na období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na období od 1.5.2006 do 30.4.2008"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od do Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem a Lékařský odborový klub Svaz českých lékařů Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, Aksamitova 8, Olomouc zastoupená: předsedou MUDr. Ladislavem Luběnou a Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, Aksamitova 8, Olomouc zastoupená: předsedou výboru Janem Zatloukalem, jež zastupuje, po vzájemné dohodě, i základní odborové organizace ÚO Přerov, Hranice a Jeseník uzavírají tuto kolektivní smlouvu

2 K olektivní smlouva se skládá z následujících článků: I. Úvodní ustanovení II. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací III. Pracovněprávní nároky a podmínky IV. Odměňování za práci V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci VI. Sociální podmínky zaměstnanců VII. Závěrečná ustanovení Článek I. Ú VODNÍ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců u zaměstnavatele, jejich nároky vyplývající z pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Smluvní strany se zavazují: vzájemně respektovat svá postavení a pravomoci vyplývající z platných právních předpisů a z této smlouvy a nevytvářet si vzájemné překážky při realizaci smluvních vztahů, zabránit jakýmkoliv omezením a diskriminaci zaměstnanců odborově organizovaných a neorganizovaných v souladu s Listinou základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, výkon práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů musí být v souladu s dobrými mravy a zásadami občanského soužití; nikdo nesmí zneužívat těchto práv ke škodě účastníka této smlouvy nebo spoluzaměstnanců. Zaměstnavatel se zavazuje prosazovat zásadu rovného postavení mužů a žen, a to zejména v otázkách odměňování, pracovních podmínek, přijímání zaměstnanců do pracovně právního vztahu, při jejich odborné přípravě a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání. 2

3 Článek II. V ZTAHY MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ODBOROVOU ORGANIZACÍ II. 1 Příslušnost odborového orgánu 1) Příslušným odborovým orgánem v pracovněprávních vztazích je: výbor místní odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, výbor LOK, výbor ZO OSZSP ČR Přerov výbor ZO OSZSP ČR Hranice, výbor ZO OSZSP ČR Jeseník. 2) Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména odborových funkcionářů, kteří jsou členy výborů odborových organizací, a jakékoli změny. Zaměstnavatel bude jednat také s osobami, které budou mít pověření odborové organizace, i když nejsou zaměstnanci ZZS OK. 3) Ve smyslu 25c) odst. 4 zákoníku práce poskytne zaměstnavatel pro nezbytnou provozní činnost odborových organizací bezplatně místnost s vybavením za těchto podmínek: Jedná se o kancelář ve třetím patře budovy Aksamitova 8, Olomouc vybavená nábytkem, pevnou telefonní linkou, počítačem s tiskárnou s připojením na internet. Telefonní poplatek nad stanovený limit 380,00 Kč (paušální poplatek) měsíčně bude Místní odborové organizaci přeúčtován. Zaměstnavatel souhlasí, aby odbory pro svou potřebu používaly prostředky zaměstnavatele (PC, tiskárny, kopírky, telekomunikační prostředky apod.) za paušální poplatek 500,- Kč ročně pro jednu odborovou organizaci. II. 2 Informace podávané zaměstnavatelem oborové organizaci 1) O zásadních otázkách rozvoje zaměstnavatele, hospodářských výsledcích a perspektivě zaměstnavatele bude zaměstnavatel na základě ustanovení 18 a 18b) zákoníku práce písemně informovat výbory odborových organizací 3

4 ročně, v naléhavých případech neprodleně. Poznámka: Zaměstnavatel informuje příslušný odborový orgán zejména o: vývoji platů, průměrného platu a jeho jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele, důsledcích jeho činnosti na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, pravděpodobném vývoji zaměstnanosti u zaměstnavatele, zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních a opatřeních v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců, stavu a struktuře zaměstnanců, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, normování práce a změn v organizaci práce, systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a osob se změněnou pracovní schopností, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných služeb, dalších opatřeních, která se týkají většího počtu zaměstnanců opatřeních zaměstnavatele směřujících k zajištění rovného zacházení a k zamezení diskriminace, nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou. 2) Za další opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců podle 18b) odst. 3 písm. g) zák. práce se mimo jiné považují: zřizování, rušení a jiné než běžné otázky provozu sociálních zařízení a další otázky, týkající se zdravotní, rehabilitační, sociální a rekreační péče o zaměstnance včetně stravování, s výjimkou běžných provozních záležitostí. 3) Zaměstnavatel při vyhlašování konkurzů a výběrových řízení personálního charakteru vyzve výbory odborů působících u zaměstnavatele k vyslání jejich společného zástupce do příslušné komise. II. 3 Provádění srážek členských příspěvků zaměstnavatelem Na základě písemné dohody mezi odborovými organizacemi a zaměstnanci členy 4

5 odborových organizací, zabezpečí zaměstnavatel při splatnosti platu srážku členských příspěvků ve výši, kterou mu sdělí výbory odborových organizací. Vybrané prostředky poukáže zaměstnavatel na účet odborové organizace: MO OSZSP ČR č.účtu /0100 LOK-Svaz českých lékařů č.účtu /0100 Nejpozději následující den po splatnosti mzdy. II. 4 Uvolňování k výkonu funkce v odborech Uvolňování zaměstnanců z práce k výkonu funkce v odborech se řídí vyhláškou č. 172/1973 Sb. v platném znění. II. 5 Hospodaření zaměstnavatele, jeho ekonomické a finanční ukazatele 1) Zaměstnavatel se zavazuje, že odborovým organizacím vždy za 1. pololetí roku a rok předá kopii rozboru hospodaření včetně účetní závěrky (mezitímní účetní závěrky), kterou specifikuje 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti účetní závěrky jsou pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu upraveny vyhláškou Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kopie rozboru hospodaření včetně účetní závěrky bude poskytnuta bez zbytečného odkladu nejpozději do 50. kalendářního dne po ukončení období, kterého se účetní závěrka týká. Účetní závěrka je nedílným celkem a tvoří ji: a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty (výsledovka), c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. 5

6 2) Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci výroční zprávu po skončení roku, která obsahuje nejméně informace dané 21 výše uvedeného zákona o účetnictví, a to nejpozději do 30. června následujícího roku. 3) Zaměstnavatel poskytne nezbytné informace a konzultace o ekonomické a finanční situaci za ukončené období (1. pololetí, rok), které jsou potřebné pro kolektivní vyjednávání o platových a dalších mzdových náležitostech a pro sestavení finanční analýzy včetně následného uzavření kolektivní smlouvy. Článek III. P R ACOVNĚPRÁVNÍ NÁROKY A PODMÍNKY III.1 Pracovní poměr Pracovní poměr na dobu určitou nebude sjednáván se zaměstnanci, kteří již měli jednou uzavřenou smlouvu na dobu určitou. III. 2 Odstupné Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku. III. 3 Pracovní doba Pracovní doba pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatele je stanovena příslušnou organizační směrnicí zaměstnavatele v platném znění. 6

7 III Pracovní pohotovost Zaměstnanec musí být vyrozuměn o nařízení pracovní pohotovosti alespoň 24 hodin před jejím začátkem. Pracovní pohotovost nelze nařídit osamělým ženám/mužům pečujícím o dítě mladší 15 let. III Přesčasová práce Zaměstnavatel může nařídit práci přesčas za podmínek stanovených v 96 zákoníku práce. Období, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit 8 hodin týdně, se stanoví na 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. III. 4 Dovolená na zotavenou a překážky v práci III Dovolená na zotavenou Plán dovolených na příslušný rok předloží zaměstnavatel ke schválení výborům odborových organizací nejpozději do konce měsíce března. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům nevyčerpanou dovolenou v délce maximálně 5 dnů za příslušný kalendářní rok tak, aby měl zaměstnanec možnost tuto dovolenou vyčerpat nejpozději do konce příštího kalendářního roku. III Překážky v práci Mimo nároky vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů má zaměstnanec nárok na další pracovní volno bez náhrady mzdy : k vyhledávání nového místa před skončením pracovního poměru v délce dvou dnů v měsíci, při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte v délce dvou dnů, Pro uvolnění personálu táborů pro děti a mládež podle vyhlášky č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu, se nebude vyžadovat splnění podmínky soustavné a bezplatné práce s dětmi nebo mládeží po dobu jednoho roku před 7

8 uvolněním; pracovní volno bude poskytováno na dobu 2 týdnů v kalendářním roce. III. 5 Řešení personálních otázek v souvislosti s organizačními změnami Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací zamýšlené strukturální změny, organizační nebo racionalizační opatření, v jejichž důsledku dojde k rozvázání pracovních poměrů se zaměstnanci, a to i když se nejedná o hromadné propouštění podle 52 zákoníku práce. Současně budou s odborovým orgánem projednána opatření ke zmírnění nepříznivých důsledků rozvázání pracovního poměru pro dotčené zaměstnance. III. 6 Další pracovněprávní otázky 1) V případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance bude poskytnuto jednorázové odškodnění Manželu/manželce ve výši Kč dítěti, které má nárok na sirotčí důchod ve výši Kč rodičům zemřelého (oběma dohromady) ve výši Kč Článek IV. ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI - POSKYTOVÁNÍ PLATU A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST IV. 1 Úvodní ustanovení Kolektivní smlouva upřesňuje podmínky odměňování zaměstnanců v organizaci v rámci stanoveném právními předpisy, především zákonem č. 143/1992 Sb., o platu, nařízeními vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování zvláštního příplatku a č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací 8

9 a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a také zákoníkem práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro poskytování platu jsou shodné pro muže a ženy, za stejnou práci stejné hodnoty přísluší stejný plat. Ujednání o platu je součástí pracovní smlouvy. IV. 2 Platová třída Zaměstnanec se zařadí do platové třídy na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadované nejnáročnější práce, jejichž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Druh práce a přiznaná platová třída je obsahem pracovní smlouvy (platového výměru). Zařazení zaměstnance, jehož práce v katalogu prací není uvedena, bude provedeno podle porovnání s uvedenými příklady prací z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti, při porovnání se vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně. IV. 3 Platový stupeň Zařazení zaměstnance do platového stupně provede zaměstnavatel v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (na základě prokazatelného doložení délky odborné praxe, ve výjimečných případech na základě čestného prohlášení). Jinou praxi lze pro účely posouzení doby započitatelné praxe přiznat do 2/3 doby v závislosti na míře jejího využití. IV. 4 Příplatky k platu IV Příplatek za vedení (zastupování) V závislosti na rozsahu, náročnosti, složitosti a obtížnosti řídící práce náleží příplatek za vedení dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a přílohy č. 5 tohoto nařízení. 9

10 IV Osobní příplatek Osobní příplatek bude přiznán zaměstnancům k ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných kvalitních výsledků vykonávané práce: a) za dlouhodobě dosahované velmi dobré pracovní výsledky nebo za plnění většího rozsahu pracovních úkolů, b) za vynikající práci. Důvodem pro odejmutí osobního příplatku může být pouze neplnění stanovených podmínek v nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 7, odst. 1 a 2. IV Zvláštní příplatky a) Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí pracoviště činnost výše v Kč měsíčně LZS lékař, SZP 700 Kč RLP, RZP, LSPP lékař, SZP, řidič 350 Kč b) Příplatek za směnný provoz pracoviště činnost výše v Kč měsíčně LZS, RLP, RZP, KZOS lékař, SZP, řidič 500 Kč c) Příplatek členům výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby pracoviště činnost výše v Kč měsíčně LZS, RLP, RZP, LSPP lékař, SZP, řidič 1800 Kč 10

11 IV. 5 Odměny Odměnu poskytne zaměstnavatel za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Odměnu k ocenění pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci podle plnění následujících podmínek: Počet let u zaměstnavatele 50 let věku první odchod do důchodu Déle než 1 rok Kč Kč Déle než 5 let Kč Kč Déle než 10 let Kč Kč Odměnu za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život stanoví zaměstnavatel podle předpokládaných škod. IV. 6 Splatnost platu Plat je splatný po vykonání práce, a to 17 kalendářní den následujícího kalendářního měsíce, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je splatný předchozí pracovní den. Plat, který by byl splatný během dovolené zaměstnance, je splatný před nástupem na dovolenou, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. Zaměstnanec musí sám požádat o dřívější vyplacení mzdy. IV. 7 Výplata platu Po provedených zákonných srážkách, bude zaměstnavatel poukazovat plat ve prospěch zaměstnance ve stanoveném výplatním termínu bezhotovostně, a to převodem na jeden bankovní účet zaměstnance nebo poštou složenkou typu H na adresu trvalého bydliště zaměstnance. 11

12 IV. 8 Průměrný výdělek Pro stanovení průměrného výdělku pro účely zjišťování náhrady škody při pracovních úrazech a nemocích z povolání bude rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, bude-li to pro zaměstnance výhodnější. IV. 9 Společná ustanovení k odměňování za práci Zaměstnanec obdrží nejpozději v den nástupu do práce platový výměr. Při změně výše některé složky platu uvedené v platovém výměru zaměstnavatel zaměstnanci tuto skutečnost písemně oznámí včetně zdůvodnění, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá platnosti. Článek V. B E Z P E ČNOST A OCHRA NA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Zaměstnavatel se zavazuje trvale vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s právními a ostatními předpisy, především však před riziky možného ohrožení zdraví a života zaměstnanců. Tuto povinnost stanoví a konkretizuje do pracovních smluv nebo pracovních náplní vedoucích pracovníků v rozsahu jejich působnosti. 2) Zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem organizaci práce a pracovních postupů, kterými bude zajišťována BOZP pro zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích a ve kterém bude stanovena adresná zodpovědnost vedoucích zaměstnanců za plnění těchto povinností. S tímto předpisem seznámí prokazatelně všechny zaměstnance. Vnitřní předpis má určit systém a politiku BOZP zaměstnavatele. 3) Minimálně 30 dnů před uvažovaným vydáním projedná zaměstnavatel s odborovou organizací vnitřní předpisy, které se vztahují k oblasti BOZP a připomínky odborů, v případě jejich opodstatněnosti, zapracuje do textu. 12

13 4) Zaměstnavatel informuje včas odborovou organizaci o způsobu vyhledávání a hodnocení rizik a projedná s ní všechny připomínky, které budou vzneseny včetně opatření, která mají za cíl rizikům předcházet, omezovat je nebo je vyloučit u zdroje původu. 5) Zaměstnavatel zajišťuje písemnou smlouvou závodní lékařskou preventivní péči ve smyslu 40 zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění. Ve smlouvě je náplň této služby zpracována, ve smyslu 35 a) zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 145/1988 Sb., na vlastní podmínky zaměstnavatele. Preventivní lékařské prohlídky včetně vstupních a výstupních prohlídek hradí zaměstnavatel. V případě, že závěr lékařské prohlídky bude vylučovat možnost zaměstnance vykonávat sjednanou práci, má zaměstnavatel možnost zaměstnance převést na jinou práci dle ust. 37 zákoníku práce, příp. ukončit s takovým zaměstnancem pracovní poměr. 6) Zaměstnavatel umožní zaměstnanci nahlížet do dokumentace, která je o nich vedena v souvislosti s BOZP a seznámí s ní zaměstnance. Tento postup musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravující tuto problematiku, zejména se zákonem č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. 7) Poskytovávání osobních ochranných prostředků se řídí příslušnou organizační směrnicí zaměstnavatele v platném znění. Pozdější návrhy na provedení změn v seznamu nebo směrnici předloží k projednání odborové organizaci. 8) Zaměstnavatel vnitřním předpisem stanoví postup při vyšetřování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání a stanoví adresnou odpovědnost příslušných vedoucích zaměstnanců. Evidenci o pracovní úrazovosti a nemocích z povolání bude předkládat jednou ročně k projednání výboru ZO. 9) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací způsob provádění kontrol k dodržování povinností zaměstnanců, včetně povinnosti dodržování zákazu kouření, mimo vyčleněné prostory a návrhu způsobu postihu zaměstnanců, kteří poruší svoje povinnosti. 13

14 10) V měsíci červnu provede zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení na všech pracovištích a ve všech prostorách zaměstnavatele. Výsledky kontroly a návrhy nápravných opatření k odstranění zjištěných závad projedná zaměstnavatel bezprostředně po skončení prověrek s odborovou organizací a harmonogram odstranění zjištěných závad předloží výboru ZO do 30 dnů po ukončení prověrek ke schválení. 11) Zaměstnavatel se zavazuje informovat odborovou organizaci o způsobu měření a kontrole hodnot rizikových faktorů. V případě zjištění výskytu rizikových faktorů podá zaměstnavatel ZO informaci o vyhlášení kontrolovaných pásem četně režimů zde stanovených. Měření faktorů provede nebo zajistí zaměstnavatel i na podnět odborové organizace. 12) Zaměstnavatel bude informovat odborovou organizaci o všech kontrolách oblastního inspektorátu práce nad BOZP a orgánů ochrany veřejného zdraví a umožní zástupci (zástupcům) odborové organizace se průběhu kontroly zúčastnit a uplatnit své připomínky. 13) Zaměstnavatel umožní, případně zajistí, zástupci (zástupcům) odborové organizace, pověřeného kontrolou nad stavem BOZP, trvalou možnost vzdělávání se v této oblasti a bude hradit náklady s tím spojené. Článek VI. S OCIÁLNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ VI. 1 Fond kulturních a sociálních potřeb O stanovení přídělu do fondu a o způsobu jeho čerpání spolurozhoduje příslušný odborový orgán. Rozpočet FKSP a zásady pro jeho užívání budou projednány a schváleny v měsíci lednu příslušného roku. 1) Žádosti o příspěvek z fondu předkládají zaměstnanci výboru odborové organizace. Ten ji se svým rozhodnutím předá zaměstnavateli, který po vyslovení souhlasu zajistí jeho poskytnutí zaměstnanci. 14

15 2) Evidenci zaměstnanců pro poskytování darů u příležitosti pracovních a životních výročí vede zaměstnavatel. Seznam zaměstnanců, kteří splní podmínky dané vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb (případně kolektivní smlouvou nebo zásadami pro použití fondu) v průběhu roku, předá výboru odborové organizace nejpozději do konce ledna příslušného roku. VI. 2 Stravování zaměstnanců Zaměstnavatel zajistí závodní stravování formou stravovacích poukázek. Zaměstnanci náleží jedna stravenka v hodnotě 60,- Kč za každou odpracovanou směnu. Úhrada hodnoty stravenek: hodnota stravenky příspěvek zaměstnavatele příspěvek FKSP příspěvek zaměstnance 60,00 Kč 23,00 Kč 20,00 Kč 17,00 Kč VI. 3 Služby a další výhody poskytované zaměstnancům 1) Na všech výjezdových stanovištích zaměstnavatel vyčlení počítač s připojením k internetu. Bude sloužit zaměstnancům v rámci celoživotního vzdělávání. Pravidla užívání stanoví zaměstnavatel formou vnitřní směrnice. Tento bod bude splněn: a) na výjezdových stanovištích: Přerov, Hranice, Prostějov, Olomouc Aksamitova, Olomouc Hněvotínská, Šternberk, Šumperk, Jeseník do b) na výjezdových stanovištích: Konice, Litovel, Uničov, Mohelnice, Zábřeh, Hanušovice, Javorník do

16 VI. 9 Vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců Další vzdělávání zaměstnanců ZZS OK při zaměstnání upravuje příslušná organizační směrnice zaměstnavatele, v platném znění. Případné pozdější návrhy na provedení změn ve směrnici předloží zaměstnavatel k projednání odborové organizaci. Článek VII. Z ÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VII. 1 Změna nebo doplnění kolektivní smlouvy O změně či doplnění kolektivní smlouvy bude jednáno na návrh kterékoliv smluvní strany při změně právních předpisů, které se dotýkají závazků upravených v této kolektivní smlouvě, a to v rozsahu, jakým budou příslušné závazky dotčeny. Pokud nové či novelizované právní předpisy umožní sjednat závazky, které v době uzavírání kolektivní smlouvy právní řád neumožňoval, bude na návrh kterékoliv smluvní strany jednáno i o takovéto změně kolektivní smlouvy. Pokud v důsledku devalvace měny a významného zvýšení rozsahu deregulace a nepřímých daní v příslušném roce nedojde k dohodě s vládou o úpravě platů, bude možno jednat o změně kolektivní smlouvy u těch složek platu, kde to právní předpisy umožňují. VII. 2 Kontrola dodržování kolektivní smlouvy Kontrola dodržování kolektivní smlouvy bude prováděna na schůzi výboru odborové organizace za účasti ředitele, a to v průběhu června a listopadu. VII. 3 Seznámení zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy S obsahem kolektivní smlouvy seznámí zaměstnance výbor odborové organizace, zaměstnavatel zajistí její rozmnožení v dostatečném počtu. VII. 4 Platnost kolektivní smlouvy a jednání o uzavření kolektivní 16

17 smlouvy na následující období 1) Kolektivní smlouva je uzavřena na 2 roky. Jednání o uzavření kolektivní smlouvy na následující období bude zahájeno nejpozději do V tomto termínu bude zároveň upřesněn postup vyjednávání mezi smluvními stranami. 2) Kolektivní smlouva byla vydána ve třech výtiscích, každý z nich má platnost originálu. Jan Zatloukal za výbor MO OSZSP ČR ZZS OK MUDr. Ivo Mareš za zaměstnavatele ředitel ZZS OK MUDr. Ladislav Luběna za výbor Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů ZZS Olomouckého kraje V Olomouci dne: 17