Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

2 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou. Součástí školy je i mateřská škola se 2 třídami. Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků (angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku), školou rodinného typu, školou podporující zdravý životní styl a školou komunitní, využíváme dva objekty: budovy mateřské školy (č. p. 11), základní školy (třídy prvního stupně, školní družina, jídelna č. p. 29). Naším cílem je, aby od nás odcházeli žáci, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umět zacházet s informacemi, být kreativní a flexibilní. Učíme své žáky toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání. Chceme společně vytvořit prostředí charakteristické vzájemnou podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé zlepšování. Naše škola se věnujeme dětem od tří do jedenácti let s ohledem na jejich rozdílné individuální potřeby. Naší prioritou je být dobrou školou pro všechny i žáky se sociálním či zdravotním znevýhodněním, žáky mimořádně nadané. Vycházíme z předpokladu, že každý je v něčem dobrý, že každý má právo stát se plnoprávným členem společnosti. Snažíme se maximálně rozvíjet všechny osobnostní složky žáka. Žáci se mohou spolupodílet na dění ve škole. Rodiče se mohou úzce zapojit do školních činností kupříkladu v rámci Spolku Neznášek. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovaalo naši školu 58 dětí, z toho 18 žáků na 1. stupni a 40 dětí v mateřské škole.

3 Obsah: A - Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/ Základní údaje o škole 2. Přehled vzdělávacích programů 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce 5. Výsledky přijímacího řízení žáků na víceletá gymnázia 6. Údaje o výsledcích žáků 7. Údaje o integrovaných žácích 8. Údaje o DVPP (dalším vzdělávání pedagogických pracovníků) 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 11. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 12. Zájmová činnost - Spolek Neznášek 13. Začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 15. Environmentální výchova 16. Multikulturní výchova 17. Školní družina 18. Mateřská škola B - Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 C Přílohy Příloha č. 1 Školní metodik prevence Příloha č. 2 Dotazníkové šetření Klima školy Příloha č. 3 Koncepční plán rozvoje na období

4 A - Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO RED IZO vedení školy kontakt Základní škola a Mateřská Neznašov Neznašov 29, Neznašov příspěvková organizace ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma tel.: , webové stránky: www. zsneznasov.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obecní úřad Všemyslice adresa zřizovatele Neznašov 9, Neznašov kontakt tel.: součásti školy kapacita Základní škola 37 Školní družina 37 Mateřská škola 39 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Počet tříd/ Součást školy oddělení Počet žáků Základní škola 1 18 Školní družina 1 18 Školní jídelna ZŠ 17 Mateřská škola 2 39 Výdejna MŠ 39 Poznámka - počty žáků se během šk.roku mění 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Žákovský nábytek Postupně nahrazujeme výškově nastavitelným, podle věku Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 11 PC s připojením na Internet, 1 interakivní tabule, 5 tabletů

5 Učebny, herny Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení, sportovní nářadí 2 kmenové učebny v ZŠ, 1 oddělení ŠD, 2 herny s ložnicemi v MŠ (rekonstrukce) Školní zahrada pro MŠ (rekonstrukce) 1 x gymnastický sál sportovní nářadí je standardní úrovně 1.6 Údaje o školské radě Datum vzniku Počet členů školské rady Zaměření Kontakt , období - dva roky 3 (1 za pedagogy, 1 za zřizovatele, 1 za rodiče) Schvaluje výroční zprávu, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, schvaluje školní řád, podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy, podává podněty a oznámení řediteli. Předseda: Hana Bartušková 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Spolek Neznášek Spolek Neznášek vznikl v roce Sdružuje rodiče žáků a napomáhá škole. Spolupracuje na přípravě školních akcí (slavnosti, projektové dny, výstavy ) a dále připravili zábavné a vzdělávací akce pro děti a jejich rodiče. Členové také vyhledávají grantové projekty vhodné pro rozvoj školy a spolupracují na jejich realizaci. Předseda: Bc. Kateřina Levínská

6 2. Přehled vzdělávacích programů Učební plán 1. stupeň školní vzdělávací program Co neznáš, vymyslíš Předmět/Ročník Celkem Český jazyk (včetně Komunikace) (5 z DH) Anglický jazyk (4 z DH) Matematika (5 z DH) Informatika Člověk a svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a práce Celkem hodin týdně hodin 7 12

7 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (počet fyzických / počet přepočtených na plně zaměstnané) Počet pracovníků celkem 8/7,3 Počet učitelů ZŠ 2/1,5 Počet vychovatelů ŠD 1/0,5 Počet učitelů MŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2/2,3 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Celkem Snížený VS Bc SS úvazek Pedagogičtí pracovníci Učitelé I. stupně Učitelé MŠ Vychovatelka ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % 16,6 86,3 100 Průměrný věk pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ ANGEL je 29,8 roků. 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 Administrativní pracovnice DPČ 2 Školnice 1 3 Vedoucí ŠJ 0,3 4 Kuchařka 1 Celkem 2 zaměstnanci provozu

8 4. Zápis k povinné školní docházce počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2015/ Ve školním roce byly realizovány náslechy pro rodiče předškoláků. Pro zapsané prvňáky proběhl projekt Hurá školo, první kolo! 5. Výsledky přijímacího řízení žáků na víceletá gymnázia z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 konzervatoř 0 Pozn. Ve školním roce 2014/2015 nebyl ve škole žádný žák v 5. ročníku 6. Údaje o výsledcích žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a) Celkový přehled o prospěchu a chování za školní rok 2014/2015 Počet Prospělo Neprospělo Prospělo Nehodnoceno žáků s vyznamenáním 1. pololetí 18 m pololetí Počet Pochva NTU Důtka Dů 2. stupeň 3. stupeň 1. pololetí žáků 18 la TU 0 0 TU 0 tka ŘŠ pololetí b) Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin b) Celkový přehled o chování - I.pololetí Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. pololetí , pololetí ,2 0 Celkem ,11 0

9 7. Údaje o integrovaných žácích a) Individuální integrace Druh postižení: S vývojovými poruchami učení 0 S vývojovými poruchami chování 0 LMP 1 Mimořádně nadaní žáci 0 b) Skupinová integrace Ve školním roce 2014/2015 nebyl nikdo skupinově integrován. c) Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet dětí celkem z toho nově přijatí Hlavní město Praha Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem

10 8. Údaje o DVPP (dalším vzdělávání pedagogických pracovníků) Zaměření kurzu Letní škola Začít spolu 7 Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách 6 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 Kritické myšlení-čtenářské dílny 4 Práce s přírodním materiálem-profesní podpora pedagogů předšk. vzdělávání 1 Velká technika pro malé kutily 1 Tvorba třídních vzdělávacích programů 1 Genetická metoda čtení 4 O dětech pozorných a nepozorných 2 Kdo si hraje, nezlobí 4 Artefiletické přístupy ve škole 3 Metoda dobrého startu v ZŠ a MŠ 4 Sebepoznání pomocí výtvarné hry 1 Dramatická výchova jako metoda výchovně vzdělávací práce 3 Aplikace GOOGLE využití ve výuce 2 Genetická metoda učebnice Fraus 1 Počet učitelů 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní vystoupení školy Sportovní soutěže Vánoce u Neznášků Zpívání u stromečku Vítání občánků Mozaika Zahradní slavnost Vystoupení pro seniory Vystoupení maminkám ke dni matek Neznašov hledá talent Žáci školy úspěšně reprezentovali školu v obnovené atletické olympiádě škol v rámci ORP Týna nad Vltavou. Sportovní akce organizované školou Zahradní slavnost zábavné soutěže Sportovní den Cyklovýlet po okolí

11 Účast na olympiádách, soutěžích, festivalech Rétorická a recitační soutěž Svátek slov. Dopravní výchova soutěž dětí z MŠ Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Náslechové týdny pro rodiče budoucích prvňáčků Komunitní centrum Prezentace školy v médiích: Zpravodaj obce Všemyslice, celostátní deníky, televize 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších kontrolách ČŠI inspekční činnost nebyla v roce 2014/2015 vykonána OSSZ duben, bez závad VZP květen, bez závad ČMOS pracovníků školství červen, bez závad 11. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektů: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory - další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Neznašov, který je realizován v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory - rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školáchv ORP Týna nad Vltavou, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

12 12. Spolek Neznášek zájmová činnost Název kroužku Anglický jazyk (MŠ) Tanečky (MŠ) Flétnička (MŠ) Hudebně dramatický kroužek Sportovní hry Dramatický kroužek Kytara Rybářský kroužek Sboreček Výtvarný kroužek a Všeználek Lektor Mgr. Gabriela Tůmová Mgr. Gabriela Tůmová Bc. Michaela Božková Bc. Irena Řeháčková Mgr. Jaroslav Tůma Erika Tomková Simone Albrechtová JUDr. Jiří Veselý Bc. Michaeela Božková Zajištěno DDM Týn nad Vltavou 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Ve školním roce 2014/2015 nebyla otevřena přípravná třída. Na škole neevidujeme žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 2014/2015 nebyli na škole evidováni žáci cizinci ani žáci příslušníku národnostních menšin. 15. Environmentální výchova Návštěvy ekologických programů ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO Plzeň Projektové vyučování Témata v rámci průřezových témat (centra aktivit) Třídění odpadu Sběr baterií a elektrozařízení Úklid hřiště ve spolupráci ze Spolkem Neznášek Celoroční sběr sběr papíru 16. Multikulturní výchova Práce se třídním kolektivem (integrace cizinců, vzájemné obohacování se) Témata v rámci výuky 17. Školní družina Sportovní, literární, bezpečnostní, naučné akce v průběhu celého školního roku Vánoční jarmark Jarní jarmark Drakiáda Rej strašidel Vánoční dílna Masopust Sportovní akce - Soutěž sněhuláků Velikonoční dílny

13 18. Mateřská škola Zápisy do MŠ pro školní rok 2013/2014 počet přihlášené děti 40 z toho: Obec Ostatní Všemyslice přijaté děti 13 z toho: Obec Ostatní Všemyslice děti odcházející do ZŠ do MŠ byly přednostně přijaty děti předškolní, dále děti dle věku od nejstarších sestupně až do naplnění kapacity Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog) Do MŠ pravidelně dojíždí logopedka z SPC Týn nad Vltavou Spolupracujeme s SPC Týn nad Vltavou (OŠD) Nabídka individuální předškolní přípravy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní aktivity V MŠ aktivně pracuje Spolek Neznášek (sdružení rodičů), zástupci rodičů se scházejí a společně s pedagogy plánují a připravují společné akce pro děti. Ve školním roce 2014/2015 jsme společně s rodiči realizovali tyto projekty: Haló dýně Lampiónový průvod Vánoční jarmark Mikulášská besídka Pečení cukroví Masopust nocování v MŠ Čarodějnické odpoledne Dětský den návštěva hopsária Loučení s předškoláky Slavnosti školy Zahradní slavnost Rodiče se zúčastňují dílen, dopoledních i odpoledních akcí. Pomáhají s přípravou i organizací akcí, po dohodě s učitelkami si připravují různá centra aktivit pro děti Další akce Výlety (Dinopark Plzeň, ZOO Hluboká nad Vltavou, otáčivé hlediště v Českém Krumlově Baron Prášil, Divadelní představení v MŠ - O Smolíčkovi, Legenda o hvězdě, Duhová pohádka, O tureckém rybáři S dětmi jsme nacvičili pro rodiče několik divadelních představení Červená Karkulka, Vánoce u Neznášků, Mozaika slavnosti školy,

14 Dětem a jejich rodičům jsme nabídli fotografování v MŠ, netradiční hodinu hudební výchovy, měření zraku. pravidelné návštěvy knihovny v květnu a červnu 1x týdně plavání Odpolední zájmová činnost v MŠ Angličtina, flétna, divadlo a dramatika, tanečky Prevence rizikového chování Patologické jevy řešíme preventivním způsobem v každodenní činnosti, hlavně v ranním komunikačním kruhu, kdy si s dětmi povídáme o kamarádství, pomoci, respektování druhých, ohleduplnosti a chování k druhým a o způsobu řešení případných konfliktů mezi dětmi. Učíme děti rozlišit co je dobré, co je špatné, podporujeme sebehodnocení dětí ve třídách. Dalším preventivním opatřením je stanovení pravidel jednotlivých tříd, kde si společně s dětmi stanovujeme pravidla chování k sobě samým i k druhým lidem. Soustavná práce učitelek vytváří pozitivní a vstřícnou atmosféru ve třídě. Formou pohádek, pracovních listů a za pomocí maňásků seznamujeme děti s nebezpečím (alkohol, drogy, poruchy přijímání potravy). Děti vedeme k pochopení pojmu zdraví, zdravá výživa a pohyb Další údaje o MŠ Optimální rozvoj vztahů mezi školou a rodinou, společné řešení problémů i společné prožívání příjemných chvil vede ke kvalitnějšímu způsobu výchovně vzdělávacího procesu. Pro děti vytváříme radostné, bezpečné a podnětné prostředí, v němž všechny děti zažívají pocit úspěchu. Provázanost práce předškoláků s 1. třídami napomáhá bezproblémovému přechodu dětí na základní školu.

15 B VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření školy za rok 2014

16 Ekonomická část výroční zprávy Zpráva o hospodaření za období leden - prosinec 2014 ZŠ a MŠ Neznašov Druh příjmu Bližší specifikace Částka v tis.kč zřizovatel příspěvek provoz 487,0 pobytné, stravné, školní družina 391,0 fondy čerpání fondů 3,0 příspěvek z KÚ mzdy dotace na mzdy 2 755,0 Příjmy celkem 3 636,00 Druh výdaje Bližší specifikace Částka v tis.kč materiál potraviny 218,0 materiál ostatní - nábytek,kanc.potřeby,drogerie 192,0 ONIV školní pomůcky, nemocenské 33,0 energie elektřina, plyn, vodné a stočné 19,0 opravy opravy a údržba 62,0 ostatní služby poštovné,tel,účetnictví, prádlo, plav. výcvik, škol. 190,0 mzdové náklady mzd.náklady 2 050,0 zákonné soc.pojištění odvody sociální pojištění 683,0

17 ostatní sociální náklady náhrada prac.neschop. 8,0 zákonné soc. náklady odvody zdravotní pojištění 20,0 ostatní náklady z činnosti odpisy budov a majetku dle od.plánu 7,0 náklady z drobného maj. DDHM a DDNM 55,0 Výdaje celkem 3 537,00 Hospodářský výsledek za rok ,00 Název fondu Důvod čerpání Částka v tis.kč Fond odměn na odměny zaměstnanců 0 Fond investiční na investiční akce 0 Fond rezervní ze zlepšeného HV 129 z ostatních titulů 365,8 Vypracovala: Kupková Jana Dne

18 Základní škola a Mateřská škola Neznašov ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA školního metodika prevence za šk.r.2014/2015 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Tůma, školní metodik prevence

19 I. Souhrnný přehled uskutečněných programů a aktivit v rámci primární prevence ve školním roce 2014/2015 Datum konání akce Název programu/aktivity Realizátor programu Cílová skupina Doba trvání/ Počet hodin Počet zúčastněných žáci/pedagogové Září 2014 Září 2014 Listopad 2014 Prosinec 2014 Tvorba třídních pravidel Adaptační výjezd třídy ZŠ Den prevence 1 (projektový den)- Mezilidské vztahy Mezinárodní den lidských práv (projektový den) Únor 2015 Den prevence 2 (projektový den)- Multikultura Červen 2015 Den prevence 3 (projektový den)- Kouření Pedagogové ZŠ a MŠ Neznašov Mgr.Jaroslav Tůmaškolní metodik prevence Mgr.Gabriela Tůmováučitelka Pedagogové ZŠ a MŠ Pedagogové ZŠ Pedagogové ZŠ a MŠ Pedagogové ZŠ Celoročně 1 Ostatní aktivity ZŠ a MŠ Neznašov Rodiče žáků Všichni žáci a pedagogové ZŠ a MŠ 8 h 57/5 Žáci a jejich učitelé 5 18/2 dní Všichni žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Všichni žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Všichni žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Všichni žáci a pedagogové ZŠ Žáci ZŠ a MŠ Neznašov Rodiče žáků 5 h 57/5 5 h 18/2 5 h 57/5 5 h 18/2 -- Poznámky: - Ostatní aktivity: Ranní kruh - setkávání učitelů s žáky Konzultace rodič žák - učitel Témata jevů rizikového chování byla zařazována do výuky Společné výlety a akce s rodiči (např. sobotní výlet do Dinoparku v Plzni, výlet do Hopsária v Českých Budějovicích) Úzká spolupráce s rodiči v rámci aktivit pořádaných spolkem Neznášek Celoškolní akce pro rodiče a širokou veřejnost

20 II. Základní škola: Během školního roku byly realizovány tři projektové Dny prevence. Tento rok jsme se zaměřili na témata: mezilidské vztahy, multikultura, kouření. V září 2014 byl realizován adaptační výjezd všech žáků třídy s jejich učiteli. Týdenní výjezd byl zaměřen na posílení pozitivního sociálního klimatu třídy a na upevnění třídních vztahů s cílem podpořit tvorbu dobrých vztahů jak mezi žáky, tak i mezi žáky a učiteli. Celkem se zúčastnilo všech 18 žáků a 2 učitelé, výjezd obsahoval 35 hodin přímé práce. V prosinci proběhl projektový den na téma lidských práv se zaměřením na dětská práva. Témata prevence rizikových faktorů jsou zařazena do výuky v rámci ŠVP Co neznáš, vymyslíš, zejména v předmětu Člověk a svět. III. Mateřská škola: Projevy rizikového chování řešíme preventivním způsobem v každodenní činnosti, zejména v ranním komunikačním kruhu, kdy si s dětmi povídáme o kamarádství, pomoci, respektování druhých, ohleduplnosti a chování k druhým a o způsobu řešení případných konfliktů mezi dětmi. Učíme děti rozlišit co je dobré, co je špatné, podporujeme sebehodnocení dětí ve třídách. Dalším preventivním opatřením je stanovení pravidel jednotlivých tříd, kde si společně s dětmi stanovujeme pravidla chování k sobě samým i k druhým lidem. Soustavná práce učitelek vytváří pozitivní a vstřícnou atmosféru ve třídě. Formou pohádek, pracovních listů a za pomocí maňásků seznamujeme děti s nebezpečím (alkohol, drogy, poruchy přijímání potravy). Děti vedeme k pochopení pojmu zdraví, zdravá výživa a pohyb. Během školního roku byly realizovány dva projektové Dny prevence. Tento rok jsme se zaměřili na témata: mezilidské vztahy a multikultura. Žáci se zúčastnili dopravní soutěže v Českých Budějovicích.

21 IV. Pedagogičtí pracovníci a rodiče DVPP, školení, semináře pedagogů Letní škola Začít spolu 7 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 Tvorba třídních vzdělávacích programů 1 O dětech pozorných a nepozorných 2 Kdo si hraje, nezlobí 4 Artefiletické přístupy ve škole 3 Metoda dobrého startu v ZŠ a MŠ 4 Sebepoznání pomocí výtvarné hry 1 Dramatická výchova jako metoda výchovně vzdělávací práce 3 Počet učitelů Během školního roku byly realizovány tři projektové Dny prevence. Tento rok jsme se zaměřili na témata: mezilidské vztahy, multikultura, kouření. Těmito projektovými dny jsme chtěli oblast prevence a jevů rizikového chování dostat do širšího povědomí žáků, pedagogů i rodičů a zvýšit tak jejich informovanost v této oblasti. Zároveň jsme se snažili podpořit atmosféru pozitivního sociálního klimatu na škole. V září 2014 byl realizován adaptační výjezd všech žáků třídy s jejich učiteli. Týdenní výjezd byl zaměřen na posílení pozitivního sociálního klimatu třídy a na upevnění třídních vztahů s cílem podpořit tvorbu dobrých vztahů jak mezi žáky, tak i mezi žáky a učiteli. Celkem se zúčastnilo všech 18 žáků a 2 učitelé, výjezd obsahoval 35 hodin přímé práce. V prosinci proběhl projektový den na téma lidských práv se zaměřením na dětská práva.

22 Výroční zprávu schválila pedagogická rada dne Výroční zprávu schválila školská rada dne Ředitel školy Mgr.Jaroslav Tůma..

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROKY 2015-2018 Č.j. 73/2015 Projednala provozní porada pedagogických pracovníků dne : 24.8.2015 Školská rada dne : 17.9.2015 Účinnost dokumentu: 1.9.2015 Vypracoval: Mgr.Radomír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Výroční zpráva o činnosti základní školy 2014 2015 Č.j.: 103/2015 V Roztokách u Jilemnice 01.10.2015 A/ Základní údaje o škole Název: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2009/2010 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 Tochovice 165 E-mail: tochovice.ms@seznam.cz Tochovice 262 81 Web: www.zstochovice.cz IČO: 71007202 Příloha č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Tochovice

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lenka Doležalová 724 985 324 základní škola mateřská škola školní jídelna

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 28.8.2014 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 28.8.2014 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 28.8.2014 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. Název školy: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace Právní forma:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1 OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2011/2012 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více