Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006-2007"

Transkript

1 Základní škola Školní Kaplice IČO: Výroční zpráva strana 1

2 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IČO: Zřizovatel školy: Kapacita školy: Kapacita školní družiny: Ředitel školy: Město Kaplice 500 žáků 230 žáků Mgr. Ludvík Bartyzal Adresa: Základní škola, Školní Kaplice E - mail: Škola zřízena jako příspěvková organizace svého zřizovatele, Města Kaplice Učební dokumenty školy ročník: Základní škola (č.j / 96-2) strana 2

3 Umístění a vybavení školy Poloha Škola je umístěna mimo hlavní komunikace, tvoří ji 1 učebnový pavilon z roku 1973, 2 učebnové pavilony z roku 1985 a sportovní hala z roku Všechny budovy jsou navzájem propojeny spojovacími chodbami. Chodbou je spojen také stravovací pavilon s kuchyní a jídelnou. Škola a školní kuchyně jsou v postavení samostatných právních subjektů. Učebny typ učebny počet upřesnění toho kmenové I. stupeň 10 toho kmenové II. stupeň 7 odborné učebny 1 fyzika a chemie učebny celkem 28 1 hudební výchova 1 výtvarná výchova 1 přírodopis 1 vaření 1 dřevodílna 1 kovodílna 3 výpočetní technika 1 tělocvična Vybavení výpočetní technikou V rámci projektu Internet do škol byla škola v září 2002 vybavena 10 žákovskými a jedním učitelským počítačem Compaq. Ve škole byla vybudována počítačová síť. Ve sborovně školy vznikla druhá počítačová učebna, která je vybavena 4 staršími počítači Apple Macintosh Performa 630 a 4 počítači emac. Žáci se učí pracovat v prostředí Windows a jsou seznámeni s počítači Apple a prostředím Mac OS. Pro prezentaci učiva je využíván 1 datový projektor v učebně výpočetní techniky. Druhý datový projektor s počítačem a ozvučením je využíván pro prezentaci učiva v učebně fyziky a chemie. Od ledna 2007 byla uvedena do provozu další učebna výpočetní techniky se 14 žákovskými pracovišti. Škola poskytuje žákům celkem 28 pracovišť připojených na internet. Vybavení pro relaxaci a sport Pro potřeby výuky a relaxace žáků má škola k dispozici ve svém areálu školní dvůr a zahradu, u vchodu plochu asfaltového hřiště. Pro potřeby tělesné výchovy škola využívá sportovní halu, hřiště a atletickou dráhu, doskočiště a vržiště v areálu školy. Od října 2006 je k dispozici umělý tartanový povrch běžecké dráhy, doskočiště a nově zřízených hřišť v prostorách za fotbalovými brankami. strana 3

4 Personální zabezpečení pracovníci Pracovníci školy k k k k fyzické osoby přepočt. prac. fyzické osoby přepočt. prac. učitelé 26 25, ,1 asistentka učitele vychovatelky 6 4,5 5 4,5 nepedagogičtí pracovníci 7 5,88 7 5,88 z rozpočtu MÚ 2 1,3 2 1,3 celkem 42 37, ,78 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let celkem z toho důchodci počet z toho žen Kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci pracovníci celkem I. stupeň II. stupeň Škola celkem Aprobovanost výuky k celkem aprobovaně neaprobovaně % aprob. výuky Celkem vyučovaných hodin týdně 552 0,0 I. stupeň - třídní učitelé ,0 I. stupeň - cizí jazyky ,0 II. stupeň ,6 Neaprobovaná výuka k předmět počet hodin poznámka rodinná výchova 7 není příslušná aprobace přírodopis 12 pracovní činnosti 21 není příslušná aprobace zeměpis 6 matematika 5 hudební výchova 7 učitelka na MD volitelné předměty 6 občanská výchova 2 výtvarná výchova 10 učitelka na MD tělesná výchova 14 celkem 90 strana 4

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků jednotlivé semináře a kurzy Semináře Pedagogického centra České Budějovice 8 Kurz pro koordinátory ŠVP 2 Počet pracovníků, kteří se ve školním roce zúčastnili DVPP celkem 10 Učební plán Učební plán je v souladu s programem Základní škola (č.j / 96-2) Organizace výuky Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celková dotace strana 5

6 Cizí jazyky Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách, ročník je rozdělen na 3 až 4 skupiny, do nichž jsou zařazeni žáci podle svého zájmu (6. ročník je pouze 1 třída, rozdělení na 2 skupiny). Stále větší je zájem o výuku anglického jazyka na úkor německého. Škola je připravena tyto požadavky akceptovat a zajistit. 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 4. skupina celkem (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) jazyk anglický anglický anglický německý německý 3. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem anglický jazyk německý jazyk Praktické činnosti Výuka předmětu praktické činnosti probíhá v dvouhodinové dotaci ve skupinách, žáci si volí jednu kombinaci 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina celkem (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) práce s tech. mat. práce s počítačem práce s počítačem příprava pokrmů 6. ročník práce s tech. mat. příprava pokrmů vedení domácnosti práce s počítačem práce s počítačem práce s tech. mat. pěstitelství vedení domácnosti příprava pokrmů pěstitelství 7. ročník práce s tech. mat. příprava pokrmů práce s počítačem příprava pokrmů práce s počítačem práce s tech. mat. vedení domácnosti vedení domácnosti svět práce svět práce svět práce svět práce 8. ročník elektrotechnika práce s počítačem vedení domácnosti práce s počítačem práce s počítačem svět práce svět práce vedení domácnosti svět práce příprava pokrmů elektrotechnika svět práce 9. ročník strana 6

7 Volitelné předměty Výuka volitelných předmětů probíhá ve třech až čtyřech skupinách v ročníku, žáci si volí tři předměty v jednohodinové dotaci. předmět 7. ročník 8. ročník 9. ročník (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) Informatika Sportovní výchova Seminář z čes. jazyka Seminář z matematiky Technická praktika Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky žáků v ročníku strana 7

8 Žáci Celkový přehled k I. stupeň II. stupeň celkem k k počet tříd průměr na třídu k ,7 25,0 24,8 přepočtený počet učitelů 12,00 10,91 22,91 počet žáků na učitele 20,6 16,0 18,4 ročník počet tříd počet žáků k počet žáků k celkem Integrovaní žáci SVPU zrakové sluchové kombinované počet celkem Počet žáků kteří ukončili školní docházku k ročník chlapci děvčata celkem celkem Cizí státní příslušníci k stát chlapci dívky celkem Ukrajina Bělorusko Vietnam Celkem strana 8

9 Hodnocení chování žáků I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem žáků , ,0 velmi dobré , ,8 uspokojivé 0 0,0 3 1,2 neuspokojivé 0 0,0 0 0,0 II. stupeň celkem žáků , ,0 velmi dobré , ,9 uspokojivé 3 1,7 1 0,6 neuspokojivé 0 0,0 1 0,6 Škola celkem , ,0 velmi dobré , ,8 uspokojivé 3 0,7 4 0,9 neuspokojivé 0 0,0 1 0,2 Další kázeňská opatření I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem žáků , ,0 napomenutí třídního 27 10,7 7 2,8 učitele důtka třídního učitele 16 6,3 20 8,1 důtka ředitele školy 4 1,6 10 4,0 II. stupeň celkem žáků , ,0 napomenutí třídního 18 10,2 16 9,1 učitele důtka třídního učitele 10 5,6 8 4,6 důtka ředitele školy 2 1,1 9 5,1 Škola celkem , ,0 napomenutí třídního 45 10,5 23 5,5 učitele důtka třídního učitele 26 6,0 28 6,6 důtka ředitele školy 6 1,4 19 4,5 Zameškané hodiny I. pololetí žáků na žáka II. pololetí žáků na žáka I. stupeň celkem , ,72 omluvené , ,70 neomluvené , ,03 II. stupeň celkem , ,98 omluvené , ,61 neomluvené , ,37 Škola celkem , ,49 omluvené , ,32 neomluvené , ,17 strana 9

10 Prospěch žáků I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem , ,0 prospěli s vyznamenáním , ,5 prospěli 47 18, ,2 neprospěli 2 0,8 2 0,8 neklasifikováni 0 0,0 0 0,0 II. stupeň celkem , ,0 prospěli s vyznamenáním 43 24, ,6 prospěli , ,6 neprospěli 15 8,5 6 3,4 neklasifikováni 0 0,0 0 0,0 Škola celkem , ,0 prospěli s vyznamenáním , ,2 prospěli , ,3 neprospěli 17 4,0 8 1,9 neklasifikováni 0 0,0 0 0,0 Výsledky přijímacích řízení Typ školy upřesnění počet přihlášených počet přijatých Gymnázia osmileté 5 5 šestileté 0 0 čtyřleté 6 6 Střední odborné školy maturitní obory Střední odborná učiliště nematuritní obory Celkem z toho z 5. ročníku 5 5 z 6. ročníku 0 0 z 7. ročníku 0 0 z 8. ročníku 1 1 z 9. ročníku Celkem strana 10

11 Další aktivity školy Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích Škola zapojuje své žáky do různých soutěží podle jejich zájmu a vytváří i vlastní soutěžní akce. název soutěže působnost účast nejlepší výsledek Matematický Klokan - Cvrček škola 83 Matematický Klokan - Klokánek škola 56 Matematický Klokan - Benjamín škola 36 Matematický Klokan - Kadet škola 55 SUDOKU ročník škola 51 SUDOKU ročník škola 41 SUDOKU ročník škola 30 SUDOKU ročník škola 42 Matematická olympiáda 6. ročník okres 5 3. místo Matematická olympiáda 7. ročník okres 1 5. mésto Matematická olympiáda 8. ročník okres 2 2. a 3. místo Matematická olympiáda 9. ročník okres 5 1. místo Zeměpisná olympiáda kategorie A okres 1 2. místo Zeměpisná olympiáda kategorie B okres místo Zeměpisná olympiáda kategorie C okres 2 2. místo Olympiáda český jazyk okres 1 9. místo Konverzační soutěž - němčina I.A okres 1 1. místo Konverzační soutěž - němčina II.A okres 1 2. místo Konverzační soutěž - angličtina I.A okres 1 účast Konverzační soutěž - angličtina okres 1 1. místo II.A Pythagoriáda 6. ročník okres 2 9. místo Pythagoriáda 7. ročník okres 2 2. místo Chemická olympiáda 9. ročník okres 3 3. místo Fyzikální olympiáda 9. ročník okres 1 1. místo Matematická olympiáda 9. ročník kraj 3 účast Chemická olympiáda 9. ročník kraj 1 účast Fyzikální olympiáda 9. ročník kraj 1 účast Zeměpisná olympiáda kategorie A kraj 1 účast Zeměpisná olympiáda kategorie C kraj 1 účast Konverzační soutěž - angličtina II.A Konverzační soutěž - angličtina II.A kraj 1 1. místo republika 1 účast Římskokatolické náboženství Nepovinný předmět římskokatolické náboženství navštěvovalo v prvném pololetí 7 žáků a ve druhém pololetí 8 žáků. Zájmové útary ve škole Těžiště mimoškolních aktivit žáků je zájmových útvarech Domu dětí a mládeže v Kaplici, v Základní umělecké škole a ve sportovních oddílech v Kaplici. Pro sportovně nadané žáky byl otevřen nepovinný předmět sportovní hry. Sběr léčivých bylin Sběru léčivých bylin se aktivně zůčastnilo celkem 270 žáků, což představuje necelých 63 procent strana 11

12 z celkového počtu žáků školy. Hodnota usušených bylin je 7 tisíc korun. Peníze jsou součástí příjmů Sdružení rodičů při základní škole. Účast a výsledky žáků ve sportovních soutěžích název soutěže působnost účast nejlepší výsledek Atletický den 1. ročník škola 44 Atletický den 2. ročník škola 36 Atletický den 3. ročník škola 46 Atletický den 4. ročník škola 40 Atletický den 5. ročník škola 41 Atletický den - mladší žáci škola 34 Atletický den - mladší žákyně škola 25 Atletický den - starší žáci škola 33 Atletický den - starší žákyně škola 31 Sportovec školy - mladší žáci škola 46 Sportovec školy - mladší žákyně škola 26 Sportovec školy - starší žáci škola 47 Sportovec školy - starší žákyně škola 51 Halová kopaná okrsek místo Halová kopaná okres místo Florbal - dívky okrsek místo Florbal - dívky okres místo Florbal - dívky kraj místo Florbal - dívky republika místo Florbal - hoši okrsek místo Basketbal - dívky okres místo Basketbal - hoši okrsek místo Basketbal - hoši okres místo Basketbal - hoši kraj místo Přespolní běh - mladší žáci okres 6 2. místo Přespolní běh - mladší žákyně okres 6 3. místo Přespolní běh - starší žáci okres 6 2. místo Přespolní běh - starší žákyně okres 6 1. místo Přespolní běh - starší žákyně kraj 6 3. místo Atletický čtyřboj - mladší žáci okres místo Atletický čtyřboj - mladší žákyně okres místo Atletický čtyřboj - starší žáci okres místo Atletický čtyřboj - starší žákyně okres místo Atletický čtyřboj - škola celkem okres místo Pohár rozhlasu - mladší žáci okres místo Pohár rozhlasu - mladší žákyně okres místo Pohár rozhlasu - starší žáci okres místo Pohár rozhlasu - starší žákyně okres místo Pohár rozhlasu - škola okres místo Pohár rozhlasu - mladší žáci kraj místo Pohár rozhlasu - starší žákyně kraj místo Minifotbal okrsek místo Minifotbal okres místo strana 12

13 Dopravní soutěž cyklistů mladší žáci a žákyně starší žáci a žákyně Okresní kolo 4. místo 4. místo Zápis do 1. tříd Zápis do prvních tříd proběhl ve dnech 14. a 15. února Dostavilo se celkem 30 dětí, rodiče 5 žáků požádali o odklad. Dva žáci rodiče dodatečně odhlásili z důvodu stěhování rodiny mimo Kaplici, dva žáci byli přijati dodatečně. Do jedné první třídě nastoupí celkem 25 žáků. Výchovné poradenství Poradenská činnost školy Práce s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a integrovanými žáky Na naší škole se každoročně plně věnujeme žákům, kteří potřebují zvýšenou individuální péči. Velmi úzce spolupracujeme s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou a Spirálou v Českém Krumlově. Na prvním stupni již několik let pod vedením paní učitelky Jiraňové pracuje velmi úspěšně dyslektický kroužek. Žáci zde zábavnou formou procvičují a doplňují své vědomosti a dovednosti. I v letošním školním roce probíhaly na 1. stupni paralelně s vyučovacími hodinami českého jazyka a matematiky i hodiny individuální péče pro žáky s výraznými specifickými vývojovými poruchami učení a hlavně pro integrované žáky. Hodiny byly velmi kladně hodnoceny ze strany učitelů, žáků, ale i rodičů. Učitel se mohl v těchto hodinách plně věnovat jednotlivým žákům a pomáhat jim lépe zvládat učivo. Hodiny probíhaly v psychické pohodě, žáci získali větší sebevědomí a lépe se pak realizovali v třídních kolektivech. V této nadstandardní péči chceme pokračovat i v příštím školním roce. Ve škole bylo celkem integrováno 9 žáků, všichni na 1. stupni. Ale i na 2. stupni se učitelé individuálně věnují žákům se specifickými vývojovými poruchami učení. Aby integrace, to znamená přístupy a způsoby zapojování žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžných škol, mohla plně fungovat, musí plně spolupracovat a důvěřovat si učitel, žák a rodič. Učitel vypracuje individuální vzdělávací plán výuky žáka a je sepsána dohoda o právech a povinnostech žáka, rodiče a učitele. Tato forma práce se nám osvědčila, rodiče mohou své problémy konzultovat nejen s učitelem, ale i s výchovným poradcem hlavně během jeho konzultačních hodin. Pokud je nutná i další speciální péče, výchovný poradce rodiče informuje o tom, kde najdou další odbornou pomoc. V tomto školním roce na škole pracoval i osobní asistent pro žáka 2. třídy. Jeho práce byla kladně hodnocena ze strany rodičů i školy. Ve všech těchto oblastech s výchovným poradcem velmi dobře spolupracuje vedení školy, třídní učitelé, OPPP v Českém Krumlově a další odborná pracoviště. Pomoc žákům při volbě povolání Škola velmi úspěšně spolupracuje s Úřadem práce v Českém Krumlově, ale i s OPPP v Českém Krumlově, která zajišťuje na základě žádosti rodičů profesní vyšetření žáků. Pro žáky a strana 13

14 jejich rodiče jsou určeny i konzultační hodiny výchovného poradce. V letošním školním roce vycházelo 48 žáků. Z toho 1 odchází z 8. ročníku. 33 žáků bylo přijato na SOŠ a gymnázia a 15 do učebních oborů na SOU. Kromě toho 5 žáků odchází na víceletá gymnázia. Mgr. Helena Cinádrová, výchovný poradce Prevence patologických jevů V minulém roce jako už každoročně jsme spolupracovali při prevenci sociálně patologických jevů zejména s městskou policií Č. Krumlov. Formou přednášek a besed se žáci seznamovali především s nebezpečím užíváním drog, šikany a násilí v jejich okolí. Součástí těchto besed byla i snaha o to, aby si žáci uvědomili svou odpovědnost k jejich okolí. V letošním roce hodláme tuto spolupráci ještě prohloubit. Spolupracujeme také s odborem péče o dítě MěÚ Kaplice. Tato spolupráce zatím nebyla úplně optimální, v letošním roce je ale po vzájemné dohodě častější a kvalitnější zejména u dohledu nad problémovými žáky. Po některých zkušenostech s řešením záškoláctví jsme optimalizovali postupy při jejich zjišťování, ohlašování a evidenci. S mimoškolními aktivitami pomáhají naši učitelé při organizaci DDM v Kaplici. Mgr. Michal Benda, metodik prevence Další vztahy školy Rada školy Rada školy byla ustanovena na podzim 2005 v počtu 6 členů. V červnu 2007 dostala k projednání Školní vzdělávací program, který projednala a nemá námitek k zahájení výuky podle něho Sdružení rodičů Ve školním roce se uskutečnily čtyři třídní schůzky, dvě v každém pololetí. Kromě toho dvě schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd, na nichž byl projednán především rozpočet Sdružení a aktuální otázky školy. V únoru připravila škola spolu se Sdružením rodičů již 5. školní ples. Ve spolupráci a za finančního přispění Sdružení rodičů byly uskutečněny na konci školního roku mimořádné výlety pro úspěšné žáky. Celkem 80 žáků bylo vybráno třídními učiteli i žákovskými kolektivy. Školní družina Školní družina je součástí školy od 1. září 2004, plní služby pro obě školy v Kaplici. Ranní provoz je zajištěn v budovách škol, odpolední potom v budově v Omlenické ulici. Družinu navštěvuje 165 žáků a činnost je zajištěna 6 vychovatelkami v 6 odděleních. Školní stravování Školní stravování pro žáky i zaměstnance školy je zajištěno ve školní jídelně ve Školní ulici. Jídelna není součástí školy, je samostatným právním subjektem strana 14

15 Výsledky kontrol Kontrola zařazení a odpisování majetku a inventarizace, Městský úřad, červen 2007 výsledek - zjištěné nedostatky byly odstraněny Kontrola plnění ustanovení vyhlášky 562 / 2006 Sb., Městský úřad, červen 2007 výsledek - zjištěné nedostatky byly odstraněny již při kontrole Kontrola zařazování pracovníků do kategorií, Krajská hygienická stanice České Budějovice, výsledek - byla nově provedena kategorizace pracovníků již při kontrole a vypracována pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Kontrola VZP placení pojistného na zdravotní pojištění výsledek - nebyla uložena žádná opatření Stížnosti Ve školním roce 2006/2007 byla podána ústní stížnost rodiče na šikanování syna spolužáky. Šetření zjistilo podstatu stížnosti za oprávněnou, byla přijata opatření, aby chování žáků, jež vede k šikaně bylo zastaveno, což se stalo. V červnu podal ČŠI tentýž rodič stížnost na třídní učitelku na necitlivý přístup k synovi a na vedení školy na špatný postup při šetření případu šikany syna. Výsledek - ČŠI situaci prošetřila, upozornila školu na některé nedostatky v postupu řešení, neshledala zásadní chyby ve výsledku a opatřeních. S oficiálním výsledkem jsou seznámeni pouze rodiče. Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2006/2007 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných. Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne: Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy Libor Bílek, předseda školské rady strana 15

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 IČO 00 58 36 69 Výroční zpráva 2004-2005 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226 Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2008-2009 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2014-2015 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Zasláno MěÚ OŠ Cheb Ředitel školy Mgr. Vladislav Sekanina 1.Charakteristika školy Ve školním roce 2005/2006

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014 / 2015 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 7.10. 2015 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Zpracovala ředitelka školy: Mgr. Jana Rumlová

Zpracovala ředitelka školy: Mgr. Jana Rumlová Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011 / 2012 Zpracovala ředitelka školy: Mgr. Jana Rumlová Základní škola Panenský Týnec, okres Louny Panenský Týnec 166, PSČ 439 05 Tel:415694157, e-mail: info@zspanenskytynec.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více