Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009/2010

2 V Liberci Výroční zprávu za školní rok 2009/10: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání: 30. srpna 2010 Mgr. Eva Slováková ředitelka školy Ing. Radek Vystrčil předseda školské rady Výroční zpráva je zpracována na základě Vyhlášky č.15/2005 Sb. vč. novely č. 225/2009 Sb. Stránka 1

3 OBSAH: Obsah: Základní údaje o škole Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje školou realizovaných PROJEKTŮ financovaných z cizích zdrojů Poradenské služby Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další záměry školy, zhodnocení Údaje o spolupráci s odborovýni organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání A závěrem Přílohy Fotografická příloha Stránka 2

4 Název: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: Žákovská 67, Liberec 20 Heřmánkova 95, Liberec 33 Zřizovatel: Statutární město Liberec Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj: Liberecký Identifikační číslo: IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem Datum zařazení do sítě škol: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Metelkova 504/5, Liberec 2 Statutární zástupce školy: Mgr. Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Školská rada: předseda: Ing. Radek Vystrčil členové: Ing. Tomáš Princ, Mgr. Daniela Šťastná Kapacita školy k : Organizační jednotka IZO Kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ- výdejna neuvádí se Stránka 3

5 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola náleží ke školám rodinného typu. Výuka probíhá v 9 třídách, v klidném prostředí okrajové části města Liberce. Budovy I. a II. stupně jsou oddělené, vzdálené od sebe asi 500 metrů. V areálu školy je výdejna, dvě hřiště, pěkná tělocvična a zahrada. Součástí školy je odloučené pracoviště malotřídního typu v Machníně s dvěma třídami pro žáky 1. až 4. ročníku, které má také novou výdejnu, tělocvičnu a zahradu. Škola patří mezi spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí vlakem nebo autobusem vzhledem k dobré dostupnosti děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova Údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Chrastavy. Kvalitní vzdělávací a výchovná nabídka, příznivé klima školy a úspěšné uplatnění absolventů ve studiu i v dalším životě zachovává škole dlouhodobě dobrou pověst, o čemž svědčí stálý zájem veřejnosti i z obvodu jiných libereckých škol. Dlouhodobý projekt Spokojené dítě ve škole (realizace od roku 1996) a vlastní ŠVP Škola pro zdravé a spokojené děti (realizace od roku 2006) se odrážejí ve vzdělávací strategii školy pro výchovu ke zdraví a vyústily k podání žádosti o zařazení naší školy do sítě Zdravých škol. Tuto filozofii činnosti školy podporující zdraví a zdravý životní styl přijímají za vlastní všichni pracovníci, žáci i jejich rodiče. Mezi hlavní priority školy náleží i individuální přístup ke všem žákům. Pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zároveň chceme rozvíjet nadání u talentovaných žáků (nejen u intelektuálně nadaných, ale i u žáků s hudebním, pohybovým, manuálním či výtvarným nadáním). Integrací žáků s LMD, se speciálními poruchami učení, ale i u žáků se zdravotním postižením se vytváří přirozená skupina, ve které jsou zastoupeny děti s různými vlohami a nadáním. Ve spolupráci s PPP nebo SPC jsou vypracovány pro tyto žáky individuální vzdělávací plány přizpůsobené jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Pedagogičtí pracovníci využívají ke vzdělávání všech žáků účinných strategií, forem a metod práce (činnostního učení), které žáky motivují k tvořivé práci a zájmu o vzdělání. Při výuce jsou podporovány takové vyučovací metody, které jsou zaměřeny na osvojování dovedností: umět se učit, být tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi a technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i mít vztah k přírodě i kultuře, v rámci zlepšení sociálního klimatu v prostředí školy je výrazně podporována osobnostní a sociální výchova. Úroveň osvojení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí se u jednotlivých žáků liší s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Všichni naši pedagogičtí pracovníci respektují individuální zvláštnosti dětí a cíleně reagují na jejich potřeby. Během školního roku mají žáci možnost zapojit se do celé řady nepovinných předmětů a zájmových útvarů, kterými si rozšiřují vzdělání nebo které jim umožňují aktivní odpočinek. Velká nabídka zajímavých, netradičních akcí a aktivit během školního roku, včetně víkendových a vícedenních pobytových programů, které škola nabízí, vede děti k všestrannému rozvoji, spontánnímu sebevzdělání, k vytváření životních kompetencí, ale i k získání a posílení sebedůvěry. Nezanedbatelné místo ve volnočasových aktivitách zaujímá i činnost 3 oddělení školní družiny. Stránka 4

6 Škola je stále otevřená a přístupná novým trendům vzdělávání, dlouhodobě je zapojena do několika projektů ESF: Síť tvořivých škol LK, Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých školách, Školy v pohybu a projektů MM Liberec, které výrazně zlepšují financování školy (zkvalitňují vybavení školy interaktivními tabulemi, další didaktickou technikou a pomůckami) a také umožňují bezplatné zapojení pedagogických pracovníků do velmi kvalitního celoživotního vzdělávání. Stránka 5

7 Vzdělávací program Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 2 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Číslo jednací Školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT / , 5., ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti ZŠ /1 1., 2., 3., 6., 7., ŠVP je vypracován tak, aby splňoval očekávané výstupy RVP a současně vyhovoval potřebám žáků naší školy. Návaznost učiva je zajištěna na základě vypracovaných tematických plánů se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva, očekávanými výstupy dle RVP, školními výstupy a časovým rozložením. Plnění hodinových dotací předmětů je v souladu se vzdělávacími učebními plány. Do výuky byly začleněny i netradiční vzdělávací formy, jednodenní i vícedenní projektové dny, exkurze, týden alternativního učení. V oblasti vzdělávací strategie školy bylo velmi důležité propojení vzdělávacího programu školy s činnostmi v oblasti volitelných a nepovinných volnočasových aktivit, které výuku zefektivňovaly a pro žáky byly přitažlivější. 2.1 PŘEHLED VOLITELNÝCH, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Volitelné předměty VI. 1 hodina VII. 1 hodina VIII 2 hodiny IX 2 hodiny Nepovinné předměty: Individuální logopedická péče Konverzace v německém jazyce Konverzace z anglického jazyka Rozšířená literární výchova Práce s počítačem Rozšířená literární výchova Práce s počítačem Literárně filmový seminář Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Informatika Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Stránka 6

8 Sportovní kroužek Redaktorská rada Zájmové útvary: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. stupeň: Keramika Sportovní gymnastika Florbal Školní orchestr Výtvarný kroužek Aerobik Angličtina Dívčí klub Počítače Pohybová výchova 2. stupeň: Keramika Florbal Dívčí klub Aerobik Školní orchestr Základy německého jazyka Stránka 7

9 3 ÚDAJE O ŽÁCÍCH Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. O školu trvá stále zájem, ale vzhledem k prostorovým možnostem a zajištění individuálního přístupu ke každému žákovi vedení školy počet žáků stabilizuje. Údaje o počtech žáků a tříd k a Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2008/ / / / / / / /10 Křížanská ,1 24,9 17,0 16,4 Machnín , ,7 10,1 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2008/2009, 2009/2010 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2008/ / / / / / / /10 Křížanská I. stupeň II. stupeň Celkem 226* Machnín Celkem Celkem * 1 žákyně splnila 9 let povinné školní docházky, ale nebyla klasifikována (odložená klasifikace do 30. září, žákyně přijata na SOU) Stránka 8

10 Zapsaní a zařazení žáci: Zapsaní do 1. třídy Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Počet žádostí o dodatečný odklad Křížanská Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Počet žádostí o dodatečný odklad Machnín I. pololetí školního roku 2009/10 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň celkem Machnín Machnín Celkem II. pololetí školního roku 2009/10 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň Celkem Machnín Machnín Celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin: Počet hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , 6 4 0,01 II. pololetí ,6 31 0,1 Celkem školní rok ,2 35 0,11 Stránka 9

11 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých Gymnázií) ve školním roce 2009/10 Typ školy Přihlášeno Přijato Gymnázia 8 letá 0 0 Gymnázia 6 letá 0 0 Gymnázia 4 letá 1 1 SOŠ vč. konzervatoří SOU, U 8 8 OU, PrŠ 0 0 Stránka 10

12 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Křížanská: Pedagogický sbor tvořilo 22 učitelů (úvazek 17,0) a 3 vychovatelky ŠD (úvazek 2,75). Učitelský sbor byl smíšený (16 žen a 6 mužů), ve ŠD byly 3 ženy. Věkový průměr učitelů byl 36 let a 14 let praxe. Ve ŠD byl věkový průměr 42 let a 20 let praxe. Ve škole byly ustanoveny specializované funkce: Kvalifikovaný výchovný poradce Kvalifikovaný koordinátor ŠVP Koordinátor ICT Kvalifikovaný metodik rizikového chování Většina pedagogických pracovníků měla požadovanou odbornou kvalifikace (87%). Pouze 4 pedagogové (úvazek 1,99) nesplňovali odbornou kvalifikaci. Nekvalifikovaní pracovníci, kteří vyučovali Př, Ch a výchovy si požadovanou kvalifikaci právě zvyšovali studiem. Na škole byl také vytvořen jednotný adaptační systém. Začínajícím dvěma pedagogům předávali zkušenosti uvádějící učitelé. Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná kvalifikace Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Křížanská úplná 3/2 10/8 1/0 1/1 0/0 15/11 žádná 3/1 1/1 4/2 Celkem 6/3 11/8 1/0 1/1 0/0 19/13 Nově přijatí 2/1 2/1 pedagogové Vychovatelky 1/1 1/1 2/2 Celkem 8/4 11/8 2/1 1/1 0/0 21/15 Machnín úplná 2/2 1/1 3/3 žádná 0/0 Celkem 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 3/3 Nově přijatí pedagogové Vychovatelky 1/1 1/1 Machnín 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 4/4 Celkem 8/4 11/8 4/3 2/2 0/0 25/19 0/0 Stránka 11

13 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Nastoupili 1 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet vychovatelek, které nastoupili nebo odešli Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Nastoupili 0 0 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet žen na mateřské dovolené: 4 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Stránka 12

14 5 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ke klíčovým prvkům při naplňování kurikulární reformy náleží kvalitní vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Plán vzdělávání pro školní rok 2009/10 vycházel z Dlouhodobého plánu DVPP, ze Strategického plánu školy na rok 2009/12. Dlouhodobý plán DVPP pro rok 2009/12 bude podporovat: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dosažení plné odborné kvalifikace všech pracovníků školy Studium asistenta pedagoga bakalářské studium Studium Výchova ke zdraví dálkové bakalářské studium Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Koordinátor ŠVP Koordinátor environmentální výuky Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií Studium k prohloubení odborné kvalifikace Preferováno bude vzdělávání celého pedagogického sboru směrem k potřebám a filosofii školy. Zaměřeno bude na výcvik kooperativního a projektového vyučování, na osvojování efektivních pro žáky motivujících vzdělávacích metod a forem, na osobnostně sociální výchovu s využitím zapojení do projektů ESF Projektové vyučování a Škola v pohybu. Podporováno bude vzdělávání zaměřené na profilaci školy Zdravá škola a zdravý životní styl, Kurzy činnostního učení, Kooperativního vyučování, OSV, Jazykové vzdělávání, Kurzy na práci s SIPVZ, Kurzy pro oblast sociálně patologických jevů. Plán DVPP na rok 2009/10 vycházel ze zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009 /12. Plnění: 1. Studiem ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium dějepisu šesti semestrové studium UK Praha Studium pedagogiky volného času tří semestrové PF Liberec (ukončeno) Studium pedagogiky volného času šesti semestrové PF Liberec (ukončeno) 2. Studiem ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Kurz Výchovné problémy základních škol 3 semestrový PF Liberec (2 účastníci) 3. Studiem k prohloubení odborné kvalifikace Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti nové školské legislativy, strategie řízení a hlavně v rámci projektu Školy v pohybu, který je zaměřen na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy. Vedení se zúčastnilo pěti třídenních výjezdních modulů (školení) v Turnově, seminářů, supervize a koučování. Stránka 13

15 Deset pedagogických pracovníků absolvovalo dvoudenní stáž v ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi a 10 pracovníků bylo podpořeno 40 hodinami mentoringu na téma kooperativní vyučování. V srpnu je pro celý pedagogický sbor připraven dvoudenní výjezdní seminář na téma OSV a kooperativní vyučování. V rámci partnerství v projektu Síť tvořivých škol LK se zúčastnili pracovníci 18 kurzů činnostního učení (všechny vyučující I. st. + vyučující M z II. st.) včetně týdenní letní školy M, A, Č (4 účastníci). Naše škola s úspěchem organizovala vzdělávací kurzy A a Prv. Projekt Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v souladu s dlouhodobými cíli umožnil kvalitní vzdělávání pěti učitelům v oblasti ICT s dotací 120 hodin. Další kurzy z nabídky NIDV, SŠMD, CVLK např. Respektovat a být respektován, Kurz zdravotník zotavovacích akcí, Práce s chybou, Dyslexie a komunikace, Prvopočáteční čtení a psaní, Mimořádné události a ochrana obyvatelstva, týdenní kurz Alchymie glazur, ŠVP ve školní družině, Sebeobrana osobnosti učitele, Environmentální výchova- nové cesty, Doškolovací kurz instruktora lyžování, Kurz nových trendů v TV, Excel a Word ve školské praxi. V souladu s koncepcí školy bylo podporováno vlastní vzdělávání učitelů v oblasti environmentální výchovy a cizích jazyků Závěrem: Ve školním roce 2009/10 bylo výrazně preferováno vzdělávání zaměřené na profilaci školy a systematické týmové vzdělávání. Kromě nabídek vzdělávacích institucí NIDV, CVLK a SŠMP posílily vzdělávání projekty, do kterých se škola zapojila. Vzdělávání s pomocí projektů bylo na vysoké úrovni a navíc bezúplatné, což velmi přispělo k úspoře rozpočtu. Lze konstatovat, že naše škola je už po dva roky doslova učící se organizací. Vedení školy si velmi váží toho, že celý pedagogický sbor vnímal potřebu vlastního profesního růstu a ochotně absolvoval velmi mnoho hodin a dnů školení ve svém volném čase, někdy i o víkendech a prázdninách. Vytváření vhodných podmínek pro podporu vzdělávání kladně hodnotila i ČŠI. Stránka 14

16 6 ŘÍZENÍ ŠKOLY Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok 2009/10 V roce 2009/10 byl dlouhodobý plán školy realizován ve všech 6 sledovaných oblastech (vzdělávací, výchovné, spolupráci s rodiči, personální práci, oblasti materiálně technické). Ve vzdělávací oblasti škola pokračovala v nastaveném modelu změny pojetí výuky v souladu se vzdělávacími strategiemi vycházejícími z ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti. Velký důraz byl kladen na vytváření optimálních podmínek pro všechny typy žáků (pro rozvoj talentů, ale i zdravotně, mentálně i sociálně znevýhodněných). Zvýšila se autonomie učitelů při používání metod a forem práce lišících se od navyklého způsobu výuky. Stále častěji byly zařazovány metody činnostního učení z Tvořivé školy, kterými žáci nabývali nové poznatky pomocí názoru, samostatnou činností a prožíváním. Díky DVPP, mentoringu, ale i návštěvě školy Dr. J. Malíka v Chrudimi se výrazně zkvalitnilo kooperativní vyučování, které chápou učitelé naší školy jako zásadní, účelnou inovativní formu výuky. Lépe organizují vytvoření skupin a rozdělení rolí během práce, podporují spolupráci a výměnu názorů, organizují různé formy prezentace. Žáci se tak učí schopnosti formulovat své myšlenky, obhájit svůj názor, ale i respektovat pravidla práce ve skupině, ale hlavně zvýšila se jejich spoluúčast při výuce a byl odstraněn stres. Podstatně více se objevovaly také alternativní formy výuky: celoškolní, dlouhodobé i celodenní projekty. Prioritou v tomto školním roce bylo rozvíjení klíčových kompetencí a funkčních gramotností: čtenářské, matematické, sociální a finanční, které moderní formy výuky výrazně podporovaly. Vedení školy mělo vypracován podrobný plán kontrolní a hospitační činnosti. Hospitace byly zaměřeny na způsob plnění ŠVP, zařazování nových, zajímavých postupů a metod, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, individuelní práci s integrovanými žáky a adaptaci žáků 1. a 6. třídy na nové prostředí. Učitelé využívali aktivní metody, vhodně volili organizační formy práce. Byly uplatňovány zásady názornosti a přiměřenosti věku i schopnostem žáků, individuální přístup. Vyučovací hodiny byly dobře připravené, s promyšlenou strukturou, střídáním činností, uplatňováním zpětné vazby a moderních metod nahrazujících klasické frontální vyučování. V hodinách bylo příjemné klima, povzbuzování i pochvaly převládaly nad napomínáním a tresty. Důležitou součástí bylo i sebehodnocení žáků (rozpoznání vlastních předností a kvalit). Prostor k vyjádření sebereflexe dává škola žákům už od 1. ročníku, stejně jako zakládání portfolií a pravidelně organizované komunitní kruhy. Lze také konstatovat, že výuka probíhala v podnětném, tvůrčím a estetickém prostředí. V kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace, dodržování směrnic školy, byl kontrolován podíl vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i všech zaměstnanců školy. Závěry hospitační a kontrolní činnosti jsou pozitivní, lze konstatovat, že škola má kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor a převážné většině vyučujících se velmi dařilo kurikulární Stránka 15

17 reformu zakotvenou v našem ŠVP realizovat, případné nedostatky byly projednány a většinou odstraněny. Některé rezervy v realizaci ŠVP budou odstraňovány na základě poznatků z DVPP a nastavené spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy. Byly vytvořeny takzvané pracovní týmy, které nahradily nefunkční metodické orgány školy. Cílem bylo zvýšit motivaci pedagogických pracovníků pro vzájemnou tvůrčí spolupráci v týmech napříč oběma stupni. Pracovní týmy 1. stupně se scházely dle předmětů (9x). Na schůzky byli vždy pozváni i učitelé příslušného předmětu 2. stupně. Na 2. stupni bylo vytvořeno 5 týmů, a to dle vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Každý tým měl svého garanta, svůj celoroční plán. Kromě kontroly dodržování ŠVP, využívání mezipředmětových vztahů byly např. předávány zkušenosti a vytvářen i jakýsi nápadník různých forem práce. Vytvořené týmy skvěle pracovaly a přispěly i k tomu, že vzdělávání na naší škole pochválila při své kontrolní činnosti i ČŠI. V rámci zlepšování výchovného působení se vyučující sjednotili v požadavcích na chování žáků a na důsledném postihování kázeňských přestupků, (ty závažnější neprodleně řešila ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitel, rodič a žák společně). Snaha řešit problémy s rodiči je oboustranná. Změnou stylu práce pedagogů se většinou dařilo navodit v naší škole příjemné klima navíc respektující názory žáků, kteří nikdy nebyli ponižováni, komunikace učitelů školy s žáky byla vždy profesionální. V každé třídě si žáci demokraticky stanovili spolu s třídním učitelem pravidla soužití, která se pak snažili dodržovat a byli ochotni nést i důsledky a postihy za jejich porušení. Žáci si postupně osvojovali kultivované vystupování a jednání, mezi učiteli i žáky byla navzájem podporována důvěra a respekt, sledováno bylo i vystupování na veřejnosti v souladu s pravidly slušného chování s cílem nepoškodit pověst školy. Lze s potěšením konstatovat, že se kromě záškoláctví a drobných projevů šikany (škola velmi pečlivě sleduje a mapuje veškeré signály, které by k šikaně vedly) v letošním roce nevyskytly žádné závažné problémy. Vedení školy toto přičítá důkladnému a důslednému vyšetření a nekompromisnímu postihu za negativní projevy chování v minulých letech. Sníženým stupněm z chování byli potrestáni 4 žáci za neomluvené hodiny (1 žák), za nevhodné chování (1 žák) a za nevhodné chování na lyžařském výcviku v Alpách (2 žáci). Vedení školy velmi oceňuje akce a aktivity třídních učitelů pro své žáky. Pomoc dětem nalézt své místo v kolektivu, více důvěřovat svým schopnostem, stmelit kolektiv to vše kromě poznávání krás přírody a našeho regionu zajišťovaly vynikající víkendovky pro žáky 1. stupně včetně skvěle připravených a realizovaných týdnů alternativního učení pro žáky 1. stupně v závěru školního roku. Stejný význam měly při plnění výchovného programu školy i akce spaní ve škole, vícedenní školní výlety pro žáky 2. stupně. Třídní učitel 6. ročníku zajistil pro zlepšení vztahů mezi žáky kurz s psychology Odyssea Alfa. Velmi se osvědčily i první pondělní hodiny s třídními učiteli, které žáky naladily do nadcházejícího týdne. Škola má ve všech 3 budovách schránky důvěry, kam žáci podávají stížnosti a připomínky. Chováním svých spolužáků se také zabýval pravidelně zasedající Dětský parlament. Lze konstatovat, že celkové klima školy, její vnitřní život, ale i obrovská Stránka 16

18 nabídka volnočasových aktivit přispívá k zlepšení vzájemných vztahů a rodinné pohody ve škole. Velmi děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy. Úroveň spolupráce školy s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou. Pro kvalitnější informovanost jsou vydávány Bulletiny pro rodiče, školní časopis Ostašovský Šotek, aktualizovány jsou webové stránky a vývěsní plochy. Kromě třídních schůzek informativních i konzultačních se osvědčily pravidelné konzultační hodiny všech vyučujících. Škola zajišťuje pro rodiče poradní servis ve výchovných otázkách. Rodiče oceňují otevřenost školy s možností návštěvy vyučování, využili i Dne otevřených dveří. Stále intenzivněji jsou zapojováni do aktivit školy v rodinných soutěžích (již i 2. stupeň). 2x do roka mohou zhlédnout třídní besídky a obdivovat vystoupení svých dětí na Školním jarmarku. Rodiče také škole poskytli pomoc např. při tvorbě naučné stezky a na školních výjezdech a výletech. Pedagogové na obou stupních si plně uvědomovali, že zainteresováním rodičovské veřejnosti dojde k ještě většímu souladu mezi rodinou a školou, což se odrazí ve zdravé jednotné výchově dětí v rodině i ve škole. Struktura řízení a personální práce školu řídí ředitelka Mgr. E. Slováková, které je podřízen statutární zástupce pro II. st., zástupkyně pro I. stupeň a vedoucí odloučeného pracoviště. Všichni členové vedení zastávali ještě další funkce: statutární zástupce byl třídním učitelem 6. tř. a ICT koordinátorem a zástupkyně pro I. st. byla třídní učitelkou 1. tř. Přes toto jejich vytížení měla ředitelka školy v obou spolupracovnících velkou oporu. Oba příkladně metodicky vedli pedagogy obou sboroven, pan zástupce Ing. R. Vystrčil progresivně a důsledně prosazoval plnění ŠVP, zavádění moderních forem práce, uvedl v činnost nový systém Bakalářů pro matriku školy, je garantem několika projektu ESF. Díky své kreativitě, stálému sebevzdělávání a modernímu způsobu myšlení velmi pomohl realizovat škole její kurikulární reformu. Paní zástupkyně Mgr. L. Erbenová skvěle spolupracovala s rodičovskou veřejností a s okolními MŠ včetně zápisu do 1. třídy, vedla vzorně spisový řád, agendu měsíčního plánování. Vynikající spolupráce byla také s vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Y. Molnárovou, která výborně metodicky vedla kolektiv pracovnic v Machníně, aktivně se podílela na vypracování zásadních dokumentů školy, výborně zajišťovala spolupráci s vyučujícími I. stupně. Výborně a zodpovědně vykonávali svoji funkci výchovná poradkyně Mgr. M. Krupková a metodik prevence Mgr. M. Bolek. Poskytovali žákům i učitelům metodickou pomoc zaměřenou zejména na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu integrace, na prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství a primární prevenci sociálně patologických jevů. Metodickou pomoc realizovali v této oblasti i pro pedagogy. Ve škole dále pracovalo 17 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 7 správních zaměstnanců. Pedagogický sbor posílila na 1. st. Mgr. P. Pokorná, která se díky své kreativitě a pracovitosti výborně zařadila do života školy, na 2. st. byl přijat na částečný úvazek vyučující přírodopisu a chemie p. O. Suchomel, který si však teprve dokončoval vzdělání. Stránka 17

19 Přenos potřebných a důležitých informací pedagogickým i ostatním zaměstnancům byl zajišťován včas a účinně osobním kontaktem, em, nástěnkami ve sborovnách, pedagogickými radami, provozními poradami a týmovými poradami. Nově byly zavedeny pohovory se všemi zaměstnanci, na kterých bylo provedeno jejich profesní hodnocení, projednány záměry a tematické úkoly na příští období. Příjemné rodinné prostředí školy pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci (sekretářka, obě školnice, správce tělocvičny i paní kuchařky). Zasluhují pochvalu za poctivé plnění povinností i za pěkné jednání se všemi dětmi školy. Stránka 18

20 7 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v rámci EU partner firmy AISIS Škola v pohybu zaměřená na vytvoření motivujícího prostředí a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy (pobytové kurzy, workshopy, koučing, stáže a mentoring. partner MM Liberec - Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání kurzy ICT Partner projektu Síť tvořivých škol LK kurzy zaměřené na podporu činnostního učení, víkendové semináře, letní školy a vlastní organizace seminářů Projekt English time, který je financován ESF a ČR. Stránka 19

21 8 ÚDAJE ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Instituce, u které byla dotace žádána Získaná částka Účel dotace Magistrát města Liberce ,- Rozvoj vzdělávání Vernisáže Magistrát města Liberce ,- Rozvoj vzdělávání 8. Ostašovský jarmark Magistrát města Liberce ,- Rozvoj vzdělávání Keramika výroba předmětů Magistrát města Liberce ,- Dívčí klub 5.000,- Sportovně vědomostní soutěž Syner Fa Syner školám ,- 10. ročník závodu horských kol Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Magistrát města Liberce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci EU ,- Školní arboretum , ,- Rozvoj vzdělávání Ostašovské Vánoce Síť tvořivých škol v libereckém kraji, technické vybavení školy, pomůcky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci EU partner MM Liberec ,- Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ technické vybavení školy Venkovský prostor ,- Škola zdraví Bennox s.r.o ,- Kurz OSV pro žáky 6. ročníku SVŽ Divizna ,- Péče o venkovní prostory Fa Otass s.r.o ,- Fa Arvin Meritor Liberec a.s ,- Technické a materiálové zajištění Ostašovského jarmarku Zlepšení sportovního zázemí, zajištění Ostašovského jarmarku Celkem: ,- Stránka 20

22 9 PORADENSKÉ SLUŽBY Základem výchovného poradenství byla filozofie školy vyjádřená dlouhodobým zapojením školy do programu Spokojené dítě ve škole a postupně realizovaného ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti. Oba programy respektují žáka jako jednotlivce - osobnost, které je přizpůsoben výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti, samostatné myšlení a svobodné rozhodování. Pro žáky jsme se snažili vytvářet bezstresové pohodové prostředí, podporovat jejich aktivitu a tvořivost, vyhledávali jsme vhodné příležitosti, aby žáci mohli zažít úspěch bez ohledu na jejich handicap, nadání nebo tělesného postižení. V jednotlivých třídách jsme se snažili přistupovat k žákům diferencovaně, respektovat sledované žáky a jejich odlišnosti a vytvářet optimální podmínky pro žáky ostatní. Osvědčil se nám systém, ve kterém byla věnována pozornost všem oblastem výchovného poradenství s důrazem kladeným na vzájemné vztahy, sociální dovednosti a na vytváření vlastní hodnotové orientace u žáků. Bylo třeba přistupovat k žákům ve třídě diferencovaně s ohledem na zvláštnosti sledovaných žáků a zajišťovat optimální podmínky pro žáky ostatní, kteří se musí učit respektovat rozdíly mezi vrstevníky a občas nést tíhu jejich rozdílných povah a potlačovat pocit vlastního nespravedlivého ohodnocení. Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Martina Krupková. Zajišťovala péči o žáky I. a II. stupně v oblasti poruch učení, chování, péči o nadané a handicapované žáky i v oblasti profesní orientace. Konzultovala otázky výchovného poradenství s pedagogy na odloučeném pracovišti ZŠ Liberec Machnín. Práce výchovného poradce vycházela ze závazného plánu práce, který byl rozdělen na dvě části. V dlouhodobém plánu jsou zmíněny úkoly pro jednotlivé ročníky a v měsíčním plánu rozpis práce pro školní rok 2009/2010 po jednotlivých měsících. Byly stanoveny pravidelné navýšené hodiny pro žáky s IVP a konzultační hodiny pro žáky podle jejich individuální potřeby a pro jejich rodiče, kteří konzultovali s vyučujícími aktuální stav vědomostí a dovedností žáka ve snaze okamžitě reagovat na vzniklé problémy. Ve škole pracuje jako koordinátor prevence sociálně patologických jevů pan učitel Mgr. Michal Bolek, který absolvoval Studijní program pro školní metodiky prevence. Byl v kontaktu s institucemi, zabývajícími se touto problematikou, účastnil se vzdělávacích akcí a ve spolupráci s pedagogickým sborem pracoval dle Minimálního preventivního programu. Prvky prevence uplatňovány v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova, Výchova ke zdraví a v mezipředmětových vztazích. Ve snaze informovat žáky o možnosti řešit krizovou situaci, jsou v budově I. a II. stupně umístěny nástěnky věnované pomoci dětem v krizových situacích. Žáci zde mají potřebné informace o využití Schránky důvěry a telefonních čísel - Linky důvěry, Záchranné služby a dalších spojení Tísňového volání. Pravidla, podle kterých se postupuje při projednávání podnětů ze strany žáků, jsou stanovena v Řádu školy. Důležité informace potřebné pro volbu povolání byly k dispozici přímo v deváté třídě i na webových stránkách školy. Žáci i rodiče měli možnost nejen v konzultačních hodinách, ale i mimo ně využít služeb školního metodika prevence nebo výchovné poradkyně. Stránka 21

23 Oba dva výše jmenovaní v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků navštěvují právě probíhající dvouletý kurz s názvem Poruchy chování, který pod záštitou EU pořádá CDV TU Liberec. 9.1 ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠK. ROK 2009/2010 Tabulka sledovaných žáků - v evidenci VP školní rok 2009/10 TŘÍDA: Šetřeni PPP Z toho integrovaní Nadaní CELKEM sledováno I II III IV V VI VII VIII IX Celkem 58 (26%) 11 (5%) 20 (9%) 78 (35%) Přehled o zdravotním stavu žáků: BRÝLE 10% VADA ŔEČI 5% ALERGIE 20% JINÁ POSTIŽENÍ 4% LEVÁCI 10% UVOLNĚNÍ Z VYUČ. 0.4 % Přijímací řízení počet žáků vycházejících z devátého ročníku 26 na střední školy přijato 18 žáků 69% z toho na gymnázia 1 žákyně na střední odborná učiliště 8 žáků 31% celkem umístěno 26 žáků 100% počet žáků vycházejících z pátého ročníku na víceletá gymnázia: 0 Stránka 22

24 V letošním školním roce většina středních škol v Libereckém kraji přijímala žáky na základě výsledků vzdělávání v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku. Pro každého vycházejícího žáka bylo vypracováno třídním učitelem výstupní hodnocení, které považujeme za přínosné a smysluplné i pro žáka a jeho rodiče. Jedna žákyně skládala přijímací zkoušky na gymnázium, kam byla přijata. V rámci profesionální orientace navštívili žáci 9. ročníku v říjnu Úřad práce v Liberci, kde je pracovnice úřadu seznámila s oddělením IPS. Dále žáci jednou měsíčně v 1. pololetí měli možnost pracovat s různými typy nářadí v dílnách SOŠ a G Na Bojišti pod vedením tamních dílenských mistrů. Jednotlivě spolu s rodiči navštívili veletrh vzdělávání Libereckého kraje EDUCA 2009 a dny otevřených dveří vybraných středních škol a učilišť. Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování: Naše škola se snažila vytvářet podmínky pro vzdělávání všech žáků. Navštěvují ji žáci s vývojovými poruchami učení a chování, dále žáci sluchově, zrakově i tělesně postižení. Škola úzce spolupracovala s odbornými pracovišti, a to s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, Střediskem výchovné péče Čáp a se Speciálně-pedagogickými centry (pro zrakově, sluchově a tělesně postižené) v Liberci. Na základě diagnostiky a doporučení těchto pracovišť byly konzultovány a plánovány vhodné metody a postupy při vzdělávání žáků. Žáci byli integrováni do tříd a na základě odborného posudku a doporučení byly vypracovávány výchovným poradcem a třídním učitelem individuální vzdělávací plány. Výchovná poradkyně sledovala diagnostikované žáky z poraden, doporučovala vyšetření žáků v pedagogických poradnách a centrech, zprostředkovávala další odbornou péči a poskytovala poradenskou a metodickou pomoc rodičům. S některými žáky, u kterých se vyskytly častější problémy s kázní nebo problémy, které nějakým způsobem zasahovaly do výuky, byla pořádána pravidelná sezení, kde žáci jednotlivě problém řešili s výchovnou poradkyní. Žáci s vývojovými poruchami učení: Žáci, u kterých se projevovaly některé příznaky vývojových poruch učení, byli se souhlasem zákonných zástupců posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučených metod nebo forem práce jsme s žáky pracovali v hodinách a snažili jsme se respektovat jejich individuální potřeby a zvláštnosti. Každý žák má zavedenu složku s odbornými posudky a zprávami. S informacemi je nakládáno důvěrně a závěry odborných posudků a šetření jsou uváděny do praxe, pravidelně sledovány a výsledky nápravy jsou konzultovány na pedagogických radách. Způsoby nápravy a pomoci: žákům byly zadávány adekvátní úkoly vzhledem k jejich potřebám při výuce pracovali se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů, kostky na měkčení slabik, názorné obrázky a další). integrovaní žáci měli jednou týdně hodinu doučování v předmětu, ve kterém se porucha nejvíce projevovala na prvním stupni se těmto žákům věnuje ve spolupráci se zákonnými zástupci a PPP třídní učitelka, na druhém stupni zajišťoval Stránka 23

25 spolupráci (rodiče, PPP, vyučující) třídní učitel, který sledoval aktivitu žáka a vedl evidenci o absolvovaných konzultačních hodinách. Na doporučení třídního učitele mohou rodiče žádat o slovní hodnocení žáka v daném předmětu, ve kterém je žák znevýhodněn vzhledem k vývojovým poruchám učení. Tuto formu hodnocení prospěchu žáka povolila na základě žádosti rodičů ředitelka školy osmi žákům. Hlavní důraz byl kladen na motivaci vlídné slovo, pochvalu, kladné zhodnocení výsledků práce žáků nejen při slovním hodnocení v předmětech výchov. Vyučující se snažili zařazovat skupinovou práci, střídali nejrůznější formy práce v hodinách, diferencovali zadané úkoly a testy, dbali na používání dyslektických a dysgrafických pomůcek a poskytovali pravidelná doučování. Logopedická péče Předmět Individuální logopedická péče navštěvovalo v 1. pololetí 14 žáků a ve 2. pololetí 12 žáků od prvního do čtvrtého postupného ročníku. V pravidelných hodinách prováděla nápravu řeči paní učitelka Jaroslava Pradová. Výsledky práce u jednotlivých žáků odpovídaly úrovni a kvalitě domácího nacvičování správné výslovnosti. Žáci s poruchami chování Jednalo se především o žáky, u kterých se tato porucha projevovala hyperaktivitou, popř. problémy se vzděláváním. Žáci nerespektovali některé normy společenského chování, bývali impulsivní, často nesoustředění a snadno unavitelní. Způsoby nápravy a pomoci: Byl kladen důraz na individuální přístup, žákům byla stanovena jasná pravidla chování a dbalo se na jejich dodržování, bylo zajištěno jiné využití volného času (sportovní kroužky, apod.). Důležitá byla spolupráce se zákonnými zástupci. K utváření pozitivního klimatu ve třídách přispívala také výborná práce třídních učitelů. Ke zlepšení vzájemných vztahů v kolektivu třídy sloužily netradiční a podnětné formy komunikace, víkendové výlety, spaní ve škole. Při těchto netradičních činnostech učitel žáky poznává v jiném prostředí. K dotváření charakteristiky třídy používá sociogramů a snaží se vést žáky k autoevaulaci vlastní osoby a postupně také k autoevaulaci třídního kolektivu. S některými žáky, u kterých se vyskytly častější problémy s kázní nebo problémy, které nějakým způsobem zasahovaly do výuky, byla pořádána pravidelná sezení, kde žáci jednotlivě problémy řešili s výchovnou poradkyní. Žáci sluchově nebo zrakově postiženi Vzdělávání žáků sluchově i zrakově postižených probíhalo na druhém stupni formou integrace žáků. Žáci byli vzděláváni dle běžných učebních plánů tříd a individuálních vzdělávacích plánů, které byly vypracovány na základě doporučení speciálněpedagogického centra. Stránka 24

26 Způsoby nápravy a pomoci: Důležitá byla spolupráce s rodinou, dodržování pravidel komunikace: u sluchově postiženého žáka probíhala kontrola nasazení sluchadel, u zrakově postiženého dostatek světla a bezpečí prostoru, kde se pohybuje, dodržování podmínek pro odezírání, správná intonace hlasu, artikulace za strany učitele. Učitel nemluví otočený zády k žákovi při výkladu, při diktování nechodí po třídě, udržuje oční kontakt, dbá, aby bylo dodrženo vhodné posazení dítěte ve třídě, průběžná kontrola porozumění návodnými otázkami, sledování úkolů, jak byly pochopeny, podle charakteru postižení zařazovat nebo tlumit audiovizuální techniku, tolerovat horší mluvený nebo písemný projev, při hodnocení se zohlednil stupeň postižení, při větších obtížích se hodnotilo slovně. Žáci tělesně postiženi Vzdělávání žáka s tělesným postižením po obrně probíhalo na prvním stupni. Žák byl vzděláván dle běžných učebních osnov dle individuálního vzdělávacího plánu, který byl vypracován na základě doporučení PPP v Liberci. Ve spolupráci s tímto pracovištěm byly realizovány změny v učebním plánu, týkající se zařazení žáka v hodinách tělesné výchovy, pracovní výchovy, výtvarné výchovy, případně v ostatních vyučovacích předmětech. Způsoby nápravy a pomoci: Důležitá byla spolupráce s rodinou, ostatní žáci se učí respektovat a pomáhat takto postiženému spolužákovi. Žáci sociálně znevýhodnění Na naší škole jsou vzděláváni žáci z kulturně a sociálně odlišného prostředí. Některým z těchto žáků jsou poskytovány finanční úlevy. U některých žáků je sledována řádná rodičovská péče o dítě. Vyučující na naší škole jsou seznámeni se sociálním zázemím svých žáků a snaží se zohledňovat jejich situaci. Někteří naši žáci byli častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je zneužívání návykových látek, apod. Proto je důležité cílevědomě zapojovat tyto žáky do života školy a do různých zájmových aktivit, které jsme se snažili žákům nabízet. Nejdůležitější roli v případě integrace sociálně znevýhodněných žáků má třídní učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná a dokáže ve třídě i škole vytvářet společně s kolektivem třídy pozitivní společenské klima. Práce s talentovanými žáky Součástí práce školy byla i péče o talentované žáky. Žákům bylo poskytováno dostatečné množství podnětů, které stimulovalo jejich další rozvoj. Při vyučování pedagogové respektovali individuální učební tempo žáků a umožňovali jim tak rychlejší postup k učení. Při výkladu byly zařazovány induktivní vyučovací postupy, řízený rozhovor, diskuse a kooperativní učení. Při opakování či procvičování jim byl poskytován velký prostor k aktivitě. Žáci vyšších ročníků se podíleli na stanovení vlastních cílů a hodnocení své práce. Stránka 25

27 Nadané děti na prvním stupni plnily nadstandardní úkoly rébusy, hádanky, křížovky, soutěže, pracovaly na interaktivní tabuli. Děti se podílely na tvorbě pracovních listů, křížovek pro ostatní žáky a přispívaly vlastní tvorbou k výzdobě školy. V obou školních budovách mají žáci k dispozici renovované čítárny, kde mohou čerpat informace a v kulturním, útulném prostředí s knihou relaxovat. Žáci mnohé informace získávají z internetu a ti menší využívají počítač zatím více ke hrám. Docela úspěšní byli žáci v soutěžích a olympiádách. Talentovaní žáci se zúčastnili různých vystoupení před rodičovskou veřejností (besídky, oslavy, jarmark). Na druhém stupni se talentovaní žáci stávali vedoucími při skupinové práci, pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou, z internetu získávali informace, komunikovali se zahraničními studenty a tvořili prezentace na interaktivní tabuli. Talentovaným žákům také škola nabízela možnost pracovat v náročnějších volitelných předmětech a zájmových útvarech (informatika, literárně filmový seminář, cvičení z matematiky, praktika z fyziky, programování). Žáci se zúčastnili mnoha vědomostních soutěží a olympiád. Aktivita a rozvíjení talentů je tradičně směřována k soutěži Třída roku. DVPP Karlova univerzita: pedagogická fakulta dějepis (rozšiřující studium) CVLK Liberec Kurz angličtiny pro pokročilé TU Liberec CDV: Kurz poruchy chování Vypracovala výchovná poradkyně Mgr. M. Krupková, dne ZPRÁVA METODIKA PREVENCE Při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu vycházíme ze Školní preventivní strategie tvořené na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. V průběhu realizace preventivního programu byl brán zřetel na věk, osobní zvláštnosti a sociálně kulturní prostředí žáků. Hlavním cílem je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Cílem je také připravit podmínky pro účinnou prevenci sociálně-patologických jevů. Zvýšit odolnost dětí a mladistvých vůči těmto jevům a snížit vlivy, které narušují zdravý osobnostní a společenský vývoj. Úkolem bylo nabídnout dětem dostatek hodnotných a přitažlivých alternativ trávení volného času. Preventivní činnost ve výuce na 1. stupni Primární prevenci na prvním stupni zajišťují zejména třídní učitelky ve spolupráci s vychovatelkami. S jednotlivými tématy se děti setkávaly v různých předmětech. A jak je již na naší škole tradicí, tak na žáky bylo nenásilnou formou působeno i při rozličných Stránka 26

28 víkendových akcích a pobytech v přírodě. Při výuce se využívaly různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování či dramatická výchova. I v tomto školním roce byly ve výtvarné výchově vhodně začleňovány práce s protidrogovou tématikou, v hodinách psaní a čtení se pracovalo s texty zabývajícími se vhodným životním postojem, využitím volného času, poznání sebe sama, vztahů v rodině i mezi spolužáky. Jednotlivá témata byla vyučujícími s žáky plněna průběžně během školního roku. V průběhu školního roku spolupracovala s pedagogy a žáky I. stupně také výchovná poradkyně. Preventivní činnost ve výuce na 2. stupni Žáci 6. a 7. a 8. třídy se vzdělávají podle nového školního vzdělávacího programu, který si každá škola vytvořila. Předměty občanská výchova a rodinná výchova byly spojeny v jeden celek s názvem Výchova k občanství. Žáci 9. třídy pracovali s tématy z oblasti prevence zejména v předmětu občanská výchova. Celý druhý stupeň uplatňuje Minimální preventivní program také v předmětech přírodopis, chemie, dějepis, zeměpis, český jazyk a literatura, výtvarná a tělesná výchova. K práci s tématy se využívalo metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy atd. Stejně jako na I., tak i na II. stupni se věnoval metodik rizikových situací i výchovná poradkyně jednotlivým třídním kolektivům. Metodické a koordinační činnosti Cílem prevence bylo předcházet projevům sociálně patologických jevů, především záškoláctví, závislosti, násilí a vandalismu. V případě jejich zjištění ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření. Škola se i tento rok snažila zaměřit svoji preventivní činnost na konkrétní potřeby žáků a náznaky vyskytujících se jevů v jednotlivých třídách. Během školního roku docházelo ke dlouhodobému, systematickému, anonymnímu monitorování situace jednotlivců i tříd v rizikových oblastech. Na nejproblematičtější z nich (duševní zdraví, sociální dovednosti, využití volného času a chování respondentů) pak pedagogové zaměřili svoji pozornost formou skupinových prací, dramatizací školních situací, výchovou k asertivitě, sebeovládání žáků a ke vzájemné toleranci a komunikaci. Škola poskytovala dostatečné množství informací o škodlivosti návykových látek, závislostech, kriminalitě či jiných projevech sociálně patologických jevů je v současné době dostatečná. V rámci prevence poskytuje škola bohatou nabídku volnočasových aktivit, a to prostřednictvím řady nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Poradenské činnosti Žáci i rodiče měli možnost využívat služeb školního metodika rizikových situací nebo výchovné poradkyně v konzultačních hodinách, případně i mimo ně. Základní informace byly žákům k dispozici na nástěnce metodika rizikových situací. Řešené případy Stránka 27

29 V průběhu školního roku nebyl řešen žádný sociálně patologický jev, který by se u žáků vyskytl. Až na závěr se vyskytlo podezřelé chování žáka 7. třídy. Bylo zde podezření na záškoláctví a asociální chování žáka. Případ je, na základě hlubšího kontextu, stále v šetření, přičemž se velice intenzivně začalo pracovat s oběma rodiči, jenž jsou rozvedeni a žijí odděleně. Vypracoval metodik rizikových situací Mgr. Michal Bolek, dne Stránka 28

30 10 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ve školním roce 2009/10 proběhlo, podobně jako v letech minulých, velmi mnoho zajímavých akcí a aktivit, které umožňovaly všem dětem školy jejich všestranný rozvoj, spontánní sebevzdělávání a hlavně mnoho příležitostí k získání a posílení sebedůvěry. Pro zvýšení efektivity a atraktivity vyučovacího procesu realizovali pedagogové naší školy velké množství projektů. Ve školním roce 2009/10 v projektu nazvaném Děti dětem nejstarší žáci 9. ročníku uváděli prvňáčky do školy, každý předal malému kamarádovi kontaktní průkazku, ukázal mu školu, vyfotil se s ním, předal s věnováním Slabikář, byl se podívat ve vyučování, byl u slavnostního předávání vysvědčení. Prostě po celý školní rok byl patronem, důvěrníkem a ochráncem svého prvňáčka. S pocitem zodpovědnosti a dospělosti pomáhali nejstarší žáci rádi i při celoškolních akcích např. v Čertovské škole, v projektu Cestujeme po Evropě. S uplatněním vlastní tvořivosti uspořádali Mikulášskou nadílku nebo v závěru školního roku s využitím krásného okolí školy tradičně oblíbenou akci Procházku pohádkovým lesem. Krásnou až dojemnou spolupráci mezi nejstaršími a nejmladšími žáky považujeme za smysluplnou a důležitou v rámci života naší školy. Velké poděkování za skvělou koordinaci společných akcí náleží oběma třídním p. uč. Erbenové a p. uč. Kulhánkovi. Projektem výborně prezentujícím a přesahujícím rámec školy je naučná a prožitková stezka Hravé putování ještědským lesem, když smích si odtud nesem, která byla v letošním roce pod vedením p. učitelky Šťastné za pomoci i rodičů a žáků školy a za hlavní podpory Lesů České republiky s finančním přispěním Magistrátu města Liberce dále rozšířena a bohužel musela být už i opravena. Nápaditost, výtvarný um i nadšení pro přírodu a hravost obdivovali v září i zástupci MMLiberce. S příjemným pocitem dobře vykonané práce procházejí stezkou nejen žáci a rodiče naší školy, ale máme ohlasy, že je také velmi využívána širokou veřejností. Naší kreativní paní učitelce D. Šťastné patří za toto nevšední dílo obrovské poděkování. V květnu bylo slavnostně na zahradě školy otevřeno Školní arboretum, kde jsou vysazené dřeviny Jizerských hor a Ještědského hřebene, označené popiskami, které kromě názvu obsahují i zábavné poučení. Grant k této záslužné akci poskytla Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Lesy ČR. Jak ještě lépe vychovávat žáky k úctě a vztahu k přírodě než tím, že stromečky sami vysadí, pečují o ně a pozorují, jak rostou přesně v duchu motta: Co je mi blízké a známé, dokážu i chránit. Poděkování za realizaci celého arboreta včetně vypracování grantů náleží naší obětavé paní učitelce E. Řičářové. Pro žáky školy byla třikrát za rok vyhlášena sběrová akce starého papíru. Jsme velmi potěšeni, že se žáci zapojili do humanitárních akcí a výtěžek sběru zaslali na Nadaci Kapka naděje. Žáci 1. stupně podpořili už třetím rokem sdružení pro handicapované děti CPK CHRPA. Nejstarší žáci se podíleli na humanitární sbírce ŠANCE pro opuštěné děti. Tradičním reprezentačním projektem byl 8. Ostašovský jarmark, který je vždy prestižní záležitostí žáků, všech zaměstnanců školy i rodičovské veřejnosti. I letos se jarmark velmi podařil, měl rekordní počet návštěvníků a krásnou atmosféru. Žáci předvedli svá vynikající, vtipná a pečlivě nacvičená vystoupení a byli po právu a náležitě oceňováni potleskem. Spokojeni byli i stánkaři z řad rodičů, kteří i tak ve třídních stáncích prodali Stránka 29

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více