Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce."

Transkript

1 ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné výjimky) potřebují povolení k zaměstnání. Informační povinnost zaměstnavatele je zakotvena v 87 z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. vyslání oznámit Daňový úřad, u kterého se Místně příslušný finanční úřad musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní Lhůta pro oznámení vyslání Nejpozději v den nástupu k výkonu práce. Sankce při porušení Za porušování ustanovení zákoníku práce mohou být povinností zaměstnavatelům uložena opatření k odstranění nedostatků a také pokuty. Obě formy jsou využívány samostatně i souběžně. Porušení ustanovení zákoníku práce není trestní čin. Kontrola je prováděna podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tento zákon vymezuje maximální výši pokut za příslušné porušení ustanovení zákoníku práce, příp. jiných předpisů. Pokuty mohou dosáhnout této výše: - za nedodržení maximální délky pracovní doby a doby odpočinku do 2 mil. Kč - za nedodržení minimální délky dovolené za kalendářní rok nebo za její poměrnou část do 200 tis. Kč - za nedodržení minimální mzdy, nejnižší úrovně zaručené mzdy a neproplacení příplatků za práci přesčas do 2 mil. Kč - za porušení ustanovení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 2 mil. Kč - za nedodržení podmínek těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců do 1 mil. Kč - porušení rovného zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákazu diskriminace 400 tis. Kč - porušení podmínek při agenturním zaměstnávání do 1 mil. Kč. Notifikační formulář Formulář ke stažení zde Údaje, které je třeba oznámit - Název právnické nebo fyzické osoby v ČR, která hodlá uzavřít smlouvu se zahraničním subjektem 1

2 Maximální délka pracovní doby - Určení zahraničního zaměstnavatele - Počty a profese vysílaných zaměstnanců - Místo výkonu práce - Adresa ubytování v ČR Maximální délku pracovní doby určuje 79 zákona č. 262/2006 Sb. ZP Týdenní délka pracovní doby zaměstnance: - pracujícího v jednosměnném pracovním režimu činí nejvýše 40 hodin týdně, - pracujícího ve dvousměnném pracovním režimu činí nejvýše 38,75 hodiny týdně, - pracujícího ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu činí nejvýše 37,5 hodiny týdně. Minimální doba odpočinku U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem lze sjednat zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy. V ČR jsou čtyři druhy doby odpočinku: - Přestávka na jídlo a oddech Zaměstnavatel je povinen poskytnout přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po šesti hodinách nepřetržitého výkonu práce (po čtyřech a půl hodinách v případě mladistvých zaměstnanců) - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Zaměstnanec musí mít mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin. - Nepřetržitý odpočinek v týdnu Zaměstnanec musí mít nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. Minimální délka dovolené - Bezpečnostní přestávka podle zvláštních právních předpisů. Délka dovolené na zotavenou Základní výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnancům, které zaměstnává stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba 2

3 zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení přísluší dovolená v rozsahu 5 týdnů. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce. Délka dovolené za odpracované dny. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Minimální mzda Pramenem právní úpravy minimálního ocenění mzdou (platem) je: - zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) zejména ustanovení 111 a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. a nařízení vlády č. 452/2009 Sb. V současnosti je výše minimální mzdy 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje - mzda ani plat za práci přesčas, - příplatek za práci ve svátek, - příplatek za noční práci, - příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (tj příplatek za špinavou, těžkou práci), - příplatek za práci v sobotu a v neděli. Pakliže je jejich poskytování upraveno v systému odměňování u příslušného zaměstnavatele, pro tyto účely se naopak do dosažené mzdy zahrnují - seniorské příplatky, - prémie za kvalitu, mzdy, vánoční příplatky Odděleně od práva zaměstnance na mzdu je třeba posuzovat právo zaměstnance na cestovní náhrady. Na právní úpravu minimální mzdy navazuje ještě úprava tzv. nejnižších úrovní zaručené mzdy. Chrání zaměstnance v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a zaměstnance, jimž je za práci poskytován plat (např. se jedná o zaměstnance státu a územně samosprávných celků) před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce. Předpokládá se, že u 3

4 Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti Nutnost překladu dokladů Povinnost archivace dokladů Povinnost ustanovení odpovědného zástupce Povinnost ustanovení Viz výše zaměstnavatelů, u nichž probíhá dialog se sociálními partnery, je ochrana zaměstnanců při poskytování spravedlivé odměny za práci dostatečně zabezpečena mzdovými ujednáními v kolektivních smlouvách. Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin upravuje rovněž prováděcí právní předpis (nařízení vlády), stejně jako je tomu u minimální mzdy, a jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin. Pro každou skupinu je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy v měsíčním i hodinovém vyjádření. Vedle základní sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy existují ještě sazby snížené, které lze využít při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (z důvodu věku či stupně invalidity zaměstnance). Tyto sazby mají poskytovat zvýšenou ochranu uvedeným skupinám zaměstnanců a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Nelze je ale v žádném případě považovat za peněžní ekvivalent vykonávané práce konkrétního zaměstnance. Zaměstnavatelé jsou především povinni poskytovat všem zaměstnancům mzdu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Pokud mzda nebo plat zaměstnance nedosáhne minimální mzdy, resp. příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Při stanovení sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v prováděcím právním předpise vláda přihlíží k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie a všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. Evidence obsahuje údaje uvedené v 91 zákona o zaměstnanosti a dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. Viz přiložený formulář Pouze doporučené Je nutné uvést odpovědného pracovníka jak právnické nebo fyzické osoby v ČR, která hodlá uzavřít smlouvu se zahraničním subjektem tak zahraničního zaměstnavatele. U osoby, která hodlá uzavřít smlouvu se zahraničním subjektem je třeba uvést kontaktní adresu 4

5 odpovědného zástupce pro přebírání písemností Ohlašovací povinnost u profesí regulovaných v ČR Písemné ohlášení příslušnému uznávacímu orgánu je potřeba učinit vždy, když vyslaní zaměstnanci budou v ČR vykonávat činnost, která je v ČR regulována.v takovémto případě se obecně dokládá kvalifikace vysílajícího podniku, ne vyslaných zaměstnanců. Databáze regulovaných profesí včetně příslušných uznávacích orgánů je dostupná na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vysílající podnik může ohlášení doručit jakoukoliv formou. V případě, že je regulovanou činností živnost, doporučujeme použít následující formulář. 5

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ 2010 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM V ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ aneb jak znalostí práv a povinností předcházet možným problémům v zaměstnání

Více

Pracovně právní předpisy

Pracovně právní předpisy PRACOVNÍ POMĚRY Pracovně právní předpisy Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Hlavními prameny pracovního

Více

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ Změna: 585/2006 Sb. Změna: 218/2007 Sb. 264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE ODBORNÝ GARANT: JUDr. Eva Dandová AUTOR TEXTU: JUDr. Eva Dandová Učební text č. 2 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ V ČR, stejně jako v celé EU, se v současné době cizinecký režim rozděluje podle toho, zda osoba je občanem EU nebo občanem státu mimo EU (občané tzv. třetích zemí). Základní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Sladká JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program:

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Bezirk Sachsen. Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském trojzemí

Bezirk Sachsen. Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském trojzemí Bezirk Sachsen Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském trojzemí Do 1. května 2011 se v Německu uplatňují přechodná opatření v oblasti volného pohybu pracovníků z ČR a Polska. S dotazy

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více