uspoádání 6.7. Plochy s jiným zpsobem využití 6.8. Vybraná varianta 6.9. Vymezení pojm Limity využití území Požadavky na ochranu a bezpenost státu, civilní a požární ochrany 7. Vyhodnocení úelného využití zastavného území a vyhodnocení poteby vymezení zastavitelných ploch 7.1. Využití zastavného území 7.2. Poteba vymezení nových zastavitelných ploch 8. Vyhodnocení koordinace ve využívání území z hlediska širších vztah 8.1. Soulad s PÚR R a ZÚR KrV 8.2. Obec v systému osídlení 8.3. Širší dopravní vztahy 8.4. Širší vztahy technické infrastruktury 8.5. Širší vtahy ÚSES a dalších pírodních vztah 9. Vyhodnocení splnní požadavk zadání (pokyn pro zpracování zmny ÚP) 10. Výet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny ZÚR s odvodnním poteby jejich vymezení 11. Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL Dotení ZPF Dotení PUPFL 12. Rozhodnutí o námitkách a jejich odvodnní 13. Vyhodnocení pipomínek STUDIO P 3

4 D. Grafická ást ZMNA. I ÚP Vcov - ODVODNNÍ ZI-O1A Koordinaní výkres - výez A 1:5000 ZI-O1B Koordinaní výkres - výez B 1:5000 ZI-O1C Koordinaní výkres - výez C 1:5000 ZI-O1D Koordinaní výkres - výez D 1:5000 ZI-O2A Pedpokládaný zábor pdního fondu - výez A 1:5000 ZI-O2B Pedpokládaný zábor pdního fondu - výez B 1:5000 ZI-O2C Pedpokládaný zábor pdního fondu - výez C 1:5000 ZI-O2D Pedpokládaný zábor pdního fondu - výez D 1:5000 STUDIO P 4

5 A. Textová ást Výroková ást Územního plánu Vcov se mní takto : 1) Kapitola 1. Vymezení zastavného území se dopluje o novou odrážku : " Aktualizace hranice zastavného území byla provedena k datu " 2) V nadpise kapitoly 3. se na zaátek vty dopluje slovo "Základní" 3) V bod 2.1. s v poslední odrážce text poslední vty ruší a nahrazuje textem "Pi rozvoji sídel zachovat maximáln jejich pvodní (tradiní) prostorové uspoádání." 4) V bod 2.3. se ve druhé odrážce vypouští text první vty "ešení územního plánu je v souladu s platnými režimy CHKO Žárské vrchy i pírodního parku Svratecká hornatina." Text páté odrážky se ruší a nahrazuje textem "ÚP respektuje památky místního významu vetn objekt dotváejících významn historický ráz sídel." 5) V bod 3.1. se za text sedmé pomlky pod sedmou odrážkou dopluje text "Pro možnost rozvoje zimní turistiky je vymezena jako plocha zmny v krajin historicky využívaná plocha lyžaského svahu." 6) V bod 3.1. se za text osmé pomlky pod sedmou odrážkou dopluje text "Pod místní komunikací na Odranec se v návaznosti na zastavné území vymezuje plocha pro výrobu zemlskou." 7) V bod 3.2. se v tabulce vypouští ádky s oznaením ploch m3, m7, o3. 8) V bod 3.2. se v tabulce na ádku u plochy o12 ve sloupci charakteristika vypouští text "smíšené obytné" a ve sloupci kód text "SO". 9) V bod 3.2. se v tabulce ve sloupci výmra plochy (ha) se hodnota mní na ádcích u plochy j1 z "1,02" na "0,82", u plochy j4 z "1,17" na "0,68", u plochy o2 z "0,60" na "0,35", u plochy o12 z "0,66" na "0,26", u plochy p6 z "0,90" na "0,74", u plochy v1 z "0,63" na "0,20". 10) V bod 3.2. se za tabulku vkládá nová odrážka a tabulka : Nov jsou vymezeny plochy se zmnou v území : oznaen katastráln plochy evažující úel plochy a kód plochy výmra í ploch í území zastavit estav zmn v charakteristika kód plochy (ha) elné by krajin I/Z1 O x bydlení v rodinných domech BR 0,11 I/Z2 O x bydlení v rodinných domech BR 0,59 I/Z3 RP x bydlení v rodinných domech BR 0,18 I/Z4 RP x plochy výroby drobné VD 0,08 I/Z5 RP x bydlení v rodinných domech BR 0,18 I/Z6 V x plochy výroby zemlské VZ 0,49 I/Z7 V x bydlení v rodinných domech BR 0,17 I/Z8 V x bydlení v rodinných domech BR 0,16 I/Z9 V x bydlení v rodinných domech BR 1,23 I/Z10 V x bydlení v rodinných domech BR 0,44 I/Z11 M x bydlení v rodinných domech BR 0,39 I/Z12 M x bydlení v rodinných domech BR 0,14 I/Z13 JP x bydlení v rodinných domech BR 0,38 I/K1 RP smíšené nezastavného území x rekreaní SRz 2,88 STUDIO P 5

6 11) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha j1, j2 - ruší stávající text a nahrazuje se novým textem za první pomlku "akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie" 12) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha j3 - za druhou pomlkou se ruší ást textu "- mítko objekt, tvar,..." 13) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha j4 - ruší se text první pomlky 14) V bod 3.2. se ve druhé odrážce za tetí pomlku odstavce Plocha j8, j11, j12 zaazuje nový odstavec : Plocha j13 na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily 15) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v nadpise odstavce Plocha j12, j13 text "j12, j13" nahrazuje textem "j14" 16) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v nadpise odstavce Plocha j14 text "j14" nahrazuje textem "j15" 17) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v nadpise odstavce Plocha j14 text "j14" nahrazuje textem "j15" 18) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha k1 za první pomlkou nahrazuje slovo "výstavba" slovem "stavba" a vypouští se text "s využitím místních stavebních materiál", za první pomlku se vkládá nová pomlka s textem "výška rozhledny nesmí pekroit výšku ilehlého lesa" 19) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha k2 ruší text za poslední pomlkou "údržba prvk a zelen musí být trvalá" 20) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha k3 za druhou pomlkou dopluje tetí pomlka s textem "na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily" 21) V bod 3.2. se ve druhé odrážce pod odstavec Plocha k4, k5 dopluje nový odstavec Plocha I/Z13 obsluha bude ze stávající místní komunikace akceptovat rozvolnný charakter zástavby sídla, výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt 22) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha m1, m2 ruší text za poslední pomlkou "stavební ára do uliního prostoru se doporuuje pevná" 23) V bod 3.2. se ve druhé odrážce pod odstavec Plocha m1, m2 dopluje nový odstavec "Plocha m3 plocha vyazena z ešení ÚP a navrácena pvodnímu zemlskému využití" STUDIO P 6

7 24) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v nadpise odstavce Plocha m3, m7 text "m3, m7" nahrazuje textem "m4, m5, m6" 25) V bod 3.2. se ve druhé odrážce nad odstavec Plocha m8 dopluje nový odstavec Plocha m7 plocha vyazena z ešení ÚP a navrácena pvodnímu zemlskému využití 26) V bod 3.2. se ve druhé odrážce pod odstavec Plocha m11 doplují dva nové odstavce Plocha I/Z11 zástavba zahrady v zastavném území, dopravní obsluha ze stávající místní komunikace, pro napojení na inženýrské sít využít stávajících rozvod charakter zástavby otevený, výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt Plocha I/Z12 dopravní obsluha se vyžádá nový sjezd ze silnice III.tídy charakter zástavby bude respektovat polohu místa pi pohledov exponovaném vstupu do sídla dotváet ráz sídla 27) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha o1 ruší text "nov vzniklou uliní a stavební arou" a nahrazuje se textem "novou stavbou a oplocením" 28) V bod 3.2. se ve druhé odrážce za odstavec Plocha o2 dopluje nový odstavec Plocha o3 plocha zastavna 29) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v nadpise odstavce Plocha o3, o4, o8, o9 ruší text "o3" 30) V bod 3.2. se ve druhé odrážce pod odstavec Plocha o12 doplují dva nové odstavce Plocha I/Z1 dopravní obsluha ze stávající komunikace charakter zástavby bude respektovat polohu plochy pi pohledov exponovaném vstupu do sídla, tak aby nedošlo významnému narušení urbanistiky sídla výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt Plocha I/Z2 respektovat úelové cesty zpístupující navazující polnosti do volné krajiny ponechat nezastavitelnou ást zahrad, preferovat výsadbu vysokokmenných strom ešit problematiku extravilánových vod charakter zástavby otevený, výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt 31) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha p2 ruší text za poslední pomlkou "rozšíení objektu bude kultivovaného projevu" 32) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha p3 ruší text "architektonických a urbanistických hodnot místa" a nahrazuje se textem "rozvolnné zástavby sídla a mítka historických staveb" 33) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha p8 dopluje druhá pomlka s textem "na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily" STUDIO P 7

8 34) V bod 3.2. se ve druhé odrážce pod odstavec Plocha p9 doplují tyi nové odstavce Plocha I/Z3 plocha pro rozšíení stávajících staveb i jejich zázemí, není urena pro novostavbu RD Plocha I/Z4 navázat na zastavné území tak, aby byl zachován rozvolnný charakter zastavní sídla dopravní obsluha z pilehlé pozemní komunikace pípadn i ze sousední plochy bydlení výšku zástavby ešit v kontextu mítka staveb historického zastavní sídla Plocha I/Z5 dopravní obsluha ze stávající místní komunikace zohlednit využití ásti plochy zatížené OP el. vedení 22 kv výška zástavby nepesáhne výšku sousedních dom Plocha I/K1 historicky využívaná plocha lyžaského svahu minimalizovat zásahy do krajiny a terénní úpravy dopravní obsluha bude pším pístupem z veejného prostranství pi silnici II. tídy 35) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha p2 ruší text za první pomlkou "využití plochy ešit územní studií" dále se v textu za druhou pomlkou ruší text ",zvážit možnost zrušení krátkého úseku polní cesty mezi zmínnými místními komunikacemi" a za poslední pomlku se dopluje nová pomlka s textem "využití plochy ešit v souvislostech využití navazující zastavitelné plochy I/Z7, I/Z8" 36) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v nadpise odstavce Plocha v5, v15 vypouští text "v15" 37) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha v5, v15 ruší stávající text a nahrazuje se novým textem za pomlkou "akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie" 38) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha v9 ruší stávající text a nahrazuje se novým textem za pomlkou "akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie" 39) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha v12 pod tetí pomlku dopluje nová pomlka s textem "na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily" 40) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha v13 ruší text za druhou pomlkou "atypický návrh objektu vetn celkového ešení plochy se zelení bude splovat kriteria kvalitní architektury" a text za tetí pomlkou se na konci vty dopluje novým textem "zajišující i obsluhu obanské vybavenosti na protjší stran silnice" 41) p8 dopluje druhá pomlka s textem "na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily" 42) V bod 3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha v14 ruší text druhé vty za druhou pomlkou "Nejvhodnjším ešením patrn bude jedna obslužná komunikace po hranici plochy" a text za tvrtou pomlkou "ešení plochy pi vstupu do sídla musí vykazovat architektonickou kvalitu" STUDIO P 8

9 43) V bod 3.2. se ve druhé odrážce pod odstavec Plocha v14 dopluje šest nových odstavc Plocha v15 zpsob využití plochy musí být ešen územní studií. na meném mapovém podkladu bude vyhotoveno urbanisticko-architektonické ešení s urením postupu výstavby maximáln respektovat terénní podmínky. Ty spolu s ovením systému zastavní z míst dalekých výhled budou významnými požadavky pi hodnocení vhodnosti využití území. velikost ani tvar stavebních parcel se neuruje, vzhledem k rozvolnné stávající zástavb by se nové zastavní nemlo projevovat v šablonovitém schématu dopravní obsluha bude novou komunikací, ešit dostate plochy veejných prostranství nejen z dvodu výsadby vzrstných strom, ale i ukládání snhu. ešit nov ochranu ped extravilánovými vodami vymezit plochu pro umístní nové trafostanice Plocha I/Z6 plocha pro dostavbu areálu soukromé rodinné farmy respektovat lokální biokoridor ÚSES dopravní obsluhu ešit z místní komunikace Plocha I/Z7 využití plochy ešit v souvislostech využití zastavitelných ploch v5 zástavbu uzpsobit svažitému terénu zvláštní pozornost vnovat ochran území ped extravilánovými vodami dopravní obsluha z pilehlé pozemní komunikace Plocha I/Z8 i využití proluky zohlednit pilehlé estetiky u ekologicky hodnotné plochy a sklonitý terén plochy zástavba bude navazovat na stávající zastavní blízkého okolí dopravní obsluha z pilehlé pozemní komunikace Plocha I/Z9 akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie využití plochy bude až po zastavní plochy v5 platného ÚP Vcov Plocha I/Z10 pro plochu bude vyhotovena územní studie, bude ešena návaznost na zaevidovanou územní studii pro plochu v9 jednotlivé stavební pozemky musí být pístupné z veejných prostranství respektovat terénní podmínky území charakter zástavby otevený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 44) V bod 3.3. Návrh systému sídelní zelen se v první odrážce za šestou pomlkou za oznaení v5 dopluje text "a navazující plochy I/Z9" 45) V bod 3.3. Návrh systému sídelní zelen se ve tetí odrážce za tetí pomlkou vypouští ást textu ", omezit, lépe vbec nepoužívat devin exotických." 46) V bod 4.1. Dopravní infrastruktura se ruší druhá vta páté odrážky "Tyto formy garážování lze pipustit i pi ucelené koncepci návrhu obytných soubor." 47) Bod 4.1. Dopravní infrastruktura se dopluje o novou odrážku : Vymezen je zpesnný koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu silnice II/360. Vymezení koridoru je v tchto šíkách braných na každou stranu od osy silnice : a) mimo zastavné území mimo plochy zmn : 40 m b) mimo zastavné území v pekryvu s navrhovanými plochami zmn : 15 m c) v zastavném území : max. 15 m, resp. v šíce stávajícího uliního prostoru STUDIO P 9

10 48) V nadpise kapitoly 5. se na konci vty vypouští slovo "nerost" a nahrazuje se slovním spojením "ložisek nerostných surovin" 49) V bod 5.5. Podmínky pro rekreaci se šestá odrážka dopluje o druhou vtu "Obnovit historicky využívanou plochu lyžaského svahu v k.ú. Roženecké Paseky." 50) V nadpise bodu 5.6. se na konci vty vypouští slovo "nerost" a nahrazuje se slovním spojením "ložisek nerostných surovin" 51) V kapitole 5. se dopluje nový bod 5.5. Podmínky pro využití ploch koridor Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umožující homogenizaci vybraného úseku stávajícího silniního tahu sil. II/360. Takto vymezené území je teba do doby realizace zámru chránit z dvodu zlepšení technických parametr silnice vetn pímo souvisejících, nezbytných zaízení a vetn píslušných ochranných pásem vyplývajících z právních pedpis. Do doby realizace píslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky). sobnost koridoru koní realizací píslušné stavby, pípadn i zmnou územního plánu, která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 52) Název kapitoly. 6. se ruší a nahrazuje novým názvem "Stanovení podmínek pro využití ploch d rozdílným zpsobem využití vetn stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspoádání v. ochrany krajinného rázu." 53) V bod 6.1. se první odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy bydlení v rodinných domech (BR) hlavní využití : zabezpeení poteb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení Zpsoby využití: ípustné: pozemky rodinných dom, pozemky soukromé i jiné sídelní zelen, pozemky veejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního veejného obanského vybavení podm. pípustné: související obanské vybavení komerního typu, doplkové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodáského zvíectva i drobná pstitelská innost, pípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality prostedí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zátže plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení nepípustné: stavby, zaízení, dje a innosti, které svými vlivy zatžují kvalitu prostedí plochy a obytnou pohodu pímo, anebo druhotn nad pípustnou míru 54) V bod 6.1. se druhá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití : zabezpeení poteb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména pírodním prostedí Zpsoby využití: ípustné: nepípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen, pozemky veejných prostranství, pozemky pro slunní, relaxaci a další rekreaní aktivity splující podmínky hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury veškeré aktivity, které svými vlivy negativn pekraují hlavní režim využití plochy snižující kvalitu prostedí plochy a již pímo anebo druhotn STUDIO P 10

11 55) V bod 6.1. se tetí odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy rekreace hromadné (RH) - hlavní využití : zabezpeení poteb soustedné rekreace s doasným ubytováním i sportovním využitím Zpsoby využití: ípustné: pozemky staveb pro rekreaci, doasné ubytování, stravování, pozemky hiš, bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejná prostranství podm. pípustné: pozemky pro školící spoleenská zaízení, pozemky souvisejícího obanského vybavení komerního typu za podmínky, že svým provozováním a výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln plochy. Bydlení za podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele zaízení nepípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn pekraují hlavní režim využití plochy a již pímo anebo druhotn 56) V bod 6.1. se ve tvrté odrážce ruší text "slouží pro" a nahrazuje se textem "hlavní využití:" 57) V bod 6.1. se ve tvrté odrážce ruší text "Plochy obanského vybavení zahrnují pozemky staveb a zaízení ob. vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veejná prostranství." 58) V bod 6.1. se ve tvrté odrážce v odstavci pípustné : na konec odstavce za slovo okolí. dopluje text "Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejná prostranství." 59) V bod 6.1. se ve tvrté odrážce v odstavci podm. pípustné : za slovo bydlení, dopluje text "za podmínky" 60) V bod 6.1. se ve tvrté odrážce v odstavci podm. pípustné : za slovo emesla dopluje text "za podmínky" 61) V bod 6.1. se pátá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy veejných prostranství (VP) - hlavní využití : obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunikaní funkci v urbanizovaném území Zpsoby využití: ípustné: pozemky návesních prostor, uliních prostor, pší stezky pípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevnné plochy pro kulturní a shromažovací úely, sídelní zele, vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury podm. pípustné: další aktivity a zaízení za podmínky, že pispívají ke spoleenským kontak- m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajištní odbru požární vody nepípustné: umisování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, zizování parkoviš pro vozidla o hmotnosti vyšší 3,5t, garáží a jiných staveb a inností narušujících spoleenské, kulturní a provozní funkce tchto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prostedí pímo anebo druhotn 62) V bod 6.1. se šestá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití : víceúelové využití plochy, v pípad obce zahrnují pedevším pvodní vesnické usedlosti s hospodáským zázemím Zpsoby využití: STUDIO P 11

12 ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a mítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejných prostranství, pozemky sídelní zelen podm. pípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zemlskou malovýrobu, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prostedí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenároné na pepravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zátž v území. Rekreaní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho vodnímu urení. innosti a aktivity se djí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a mítku daného prostoru nepípustné: veškeré stavby, zaízení, innosti a dje, které svými vlivy zatžují prostedí plochy nad pípustnou míru a již pímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prostedí 63) V bod 6.1. se sedmá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy dopravní infrastruktury silniní (DS) - hlavní využití : umisování staveb a zaízení k zajištní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou Zpsoby využití: ípustné: stavby a zaízení silnic a pozemních komunikací, stavby a zaízení pro dopravu v klidu, ostatní dopravní zaízení a stavby vetn píslušejících pozem-, doprovodná a izolaní zele, zaízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovodové opatení, nutné asananí zásahy podm. pípustné: umisování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace, umisování cyklotras a chodník pro pší i záliv hromadné dopravy na tlese silniní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspoádáním nebude narušeno i znemožnno hlavní využití plochy nepípustné: stavby, zaízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a aktivity narušující hlavní využití 64) V bod 6.1. se v osmé odrážce se ruší text "jsou ureny k" a nahrazuje se textem "hlavní využití:" 65) V bod 6.1. se v osmé odrážce v odstavci pípustné se slovo "urující" ruší a nahrazuje se slovem "hlavní" 66) V bod 6.1. se v deváté odrážce se ruší text "je urena k" nahrazuje textem "hlavní využití:" 67) V bod 6.1. se v deváté odrážce v odstavci pípustné za slovo vody dopluje nový text "za podmínky, že nebude potlaena ojedinlost a nezamnitelnost místa" 68) V bod 6.1. se desátá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy výroby zemlské (VZ) - hlavní využití : chov hospodáských zvíat, skladování i zpracování produkt živoišné a rostlinné výroby, posklizové úpravy rostlin a zemlské služby Zpsoby využití: ípustné: pozemky, stavby a úelová zaízení pro zemlství a chovatelství, pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen STUDIO P 12

13 podm. pípustné: stavby, zaízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a nepekraující rámec využití plochy. Pípadné závodní stravování a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad pípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za pedpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy nepípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prostedí 69) V bod 6.1. se jedenáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy zelen izolaní (ZI) - hlavní využití : plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvoící významný kompoziní prvek území ípustné využití: výsadba pln zapojeného stromového patra s keovou podsadbou z vhodných místn píslušných devin a ke, oplocení Podmín pípustné využití: realizace opatení ev. výstavba zaízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy pedevším na úseku ochrany ped hlukem. Pozemky dopravy i technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vytsnní nebo snížení inku tohoto druhu zelen Nepípustné využití: innosti a dje nemající souvislost pímou i nepímou s hlavním využitím plochy 70) V bod 6.1. se dvanáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umisování staveb a zaízení netovární povahy Zpsoby využití: ípustné: pozemky pro umisování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem emeslnickým vetn skladování s nízkými nároky na pepravu zboží, kdy negativní vliv z inností nad pípustnou míru nepekrauje hranice plochy, související administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen podm. pípustné: stavby, zaízení a jiné aktivity za podmínky neomezení pípustného využití plochy a nepekroení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za podmínky jejich umístní na stnách i stechách staveb. nepípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zátž v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prostedí 71) V bod 6.1. se tináctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy vodní a vodohospodáské (VH) - hlavní využití : zajištní podmínek pro nakládání s vodami Zpsoby využití: ípustné: innosti a zaízení související s vodohospodáskými pomry území, rybástvím, revitalizací a údržbou koryt vodoteí, zaízení pro akumulaci dešových vod, opatení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele podm. pípustné: zaízení pro chov ryb, vodní drbeže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích úink této infrastruktury na vodní plochy a toky nepípustné: innosti a zaízení, které negativn ovlivují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto dsledky vyvolávají druhotn STUDIO P 13

14 72) V bod 6.1. se trnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy zemlské - orná pda (ZO) - hlavní využití : plochy zemlské pdy v kultue orné dy Zpsoby využití: ípustné: v pravidelném sledu pstování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Opatení zlepšující vodohospodáskou bilanci v povodí, protipovodová a protierozní opatení, opatení zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a zaízení sloužící pro ochranu životního prostedí. Pípustná je zmna kultury na trvale travní porost. Úelové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajištní prostupnosti krajiny podm. pípustné: nezbytné stavby a zaízení zemlské prvovýroby, které mají pímou souvislost se zemlským hospodaením v daném konkrétním míst, pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany pírody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i pstební úely a nedojde ke stetu se zájmy ochrany pírody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že pjde o nezbytná zaízení veejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prostedí. Pší, nauné stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní úel plochy nepípustné: umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území 73) V bod 6.1. se patnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy zemlské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zemlské pdy v kultue trvalý travní porost Zpsoby využití: ípustné: zemlské obhospodaování zemlské pdy, na které se nachází stálá pastva, popípad souvislý porost s pevahou travin urených ke krmným elm nebo technickému využití. Opatení zlepšující vodohospodáskou bilanci v povodí, opatení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a zaízení sloužící pro ochranu životního prostedí. Úelové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajištní prostupnosti krajiny. podm. pípustné: nezbytné stavby a zaízení zemlské prvovýroby, které mají pímou souvislost se zemlským hospodaením v daném konkrétním míst, pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany pírody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i pstební úely a nedojde ke stetu se zájmy ochrany pírody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že pjde o nezbytná zaízení veejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prostedí. Pší, nauné stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní úel plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrodovací opatení spojené s následnou obnovou travního porostu. nepípustné: trvalé zornní, umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území. 74) V bod 6.1. se v šestnácté odrážce slovo "ureny" nahrazuje textem "hlavní využití:". STUDIO P 14

15 75) V bod 6.1. se v šestnácté odrážce v odstavci podm. pípustné: za slovo "zaízení" vkládá text "i stavby bezprostedn". 76) V bod 6.1. se v šestnácté odrážce v odstavci podm. pípustné: ruší text "s urujícím" a nahrazuje se slovem "hlavním". 77) V bod 6.1. se v šestnácté odrážce v odstavci podm. pípustné: za slovo "plochy" vkládá text "za podmínky neomezení hlavního využití plochy a zachování kvality prostedí plochy". 78) V bod 6.1. se sedmnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky urené k plnní produkní i mimoprodukní funkce lesa. Zpsoby využití: ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní prseky a lesní cesty, minimalizace geograficky nepvodních devin a uplatnní melioraních devin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a políka pro zv (pokud nejde o ZPF) i nelesní zelen, protipovodová a protierozní opatení, opatení pro udržení vody v krajin podm. pípustné: umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro lesní výrobu, ochranu pírody, krajiny a životní prostedí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke stetu se zájmy ochrany pírody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a pstební úely a nedojde ke stetu se zájmy lesního hospodáství, ochrany pírody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že pjde o veejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky doplujících celistvost systému v pedem provených trasách nepípustné: umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území 79) V bod 6.1. se v osmnácté odrážce text "jsou ureny" nahrazuje textem "hlavní využití:". 80) V bod 6.1. se v osmnácté odrážce v odstavci "pípustné:" ruší text "dle Plánu pée CHKO árské vrchy, pop. dle Plánu pée o píslušné MZCHÚ" 81) V bod 6.1. se v osmnácté odrážce ruší text odstavce "podm. pípustné: související dopravní a technická infrastruktura:" 82) V bod 6.1. se v osmnácté odrážce v odstavci "nepípustné:" na konec odstavce dopluje text "Na plochách nelze umisovat stavby, zaízení ani jiná opatení pro úely uvedené v 18 odst.5 stavebního zákona.". 83) V bod 6.1. se devatenáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem Plochy smíšené nezastavného území pírodní (SP) - hlavní využití : zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotváejících krajinný ráz. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatní plocha (o). Zpsob využití: ípustné: plochy rozptýlené zelen, skalní výchozy, balvanitá seskupení, pirozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, STUDIO P 15

16 innosti nenarušující pírodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Úelové komunikace zajišující obsluhu území podm. pípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných pípadech budované ve veejném zájmu za podmínky slabého zásahu na pítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. Pší, na- né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy nepípustné: innosti ev. stavby snižující pírodní a estetickou hodnotu území pímo anebo druhotn, zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz vetn zásah stírající pítomné znaky krajinného rázu, tžbu nerost hygienická zaízení, informaní centra 84) V bod 6.1. se ve dvacáté odrážce text "jsou ureny" nahrazuje textem "hlavní využití:". 85) V bod 6.1. se ve dvacáté odrážce v odstavci pípustné : vypouští text "- viz. Plán pée CHKO Žárské vrchy". 86) V bod 6.1. se ve dvacáté odrážce ruší text "podm. pípustné: související dopravní a technická infrastruktura nepípustné: innosti, které by svými pímými nebo i druhotnými dsledky narušovaly ekologickou hodnotu plochy i krajinný ráz." a nahrazuje se textem "podm. pípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných ípadech budované ve veejném zájmu za podmínky slabého zásahu na ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. ší, nauné stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy nepípustné: innosti ev. stavby snižující pírodní a estetickou hodnotu území pímo anebo druhotn, zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz vetn zásah stírající pítomné znaky krajinného rázu, tžbu nerost hygienická zaízení, informaní centra" 87) V bod 6.1. se ve dvacátéprvní odrážce ruší text "jsou ureny" a nahrazuje se textem "hlavní využití" 88) V bod 6.1. se ve dvacátéprvní odrážce v odstavci podm. pípustné: za slovo lyžováním, vkládá text "za podmínky neomezení pípustného využití plochy, nepekroení rámce využití plochy a zachování kvality prostedí plochy" 89) V bod 6.1. se ve dvacátéprvní odrážce v odstavci podm. pípustné: vypouští text "Pozemky dopravní a technické infrastruktury" 90) V bod 6.1. se ve dvacátéprvní odrážce v odstavci nepípustné: nahrazuje slovo "zejména" slovem "zmna". 91) V bod 6.1. se ve dvacátéprvní odrážce v odstavci nepípustné: nahrazuje slovo "urujícím" slovem "hlavním". 92) V bod 6.2. Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu se ruší text sedmé odrážky. STUDIO P 16

17 93) V bod 6.2. Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu se v deváté odrážce ruší text "Nové pozemky pro bydlení budou mít koeficient zastavní plochy do 0,25.". 94) V bod 6.2. Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu se ruší text desáté a jedenácté odrážky. 95) V bod 6.2. Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu se ve dvanácté odrážce ruší text "(velikost, barva, faktor pohody, apod.)" 96) V bod 6.2. Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu se ruší text tinácté odrážky. 97) V bod 6.2. Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu se v sedmnácté odrážce ruší text ", ve volné krajin jejich umístní lze uskutenit na základ výsledku píznivého posouzení dle 12 zák.. 114/92 Sb. po novelizaci." 98) V bod 7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury se v první odrážce Dopraní infrastruktura ruší text "Nevymezuje se" a nahrazuje se novým textem "I/VD1 - Koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu silnice (kód DK02 dle ZÚR Kraje Vysoina) 99) V kapitole 7. se ruší text po bodem 7.4. "Pozn.: Na plochy uvedené v kap a 7.4. se vztahuje i pedkupní právo podle 101 zák.. 183/2006 Sb." 100) V nadpise kapitoly 8. se vypouští slovo "dalších", slovní spojení "veejn prospšných opatení" se nahrazuje textem "veejných prostranství" a na konec vty se dopluje slovní spojení "s uvedením v í prospch je pedkupní právo zizováno" 101) V kapitole 8. se za slovo Vcov dopluje nová vta "Pedkupní právo zizováno pro Obec cov pro ásti parcel PK344/1, PK337/2, PK341/1, 343/1, 631, 286." 102) V kapitole 8. se vypouští text "Pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastnní i jiného omezení vlastnických práv dle 170 zák.. 183/2006 Sb." 103) V nadpise kapitoly 10. se vypouští "provení zmn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhty pro poízení studie, její schválení poizovatelem a" a nahrazuje se slovním spojením "rozhodování o zmnách v území podmínno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poízení a pimené lhty pro" a zkratka "ÚS" se ruší a nahrazuje textem "územní studii" 104) V bod Výet ploch a podmínky využití v první odrážce v textu uvedeném první pomlkou ruší text "j1, j2, j4" 105) V bod Výet ploch a podmínky využití v první odrážce v textu uvedeném tetí pomlkou ruší text "v1, v5, v9" 106) V bod Výet ploch a podmínky využití v první odrážce v textu uvedeném tetí pomlkou za text v15 dopluje ", I/Z10" 107) V bod Výet ploch a podmínky využití se ruší text druhé odrážky "ÚS pro zastavitelné plochy j1 a j2 dále plochy m1 a m2 budou ešeny na jednom mapovém díle." STUDIO P 17

18 108) V bod Stanovení lht se ruší text obou odrážek a nahrazuje se novou odrážkou Poízení územní studie pro výše uvedené plochy bude do 4 let od vydání Zmny. I ÚP Vcov. Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do šesti msíc od schválení možnosti využití územní studie poizovatelem. 109) V nadpise kapitoly 11. se spojka "a" ped slovem "zadání" vypouští a nahrazuje se "," a dále se konec vty dopluje "s uvedením zda se bude jednat o regulaní plán z podntu nebo na žádost". 110) V kapitole 12. se vypouští text druhé a tetí odrážky. 111) Nadpis kapitoly 14. se ruší a nahrazuje "Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno dohodou o parcelaci". 112) Dopluje se nová kapitola pod tabulky kapitoly Stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst. 6 stavebního zákona Kompenzaní opatení nejsou stanovena. STUDIO P 18

19 B. Výkresová ást Výkresová ást návrhu Zmny. I ÚP Vcov Výkres íslo název poet list ítko ZI-0 Schéma umístní výez a zmn 1 - ZI-1A Výkres základního lenní území - výez A 1 1:5000 ZI-1B Výkres základního lenní území - výez B 1 1:5000 ZI-1C A Výkres základního lenní území - výez C 1 1:5000 ZI-1D Výkres základního lenní území - výez D 1 1:5000 ZI-2A Hlavní výkres - výez A 1 1:5000 ZI-2B Hlavní výkres - výez B 1 1:5000 ZI-2C Hlavní výkres - výez C 1 1:5000 ZI-2D Hlavní výkres - výez D 1 1:5000 ZI-3B Veejn prospšné stavby a opatení, asanace - výez B 1 1:5000 ZI-3C Veejn prospšné stavby a opatení, asanace - výez C 1 1:5000 ZI-3D Veejn prospšné stavby a opatení, asanace - výez D 1 1:5000 STUDIO P 19

20 C. Textová ást - ODVODNNÍ 1. Postup pi poízení Zmny. I územního plánu Vcov Doplní poizovatel. 2. Výroková textová ást platného ÚP s vyznaením zmn 1. Vymezení zastavného území Zastavné území bylo vymezeno k Zastavné území je vyznaeno v grafické ásti územního plánu ve výkresu základního lenní území a v hlavním výkresu. Zastavné území je dále vyznaeno v grafické ásti odvodnní územního plánu v koordinaním výkrese a výkrese pedpokládaný zábor pdního fondu. Aktualizace hranice zastavného území byla provedena k datu Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce Navrhnout koncepci využití území, jeho organizaci se zabezpeením souladu pírodních, civilizaních a kulturních hodnot v podmínkách udržitelného rozvoje. Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavného území obce, ve volné krajin akceptovat pestrou mozaiku fytocenóz s vysokou druhovou diverzitou spoleenstev a krajinásky významné údolí Vcovského potoku. ešením ÚP nesmí dojít k ovlivnní zásadních urujících znak krajinného rázu. Obec Vcov sestává z šesti katastrálních území s rzným prostorovým uspoádáním sídelních útvar. Jednotlivé sídlení útvary patí mezi velmi poetnou skupinu malých sídel na území R. Pi rozvoji sídel zachovat maximáln jejich pvodní (tradiní) prostorové uspoádání Hlavní cíle rozvoje Urit zásady prostorového uspoádání, uspoádání ploch s rozdílným zpsobem využití a limi- využití správního území obce. Akceptovat tradiní vysoinskou strukturu osídlení se zem- lsky využívanými svahy i hebeny a rozsáhlý komplex les na východní ásti k.ú. Koníkov a Odranec. Vytvoit podmínky pro stabilizaci ev. mírný nárst potu obyvatel ve správním území obce. Neuvažovat s významným zvyšováním rekreaních kapacit území. Vyhodnotit poteby na úseku obanské vybavenosti a požadavky na rozvoj ekonomického potenciálu v obci. ešit systém obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, zejména v oblasti odvádní a ištní odpadních vod. Vymezit nezbytné plochy veejného zájmu resp. veejn prospšných staveb i veejn prospšných opatení. Uchovat i stanovit pírod blízké ekosystémy, vymezit územní systém ekologické stability Ochrana a rozvoj hodnot Územní plán akceptuje krajinnou scénu vyjádenou dramatickým reliéfem terénu s pekvapivými dalekými výhledy. Podtržen je význam pastvin a luk v oblasti heben táhnoucích se od Odrance pes Roženecké Paseky až k samému Jimramovu s charakteristickým zastoupením maloplošných vegetaních spoleenstev a fragmenty les. ešení územního plánu je v souladu s platnými režimy CHKO Žárské vrchy i pírodního parku Svratecká hornatina. ešením ÚP nedochází k ovlivnní území s výskytem zvlášt chránných druh rostlin ani živoich. i naplování rozvojových zám obce je vycházeno z neopakovatelnosti každého jednotlivého sídelního útvaru a k nmu piléhající krajiny. STUDIO P 20

21 Krom veejných prostranství a místa turistické vyhlídky (vrchol Metodky ) nejsou na k.ú. Koníkov vymezována zastavitelná území. Nová zastavitelná území v ostatních sídlech vesms logicky navazují na stávající strukturu zastavní. ÚP respektuje kulturní památky zapsané v Ústedním seznamu kulturních památek R vetn objekt dotváejících významn historický ráz sídel. Soupis památek požívajících zákonnou ochranu i ostatních významných staveb je uveden v Limitech využití území - píloha. 3. V této píloze je upozornno zárove na povinnosti pi provádní výkopových prací. ÚP respektuje památky místního významu vetn objekt dotváejících významn historický ráz sídel. Dopravním zklidnním prtahu sil. II/360 sídly Vcov a Roženecké Paseky dojde ke zvýšení estetiky prtahu i bezpenosti úastník silniního provozu. Není pedpoklad, aby negativní vlivy z provozu pozemní dopravy narušovaly obytné prostedí sídla a obanskou vybavenost nad pípustnou míru. Kvalita životního prostedí bude zlepšena dslednou realizací systému odvádní a ištní odpadních vod a dalším rozvojem plynofikace obce. ÚP neuvažuje s rozvojem urbanistických struktur ve volné krajin. Není uvažováno s umisováním staveb mimo urbanizované území a zastavitelné plochy vymezené územním plánem. 3. Urbanistická koncepce vetn vymezení zastavitelných ploch, ploch pestaveb, ostatních ploch se zmnou v území a systému sídelní zelen 3.1. Urbanistická koncepce Koncepce územního plánu vychází z pírodních podmínek, dosaženého stupn rozvoje, ze stávající organizace ploch rozdílného zpsobu využití a prostorové skladby i geografické polohy obce. Urbanistická koncepce je významn omezována limity, které vstupují do území (ochrana pírody, ochranná pásma, aj.). Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu území obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo potlait, když ne zcela odstranit disproporce vzniklé vývojem a využíváním území. Koncepce územního plánu na území obce neumisuje zaízení, která svým rozsahem ekraují hranici obce. Jsou vytvoeny pedpoklady pro stabilizaci trvale bydlících obyvatel ev. pro mírný nárst potu obyvatel v obci s reálnou úvahou snižující se obložnosti bytu. Pevládající funkcí sídla je a dále bude funkce bydlení. ÚP do jádra sídla vrací jeho polyfunkní nápl. Neurbanizované území slouží a nadále bude sloužit pro zemlství, lesnictví a rekreaní pohybové aktivity s významnou úastí ochrany pírody. Respektován musí být krajinný prostor s typem kulturní krajiny, který charakterizuje CHKO árské vrchy. Plochy se zmnami v území jsou vymezovány na všech katastrálních územích. Vymezování zastavitelných ploch smuje pedevším do ploch pro bydlení v RD: Jimramovské Pavlovice jsou typické rozvolnnou zástavbou na obou bezích Vcovského potoka. Nové rozvojové plochy jsou umisovány ke stávajícímu zastavní na levé stran potoka na jižním svahu. Pro poteby soukromého zemlce je výrazn rozšíena výrobní plocha jižn od sídla. Koníkov je typicky horské osídlení s rozptýleným zastavním. ÚP zde nov vymezuje pouze plochy veejných prostranství a plochu vyhlídky. Míchov je sídlo s návsí nepravidelného tvaru áste zastavnou. Zastavitelné plochy jsou rozvíjeny zejména v blízkosti silnice do Jimramovských Pavlovic. Odranec je charakterizován jako neúplná okrouhlice. Nové rozvojové plochy jsou aditivn azeny k záhumenní cest na severním okraji sídla. Vhodným zpsobem lze dostavt jeho jihovýchodní ást. STUDIO P 21

22 Roženecké Paseky jsou typické roztroušenou zástavbou na svazích po obou stranách silnice. S omezenými rozvojovými možnostmi. Vtší zastavitelná plocha je vymezována v ásti zvané Štarkov. Pro možnost rozvoje zimní turistiky je vymezena jako plocha zmny v krajin historicky využívaná plocha lyžaského svahu. cov je charakterizován jako ves hromadná. Zastavitelné plochy navazují na severní zastavní, samostatn jsou pak rozvíjeny pi místní komunikaci do Odrance a východn od ploch zemlské výroby. Mezi silnicí II/360 a plochou zemlské výroby se vymezuje plocha drobné výroby. Pod místní komunikací na Odranec se v návaznosti na zastavné území vymezuje plocha pro výrobu zemlskou. Zastavné území je považováno vesms za území stabilizované, dostavbu proluk lze navrhovat s ohledem na zachování identity sídla a jeho historického rázu. Koncepce ÚP podporuje maximální propojování rzných druh zelen do vtších celk a pronikání krajinné zelen do sídelního prostedí. Obec Vcov se rozvíjí a nadále bude rozvíjet jako samostatný správní celek tvoený šesti katastrálními územími 3.2. Zastavitelné plochy, plochy pestavby a ostatní plochy se zmnou v území Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Oznaení ploch je shodné pro celý územní plán, tj. pro návrh i odvodnní ÚP. oznaení plochy evažující úel plochy a kód plochy ploch zastavitelné pestavby ostatní charakteristika kód výmra plochy (ha) k.ú. Jimramovské Pavlovice j1 x bydlení v rodinných domech BR 1,02 0,82 j2 x bydlení v rodinných domech BR 1,00 j3 x smíšené obytné SO výroba zemlská VZ 0,42 j4 x bydlení v rodinných domech BR 1,17 0,68 j5 x výroba zemlská VZ 0,57 j6 x veejné prostranství VP 0,11 j7 x obanská vybavenost - distribuce, kultura, nevýrobní služby Od,k,n 0,41 j8 x vodní a vodohospodáské VH 0,21 j9 x vodní a vodohospodáské, prvky ÚSES VH 0,37 j10 x vodní a vodohospodáské VH 0,26 j11 x vodní a vodohospodáské VH 0,48 j12 x lesní L 1,25 j13 x smíšené nezastavného území írodní SPo 1,21 j14 x zemlské zahrady a sady ZZ 0,18 k.ú. Koníkov k1 x turistické vyhlídky TV 0,08 k2 x veejné prostranství VP 0,21 k3 x veejné prostranství VP 0,34 k4 x smíšené nezast. území II. zóny CHKO - zalesnní SZl 0,10 k5 x smíšené nezast. území II. zóny CHKO - zalesnní SZl 0,21 k.ú. Míchov m1 x bydlení v rodinných domech BR 0,64 m2 x bydlení v rodinných domech BR 0,35 m3 x bydlení v rodinných domech BR 0,15 m4 x bydlení v rodinných domech BR 0,45 m5 x bydlení v rodinných domech BR 0,13 m6 x bydlení v rodinných domech BR 0,10 m7 x bydlení v rodinných domech BR 0,16 STUDIO P 22

23 oznaení plochy evažující úel plochy a kód plochy ploch zastavitelné pestavby ostatní charakteristika kód výmra plochy (ha) m8 x ob. vybavenost - tlovýchova a sport Ot 0,36 m9 x vodní a vodohospodáské VH 0,13 m10 x zemlské - zahrady a sady ZZ 0,26 m11 x technické infrastruktury - OV TI 0,17 k.ú. Odranec o1 x bydlení v rodinných domech BR 0,37 o2 x bydlení v rodinných domech BR 0,60 0,35 o3 x bydlení v rodinných domech BR 0,17 o4 x bydlení v rodinných domech BR 0,36 o5 x bydlení v rodinných domech BR 0,38 o6 x výroba zemlská VZ 0,13 o7 x veejné prostranství VP 0,49 o8 x bydlení v rodinných domech BR 0,06 o9 x bydlení v rodinných domech BR 0,33 o10 x vodní a vodohospodáské VH 0,13 o11 x smíšené nezast. území II. zóny CHKO - zalesnní SZl 0,24 o12 x bydlení v rodinných domech smíšené obytné BR, SO 0,66 0,26 k.ú. Roženecké Paseky p1 x bydlení v rodinných domech BR 0,28 p2 x ob. vybavenosti - distribuce, nevýr. služby, výchova a školství Od,n,v 0,22 p3 x smíšené obytné 0,10 p4 x bydlení v rodinných domech BR 0,28 p5 x bydlení v rodinných domech BR 0,23 p6 x bydlení v rodinných domech BR 0,90 0,74 p7 x vodní a vodohospodáské VH 0,07 p8 x vodní a vodohospodáské VH, VP 0,73 veejné prostranství p9 x veejné prostranství VP 0,16 k.ú. Vcov v1 x bydlení v rodinných domech BR 0,63 0,20 v2 x bydlení v rodinných domech BR 0,16 v3 x bydlení v rodinných domech BR 0,12 v4 x bydlení v rodinných domech BR 0,15 v5 x bydlení v rodinných domech BR 0,67 v6 x bydlení v rodinných domech BR 0,17 v7 x bydlení v rodinných domech BR 0,18 v8 x bydlení v rodinných domech BR 0,26 v9 x bydlení v rodinných domech BR 0,86 v10 x veejné prostranství VP 0,32 v11 x bydlení v rodinných domech BR 0,90 v12 x ob. vybavenost - tlovýchova a sport Ot,VP 0,46 v13 x ob. vybavenost - distribuce, kultura, nevýrobní služby Od,k,n 0,15 v14 x výroba drobná VD 0,90 v15 x bydlení v rodinných domech BR 0,61 STUDIO P 23

24 Nov jsou vymezeny plochy se zmnou v území : oznaen katastráln plochy evažující úel plochy a kód plochy výmra í ploch í území zastavit estav zmn v charakteristika kód plochy (ha) elné by krajin I/Z1 O x bydlení v rodinných domech BR 0,11 I/Z2 O x bydlení v rodinných domech BR 0,59 I/Z3 RP x bydlení v rodinných domech BR 0,18 I/Z4 RP x plochy výroby drobné VD 0,08 I/Z5 RP x bydlení v rodinných domech BR 0,18 I/Z6 V x plochy výroby zemlské VZ 0,49 I/Z7 V x bydlení v rodinných domech BR 0,17 I/Z8 V x bydlení v rodinných domech BR 0,16 I/Z9 V x bydlení v rodinných domech BR 1,23 I/Z10 V x bydlení v rodinných domech BR 0,44 I/Z11 M x bydlení v rodinných domech BR 0,39 I/Z12 M x bydlení v rodinných domech BR 0,14 I/Z13 JP x bydlení v rodinných domech BR 0,38 I/K1 RP smíšené nezastavného území x rekreaní SRz 2,88 Podmínky využití ploch k.ú. Jimramovské Pavlovice Plocha j1, j2 využití území bude proveno jednou územní studií dopravní obsluhu ešit z místních komunikací, omezovat pty sjezd z místní komunikace napojující sídlo na sil. II/360 na ploše j1 ešit veejné prostranství plošného charakteru respektovat ochr. pásmo el. vedení VN 22kV, využití OP konzultovat s jeho správcem akceptovat existenci památného stromu akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie Plocha j3 akceptovat provozní vazbu na stávající výrobní plochu a pvodní hospodáskou usedlost i návrhu staveb erpat inspiraci z historických vzor - mítko objekt, tvar, respektovat bezpenostní pásmo VTL plynovodu Plocha j4 využití plochy bude proveno územní studií dopravní napojení ešit z místní komunikace pípadn silnice III. t. respektovat vymezený pás zahrad pi vnjší hranici plochy (do volné krajiny) zabývat se vztahem stavební parcely resp. ve. prostranství k budoucí vodní ploše (j11) Plocha j5 ešit vazbu na stávající zaízení zemlské výroby dopravní napojení z úelové stávající komunikace objekty budou mítkem i tvarem vycházet z hospodáských stavení bývalých selských usedlostí ešit izolaní zele Plocha j6 komponovat ve vazb na stávající výletišt respektovat lokální biokoridor pi potoku Plocha j7 vhodnost využití vymezené plochy pestavbou pro víceúelovou nápl bude provena územní studií provit stavebn technické aspekty využití území ešit vztah plochy k výletišti a nové zastavitelné ploše (j1) akceptovat existenci památného stromu STUDIO P 24

25 Plocha j8, j11, j12 akumulaci vody ešit se zohlednním pírodních podmínek významný bude pínos vodních ploch estetický a ekologický. Produkní význam vodních ploch bude omezený. vhodn utváet sklon beh pro rozvoj litorálního pásma Plocha j13 na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily Plocha j12, j13 j14 zalesnní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a stanovištní podmínky Plocha j14 j15 respektovat stávající vysokokmenné ovocné stromy k.ú. Koníkov Plocha k1 výstavba stavba objektu rozhledny musí vykazovat vysokou výtvarnou a architektonickou úrove s využitím místních stavebních materiál výška rozhledny nesmí pekroit výšku pilehlého lesa ešit odpoivné místo s výhledem do krajiny zakazuje výstavba doprovodných zaízení bezprostedn nesouvisejících s úelem stavby (distribuní stavby, WC, apod.) Plocha k2 uspoádání plochy ešit v souladu s mimoádnými hodnotami sídla Koníkov založení zelen, návrh doprovodných prvk bude proveden odborn. Neumisovat parkovišt. údržba prvk a zelen musí být trvalá Plocha k3 uspoádání plochy ešit s ohledem na pohledovou exponovanost území. Do ešení plochy zapojit zízení parkovišt pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t (cca 15 míst). založení zelen návrh doprovodných prvk bude proveden odborn s trvalou údržbou na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily Plocha k4, k5 zalesnní ešit s ohledem na skupinu typ geobiocénu a stanovištní podmínky akceptovat režimy dané umístním ploch v II. zón CHKO Plocha I/Z13 obsluha bude ze stávající místní komunikace akceptovat rozvolnný charakter zástavby sídla, výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt k.ú. Míchov Plocha m1,m2 využití území obou ploch bude ešeno územní studií na jednom mapovém podkladu návrh zohlední polohu území pi vstupu do sídla dopravní napojení bude ze sil. III. tídy, pípadn z úelové komunikace, která v doteném úseku po úprav pevezme funkci místní komunikace do ešení zakomponovat stávající rodinný dm stavební ára do uliního prostoru se doporuuje pevná Plocha m3 plocha vyazena z ešení ÚP a navrácena pvodnímu zemlskému využití STUDIO P 25

26 Plocha m3-m7m4, m5, m6 jedná se de facto o proluky, kdy nové objekty budou dotváet ráz sídla respektovat urbanistické a architektonické zásady dostavby Plocha m7 plocha vyazena z ešení ÚP a navrácena pvodnímu zemlskému využití Plocha m8 i využití plochy zohlednit sousedství návrhových ploch pro bydlení omezit poet sjezd z místní komunikace zajistit prostor pro zízení kanalizaních sbra Plocha m9 akumulaci vody ešit se zohlednním pírodních podmínek upednostnit funkci ekologickou a estetickou ped produkní, vytvoit podmínky pro vznik kvalitního litorálního pásma Plocha m10 preferovat výsadbu ovocných vysokokmenných strom Plocha m11 zvolit vhodné ešení umožující výstavbu OV nad obnovenou vodní plochou Plocha I/Z11 zástavba zahrady v zastavném území, dopravní obsluha ze stávající místní komunikace, pro napojení na inženýrské sít využít stávajících rozvod charakter zástavby otevený, výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt Plocha I/Z12 dopravní obsluha se vyžádá nový sjezd ze silnice III.tídy charakter zástavby bude respektovat polohu místa pi pohledov exponovaném vstupu do sídla dotváet ráz sídla k.ú. Odranec Plocha o1 nové stavby RD situovat co nejblíže záhumenní cest, ale tak, aby mezi nov vzniklou uliní a stavební arou novou stavbou a oplocením byla vzdálenost pro odstavení osobního automobilu. dopravní napojení bude ze záhumenní cesty upravené na místní komunikaci do volné krajiny ponechat nezastavitelnou ást zahrad Plocha o2 dopravní obsluhu ešit ze stávající záhumenní cesty, která po úprav pevezme funkci místní komunikace. Provit možnost ponechání jednopruhové, obousmrn anebo jednosmrn pojíždné místní komunikace s výhybnami. respektovat úelové cesty zpístupující navazující polnosti do volné krajiny ponechat nezastavitelnou ást zahrad. Preferovat výsadbu vysokokmenných strom. ešit problematiku extravilánových vod Plocha o3 plocha zastavna Plocha o3, o4, o8, o9 dostavba proluk, kde nové objekty budou dotváet ráz sídla respektovat pozitivní hodnoty daného místa pokud možno využít stávající dopravní a technické infrastruktury Plocha o5 akceptovat dopravní plochu ped kulturním domem mezi vlastními pozemky RD a zmínnou dopravní plochou navrhnout veejné prostranství ešící pechod mezi tmito dvma rznými funkními plochami STUDIO P 26

27 dopravní obsluha pozemk RD bude z místní komunikace, ze zmínného ve. prostranství, ípadn i ze sil. III. t. zohlednit blízkost navržené vodní plochy Plocha o6 dostavbu areálu ešit citlivjším zpsobem než jsou ešeny stávající objekty možno zídit nový vjezd na místní komunikaci Plocha o7 veejné prostranství ešit jako druhé místo setkávání obyvatel obce zvl. mladší generace akceptovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kv a TS 22/0,4 kv i koncipování rod. domku respektovat hodnotnou blízkou zástavbu památkov chránných staveb Plocha o10 víceúelovou nádrž ešit v kontextu stávajícího a nového zastavní vhodn uspoádat plochu ve. prostranství zejména k zastavitelné ploše o5 Plocha o11 zalesnní realizovat v souladu s požadavky a potebami II. krajinné zóny CHKO Plocha o12 na pozemku s kódem SO ešit parkování v dostateném rozsahu i pro zákazníky Plocha I/Z1 dopravní obsluha ze stávající komunikace charakter zástavby bude respektovat polohu plochy pi pohledov exponovaném vstupu do sídla, tak aby nedošlo významnému narušení urbanistiky sídla výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt Plocha I/Z2 respektovat úelové cesty zpístupující navazující polnosti do volné krajiny ponechat nezastavitelnou ást zahrad, preferovat výsadbu vysokokmenných strom ešit problematiku extravilánových vod charakter zástavby otevený, výška objekt nepesáhne výšku sousedních objekt k.ú. Roženecké Paseky Plocha p1, p4, p5 dostavba proluk, kde nová zástavba nesmí narušit typický charakter roztroušené zástavby ponechat dostate velké stavební pozemky s možností výsadby vysokokmenných strom na vtších zahradách Plocha p2 rozšíení objektu obanského vybavení ešit s ohledem na zdroje pitné vody a vodovodní ady rozšíení objektu bude kultivovaného projevu Plocha p3 rozšíení pvodní zemlské usedlosti bude ešeno za respektování architektonických a urbanistických hodnot místa rozvolnné zástavby sídla a mítka historických staveb Plocha p6 nová výstavba na druhé stran místní komunikace bude se stávajícím zastavním v cílovém stavu tvoit jeden organický celek i zástavb hledat inspiraci v pvodním zastavní i lenní stavebních parcel v souladu s požadavky provozovatele el. sít VN 22 kv ešit využití plochy v OP tohoto vedení. Plocha p7 akumulaci vody ešit primárn pro pokrytí poteby požární vody STUDIO P 27

28 atypické ešení nádrže musí být pijatelné z hlediska ochrany ŽP a pírody, tj. respektovat vodní tok, lokální biokoridor a skutenost, že celá nádrž se nachází na smíšené ploše nezastavného území pírodního ístup k ploše - nezpevnnou cestou - souást ZPF Plocha p8 veejné prostranství s vodní plochou ešit v návaznosti na plochu v12-hišt na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily Plocha p9 estavbová plocha v míst stávajícího zboeništ, veejné prostranství pi vjezdu do sídla Plocha I/Z3 plocha pro rozšíení stávajících staveb i jejich zázemí, není urena pro novostavbu RD Plocha I/Z4 navázat na zastavné území tak, aby byl zachován rozvolnný charakter zastavní sídla dopravní obsluha z pilehlé pozemní komunikace pípadn i ze sousední plochy bydlení výšku zástavby ešit v kontextu mítka staveb historického zastavní sídla Plocha I/Z5 dopravní obsluha ze stávající místní komunikace zohlednit využití ásti plochy zatížené OP el. vedení 22 kv výška zástavby nepesáhne výšku sousedních dom Plocha I/K1 historicky využívaná plocha lyžaského svahu minimalizovat zásahy do krajiny a terénní úpravy dopravní obsluha bude pším pístupem z veejného prostranství pi silnici II. tídy k.ú. Vcov Plocha v1 využití plochy ešit územní studií akceptovat stávající systém místních komunikací, zvážit možnost zrušení krátkého úseku polní cesty mezi zmínnými místními komunikacemi respektovat hodnotné pírodní prostedí mezi novou plochou a pvodním zastavním zastavní koncipovat v duchu rozvolnné historické zástavby ešit problematiku extravilánových vod využití plochy ešit v souvislostech využití navazující zastavitelné plochy I/Z7, I/Z8 Plochy v2-v4, v6-v8 jedná se o proluky v zastavném území. Nové objekty musí dotváet ráz místa. respektovat rozvolnnost stávajícího zastavní s dostatenou velikostí zahrad vhodn využít stávající dopravní a technické infrastruktury nezapomenout, že souástí ploch jsou i pozemky veejných prostranství Plocha v5, v15 zpsob využití tchto ploch musí být ešen územní studií. na meném mapovém podkladu bude vyhotoveno urbanisticko-architektonické ešení s urením postupu výstavby maximáln respektovat terénní podmínky. Ty spolu s ovením systému zastavní z míst dalekých výhled budou významnými požadavky pi hodnocení vhodnosti využití území. velikost ani tvar stavebních parcel se neuruje, vzhledem k rozvolnné stávající zástavb by se nové zastavní nemlo projevovat v šablonovitém schématu dopravní obsluha bude novou komunikací nejspíše funkní podskupiny D1. ešit dostate plochy veejných prostranství nejen z vodu výsadby vzrstných strom, ale i ukládání snhu. ešit nov ochranu ped extravilánovými vodami STUDIO P 28

29 u plochy V15 vymezit plochu pro umístní nové trafostanice akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie Plocha v9 výstavbu RD ešit na vtších parcelách než jsou blízké novjší domy na tvercových dorysech respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kv a bezpenostní pásmo VTL plynovodu akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie Plocha v10 veejné prostranství ešit se zohlednním ochranného pásma el. vedení VN 22 kv neuvažovat s budováním nových sjezd na sil. II/360 Plocha v11 dopravní napojení RD ešit z místní komunikace pro situování staveb na ploše se neurují specifické požadavky Plocha v12 využít vhodn morfologie terénu zapojení do krajinného prostedí ešit pomocí zelen výstavba doprovodných zaízení (soc. zaízení) jen v minimálním rozsahu na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/360 je zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily Plocha v13 využít stávajícího sjezdu ze sil. II/360 atypický návrh objektu vetn celkového ešení plochy se zelení bude splovat kriteria kvalitní architektury nezbytnou souástí plochy bude parkovišt zajišující i obsluhu obanské vybavenosti na protjší stran silnice Plocha v14 urbanisticky exponovaná poloha plochy, bližší zpsob využití plochy ešit územní studií minimalizovat poet sjezd ze sil. II. tídy. Nejvhodnjším ešením patrn bude jedna obslužná komunikace po hranici plochy. nevyluuje se dopravní obsluha ze stávajícího zemlského areálu ešení plochy pi vstupu do sídla musí vykazovat architektonickou kvalitu Plocha v15 zpsob využití plochy musí být ešen územní studií. na meném mapovém podkladu bude vyhotoveno urbanisticko-architektonické ešení s urením postupu výstavby maximáln respektovat terénní podmínky. Ty spolu s ovením systému zastavní z míst dalekých výhled budou významnými požadavky pi hodnocení vhodnosti využití území. velikost ani tvar stavebních parcel se neuruje, vzhledem k rozvolnné stávající zástavb by se nové zastavní nemlo projevovat v šablonovitém schématu dopravní obsluha bude novou komunikací, ešit dostate plochy veejných prostranství nejen z dvodu výsadby vzrstných strom, ale i ukládání snhu. ešit nov ochranu ped extravilánovými vodami vymezit plochu pro umístní nové trafostanice Plocha I/Z6 plocha pro dostavbu areálu soukromé rodinné farmy respektovat lokální biokoridor ÚSES dopravní obsluhu ešit z místní komunikace Plocha I/Z7 využití plochy ešit v souvislostech využití zastavitelných ploch v5 zástavbu uzpsobit svažitému terénu STUDIO P 29

30 zvláštní pozornost vnovat ochran území ped extravilánovými vodami dopravní obsluha z pilehlé pozemní komunikace Plocha I/Z8 i využití proluky zohlednit pilehlé estetiky u ekologicky hodnotné plochy a sklonitý terén plochy zástavba bude navazovat na stávající zastavní blízkého okolí dopravní obsluha z pilehlé pozemní komunikace Plocha I/Z9 akceptovat podmínky využití území, které stanovuje zaevidovaná územní studie využití plochy bude až po zastavní plochy v5 platného ÚP Vcov Plocha I/Z10 pro plochu bude vyhotovena územní studie, bude ešena návaznost na zaevidovanou územní studii pro plochu v9 jednotlivé stavební pozemky musí být pístupné z veejných prostranství respektovat terénní podmínky území charakter zástavby otevený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží Podmínky prostorového uspoádání jsou dále uvedeny v kap Návrh systému sídelní zelen Zele veejná Veejná zele je územním plánem v míe nejvyšší respektována. Pro dostatek pírodní zelen v bezprostední blízkosti sídel není nezbytné zizování nových ploch veejné zelen (netýká se nových veejných prostranství), ale pouze její pestavba i doplnní. V Jimramovských Pavlovicích bude zelení doplnno prostranství kolem rybníka v jádru sídla s vhodným propojením zelen do prostoru výletišt a údolí Vcovského potoka. V Koníkov a Roženeckých Pasekách bude veejná zele ešena na nových veejných prostranstvích a doplnna pi liniových prvcích v sídlech (komunikace, vodní toky). Zele v sídle Míchov ešit s celkovou úpravou návesního prostoru (vodní plocha, tanení parket, komunikaní systém). Obdobnešit problematiku zelen na návsi v Odranci, kde se pedpokládá, že vodní nádrž bude ešena v pirozených bezích. Veejn pístupnou zelení dokomponovat prostranství s dopravní plochou ped kulturním domem Odranec. Nezbytná je poteba zachování osy zelen podél Vcovského potoka v sídelním útvaru cov, která bude komponována s požadavkem na zvýšení funknosti lokálního biokoridoru. Veejná zele bude nedílnou souástí nových obytných skupin rodinných dom zejména nejvtší rozvojové plochy obce oznaené v5 a navazující plochy I/Z9. i zakládání ulic v nových obytných skupinách ešit návrh inž. sítí tak, aby byla umožnna výsadba kvalitních stromoadí i solitér. Veejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzrstnými devinami a nízkou doplkovou (keovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliáem obce i pšími stezkami. Kompozice veejné zelen mimo jiné musí splovat podmínku jednoduché údržby. Zele vyhrazená Je a nadále bude nedílnou souástí sídelních útvar obce Vcov. Nov se v kompozici sídla projeví zele zejména funkce hygienické a optické clony u ploch zemlské výroby. Ochranná zele bude koncipována jako pln zapojená výsadba stromového patra s keovou podsadbou. Samostatnou kategorií vyhrazené zelen velmi úinn a pozitivn se uplatující v organizmu obce tvoí zahrady u rodinných dom a zemlských usedlostí. ÚP proto stanovuje koeficient zastavní ploch rozdílného zpsobu využívání zajišující další existenci zelen jak na plochách stavových, tak rozvojových. STUDIO P 30

31 Pro mimoádné hodnoty respektovat etné solitéry strom (vtšinou se jedná o lípy) u jednotlivé zástavby a drobné architektury V zahradách je žádoucí omezení výsadby nízkých forem ovocných strom s upednostnním strom vysokokmenných. V pedzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké. U ploch bydlení smujících zahradami do volné krajiny, kde není uvedeno bližší urení, nutno umožnit výsadbu alespo jedné ady vzrstných strom. Obecné požadavky Revitalizovat a doplovat plochy zelen na návsi a jiných k tomu vhodných plochách o vysokokmenné dlouhovké deviny. Zele sídelní propojovat do vtších celk, podporovat pronikání krajinných vegetaních formací do sídelního prostedí. Vytvoit symbiózu mezi zelení v urbanizované ásti obce a zelení volné krajiny. Používat autochtonních druh devin, omezit, lépe vbec nepoužívat devin exotických. 4. Koncepce veejné infrastruktury a dalšího obanského vybavení, v. podmínek pro její umisování, nakládání s odpady 4.1. Dopravní infrastruktura Systém napojení obce na silniní sí zstává beze zmny. Trasy silnic jsou územn stabilizovány. Silnice procházející zastavným územím zabezpeuje i nadále pímou obsluhu pilehlých nemovitostí. Z dvodu bezpenosti úastník silniního provozu a utváení estetiky prostedí budou u prjezdního úseku silnice II/360 v sídle Vcov a Roženecké Paseky uplatnny prvky dopravního zklidnní. Akceptováno je propojení jednotlivých sídelních útvar místními komunikacemi dostatených parametr. Neuvažuje se obecn s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. Pípustné je izování tchto staveb na výrobních plochách. Tyto formy garážování lze pipustit i pi ucelené koncepci návrhu obytných soubor. Nepipouští se zizování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 t na veejných prostranstvích a v obytných zónách. Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních zaízení (SPHM, motorest, apod.). Hromadná doprava bude nadále zajišována autobusovou pepravou. Umístní autobusových zastávek z hlediska dostupnosti je dostatené. Sí úelových cest je respektována, vedlejší polní cesty možno v rámci zlepšení obsluhy polnosti doplnit. Nejlépe po provení v komplexních pozemkových úpravách. Železniní, letecká ani vodní doprava nemá na území obce své zájmy stávající ani budoucí. Vymezen je zpesnný koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu silnice II/360. Vymezení koridoru je v tchto šíkách braných na každou stranu od osy silnice : a) mimo zastavné území mimo plochy zmn : 40 m b) mimo zastavné území v pekryvu s navrhovanými plochami zmn : 15 m c) v zastavném území : max. 15 m, resp. v šíce stávajícího uliního prostoru 4.2. Technická infrastruktura Zdroje pitné vody Míchov budou dostaující i pro Jimramovské Paseky. Do Jimramovských Pavlovic lze dobudovat ve. vodovod ze zdroj cca 1 km od obce vybudovaných v 60. letech minulého století. Sídlo Koníkov, Odranec a Roženecké Paseky budou zásobeny pitnou vodou ze štoly mimo území obce. V sídle Vcov bude zpsob zásobování pitnou vodou ponechán. Zásobování Jimramovských Pavlovic, Koníkova, Odrance a Roženeckých Pasek si vyžádá výstavbu nových vodovodních ad a vodojem. STUDIO P 31

32 i nadmrném zatžování OV Vcov bude následovat její rekonstrukce vetn kanal. stok. Dostavt oddílnou kanalizaci v Míchov ukonenou OV. V místních ástech Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Odranec a Roženecké Paseky ešit výstavbu jímek na vyvážení. Zde je možno alternativn využít domovních istíren odpadních vod nebo jim ekvivalentních technologií ištní odpadních vod, které budou v souladu s píslušnou platnou legislativou. Na území obce není významný producent prmyslových odpadních vod. S jeho umístním ÚP neuvažuje. enos potebného výhledového el. výkonu bude nadále zajišován ze stávajícího el. vedení VN 22 kv s možností pezbrojení trafostanic. V sídle Vcov je vymezen koridor pro výstavbu VN ípojky a zízení zdné TS 22/0,4 kv. Pro plynofikaci sídel Koníkov, Míchov a Odranec vybudovat STL propojovací plynovod Roženecké Paseky-Koníkov-Odranec a Vcov-Míchov. Na STL rozvody plynu a el. rozvody NN napojit nové rozvojové plochy pro bydlení, výrobu, obanskou vybavenost i smíšené obytné. Zásobování teplem je pedureno provedenou plošnou plynofikací, není uvažováno s centrálním zdrojem tepla. Neuvažovat s výstavbou sítí el. vedení VVN, ani s výstavbou výroben el. energie (krom malých vodních elektráren na stávajících vodních dílech), neuvažovat s rozšiováním VTL plynovodní sít ani s výstavbou sít VVTL plynovod a produktovod. Akceptovat radioreléové paprsky procházející nad územím obce. Pokud nebudou omezeny rozvojové zámry obce, nebrání ÚP zizování dalších rr tras. Dálkový telekomunikaní kabel se na území obce nenachází. ÚP jeho výstavbu za dodržení koncepce územního plánu pipouští. Na úseku poštovních služeb neuvažovat se zmnami. Na plochách urených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umisování jiných staveb než staveb souvisejících Obanské vybavení veejné Stávající zaízení jsou územn stabilizovaná. Nov se umisuje hasiská zbrojnice ve Vcov. Ostatní ob. vybavenost je teba v rámci stavebních úprav modernizovat popípad rozšíit pro požadovaný úel. Nov vymezená pestavbová plocha v Jimramovských Pavlovicích bude využita víceúelov (možné i komerní využití). Obdobnou funkci má i nová vymezená plocha ob. vybavenosti ve Vcov u zemlského areálu. V ádný stav je nutno uvést vtšinu ploch využívaných pro sport Obanské vybavení ostatní ÚP nepedpokládá s územními zmnami této skupiny obanského vybavení. Uvažuje se s modernizací, možná je i zámna souasného zpsobu využití. Nesmí však dojít k narušení koncepce ÚP. Umisování obanského vybavení úmrné velikosti i rozsahu je možné i do jiných píhodných ploch s rozdílným zpsobem využívání, pokud to nebude v rozporu s pípustným, pípadn podmín pípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení možno pimen uplatnit i pro veejnou ob. vybavenost) Veejná prostranství Veejná prostranství, a již stávající i nová úzce souvisí s plochami sídelní zelen, které se na jejich utváení významn podílí, resp. bude podílet. Nejvýznamnjším veejným prostranstvím zstává náves u návesních typ sídel, v pípad cova zelený pás pi potoku a v Jimramovských Pavlovicích veejn pístupná plocha u výletišt a potoka. Respektovat další veejná prostranství uliních prostor i prostranství mezi rozvolnnou zástavbou. Na veejná prostranství chudá sídla - Koníkov a Roženecké Paseky doplnit o navržené plochy. STUDIO P 32

33 Kompozice vtšiny veejných prostranství bude vytváet vztah mezi soukromím obytné ásti sídla a veejností ulice - návsi. U souasných veejných prostranství nepipustit nevhodné úpravy prostor vetn pilehlých objekt. Z veejných prostranství souasných i budoucích budou obsluhovány nové zastavitelné plochy sloužící pedevším bydlení. Veejná prostranství musí být významným kompoziním prvkem urbanizované ásti obce ízniv se projevující v obraze obce i psychickém psobení na lovka - faktor pohody Nakládání s odpady Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. Na území obce se neuvažuje se zizováním ani oživováním žádné skládky. Dále vyhodnocovat kvalitu prsakových vod rekultivované skládky na k.ú. Jimramovské Pavlovice. 5. Koncepce uspoádání krajiny v. vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatení, ochrana ped povodnmi, rekreace, dobývání nerost ložisek nerostných surovin 5.1. Uspoádání krajiny v. vymezení ploch, podmínky pro zmny v jejich využití Celkové uspoádání ešeného území s rznými strukturami osídlení na šesti katastrálních územích zstává v ešení ÚP zachováno. Návrhem územního plánu nedochází ke snížení pírodních charakteristik doteného krajinného prostoru. írodní, kulturní a historické hodnoty jsou akceptovány. Pozitivní pírodní charakteristiky budou vyjádeny pedevším harmonizaními vztahy v krajin (mozaika krajiny), kulturní a historické charakteristiky jsou ureny zejména zapojením sídla do krajinného rámce a respektováním jeho identity. Zastavné území nemže být rozšiováno, aniž by nedocházelo k modernizaci stávajícího domovního fondu i výrobních ploch. V kompozici obce stále významnjší roli bude hrát zele pírodní i umle založená. Nejen v urbanizovaném území, ale i ve volné krajin najdou uplatnní solitéry strom s astou vazbou na drobné artefakty. Krajina nezastavného území bude nadále sloužit zemlství, lesnictví, rekreaním pohybovým aktivitám a omezen rybáství. Intenzita využívání ploch zemlských a lesních je limitována pírodními podmínkami, ochranou krajinného rázu a kombinací rozumné a ohleduplné výroby s individuální údržbou krajiny. Neuvažovat se snižováním výmry trvale travních porost. V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostateným zastoupením zpevujících a melioraních devin. Nová zalesnní realizovat v souladu s pírodními a stanovištními podmínkami místa. Plochy pírodní se vymezují pro zajištní zájm ochrany pírody a krajiny na pozemcích, které v souasnosti tvoí pozemky I. zóny odstupované ochrany CHKO Žárské vrchy. Smíšené plochy nezastavného území pírodního se vymezují na pozemcích pirozených a írod blízkých ekosystém, dále sem náleží pozemky pirozených a pírod blízkých spoleenstev zjištné z mapování biotop a pozemky kultury ostatní plocha. Smíšené plochy nezastavného území ve II. zón CHKO se vymezují na pozemcích tvoených II. zónou CHKO Žárské vrchy. Územní plán uruje podmínky zabezpeující dobrou obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou Územní systém ekologické stability (ÚSES) Územní systém ekologické stability je vzájemn propojený soubor pirozených i pozmných, avšak pírod blízkých ekosystém, který udržuje pírodní rovnováhu. STUDIO P 33

34 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zpsobem, který nenaruší obnovu ekosystému a nedojde k narušení jeho ekostabilizaních funkcí. Nadregionální ani regionální prvky ÚSES se na území obce nenacházejí, avšak k jižnímu okraji k.ú. Roženecké Paseky zasahuje regionální biokoridor RBK 1374 vcházející do regionálního biocentra k doplnní RBC Samotín. U hranice k.ú. Koníkov se nachází vymezené RBC Pohledecká skála. Lokální systém je tvoen biocentry, z nichž jsou tyi áste funkní, 10 8 biocenter je funkních. Lokální biocentra jsou propojena sítí 21 lokálních biokoridor vesms funkních anebo áste funkních. ÚP pro každý prvek jednotliv navrhuje opatení, kterými lze pízniv psobit na okolní mén stabilní prostedí. Na plochách ÚSES je zakázáno mnit druhy pozemku s vyšším stupnm ekologické stability za druh pozemku s nižším stupnm ekologické stability. Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vyluuje se tžba nerost (zcela ojedinle je možno za esn stanovených podmínek pipustit stavbu liniovou, pípadn stavbu související s ochranou ŽP). Upesnní druhové skladby spoleenstva ÚSES a hranic prvk ÚSES bude pedmtem podrobnjší dokumentace - projektu ÚSES. Interakní prvky doplují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin Prostupnost krajiny Stávající dopravní sí na území obce zstává zachována a prostupnost krajiny není ešením ÚP omezována. ípadné požadavky na rozšíení sít polních cest lze akceptovat. Optimálním pedpokladem je vyhotovení komplexních pozemkových úprav. ejmé však je, že hustota sít polních cest nebude dosahovat hustoty sít historické. Zejména pro pší turistiku lze využívat rzných jak znaených, tak neznaených stezek Protierozní opatení, ochrana ped povodnmi V ešeném území nejsou plochy s výrazným erozním ohrožením. Na morfologii terénu neodpovídajících plochách orné pdy (jihovýchodn od Míchova, severn od Vcova a Odrance) uplatnit organizaní a agrotechnická opatení snižující vodní erozi. Jiným opatením omezujícím projevy eroze je obnova vyvážené krajinné struktury zakládáním i obnovou nových biotop. Podíl orné pdy na rozloze jednotlivých k.ú. nebude zvyšován. Na území obce není vodohospodáským orgánem vyhlášeno záplavové území. U vodních tok a ploch respektovat obvyklé a pirozené innosti související s vodohospodáskými pomry v území. Nepipustit výstavbu trvalých objekt v tsné blízkosti eh (mimo stavby vodohospodáské, pné liniové stavby, pípadn stavby ŽP). Respektovat manipulaní provozní pruh pi vodních tocích pro možnost úpravy tok. Hydrologické a ekologické parametry jednotlivých vodních tok na území obce Vcov nevyžadují ešit zvýšené odtoky vod zizováním vodních nádrží a suchých poldr Podmínky pro rekreaci Prostedí obce poskytuje výborné podmínky pro turistiku a rekreaci. Územní plán respektuje stávající plochy hromadné a individuální rekreace. Podporuje se rozvoj agroturistiky. S výstavbou rekreaních objekt na zastavitelných plochách územní plán neuvažuje. Tyto poteby je možno uplatnit ve stávajících objektech nevhodných k trvalému bydlení i jiným innostem, za pedpokladu splnní požadavk kladených na rekreaci. Nevyluuje se zízení ubytovací kapacity na pozemku pohostinství Vcov. Na území obce není uvažováno se zizováním zahrádkáských osad. STUDIO P 34

35 Pro zvýšení turistické atraktivity území vybudovat na vrchu Metodka turistickou vyhlídku. Akceptován je lyžaský svah s vlekem nad pohostinstvím Vcov. Obnovit historicky využívanou plochu lyžaského svahu v k.ú. Roženecké Paseky. Ke každodenní rekreaci obyvatel budou nadále sloužit plochy tlovýchovy a sportu, regeneraci organismu mže zajistit i práce na zahradách pi rodinných domech. Dostupnost rekreaní krajiny je výborná, avšak podmínky pro rekreaci u vody jsou naprosto nedostatené. Ke koupání je nutno nadále využívat možností mimo území obce Dobývání nerost ložisek nerostných surovin Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chránná ložisková území. V registru poddolovaných území jsou vymezeny plochy z minulých tžeb, neomezují však rozvojové zámry obce - viz. koordinaní výkres. Respektovat v koordinaním výkrese vyznaenou stavební uzávru przkumného dlního díla a další ti przkumné šachtice na k.ú. Jimramovské Pavlovice. Neuvažovat s exploatací stavebních surovin místního významu Podmínky pro využití ploch koridor Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umožující homogenizaci vybraného úseku stávajícího silniního tahu sil. II/360. Takto vymezené území je teba do doby realizace zámru chránit z dvodu zlepšení technických parametr silnice vetn pímo souvisejících, nezbytných zaízení a vetn píslušných ochranných pásem vyplývajících z právních pedpis. Do doby realizace píslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno provádt takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci potebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky). sobnost koridoru koní realizací píslušné stavby, pípadn i zmnou územního plánu, která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití, stanovení prostorového uspoádání v. ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití vetn stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspoádání v. ochrany krajinného rázu Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ureny pro uspokojování poteb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prostedí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a pozemky související s urujícím využíváním plochy. Zpsoby využití: ípustné: pozemky rod. dom, pozemky soukromé i jiné zelen, pozemky veejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou plochy, integrovaná zaízení nepesahující význam daného místa území a nenarušující jeho obytnou pohodu. podm. pípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací zaízení, zaízení sociální zdravotnické pée, doplkové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov. Chov drobného hospodáského zvíectva i drobná pstitelská innost, ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín pípustné innosti musí být bez negativních dopad na sousední pozemky. nepípustné: stavby, zaízení, dje a innosti, které svými vlivy zatžují prostedí plochy a obytnou pohodu pímo, anebo druhotn nad pípustnou míru Plochy bydlení v rodinných domech (BR) hlavní využití : zabezpeení poteb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení STUDIO P 35

36 Zpsoby využití: ípustné: pozemky rodinných dom, pozemky soukromé i jiné sídelní zelen, pozemky veejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního veejného obanského vybavení podm. pípustné: související obanské vybavení komerního typu, doplkové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodáského zvíectva i drobná pstitelská innost, pípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality prostedí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zátže plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení nepípustné: stavby, zaízení, dje a innosti, které svými vlivy zatžují kvalitu prostedí plochy a obytnou pohodu pímo, anebo druhotn nad pípustnou míru Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ureny pro uspokojování poteb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména pírodním prostedí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Zpsoby využití: ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen, pozemky pro slunní, relaxaci a rekreaní aktivity venkovního charakteru sloužící dané ploše nepípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn pekraují urující režim plochy již pímo anebo druhotn pozn.: Do tchto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastavném území obce, které jsou trvale anebo doasn využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. "chalupáská" rekreace. Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití : zabezpeení poteb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména pírodním prostedí Zpsoby využití: ípustné: nepípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen, pozemky veejných prostranství, pozemky pro slunní, relaxaci a další rekreaní aktivity splující podmínky hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury veškeré aktivity, které svými vlivy negativn pekraují hlavní režim využití plochy snižující kvalitu prostedí plochy a již pímo anebo druhotn Plochy rekreace hromadné (RH) - jsou ureny pro soustednou pobytovou rekreaci v kvalitním prostedí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb samostatných i spolených, obklopených soukromou zelení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, obanského vybavení i veejných prostranství. Zpsoby využití: ípustné: pozemky staveb hromadné rekreace (ubytování, stravování), pozemky soukromé i jiné zelen, pozemky hiš, kondiní dráhy, vodní plochy, plochy pro oddech a slunní a jiné innosti a zaízení související s urujícím využitím. podm. pípustné: související služby obanského vybavení nepípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn pekraují urující režim plochy již pímo anebo druhotn Plochy rekreace hromadné (RH) - hlavní využití : zabezpeení poteb soustedné rekreace s doasným ubytováním i sportovním využitím Zpsoby využití: ípustné: pozemky staveb pro rekreaci, doasné ubytování, stravování, pozemky hiš, bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejná prostranství podm. pípustné: pozemky pro školící spoleenská zaízení, pozemky souvisejícího obanského vybavení komerního typu za podmínky, že svým provozováním a vý- STUDIO P 36

37 konností nedojde ke snížení hlavní nápln plochy. Bydlení za podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele zaízení nepípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn pekraují hlavní režim využití plochy a již pímo anebo druhotn Plochy obanského vybavení (O) - slouží pro hlavní využití : umisování obanského vybavení zejména místního významu. Plochy obanského vybavení zahrnují pozemky staveb a zaízení ob. vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veejná prostranství. Zpsoby využití: ípustné: pozemky staveb pro veejnou správu a administrativu (a), pozemky pro zaízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro tlovýchovu a sport (t), pozemky pro vzdlávání a výchovu (v), pozemky zdravotnictví a sociálních služeb, nevýrobní služby (n) i pozemky hbitov. Pozn.: malé písmeno - zpodrobnní druhu ob. vybavení. Druhy ob. vybavení lze vzájemn zamnit, nutno však akceptovat nesluitelnost nkterých druh ob. vybavenosti i jejich vlivy na okolí. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejná prostranství. podm. pípustné: bydlení, za podmínky pokud je to ke stavebnímu i funknímu charakteru urující nápln plochy vhodné, služby pípadn emesla za podmínky nesnižující kvalitu prostedí vymezené plochy ani pietu místa nepípustné: aktivity, které zhoršují prostedí plochy nad míru pípustnou, a již pímo anebo druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa Plochy veejných prostranství (VP) - jsou ureny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve. prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn spoluvytváí obraz sídla. Zpsoby využití: ípustné: pozemky pro veejnou zele, pozemky návesních prostor, námstí a uliních prostor, pší stezky a chodníky, zpevnné plochy pro kulturní a shromažovací úely podm. pípustné: umisování mobiliáe obce, drobné architektury, dtských hiš, ploch pro nepípustné: ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání umisování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, zizování parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a inností narušujících spoleenské, kulturní a provozní funkce tchto prostor Plochy veejných prostranství (VP) - hlavní využití : obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunikaní funkci v urbanizovaném území Zpsoby využití: ípustné: pozemky návesních prostor, uliních prostor, pší stezky pípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevnné plochy pro kulturní a shromažovací úely, sídelní zele, vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury podm. pípustné: další aktivity a zaízení za podmínky, že pispívají ke spoleenským kontak- m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajištní odbru požární vody nepípustné: umisování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, zizování parkoviš pro vozidla o hmotnosti vyšší 3,5t, garáží a jiných staveb a inností narušujících spoleenské, kulturní a provozní funkce tchto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prostedí pímo anebo druhotn Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ureny pro víceúelové využití, v ípad obce zahrnují edevším pvodní historické zastavní, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veejných prostranství. Zpsoby využití: STUDIO P 37

38 ípustné: stavby pro bydlení a obanskou vybavenost odpovídající velikosti vymezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen podm. pípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zemlskou malovýrobu, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prostedí, pípadn i rekreace ve stávajících k tomu vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu urující plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenároné na pepravu zboží. Vše se dje v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk a objemu budov. nepípustné: veškeré stavby, zaízení, innosti a dje, které svými vlivy zatžují prostedí plochy nad pípustnou míru a již pímo anebo druhotn. Nap. stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti nároné na pepravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití : víceúelové využití plochy, v pípad obce zahrnují pedevším pvodní vesnické usedlosti s hospodáským zázemím Zpsoby využití: ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a mítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejných prostranství, pozemky sídelní zelen podm. pípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zemlskou malovýrobu, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prostedí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenároné na pepravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zátž v území. Rekreaní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho vodnímu urení. innosti a aktivity se djí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a mítku daného prostoru nepípustné: veškeré stavby, zaízení, innosti a dje, které svými vlivy zatžují prostedí plochy nad pípustnou míru a již pímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prostedí Plochy dopravní infrastruktury silniní (DS) - jsou ureny umisováním staveb a zaízení souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zpsoby využití: ípustné: stavby a zaízení pozemních komunikací, stavby a zaízení pro dopravu v klidu a ostatní dopravní zaízení a stavby vetn píslušejících pozemk, doprovodná a izolaní zele; podm. pípustné: umisování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. tídy nepípustné: stavby, zaízení a innosti, které nesouvisí s urující náplní a funkcí plochy Plochy dopravní infrastruktury silniní (DS) - hlavní využití : umisování staveb a zaízení k zajištní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou Zpsoby využití: ípustné: stavby a zaízení silnic a pozemních komunikací, stavby a zaízení pro dopravu v klidu, ostatní dopravní zaízení a stavby vetn píslušejících pozemk, doprovodná a izolaní zele, zaízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovodové opatení, nutné asananí zásahy podm. pípustné: umisování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace, umisování cyklotras a chodník pro pší i záliv hromadné dopravy na tlese silniní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspoádáním nebude narušeno i znemožnno hlavní využití plochy STUDIO P 38

39 nepípustné: stavby, zaízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a aktivity narušující hlavní využití Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ureny k hlavní využití: umisování staveb, zaízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), ištní a odvádní odpadních vod (), zásobování el. energií (e), zemním plynem (p), elektronických komunikaních zaízení a teplem. Pozn.: malé písmeno - zpodrobnní druhu technického vybavení. Zpsoby využití: ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, zaízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a dje pímo související s urující hlavní náplní plochy nepípustné: ostatní innosti a dje, které nesouvisí s urující náplní plochy Plocha turistické vyhlídky (TV) - je urena hlavní využití: pro vnímání krás pírody blízkého i dalekého okolí, pochopení vztahu k místu a krajin, k hledání inspirace. Zpsoby využití: ípustné: výstavba rozhledny, zízení vyhlídkových míst podm. pípustné: vybavení plochy mobiliáem pro krátký odpoinek, stojany jízdních kol, výtok pitné vody za podmínky, že nebude potlaena ojedinlost a nezamnitelnost místa nepípustné: stavby pro obchodní prodej, pro oberstvení, ubytování, tlovýchovu a ostatní zaízení nemající bezprostední vazbu na urující význam plochy a genius loci místa Plochy výroby zemlské (VZ) - ureny pro chov hospodáských zvíat, skladování i zpracování produkt živoišné a rostlinné výroby, posklizové úpravy rostlin a zemlské služby. Zpsoby využití: ípustné: pozemky, stavby a úelová zaízení pro zemlství a chovatelství, pozemky vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky s izolaní a vnitroareálovou zelení. Z dvod organoleptického zápachu možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však dosáhnout staveb vyžadujících hygienickou ochranu. podm. pípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap. veterinární požadavky) a innosti a dje, které nejsou urující funkcí plochy rušeny nad pípustnou míru (nap. závodní stravování, psobení závodního lékae, ev. umístní byt osob zajišujících dohled). Podmín pípustné je umístní erpací stanice pohonných hmot. nepípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které psobí primární využití plochy rušiv Plochy výroby zemlské (VZ) - hlavní využití : chov hospodáských zvíat, skladování i zpracování produkt živoišné a rostlinné výroby, posklizové úpravy rostlin a zemlské služby Zpsoby využití: ípustné: pozemky, stavby a úelová zaízení pro zemlství a chovatelství, pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen podm. pípustné: stavby, zaízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a nepekraující rámec využití plochy. Pípadné závodní stravování a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad pípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za pedpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy nepípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prostedí STUDIO P 39

40 Plochy zelen izolaní (ZI) - jsou ureny pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony a tvoí významný kompoziní prvek území. Zpsoby využití: ípustné: výsadba pln zapojeného stromového a keového patra z vhodných místn íslušných devin a ke. podm. pípustné: výstavba oplocení ev. jiných zaízení ispívajících ke zvýšení úinku primární funkce plochy. nepípustné: innosti, dje nemající souvislost pímou i nepímou s urujícím využitím plochy. Plochy zelen izolaní (ZI) - hlavní využití : plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvoící významný kompoziní prvek území ípustné využití: výsadba pln zapojeného stromového patra s keovou podsadbou z vhodných místn píslušných devin a ke, oplocení Podmín pípustné využití: realizace opatení ev. výstavba zaízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy pedevším na úseku ochrany ped hlukem. Pozemky dopravy i technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vytsnní nebo snížení inku tohoto druhu zelen Nepípustné využití: innosti a dje nemající souvislost pímou i nepímou s hlavním využitím plochy Plochy výroby drobné (VD) - ureny pro umisování provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky na epravu zboží, vetn skladování. Zpsoby využití: ípustné: pozemky, stavby a zaízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareálové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen. Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí pekroit limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy. nepípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které psobí primární využití plochy rušiv Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umisování staveb a zaízení netovární povahy Zpsoby využití: ípustné: pozemky pro umisování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem emeslnickým vetn skladování s nízkými nároky na pepravu zboží, kdy negativní vliv z inností nad pípustnou míru nepekrauje hranice plochy, související administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen podm. pípustné: stavby, zaízení a jiné aktivity za podmínky neomezení pípustného využití plochy a nepekroení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za podmínky jejich umístní na stnách i stechách staveb. nepípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zátž v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prostedí Plochy vodní a vodohospodáské (VH) - jsou ureny k vodohospodáským úelm s výjimeným estetickým významem pro utváení krajinného rázu území a významem ekologickým ípustné: rekreaní innost, chov vodní drbeže (akceptovat nesluitelnost tchto inností) nepípustné: innosti a zaízení, které negativn ovlivují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území a ekologickou hodnotu území Plochy vodní a vodohospodáské (VH) - hlavní využití : zajištní podmínek pro nakládání s vodami Zpsoby využití: STUDIO P 40

41 ípustné: innosti a zaízení související s vodohospodáskými pomry území, rybástvím, revitalizací a údržbou koryt vodoteí, zaízení pro akumulaci dešových vod, opatení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele podm. pípustné: zaízení pro chov ryb, vodní drbeže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích úink této infrastruktury na vodní plochy a toky nepípustné: innosti a zaízení, které negativn ovlivují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto dsledky vyvolávají druhotn Plochy zemlské - orná pda (ZO) - jsou ureny pro zemlskou produkci vesms na pozemcích s dobrou dostupností o doporueném max. sklonu pozemku do 12. Obecn jde o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zpsoby využití: ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Pípustná je zmna kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen. podm. pípustné: umisování staveb, zaízení a jiných opatení zemlské prvovýroby, ochrany pírody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, pípadn užitkové zahrady a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospodení na ZPF a k narušení krajinného rázu nepípustné: umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu Plochy zemlské - orná pda (ZO) - hlavní využití : plochy zemlské pdy v kultue orné dy Zpsoby využití: ípustné: v pravidelném sledu pstování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Opatení zlepšující vodohospodáskou bilanci v povodí, protipovodová a protierozní opatení, opatení zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a zaízení sloužící pro ochranu životního prostedí. Pípustná je zmna kultury na trvale travní porost. Úelové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajištní prostupnosti krajiny podm. pípustné: nezbytné stavby a zaízení zemlské prvovýroby, které mají pímou souvislost se zemlským hospodaením v daném konkrétním míst, pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany pírody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i pstební úely a nedojde ke stetu se zájmy ochrany írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že pjde o nezbytná zaízení veejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prostedí. Pší, nauné stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní úel plochy nepípustné: umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území Plochy zemlské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou ureny pro zemlskou produkci vesms v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností. Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spoleenstva pi okrajích lesa, rozptýlené zelen pi vodoteích a rybnících. Zpsoby využití: ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba rozptýlené zelen. podm. pípustné: umisování staveb, zaízení a jiných opatení zemlské prvovýroby, ochrany pírody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, STUDIO P 41

42 nepípustné: pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, pípadn užitkové zahrady a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospodaení na ZPF a k narušení krajinného rázu umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování výmry ttp na území obce Plochy zemlské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zemlské pdy v kultue trvalý travní porost Zpsoby využití: ípustné: zemlské obhospodaování zemlské pdy, na které se nachází stálá pastva, popípad souvislý porost s pevahou travin urených ke krmným elm nebo technickému využití. Opatení zlepšující vodohospodáskou bilanci v povodí, opatení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a zaízení sloužící pro ochranu životního prostedí. Úelové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajištní prostupnosti krajiny. podm. pípustné: nezbytné stavby a zaízení zemlské prvovýroby, které mají pímou souvislost se zemlským hospodaením v daném konkrétním míst, pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany pírody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i pstební úely a nedojde ke stetu se zájmy ochrany írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že pjde o nezbytná zaízení veejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prostedí. Pší, nauné stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní úel plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrodovací opatení spojené s následnou obnovou travního porostu. nepípustné: trvalé zornní, umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území. Plochy zemlské - zahrady a sady (ZZ) - ureny hlavní využití: pro zemlskou produkci zahradních plodin, ovocných strom pípadn ke. Zpsoby využití: ípustné: innosti spojené s pstováním zeleniny, kvtin a dalších zahradních plodin, stování ovocných strom a ke podm. pípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pípadn zaízení i stavby bezprostedn související s urujícím hlavním využitím plochy za podmínky neomezení hlavního využití plochy a zachování kvality prostedí plochy nepípustné: umisování staveb, zaízení a inností nemajících pímou souvislost s urujícím využitím plochy Plochy lesní (L) - jde o pozemky urené k plnní produkní i mimoprodukní funkce lesa. Zpsoby využití: ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní prseky a nezpevnné lesní cesty i zpevnné cesty do šíe 4 m podm. pípustné: umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro lesní výrobu, ochranu írody, krajiny a ŽP, pípadn pozemky dopravní a technické infrastruktury nepípustné: umisování staveb, zaízení a inností nemajících pímou souvislost s urujícím využitím plochy Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky urené k plnní produkní i mimoprodukní funkce lesa. Zpsoby využití: STUDIO P 42

43 ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní prseky a lesní cesty, minimalizace geograficky nepvodních devin a uplatnní melioraních devin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a políka pro zv (pokud nejde o ZPF) i nelesní zelen, protipovodová a protierozní opatení, opatení pro udržení vody v krajin podm. pípustné: umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro lesní výrobu, ochranu pírody, krajiny a životní prostedí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke stetu se zájmy ochrany pírody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a pstební úely a nedojde ke stetu se zájmy lesního hospodáství, ochrany pírody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že pjde o veejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky doplujících celistvost systému v pedem provených trasách nepípustné: umisování ostatních nových staveb a zaízení, popípad rozšiování stávajících pokud to není uplatnno v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území Plochy pírodní (P) - jsou ureny hlavní využití: pro zajištní podmínek ochrany pírody v nezastavitelném území pedevším na plochách I. zóny odstupované ochrany pírody CHKO, pípadn i jiných pozemcích vysoké ekologické hodnoty. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch a druhu pozemku ostatní plocha (o). Zpsoby využití: ípustné: innosti s prioritou ochrany pírody dle Plánu pée CHKO Žárské vrchy, pop. dle Plánu pée o píslušné MZCHÚ podm. pípustné: související dopravní a technická infrastruktura nepípustné: zmenšování rozsahu pírodní plochy, jiné innosti, které by svými pímými anebo druhotnými dsledky narušovaly urující (dominantní) funkci plochy. Na plochách nelze umisovat stavby, zaízení ani jiná opatení pro úely uvedené v 18 odst.5 stavebního zákona Plochy smíšené nezastavného území pírodní (SP) - jsou ureny pro zajištní ekologických a estetických hodnot dotváející ráz území obce. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatní plocha (o). Zpsob využití: ípustné: innosti nenarušující estetickou a pírodní hodnotu místa a zásahy mající pozitivní vliv na krajinný ráz podm. pípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury nepípustné: innosti snižující estetickou a pírodní hodnotu, zásahy mající negativní dopad na krajinný ráz a stírající pítomné znaky krajinného rázu Plochy smíšené nezastavného území pírodní (SP) - hlavní využití : zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotváejících krajinný ráz. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatní plocha (o). Zpsob využití: ípustné: plochy rozptýlené zelen, skalní výchozy, balvanitá seskupení, pirozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující pírodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Úelové komunikace zajišující obsluhu území podm. pípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných pípadech budované ve veejném zájmu za podmínky slabého zásahu na pítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. Pší, na- né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy STUDIO P 43

44 nepípustné: innosti ev. stavby snižující pírodní a estetickou hodnotu území pímo anebo druhotn, zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz vetn zásah stírající pítomné znaky krajinného rázu, tžbu nerost hygienická zaízení, informaní centra Plochy smíšené nezastavného území ve II. zón CHKO (SZ) - jsou ureny hlavní využití: pro zajištní ekosystém vyšší ekologické stability i áste lovkem pozmných, avšak írod blízkých spoleenstev na plochách II. zóny odstupované ochrany pírody CHKO. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatní plocha (o). Zpsoby využití: ípustné: innosti, které nejsou v rozporu s principy ochrany pírody - viz. Plán pée CHKO Žárské vrchy podm. pípustné: související dopravní a technická infrastruktura nepípustné: innosti, které by svými pímými nebo i druhotnými dsledky narušovaly ekologickou hodnotu plochy i krajinný ráz. podm. pípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných ípadech budované ve veejném zájmu za podmínky slabého zásahu na ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. ší, nauné stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy nepípustné: innosti ev. stavby snižující pírodní a estetickou hodnotu území pímo anebo druhotn, zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz vetn zásah stírající pítomné znaky krajinného rázu, tžbu nerost hygienická zaízení, informaní centra Plochy smíšené nezastavného území rekreaní (SR) - jsou ureny hlavní využití: pro sportovn rekreaní využívání sklonitých, ke svtovým stranám pízniv orientovaných svah. Jedná se o sezónní (zimní) aktivity bez nárok na zábor pdního fondu. Zpsob využití: ípustné: innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostatené snhové pokrývce. žné obhospodaování ttp mimo sezónu. Zizování mobilních, pípadn stálých lyžaských vlek. podm. pípustné: umisování doasných sezónních parkoviš pro vozidla návštvník lyžaského svahu, umisování mobilních zaízení mající úzkou spojitost s lyžováním, za podmínky neomezení pípustného využití plochy, nepekroení rámce využití plochy a zachování kvality prostedí plochy Pozemky dopravní a technické infrastruktury. nepípustné: terénní úpravy, zejména zmna ttp na ornou pdu, zalesnní. Aktivity s negativním dopadem na krajinný ráz a innosti nesouvisející s urujícím hlavním zpsobem využívání plochy Podmínky prostorového uspoádání v. podmínek ochrany krajinného rázu Akceptovat rozdílné pdorysné a prostorové uspoádání sídel. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby byly zajištny podmínky pro spojitý a harmonický rozvoj území obce. U stavových ploch nepedpokládat výraznou zmnu koeficientu zastavní ploch. Respektovat stávající hladinu zastavní. Pevod jednopodlažní zástavby do dvoupodlažní se ipouští zcela výjime vždy po konkrétním zhodnocení situace. Veejná prostranství stávající i nová nutno pln respektovat, nezastavovat je, nedopustit jejich nevhodné úpravy. Stávající výrobní plochy nedoznají významných zmn, je požadavek na trvalou modernizaci výrobních zaízení a výsadbu zejména ochranné zelen. Modernizací nepekroit objemové ani výškové parametry staveb. Koeficient zastavní nových výrobních ploch bude cca 0,5, zpevnné plochy budou tvoit dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ureno pro zele. STUDIO P 44

45 Zastavní ploch smíšených obytných bude korespondovat svým výrazem, mítkem i koeficientem zastavní pozemku se svojí pedlohou, tj. selským stavením. Nové pozemky pro bydlení budou mít koeficient zastavní plochy do 0,25. Obecn se edpokládá, že pi návrhu RD bude vycházeno z tradice vesnického domu. Zastavní novými RD zvlášt v okrajových ástech zastavitelných ploch koncipovat tak, aby se pi dálkových pohledech uplatovat pedevším obraz stech. Podíl zpevnných ploch sportoviš (hiš) mže init až 0,65% s tím, že dalších 25% plochy bude ureno pro zele a zbytek pro plochy manipulaní. Doprovodné stavby - šatny soc. zaízení ešit v minimálních požadavcích jako stavby pízemní trvalé hodnoty. Pro nový víceúelový objekt naproti obecnímu úadu se krom poteby kvalitního urbanistického a architektonického návrhu a provedení nestanovují žádná jiná kriteria. Vysokou výtvarnou (umleckou) a architektonickou úrove spíše nedominantního výrazu musí vykazovat stavba turistické vyhlídky a celkové pojetí vyhlídky. Na území obce se nepedpokládá umisování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor pohody, apod.) výrazn pekraují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lovka. Zakazuje se výstavba objekt s povrchovou úpravou tpytivou a svítící. Vysoká zele veejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele pedzahrádek bude nadále patit k základním znakm venkovského sídla. Veejnou zele i zele vyhrazenou u objekt ob. vybavenosti komponovat s požadavkem na jednoduchou údržbu. Respektovat solitéry strom, na vhodných místech zajistit jejich výsadbu. Posilovat psobení jednotlivých krajinných prvk a ploch pírodních biotop. V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumisují, ve volné krajin jejich umístní lze uskutenit na základ výsledku píznivého posouzení dle 12 zák.. 114/92 Sb. po novelizaci. ešení ÚP nenarušuje pírodní ani estetickou hodnotu krajinného rázu, ešením ÚP nedochází k negativnímu zásahu do krajinných vztah ani mítka krajiny. 7. Vymezení veejn prospšných staveb (VPS), veejn prospšných opatení (VPO), staveb a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit 7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury etn ploch nezbytných k zajištní jejich výstavby a ádného užívání pro daný úel. Dopravní infrastruktura Nevymezuje se. I/VD1 - Koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu silnice (kód DK21 dle ZÚR Kraje Vysoina) Technická infrastruktura Nevymezuje se Veejn prospšná opatení Nevymezují se Veejn prospšné stavby a opatení k zajišování ochrany a bezpenosti státu Nejsou tímto územním plánem vymezeny Plochy pro asanaci V-A1 - objekty potebné pro uvolnní staveništ na k.ú. Vcov (plocha v13) Pozn.: Na plochy uvedené v kap a 7.4. se vztahuje i pedkupní právo podle 101 zák.. 183/2006 Sb. STUDIO P 45

46 8. Vymezení dalších veejn prospšných staveb a veejn prospšných opatení veejných prostranství, pro které lze uplatnit pedkupní právo s uvedením v í prospch je edkupní právo zizováno P-VP1 - vstup do zastavitelné plochy v15 na k.ú. Vcov. edkupní právo zizováno pro Obec Vcov pro ásti parcel PK344/1, PK337/2, PK341/1, 343/1, 631, 286. Pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastnní i jiného omezení vlastnických práv dle 170 zák.. 183/2006 Sb. 9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího využití v. podmínek pro jeho provení ÚP nevymezuje plochy územní rezervy. 10. Vymezení ploch a koridor, ve kterých je provení zmn jejich využití územní studií (ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhty pro poízení ÚS, její schválení poizovatelem a rozhodování o zmnách v území podmínno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poízení a pimené lhty pro vložení dat o této ÚS územní studii do evidence územn plánovací innosti Výet ploch a podmínky využití ÚS jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelné plochy: k.ú. Jimramovské Pavlovice - j1, j2, j4, j7 k.ú. Míchov - m1, m2 k.ú. Vcov - v1, v5, v9, v14, v15, I/Z10 ÚS pro zastavitelné plochy j1 a j2 dále plochy m1 a m2 budou ešeny na jednom mapovém díle Stanovení lht Územní studie pro urené plochy budou vyhotoveny ped vstupem konkrétního zámru do území. Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do pti msíc od schválení územní studie. Poízení územní studie pro výše uvedené plochy bude do 4 let od vydání Zmny. I ÚP cov. Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do šesti msíc od schválení možnosti využití územní studie poizovatelem. 11. Vymezení ploch a koridor, ve kterých je poízení a vydání regulaního plánu podmínkou pro rozhodování o zmnách jejich využití, a zadání regulaního plánu v rozsahu dle pílohy. 9 s uvedením zda se bude jednat o regulaní plán z podntu nebo na žádost Nejsou tímto územním plánem vymezeny. Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu nebylo úelné. 12. Stanovení poadí zmn v území (etapizace) Protože se nejedná o území se složitou, problematikou není teba etapizaci vymezovat. Využití ploch zastavného území a ploch proluk bude dle poteb stavebníka. Poadí výstavby a provádní zmn v území u lokalit plošn vtších a komplikovanjších bude proveno v územní studii. 13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které mže vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Takto se vymezuje projektová dokumentace pro stavební ízení na pozemcích turistické vyhlídky na zastavitelné ploše k1 v k.ú. Koníkov. STUDIO P 46

47 14. Vymezení staveb nezpsobilých pro zkrácené stavební ízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno dohodou o parcelaci Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 15. Údaje o potu list ÚP a potu výkres k nmu pipojené grafické ásti Text. ást vetn titulního listu, záznamu o úinnosti a obsahu text. ásti sestává z list. Výkresová ást sestává: výkres poet íslo název list poznámka N1 Výkres základního lenní území 2 (A,B) 1 : N2 Hlavní výkres 2 (A,B) 1 : N3 Veejn prospšné stavby a opatení, asanace 1 1 : / Stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst. 6 stavebního zákona Kompenzaní opatení nejsou stanovena. 3. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis, s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, pípadn s výsledkem ešení rozpor 3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R Politika územního rozvoje eské republiky 2008 (dále PÚR R) jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády R. 929 dne Území obce Vcov se nenachází v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti republikového významu. Území obce leží mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Územn plánovací dokumentace obce Vcov napluje republikové priority územního plánování (vybrány byly priority mající vztah k ešenému území a které je váží k potebám zadíní územn plánovací dokumentace) následujícím zpsobem. Oznaení priorit odpovídá znaení v PÚR R. priorita 14 - ÚP stanovuje koncepci rozvoje území s ohledem na podmínky a hodnoty území. ÚP akceptuje pirozenou rznorodost území a jeho specifika. Zadávací dokumenty územního plánu vyzdvihují potebu vymezovat nov zastavitelné plochy pedevším pro bydlení. Z dvodu alespo ásteného potlaení nevyváženosti rozvoje území, nastavuje územní plán podmínky pro pestré (mnohotvárné) využívání ploch pro bydlení. Soudržnost spoleenství obyvatel obce mimo relativn dobré vybavení obce obanskou vybaveností je podmínno též hospodáským rozvojem. Zde se ÚP zamuje zejména na modernizaci stávajících ploch výroby a skladování a využití ploch brownfields. Pro zachování harmonického vztahu sídel a jejich krajinného rámce je teba využití zastavitelných ploch v problémových územích provit územní studií. Koncepce ÚP ve veejném zájmu chrání a rozvíjí pírodní, civilizaní a kulturní hodnoty území. priorita 15 - na území obce nebyla shledána poteba zabývat se speciáln otázkou sociální segregace, na území obce nebyly zaznamenány pípady ani tendence smující k sociálnímu vylouení nkterých sociálních skupin. priorita 16 - poteby ešené v územn plánovací dokumentaci Vcova jsou vesms zámry, které eší vlastní poteby pedkladatel. Pi stanovování zpsobu využití území bylo postupováno tak, aby nedošlo k významn nežádoucímu dopadu na hodnoty území, kvalitu života obyvatel i hospodásky rozvoj. priorita 17 - území obce Vcov se nachází v odlehlé poloze znalenitého území. Velkou ást území pokrývá CHKO Žárské vrchy. ÚP se soustuje na efektivitu využití STUDIO P 47

48 stávajících výrobních ploch a ploch nedostate využitých. Umisování nových vtších zastavitelných ploch pro rst ekonomického produktu území v obci s omezenou dopravní dostupností, vysokými krajinnými hodnotami by bylo neudržitelné tzn. i nekonkurenceschopné. priorita 19 - ÚP pedpokládá revitalizaci výrobních ploch v sídle Vcov pi silnici II. tídy priorita 20 - na území obce nejsou umisovány žádné zámry, které by narušily typické pohledové partie sídla, i mnily pohledový vztah sídel a krajinného rámce. ešení není v konfliktu s režimy CHKO Žárské vrchy ani pírodního parku Svratecká hornatina, nedochází k narušení funknosti ÚSES. priorita 22 - ÚP preferuje pohybové složky rekreace s maximálním využitím stávajících k tomu vhodných pozemních komunikací, na dležitém vyvýšeném míst je vymezena plocha se zmnou v území pro turistickou vyhlídku. V terénn píznivých plochách dochází k obnov lyžaských svah. Pírodní prostedí umožuje celoroní využívání pro turistické a rekreaní aktivity. priorita 24 - nejdležitjší pozemní komunikací spojující obec s nadazenou silniní sítí je krajská silnice II/360. ÚP vytváí pedpoklady pro odstranní drobných dopravních závad v rámci homogenizace stávajícího silniního tahu. Úpravami nedojde k fragmentaci krajiny ani zužování prjezdních úsek silnic. priorita 25 - ke zvýšení retence území jsou navrženy nové vodní nádrže, podpoena je obnova vodních nádrží i postupné uvádní technicky upravených vodních tok do pirozené podoby. Navrženo je zvýšení trvalých travních porost na celkové výme ZPF. Územní plán stanovuje také podmínky pro zajištní vsakování vod (zadržování) dešových vod na pozemcích v ešeném území. priorita 26 - na území Vcova není vymezeno záplavové území priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje veejné infrastruktury (v. rozvoje veejných prostranství) a koncepci uspoádání krajiny. Koncepce jsou vzájemn koordinovány a tak má obec Vcov nastaveny podmínky pro udržitelný rozvoj území priorita 30 - problematika vodního hospodáství je ešena v souladu s požadavky na dobrou kvalitu života souasné i budoucí generace priorita 31 - územní podmínky nedovolují výstavbu výrobny el. energie ryze pro komerní ely. Pro vlastní potebu (nap. domácnosti) lze tato zaízení vetn zaízení pro využití obnovitelných zdroj za stanovených podmínek umisovat na objektech v urbanizovaném území obce Soulad s územn plánovací dokumentací vydanou krajem Regulaní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vysoina nebyl dosud poízen. Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina (ZÚR KrV) byly vydány a úinnost nabyly Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne a úinnost nabyla dne Území obce Vcov dle ZÚR KrV není zaazeno do žádné rozvojové oblasti a rozvojové osy. Území obce Vcov je dle ZÚR KrV zaazeno do specifické oblasti krajského významu SOBk3 Vysoina - severovýchod. SOBk3 - Zásady pro usmování územního rozvoje a rozhodování jsou územním plánem naplánovány takto: je dosaženo zlepšení dostupnosti veejné infrastruktury, umožnno je dobudování veejn ístupných hiš a spoleensko kulturního zaízení v Jimramovských Pavlovicích na území obce je zejmý petrvávající význam zemlství, tzn. místní ekonomika bude nadále vázána na primární sektor. ÚP vytváí pedpoklady širšího uplatnní výrobních aktivit na vymezených plochách výroby a skladování. Rekreaní efekt území je dán mírou využití vysokých potencionálních schopností území obce, který však musí zohledovat STUDIO P 48

49 oprávnné požadavky a zájmy orgán ochrany pírody. Pro pobytové formy rekreace lze využít ploch zastavného území, v nezastavném území dominují pohybové formy rekreace ešením ÚP nedochází ke snížení prostupnosti krajiny. Krom ploch pírodních (kód P) je možné za pesn daných podmínek rzné typy pozemních komunikací umisovat na ostatních plochách lesní a zemlské krajiny. Cyklistická doprava je ešena na úrovni cyklotras. koncepce ÚP Vcov sleduje potebu zlepšení smrového a šíkového uspoádání silnice II/360 z dvodu zkvalitnní dopravního napojení obce na nadazenou silniní sí akceptováno je zalenní sídel do krajiny. Nepipouští se zástavba, která narušuje obraz krajinné scény. Není pípustné další scelování zemlské pdy. ÚSES je na území obce Vcov ešen pouze na lokální úrovni SOBk3 - Naplnní úkol pro územní plánování v územním plánu : se zohlednním pírodních a civilizaních hodnot území byl zpesnn koridor pro homogenizaci silnice II/360 z dvodu zlepšení technických parametr silnice. Z hlediska návrhových hodnot je teba u silnice uvažovat se stupnm stoupání 3 (horské území). Intenzity dopravy z celostátního sítání dopravy v roce 2010 (celkem 1444 vozidel/24hod.). Ani intenzity pedpokládané nevyvolají potebu vymezování ploch pro peložky této silnice. zájmem území není zvyšovat zátž území obce druhým bydlením v nov vymezovaných zastavitelných plochách. Stejné platí i pro hromadné rekreaní kapacity. Rekreaní ubytovací kapacity lze zizovat v zastavném území v rozsahu, který je limitován opateními ÚP zohledující sídelní strukturu a rekreaní únosnost krajiny. Pro rozšíení rekreaních aktivit území i na zimní období, ÚP pipravil obnovu dvou lyžaských svah. Dobrá dostupnost krajiny umožuje provozovat pohybové formy rekreace po celý rok pedevším po úelových cestách. po provení stavu a potebnosti technické infrastruktury pro rozvoj obce byla ÚP pijata potebná opatení v oblasti veejné infrastruktury (konkrétn zásobování vodou, kanalizace) krom místní ásti Koníkov jsou zastavitelné plochy pomrn rovnomrn rozmístny po správním území obce Vcov. Motivem pro umístní ubytovací kapacity je pedevším vysoká kvalita pírodního prostedí. Rozsah zastavitelných ploch je považován za hraniní vzhledem k disparit mezi pracovištní a ubytovací kapacitou obce, možnostech veejné infrastruktury i zachování pírodních hodnot území. Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina vymezují na území obce Vcov koridor silnice II/360 pro homogenizaci stávajícího tahu v šíi 80 m. ÚP zpesuje tento koridor z dvodu, že v oblasti CHKO Žárské vrchy a pírodního parku Svratecká hornatina nelze vést trasu odchyln mimo dnešní silnici, nebo velmi lenitý terén (horská krajina) by pinesl nevratné zásahy do írody a krajiny (násypy, záezy) a bylo by nutné vynaložit neúmrn vysoké finanní prostedky pro tuto dležitou, nicmén dopravn málo zatíženou silnici. ÚP akceptuje hlavní cílové využití jednotlivých vymezených typ krajin se zásadami pro innost v území a se zásadami pro rozhodování o zmnách v území. krajina lesní (lesní masiv JZ od silnice III/36037 Koníkov - Odranec) ešení územního plánu neuplatuje v krajin potebu záboru PUPFL hospodáské úpravy musí smovat do zvýšení podílu melioraních a zpevujících evin. Nelze uvažovat s plošnou holoseí v krajin lesní není územním plánem umožnna výstavba, intenzifikace ani rozši- ování chatových lokalit je zachována urbanistika zastavní. V souladu s potebou kultivace území u kižovatky silnice II. a III. tídy je vymezeno veejné prostranství. Krom tohoto veejného prostranství jde o územn stabilizované území krajina lesozemlská harmonická (zbývající významn vtší ást území) Územní plán maximáln zachovává stávající typ využívání lesních a zemlských pozemk. Výjimku však tvoí plochy, které jsou vymezeny územn plánovací do- STUDIO P 49

50 kumentací pro urbánní rozvoj (plochy zastavitelné). Zastavitelné plochy navazují na zastavné území anebo jiné plochy se zmnou v území a umožují kontinuální rozvoj obce. Na pozemcích urených pro funkci lesa je v ÚP uvedena poteba zvýšení odolnosti lesa dostateným zastoupením zpevujících a melioraních devin. Územn plánovací dokumentace akceptuje rozdílné pdorysné uspoádání jednotlivých sídel, které ohledupln využívá pírodních podmínek, což zejména platí pro vodní zastavní. Píznivý obraz sídel dopluje dostatek stromové zelen. Hladina stávajícího zastavní nesmí být novými zámry pekroena. Prostedky územního plánu je zajištno, aby jednotlivá sídla neztratila svoji identitu a nedošlo k potlaení venkovského charakteru osídlení. Územní rozvoj (mimo místní ást Koníkov) je pomrn rozložen po celém území obce. Navržená zástavba se mítkem nevymyká ítku pvodního zastavní. Pro zastavitelné plochy, které zasahují do vyšších poloh zastavného území je pedepsáno jejich provení územní studií. Doplnním zelen u zemlských areál (nap. Odranec, Míchov) bude zajištn píznivjší pechod zastavného území do volné krajiny. Území obce je charakterizováno rozdrobenou sídlení strukturou ve velmi lenitém území. Vztah mezi urbanizovanou ástí území a volnou krajinou zajišují rzné druhy zelen, které se vzájemn prolínají a zajišují píznivý vztah sídla a krajiny. Územn plánovací dokumentace obce tento vztah upevuje, když regulaními opat- eními zajišuje tzv. mkký pechod zastavní do volné krajiny. Na území obce nelze umístit stavby a zaízení, které by tuto harmonii mezi urbanizovaným a neurbanizovaným území porušily. Cestovní ruch je zamen pedevším na využití stávajících zaízení cestovního ruchu a rekreace a pak na pohybovou rekreaci. V úmrných kapacitách možno pobytovou rekreaci umisovat v nevyužitých objektech zastavného území za podmínky, že zatížení území rekreací nepekroí únosnou mez a nedojde k poškození životního prostedí, jeho základních složek. Územní plán nepedpokládá snižování podílu trvalých travních porost na zem- lském pdním fondu. Podél vodoteí pedevším na plochách ÚSES je navrženo zatravnní. Území obce náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB019 Svratecká hornatina (18,2 % rozlohy území obce ) a do oblasti krajinného rázu CZ Žárské vrchy (82,8%). i práci na dokumentaci územního plánu byl zjištn nesoulad mezi vymezením krajinných oblastí v okolí silnice III/36034 Rozsochy - Lísek - Jimramovské Pavlovice, kam chybn proniká oblast krajinného rázu CZ0610-OB008 Novomstsko-Bysticko. Posouzení souladu ÚP se zásadami chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytváející jedinenost krajiny je provedeno pro výše uvedené dv oblasti krajinného rázu. oblast krajinného rázu CZ (1516,7 ha) ÚP akceptuje lenitý reliéf území, kde hlavní pírodní osu tvoí údolí Vcovského potoka. Pro úboí kopc je charakteristická astá pítomnost skalek a balvan lenitost území pinesla rozmanitost sídelního obrazu krajiny. Rozptýlenou zástavbu Koníkova, kde usedlosti stojí uprosted pozemk, zastavní sousedního Odrance charakterizuje neúplná okrouhlice s dosud zejmou záhumenní plužinou. Stopy záhumenní plužiny je možno sledovat i u ostatních tí sídel. Tato plužina v druhé polovin 20. století prodlala zásadní zmny. Avšak morfologie terénu a typ pd zpsobil, že více jak 40% rozlohy ZPF tvoí ttp. Kulturní krajina v ÚP je chápana jako krajina pro užitek, kde se estetické a ekologické hodnoty mohou rozvíjet ve vazb na obnovu venkova jako celku. pro krajinu je charakteristická mozaika krajiny, stídání maloplošných vegetaních útvar s prameništními loukami i drobnou sídlení strukturou. Územní plán krajinnou strukturu stabilizuje s prostorovými a funkními vazbami na okolní území. Ze- STUDIO P 50

51 le les považuje ÚP za permanentní krajinnou strukturu s ekologicky a esteticky hodnotnými lenitými okraji les. Mimolesní zele na území bude nadále zastoupena v podob svahových mezí. Historické krajináské úpravy nesoucí zejmý kompoziní zámr se na území obce nenachází. Osou krajiny je široké údolí Vcovského potoka s krátkými pítoky v sevených ných údolích. Vodní toky vetn behových doprovodných behových porost, které jsou tvoeny stromy, kei i bylinnými spoleenstvy jsou územním plánem respektovány. V územním plánu nejsou ešena nová odvodnní, protože je snaha vodu v krajin zadržet. Stávající vodní nádrže jsou nedostateného potu a výmry, proto ÚP ve vhodných profilech situuje nové rybníky. Dotený prostor neoplývá výrazný dominantami, které nesou pozitivní kulturn historické charakteristiky. Nepat v území však psobí nkteré výrobní závody (zemlské areály) mnohdy sporadicky využívané. Vizuální konflikt je zde ešen izolaní zelení. írodní podmínky, lenitost terénu a vlastní podmínky pro hospodáský rozvoj stojí za rozdrobenou sídlení strukturou. Územní plán zachovává identitu, jedinenost a osobitost každého sídla. Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavné území a možno pipustit, že ho i vhodn doplují, protože nedochází ke stetu se stávajícími hodnotami krajinného rázu ani urbanistikou sídel. Bhem dosavadní územn plánovací innosti nebyl zaznamenán žádný vnitní ani vnjší impulz, který by do území vnesl stavby, zaízení, které by se svým objemem a mítkem vymykaly souasnému zastavní, i do krajiny vnesl nový prvek. Koncepce územního plánu hodnoty území chrání a rozvíjí. Jedná se jak o hodnoty s právní ochranou, tak i hodnoty, které nepožívají právní ochrany, ale jsou pro území obce dležité. Jedna z nejdležitjších tchto hodnot je nepekroení stávající hladiny zastavní, akceptování siluety sídel. Požadavkem ÚP je zachování dostatku zelen v sídlech a ešení mkkých pechod urbanizovaného území do volné krajiny Územním plánem jsou naplnny ochranné podmínky pro území CHKO Žárské vrchy jež jsou stanoveny v 26 zákona. 114/1992 Sb. v platném znní. Zárove jsou uplatnny další podmínky pro rozhodování o zmnách v území, které vyplývají z dokument CHKO Žárské vrchy. Jedná se edevším o Plán pée o CHKO Žárské vrchy v období oblast krajinného rázu CZ (337,6 ha) Hranice mezi krajinnými oblastmi CZ a CZ na území obce Vcov jsou nevýrazné, spíše neznatelné. Znaky, které považujeme za nositele hodnot krajiny (pírodní, historické, kulturní) jsou si zde na území obou krajinných oblastí blízké, neprojevuje se tu individualita jedné i druhé krajiny. Protože "estetika krajiny" je si v obou oblastech velmi blízká platí pro oblast krajinného rázu CZ stejné posouzení zásady chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytváející jedinenost krajiny uplatnné ZÚR. Posouzení specifických zásad pro innost v území a rozhodování o zmnách v území. Územní plán na území obce, resp. oblasti krajinného rázu, neumisuje žádný zá- r, který by pekroil hladinu obvyklé výšky lesního prostoru. Žádná z nov umisovaných staveb se nemže vizuáln uplatnit v prostoru oblasti ani v navazujícím okolí, tudíž nemže mít nežádoucí dopad na znaky širšího krajinného rázu Jimramova. ínos zmny. I ÚP k naplnní priorit územního plánování Kraje Vysoina vztahující se k území obce Vcov pro zajištní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit odpovídá znaení ZÚR Kraje Vysoina priorita 01 - Zadání ÚP a zmny.i ÚP jednozna definovalo požadavky na zpracování ÚP. Požadavek vyváženosti rozvoje území není zcela naplnn nebo se lze domnívat, že nadále bude vzrstat rozdíl mezi obytnou a pracovištní kapacitou území. Mezi opatení STUDIO P 51

52 potlaující tuto disparitu zaazuje ÚP víceúelové ( ne monofunkní) využívání ploch rozdílného zpsobu využití. priorita 05 - Zpesnním koridoru pro homogenizaci sil. II/360 jsou vytvoeny reálné edpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti této odlehlé ásti Kraje Vysoina. priorita 06 - ešení ÚP zachovává rozmanitost kulturní krajiny. Zábor ZPF odpovídá požadavkm zadání územního plánu a zadání zmny. I ÚP. Území obce se nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB019 Svratecká hornatina a CZ Žárské vrchy. Z hlediska ochrany krajinného rázu neumisuje zmna. I. ÚP žádné výškové stavby esahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu. Na území obce se neeší výstavba prmyslových zón a halových objekt, není uvažováno s dostavbou sídel, která nerespektují tradiní prostorové uspoádání sídel. Požadavky na rozšiování zastavného území v kolika pípadech jsou v hraniní poloze ve vztahu ke koncepnímu rozšiování zastavného území. Zmna. I ÚP neuvažuje se scelováním polí, ani s budováním pehrad potlaující typický charakter údolí. ešené zmny nemají nežádoucí vliv na kvalitu pozemních a povrchových vod, vyžadováno je na plochách zmny zadržování i vsakování dešových vod. priorita 07 - Rozvolnná zástavba s relativn nízkým indexem zastavní je charakteristická vysokým zastoupením sídelní zelen rzných forem. Rozvolnná zástavba vetn nov navržených zastavitelných ploch mže být zdrojem vysokých náklad na výstavbu a následn i provoz veejné infrastruktury zvl. technické a dopravní. Využívání zastavného území je pimené, objekty pro bydlení jsou vesms v dobrém technickém stavu - udržované. asté jsou modernizace a rekonstrukce. ÚP neuvažuje s rozvojem alternativních zdroj energie ve volné krajin. Dílí zmny nebrání rozšiování sít pších a cyklistických tras umožující intenzivnjší rozvoj aktivit cestovního ruchu Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Zmna. I ÚP Vcov provila uplatnné požadavky na doplnní územního plánu. Veejné a soukromé zájmy jsou koordinovány s koncepcí platného ÚP, s požadavky dotených orgán, obce a únosnou mírou zatížení území. ÚP Vcov nejsou na území pipuštny innosti významn narušující pírodní, civilizaní i kulturní hodnoty obce. Stanovená koncepce urená ÚP Vcov smuje ke vhodnému využívání území a napluje cíl dlouhodobého uváženého rozvoje obce. Nové zámry byly do prostedí obce zahrnuty až po jejich ádném posouzení ve vztahu k po- ebám obce, veejnému zájmu a hodnotám obce. ÚP Vcov nedochází k dotení kulturních památek, v zájmu veejném jsou chránny požadavky na úseku archeologických zájm, zabezpeena je ochrana stavebních a krajinných hodnot území. V podmínkách využití ploch jsou pro plochy v nezastavném území jejichž charakter neumož- uje umisování staveb, zaízení i jiných opatení, tyto stavby, zaízení i jiná opatení jmenovit uvedeny. Problematika umisování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce Vcov nedotýká, protože území obce je ešeno územním plánem. ešena je složitost vazeb mezi zjištnými hodnotami území, které jsou nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Je udržena funknost civilizaních hodnot (zde veejné infrastruktury) pi zachování propornosti mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím s hodnotami írodními a kulturn historickými. Urbanistická koncepce stanovuje podmínky pro zpsob využívání urbanizovaného a neurbanizovaného území a podmínky prostorového uspoádání. uruje základní a srozumitelný rámec regulace území, která smuje k ochran prostedí obce. Systém využití území eší souasn efektivní obsluhu území veejnou infrastrukturou s upednostnním již vybudované infrastruktury. STUDIO P 52

53 Pro platným územním plánem navrženou pestavbovou plochu pro výrobu drobnou je navržena asanace stávajících objekt. Rekonstrukní a modernizaní práce jsou možné v rozsahu, které umožuje koncepce ÚP. Dotení ZPF je dostate dokladováno v kapitole. 11 tohoto odvodnní. Orgán ochrany pírody nepožadoval vyhodnocení vlivu Zmny. I ÚP Vcov na životní prostedí, nebyl uplatnn požadavek na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj. V Pokynech pro zpracování Zmny. I ÚP Vcov nebylo požadováno vypracování variant ešení ani konceptu Zmny. I ÚP Vcov Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis Zmna. I ÚP je vypracována dle zák.. 183/2006 Sb., ve znní zák.. 350/2012 Sb. a píslušných provádcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku. 500/2006 Sb., v platném znní a vyhlášky. 501/2006 Sb., v platném znní. ešení Zmny. I ÚP Vcov se projevilo v ešení platného ÚP Vcov tak, že platný ÚP ani zmna. I ÚP neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem do územního rozhodnutí nebo do regulaního plánu ( 43 odst. 3 zák.. 183/2006 Sb. v platném znní). Zmnou. I ÚP dochází k úprav názv kapitol územního plánu a doplnní nových kapitol územního plánu dle píl. 7 vyhl.. 500/2006 Sb., ve znní platném od (stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst. 6 stavebního zákona v platném znní). Souasn byla provedena v souladu s 101 novelizovaného zák.. 183/2006 Sb. úprava týkající se pedkupního práva. Terminologie použitá ve zpracování zmny. I ÚP odpovídá terminologii, která je užita v platném ÚP Vcov Soulad s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, pípadn s výsledkem ešení rozpor Bude vypracováno po spoleném jednání o návrhu zmny. I ÚP. 4. Stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Krajský úad Kraje Vysoina, odbor životního prostedí, jako píslušný orgán ochrany pírody nepožadoval vyhodnocení vliv ÚP Vcov na životní prostedí. Rovnž vydal stanovisko, že návrh zadání Zmny. I ÚP Vcov nemže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu ani ptaí oblast. 5. Sdlení, jak bylo stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohlednno Z dvod uvedených v pedchozí kapitole C.4 nebylo vyhodnocení vliv zmny. I ÚP na udržitelný rozvoj teba zpracovávat. 6. Komplexní zdvodnní pijatého ešení a vybrané varianty 6.1. Urbanistická koncepce, sídelní zele Zmnou.I ÚP Vcov se nemní základní urbanistická koncepce daná platným ÚP Vcov. Aktualizováno je zastavné území a vymezeno je 13 nových zastavitelných ploch (I/Z1-I/Z13) a jedna plocha zmny v krajin (I/K1). Koncepce sídelní zelen se nemní Plochy se zmnou v území plochy bydlení v rodinných domech ozn. k.ú. výmra (ha) v ZÚ poznámka I/Z1 O 0,11 ne I/Z2 O 0,59 ne I/Z3 RP 0,18 ne ureno pro rozšíení stávajících staveb i jejich zázemí I/Z5 RP 0,18 ne I/Z7 V 0,17 ne STUDIO P 53

54 I/Z8 V 0,16 ne I/Z9 V 1,23 ne ešení se bude ídit zaevidovanou územní studií I/Z10 V 0,44 ne podmínka vypracování územní studie I/Z11 M 0,39 ano I/Z12 M 0,14 ne I/Z13 JP 0,38 ne 3,97 O - k.ú. Odranec, RP - k.ú. Roženecké Paseky, V - k.ú. Vcov, M - k.ú. Míchov, JP - k.ú. Jimramovské Pavlovice Plochy jsou ureny vesms pro uskutení zámru výstavby rodinného domu majitele pozemku anebo rodinného píslušníka. Výbr ploch probhl za aktivní úasti uživatel území, veejné správy a projektanta. plochy výroby drobné ozn. k.ú. výmra (ha) v ZÚ poznámka I/Z4 RP 0,08 ne 0,08 RP - k.ú. Roženecké Paseky Vymezení tchto ploch se zdvoduje podporou rozvoje ploch zvyšujících hospodáský potenciál v obci, konkrétn rozšíením rozvojových možností stávající drobné výroby na ploše BR. plochy výroby zemlské ozn. k.ú. výmra (ha) v ZÚ poznámka I/Z6 V 0,49 ne 0,49 V - k.ú. Vcov Vymezení tchto ploch se zdvoduje podporou rozvoje ploch zvyšujících hospodáský potenciál obce, konkrétn rozšíením rozvojových možností stávajícího hospodáského zázemí rodinné agrofarmy. plochy smíšené nezastavného území rekreaní ozn. k.ú. výmra (ha) v ZÚ poznámka I/K1 RP 2,88 ne plocha lyžaského svahu 2,88 V - k.ú. Vcov Vymezení tchto ploch se zdvoduje podporou rozvoje ploch zvyšujících turistickou atraktivnost území rozvojem možností sportovních aktivit v zimním období. Jde o obnovu díve fungujícího zaízení Koncepce veejné infrastruktury Obanské vybavení veejné a ostatní Nedochází ke zmnám v koncepci obanského vybavení v obci. Dopravní infrastruktura Nedochází ke zmnám v koncepci dopravní infrastruktury obce. Všechny plochy se zmnou v území jsou dostupné ze stávající komunikaní sít nebo veejných prostranství. V souladu s požadavky ZÚR KrV je vymezen zpesnný koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu silnice II/360. Technická infrastruktura Zámry vstupující do území nemají vliv na koncepci technické infrastruktury pedložené vydaným ÚP. Nakládání s odpady nepedpokládají se zmny Koncepce uspoádání krajiny Požadavky platného ÚP jsou akceptovány, tj. ve veejném zájmu je chránn krajinný prostor a je zajištna prostupnost a obytnost krajiny. ešením nových zám nedochází k urbanizaci volné krajiny. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavné území nebo na plochy se zmnou v území vydaného ÚP Vcov. Na území jsou ešeny prvky ÚSES na lo- STUDIO P 54

55 kální úrovni, ešení zstává principieln v souladu s vydaným ÚP. Prvky ÚSES regionální a nadregionální úrovn se na ešeném území nevyskytují. 6.5 Vodní plochy a toky, povodí Akceptovány jsou požadavky platného ÚP v oblasti vodního hospodáství Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití, podmínky prostorového uspoádání Základní koncepce ÚP Vcov není novými zámry mna. U ploch pírodních (kód pl. P) a ploch smíšených nezastavného území ve druhé zón CHKO (kód pl. SZ) jsou doplnny v nepípustném využití ploch stavby, zaízení a opatení, které nelze v nezastavném území umisovat Plochy s jiným zpsobem využití Zmna. I ÚP Vcov pracuje s plochami rozdílného zpsobu využití, které obsahuje platný územní plán Vybraná varianta Variantní ešení nebylo v pokynech pro zpracování zmny územního plánu (jako souást zprávy o uplatování ÚP Vcov). Zahrnutí nových zám do ÚP Vcov nevyvolalo potebu ešení variant Vymezení pojm Zmna. I ÚP Vcov používá stejné terminologie jako planý územní plán. ípustná míra - zamuje se Na. Vlády. 148/2006 za Na. vlády. 272/2011. Otevený systém zástavby - volné zastavní v odstupech asto na pravideln pdorysové osno-, stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu Limity využití území Nebyla shledána nutnost úprav limit využití území, které mají charakter výstupních limit, tj. limit urených územním plánem Požadavky na ochranu a bezpenost státu, civilní a požární ochrany Ochrana a bezpenost státu Území obce se nachází v zájmovém území MO R Nad celým ešeným územím se nachází vzdušný prostor pro létání v malých a pízemních výškách. Celé ešené území spadá do ochranného pásma letištního a radiolokaního prostedku - radar Polika. Vymezená území celé správní území obce Vcov je ve smyslu 175 zák.. 183/2006 Sb. v platném znní vymezeným území MO, v nmž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu na základ stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy výstavby: výstavba objekt a zaízení tvoící dominanty v území stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak výstavba nebytových objekt (továrny haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.) stavby vyzaující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatér, mobilních telefo-, vtrných elektráren apod.) stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN zmny využití území nové trasy pozemních komunikací, jejich peložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objekt na nich vetn silniních most, erpacích stanice PHM nové dobývací prostory vetn rozšíení pvodních výstavba nových letiš, rekonstrukce ploch a letištních objekt, zmna jejich kapacity izování vodních dl (pehrady, rybníky) vodní toky výstavba a rekonstrukce objekt na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke zmnám pom vodní hladiny STUDIO P 55

56 ní pístavy výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulaních ploch nebo jejich rušení železniní trat, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt na nich železniní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zmna zaazení apod. veškerá výstavba dotýkající se pozemk s nimiž písluší hospodait MO Územn plánovací dokumentace (ÚPD) obce na ešeném území neumisuje žádné stavby, které by svojí výškou (nap. vtrné elektrárny) narušily obranyschopnost státu R a zájmy resortu MO. ešením ÚPD nebude pekroena stávající hladina zastavní. ípadná stavba rozhledny nesmí pekroit výšku pilehlého lesa Návrhem ÚPD ani jeho dsledky, nebudou doteny nemovitosti ve vlastnictví R MO, na území obce se nenachází pozemní vojenské inženýrské sít. Respektovány jsou parametry píslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. ešení požadavk civilní ochrany a požární ochrany Požadavky civilní ochrany Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk Hasiského záchranného sboru Kraje Vysoina. Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm nkterých zákon (se zmnami a doplky zák.. 320/2002 Sb. v platném znní) a vyhlášky. 380/2002 Sb., MV R ze dne k píprav a provádní úkol ochrany obyvatelstva. Rozsah a obsah je dán požadavky 20 vyhlášky. 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, který zajišuje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasiským záchranným sborem Kraje Vysoina. evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - Pro pípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory sálu v obecním dom. Pro nouzové ubytování osob pak bytové objekty nezasažené havárií pípadn i jiné využitelné objekty (evidence v kompetenci Obecního úadu Bobrová). zajištní záchranných, likvidaních a obnovovacích prací pro odstranní škodlivých ink kontaminace vzniklých pi mimoádné události - Tyto práce zajišuje obecní úad v souinnosti se sborem dobrovolných hasi. Pi vzniku mimoádné události nadmístního významu budou potebná opatení zajišována z úrovn Kraje Vysoina. K provádní tchto prací lze využít havárií nezasažené objekty zemlského areálu. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií - Obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren plnných ze zdroje Vlachovice. Pro obec bude zapotebí dovést 6,80 m 3 /den. El. vedení VN 22 kv má vysokou provozní jistotu mající pedpoklady pro nouzové zásobování el. energií. Dodávku el. energie je též možno nouzov zajistit diesel. agregáty. Územní plán nepedpokládá na území obce umístní žádných nebezpených látek vyžadujících stanovení systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpenostních a havarijních dokumentací. Požadavky požární ochrany Územní plán vytváí pedpoklady a podmínky pro pístup požární techniky k jednotlivým nemovitostem. Vodovodní ad v sídle Vcov a Míchov je dimenzován tak, aby byl schopen zajistit dostatek požární vody. Problematika požární vody v sídle Koníkov, Roženecké Paseky, Odranec a Jimramovské Pavlovice bude ešena pi konkretizaci návrhu zásobení vodou tchto sídel. Do té doby bude využívána voda z požárních nádrží v jednotlivých sídlech se zajištným ístupem požární techniky a erpacím místem. STUDIO P 56

57 7. Vyhodnocení úelného využití zastavného území a vyhodnocení poteby vymezení zastavitelných ploch 7.1. Využití zastavného území Zastavné území bylo vymezeno ke dni Zastavné území plní pedevším funkci ubytovací, kde mají dležité zastoupení plochy smíšené obytné (SO) plochy bydlení v rodinných domech (BR) i plochy veejných prostranství (VP). Významnou ást zastavného území zaujímají sklady a výrobní objekty zemlského charakteru (VZ). Objekty na plochách SV a BR vykazují vesms pravidelnou údržbu, u ploch VZ je v nkterých pípadech nutná modernizace. Využití zastavného území odpovídá velikosti obce a jeho postavení ve struktue osídlení. Zastavné území umožuje plnit technické, hygienické i sociální požadavky venkovského bydlení Poteba vymezení nových zastavitelných ploch ešení Zmny. I ÚP Vcov provilo požadavky na vymezení dílích zmn v území, které byly uplatnny v pokynech pro zpracování Zprávy o uplatování ÚP Vcov. Z požadovaných díl- ích zmn pak byly do územn plánovací dokumentace zahrnuty ty, které byly dohodnuty s uživateli území, neznamenaly významné pekroení prah rozvoje a zachovaly koncepci územního plánu nadále udržitelnou. Nové zastavitelné plochy ozn. plochy katastrální druh (kód) plochy v ha území BR VD VZ poznámka I/Z1 O 0,11 I/Z2 O 0,59 cca 0,05 ha plochy iní pozemky zpístupující volnou krajinu I/Z3 RP 0,18 cca 0,05 ha plochy lze využít až po úprav silnice II/360 I/Z4 RP 0,08 I/Z5 RP 0,18 I/Z6 V 0,49 I/Z7 V 0,17 I/Z8 V 0,16 I/Z9 V 1,23 zpracovaná ÚS, kde 0,57 ha plochy tvoí pozemky veejných prostranství I/Z10 V 0,44 I/Z11 M 0,39 cca 0,08 ha plochy iní pozemky zpístupující volnou krajinu I/Z12 M 0,14 I/Z13 JP 0,38 3,97 0,08 0,49 O - k.ú. Odranec, RP - k.ú. Roženecké Paseky, V - k.ú. Vcov, M - k.ú. Míchov, JP - k.ú. Jimramovské Pavlovice Plochy bydlení v rodinných domech (BR) plocha I/Z1 - plocha na SZ okraji sídla Odranec pi místní komunikaci. Blízko plochy je ležitý bod výhledu. Plocha doplující vhodn tvar zastavného území. plocha I/Z2 - plocha za záhumenní cestou pi SV okraji sídla Odranec. Plocha vypluje proluku mezi realizovanými rodinnými domy a plochou smíšenou obytnou. Plocha má charakter proluky. plocha I/Z3 - plocha pro rozšíení stávajících staveb nebo jejich zázemí, plocha není ur- ena pro výstavbu nového RD, plocha umístna mezi stávající zástavbu a vedení silnice II/360 pí západním okraji Roženeckých Pasek. Plocha má charakter proluky. plocha I/Z5 - využití zahrady v blízkosti samoty Štarkov pro možnost výstavby RD, ást plochy je zatížena bemenem OP vedení VN 22 kv, plocha navazuje na zastavné území a rozvojovou plochu stejného zpsobu využití plocha I/Z7 - plocha navazující na zastavnou plochu v1 s možností dopravní obsluhy po dnešní úelové komunikaci STUDIO P 57

58 plocha I/Z8 - plocha navazující na zastavnou plochu v1 s možností dopravní obsluhy po dnešní úelové komunikaci. Plocha má charakter proluky. plocha I/Z9 - plocha pi severozápadním okraji sídla Vcov, navazuje na plochu stávajícího sportovišt na zastavitelnou plochu V5, využití plochy bylo pedem provenou územní studí, která byla poizovatelem schválena a zaevidována a je podkladem pro ešení zastavitelné plochy. Protože se jedná o pohledov exponovanou plochu ve svažitém terénu s pramenem vody, více jak 46% výmry plochy tvoí plocha veejných prostranství. plocha I/Z10 - plocha pi severovýchodním okraji sídla Vcov, plocha navazuje na zasta- né území a zastavitelnou plochu V9, pi severovýchodním okraji je plocha limitována bezpenostním pásmem VTL plynovodu. Souástí plochy jsou pozemky (na okrajích plochy), které je nezbytné ponechat pro zpístupnní krajiny. Využití plochy je podmínno vyhotovením územní studie. plocha I/Z11 - plocha v zastavném území pi JV okraji sídla Míchov plocha I/Z12 - plocha pi SV okraji sídla Míchov, pímá obsluha ze sil. II/36034, plocha áste v OP silnice plocha I/Z13 - plocha pi JV okraji sídla Jimramovské Pavlovice, plocha navazuje na zastavné území, dopravní obsluha možná ze stávající úelové cesty Pro plochy bydlení v rodinných domech zmna. I ÚP Vcov vymezuje 3,97 ha nových zastavitelných ploch. Ze stávajících rozvojových ploch pro bydlení v RD je navrženo k vylou- ení ze zastavitelných ploch 0,81 ha ploch. 3,97 ha - 0,81 ha = 3,16 ha. Z poznámky v pedchozí tabulce vyplývá, že 0,75 ha (0,05ha + 0,05ha + 0,08ha + 0,57ha) nelze využít pro bydlení, ale pro poteby umožující využití zastavitelných ploch. Pak navýšení výmry zastavitelných ploch pro bydlení, které pinesla zmna. I ÚP iní 3,16ha - 0,75ha = 2,41ha. Do konce ervence 2014 bylo z proluk pro bydlení v rodinných domech zastavno 1,22 ha. Z tohoto údaje plyne, že návrh zmny. I ÚP nabízí o 1,19ha zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech více, než nabízel platný územní plán. Obec Vcov sestává z šesti katastrálních území. Zpsob založení sídel, lenitý terén zpsobily, že se jedná o zástavbu, která vykazuje znané množství proluk rzných tvar a velikostí. Využití proluk je hned po využití disponibilních ploch zastavného území z hlediska ochrany ZPF výhodné. Zpsob využití proluky z hlediska tvaru, velikosti i svažitosti vyžaduje mnohdy atypická ešení, kde lze jen nesnadno uplatnit obvyklé parametry zastavní v. hustot zastavní. Zde je teba hledat klí k vyšším nárokm na zastavitelné plochy než v obcích s jednodušší urbanistikou, píznivjšími terénními podmínkami i obcích, které disponují vlastními pozemky vhodnými k zástavb. Plochy výroby drobné (VD) plocha I/Z4 - vymezena pi západním okraji sídla Roženecké Paseky pro výstavbu truhláské dílny, kterou z prostorových dvod nelze ešit na pi stávajícím rodinném dom Plochy výroby zemlské (VZ) plocha I/Z6 - vymezena pi z dvodu poteby dostavby areálu soukromé rodinné farmy na západním okraji sídla Vcov 8. Vyhodnocení koordinace ve využívání území z hlediska širších vztah 8.1. Soulad s PÚR R a ZÚR KrV Problematika je ešena v kap. C.3.1 a C Obec v systému osídlení Problematika se nemní a nadále zstává v platnosti Širší dopravní vztahy Problematika se nemní a nadále zstává v platnosti Širší vztahy technické infrastruktury Problematika se nemní a nadále zstává v platnosti. STUDIO P 58

59 8.5. Širší vztahy ÚSES a dalších pírodních vztah Problematika širších vztah ÚSES byla provena z pohledu návaznosti ÚSES v územn plánovacích dokumentacích sousedních obcí na lokální úrovni. Z pohledu regionálních a nadregionálních ÚSES byl proven souladu se ZÚR Kraje Vysoina. Regionální a nadregionální prvky ÚSES nejsou na území obce Vcov ZÚR Kraje Vysoina ešeny. Prvky ÚSES této úrovn se dotýkají jižní hranice k.ú. Koníkov a k.ú. Roženecké Paseky. Zde je v ÚP Vcov vymezena malá ást lokálního biocentra LBC U myslivecké a LBC Žebík, které jsou souástí RBK Vzhledem k tomu, že ZÚR Kraje Vysoina tento regionální biokoridor v rozsahu zasahujícím na ešené území obce Vcov nestanovují, bylo pistoupeno ke zrušení vyznaení tchto lokálních biocenter. Z pohledu návaznosti ÚSES lokální úrovn se jako bezproblémová jeví návaznost na území obce Kuklík, Nové Msto na Morav, Zubí a Jimramov - návaznost prvk ÚSES lokální úrov- je zajištna. Návaznost ÚSES je rovnž zajištna u rozpracovaného ÚP Strachujov (návrh pro spolené jednání, listopad 2013). Návaznost na území obcí Líšná a Nový Jimramov nebylo proveno - tyto obce nemají zpracovanou platnou územn plánovací dokumentaci. Jako problematická se jeví návaznost na územn plánovací dokumentaci obcí Lísek a Velké Janovice. Tyto územní plány byly vydány pozdji než platný ÚP Vcov (ÚP Velké Janovice 05/2010, ÚP Lísek 03/2011). ešení ÚSES v tchto územn plánovacích dokumentacích neodpovídá podkladm získaným z ÚAP Bystice nad Pernštejnem (aktualizace 01/2013), ve kterých je návaznost na území obce Vcov zajištna. Rovnž vyznaení regionálních prvk ÚSES v ÚP Lísek neodpovídá zcela požadavkm ZÚR Kraje Vysoina. Vzhledem k tmto zjištným nejasnostem byly lokální prvky ÚSES vymezené platném ÚP Vcov v návaznosti na ešená území ÚP Lísek a ÚP Velké Janovice ponechány bez úprav místn bez zajištní návaznosti. 9. Vyhodnocení splnní požadavk zadání (pokyn pro zpracování návrhu zmny ÚP) Pokyny pro zpracování návrhu zmny územního plánu, které jsou souástí Zprávy o uplatování územního plánu Vcov byly splnny následovn: a. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjádené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu vetn rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zmnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktue a dostupnosti veejné infrastruktury edmt Zmny. I ÚP Vcov nenarušuje koncepci platného územního plánu. Z územn plánovací dokumentace obce byly odstranny podrobnosti náležející svým obsahem regulanímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. Podmínky využití nezastavného území byly proveny s ohledem na novelu zák.. 183/2006 Sb. zvlášt se zamením na 18 odst. 5. Územn plánovací dokumentace byla posouzena ve vztahu k prioritám PÚR R a ešena v souladu s úkoly pro územní plánování, které pro území obce stanovuje ZÚR kraje Vysoina. Provedeno bylo posouzení souladu ÚP se stanovenými zásadami pro innost v území a rozhodování o zmnách v území pro specifickou oblast SOBk3 Vyso- ina - severovýchod a pro oblasti krajinného rázu CZ a CZ Priority územního plánování jsou územn plánovací dokumentací Vcov respektovány. Vymezen je zpesnný koridor pro homogenizaci silniního tahu sil. II/360. Limity využití území vstupující do území byly aktualizovány dle ÚAP ORP Nového Msta na Morav. Ochranné režimy CHKO Žárské vrchy jsou v územn plánovací dokumentaci akceptovány. b. požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno provit Vymezení ploch a koridor územních rezerv nebylo požadována a ani poteba jejich vymezení nevyplynula z ešení zmny. I ÚP. STUDIO P 59

60 c. požadavky na provení vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnní nebo pedkupní právo Jako veejn prospšná stavby je vymezen zpesnný koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 (oznaení v ZÚR KrV DK21). Pedkupní právo bylo upraveno v souladu s platnou legislativou. d. požadavky na provení vymezení ploch a koridor, ve kterých bude rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavením dohody o parcelaci Pro plochy j4 a v1 pominuly dvody poteby poízení územní studie a je tak pro tyto plochy zrušena podmínka vypracování územní studie. Podmínka vypracování územní studie je zrušena pro plochy j1, j2, v9, na které jsou územní studie zpracovány a zaevidovány. Pi ešení plochy I/Z9 bylo vycházeno ze zpracované a zaevidované územní studie. Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území bude vyhotovena pro plochu I/Z10. ešení zmny. I ÚP nevyvolalo potebu vymezení ploch a koridor ve kterých je rozhodování o zmnách podmínno vydáním regulaního plánu nebo uzavením dohody o parcelaci. e. ípadný požadavek na zpracování variant ešení edmtem zmny. I ÚP je provení konkrétních požadavk, není proto ešeno zpracování variant. f. požadavky na uspoádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoádání obsahu jeho odvodnní vetn mítek výkres a potu vyhotovení Obsah a rozsah dokumentace zmny. I ÚP Vcov odpovídá požadavkm uvedených v Pokynech pro zpracování návrhu zmny územního plánu Vcov. Grafická ást je vyhotovena na výezech v mítku 1:5000. Do výkresové ásti není zaazen výkres poadí výstavby, jelikož poadí výstavby se nestanovuje. g. požadavky na vyhodnocení pedpokládáných vliv územního plánu na udržitelný rozvojúzemí Vyhodnocení pedpokládaných vliv zmny. I ÚP Vcov na udržitelný rozvoj území nebylo Pokyny pro zpracování zmny ÚP vyžadováno. 10. Výet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR s odvodnním poteby jejich vymezení i ešení zmny. I ÚP Vcov takové záležitosti nebyly zjištny. 11. Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL Dotení ZPF Vyhodnocení pedpokládaných dsledk na zemlský pdní fond (ZPF) pro Zmnu. I ÚP cov je zpracováno dle zák.. 334/1992 Sb., o ochran pdního fondu ve znní pozdjších zmn, na základ spoleného metodického doporuení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a pdního prostedí MŽP - Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na zemlský pdní fond v územním plánu. Zmna. I ÚP Vcov eší 14 ploch zmn, u kterých dochází k dotení zemlského pdního fondu. Dále eší ti plochy navrácení zastavitelných ploch zpt k zemlskému využití. Dotení ZPF je vyznaeno v grafické ásti odvodnní zmny. I ÚP Vcov. STUDIO P 60

61 Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení zmny. I Vcov na zemlský dní fond : Plochy (lokality) urené pro zmny v území Plocha I/Z1 - zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech, plocha vhodn dopluje tvar zastavného území, dopravní obsluha z místní komunikace Plocha I/Z2 - zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech za záhumenní cestou pi SV okraji sídla Odranec, plocha zastavuje proluku mezi realizovanou výstavbou rodinných dom a objektu na ploše SO, zastavitelná plocha se nachází na pdách I. tídy ochrany Plocha I/Z3 - plocha pro rozšíení stávajících staveb nebo jejich zázemí na ploše bydlení v rodinných domech, zastavitelná plocha je umístna na úzký, obtížn obhospodaovatelný pás zemlské pdy mezi zastavným územím a silnicí II/360 Plocha I/Z4 - plocha pro výstavbu truhláské dílny majitele pilehlého rodinného domu Plocha I/Z5 - rozšíení zastavitelné plochy p6 mimo zastavné území, využití pro bydlení v rodinných domech Plocha I/Z6 STUDIO P 61

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více