Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce I. Obecná ustanovení 1. Tato směrnice stanovuje pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce v zařízení, včetně stanovení práv a povinností jednotlivých pověřených zaměstnanců při jejich zajištění. 2. Zařízení běžně umožňuje provádění průběžných i souvislých praxí studentům středních, vyšších a vysokých škol ve studijních oborech souvisejících s poskytováním sociálních služeb (sociální práce a sociálně správní činnost, sociální a speciální pedagogika, humanitární činnost, rehabilitace, zdravotnický asistent, všeobecná sestra apod.). 3. Zařízení umožňuje krátkodobé odborné stáže pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům jiných poskytovatelů sociálních služeb, dle 111 odst. 3 písm. c) a 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. 4. Zařízení dále nabízí možnost dobrovolnické práce, a to jak osobám vysílaným akreditovanými dobrovolnickými centry dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů v platném znění, se kterými zařízení uzavře příslušnou smlouvu, tak i dalším osobám na základě individuálně uzavřených dohod o činnosti dobrovolníka. 5. Koordinací všech studentských praxí, odborných stáží a dobrovolnické práce je v zařízení pověřen vedoucí sociálního úseku nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný pověřený pracovník (dále jen pověřený pracovník). II. Studentská praxe 1. Student je na praxi v zařízení přijímán na základě ústní nebo písemné žádosti, kterou posoudí pověřený pracovník po poradě s vedoucím Domova Pístina, případně s vedoucími ostatních úseků, jichž se konkrétní praxe obsahově a profesně týká. 2. Při rozhodování o přijetí studenta na praxi se přihlíží především k provozním možnostem a k počtu jiných studentů, se kterými již byla na příslušné období uzavřena dohoda o zajištění studentské praxe. 3. V případě kladného rozhodnutí o umožnění praxe, předloží student, případně vysílající školské zařízení, smlouvu o praxi. 4. Pověřený pracovník smlouvu zkontroluje, zejména zda obsahuje ustanovení o mlčenlivosti a řešení otázky způsobených škod, případně i pojištění studenta. 5. Pokud smlouva obsahuje všechny náležitosti, je dána k podpisu vedoucímu Domova Pístina. V případě, že smlouva uvedené náležitosti neobsahuje, je přímo se studentem 1

2 sepsán Dodatek k uzavřené smlouvě o praxi k odpovědnosti za případné škody a povinnosti mlčenlivosti (viz. příloha č. 1 této směrnice). 6. Pokud student, případně vysílající školské zařízení, nepředloží žádnou smlouvu o praxi (např. proto, že ji nepoužívá), sepíše pověřený pracovník přímo se studentem Dohodu o zajištění studentské praxe (viz. příloha č. 2 této směrnice). 7. Jeden výtisk podepsané smlouvy, popř. i dodatku obdrží student nebo vysílající školské zařízení, druhý výtisk založí pověřený pracovník do příslušné agendy, kterou pro tento účel spravuje. Zde jsou uloženy všechny dokumenty po dobu 5 let od skončení praxe. Poté se skartují v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace. 8. Student se s pověřeným pracovníkem dohodne ústně nebo telefonicky na přesném dni a hodině nástupu na praxi. 9. V den nástupu na praxi zajistí pověřený pracovník seznámení studenta se zařízením a s poskytovanými službami a provede jeho základní zaškolení v otázkách bezpečnosti práce. Dále se s pověřeným pracovníkem vzájemně dohodnou na průběhu praxe (na očekáváních studenta i zařízení, sestaví plán praxe, dohodnou se na způsobu poskytování zpětné vazby a na úkolech, které má student v rámci praxe splnit). Vyžaduje-li to charakter praxe, je dohodnuta součinnost při praxi i s ostatními vedoucími jednotlivých úseků. 10. Student při praxi plní zadání stanovené vysílajícím školským zařízením, případně pověřeným pracovníkem či jiným pracovníkem v přímé péči, na jehož pracovišti (domácnosti, úseku) vykonává konkrétní činnost. 11. Docházka studenta je průběžně kontrolována pověřeným pracovníkem. 12. Student může po dobu praxe a v rozsahu potřebném pro její řádný výkon nahlížet do dokumentů zařízení, využívat odborné materiály a různé dostupné pomůcky tak, aby mohl splnit úkoly zadané školou, případně samotným zařízením. 13. Student nemá nárok na odměnu za provedené činnosti, ani na úhradu cestovních nákladů a dalších výdajů, pokud se v rámci praxe zúčastní akcí pořádaných zařízením. 14. Při ukončení praxe provede pověřený pracovník se studentem krátké zhodnocení praxe zaměřené na zjištění pohledu studenta na úroveň poskytovaných služeb, na jeho připomínky k práci s klienty či k činnosti zařízení jako celku, k činnosti jím navštívených domácností, k práci jednotlivých zaměstnanců, podněty ke zlepšení činnosti zařízení, kvality služeb atd. 15. Vyžadují-li to pravidla vysílajícího školského zařízení, zpracuje pověřený pracovník při skončení praxe písemné výstupní hodnocení studenta nebo vyhotoví potvrzení o absolvování praxe (do formuláře školy, indexu, na hlavičkový papír zařízení atd.). 16. Pokud pověřený pracovník při hodnocení se studentem zjistí jakékoliv podnětné informace, sdělí je vedoucímu Domova Pístina, případně ostatním vedoucím úseků a společně zváží možnost uplatnění těchto podnětů v další praxi. 2

3 III. Odborná stáž 1. Odbornou stáž může v zařízení vykonávat pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník řádně zaměstnaný u jiného poskytovatele sociálních služeb. 2. Náplní odborné stáže je vždy seznámení s chodem zařízení, s poskytovanými sociálními službami, využívanými metodami práce, zprostředkování příkladů dobré praxe a při větším domluveném časovém rozsahu i konkrétní práce s klienty v zařízení, včetně možnosti podílet se na administrativních činnostech souvisejících s konkrétní profesí. 3. Minimální časový rozsah odborné stáže v zařízení je 3 hodiny, maximálně lze jednomu pracovníkovi poskytnout odbornou stáž v souhrnném rozsahu 24 hodin. 4. Žádost o umožnění odborné stáže si v zařízení podává ústně nebo písemně samotný pracovník, případně na základě domluvy i konkrétní poskytovatel sociálních služeb. 5. Předloženou žádost posoudí pověřený pracovník po poradě s vedoucím Domova Pístina, případně s vedoucími ostatních úseků, jichž se konkrétní stáž obsahově a profesně týká. 6. Při rozhodování o přijetí pracovníka na stáž se přihlíží především k provozním možnostem a k počtu jiných stážistů, případně studentů na praxi, se kterými již byla na příslušné období uzavřena jiná dohoda. 7. V případě kladného rozhodnutí sepíše pověřený pracovník přímo se stážistou nebo prostřednictvím vysílající organizace Dohodu o zajištění odborné stáže (viz. příloha č. 3 této směrnice). Tato dohoda musí být vždy potvrzena i vysílající organizací stážisty. Za zařízení podepisuje tuto dohodu vedoucí Domova Pístina. 8. Jeden výtisk podepsané dohody obdrží stážista, druhý výtisk založí pověřený pracovník do příslušné agendy, kterou pro tento účel spravuje. Zde jsou uloženy všechny dokumenty po dobu 5 let od skončení stáže. Poté se skartují v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace. 9. V den nástupu na odbornou stáž zajistí pověřený pracovník seznámení stážisty se zařízením a s poskytovanými službami, v případě dlouhodobější stáže provede jeho základní zaškolení v otázkách bezpečnosti práce a vzájemně se dohodnou na průběhu odborné stáže. Vyžaduje-li to její charakter, je dohodnuta součinnost při jejím výkonu i s ostatními vedoucími jednotlivých úseků. 10. Stážista může po dobu odborné stáže a v rozsahu potřebném pro její řádný výkon nahlížet do dokumentů zařízení, využívat odborné materiály a různé dostupné pomůcky tak, aby mohl splnit úkoly zadané pověřeným pracovníkem nebo domluvené přímo v dohodě o odborné stáži. 11. Stážista nemá ze strany organizace nárok na odměnu za provedené činnosti, ani na úhradu cestovních nákladů a dalších výdajů. Organizace nepožaduje za umožnění odborné stáže žádnou úhradu ani po stážistovi, ani po vysílající organizaci. 12. Při skončení stáže provede pověřený pracovník se stážistou krátké zhodnocení jeho působení v zařízení zaměřené zejména na zjištění pohledu stážisty na úroveň poskytovaných služeb, na jeho připomínky k práci s klienty, k činnosti zařízení jako celku, k činnosti jím navštívených úseků, k práci jednotlivých zaměstnanců, na podněty ke zlepšení činnosti, kvality služeb atd. 3

4 13. Pokud pověřený pracovník při hodnocení se stážistou zjistí jakékoliv podnětné informace, sdělí je vedoucímu Domova Pístina, případně ostatním vedoucím úseků a společně zváží možnost uplatnění těchto podnětů v další praxi. 14. Po skončení odborné stáže obdrží stážista od pověřeného pracovníka písemné potvrzení o jejím absolvování (viz. příloha č. 4 této směrnice). IV. Dobrovolnická práce 1. Dobrovolníci jsou do zařízení přijímáni buď na základě smlouvy uzavřené s konkrétním dobrovolnickým centrem nebo na základě individuálně uzavřených dohod o činnosti dobrovolníka (viz. příloha č. 5 této směrnice). 2. Každý dobrovolník musí před zahájením své činnosti v organizaci dovršit věk minimálně 15 let. 3. Smlouva uzavřená s dobrovolnickým centrem musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran, dobu platnosti smlouvy, jmenný seznam dobrovolníků (včetně adresy a data narození), náplň jejich činností, práva a povinnosti smluvních stran, závazek mlčenlivosti dobrovolníků a řešení otázky způsobených škod. 4. Před uzavřením smlouvy s dobrovolnickým centrem, případně individuálních dohod o činnosti dobrovolníka, informuje pověřený pracovník zástupce dobrovolnického centra nebo samotného zájemce o dobrovolnickou práci o poslání zařízení, poskytovaných službách, nabídkách činností a o časových možnostech zařízení pro výkon dobrovolnické práce. 5. Jeden výtisk podepsané smlouvy nebo interní dohody o činnosti dobrovolníka obdrží dobrovolnické centrum, resp. dobrovolník, druhý výtisk založí pověřený pracovník do příslušné agendy, kterou pro tento účel spravuje. Zde jsou uloženy všechny dokumenty po dobu 5 let od skončení činnosti konkrétního dobrovolníka v zařízení. Poté se skartují v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace. 6. První den dobrovolnické práce zajistí pověřený pracovník seznámení dobrovolníka se zařízením a s poskytovanými službami, provede jeho základní zaškolení v otázkách bezpečnosti práce a vzájemně se dohodnou na podrobnostech průběhu dobrovolnické práce. Vyžaduje-li to charakter práce, je dohodnuta součinnost i s ostatními vedoucími jednotlivých úseků. 7. Dobrovolník si vede evidenci své činnosti v rozsahu datum, příchod, odchod a počet hodin a tuto evidenci předává v dohodnutých termínech pověřenému pracovníkovi. 8. Pověřený pracovník uskuteční s dobrovolníkem minimálně jedenkrát ročně krátké hodnocení zaměřené zejména na zjištění pohledu dobrovolníka na úroveň poskytovaných služeb, na jeho připomínky k práci s klienty, k činnosti zařízení jako celku, k činnosti jím navštívených úseků, k práci jednotlivých zaměstnanců, na podněty ke zlepšení činnosti, kvality služeb atd. a zároveň zhodnotí práci dobrovolníka. 9. Pokud pověřený pracovník při hodnocení s dobrovolníkem zjistí jakékoliv podnětné informace, sdělí je vedoucímu Domova Pístina, případně ostatním vedoucím úseků a společně zváží možnost uplatnění těchto podnětů v další praxi. 4

5 10. Po skončení dobrovolnické práce v zařízení nebo i kdykoliv v průběhu této práce obdrží dobrovolník na vyžádání od pověřeného pracovníka písemné potvrzení o jejím výkonu (s uvedením časového rozsahu, kdy byla práce vykonávána a s přehledem odpracovaných hodin celkem, případně slovním zhodnocením práce dobrovolníka). Tento vnitřní předpis směrnice nabývá účinnosti dne V Pístině dne Mgr. Aleš Adamec vedoucí Domova Pístina Přílohy: 1. Dodatek k uzavřené smlouvě o praxi k odpovědnosti za případné škody a povinnosti mlčenlivosti 2. Dohoda o zajištění studentské praxe 3. Dohoda o zajištění odborné stáže 4. Potvrzení o absolvování odborné stáže 5. Dohoda o činnosti dobrovolníka 5

6 Příloha č. 1 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 107/2011 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Dodatek k uzavřené smlouvě o praxi k odpovědnosti za případné škody a povinnosti mlčenlivosti Jméno a příjmení studenta:... Datum narození:... Bydliště:... Škola:... Termín praxe: Organizace se zavazuje vytvořit studentovi podmínky pro bezpečný a bezproblémový výkon jeho praxe. 2. V případě, že se prokáže, že organizace, jeho zaměstnanci či klienti způsobili škodu na zdraví nebo majetku studenta během jeho praxe, bude organizace povinna tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 3. Student se zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, se kterými bude seznámen nejpozději při zahájení praxe. 4. Student se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nezpůsobil organizaci, jejím zaměstnancům a klientům žádnou újmu na zdraví a majetku. 5. V případě, že se prokáže, že student při své činnosti způsobil organizaci, klientům nebo zaměstnancům škodu na zdraví nebo majetku, bude povinen tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 6. Student je povinen zachovávat mimo organizaci mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, které se během svého působení v organizaci dozvěděl, a to jak během platnosti této dohody, tak i po jejím skončení a nikomu neoprávněnému tyto údaje nesdělovat. V Pístině dne Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina student 6

7 Příloha č. 2 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 107/2011 Dohoda o zajištění studentské praxe Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká ulice 1175/II, Jindřichův Hradec IČO: zastoupená na základě plné moci vedoucím Domova Pístina Mgr. Alešem Adamcem (dále jen organizace) a jméno a příjmení:... datum narození:... bydliště:... škola:... (dále jen student) se dohodli na těchto podmínkách pro výkon studentské praxe v zařízení Domov Pístina: 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu: Činnosti bude student vykonávat v těchto časových obdobích: Rámcově dohodnutý obsah praxe: Pověřený pracovník zařízení pro zajištění praxe: Organizace se zavazuje vytvořit studentovi podmínky pro bezpečný a bezproblémový výkon jeho praxe. 6. Organizace se zavazuje poskytnout studentovi v souvislosti s jeho činností odpovídající zázemí v zařízení, získání praktických zkušeností z práce s lidmi s mentálním postižením, dostupné odborné materiály a pomůcky potřebné k výkonu činnosti, konzultační podporu pověřeného pracovníka i ostatních zaměstnanců a potvrzení o absolvované praxi. 7. V případě, že se prokáže, že organizace, její zaměstnanci či klienti způsobili škodu na zdraví nebo majetku studenta během jeho praxe v zařízení, bude organizace povinna tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 8. Student se zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, se kterými bude seznámen nejpozději při zahájení praxe. 7

8 9. Student se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nezpůsobil organizaci, jejím zaměstnancům a klientům žádnou újmu na zdraví a majetku. 10. Student bere na vědomí, že nemá ze strany organizace nárok na odměnu za provedené činnosti, ani na úhradu cestovních nákladů a dalších výdajů spojených s praxí. 11. Student je povinen zachovávat mimo organizaci mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, které se během svého působení v organizaci dozvěděl, a to jak během platnosti této dohody, tak i po jejím skončení a nikomu neoprávněnému tyto údaje nesdělovat. 12. V případě, že se prokáže, že student při své činnosti způsobil organizaci, klientům nebo zaměstnancům škodu na zdraví nebo majetku, bude povinen tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 13. Platnost dohody končí uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, před uplynutím lhůty ji může zrušit jak organizace, tak student na základě ústního oznámení, které vedoucí Domova Pístina zaznamená na uzavřenou dohodu o zajištění studentské praxe včetně dne, ke kterému dohoda pozbývá platnosti. Tato dohoda se vyhotovuje dvojmo, každá strana obdrží jeden originál. Na důkaz toho, že tato dohoda odpovídá svobodné vůli obou zúčastněných stran a že byla uzavřena vážně a srozumitelně se připojují podpisy. V Pístině dne Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina student 8

9 Příloha č. 3 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 107/2011 Dohoda o zajištění odborné stáže Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká ulice 1175/II, Jindřichův Hradec IČO: zastoupená na základě plné moci vedoucím Domova Pístina Mgr. Alešem Adamcem (dále jen organizace) a jméno a příjmení:... datum narození:... bydliště:... profesní zařazení:... vysílající organizace:... (dále jen stážista) se dohodli na těchto podmínkách pro výkon odborné stáže v zařízení Domov Pístina: 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu: Stáž bude vykonána konkrétně v těchto časových obdobích: Rámcově dohodnutý obsah stáže: Pověřený pracovník zařízení pro zajištění stáže: Organizace se zavazuje vytvořit stážistovi podmínky pro bezpečný a bezproblémový výkon jeho odborné stáže. 6. Organizace se zavazuje poskytnout stážistovi v souvislosti s jeho činností odpovídající zázemí v zařízení, možnost sdílení zkušeností dobré praxe, zkušenost z práce s lidmi s mentálním postižením, dostupné odborné materiály a pomůcky potřebné k výkonu činnosti. Dále také konzultační podporu pověřeného pracovníka i ostatních zaměstnanců. 7. Organizace se zavazuje vyhotovit stážistovi písemné potvrzení o absolvované odborné stáži s uvedením počtu odpracovaných hodin. 8. V případě, že se prokáže, že organizace, její zaměstnanci či klienti způsobili škodu na zdraví nebo majetku stážisty během jeho odborné stáže v zařízení, bude organizace povinna tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 9

10 9. Stážista se zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, se kterými bude seznámen nejpozději při zahájení odborné stáže. 10. Stážista se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nezpůsobil organizaci, jejím zaměstnancům a klientům žádnou újmu na zdraví a majetku. 11. Stážista bere na vědomí, že nemá ze strany organizace nárok na odměnu za provedené činnosti, ani na úhradu cestovních nákladů a dalších výdajů spojených s odbornou stáží. Organizace se zavazuje nepožadovat za samotné umožnění odborné stáže žádnou úhradu ani po stážistovi, ani po vysílající organizaci. 12. Stážista je povinen zachovávat mimo organizaci mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, které se během svého působení v organizaci dozvěděl, a to jak během platnosti této dohody, tak i po jejím skončení a nikomu neoprávněnému tyto údaje nesdělovat. 13. V případě, že se prokáže, že stážista při své činnosti způsobil organizaci, klientům nebo zaměstnancům škodu na zdraví nebo majetku, bude povinen tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 14. Platnost dohody končí uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, před uplynutím lhůty ji může zrušit jak organizace, tak stážista na základě ústního oznámení, které vedoucí Domova Pístina zaznamená na uzavřenou dohodu o zajištění odborné stáže včetně dne, ke kterému dohoda pozbývá platnosti. Tato dohoda se vyhotovuje dvojmo, každá strana obdrží jeden originál. Na důkaz toho, že tato dohoda odpovídá svobodné vůli obou zúčastněných stran a že byla uzavřena vážně a srozumitelně se připojují podpisy. V Pístině dne Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina stážista Dodatek potvrzení vysílající organizace: Potvrzujeme, že jako vysílající organizace umožníme našemu zaměstnanci absolvovat odbornou stáž v zařízení Domov Pístina v uvedených termínech a časech. Bereme na vědomí, že se jedná o oboustranně bezplatnou stáž. V... dne razítko a podpis organizace 10

11 Příloha č. 4 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 107/

12 Příloha č. 5 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 107/2011 Dohoda o činnosti dobrovolníka Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká ulice 1175/II, Jindřichův Hradec IČO: zastoupená na základě plné moci vedoucím Domova Pístina Mgr. Alešem Adamcem (dále jen organizace) a jméno a příjmení:... datum narození:... bydliště:... vysílající organizace:... (dále jen dobrovolník) se dohodli na těchto podmínkách činnosti dobrovolníka v zařízení Domov Pístina: 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu: Činnosti bude dobrovolník vykonávat konkrétně v těchto časových obdobích: Rámcově dohodnutý obsah dobrovolnické práce: Organizace se zavazuje umožnit dobrovolníkovi vykonávat činnosti dle této dohody, pokud tomu nebrání objektivní důvody. 5. Organizace se zavazuje vytvořit dobrovolníkovi podmínky pro bezpečný a bezproblémový výkon jeho činnosti. 6. Organizace se zavazuje poskytnout dobrovolníkovi v souvislosti s jeho činností zázemí v zařízení včetně hygienického zázemí, možnost specializovaného profesního rozvoje, získání praktických zkušeností z práce s lidmi s mentálním postižením, odborné materiály a pomůcky potřebné k výkonu činnosti, profesionální podporu zaměstnanců a na vyžádání potvrzení o činnosti dobrovolníka. 7. V případě, že se prokáže, že organizace, její zaměstnanci či klienti způsobili škodu na zdraví nebo majetku dobrovolníka během jeho činnosti v zařízení, bude organizace povinna tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 8. Dobrovolník se zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, se kterými byl seznámen při školení bezpečnosti práce. 12

13 9. Dobrovolník se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nezpůsobil organizaci, jejím zaměstnancům a klientům žádnou újmu na zdraví a majetku. 10. Dobrovolník bere na vědomí, že nemá ze strany organizace nárok na odměnu za provedené činnosti, ani na úhradu cestovních nákladů a dalších výdajů. 11. Dobrovolník je povinen zachovávat mimo organizaci mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, které se během svého působení v organizaci dozvěděl, a to jak během platnosti této dohody, tak i po jejím skončení a nikomu neoprávněnému tyto údaje nesdělovat. 12. V případě, že se prokáže, že dobrovolník při své činnosti způsobil organizaci, klientům nebo zaměstnancům škodu na zdraví nebo majetku, bude povinen tyto škody napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše. 13. Platnost dohody končí uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, před uplynutím lhůty ji může zrušit jak organizace, tak dobrovolník na základě ústního oznámení, které vedoucí Domova Pístina zaznamená na uzavřenou dohodu o činnosti dobrovolníka včetně dne, ke kterému dohoda pozbývá platnosti. Tato dohoda se vyhotovuje dvojmo, každá strana obdrží jeden originál. Na důkaz toho, že tato dohoda odpovídá svobodné vůli obou zúčastněných stran a že byla uzavřena vážně a srozumitelně se připojují podpisy. V Pístině dne Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina dobrovolník 13

Metodika dobrovolnického programu ČSAP, o. s.

Metodika dobrovolnického programu ČSAP, o. s. Metodika dobrovolnického programu ČSAP, o. s. 1 Základní terminologie: zájemce o dobrovolnictví osoba, která přímo projevila zájem stát se dobrovolníkem v dobrovolnickém programu ČSAP, o. s. dobrovolník

Více

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )

(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) Smlouva o zajištění Individuálního poradenství č. PRN xxx/xxxx podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Standardy kvality poskytovaných služeb

Standardy kvality poskytovaných služeb Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové Standardy kvality poskytovaných služeb leden 2010 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné

Více

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Domov se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek IČ: 711 75 229 zastoupená:

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Účinnost od 1. 1. 2015 V souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihočeského kraje Centra sociálních služeb Jindřichův

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a

Školní řád mateřské školy Praskačka a Škola. Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od:1.9.2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice I.

Více