3110/F1LK1 Lékárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3110/F1LK1 Lékárenství"

Transkript

1 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k výkonu povolání farmaceuta, které je nutno při práci farmaceuta dodržovat. Obsahové zaměření: Činnost výdejní, informační a konzultační, kontrolní, zásobovací, skladovací, administrativní, činnosti pomocné, příprava léčiv, nemocniční lékárenství. Práce s počítači při zpracování provozních dat a při vyhledávání odborných informací. Přehled o lékárenství v zahraničí. Praktické aspekty: návštěva distribuční firmy, laboratoře pro kontrolu léčiv, práce v počítačové laboratoři. 3120/F1FG1 - Farmakognosie I Farmakognosie učí poznávat zdroje přírodních léčiv a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné na léčbu, profylaxi a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně. 3130/F1LF1 - Teorie lékových forem Cíle studijního předmětu: Předmět seznamuje posluchače se základy a principy formulování léčiv, procesy využívanými při návrhu a vývoji lékových forem a stabilitními studiemi. 3140/F1TO1 Toxikologie Moderní toxikologie je interdisciplinárním vědním oborem studujícím interakce mezi xenobiotiky a živým organizmem vedoucí k jeho poškození či zániku. Předmět se opírá o řadu disciplín, které jsou tradovány v předchozích letech studia (biologie, morfologie, fyziologie a patofyziologie člověka). 3150/F1FB2 - Farmaceutická chemie II Cíle studijního předmětu: Farmaceutická chemie (též farmakochemie, angl. Medicinal Chemistry, něm. Pharmazeutische Chemie) se zabývá chemickými léčivy podle jejich zařazení do jednotlivých farmakoterapeutických skupin nebo podle zařazení léčiva z hlediska jeho účinku na molekulární úrovni (z hlediska mechanizmu jeho působení na úrovni receptoru, enzymu, iontového kanálu), studiem jeho vzniku a chemické přípravy (včetně metod molekulárního designu, QSAR nebo metod kombinatorní chemie), studiem vztahů chemické struktury a biologické aktivity, vysvětlením jeho biodynamického chování, zejména z hlediska jeho chemických a fyzikálně chemických vlastností a jiných vlastností, například chemické reaktivity, obecně všech, které vyplývají z jeho chemické struktury. Studuje biologickou aktivitu léčiva ve vztahu k jeho prostorovému uspořádání, včetně vlivu chirality na jeho účinnost a na biotransformaci.

2 1240/F1IL1 Imunologie Cílem předmětu je předat studentům znalosti organizace imunitního systému obratlovců a všech podstatných mechanismů, které se uplatňují při obraně organismu a imunologické surveillance. Výklad je orientován na obecné principy imunitních reakcí u savců se zdůrazněním druhových zvláštností. Součástí výkladu jsou i základy klinické imunologie a imunopatologie. 3110/F1EZ1 - Ekonomie zdravotní péče Cíl předmětu je seznámení studentů s principy poskytování zdravotní péče, která v současné době probíhá v podmínkách smíšené ekonomiky. Rámcový obsah předmětu tvoří problematika rozhodování ve veřejném sektoru, ekonomické aspekty poskytování zdravotnických služeb z pohledu jejich konkurenčnosti, poskytování zdravotní péče se zaměřením na efektivnost, regulace nabídky a poptávky ve zdravotnictví, typy farmakoekonomických analýz a jejich koncepce, racionální farmakoterapie z pohledu ekonomické efektivnosti. Předmět ekonomie zdravotní péče je určen studentům se zájmem o ekonomické aspekty fungování zdravotního systému se zaměřením na problematiku hodnocení ekonomické efektivnosti farmakoterapie. Struktura předmětu je 1 hodina přednášky a 1 hodina interaktivního semináře týdně k probrané problematice na přednáškách. Od studentů bude vyžadována aktivní diskuse, prezentace seminárních úloh na zadané téma a řešení vzorových příkladů. 3120/F1AO1 - Antioxidanty a volné radikály Obsahové zaměření: Předmět seznamuje studenty s farmakologickými aspekty oxidativního stresu, chemií volných radikálů, fyziologií volných radikálů, oxidativním poškozením biologicky důležitých makromolekul, obranou proti volným radikálům, úlohou volných radikálů ve vybraných nemocech, antioxidační terapií? Endogenní antioxidanty, antioxidační terapií? Léčiva s antioxidačními účinky, antioxidanty rostlinného původu, syntetickými antioxidanty a metodami stanovení oxidačního stresu. 120/F1AO2 - Antioxidanty a volné radikály praktická cvičení Obsahové zaměření: Předmět seznamuje studenty s farmakologickými aspekty oxidativního stresu, chemií volných radikálů, fyziologií volných radikálů, oxidativním poškozením biologicky důležitých makromolekul, obranou proti volným radikálům, úlohou volných radikálů ve vybraných nemocech, antioxidační terapií? Endogenní antioxidanty, antioxidační terapií? Léčiva s antioxidačními účinky, antioxidanty rostlinného původu, syntetickými antioxidanty a metodami stanovení oxidačního stresu. 3120/F1EK1 - Obecná ekologie a ekologie lidského zdraví Obecná ekologie: přednášky zahrnují přehled definic v obecné ekologii, vztah k ostatním vědám, návaznost na farmaceutickou výuku, výzkum a praxi. Zahrnuje základní pojmy a jejich hierarchii. Ekologie lidského zdraví zahrnuje základní legislativu o ekologii, charakteristiku faktorů s nepříznivým

3 důsledkem na člověka. Zahrnuje faktory přírodního a antropogenního původu ovlivňující kvalitu lidského zdraví a případné důsledky při zásahu nepříznivých faktorů do zdraví člověka. 3120/F1EP1 - Explantátové kultury Náplní předmětu je seznámení studentů s růstovými regulátory a jejich fyziologickými účinky, s explantátovámi kulturami, jejich typy a práce s nimi, se základními metodami fluorescenční mikroskopie využitelnými pro práci s explantátovými, zejména suspenzními kulturami (životnost buněk, mitotický index, růstová křivka, poruchy buněčného cyklu i procesu mitózy). 3120/F1MG1 - Metody molekulární biologie Cílem předmětu je vyložit principy základních metod molekulární biologie a procvičit základní operace v molekulární biologii používané. 3140/F1HL1 - Preklinické a klinické hodnocení léčiv Vývoj nového léčiva je interdisciplinární a uplatňují se v něm obory jak obory přírodovědné chemie, biologie, farmacie, medicína tak i vědy společensko-ekonomické a právní. Farmakologie zaujímá důležité místo jak v preklinické etapě, tak zejména v klinické etapě vývoje léčiva. Cílem výuky předmětu je poskytnout základní informace o praktických aspektech vývoje léčiv ve fázi preklinické a klinické a tím přispět k rozšíření profilu absolventa FaF, zejména pro uplatnění v klinických, farmakovigilančních i dalších specializovaných pozicích ve farmaceutickém průmyslu i ve výzkumných společnostech. 3140/F1KB1 - Klinická biochemie Výběrový předmět klinická biochemie představuje studentům farmacie principy a metody používané v klinické biochemii, základní laboratorní hodnoty a jejich klinickou interpretaci. Speciální témata se dotknou problému jako je inzulínová rezistence, obezita, zánět, infekční onemocnění, alergické reakce a sledování lékových hladin. V praktických cvičeních se studenti seznámí se základními metodikami používanými v klinické biochemii. 3120/F1FG2 - Farmakognosie II Farmakognosie učí poznávat zdroje přírodních léčiv a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné na léčbu, profylaxi a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně.

4 3140/F1FT1 - Farmakologie I Cíle studijního předmětu: Farmakologie je věda, studující interakce léčivých látek a organizmu na různých morfologických a fyziologických úrovních. Zabývá se mechanizmy a časovým průběhem osudu léčiv v organizmu (farmakokinetika) a mechanizmy působení léčiv na organizmus (farmakodynamika). Součástí farmakologie jsou vybrané úseky toxikologie (nauky o jedech), které se týkají nežádoucích účinků léčiv. Přehled probírané látky: Výuka předmětu je rozdělena na obecné farmakologické principy a na speciální farmakologii, tj. na lékové skupiny tříděné podle jejich vlivu na funkční systémy organizmu (farmakodynamická agens) anebo podle jejich protiinfekční (antimikrobní, antiparazitární, antivirové, ) účinnosti. 3110/F1RP1 - Řízená lékárenská praxe Cíle studijního předmětu: Uplatnění teoretických poznatků z prvních dvou let studia lékárenství i ostatních farmaceutických disciplín v provozu lékárny. Obsahové zaměření: Aplikace legislativních předpisů na provádění jednotlivých činností v lékárně. Provedení základních analytických metod k ověření totožnosti léčiva pomocí reagenčního aparátu. Osvojení si principů dokumentace a základních administrativních prací (cenotvorba, taxace atd.). Prohloubení návyků pro práci lege artis získaných během prázdninové praxe po 1. ročníku. 3120/F1BL1 - Biotechnologie léčiv Předmět je zaměřen na základy farmaceutické biotechnologie, mezioborové vědní disciplíny, která překrývá technologie nezbytné k vytvoření, výrobě a registraci biotechnologických léčiv. Studenti se seznámí se souborem procesů, které užívají živé organismy nebo jejich součásti k výrobě nebo modifikaci léčiv a s metodami umožňujícími šlechtění živočichů, rostlin nebo mikroorganismů pro specifická použití v medicíně. Hlavní důraz je kladen na rekombinantní techniky, genové a proteinové inženýrství a genové terapie. Pozornost je věnována také průmyslové biotechnologii a výrobě významných produktů - ATB, vitamínů, organických kyselin, AMK a alkaloidů. 3120/F1BL2 - Cvičení z biotechnologie léčiv Předmět je zaměřen na provedení praktických metod molekulární biologie využívaných ve farmaceutické technologii. 3120/F1FF1 Fytofarmaka Přednášky zahrnují úvod a 14 nejčastěji používaných skupin fytoléčiv (pro svůj farmakolog. účinek). Charakteristika účinku nejčastěji používaných drog v každé skupině. V každé skupině jsou jako podskupina uváděny i nejčastěji používaní zástupci parafarmaceutik - obdobného složení a stejného deklarovaného účinku.

5 3120/F1IZ1 - Práce s informačními zdroji Cíle studijního předmětu: Cílem výuky je naučit studenty získávat vědecké informace klasickou, ale zejména elektronickou formou, prostřednictvím počítačové sítě. Obsahové zaměření: Obsahem výuky je práce s primárními informačními zdroji (hlavně články ve vědeckých časopisech) a způsoby jejich získávání z veřejné sítě a ze specializovaných databází, dostupných na VFU. Součástí výuky je i práce s počítačovými programy, použitelnými při tvorbě seminárních a diplomových prací, hlavně z oblasti kreslení chemických vzorců a vytváření modelů chemických struktur. 3150/F1CF1 - Chemie farmaceutických pomocných látek Farmaceutické pomocné látky (FPL) jsou látky nezbytné k formulaci lékové formy, jež však nejsou vlastními nositeli účinku. Problematika chemie FPL bývala alespoň zčásti přednášena v rámci farmaceutické chemie a zařazována i v jejích učebnicích, pro značný nárůst počtu používaných léčiv však bylo nutno FPL z výuky tohoto předmětu vyřadit. Předmět chemie farmaceuticých pomocných látek si klade za cíl doplnit chemickou systematiku léčiv, přednášenou v předmětu farmaceutická chemie, o obdobnou systematiku FPL a snaží se postihnout i vztahy mezi strukturou a aktivitou (SAR) u FPL, u nichž lze jejich vlastní aktivitu definovat, (konzervanty, urychlovače transdermálního průniku aj.) a nevyhýbá se ani kvantifikaci těchto vztahů (QSAR). Předmět se zabývá rovněž specifickými nebo jinak zajímavými aspekty analytiky FPL, na něž lékopisy kladou z hlediska čistoty naprosto stejné požadavky, jako na léčiva. Takto navazuje na předměty farmaceutická chemie a analýza léčiv a snaží se vyplnit určité vakuum mezi nimi a farmaceutickou technologií, jež prezentuje FPL především z pohledu jejich praktické aplikace při formulaci lékových forem. 3150/F1MM1 - Základy molekulového modelování Cílem předmětu je seznámit studenty magisterského studijního programu farmacie s moderními přístupy ve výzkumu a vývoji nových léčiv s využitím současných výpočetních technik. Obsahem studia předmětu jsou praktická cvičení, v nichž se studenti seznámí s odpovídajícím programovým vybavením, umožňujícím základní i pokročilé techniky molekulové grafiky, molekulového designu a molekulového modelování. 3150/F1SB1 - Strukturně orientovaný design léčiv Po určení sekvence lidského genomu se významně rozšířily možnosti vývoje nových léčiv. Vznikla strukturní genomika pomáhající určit funkci jednotlivých genů pomocí vysokorychlostní proteinové strukturní analýzy. Experimentálně určené struktury proteinů a nukelonových kyselin a jejich komplexů s inhibitory, substráty a léčivy se staly základem pro racionální desing léčiv. Velké farmaceutické korporace vybudovaly rozsáhlé a nákladné laboratoře strukturní biologie. Z uvedených důvodů je nutné zavádět tyto progresivní metody do pedagogického procesu.

6 3150/F1ZV1 - Molekulární základy vývoje léčiv Cíle studijního předmětu: Předmět prohlubuje a rozvíjí znalosti farmaceutické chemie v kombinaci s dalšími farmaceutickými a biologickými vědami z hlediska strategie výzkumu a vývoje léčiva. Stěžejní cíl spočívá především v navržení struktury a následných optimalizací, aby nové potenciální léčivo splňovalo základní předpoklady biodostupnosti, tj. absorpce, distribuce a vazby na receptor. Obsahové zaměření: Předmět pokrývá hraniční oblast farmaceutické chemie, farmakologie, molekulární biologie a farmaceutické technologie. Pojednává o přístupech běžně využívaných při vývoji struktury léčiva, včetně QSAR, kombinatorní chemie, molekulového modelování a fragmentového přístupu. Zabývá se strukturálními faktory ovlivňujícími biologický účinek, faktory ovlivňujícími absorpci a transport léčiva na místo účinku a vazbu léčiva na receptory. Je diskutována polymorfie, vliv velikosti částic a další fyzikálně-chemické způsoby modifikace molekuly léčiva. Rovněž je podán přehled aktuálních administrativních předpisů z oblasti vývoje léčiv.

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více